Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)"

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef Susanne Berger (S), ordförande Leif Eriksson (V) Yvonne Angerfelt, sekreterare Utses att justera Laila Borger (S) och Susanne Berger (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 20 juni 2013 klockan 08:40 Underskrifter Sekreterare. Paragrafer 1-16 Ordförande. Justerande. Anslag Sammanträde Årsstämma Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring

2 Sida 2 ÄRENDELISTA Yvonne Angerfelt 1 Öppnande av stämman 4 2 Val av ordförande vid stämman 4 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 4 Val av två justerare 4 5 Godkännande av dagordning 4 6 om närvarorätt för utomstående 4 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 5 9 om : 5 - Fastställelse av resultat- och balansräkning - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang 6 årsredovisning 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 6 12 Val av revisorer 7 13 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer 8 14 Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB 8 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB 9

3 Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 16 Avslutning 9

4 Sida 4 1 Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Avesta kommun aktier röster för Avesta kommun. Totalt aktier röster. 4 Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger (S) och Susanne Berger (S). 5 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

5 Sida 5 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad - Stämman är behörigen sammankallad. 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 har lagts fram för kommunfullmäktige den 22 april Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen. 9 om: Fastställelse av resultat- och balansräkning Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för år Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

6 Sida 6 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang årsredovisning Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB enligt revisorernas tillstyrkan och enligt kommunfullmäktiges beslut. - Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna suppleanter Vid extra bolagsstämma 22 februari 2012 beslutades följande: - Nya arvodesregler enligt kommunfullmäktiges beslut gäller för bolagets verksamhet. - Utbetalning av sammanträdesersättningar ska under år 2011ske enligt kommunfullmäktiges beslut Månadsarvode ska under år 2011utbetalas för följande uppdrag: - Ordförande kronor (inklusive au-arvode) - Vice ordförande kronor (inklusive au-arvode) - Ledamot :s AU kronor - Ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott, erhåller månadsarvode för år 2011 med 1563 kronor/månad. Detta arvode utbetalas retroaktivt. - Månadsarvodet till ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott upphör att gälla från och med 1 januari De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 500 kronor för år Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

7 Sida 7 11 (forts) - För år 2012 utbetalas förrättningsersättning/sammanträdesersättning/månadsarvode för bolagets ledamöter och suppleanter och lekmannarevisorer uppräknas enligt förändring av inkomstbasbeloppet. - Arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter utbetalas i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma 22 februari Uppräkning av arvodena sker enligt förändring av inkomstbasbeloppet. 12 Val av revisorer Val av revisorer har genomförts för mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 23 april 2012 följande: - Eva Gustafsson (S) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Kjell Johansson (S) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december Jan-Olof Källström (C) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Mats Myrén (M) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde att för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman två revisorer med två suppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman 2014.

8 Sida 8 - Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, utses till ny revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för Avesta Industristad AB med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB: - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG, utses till ny revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april samt 27 maj Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat

9 Sida 9 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april samt 27 maj Följande ägardirektiv ges till ombud vid Avesta Industristad AB: - Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer