Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00"

Transkript

1 Tekniska nämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Godkännande av dagordning Ärende 1 Föregående mötes protokoll 2 Antagande av anbud ramavtal byggnads- och målningsarbeten TN 11/197(7) 3 Information från tekniska förvaltningen 4 Ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2011 TN 11/221(9) 5 Revisorernas övergripande granskning år 2011 TN 11/222(2) 6 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011 TN 11/38(7) 7 Hastighetsöversyn på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :20 8 Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr : Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Högboda tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :21 10 Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Fagerås tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :22-26 Dnr TN 11/238(2) TN 11/236(2) TN 11/237(2) TN 11/235(2) 11 Bullerstörningar på Storgatan TN 11/245(2) 12 Remiss - Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil TN 11/223(4) 13 Nya regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun TN 11/234(2) 14 Stulet befintligt koppartak på reningsverket, Kil, Kils kommun TN 11/246(1) 15 Anmälan av delegeringsbeslut TN 11/21(19) 16 Meddelanden TN 11/22(34) Berndt Björkman Ordförande Mujesira Mesinovic Sekreterare

2 1 Dnr Föregående mötes protokoll Ordförande frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

3 2 Dnr TN 11/197(7) Antagande av anbud ramavtal byggnads- och målningsarbeten Kils kommun har genom tekniska förvaltningen begärt in anbud på rubricerad entreprenad. Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Anbudstiden gick ut den 22 augusti Förvaltningen föreslår att nämnden antar det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningsskrivelse. Vid dagens sammanträde redogör Lena Andersson vik. fastighetschef. Förfrågningsunderlag Ramavtal byggnads- och målningsarbeten, Tekniska nämndens protokoll , 74 Inkomna anbud Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering 1. Tekniska nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet. 2. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningsskrivelse.

4 3 Dnr Information från tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Kväverening 2. Vägen i Säbytorp 3. Upphandling av konstgräs på Sannerudsvallen 4. Rekrytering av ny gatuchef p.g.a. att Leif Nilsson slutar 5. Utomhusmiljö i Fagerås Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

5 4 Dnr TN 11/221(9) Ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2011 Tekniska förvaltningen redovisar uppföljning av drift och investeringar t.o.m. juli Drift Utfallet t o m juli är netto tkr, eller 65 % av årsbudgeten. Nettoutfallet hittills är ca 570 tkr lägre än ackumulerad budget. Orsaken till överskottet mot budget är främst att fakturering från vissa entreprenörer fortfarande släpar. Vidare har kostnaderna för fastighetsunderhåll hittills varit lägre än budgeterat. Högre kostnader än budgeterat uppvisas framför allt för vinterväghållningen. Vidare har vi haft kostnader om ca 475 tkr för konsultinsatser för markundersökning, Hannäs, som kommer att ersättas av Länsstyrelsen. Verksamhetsområden som fått ökade kostnader sedan maj månad är bl.a. vinterväghållning, enskilda vägar (p.g.a. sen fakturering), samt parker och naturområden. Risk finns att dessa verksamhetsområden totalt kan få tkr större underskott än beräknat i föregående prognos. Däremot ser resultatet klart bättre ut än tidigare på verksamhetsområdena skogsfastigheter samt vattenverk. Vi har avverkat och sålt betydligt mer skog än beräknat, vilket skulle kunna innebära ett förbättrat resultat med tkr jämfört med föregående prognos. När det gäller vattenverket har den nya VA-taxan gett större intäkter än beräknat för kvartal två. I stället för en beräknad ökning med 10 % mot kvartal 1, var ökningen hela 18 %, vilket även det skulle kunna innebära ett förbättrat resultat med tkr på helåret. Sammantaget innebär detta att föregående helårsprognos på ca -80 tkr, som togs fram efter maj månad, fortfarande torde kunna hålla. Ökade kostnader inom vissa områden bör kunna kompenseras av ökade intäkter från skogsfastigheter och vattenverk. Frågetecken finns i nuläget för hur en ev. förändring av semesterlöneskulden m.m. kommer att påverka utfallet. I tertialbokslutet t.o.m. augusti månad kommer fullständiga periodiseringar att göras och vi får därmed både ett säkrare utfall och en säkrare prognos då. Investeringar Utfallet på investeringar t.o.m. juli är tkr, eller ca 24 % av årsbudgeten inklusive tilläggsanslag. Investeringsbudgeten för året uppgår till tkr. Tillsammans med tilläggsanslag och övriga förändringar beslutade av kommunfullmäktige är den totala budgeten tkr. Den största enskilda posten är kvävereningsprojektet, med en årsbudget inklusive tilläggsanslag och omdisponering från 2012 på totalt tkr, vilket överensstämmer med liggande preliminär betalningsplan.

6 4, forts Dnr TN 11/221(9) Även övriga investeringar i budget beräknas tills vidare genomföras enligt plan. Dock saknas i nuläget medel för nytt tak till reningsverket (befintligt koppartak stals under sommaren). Kostnaden för självrisken beräknas till ca 5 basbelopp (214 tkr). Diskussioner om möjlighet till omdisponering inom nämndens investeringsbudget för finansiering av nytt tak kommer att tas med enhetscheferna inom kort, för eventuellt beslut i tekniska nämnden den 25 augusti. Vid dagens sammanträde redogör ekonom Jonas Andersson för ärendet. Tekniska förvaltningens redovisade uppföljning av drift och investeringar juli, Tekniska nämnden lägger den ekonomiska uppföljningen t.o.m. jul 2011 till handlingarna.

7 5 Dnr TN 11/222(2) Revisorernas övergripande granskning år 2011 Kommunrevisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och kommunstyrelsen. Huvudinriktningen för årets sammanträffande kommer att vara nämndernas och styrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen. Kommunrevisorerna kommer att genomföra sin årliga övergripande granskning av tekniska nämndens verksamhet genom besök på nämnden den 27 oktober 2011 kl i samband med nämndens ordinarie sammanträde. Revisorernas besök är en del av en pågående granskning. Ärendet är av den karaktären att sammanträdet inte kan vara öppet för allmänhet eller andra intressenter. Kommunrevisorernas skrivelse Tekniska nämnden hälsar kommunrevisorerna välkommen torsdag den 27 oktober 2011 kl på kommunkontoret, sammanträdeslokal Mellanfryken.

8 6 Dnr TN 11/38(7) Uppföljning av intern kontrollplan för 2011 Ärendet redovisas på tekniska nämndens sammanträde.

9 7 Dnr TN 11/238(2) Hastighetsöversyn på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :20 Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i den del av centrum som är söder om Storgatan, är också villagator, men flera av dessa gator har olika karaktär. På dessa gator föreslås hastigheten bli 40 km i timme. Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort på gatorna söder om Storgatan. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på villagatoran söder om Storgatan i Kils tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet på villagatorna söder om Storgatan, nr :20. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet. Vecturas rapport Rätt fart i Kil, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :20 1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet på villagatorna söder om Storgatan nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

10 8 Dnr TN 11/236(2) Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :06-19 Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme. Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme, i några enstaka områden är hastigheten 30 km i timme. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Kils tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet i bostadsområden inom Kils tätort, nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet. Vecturas rapport Rätt fart i Kil, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr : Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Kils tätort. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet i bostadsområden nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

11 9 Dnr TN 11/237(2) Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Högboda tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :21 Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme. Bostadsområden i Kils tätort är genomförbara med de bostadsområden som finns i Högboda tätort. Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme i bostadsområden i Högobda. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Högboda tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet inom i Högboda, nr :21. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet. Vecturas rapport Rätt fart i Kil, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :21 1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Högboda tätort. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet i Högboda nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

12 10 Dnr TN 11/235(2) Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Fagerås tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr :22-26 Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme. Bostadsområden i Kils tätort är genomförbara med de bostadsområden som finns i Fagerås tätort. Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme i bostadsområden i Fagerås. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Fagerås tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet inom i Fagerås, nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet. Vecturas rapport Rätt fart i Kil, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr : Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Fagerås tätort. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet i Fagerås nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

13 11 Dnr TN 11/245(2) Bullerstörningar på Storgatan Lotta Svensson, hotellchef på Kils Hotell & Restaurang har inkommit med ett klagomål om störande musik från bilar på Storgatan kvällar och nätter. Hotellgäster lämnar uttalanden på hotellets hemsida att det inte går att sova på grund av hög musik. Det är inte roligt som hotellägare att höra detta återkommande gånger och risk är att gästerna inte kommer tillbaka p.g.a. detta. Det ger en väldig fel bild utav Kil, samt det är ju hon som hotellägare som råkar illa ut. Hon föreslår avstängning av en del av Storgatan nattetid efter kl Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om bullerstörningar från fordonsbundna ungdomar nattetid. Bullret kommer dels från billjud (däcktjut och motorvarvningar) men framförallt från bilarnas ljudanläggningar. Tekniska nämnden har redan behandlat ärende om bullerstörningar på Storgatan den , 20 och beslutat att avslå tekniska förvaltningens förslag om avstängning av Storgatan. Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef/tf teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. Lotta Svenssons skrivelse, Tekniska nämndens protokoll , 20 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse

14 12 Dnr TN 11/223(4) Remiss - Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil Tim Lindow, Kiselvägen 1, Kil, har lämnat in ett medborgarförslag om att en gångstig mellan Östra och Västra Stenåsen ska grusas upp för att underlätta för boende på Östra och Västra Stenåsen att ta sig till busshållsplatsen på Ravinvägen. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Gångstigen mellan Östra och Västra Stenåsen används flitigt av bussresenärer som ska till och från busshållsplatsen på Ravinvägen. I Kils kommuns gång- och cykelvägsplan finns denna stig med som en identifierad brist och ett förslag till att göra en gång- och cykelväg finns. Det finns några praktiska aspekter, som närheten till kraftledningarna och behovet av fri tillgång till kommunens VA-ledningar som gör att det är svårt att bygga en riktig gångoch cykelväg där. Tekniska förvaltningen är därför positiv till att grusa upp gångstigen och att det blir en gångstig för sommarbruk, dvs. gångstigen kommer inte att plogas vintertid. Uppskattad kostnad för att grusa upp stigen är kronor. Om vädret tillåter kan arbetet starta under hösten 2011, annars kan arbetet påbörjas tidigast våren Förvaltningen förordar att man i samband med att en uppgrusning av gångstigen sker, gör en åtgärd för att hastighetssäkra passagen över väg 715 vid korsningen Dalliden/Västra Stenåsen. Många skolungdomar och bussresenärer korsar vägen redan i dag och det är rimligt att anta att det blir ännu fler som gör det om gångstigen blir uppgrusad. I Kils kommuns gång- och cykelvägsplan är denna korsning med som en högt prioriterad åtgärd som behöver göras snarast med tanke på att det uppskattningsvis är ca 60 personer och en stor del av dessa är ungdomar, som korsar vägen två gånger om dagen för att komma till och från busshållsplatsen på Ravinvägen. Uppskattad kostnad för en hastighetssäkrad GCpassage är kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att bifalla Tim Lindows medborgarförslag. Vidare föreslås att nämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med kronor. Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Tim Lindows medborgarförslag, Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Kils kommuns gång- och cykelvägsplan Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla Tim Lindows medborgarförslag. 2. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med kronor.

15 13 Dnr TN 11/234(2) Nya regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun Kils kommun betalar ut ett bidrag till enskilda vägar utan statligt driftbidrag. Bidrag betalas ut till väg med en minsta längd om 200 m, om vägen är en utfartsväg för minst en bostadsfastighet. Sökanden ska vara folkbokförd på fastigheten som är belägen vid en vägsträcka som ansökan avser. Bidrag utgår inte för de första 200 m och är därefter tre kronor per meter. Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden tagit fram ett förslag till en reviderad version av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun. Förslaget innebär att varje väghållare får ansökan om kommunalt bidrag en gång om året. Bidrag kan sökas för dikning, trumbyten och underhållsgrusning. I ansökan måste väghållaren uppge vad ansökan avser och utifrån det fattar tekniska förvaltningen beslut om vilka vägar som är berättigade till bidrag och bidragens storlek. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade upplagan av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun. Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun daterat Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade upplagan av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun.

16 14 Dnr TN 11/246(1) Stulet befintligt koppartak på reningsverket, Kil, Kils kommun Ärendet redovisas på tekniska nämndens sammanträde.

17 15 Dnr TN 11/21(19) Anmälan av delegeringsbeslut Tekniska förvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut fattade under juli/augusti Förteckning över delegeringsbeslut juli/augusti 2011 Tekniska nämnden godkänner den redovisade anmälan av delegeringsbeslut.

18 16 Dnr TN 11/22(34) Meddelanden Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har kommit in till tekniska nämnden: Sveriges Kommuner och Landsting, (Cirkulär 11:32), Viktiga domar från Högsta domstolen ang. trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under Sveriges Kommuner och Landsting, Nyhetsbladet Offentliga Fastigheter (2010:17). Kommunfullmäktiges protokoll , 92, Tertialbokslut per den 30 april Kommunfullmäktiges protokoll , 93, Övergripande mål för Kils kommun Kommunfullmäktiges protokoll , 95, Investeringar för planperioden Kommunfullmäktiges protokoll , 96, Driftbudget för planperioden Kommunfullmäktiges protokoll , 97, Resultat-, balans- och kassaflödesbudget. Kommunfullmäktiges protokoll , 101, Om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan åk 7-9, Kil. Kommunfullmäktiges protokoll , 102, Val av styrgrupp för projektet Sannerudsskolans om- och tillbyggnad. Kommunfullmäktiges protokoll , 103, Fortsatt utbyggnad av Lövenstrand. Kommunfullmäktiges protokoll , 104, Revidering av arvodesbestämmelser fr.o.m Kommunfullmäktiges protokoll , 106, Omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 för ombyggnad av kök Fryksta station. Kommunfullmäktiges protokoll , 107, Omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 för inköp av vägsladdar samt utbyte av vägmärken. Kommunfullmäktiges protokoll , 110, Redovisning av inkomna klagomål/ synpunkter för perioden januari-april Kommunfullmäktiges protokoll , 113, Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil. Kommunstyrelsens protokoll , 166, Tidplan, organisation och planeringsförutsättningar för Sannerudsskolans om- och tillbyggnad. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl. 07.30-11.50 Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer