Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering 3 Allmänhetens frågestund 4 Information om flyktingsituationen 5 Information från tekniska nämnden 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 7 Information om delårsbokslut per den 31 augusti för Värmlands läns Vårdförbund 8 Taxor och avgifter 2016, Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning KS 15/429 KS 15/388 9 Höjning av avgiftstak/högkostnadsskydd 2016 KS 15/ Taxor och avgifter 2016, Avgifter LSS KS 15/ VA-taxa 2016 KS 15/ Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelslagstiftningen Tidsersättning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen 14 Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Kils kommun KS 15/382 KS 15/381 KS 15/ Ändring av justeringsfaktorn i bygglovstaxan KS 15/ Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd med anledning av landstinget i Värmlands ansökan om deltagande i nämnden 17 Nytt samverkansavtal och reglemente för Karlstadsregionens gemensamma krisledningsnämnd med anledning av Munkfors kommuns ingående i nämnden KS 15/352 KS 15/365

2 18 Revidering av bolagsordning för Kilsbostäder AB KS 15/ Revidering av bolagsordning för Kilvision AB/Kils Fibernät AB KS 15/ Revidering av bolagsordning för Hantverkshuset i Kil AB KS 15/ Revidering av bolagsordning för Kils Energi AB KS 15/ Revidering av bolagsordning för Kils Avfallshantering AB KS 15/ Sammanträdesplanering 2016 KS 15/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015, kvartal 3 KS 15/ Meddelanden till kommunfullmäktige KS 15/261 Rita Gunnarsson Ordförande Anneli Karlsson Sekreterare

3 1 Dnr UPPROP

4 2 Dnr VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING Val av två protokolljusterare samt dag för justering.

5 3 Dnr ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med allmänhetens frågestund.

6 4 Dnr INFORMATION OM FLYKTINGSITUATIONEN Annelie Åslund, enhetschef på socialförvaltningen, informerar om flyktingsituationen.

7 5 Dnr INFORMATION FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN

8 6 Dnr KS 15/428 NY MOTION OM SÄRSKILDA BOENDEN FÖR ÄLDRE Peter Krööse (C) har lämnat in en motion om att Kils kommuns särskilda boenden. Han vill att kommunen ska möjliggöra för ett gott underhåll av kommunens särskilda boenden. Bland annat genom att kommunen har en hyresvärd för de särskilda boendena och att kommunen gör en översyn av renoveringsbehovet för att säkerställa en god kvalitet på desamma. Motion Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

9 7 Dnr KS 15/429 INFORMATION OM DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI FÖR VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund, där samtliga kommuner i Värmland är medlemmar. Verksamheten består av beroendecentrum Värmland med abstinensbehandling (drivs tillsammans med Landstinget) samt akut- och utredningshemmet Flöjten, där målgruppen är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Förbundet har upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund , 30 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2015 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

10 8 Dnr KS 15/388 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av taxor och avgifter inom området äldre och personer med funktionsnedsättning. De flesta avgifterna för äldre och personer med funktionsnedsättning är kopplade till basbeloppet eller liknande och räknas om varje år utan beslut av fullmäktige. För några avgifter måste beslut tas vid varje ändring. Förslaget innebär att avgifterna för kost heldygn i gruppboende, för matdistribution samt för mat vid dagverksamhet höjs motsvarande inflation med 1,8 % till år 2016 samt att avgiften för kost vid korttidsvård kopplas till avgiften för kost heldygn i gruppboende istället för till basbeloppet. Vidare föreslås en ny avgift för trygghetslarm som kopplas till basbeloppet samt nya avgifter avseende borttappad/ej återlämnad larmklocka respektive borttappat/ej återlämnat larm. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om digitala larm Sammanställning Socialnämndens beslut , 101 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 197

11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar att gällande från 1 januari 2016: 1. Avgiften för kost heldygn i gruppboende höjs från kr per månad till kr per månad. 2. Avgiften för matdistribution höjs från 54 kr per portion till 55 kr per portion 3. Avgiften för mat vid dagverksamhet höjs från 57 kr per dag till 58 kr per dag 4. Införa en avgift för kost vid korttidsvård i kronor per dag som uppgår till 1/30 av avgiften för kost heldygn i gruppboende. Denna avgift ersätter tidigare avgift på 0,17 % av basbeloppet vilket medför en höjning från 76 kronor per dag till 118 kronor per dag. 5. Införa en avgift för trygghetslarm i kronor per månad som uppgår till 0,79 % av basbeloppet. Denna avgift ersätter tidigare avgifter på 0,54 % av basbeloppet vid fast telefoni och 0,77 % av basbeloppet vid ej fast telefoni. Den nya avgiften innebär en höjning från 240 eller 343 kronor per månad till 350 kronor per månad. 6. Införa en avgift, utom högkostnadsskyddet, för borttappad/ej återlämnad larmklocka på 790 kr per klocka. 7. Införa en avgift, utom högkostnadsskyddet, för borttappat/ej återlämnat trygghetslarm på kr per larm.

12 9 Dnr KS 15/410 HÖJNING AV AVGIFTSTAK/HÖGKOSTNADSSKYDD 2016 Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av avgiftstak/högkostnads-skydd. Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för de brukare som har ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak (enligt 2015 års prisbasbelopp). Samtidigt som man föreslår denna höjning av högkostnadsskyddet föreslår man dessutom i budgetpropositionen för 2016, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskar med motsvarande den höjning av maxtaxan som föreslås. En höjning av högkostnadsskyddet enligt socialdepartementets förslag innebär att maxtaxan ökar från kronor per månad 2015 till kronor per månad från och med 1 juli En beräkning baserad på nuvarande antal brukare inom hemtjänsten och aktuellt avgiftsutrymme pekar mot att höjningen skulle kunna ge en ökning av socialnämndens intäkter med cirka kronor under 2016 och därefter cirka kronor per år. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest kronor under Från och med 2017 kan ökningen som mest bli kronor per år. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut , 110 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 199 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande: 1. att under förutsättning att riksdagen beslutar enligt förslaget från socialdepartementet om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5, Ds 2015:23, fastställa den högsta månadsavgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård till en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kronor per månad, från och med den 1 juli att bibehålla nuvarande avgiftstak på en tolftedel av 48 procent av prisbeloppet under perioden 1 januari - 30 juni 2016, vilket med 2016 års prisbasbelopp innebär kronor per månad.

13 10 Dnr KS 15/386 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, AVGIFTER LSS Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av taxor och avgifter inom LSS-området med 1,8 %. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning Socialnämndens beslut , 99 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 198 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av följande avgifter gällande från och med 1 januari 2016: Matavgifter för korttidsvistelse/korttidstillsyn enligt 9 6 och 7 punkten LSS höjs enligt följande: 1.1 För barn och ungdomar 0-16 år Frukost och kvällsmat höjs från 16 kronor per portion till 17 kronor per portion Heldygnsavgift höjs från 74 kronor per dygn till 76 kronor per dygn 1.2 För ungdom och vuxna över 16 år Frukost och kvällsmat höjs från 22 kronor per portion till 23 kronor per portion Lunch-Middag höjs från 46 kronor per portion till 47 kronor per portion Heldygnsavgift höjs från 103 kronor per dygn till 106 kronor per dygn Avgiften för lunch vid daglig verksamhet höjs från 57 kronor per portion till 58 kronor per portion. Avgiften för kost och logi per månad för barn och unga med inkomst i bostad med särskild service enligt 9 8 punkten LSS höjs från 3078 kronor per månad till 3133 kronor per månad. Avgiften för kost och logi per läsår för barn och unga med inkomst i bostad med särskild service enligt 9 8 punkten LSS höjs från kronor per läsår till kronor per läsår.

14 11 Dnr KS 15/389 VA-TAXA 2016 Tekniska nämnden har inkommit med förslag om att VA-taxan 2016 ska vara oförändrad men att vissa förtydliganden görs. Nya strukturen för VA-taxa togs fram för Brukningsavgiften i denna taxa består av tre olika delar: fast avgift, lägenhetsavgift samt förbrukningsavgift kom det nya direktiv för avloppsrening från EU där det ställdes krav på kvävering för flertalet avloppsreningsverk, inkluderat Kils avloppsreningsverk. Kils kommun investerade därefter drygt 50 miljoner i samband med ombyggnationen av Kils avloppsreningsverk. Detta har medfört flera höjningar av VA-taxan. Många kommuner har klarat sig undan dessa myndighetskrav. Trots detta ligger Kils Kommun idag på 11 plats av 16 kommuner i Värmland gällande VA-taxan. Där billigast ligger först. Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till VA-taxa 2016 Sammanställning av VA-taxan för Värmlands kommuner Tekniska nämndens beslut , 86 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 201 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrad VA-taxa med vissa förtydliganden för 2016.

15 12 Dnr KS 15/382 REVIDERING AV TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 2016 Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av timtaxorna för 2016 avseende offentliga kontroller inom livsmedelsområdet. Kommunens nuvarande timtaxor inom området är från 2012 och låga jämfört med andra kommuner. Förslaget innebär att timtaxan för offentliga livsmedelskontroller höjs från nuvarande avgift på 970 kr till kr samt för extra offentliga kontroller från nuvarande avgift på 935 kr till kr. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Livsmedel, Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 80 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 202 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av följande avgifter gällande från och med 1 januari 2016: Timtaxa för offentliga livsmedelskontroller från nuvarande avgift 970 kr till kr. Timtaxa för extra offentliga livsmedelskontroller från nuvarande avgift 935 kr till kr.

16 13 Dnr KS 15/381 TIDSERSÄTTNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag om tidsersättning. Tidsersättning kan tas ut för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) eller kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljöbalken samt plan- och bygglagen, Version Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsutskotts protokoll , 22 Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 79 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 203 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det för åtgärd som inte kan hänföras till särskild tabell i beslutad plan- och bygglovstaxa (KF 11/ 99) ska tidsersättning om kr tas ut. Avgiftsnivån ska gälla från 1 januari 2016.

17 14 Dnr KS 15/374 ÄNDRING AV TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE I KILS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av timtaxan för 2016 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Förslaget innebär att timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område höjs från nuvarande avgift på kr till kr. Andra ändringar som föreslås är en möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att anpassa taxan med hänsyn till kostnadsutvecklingen. I övrigt föreslås ändringar med anledning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) uppdateringar av underlaget till taxan, ändringar i erfarenheter från tillämpningen av taxan. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Kils kommun Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 3, Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 66 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 205 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 1. Höja timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, inklusive taxebilaga 1, 2 och 3, från nuvarande avgift kr till kr att gälla från den 1 januari Risk- och erfarenhetsbedömning enligt 18 och taxebilaga 3 ska göras med verkan först från och med den 1 januari Den årliga tillsynstiden för verksamheter och anläggningar som avses i taxebilaga 2 ska för tiden fram till dess bestämmas genom inplacering i riskkolumn 4 enligt taxebilaga 2.

18 15 Dnr KS 15/297 ÄNDRING AV JUSTERINGSFAKTORN I BYGGLOVSTAXAN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av justeringsfaktorn i bygglovstaxan för Förslaget innebär att justeringsfaktorn höjs från nuvarande 0,8 till 0,9. Gällande bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige sammanträde Taxan baseras på förslaget från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där avgiften påverkas av faktorer som yta, handläggningstid och vart byggnaden är placerad. Även indirekta kostnader för förvaltningen såsom lokal- och administrationskostnader får räknas in. I förslaget från SKL föreslogs en justeringsfaktor som kommuner skulle använda. Faktorns storlek grundades i hur stor kommunen är och för kommuner med färre invånare än så föreslogs justeringsfaktorn till 0,8, för kommuner med fler invånare än så föreslogs faktorn till 1,2. Kommuner däremellan föreslogs använda 1,0. Det är dock upp till var och en av kommunerna att själva välja justeringsfaktor. Befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 14 Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 52 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 204 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja justeringsfaktorn i antagen taxa enligt kommunfullmäktiges beslut KF 11/ 99 från nuvarande 0,8 till 0,9, att gälla från 1 januari 2016.

19 16 Dnr KS 15/352 NYTT SAMVERKANSAVTAL OCH ÄNDRAT REGLEMENTE FÖR GEMENSAM DRIFTS- OCH SERVICENÄMND MED ANLEDNING AV LANDSTINGET I VÄRMLANDS ANSÖKAN OM DELTAGANDE I NÄMNDEN Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma drifts- och servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att ett nytt samverkansavtal och ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Förslag till avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd Gemensam drifts- och servicenämndens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 206 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reviderat samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarade beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarade beslut.

20 17 Dnr KS 15/365 NYTT SAMVERKANSAVTAL OCH REGLEMENTE FÖR KARLSTADSREGIONENS GEMENSAMMA KRISLEDNINGSNÄMND MED ANLEDNING AV MUNKFORS KOMMUNS INGÅENDE I NÄMNDEN Munkfors kommun önskar ingå i Karlstadsregionens gemensamma krisledningsnämnd. Nämnden inrättades 2006 av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att nytt samverkansavtal och reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Förslag till nytt avtal om samverkan för gemensam krisledningsnämnd Förslag till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 207 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal för gemensam krisledningsnämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.

21 18 Dnr KS 15/417 REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILSBOSTÄDER AB Ett förslag till bolagsordning för Kilsbostäder AB har tagits fram och förslaget har varit på remiss till styrelsen. Samhällsnytta i Kil AB beslutar att föreslå bolagsstämman att godkänna bolagsordningen den 13 oktober Bolagsordning har fastställts vid Kilsbostäder AB:s bolagsstämma den 29 oktober 2015 med ändringen att 9 ändras till "Styrelsen ska bestå av tre-fem ledamöter...". Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kils kommun. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB, Protokoll bolagsstämma Kilsbostäder AB, Reviderad bolagsordning Kilsbostäder AB, Protokoll kommunstyrelsen , 208 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Kilsbostäder AB, enligt bilaga.

22 19 Dnr KS 15/419 REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILVISION AB/KILS FIBERNÄT AB Ett förslag till bolagsordning för Kilvision AB har tagits fram och förslaget har varit på remiss till styrelsen. Samhällsnytta i Kil AB beslutar att godkänna att Kilvison AB byter namn till Kils Fibernät AB och föreslår bolagsstämman att godkänna bolagsordningen den 13 oktober Bolagsordning har fastställts vid Kilvision AB:s bolagsstämma den 29 oktober 2015 med ändringen att 9 ändras till "Styrelsen ska bestå av tre-fem ledamöter...". Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kils kommun. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB, Protokoll bolagsstämma Kilvision AB Reviderad bolagsordning Kilvison AB/Kils Fibernät AB, Protokoll kommunstyrelsen , 209 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Kilsvision AB/Kils Fibernät AB, enligt bilaga.

23 20 Dnr KS 15/420 REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR HANTVERKSHUSET I KIL AB Ett förslag till bolagsordning för Hantverkshuset i Kil AB har tagits fram och förslaget har varit på remiss till styrelsen. Samhällsnytta i Kil AB beslutar att föreslå bolagsstämman att godkänna bolagsordningen den 13 oktober Bolagsordning har fastställts vid Hantverkshuset i Kil AB:s bolagsstämma den 29 oktober 2015 med ändringen att 9 ändras till "Styrelsen ska bestå av tre-fem ledamöter...". Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kils kommun. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB, Protokoll bolagsstämma Hantverkshuset i Kil AB Reviderad bolagsordning Hantverkshuset i Kil AB, Protokoll kommunstyrelsen , 210 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Hantverkshuset i Kil AB, enligt bilaga.

24 21 Dnr KS 15/421 REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILS ENERGI AB Ett förslag till bolagsordning för Kils Energi AB har tagits fram och förslaget har varit på remiss till styrelsen. Samhällsnytta i Kil AB beslutar att föreslå bolagsstämman att godkänna bolagsordningen den 13 oktober Bolagsordning har fastställts vid Kils Energi AB:s bolagsstämma den 29 oktober 2015 med ändringen att 9 ändras till "Styrelsen ska bestå av tre-fem ledamöter...". Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kils kommun. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB, Protokoll bolagsstämma Kils Energi AB Reviderad bolagsordning Kils Energi AB, Protokoll kommunstyrelsen , 211 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Kils Energi AB, enligt bilaga.

25 22 Dnr KS 15/422 REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILS AVFALLSHANTERING AB Ett förslag till bolagsordning för Kils Avfallshantering AB har tagits fram och förslaget har varit på remiss till styrelsen. Samhällsnytta i Kil AB beslutar att föreslå bolagsstämman att godkänna bolagsordningen den 13 oktober Bolagsordning har fastställts vid Kils Avfallshantering AB:s bolagsstämma den 29 oktober 2015 med ändringen att 9 ändras till "Styrelsen ska bestå av tre-fem ledamöter...". Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kils kommun. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB, Protokoll bolagsstämma Kils Avfallshantering AB Reviderad bolagsordning Kils Avfallshantering AB, Protokoll kommunstyrelsen , 212 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för Kils Avfallshantering AB, enligt bilaga.

26 23 Dnr KS 15/411 SAMMANTRÄDESPLANERING 2016 Fullmäktige ska bestämma när ordinarie sammanträden ska hållas. Det framgår av kommunallagen 5 kap. 7 och i Arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att år 2016 sammanträda följande torsdagar kl : 28 januari, 18 februari, 31 mars, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och följande tisdagar kl : 21 juni och 20 december. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att år 2016 sammanträda följande torsdagar kl : 28 januari, 18 februari, 31 mars, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och följande tisdagar kl : 21 juni och 20 december.

27 24 Dnr KS 15/360 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2015, KVARTAL 3 Socialnämnden rapporterar kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialförvaltningen har för kvartal rapporterat till IVO att det finns två ej verkställda beslut i verksamheten. Ett beslut från april som avser äldreomsorg (SoL) och ett beslut från april (uppdaterat/justerat i september) som avser omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS). Båda brukarna har tackat nej till de erbjudande som de fått då de har specifika önskemål avseende hur beslutet ska verkställas. Kvartalsrapport för kvartal Protokoll socialnämnden , 115 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

28 25 Dnr KS 15/261 MEDDELANDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Följande har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom: 1. Ägardirektiv Kilsbostäder 2. Ägardirektiv Kils Fibernät 3. Ägardirektiv Hantverkshuset 4. Ägardirektiv Kils Energi 5. Ägardirektiv Kils Avfallshantering 6. Inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 21.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26

Sammanträdesdatum 2015-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 21.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 16/6

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 16/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-11-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 november 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-06-07 Kommunfullmäktige Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen 1. Val av justerare och tid för justering Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-04-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Höjning av maxtaxan inom äldrevården

Höjning av maxtaxan inom äldrevården ESILÖVS Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 Sida 4 (6) tn 20162 33 Vo0.2016.0076 Höjning av maxtaxan inom äldrevården Ärendebeskrivning När kommunerna fått beslut om möjlighet till ändrat avgiftstak så ska

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-12-02 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00 09:20 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 januari 2016, Godkännande av dagordning SN 16/12

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 januari 2016, Godkännande av dagordning SN 16/12 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 19 maj 2016, 19.00 19.35 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Anders Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende KS 4 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Jan Malmberg Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-1081 Kommunstyrelsen Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-13 Kommunförvaltningen Mona Henriksson, kommuncontroller mona.henriksson@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 mars 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-12-21 Kallelse/Underrsättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-26 Dnr: 2015/201-ÄN-010 Bengt Gustafsson - bb707 E-post: bengt.gustafsson@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Höjt avgiftstak för avgift enligt

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 29 januari 2014, kl Föregående protokoll SN 13/22

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 29 januari 2014, kl Föregående protokoll SN 13/22 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 29 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Sammanträdesdatum kl Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum kl Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-18 PLATS OCH TID Frykåsens bygdegård, torsdag 18 september 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30-18.15 ande Övriga närvarande Lennart Skansfors (C), ordförande, Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande, Torsten Jansson (S), Åke Andersson

Läs mer