Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande Uthållig kommun etapp II, programperiod Föredragande: Katarina Karlsson kl 15:00 2 Handlingsplan för stärkt krisledningsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun Dnr KS 07/164(53) KS 10/409 KS 10/63 4 Utökning av kommunens checkkredit KS 11/304 5 Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr. investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende 6 Remiss ang. betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) 7 Yttrande betr. SmåKoms remissvar på Utjämningskommitténs slutrapport (SOU 2011:39) 8 Revisorernas övergripande granskning år 2011; bekräftelse av föreslagen tid för möte med kommunstyrelsen 9 Ansökan om bidrag till verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland (CMRiV) Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma KS 11/312 KS 11/243 KS 11/10 KS 11/283 KS 11/288 KS 11/ Avstyckning från fastigheten Sannerud 1:327, fd Scan KS 11/ Eventuell planläggning inom fgh Sannerud 2:168 för uppförande av flerbostadshus 13 Försäljning av tomtmark inom fgh Vikstad 3:1; försäljningspris KS 10/254 KS 10/ Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 KS 09/ Översiktsplan för Sunne kommun KS 11/98 16 Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, remiss KS 11/301(3) 17 Ansökan om statlig medfinansiering av gång- och cykelpassage på Viksta 18 Omdisponering av medel för nytt tak på reningsverket och Kils vattenverk 19 Information om regional bostadsmarknadsanalys för Värmland 2011 KS 11/325(2) KS 11/326(1) KS 10/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 11/5(19)

2 21 Meddelanden KS 11/7(13) 22 Kurs- och konferensinbjudningar KS 11/8(49) 23 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 11/9(2) Mikael Johansson Ordförande Jenny Larsson Sekreterare

3 1 Dnr KS 07/164(53) Slutrapport beträffande Uthållig kommun etapp II, programperiod Energimyndigheten har gett ut en rapport om etapp två av programmet uthållig kommun, som Kils kommun deltog i. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar miljöstrateg Katarina Karlsson om slutrapporten. Energimyndighetens slutrapport om Uthållig kommun ; Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av slutrapport Uthållig kommun Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 2 Dnr KS 10/409 Handlingsplan för stärkt krisledningsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner göra en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna varje mandatperiod fastställa en handlingsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har i samråd med representanter för kommunen gjort en nya risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna upprättat ett förslag till handlingsplan. Förbundet har också uppdaterad krisledningsplanen för Karlstadsregionen. Henrik Larsson och Sofia Palmgren från Räddningstjänsten i Karlstadsregionen deltar vid arbetsutskottets sammanträde och redogör för ärendet. Följebrev från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens protokoll , 3 Förslag till handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Kils kommun Förslag till krisledningsplan för Karlstadsregionen Risk- och sårbarhetsanalys för Kils kommun Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 88 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige tillstyrker handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Karlstadsregionen och Kils kommun Kommunfullmäktige tillstyrker krisledningsplan för Karlstadsregionen

5 3 Dnr KS 10/63 Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun Det finns i dag fonder och gåvomedel som Kils kommun administrerar och upprättar bokslut för, totalt är det ca kronor. Många av fonderna är gamla och saknar ändamål och handlingsplan för hur utdelning ska ske. Kommunledningsförvaltningen fick ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag till handlingsplan och fortsatta handläggning och användning av medlen. Skrivelse från revisorerna Skrivelse från revisorernas biträden Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 24 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 89 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: Kommunfullmäktige beslutar: samtliga medel, kronor, flyttas från bankböckerna till kommunens balansräkning kommunstyrelsen betalar ut resterande medel ur Maja och Harald Aronssons hembygdsfond till Frykeruds hembygdsförening övriga gåvomedel betalas ut och delas lika mellan Stora Kils och Boda hembygdsförening Samfond nr 1 och Bertil Nybergs musikstipendium flyttas till barn- och utbildningsnämnden Samfond nr 2, Samfond nr 3 och Nils-Olov Arvidssons donation till Sannerudshemmet flyttas till socialnämnden barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tar fram ett förslag till syfte för de fonder som saknar det och en plan för vem som kan söka och för hur mycket som ska betalas ut årligen.

6 4 Dnr KS 11/304 Utökning av kommunens checkkredit I samband med att projekteringen startar för Sannerudsskolan åk 7-9 finns det beslutat sedan tidigare att 150 miljoner kronor är maximalt belopp för investeringen. I vanliga fall har vi tagit nya lån för att klara av nya investeringar. I detta fall är det en investering som kommer att starta upp nu i höst och kommer att pågå under en längre period, ca två-tre år innan det är klart. Ett förslag är då att utöka checkkrediten, och använda som en form för byggnadskreditiv vilket betyder att man lyfter pengarna när fakturorna kommer och lägger om i fasta lån efter hand. Detta är med att hålla räntekostnaderna nere under byggtiden. På styrgruppsmötet 6 juli 2011 föreslog förvaltningen denna form för finansiering. Vi har idag en checkkredit på 40 miljoner kronor och förslaget är att utöka med 60 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Minnesanteckningar från styrgrupp Kommunstyrelsens protokoll Arbetsutskottets protokoll , 90 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en utökad checkkredit med 60 miljoner kronor.

7 5 Dnr KS 11/312 Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr. investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 om 2011 års investeringsbudget. Socialnämnden hade sökt om investeringsmedel till ombyggnation av Klövervägens gruppboende på kronor. Investeringen blev beviljad och fick projektnummer Eftersom detta är en åtgärd som genomförs av tekniska förvaltningen, allt från anbudsförfrågan, utförande och i slutändan hyressättning, borde investeringspengarna ligga på tekniska förvaltningen. Förslaget är att flytta hela investeringsbudgeten om kronor och samtliga kostnader som har belastat projektet under 2011 till tekniska nämnden års investeringsbudget, beslut kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 81 Arbetsutskottets protokoll , 91 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta upplupna kostnader för 2011 och hela budgeten för investeringsprojekt , ombyggnation Klövervägens gruppboende, från socialnämnden till tekniska nämnden.

8 6 Dnr KS 11/243 Remiss ang. betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Den av regeringen tillsatta utjämningskommittén har gjort ett förslag till ett nytt kommunalt utjämningssystem: Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. Kils kommun har fått förslaget för yttrande senast 15 september. I förslaget sker de största ekonomiska förändringarna i kostnadsutjämningen och i strukturbidragen. Överlag är det positiva ändringar för småkommuner. För Kils kommuns del innebär förslaget totalt en förbättring på kronor per innevånare. Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 92 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är positiv till Utjämningskommitténs remissförslag och vill lägga till följande punkter till förändringsförslag: 1. Kompensation för snabba befolkningsförändringar Komplettering att det ökade stödet till storstädernas tillväxtkommuner även borde kombineras med ett ökat stöd till kraftigt krympande kommuner. 2. Behov av ekonomisk buffert vid strukturomvandlingar Behov av en ekonomisk buffert i utjämningssystemet som kan användas vid snabba strukturförändringar i medelstora kommuner, t. ex förlust av ett större företag och dess inverkan på infrastruktur, skola, vård osv.

9 7 Dnr KS 11/10 Yttrande betr. SmåKoms remissvar på Utjämningskommitténs slutrapport (SOU 2011:39) Småkom har kommit med ett förslag till yttrande på Utjämningskommitténs slutrapport 2011:39 och lämnar möjlighet för samtliga medlemskommuner att komma med synpunkter senast 9 september. SmåKom ställer sig positiva överlag till Utjämningskommitténs förslag. Överlag är SmåKom positiva till Utjämningskommitténs förslag, de ser det nya förslaget som förbättring i systemet och de flesta mindre kommuner kommer att gynnas av förslaget. De har även några egna förslag till förändringar, uppföljning och utvärdering samt områden för djupare analys och eventuella förändringar. SmåKoms PM från styrelsen till medlemskommunerna Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 93 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är positiv till SmåKoms remissvar beträffande Utjämningskommitténs slutrapport SOU 2011:39.

10 8 Dnr KS 11/283 Revisorernas övergripande granskning år 2011; bekräftelse av föreslagen tid för möte med kommunstyrelsen Revisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och i kommunstyrelsen. Huvudinriktningen kommer att vara nämndernas och kommunstyrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen. Revisorerna har lämnat förslag till datum för sammanträffande med respektive nämnd och kommunstyrelsen. För kommunstyrelsens del föreslås den 6 december, klockan Revisorerna önskar en bekräftelse på att den föreslagna tiden passar. Skrivelse från kommunrevisionen/kpmg Arbetsutskottets protokoll , 94 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen meddelar kommunrevisionen och KPMG att den 6 december 2011, klockan 15.00, passar för möte mellan kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

11 9 Dnr KS 11/288 Ansökan om bidrag till verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland (CMRiV) 2012 Den ideella föreningen Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland, CMRiV, söker ett bidrag på kronor till verksamheten år Föreningen startade 2005 och arbetar mot diskriminering, intolerans och andra former av kränkande behandling. CMRiV bestod vid slutet av verksamhetsåret 2010 av 18 medlemmar, bland annat nio kommuner, dock inte Kils kommun. CMRiV driver bland annat Antidiskrimineringsbyrån i Värmland, som ger rådgivning till dem som upplever att de blivit diskriminerade i samhället. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. Arbetsutskottet förde ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Ansökan om bidrag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 95

12 10 Dnr KS 11/194 Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma Bolagsverket har begärt kompletteringar när det gäller bolagens bolagsordningar. Det handlar om att antalet aktier ska anges och att det ska preciseras hur kallelsen till bolagsstämman ska ske. Kommunledningsförvaltningen föreslår att lydelsen ändras så att antalet aktier framgår samt att det preciseras att kallelsen ska skickas per post eller per e- post. Nu gällande bolagsordningar Kommunfullmäktiges protokoll , 75 Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kilsbostäder AB:s bolagsordning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Energi AB Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Avfallshantering AB Arbetsutskottets protokoll , 96 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 2. Bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 3. Bolagsordningen för Kilsbostäder AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 4. Bolagsordningen för Kilvision AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 5. Paragrafen om kallelse till bolagsstämma ändras i samtliga bolagsordningar till följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske per post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

13 11 Dnr KS 11/268 Avstyckning från fastigheten Sannerud 1:327, fd Scan Lantmäteriet har tagit fram förslag till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327. Syftet med avstyckningen är att kunna sälja fastigheterna. Beskrivning avstyckning Lantmäteriet akt /1b Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 97 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327.

14 12 Dnr KS 10/254 Eventuell planläggning inom fgh Sannerud 2:168 för uppförande av flerbostadshus Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att förvärva del av fastigheten Sannerud 2:168 i syfte att uppföra ett flerbostadshus. Efter beslut har planarbete påbörjats och en förstudie avseende buller har genomförts. Bullerutredningen visar att gränsvärden för buller vid bostadshus överskrids. Av den anledningen avråder miljö- och byggnadsförvaltningen en fortsatt planprocess, då de anser att kommunen kommer att få svårigheter att få en plan godkänd av länsstyrelsen. Arbetsutskottet förde ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Tekniska nämnden protokoll Kommunstyrelsens protokoll Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Yttrande från miljö och byggnadsförvaltningen angående buller Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll

15 13 Dnr KS 10/375 Försäljning av tomtmark inom fgh Vikstad 3:1; försäljningspris Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti att Kils kommun ska sälja ett område av fastigheten Vikstad 3:1 (1 500 m2) till Anders och Sonja Dölerud enligt önskemål. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att ta upp frågan om pris beträffande marken vid nästa sammanträde. En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av kronor +/ kronor. Kommunstyrelsens protokoll , 157 Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen säljer den aktuella tomten, del av fastigheten Vikstad 3:1, till Anders och Sonja Dölerud för ett pris av kronor.

16 14 Dnr KS 09/229 Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 Fastigheten Halsmo 1:42 är en obebyggd tomt om ca m2 utmed Sjöleden vid Fryksta. En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av kronor +/ kronor. Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen låter sälja fastigheten Halsmo 1:42.

17 15 Dnr KS 11/98 Översiktsplan för Sunne kommun Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker sig den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunstyrelsen beslutade under samrådet, den 12 april 2011, 95, att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun. Ett förslag till översiktsplan har nu färdigställts och är utställt till och med den 18 september. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget. Följebrev om utställningen Utställningshandlingar finns på Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun.

18 16 Dnr KS 11/301(3) Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, remiss Länsstyrelsen har under år 2010 och 2011 gjort ett förslag till kulturmiljöstrategi för Värmlands län. Genom förslaget vill Länsstyrelsen visa hur historiemedvetande och kulturarvsarbete kan användas i det hållbara samhällsbygget. Strategins övergripande mål är att samla de krafter som kan och vill medverka i arbetet med att utveckla länets kulturmiljövärden till ett föredömligt hållbart, levande och tillgängligt kulturarv. Nästa steg i arbetet är att omsätta strategin i ett handlingsinriktat regionalt handlingsprogram för kulturmiljövården. Kils kommun har fått föreslaget på remiss och eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 24 september. Remissupplaga av Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, Följebrev till remissen, inkommet Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till kulturmiljöstrategi för Värmland: Kils kommun ser positivt på att Länsstyrelsen utarbetar en Kulturmiljöstrategi för Värmland. Det är viktigt att öka värmlänningarnas insikt om kulturarvets betydelse. Det är även viktigt att påminnas om att staten, regionerna och kommunerna har ett delat ansvar för kulturlivet och kulturarvsarbetet. Vi håller med om att kunskapen om de nationella miljömålen behöver bli bättre och få ökat regionalt genomslag. Det är bra om strategin bidrar till att ny kunskap och kompetens byggs upp och att samarbeten inleds med andra samhällsområden. Det är bra att vi i Värmland enas om fyra övergripande långsiktiga mål, som en grund för arbetet med ett handlingsprogram och det är av största vikt för förverkligande att strategin verkligen omsätts till konkret handling.

19 17 Dnr KS 11/325(2) Ansökan om statlig medfinansiering av gång- och cykelpassage på Viksta Enligt länsplanen för Regional transportinfrastruktur för Värmland finns det dels en årlig pott för medfinansiering av cykelåtgärder, dels en pott för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ett prioriterat område är åtgärder/objekt med stor potential för ökad cykling. Beslut om medfinansiering tas för ett år i taget men Trafikverket vill gärna ha ansökningar för hela perioden för att kunna planera. Ansökan ska skickas till Trafikverket senast den 30 september Ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Brev från Trafikverket

20 18 Dnr KS 11/326(1) Omdisponering av medel för nytt tak på reningsverket och Kils vattenverk Väderläget efter att taket på reningsverket stulits har gjort att risken för ytterligare vattenskador med ökade kostnader har uppstått. Situationen med ökad stöldrisk av tak på vattenverket är förvärrad. Tekniska förvaltningen förordar att nämnden agerar snabbare än det som beslutades vid nämndens sammanträde den 25 augusti Tekniska nämndens protokoll , 93 Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med kr från projektnummer Anslutning gamla avlopp med kr från projektnummer Vattenverket Nilsby och med kr från projektnummer Reservvattentäkt, till projektnummer Nytt tak Kils vattenverk.

21 19 Dnr KS 10/421 Information om regional bostadsmarknadsanalys för Värmland 2011 Kommunerna har enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I syfte att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra tender och tendenser inför den framtida utvecklingen tillställer Boverket varje år kommunerna en enkät om bostadsmarknaden (BME). Enkäten innehåller kommunernas bedömningar av olika frågor och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet och i de olika länen. I Värmland har samtliga kommuner besvarat enkäten. Enkäten genomförs i samarbete med Länsstyrelserna som samlar in svaren från kommunerna och går igenom dessa. Länsstyrelsen har också enligt sitt regleringsbrev för 2011 att göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport är Länsstyrelsens rapportering av detta uppdrag. Regional Bostadsmarknadsanalys 2011 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

22 20 Dnr KS 11/5(19) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut enligt förteckning daterad Förteckning över delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut

23 21 Dnr KS 11/7(13) Meddelanden Följande skrivelser, protokoll m.m. har kommit till kommunstyrelsen: 1. Protokoll från styrelsemöte i Kilvision AB 2. Protokoll från styrelsemöte i Hantverkshuset i Kil AB 3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 95 om samråd om detaljplan för Fagerås gamla skola m. fl. 4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 96 om samråd om ändring av detaljplan för Mons Backe 5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 97 om samrådsredogörelse för Gamla Mon 6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 99 om detaljplan för Östra Stenåsen (mötesspår) 7. Tekniska nämndens beslut , 81 om antagande av anbud för om- och tillbyggnad av gruppbostad på Klövervägen 8. Kommunfullmäktige i Karlstads beslut om motion om att inrätta en lokal fond för utveckling 9. Svar på skrivelse om utomhusmiljön i Fagerås tätort Cirkulär 11:34 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren (ej utskickat) Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

24 22 Dnr KS 11/8(49) Kurs- och konferensinbjudningar Följande konferensinbjudningar har kommit till kommunstyrelsen: 1. Tryggare kan ingen vara. Nationell trygghetskonferens i Luleå oktober Politikerdagarna (SKL) i Göteborg november 2011 (Kvalitetsmässan) 3. SmåKoms Höstkonferens i Stockholm november Nordisk Barnkulturfestival i Sunne november Regionala seminarier om mänskliga rättigheter (SKL)

25 23 Dnr KS 11/9(2) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer