Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M)"

Transkript

1 1(26) Plats och tid KilArena, torsdagen den 29 september 2011, kl Sammanträdet är ajournerat kl för uppehåll. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Thomas Grönberg (S) Jessica Hildén (S) Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Dick Carling (S) Georg Forsberg (C) Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M) Gunilla Andrén (C) Marie Bryske (C) fr. 131, kl Berndt Björkman (C) Fia Nyman (C) Anders Eriksson (M) Stig Bjelvert (M) Ingbritt Johansson (M) Kent Wallin (M) Torbjörn Tuback (M) Miriam Tolvanen (FP) Dan Olsson (KD) Maria Ekberg (MP) Mats Notini (FP) Rosette Aronsson (KD) Johannes Wikström (MP) Övr närvarande Justering Justerare Anders Edman, kommunjurist Henrik Larsson, Karlstadsregionens räddningtjänstförb, 128 Sofia Palmberg, Karlstadsregionens räddningtjänstförb, 128 Roy Ottosson, projektledare, Fiber till byn, 129 Bengt Kjellberg, revisor / ordf. kommunrevisionen Lars-Erik Ståhl och Rosette Aronsson Plats och tid Kommunkontoret, Kil, fredagen den 7 september 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anders Edman Rita Gunnarsson Lars-Erik Ståhl Rosette Aronsson Anslag/bevis Organ Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Kommunkontoret Anders Edman

2 2(26) KF 127 Upprop Dnr Ordföranden hälsar fullmäktigeledamöter och ersättare samt allmänheten och pressens representanter välkomna. Vidare hälsas Henrik Larsson och Sofia Palmberg från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund välkomna för information om risk och sårbarhetsanalys för Karlstadsregionen och Kils kommun. Projektledare Roy Ottosson hälsas välkommen för information om Fiber till byn. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Upprop förrättas och antecknas närvarande 26 ledamöter och fem ersättare. Ledamoten Marie Bryske (C) infinner sig kl fr.o.m Ledamoten Åse-Britt Falch (S) inleder sammanträdet med att redogöra för Folkets Hus föreningen Skogshyddan och dess verksamhet. Efter beviljad ajournering för uppehåll i sammanträdet, kl , återupptas sammanträdet. Kommunfullmäktige fastställer uppropet.

3 3(26) KF 128 Dnr Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Ståhl (S) och Rosette Aronsson (KD) till justerare av dagens protokoll fredagen den 7 oktober 2011, kl , på kommunkontoret i Kil.

4 4(26) KF 129 Dnr KS 10/409 Handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner göra en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna varje mandatperiod fastställa en handlingsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har i samråd med representanter för kommunen gjort en ny risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna upprättat ett förslag till handlingsplan. Förbundet har också uppdaterad krisledningsplanen för Karlstadsregionen. sunderlag Följebrev från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens protokoll , 3 Förslag till handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Kils kommun Förslag till krisledningsplan för Karlstadsregionen Risk- och sårbarhetsanalys för Kils kommun Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 88 Kommunstyrelsens protokoll , 176 Redovisning Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige informerar Henrik Larsson och Sofia Palmberg från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund om risk- och sårbarhetsanalys för Karlstadsregionen och Kils kommun. 1. Kommunfullmäktige tillstyrker handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Karlstadsregionen och Kils kommun Kommunfullmäktige tillstyrker krisledningsplan för Karlstadsregionen Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, Karlstad

5 5(26) KF 130 Dnr KS 10/298(8) Information om Fiber till byn / Anslut Kil Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar projektledare Roy Ottosson om Fiber till byn / Anslut Kil Roy Ottosson informerar om Fiber i Värmland, som är ett projekt för att den som bor på landet ska kunna få den bästa bredbandsuppkopplingen med ett fibernät. Med ett fibernät kan man få en infrastruktur, som klarar dagens och framtidens behov inom telefoni, internet och TV. Kraven på kapacitet har ökat mycket snabbt. Tjänsterna har blivit fler och mer krävande och utvecklingen fortsätter. Han informerar även om kostnader, bidrag m.m. Man kan finna mer information på De närvarande bereds därefter att ställa frågor om det anförda. Kommunfullmäktige noterar informationen om Fiber till byn med tack till projektledare Roy Ottosson.

6 6(26) KF 131 Dnr KS 11/200(3) ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND angånde kommunens verksamheter Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till representanter för Kils kommun om kommunens olika verksamheter. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kils kommun, 24, föreskriver, att allmänheten minst en gång per år ska beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning ej förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtoendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Till dagens sammanträde har kommunens förvaltningschefer kallats för att besvara frågor från allmänheten. Det noteras, att inga frågor ställes vid frågestunden.

7 7(26) KF 132 Dnr KS 10/63 Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun Det finns i dag fonder och gåvomedel som Kils kommun administrerar och upprättar bokslut för, totalt är det ca kronor. Många av fonderna är gamla och saknar ändamål och handlingsplan för hur utdelning ska ske. Kommunledningsförvaltningen fick ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari 2010 att ta fram ett förslag till handlingsplan och fortsatta handläggning och användning av medlen. sunderlag Skrivelse från revisorerna Skrivelse från revisorernas biträden Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 24 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 89 Kommunstyrelsens protokoll , 177 Kommunfullmäktige beslutar följande: Samtliga medel, kronor, flyttas från bankböckerna till kommunens balansräkning Kommunstyrelsen betalar ut resterande medel ur Maja och Harald Aronssons hembygdsfond till Frykeruds hembygdsförening Övriga gåvomedel betalas ut och delas lika mellan Stora Kils och Boda hembygdsförening Samfond nr 1 och Bertil Nybergs musikstipendium flyttas till barn- och utbildningsnämnden Samfond nr 2, Samfond nr 3 och Nils-Olov Arvidssons donation till Sannerudshemmet flyttas till socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tar fram ett förslag till syfte för de fonder som saknar det och en plan för vem som kan söka och för hur mycket som ska betalas ut årligen. Revisorerna, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

8 8(26) KF 133 Dnr KS 11/304 Utökning av kommunens checkkredit I samband med att projekteringen startar för Sannerudsskolan åk 7-9 finns det beslutat sedan tidigare att 150 miljoner kronor är maximalt belopp för investeringen. I vanliga fall har vi tagit nya lån för att klara av nya investeringar. I detta fall är det en investering som kommer att starta upp nu i höst och kommer att pågå under en längre period, ca två-tre år innan det är klart. Ett förslag är då att utöka checkkrediten, och använda som en form för byggnadskreditiv vilket betyder att man lyfter pengarna när fakturorna kommer och lägger om i fasta lån efter hand. Detta är med syfte att hålla räntekostnaderna nere under byggtiden. På styrgruppsmötet 6 juli 2011 föreslog förvaltningen denna form för finansiering. Kommunen har idag en checkkredit på 40 miljoner kronor och förslaget är att utöka med 60 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. sunderlag Minnesanteckningar från styrgrupp Kommunstyrelsens protokoll Arbetsutskottets protokoll , 90 Kommunstyrelsens protokoll , 178 Kommunfullmäktige beslutar om en utökad checkkredit med 60 miljoner kronor. Ekonomiavdelningen

9 9(26) KF 134 Dnr KS 11/312 Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr. investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende i Kil Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 om 2011 års investeringsbudget. Socialnämnden hade sökt om investeringsmedel till ombyggnation av Klövervägens gruppboende på kronor. Investeringen blev beviljad och fick projektnummer Eftersom detta är en åtgärd som genomförs av tekniska förvaltningen, allt från anbudsförfrågan, utförande och i slutändan hyressättning, borde investeringspengarna ligga på tekniska förvaltningen. Förslaget är att flytta hela investeringsbudgeten om kronor och samtliga kostnader som har belastat projektet under 2011 till tekniska nämnden. sunderlag sunderlag 2011 års investeringsbudget, beslut kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 81 Arbetsutskottets protokoll , 91 Kommunstyrelsens protokoll , 179 Kommunfullmäktige beslutar att flytta upplupna kostnader för 2011 och hela budgeten för investeringsprojekt , ombyggnation Klövervägens gruppboende, från socialnämnden till tekniska nämnden. Ekonomiavdelningen, socialnämnden, tekniska nämnden

10 10(26) KF 135 Dnr KS 11/194 Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma Bolagsverket har begärt kompletteringar när det gäller bolagens bolagsordningar. Det handlar om att antalet aktier ska anges och att det ska preciseras hur kallelsen till bolagsstämman ska ske. Kommunledningsförvaltningen föreslår att lydelsen ändras så att antalet aktier framgår samt att det preciseras att kallelsen ska skickas per post eller per e-post. sunderlag Nu gällande bolagsordningar Kommunfullmäktiges protokoll , 75 Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kilsbostäder AB:s bolagsordning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Energi AB Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Avfallshantering AB Arbetsutskottets protokoll , 96 Kommunstyrelsens protokoll , 184 Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 2. Bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 3. Bolagsordningen för Kilsbostäder AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 4. Bolagsordningen för Kilvision AB, 8, ändras till följande lydelse: Antalet ska vara lägst aktier och högst aktier. 5. Paragrafen om kallelse till bolagsstämma ändras i samtliga bolagsordningar till följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske per post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Samtliga kommunal aktiebolag

11 11(26) KF 136 Dnr KS 10/254 Planläggning inom fgh Sannerud 2:168, Kil, Kils kommun, för uppförande av flerbostadshus Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att förvärva del av fastigheten Sannerud 2:168 i syfte att uppföra ett flerbostadshus. Efter beslut har planarbete påbörjats och en förstudie avseende buller har genomförts. Bullerutredningen visar att gränsvärden för buller vid bostadshus överskrids. Av den anledningen avråder miljö- och byggnadsförvaltningen en fortsatt planprocess, då de anser att kommunen kommer att få svårigheter att få en plan godkänd av länsstyrelsen. sunderlag Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Yttrande från miljö och byggnadsförvaltningen angående buller Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll , 186 Yrkanden Anders Eriksson (M) med tillstyrkan från Dan Olsson (KD) och Miriam Tolvanen (FP): Planprocessen för uppförande av flerbostadshus ska med ändring av kommunstyrelsens förslag fortsätta inom del av fastigheten Sannerud 2:168 i Kil. Mikael Johansson (S) med tillstyrkan från Georg Forsberg (C): Tillstyrker bifall till kommunstyrelsens förslag. Stig Bjelvert (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag om planläggning för uppförande av flerbostadshus för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1 norr om Kils mekaniska verkstad. Propositionsordning Ordföranden meddelar, att hon ämnar ställa proposition på kommunstyrelsens förslag mot respektive yrkande.

12 12(26) KF 136 forts. Ordföranden ställer först proposition på på kommunstyrelsens förslag (punkten 1) om att planprocessen för uppförande av flerbostadshus avbryts avseende del av fastigheten Sannerud 2:168, Kil, Kils kommun, och att köpet återgår till tidigare ägare mot Anders Erikssons (M) m. fl. yrkande om att planprocessen ska med ändring av kommunstyrelsens förslag fortsätta inom del av fastigheten Sannerud 2:168 i Kil och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag (punkten 2) om att planläggning för uppförande av flerbostadshus ska ske för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad mot Stig Bjelverts (M) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om att planläggning för uppförande av flerbostadshus ska ske för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad. Nej-röst för bifall till Stig Bjelverts (M) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag om planläggning för uppförande av flerbostadshus för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1 norr om Kils mekaniska verkstad. Omröstningsresultat Följande ledamöter röstar ja: Maj-Britt Tibo (S), Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S), Åse-Britt Falch (S), Lars- Erik Ståhl (S), Marianne Kjellström (S), Thomas Grönberg (S), Jessica Hildén (S), Per-Olof Nilsson (S), Gun-Britt Johansson (S), Anneli Örtlund (S), Dick Carling (S), Georg Forsberg (C), Gunilla Andrén (C), Marie Bryske (C), Berndt Björkman (C), Fia Nyman (C) och Rita Gunnarsson (S). Följande ledamöter röstar nej: Jan Fallström (M), Anders Eriksson (M), Annika Bjelvert (M), Stig Bjelvert (M), Ing-britt Johansson (M), Hans Eriksson (M), Kent Wallin (M), Torbjörn Tuback (M), Mats Notini (FP), Miriam Tolvanen (FP), Rosette Aronsson (KD), Dan Olsson (KD), Maria Ekberg (MP) och Johannes Wikström (MP). Med 18 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag om att planläggning ska ske för uppförande av flerbostadshus för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad och 14 nej-röster för bifall till Stig Bjelverts (M) avslagsyrkande antar kommunfullmäktige därmed kommunstyrelsens förslag om planlägg-ning för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad.

13 13(26) KF 136 forts. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Planprocessen för uppförande av flerbostadshus avbryts avseende del av fastigheten Sannerud 2:168, Kil, Kils kommun, och att köpet återgår till tidigare ägare. 2. Planläggning för uppförande av flerbostadshus ska ske för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad. Reservationer Mot beslutet om planläggning för uppförande av flerbostadshus för ett område inom fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, norr om Kils mekaniska verkstad, reserverar sig ledamöterna Jan Fallström (M), Anders Eriksson (M), Annika Bjelvert (M), Stig Bjelvert (M), Ing-britt Johansson (M), Hans Eriksson (M), Kent Wallin (M), Torbjörn Tuback (M), Mats Notini (FP), Miriam Tolvanen (FP), Rosette Aronsson (KD), Dan Olsson (KD), Maria Ekberg (MP) och Johannes Wikström (MP) till förmån för Stig Bjelverts (M) avslagsyrkande. Ekonomiavdelningen, socialnämnden, tekniska nämnden, Kilsbostäder AB

14 14(26) KF 137 Dnr KS 11/326 Omdisponering av medel för nytt tak på Kils vattenverk Väderläget efter att taket på reningsverket stulits har gjort att risken för ytterligare vattenskador med ökade kostnader har uppstått. Situationen med ökad stöldrisk av tak på vattenverket är förvärrad. Tekniska förvaltningen förordar att nämnden agerar snabbare än det som beslutades vid nämndens sammanträde den 25 augusti Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med kr från projektnummer Anslutning gamla avlopp med kr från projektnummer Vattenverket Nilsby och med kr från projektnummer Reservvattentäkt, till projektnummer Nytt tak Kils vattenverk. sunderlag Tekniska nämndens protokoll , 93 Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsens protokoll , 192 Kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 med kr från projektnummer Anslutning gamla avlopp med kr från projektnummer Vattenverket Nilsby och med kr från projektnummer Reservvattentäkt, till projektnummer Nytt tak Kils vattenverk. Ekonomiavdelningen, tekniska nämnden

15 15(26) KF 138 Dnr KS 11/335 Omdisponering av investeringsmedel 2011 för nytt passersystem i kommunhuset I 2014 års investering är det beslutat om kronor till byte av passersystem i kommunhuset, individ- och familjeomsorgen och IT-enheten. Nu visar det sig att blixten har slagit ner i passersystemet och det är ur drift. Passersystemet är gammalt och det vill vara mycket kostsamt att reparera systemet. Ett fungerande passersystem är viktigt för säkerheten och kommunens inventarier. Eftersom det visar sig bli ett överskott i 2011 års investeringsbudget på bland annat projekt 4008, Översiktsplan Nedre Fryken, föreslår förvaltningen att använda kr till byte av passersystem och ta bort projektet i 2014 års investeringsplan. sunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beviljar kronor till byte av passersystem i Kommunhuset, individ- och familjeomsorgen och IT-enhetens lokaler. 2. Finansiering sker genom omdisponering från projekt Översiktsplan Nedre Fryken. Ekonomiavdelningen, tekniska förvaltningen

16 16(26) KF 139 Dnr KS 11/17(45) Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olof Olsson (KD) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Olof Olsson (KD) från samtliga kommunala förtroendeuppdrag i Kils kommun inklusive uppdraget som ledamot kommunfullmäktige. Fullmäktige hemställde också hos Länsstyrelsen i Värmlands län om ny sammanräkning. Länsstyrelsen i Värmlands län har den 13 september 2011 utsett Dan Olsson (KD) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olof Olsson och Mattias Falk till ny ersättare. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 125 Länsstyrelsens beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

17 17(26) KF 140 Dnr KS 11/17 Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Peter Vestlund (FP) Kommunfullmäktige biföll i augusti Peter Vestlunds (FP) avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Kils kommun, inklusive uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 1 oktober Fullmäktige hemställde också till Länsstyrelsen om ny sammanräkning. Länsstyrelsen i Värmlands län har den 16 september 2011 har utsett Mats Notini (FP) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Peter Vestlund och David Kaldén till ny ersättare. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 126 Länsstyrelsens beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

18 18(26) KF 141 Dnr KS 10/305(65) Fyllnadsval av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Katrin Johansson (S) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Katrin Johansson (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 124 Kommunfullmäktige utser Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil, till ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m efter Katrin Johansson (S). Åse-Britt Falch, löner, J. Larsson, barn- och utbildningsnämnden, A. Edman

19 19(26) KF 142 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Olof Olsson (KD) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Olof Olsson (KD) som bland annat ersättare i kommunstyrelsen. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 125 Kommunfullmäktige utser Agneta Käld (KD), Ackebol 11, Kil, till ersättare i kommunstyrelsen t.o.m efter Olof Olsson (KD). Agneta Käld, A. Edman, J. Larsson, löner

20 20(26) KF 143 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ledamot i tekniska nämnden efter Olof Olsson (KD) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Olof Olsson (KD) som bland annat ledamot i tekniska nämnden. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 125 Kommunfullmäktige utser Agneta Käld (KD) till ledamot i tekniska nämnden t.o.m efter Olof Olsson (KD). Agneta Käld, löner, A. Edman, tekniska nämnden, J. Larsson

21 21(26) KF 144 Dnr KS 10/305 Val av ny vice ordförande i tekniska nämnden efter Olof Olsson (KD) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Olof Olsson (KD) som bland annat vice ordförande i tekniska nämnden. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 125 Kommunfullmäktige utser Agneta Käld (KD), Ackebol 11, Kil, till vice ordförande i tekniska nämnden t.o.m efter Olof Olsson (KD). Agneta Käld, löner, tekniska nämnden, A. Edman, J. Larsson

22 22(26) KF 145 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ledamot i valberedningen efter Peter Vestlund (FP) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Peter Vestlund (FP) bland annat från uppdraget som ledamot i valberedningen. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 126 Kommunfullmäktige utser Miriam Tolvanen (FP), Lerbodatorp Där Framme 1, Kil, till ledamot i valberedningen t.o.m efter Peter Vestlund (FP). Utser Mats Notini (FP), Södra Boda Tronerud, Kil, till ersättare i valberedningen t.o.m efter Miriam Tolvanen (FP). Miriam Tolvanen, Mats Notini, löner, A. Edman, J. Larsson

23 23(26) KF 146 Dnr KS 10/305 Val av ny ledamot i styrelsen för Kilsbostäder AB efter Peter Vestlund (FP) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Peter Vestlund (FP) bland annat från uppdraget som ledamot i styrelsen för Kilsbostäder AB. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 126 Kommunfullmäktige avvaktar med ställningstagande till nästkommande sammanträde med fullmäktige den 27 oktober A. Edman, J. Larsson, Kilbostäder AB

24 24(26) KF 147 Dnr KS 10/305 Val av ny ledamot i styrelsen för Kilvision AB efter Peter Vestlund (FP) Kommunfullmäktige biföll i augusti avsägelsen från Peter Vestlund (FP) bland annat från uppdraget som ledamot i styrelsen för Kilvision AB. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 126 Kommunfullmäktige avvaktar med ställningstagande till nästkommande sammanträde med fullmäktige den 27 oktober A. Edman, J. Larsson, Kilvision AB

25 25(26) KF 148 Dnr KS 10/305 Val av ny nämndeman i Värmlands tingsrätt efter Peter Vestlund (FP) Kommunfullmäktige beviljade i augusti avsägelsen från Peter Vestlund (FP) bland annat som nämndeman. Värmlands tingsrätt har beviljat Peter Vestlunds begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman från och med den 1 oktober sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 126 Värmlands tingsrätts beslut Kommunfullmäktige utser Miriam Tolvanen (FP), Lerbodatorp Där Framme 1, Kil, till nämndeman vid Värmlands tingsrätt t.o.m Värmlands tingsrätt, löner, A. Edman, J. Larsson

26 26(26) KF 149 Dnr KS 11/346 Medborgarförslag angående fritidsgård i Kil Angelika Hillerstöm, Enås 12, Kil, har lämnat in ett medborgarförslag om att Kils kommun utreder möjligheten att öppna en fritidsgård i enlighet med intentionerna i medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag inkommet Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Socialnämnden, A. Edman, J. Larsson

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl

Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl 1(23) Plats och tid Kil Arena, Kil, torsdagen den 26 januari 2012, kl 17.00-19.45. Sammanträdet är ajournerat kl. 18.35-18.50 för uppehåll. ande Ledamöter Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19

Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 19 december 2013, kl. 18.00-19.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt

Läs mer

Mats Notini (FP) Ingbritt Johansson (M)

Mats Notini (FP) Ingbritt Johansson (M) 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl. 15.00-16.55 Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Rita Gunnarsson (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 19 maj 2016, 19.00 19.35 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Anders Johansson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Övr närvarande Ej tjg ersättare Övriga Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 Peter Krööse (c), ordförande Ingbritt Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015,

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, 16.00 17.00 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Kenneth Pihlström (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: KIL Plats: Dnr: 201-4366-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20 ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl. 15.00-17.35 ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Gunnar Nilsson, repr. för Kils Hästcenter Hannäs, 91 Göran Grönkvist,

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer