Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Kil Arena, Kil, torsdagen den 26 januari 2012, kl Sammanträdet är ajournerat kl för uppehåll. ande Ledamöter Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Thomas Grönberg (S) Jessica Hildén (S) Per-Olof Nilsson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Dick Carling (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) Marie Bryske (C) Berndt Björkman (C), fr.o.m. kl , 3 Christina Bertilsson (M) Stig Bjelvert (M) Björn Tolén (M) Kent Wallin (M) Torbjörn Tuback (M) Mats Notini (FP) Agneta Käld (KD) Dan Olsson (KD) Tjg. ersättare Övr närvarande Göte Andersson (S) Malin Hwittensten (S) Kenneth Eriksson (C) Hans Eriksson (M) Annika Bjelvert (M) Gun-Britt Nilsson (FP) Johannes Wikström (MP) Eva Hammar (MP), fr.o.m. kl 17.30, 3 Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Anders Edman, kommunjurist Barbro Boomsma, ombud Handikappförbunden Värmland, 3 Bengt Kjellberg, ordf. revisionen / revisor Justering Justerare Lars-Erik Ståhl (S) och Christina Bertilsson (M) Plats och tid Kommunkontoret, Kil, fredagen den 3 februari 2012, kl Paragrafer 1-21 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anders Edman Jan fallström Lars-Erik Ståhl Christina Bertilsson Anslag/bevis Organ Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Underskrift Anders Edman

2 2(23) KF 1 Upprop Dnr Ordföranden hälsar fullmäktigeledamöter och ersättare samt allmänheten och pressens representanter välkomna. Vidare hälsas ombudsmannen på Handikappförbunden Värmland, Barbro Boomsma, välkommen till sammanträdet för information avseende FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Upprop förrättas kl och förklaras närvarande 23 ledamöter och sju ersättare. Ledamoten Berndt Björkman (C) närvarar fr.o.m. kl och ledamoten Eva Hammar (MP) fr.o.m. kl Efter ajournering av sammanträdet kl , förrättas upprop och förklaras närvarande 24 ledamöter och åtta ersättare. Kommunfulmäktige fastställer uppropet.

3 3(23) KF 2 Dnr Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Ståhl (S) och Christina Bertilsson (M) till justerare av dagens protokoll fredagen den 3 februari 2012, kl , på kommunkontoret i Kil.

4 4(23) KF 3 Dnr Information utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Barbro Boomsma, ombudsman på Handikappförbunden Värmland, besöker kommunfullmäktige klockan för information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa. Konventionen består av en inledning om andra lagar och regler och om frågor som är viktiga i hela världen. Den andra delen i konventionen består av 50 olika artiklar. Artiklarna är regler och varje artikel handlar om ett ämne och om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning ska ha när det gäller just det ämnet. Efter genomgången bereds de närvarande att ställa frågor rörande informationen. Kommunfullmäktige tackar ombudsmannen på Handikappförbunden Värmland, Barbro Boomsma, för informationen.

5 5(23) KF 4 Dnr KS 11/429 Försäljning av kommunal mark Lersätters värmeverk del av fastigheterna Lersätter 1:28 och 1:58, Kil, Kils kommun Kils Energi AB har idag en asfalterad yta vid Lersätters värmeverk för att ta emot och bereda bränsle till värmeverket. Bolaget vill utöka denna yta och skulle därför behöva köpa till ca m2 mark i anslutning till nuvarande yta. Det handlar om del av Lersätter 1:28 och del av Lersätter 1:58. Anledningen till köpet är att skapa affärsmöjligheter samt att kunna hålla isär olika slags bränslen för att kunna redovisa korrekt i miljörapporten. Marken är inte planlagd och bolaget behöver därför ansöka om bygglov. Det finns ledningar på området och fastigheten kommer därför att belastas av ledningsrätter. Köparen bekostar bygglov, anordnande av ledningsrätter och fastighetsreglering. sunderlag Skrivelse från Kils Energi AB Karta över Lersätter 1:28 och 1:58 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 2 Yrkande Georg Forsberg (C): Tillstyrker bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar, att - under förutsättning att bolaget beviljas bygglov - Kils kommun till Kils Energi AB säljer del av respektive fastigheten Lersätter 1:28 och fastigheten Lersätter 1:58, Kil, Kils kommun, enligt bifogad karta för 5 kronor per m 2. Kils Energi AB, ekonomiavdelningen, A. Edman, tekniska förvaltningen

6 6(23) KF 5 Dnr KS 11/158 Svar på medborgarförslag angående ny form av förskoleverksamhet Det har inkommit ett medborgarförslag från Petra Jonsson, Blåbärsstigen 6, Kil, Ulrica Nilsson, Diskusgatan 4, Kil, om att kommunen ska inrätta en specialförskoleavdelning där barn med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att inrätta en förskoleavdelning för barn med neuropsykiatriska svårigheter samt ger förvaltningen i uppdrag att utforma de praktiska detaljerna. sunderlag Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 46 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 122 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 6 Kommunfullmäktige beslutar, att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Petra Jonsson, Ulrica Nilsson, barn- och utbildningsnämnden, ekonomiavdelningen

7 7(23) KF 6 Dnr KS 11/445(2) Begäran från kommunrevisionen om utökad budget 2012 Kommunrevisionen har begärt en utökning av sin budget 2012 med kronor. De skäl som anges är Ny upphandling har skett av revisionsstöd med kostnadsökning till följd. Nya organisationsformer innebär utökat arbete för revisionen. Gemensamma revisionsprojekt med landstinget och andra kommuner innebär utökade kostnader. Förändrad lagstiftning, t.ex. ny PBL, och nya revisorer innebär ökat behov av fortbildning för revisorerna. Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Kommunrevisionens skrivelse Kommunfullmäktige beviljar kommunrevisionen utökning med kr i driftbudgeten för respektive år 2012, 2013 och Finansiering ska ske via det ofördelade anslaget som finns för kommunfullmäktiges verksamhet, Revisorerna, ekonomiavdelningen

8 8(23) KF 7 Dnr KS 11/443(1) Motion från ledamoten Christina Bertilsson (M) om att chefer i Kils kommun ska bo i kommunen Det har inkommit en motion från ledamoten Christina Bertilsson (M) om att chefer i Kils kommun ska bo i kommunen enligt följande: Chefer i Kils kommun ska bo i kommunen När man i kommunen rekryterar ny chef, ska man kunna ställa kravet, att han/hon ska ha bosatt sig i kommunen inom 2 år, krav som tillämpas i andra kommuner. En chef som är bosatt i annan kommun kan rimligtvis inte ha samma intresse för vår kommuns bästa. Detta är en rimlig begäran, våra skatteintäkter bör stanna inom vår kommun. Christina Bertilsson Kilsmoderaterna sunderlag Motion, inkommen Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. J. Larsson, A. Edman

9 9(23) KF 8 Dnr KS 11/444(1) Motion från ledmoten Christina Bertilsson (M) om att vi i Sverige går i pension vid 65 års ålder Det har inkommit en motion från ledamoten Christina Bertilsson (M) om att en person som upprätthåller en chefsposition ska lämna den vid 65 års ålder enligt följande: I Sverige går vi i pension vid 65 års ålder Vi kan, om vi vill, börja vårt pensionsuttag vid 61 år eller gå till 67 år, innan vi påbörjar vår pension. Vårt förslag är, att en person som upprätthåller en chefsposition ska lämna den vid 65 års ålder. I anställningsavtalet bör det anges, vad eller vilka arbetsuppgifter den anställde sedan ska utföra under perioden 65 till 67 år, kanske delvis som coach eller mentor till efterträdaren. Christina Berilsson Kilsmoderaterna sunderlag Motion, inkommen Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. J. Larsson, A. Edman

10 10(23) KF 9 Dnr KS 12/17 Avsägelse från Anders Eriksson (M) avseende uppdragen som ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen och som ledamot i samverkansnämnden i Kils kommun Anders Eriksson (M), Ringgatan 10, Fagerås, avsäger sig i skrivelse den 11 januari 2012 uppdragen som ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen och som ledamot i samverkansnämnden med omedelbar verkan. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Anders Eriksson (M), Ringgatan 10, Fagerås, gällande uppdragen som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen och som ledamot i samverkansnämnden i Kils kommun med omedelbar verkan. J. Larsson, löner, A. Edman, Anders Eriksson, samverkansnämnden

11 11(23) KF 10 Dnr KS 10/305(96) Fyllnadsval av ny ledamot i kommunstyrelsen samt av andre vice ordförande i kommunstyrelsen efter Anders Eriksson (M) Anders Eriksson (M), Ringgatan 10, Fagerås, har bland annat avsagt sig uppdraget som ledamot samt som andre vice ordförande i kommunstyrelsen med omedelbar verkan. Ny ledamot och ny 2:e vice ordförande ska utses. Kommunfullmäktige bifaller vid sammanträde , 9, avsägelsen gällande nämnda uppdrag. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i kommunstyrelsen t.o.m efter Anders Eriksson (M): Hans Eriksson (M), Punsvägen 12, Kil Utser följande till andre vice ordförande i kommunstyrelsen t.o.m efter Anders Eriksson (M): Hans Eriksson (M), Punsvägen 12, Kil De valda, löner, J. Larsson, A. Edman

12 12(23) KF 11 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ledamot i samverkansnämnden efter Anders Eriksson (M) Anders Eriksson (M), Ringvägen 10, Fagerås, har bland annat avsagt sig uppdraget som ledamot i samverkansnämnden. Ny ledamot ska utses. Kommunfullmäktige bifaller , 9, avsägelsen från Anders Eriksson (M) avseende nämnda uppdrag. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Kommunfullmäktige utser Hans Eriksson (M), Punsvägen 12, Kil, till ledamot i samverkansnämnden t.o.m efter Anders Eriksson (M). Löner, J. Larsson, A. Edman, samverkansnämnden

13 13(23) KF 12 Dnr KS 12/17(3) Avsägelse från Bo Nelin (V) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, valberedningen samt barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun Bo Nelin (V), Kyrkbacken 12 D, Dals Långed, avsäger sig i framställning samtliga kommunala förtroendeuppdrag i Kils kommun, på grund av avflyttning till annan kommun. Bo Nelin (V) är ledamot i kommunfullmäktige, valberedningen samt barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Avsägelse från Bo Nelin Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Bo Nelin (V), Kyrkbacken 12 D, Dals Långed, gällande uppdragen som ledamot i respektive kommunfullmäktige, valberedningen och barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun. Hemställer hos Länsstyrelsen i Värmlands län om ny sammanräkning. Länsstyrelsen i Värmlands län, löner, J. Larsson, A. Edman, barn- och utbildnngsnämnden

14 14(23) KF 13 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ledamot i valberedningen efter Bo Nelin (V) Bo Nelin (V), Kyrkbacken 12 D, Dals Långed, har bland annat avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. Ny ledamot ska utses. Kommunfullmäktige bifaller vid sammanträde , 12, avsägelsen från Bo Nelin (V) avseende nämnda uppdrag. sunderlag Avsägelse från Bo Nelin Kommunfullmäktige avvaktar med ställningstagande till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den 23 februari Löner, J. Larsson, A. Edman

15 15(23) KF 14 Dnr KS 10/305 Fyllnadsval av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Bo Nelin (V) Bo Nelin (V), Kyrkbacken 12 D, Dals Långed, avsäger sig bland annat uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun. Ny ledamot ska utses. Kommunfullmäktige bifaller vid sammanträde , 12, avsägelsen från Bo Nelin (V), avseende nämnda uppdrag. sunderlag Avsägelse från Bo Nelin Kommunfullmäktige avvaktar med ställningstagande till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den 23 februari J. Larsson, barn- och utbildningsnämnden, A. Edman, löner

16 16(23) KF 15 Dnr KS 10/305 Val av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Kils Energi AB för perioden Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. sunderlag Valberedningens protokoll , 1 Yrkanden Eva Hammar (MP): Ingrid Guldbrandsson (MP) ska utses till ledamot i styrelsen för Kils Energiaktiebolag för tiden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen för Kils Energiaktiebolag - Thomas Grönberg (S), Leif Danielsson (S), Georg Forsberg (C), Björn Tolén (M) och Gun-Britt Nilsson (FP) - för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013 och Eva Hammars (MP) yrkande om att Ingrid Guldbrandsson (MP) ska utses till ledamot i styrelsen för bolaget för nämnda period och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Omröstning begärs och ska ske genom sluten omröstning eftersom ärendet avser val. Justerarna av dagens protokoll, Lars-Erik Ståhl (S) och Christina Bertilsson (M), utses till rösträknare. Blanka valsedlar delas ut. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop enligt uppropslistan sina valsedlar i en valurna. En av rösträknarna prickar av de röstande vid urnan. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 32. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i grupper och räknas.

17 17(23) KF 15 forts. Med 31 röster för Thomas Grönberg (S), 32 för Leif Danielsson (S), 31 för Georg Forsberg (C), 31 för Björn Tolén (M) och 31 för Gun-Britt Nilsson (FP) för de av valnämnden föreslagna ledamöterna i styrelsen för Kils Energiaktiebolag för nämnda period och 4 röster för Eva Hammars (MP) yrkande om att Ingrid Guldbrandsson (MP) ska utses till ledamot i styrelsen för bolaget för nämnda tid antar kommunfullmäktige därmed valberedningens förslag till ledamöter i bolagsstyrelsen för den angivna perioden. Kommunfullmäktige utser följande ledmöter i styrelsen för Kils Energiaktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Thomas Grönberg (S), Källgatan 2, Kil Leif Danielsson (S), Hagagatan 11, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Björn Tolén (M), Sjöleden 6, Kil Gun-Britt Nilsson (FP), Blomstervägen 4 E, Kil Utser följande till ordförande i styrelsen för Kils Energiaktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Georg Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kils Energiaktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Björn Tolén, (M), Sjöleden 6, Kil Notering Valsedlarna läggs i ett kuvert. På kuvertet antecknas valets datum och det val som avses. Kuvertet förseglas därefter i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft. De valda, löner, J. Larsson, A. Edman, Kils Energi AB

18 18(23) KF 16 Dnr KS 10/305 Val av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Kils Avfallshantering AB för perioden Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. sunderlag Valberedningens protokoll , 2 Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kils Avfallshantering Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Thomas Grönberg (S), Källgatan 2, Kil Leif Danielsson (S), Hagagatan 11, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Björn Tolén (M), Sjöleden 6, Kil Gun-Britt Nilsson (FP), Blomstervägen 4 E, Kil Utser följande till ordförande i styrelsen för Kils Avfallshantering Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Georg Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kils Avfallshantering Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Björn Tolén (M), Sjöleden 6, Kil De valda, löner, J. Larsson, A. Edman, Kils Avfallshantering AB

19 19(23) KF 17 Dnr KS 10/305 Val av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Kilsbostäder AB för perioden Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. sunderlag Valberedningens protokoll , 3 Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kilsbostäder Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Dick Carling (S), Kulgatan 4, Kil Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Anders Dölerud (C), Karsbol Kullen, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil Carola Nilsson (FP), Frej Alsterlinds väg 21, Kil Utser följande till ordförande i styrelsen för Kilsbostäder Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Dick Carling (S), Kulgatan 4, Kil Utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kilsbostäder Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil De valda, A. Edman, J. Larsson, löner, Kilsbostäder AB

20 20(23) KF 18 Dnr KS 10/305 Val av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Kilvision AB för perioden Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. sunderlag Valberedningens protokoll , 4 Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kilvision Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Dick Carling (S), Kulgatan 4, Kil Per Olof Nilsson (S), Timotejvägen 4, Kil Anders Dölerud (C), Karsbol Kullen, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil John-Peter Anderson (FP), Skogsvägen 48 A, Kil Utser följande till ordförande i styrelsen för Kilvision Aktibolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Dick Carling (S), Kulgatan 4, Kil Utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kilvision Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil De valda, löner, A. Edman, J. Larsson, Kilvision AB

21 21(23) KF 19 Dnr KS 10/305 Val av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Hantverkshuset AB för perioden Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. sunderlag Valberedningens protokoll , 5 Kommunfullmäktige utser följande till ledmöter i styrelsen för Hantverkshuset i Kil Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Ronny Johansson (S), Villagatan 17, Kil Berndt Björkman (C), Saxebyn, Kil Lars Sundholm (M), Geres väg 13, Kil Miriam Tolvanen (FP), Lerbodatorp Där Framme 1, Kil Utser följande till ordförande i styrelsen för Hantverkshuset i Kil Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Maj- Britt Tibo (S), Egils väg Kil Utser följande till vice ordförande i styrelsen för Hantverkshuset i Kil Aktiebolag för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2012 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2013: Lars Sundholm (M), Geres väg 13, Kil De valda, J. Larsson, A. Edman, löner, Hantverkshuset i Kil AB

22 22(23) KF 20 Dnr KS 12/1(6) Information om Socialstyrelsens beslut om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialstyrelsen har beslutat att Kils komun och Landstinget i Värmland ska säkerställa att en överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning upprättas. sunderlag Inkommet beslut från socialstyrelsen Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Socialnämnden

23 23(23) KF 21 Dnr KS 12/17 Avsägelse från Henrik Ohlsson (C) avseende uppdraget som ledamot i hemvärnets förtroendenämnd Henrik Ohlsson (C), Gunnita Där Väste, Kil, avsäger sig i framställning den 19 januari 2012 uppdraget som ledamot i hemvärnets förtroendenämnd på grund av avflyttning tilll annan kommun. sunderlag Avsägelse, daterad , från Henrik Ohlsson (C) Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Henrik Ohlsson (C), Gunnita Där Väste, Kil, gällande uppdraget som ledamot i hemvärnets förtroendenämnd. Jan-Erik Rosenberg, Smedstad 402, Kamrarna, Kil, löner, J. Larsson, A. Edman, Henrik Ohlsson

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19

Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 19 december 2013, kl. 18.00-19.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt

Läs mer

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M)

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M) 1(26) Plats och tid KilArena, torsdagen den 29 september 2011, kl 19.00-21.00. Sammanträdet är ajournerat kl. 20.30-20.50 för uppehåll. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 19 maj 2016, 19.00 19.35 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Anders Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: KIL Plats: Dnr: 201-4366-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015,

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, 16.00 17.00 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Kenneth Pihlström (S) Marianne

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20 ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Övr närvarande Ej tjg ersättare Övriga Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 Peter Krööse (c), ordförande Ingbritt Johansson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 1(21) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Anders Eriksson (M), 2:e vice ordförande 200-216 15.00-18.30

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 31 mars 2016, kl. 19.00 21.25, ajournering kl. 20.40 20.55 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer