Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande Uthållig kommun etapp II, programperiod Föredragande: Katarina Karlsson kl 15:00 2 Handlingsplan för stärkt krisledningsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun Dnr KS 07/164(53) KS 10/409 KS 10/63 4 Utökning av kommunens checkkredit KS 11/304 5 Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr. investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende 6 Remiss ang. betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) 7 Yttrande betr. SmåKoms remissvar på Utjämningskommitténs slutrapport (SOU 2011:39) 8 Revisorernas övergripande granskning år 2011; bekräftelse av föreslagen tid för möte med kommunstyrelsen 9 Ansökan om bidrag till verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland (CMRiV) Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma KS 11/312 KS 11/243 KS 11/10 KS 11/283 KS 11/288 KS 11/ Avstyckning från fastigheten Sannerud 1:327, fd Scan KS 11/ Eventuell planläggning inom fgh Sannerud 2:168 för uppförande av flerbostadshus 13 Försäljning av tomtmark inom fgh Vikstad 3:1; försäljningspris KS 10/254 KS 10/ Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 KS 09/ Översiktsplan för Sunne kommun KS 11/98 16 Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, remiss KS 11/301(3) 17 Ansökan om statlig medfinansiering av gång- och cykelpassage på Viksta 18 Omdisponering av medel för nytt tak på reningsverket och Kils vattenverk 19 Information om regional bostadsmarknadsanalys för Värmland 2011 KS 11/325(2) KS 11/326(1) KS 10/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 11/5(19)

2 21 Meddelanden KS 11/7(13) 22 Kurs- och konferensinbjudningar KS 11/8(49) 23 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 11/9(2) Mikael Johansson Ordförande Jenny Larsson Sekreterare

3 1 Dnr KS 07/164(53) Slutrapport beträffande Uthållig kommun etapp II, programperiod Energimyndigheten har gett ut en rapport om etapp två av programmet uthållig kommun, som Kils kommun deltog i. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar miljöstrateg Katarina Karlsson om slutrapporten. Energimyndighetens slutrapport om Uthållig kommun ; Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av slutrapport Uthållig kommun Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 2 Dnr KS 10/409 Handlingsplan för stärkt krisledningsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner göra en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna varje mandatperiod fastställa en handlingsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har i samråd med representanter för kommunen gjort en nya risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna upprättat ett förslag till handlingsplan. Förbundet har också uppdaterad krisledningsplanen för Karlstadsregionen. Henrik Larsson och Sofia Palmgren från Räddningstjänsten i Karlstadsregionen deltar vid arbetsutskottets sammanträde och redogör för ärendet. Följebrev från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens protokoll , 3 Förslag till handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Kils kommun Förslag till krisledningsplan för Karlstadsregionen Risk- och sårbarhetsanalys för Kils kommun Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 88 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige tillstyrker handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Karlstadsregionen och Kils kommun Kommunfullmäktige tillstyrker krisledningsplan för Karlstadsregionen

5 3 Dnr KS 10/63 Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun Det finns i dag fonder och gåvomedel som Kils kommun administrerar och upprättar bokslut för, totalt är det ca kronor. Många av fonderna är gamla och saknar ändamål och handlingsplan för hur utdelning ska ske. Kommunledningsförvaltningen fick ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag till handlingsplan och fortsatta handläggning och användning av medlen. Skrivelse från revisorerna Skrivelse från revisorernas biträden Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 24 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 89 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: Kommunfullmäktige beslutar: samtliga medel, kronor, flyttas från bankböckerna till kommunens balansräkning kommunstyrelsen betalar ut resterande medel ur Maja och Harald Aronssons hembygdsfond till Frykeruds hembygdsförening övriga gåvomedel betalas ut och delas lika mellan Stora Kils och Boda hembygdsförening Samfond nr 1 och Bertil Nybergs musikstipendium flyttas till barn- och utbildningsnämnden Samfond nr 2, Samfond nr 3 och Nils-Olov Arvidssons donation till Sannerudshemmet flyttas till socialnämnden barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tar fram ett förslag till syfte för de fonder som saknar det och en plan för vem som kan söka och för hur mycket som ska betalas ut årligen.

6 4 Dnr KS 11/304 Utökning av kommunens checkkredit I samband med att projekteringen startar för Sannerudsskolan åk 7-9 finns det beslutat sedan tidigare att 150 miljoner kronor är maximalt belopp för investeringen. I vanliga fall har vi tagit nya lån för att klara av nya investeringar. I detta fall är det en investering som kommer att starta upp nu i höst och kommer att pågå under en längre period, ca två-tre år innan det är klart. Ett förslag är då att utöka checkkrediten, och använda som en form för byggnadskreditiv vilket betyder att man lyfter pengarna när fakturorna kommer och lägger om i fasta lån efter hand. Detta är med att hålla räntekostnaderna nere under byggtiden. På styrgruppsmötet 6 juli 2011 föreslog förvaltningen denna form för finansiering. Vi har idag en checkkredit på 40 miljoner kronor och förslaget är att utöka med 60 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Minnesanteckningar från styrgrupp Kommunstyrelsens protokoll Arbetsutskottets protokoll , 90 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en utökad checkkredit med 60 miljoner kronor.

7 5 Dnr KS 11/312 Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr. investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 om 2011 års investeringsbudget. Socialnämnden hade sökt om investeringsmedel till ombyggnation av Klövervägens gruppboende på kronor. Investeringen blev beviljad och fick projektnummer Eftersom detta är en åtgärd som genomförs av tekniska förvaltningen, allt från anbudsförfrågan, utförande och i slutändan hyressättning, borde investeringspengarna ligga på tekniska förvaltningen. Förslaget är att flytta hela investeringsbudgeten om kronor och samtliga kostnader som har belastat projektet under 2011 till tekniska nämnden års investeringsbudget, beslut kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 81 Arbetsutskottets protokoll , 91 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta upplupna kostnader för 2011 och hela budgeten för investeringsprojekt , ombyggnation Klövervägens gruppboende, från socialnämnden till tekniska nämnden.

8 6 Dnr KS 11/243 Remiss ang. betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Den av regeringen tillsatta utjämningskommittén har gjort ett förslag till ett nytt kommunalt utjämningssystem: Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. Kils kommun har fått förslaget för yttrande senast 15 september. I förslaget sker de största ekonomiska förändringarna i kostnadsutjämningen och i strukturbidragen. Överlag är det positiva ändringar för småkommuner. För Kils kommuns del innebär förslaget totalt en förbättring på kronor per innevånare. Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 92 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är positiv till Utjämningskommitténs remissförslag och vill lägga till följande punkter till förändringsförslag: 1. Kompensation för snabba befolkningsförändringar Komplettering att det ökade stödet till storstädernas tillväxtkommuner även borde kombineras med ett ökat stöd till kraftigt krympande kommuner. 2. Behov av ekonomisk buffert vid strukturomvandlingar Behov av en ekonomisk buffert i utjämningssystemet som kan användas vid snabba strukturförändringar i medelstora kommuner, t. ex förlust av ett större företag och dess inverkan på infrastruktur, skola, vård osv.

9 7 Dnr KS 11/10 Yttrande betr. SmåKoms remissvar på Utjämningskommitténs slutrapport (SOU 2011:39) Småkom har kommit med ett förslag till yttrande på Utjämningskommitténs slutrapport 2011:39 och lämnar möjlighet för samtliga medlemskommuner att komma med synpunkter senast 9 september. SmåKom ställer sig positiva överlag till Utjämningskommitténs förslag. Överlag är SmåKom positiva till Utjämningskommitténs förslag, de ser det nya förslaget som förbättring i systemet och de flesta mindre kommuner kommer att gynnas av förslaget. De har även några egna förslag till förändringar, uppföljning och utvärdering samt områden för djupare analys och eventuella förändringar. SmåKoms PM från styrelsen till medlemskommunerna Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 93 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är positiv till SmåKoms remissvar beträffande Utjämningskommitténs slutrapport SOU 2011:39.

10 8 Dnr KS 11/283 Revisorernas övergripande granskning år 2011; bekräftelse av föreslagen tid för möte med kommunstyrelsen Revisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och i kommunstyrelsen. Huvudinriktningen kommer att vara nämndernas och kommunstyrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen. Revisorerna har lämnat förslag till datum för sammanträffande med respektive nämnd och kommunstyrelsen. För kommunstyrelsens del föreslås den 6 december, klockan Revisorerna önskar en bekräftelse på att den föreslagna tiden passar. Skrivelse från kommunrevisionen/kpmg Arbetsutskottets protokoll , 94 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen meddelar kommunrevisionen och KPMG att den 6 december 2011, klockan 15.00, passar för möte mellan kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

11 9 Dnr KS 11/288 Ansökan om bidrag till verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland (CMRiV) 2012 Den ideella föreningen Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland, CMRiV, söker ett bidrag på kronor till verksamheten år Föreningen startade 2005 och arbetar mot diskriminering, intolerans och andra former av kränkande behandling. CMRiV bestod vid slutet av verksamhetsåret 2010 av 18 medlemmar, bland annat nio kommuner, dock inte Kils kommun. CMRiV driver bland annat Antidiskrimineringsbyrån i Värmland, som ger rådgivning till dem som upplever att de blivit diskriminerade i samhället. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. Arbetsutskottet förde ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Ansökan om bidrag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 95

12 10 Dnr KS 11/194 Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma Bolagsverket har begärt kompletteringar när det gäller bolagens bolagsordningar. Det handlar om att antalet aktier ska anges och att det ska preciseras hur kallelsen till bolagsstämman ska ske. Kommunledningsförvaltningen föreslår att lydelsen ändras så att antalet aktier framgår samt att det preciseras att kallelsen ska skickas per post eller per e- post. Nu gällande bolagsordningar Kommunfullmäktiges protokoll , 75 Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kilsbostäder AB:s bolagsordning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Energi AB Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Avfallshantering AB Arbetsutskottets protokoll , 96 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 2. Bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 3. Bolagsordningen för Kilsbostäder AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 4. Bolagsordningen för Kilvision AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 5. Paragrafen om kallelse till bolagsstämma ändras i samtliga bolagsordningar till följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske per post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

13 11 Dnr KS 11/268 Avstyckning från fastigheten Sannerud 1:327, fd Scan Lantmäteriet har tagit fram förslag till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327. Syftet med avstyckningen är att kunna sälja fastigheterna. Beskrivning avstyckning Lantmäteriet akt /1b Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 97 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327.

14 12 Dnr KS 10/254 Eventuell planläggning inom fgh Sannerud 2:168 för uppförande av flerbostadshus Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att förvärva del av fastigheten Sannerud 2:168 i syfte att uppföra ett flerbostadshus. Efter beslut har planarbete påbörjats och en förstudie avseende buller har genomförts. Bullerutredningen visar att gränsvärden för buller vid bostadshus överskrids. Av den anledningen avråder miljö- och byggnadsförvaltningen en fortsatt planprocess, då de anser att kommunen kommer att få svårigheter att få en plan godkänd av länsstyrelsen. Arbetsutskottet förde ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Tekniska nämnden protokoll Kommunstyrelsens protokoll Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Yttrande från miljö och byggnadsförvaltningen angående buller Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll

15 13 Dnr KS 10/375 Försäljning av tomtmark inom fgh Vikstad 3:1; försäljningspris Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti att Kils kommun ska sälja ett område av fastigheten Vikstad 3:1 (1 500 m2) till Anders och Sonja Dölerud enligt önskemål. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att ta upp frågan om pris beträffande marken vid nästa sammanträde. En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av kronor +/ kronor. Kommunstyrelsens protokoll , 157 Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen säljer den aktuella tomten, del av fastigheten Vikstad 3:1, till Anders och Sonja Dölerud för ett pris av kronor.

16 14 Dnr KS 09/229 Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 Fastigheten Halsmo 1:42 är en obebyggd tomt om ca m2 utmed Sjöleden vid Fryksta. En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av kronor +/ kronor. Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen låter sälja fastigheten Halsmo 1:42.

17 15 Dnr KS 11/98 Översiktsplan för Sunne kommun Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker sig den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunstyrelsen beslutade under samrådet, den 12 april 2011, 95, att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun. Ett förslag till översiktsplan har nu färdigställts och är utställt till och med den 18 september. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget. Följebrev om utställningen Utställningshandlingar finns på Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun.

18 16 Dnr KS 11/301(3) Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, remiss Länsstyrelsen har under år 2010 och 2011 gjort ett förslag till kulturmiljöstrategi för Värmlands län. Genom förslaget vill Länsstyrelsen visa hur historiemedvetande och kulturarvsarbete kan användas i det hållbara samhällsbygget. Strategins övergripande mål är att samla de krafter som kan och vill medverka i arbetet med att utveckla länets kulturmiljövärden till ett föredömligt hållbart, levande och tillgängligt kulturarv. Nästa steg i arbetet är att omsätta strategin i ett handlingsinriktat regionalt handlingsprogram för kulturmiljövården. Kils kommun har fått föreslaget på remiss och eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 24 september. Remissupplaga av Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, Följebrev till remissen, inkommet Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till kulturmiljöstrategi för Värmland: Kils kommun ser positivt på att Länsstyrelsen utarbetar en Kulturmiljöstrategi för Värmland. Det är viktigt att öka värmlänningarnas insikt om kulturarvets betydelse. Det är även viktigt att påminnas om att staten, regionerna och kommunerna har ett delat ansvar för kulturlivet och kulturarvsarbetet. Vi håller med om att kunskapen om de nationella miljömålen behöver bli bättre och få ökat regionalt genomslag. Det är bra om strategin bidrar till att ny kunskap och kompetens byggs upp och att samarbeten inleds med andra samhällsområden. Det är bra att vi i Värmland enas om fyra övergripande långsiktiga mål, som en grund för arbetet med ett handlingsprogram och det är av största vikt för förverkligande att strategin verkligen omsätts till konkret handling.

19 17 Dnr KS 11/325(2) Ansökan om statlig medfinansiering av gång- och cykelpassage på Viksta Enligt länsplanen för Regional transportinfrastruktur för Värmland finns det dels en årlig pott för medfinansiering av cykelåtgärder, dels en pott för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ett prioriterat område är åtgärder/objekt med stor potential för ökad cykling. Beslut om medfinansiering tas för ett år i taget men Trafikverket vill gärna ha ansökningar för hela perioden för att kunna planera. Ansökan ska skickas till Trafikverket senast den 30 september Ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Brev från Trafikverket

20 18 Dnr KS 11/326(1) Omdisponering av medel för nytt tak på reningsverket och Kils vattenverk Väderläget efter att taket på reningsverket stulits har gjort att risken för ytterligare vattenskador med ökade kostnader har uppstått. Situationen med ökad stöldrisk av tak på vattenverket är förvärrad. Tekniska förvaltningen förordar att nämnden agerar snabbare än det som beslutades vid nämndens sammanträde den 25 augusti Tekniska nämndens protokoll , 93 Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med kr från projektnummer Anslutning gamla avlopp med kr från projektnummer Vattenverket Nilsby och med kr från projektnummer Reservvattentäkt, till projektnummer Nytt tak Kils vattenverk.

21 19 Dnr KS 10/421 Information om regional bostadsmarknadsanalys för Värmland 2011 Kommunerna har enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I syfte att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra tender och tendenser inför den framtida utvecklingen tillställer Boverket varje år kommunerna en enkät om bostadsmarknaden (BME). Enkäten innehåller kommunernas bedömningar av olika frågor och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet och i de olika länen. I Värmland har samtliga kommuner besvarat enkäten. Enkäten genomförs i samarbete med Länsstyrelserna som samlar in svaren från kommunerna och går igenom dessa. Länsstyrelsen har också enligt sitt regleringsbrev för 2011 att göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport är Länsstyrelsens rapportering av detta uppdrag. Regional Bostadsmarknadsanalys 2011 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

22 20 Dnr KS 11/5(19) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut enligt förteckning daterad Förteckning över delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut

23 21 Dnr KS 11/7(13) Meddelanden Följande skrivelser, protokoll m.m. har kommit till kommunstyrelsen: 1. Protokoll från styrelsemöte i Kilvision AB 2. Protokoll från styrelsemöte i Hantverkshuset i Kil AB 3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 95 om samråd om detaljplan för Fagerås gamla skola m. fl. 4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 96 om samråd om ändring av detaljplan för Mons Backe 5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 97 om samrådsredogörelse för Gamla Mon 6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 99 om detaljplan för Östra Stenåsen (mötesspår) 7. Tekniska nämndens beslut , 81 om antagande av anbud för om- och tillbyggnad av gruppbostad på Klövervägen 8. Kommunfullmäktige i Karlstads beslut om motion om att inrätta en lokal fond för utveckling 9. Svar på skrivelse om utomhusmiljön i Fagerås tätort Cirkulär 11:34 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren (ej utskickat) Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

24 22 Dnr KS 11/8(49) Kurs- och konferensinbjudningar Följande konferensinbjudningar har kommit till kommunstyrelsen: 1. Tryggare kan ingen vara. Nationell trygghetskonferens i Luleå oktober Politikerdagarna (SKL) i Göteborg november 2011 (Kvalitetsmässan) 3. SmåKoms Höstkonferens i Stockholm november Nordisk Barnkulturfestival i Sunne november Regionala seminarier om mänskliga rättigheter (SKL)

25 23 Dnr KS 11/9(2) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26 Tekniska nämnden 2011-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken onsdag 26 januari 2011, kl. 16.00 Föredragningslista Val av justerare samt dag och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-11 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 6 september 2011, klockan 15:00

Dag och tid Tisdagen den 6 september 2011, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2011-08-22 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 6 september 2011, klockan 15:00 Plats Rinmanssalen i stadshuset Ärende Beteckning Tjänstemannaberedningens Arbetsutskottets

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2014-01-16 8:15 Ledamöter

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 201305-13 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer