Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA Kl Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Övergripande mål KS 15/83 4 Medborgarförslag om gratis broddar till alla över 65 år i Kils kommun KS 15/96 5 Borgensram mot de kommunala bolagen 2015 KS 15/75 6 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KS 14/217 7 Svar på motion angående misstanke om jäv KS 15/90 8 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Samhällsnytta i Kil AB 9 Val av fem styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i Samhällsnytta i Kil AB 10 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Kils Energi AB 11 Val av fem styrelseledamöter och ordförande samt vice ordförande i Kils Energi AB 12 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Kils Avfallshantering AB 13 Val av fem styrelseledamöter och ordförande samt vice ordförande i Kils Avfallshantering AB 14 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Kilsbostäder AB KS 15/117 KS 15/117 KS 15/118 KS 15/118 KS 15/120 KS 15/120 KS 15/121

2 15 Val av fem styrelseledamöter och ordförande samt vice ordförande i Kilsbostäder AB 16 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Kilvision AB 17 Val av fem styrelseledamöter och ordförande samt vice ordförande i Kilvision AB 18 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Hantverkshuset i Kil AB 19 Val av fem styrelseledamöter och ordförande samt vice ordförande i Hantverkshuset i Kil AB KS 15/121 KS 15/122 KS 15/122 KS 15/123 KS 15/ Val av två ledamöter till Projektilen ekonomisk förening KS 15/ Avsägelse från Annelie Ulfvenstierna (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 22 Avsägelse från Magnus Siljerud (S) som ersättare i kommunfullmäktige 23 Avsägelse från Carola Nilsson (FP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 24 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anette Gundahl Karlsson (S) - Dragan Tesovic 25 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ivan Strömmare (S) - Marika Vanneid 26 Ny ledamot och ersättare i fullmäktige efter Thomas Grönberg (S) - ledamot Jenny Berg och ersättare Stefan Sjökvist 27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal KS 15/93 KS 15/119 KS 15/116 KS 15/73 KS 15/115 KS 15/84 KS 14/188 Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare

3 1 Dnr UPPROP

4 2 Dnr VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING

5 3 Dnr KS 15/83 ÖVERGRIPANDE MÅL Majoriteten S+C har arbetat med att revidera de övergripande målen På kommunstyrelsen 3 februari diskuterades målen och beslutades enligt bilaga. S+C förslag till övergripande mål Oppositionens förslag till övergripande mål Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 3 Kommunstyrelsens protokoll , 21 Bilaga med övergripande mål Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen enligt bilaga.

6 4 Dnr KS 15/96 MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS BRODDAR TILL ALLA ÖVER 65 ÅR I KILS KOMMUN Medborgarförslag om att alla över 65 år i Kils kommun ska få gratis broddar har inkommit. Medborgarförslag

7 5 Dnr KS 15/75 BORGENSRAM MOT DE KOMMUNALA BOLAGEN 2015 Kils kommun beslutade om borgensram mot de kommunala bolagen för 2014 på totalt kr. Under året har Kilsbostäder AB amorterat totalt kr och har en aktuell skuld på kr. Hantverkshuset i Kil AB har inte amorterat något under 2014 på de externa lånen. Hantverkshuset i Kil AB, aktuell skuld kr Kilsbostäder AB, aktuell skuld kr Detta betyder att kommunen kan sänka sin totala borgensram från kr för 2014 till kr. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om borgen upp till ett högsta belopp, enligt aktuell skuld ovan. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån, samt omsättning av lån inom borgensramen utan att flera beslut behöver fattas. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 2 Kommunstyrelsens protokoll , 23 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om borgensram för 2015 enligt följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kilsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hantverkshuset i Kil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

8 6 Dnr KS 14/217 SVAR PÅ MOTION OM ATT LÄGGA SKYDDSMATERIAL PÅ PARKERINGEN VID FRYKSTA STATIONSHUS Björn Tolen har inkommit med en motion om att kommunen bör lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus för att skydda vattentäkten. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Parkeringens yta är ca kvm, mellan järnvägen och kajen respektive avspärrningen och infarten. Kostnaden för att lägga olje- och vattenresistent EPDM-gummi, så kallad Trelleborgsduk, är ca kronor/kvm. Den totala kostnaden för att lägga skyddsmaterial på bara parkeringen skulle således vara ca 2,5 miljoner kronor. Fryksta stationsområde utgör en del av ett inre skyddsområde till Kils kommuns grundvattentäkt, vilket innebär att särskilda skyddsföreskrifter gäller för området. Motion, inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 102 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 1 Kommunstyrelsens protokoll , 24 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till de skyddsföreskrifter som finns för grundvattentäkten vid Fryksta.

9 7 Dnr KS 15/90 SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE MISSTANKE OM JÄV En motion har inkommit från (M), (FP), (KD), (MP) och (V). Motionärerna yrkar bland annat att fullmäktige ska uppdra åt opartisk advokat eller opartiskt auktoriserad revisionsbyrå att utreda eventuellt jäv. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari Motion Kommunfullmäktiges beslut , 6 Kommunstyrelsens protokoll , 25 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har diskuterat och enhälligt kommit fram till att det inte finns några misstankar om jäv. Därmed avslås motionen.

10 8 Dnr KS 15/117 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I SAMHÄLLSNYTTA I KIL AB Bolagsordningen för Samhällsnytta i Kil AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 8 en revisor och en revisorsersättare för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det femte räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorsersättare utses. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 9 för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor och en ersättare. Valberedningens protokoll , 6 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Samhällsnytta i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Samhällsnytta i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil

11 9 Dnr KS 15/117 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I SAMHÄLLSNYTTA I KIL AB Enligt bolagsordningen för Samhällsnytta i Kil AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Mandatperioden för styrelsen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för samma tidsperiod som ovan. Valberedningens protokoll , Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Samhällsnytta i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil Hans Eriksson (M), Punsvägen 12, Kil Ulla-Britt Mortensen (V), Tolita 17, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Samhällsnytta i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Samhällsnytta i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Hans Eriksson (M), Punsvägen 12, Kil

12 10 Dnr KS 15/118 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I KILS ENERGI AB Bolagsordningen för Kils Energi AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 13 en revisor och en revisors- ersättare för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och revisorsersättarens uppdrag omfattar perioden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 14 för samma period som för revisorn en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Valberedningens protokoll , 1 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Kils Energi AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil 2. Utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Kils Energi AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil

13 11 Dnr KS 15/118 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE SAMT VICE ORDFÖRANDE I KILS ENERGI AB Enligt bolagsordningen för Kils Energi AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kils kommun. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Valberedningens protokoll , 7 1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Kils Energi AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Per-Olof Nilsson (S), Timotejvägen 4, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil Lars Hultkrantz (M), Stövgärdesvägen 23, Kil Gun-Britt Nilsson (FP), Västra Torggatan 6, Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Kils Energi AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kils Energi AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Lars Hultkrantz (M), Stövgärdesvägen 23, Kil

14 12 Dnr KS 15/120 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I KILS AVFALLSHANTERING AB Bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 13 en revisor och en revisorsersättare för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och revisorsersättarens uppdrag omfattar perioden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 14 för samma period som för revisorn en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Valberedningens protokoll , 2 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Kils Avfallshantering AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Kils Avfallshantering AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil

15 13 Dnr KS 15/120 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE SAMT VICE ORDFÖRANDE I KILS AVFALLSHANTERING AB Enligt bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kils kommun. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Valberedningens protokoll , 8 1. Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kils Avfallshantering AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Per-Olof Nilsson (S), Timotejvägen 4, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil Lars Hultkrantz (M), Stövgärdesvägen 23, Kil Gun-Britt Nilsson (FP), Västra Torggatan 6, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Kils Avfallshantering AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Georg Forsberg (C), Nolby Gård 2, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kils Avfallshantering AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Lars Hultkrantz (M), Stövgärdesvägen 23, Kil

16 14 Dnr KS 15/121 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I KILSBOSTÄDER AB Bolagsordningen för Kilsbostäder AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 13 en revisor och en revisorsersättare för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och revisorsersättarens uppdrag omfattar perioden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 14 för samma period som för revisorn en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Valberedningens protokoll , 3 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Kilsbostäder AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Kilsbostäder AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Birgitta Kringlund (FP), Gnejsvägen 1, Kil

17 15 Dnr KS 15/121 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE SAMT VICE ORDFÖRANDE I KILSBOSTÄDER AB Enligt bolagsordningen för Kilsbostäder AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kils kommun. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Valberedningens protokoll , 9 1. Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kilsbostäder AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Carl Michael Leijon (S), Hagagatan 24 D, Kil Anders Dölerud (C), Fryksta Tallåsen 6, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Kilsbostäder AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kilsbostäder AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil

18 16 Dnr KS 15/122 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I KILVISION AB Bolagsordningen för Kilvision AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 13 en revisor och en revisorsersättare för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och revisorsersättarens uppdrag omfattar perioden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 14 för samma period som för revisorn en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Valberedningens protokoll , 4 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Kilvision AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kom-munfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Birgitta Kringlund (FP), Gnejsvägen 1, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Kilvision AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Pia Sahlin Brunsell (S), Frekes väg 12, Kil

19 17 Dnr KS 15/122 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE SAMT VICE ORDFÖRANDE I KILVISION AB Enligt bolagsordningen för Kilvision AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kils kommun. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Valberedningens protokoll , Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Kilvision AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Lennart Johansson (S), Bodavägen 3, Kil Anders Dölerud (C), Fryksta Tallåsen 6, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Mats Notini (FP), Södra Boda Tronerud 1, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Kilvision AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Kilvision AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil

20 18 Dnr KS 15/123 VAL AV LEKMANNAREVISOR OCH LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE I HANTVERKSHUSET I KIL AB Bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB föreskriver följande vad avser val av revisorer till bolaget: Bolagsstämman utser enligt bolagsordningen 13 en revisor och en revisorsersättare för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns och revisorsersättarens uppdrag omfattar perioden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val förrättats till kommunfullmäktige intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Kils kommun utser enligt bolagsordningen 14 för samma period som för revisorn en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Valberedningens protokoll , 5 1. Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisor i Hantverkshuset i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Pia Sahlin Brunsell (S), Frekes väg 12, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till revisorsersättare för lekmannarevisorn i Hantverkshuset i Kil AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter valet år 2014 till kommunfullmäktige intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val år 2018 till kommunfullmäktige: Anette Gundahl Karlsson (S), Hjortronstigen 18, Kil

21 19 Dnr KS 15/123 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE SAMT VICE ORDFÖRANDE I HANTVERKSHUSET I KIL AB Enligt bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kils kommun. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Valberedningens protokoll , Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i styrelsen för Hantverkshuset i Kil AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Ronny Johansson (S), Villagatan 17, Kil Berndt Björkman (C), Saxebyn 1, Kil La1s Sundholm (M), Geres väg 13, Kil Miriam Tolvanen (FP), Lerbodatorp Där Framme 1, Kil 2. Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i styrelsen för Hantverkshuset i Kil AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil 3. Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i styrelsen för Hantverkshuset i Kil AB för tiden från första ordinarie bolagsstämman 2015 efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2016: Lars Sundholm (M), Geres väg 13, Kil

22 20 Dnr KS 15/124 VAL AV TVÅ LEDAMÖTER TILL PROJEKTILEN EKONOMISK FÖRENING Enligt Projektilen ekonomisk förenings stadgar, reviderade , 11, väljs styrelsen av föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelseledamöter väljs för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens protokoll , 13 Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Projektilen ekonomisk förening för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2016: Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil

23 21 Dnr KS 15/93 AVSÄGELSE FRÅN ANNELIE ULFVENSTIERNA (V) FRÅN UPPDRAGET SOM ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Annelie Ulfvenstierna (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Avsägelse

24 22 Dnr KS 15/119 AVSÄGELSE FRÅN MAGNUS SILJERUD (S) SOM ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Magnus Siljerud (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Avsägelse

25 23 Dnr KS 15/116 AVSÄGELSE FRÅN CAROLA NILSSON (FP) FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE Carola Nilsson (FP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse

26 24 Dnr KS 15/73 NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER ANETTE GUNDAHL KARLSSON (S) - DRAGAN TESOVIC Kommunfullmäktige biföll i januari avsägelsen från Anette Gundahl Karlsson (S) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Kils kommun och hemställde hos Länsstyrelsen i Värmlands län om ny sammanräkning. Länsstyrelsen har utsett Dragan Tesovic (S) som ny ersättare under perioden 10 februari oktober Avsägelse Kommunfullmäktiges protokoll , 11 Länsstyrelsens beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

27 25 Dnr KS 15/115 NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER IVAN STRÖMMARE (S) - MARIKA VANNEID Eftersom Ivan Strömmare (S) inte längre är folkbokförd i Kils kommun, har kommunen meddelat Länsstyrelsen att han inte längre är valbar och att uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige således har upphört. Länsstyrelsen har utsett Marika Vanneid (S) som ny ersättare under perioden 11 februari oktober Skrivelse till Länsstyrelsen Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

28 26 Dnr KS 15/84 NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I FULLMÄKTIGE EFTER THOMAS GRÖNBERG (S) - LEDAMOT JENNY BERG OCH ERSÄTTARE STEFAN SJÖKVIST Kommunfullmäktige beviljade i januari en avsägelse från Thomas Grönberg (S) som ledamot i kommunfullmäktige samt hemställde hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. Länsstyrelsen har utsett Jenny Berg (S) som ny ledamot under perioden 11 februari oktober 2018 samt Stefan Sjökvist (S) till ny ersättare under samma period. Avsägelse Kommunfullmäktiges protokoll , 10 Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

29 27 Dnr KS 14/188 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialförvaltningen har för kvartal rapporterat till IVO att det inte finns några ej verkställda beslut. Socialnämndens protokoll , 27 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid FULLMÄKTIGE Ekebyskolans aula, kl. 19.00-20.10 Se bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet:

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagsordning för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Protokollsutdrag

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer