Sammanträdesdatum Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 mars 2014, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Information om bokslutet för Kils kommun för år 2013 KS 13/233 4 Information om årsredovisningar för de kommunala bolagen Revisionsberättelse för år 2013 och revisorernas redogörelse för år 2013 KS 13/232 KS 14/136 6 Revisionsrapport om bokslut och årsredovisning 2013 KS 14/137 7 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunala nämnder samt övriga uppdragstagare 2013 KS 14/138 8 Godkännande av årsbokslut för Kils kommun 2013 KS 13/233 9 Köp av fastighet Svärdet 8 (OKQ8) KS 14/ Förslag om att bilda koncern i Kils kommun; bildande av koncernmoderbolag, köp av bolag, godkännande av ägardirektiv och bolagsordning m.m. KS 12/ Placering av kategoriboende samt finansiering KS 10/ Svar på medborgarförslag angående ny form av fritidsverksamhet KS 11/ Svar på medborgarförslag om husbilsställplatser KS 13/ Svar på medborgarförslag om att öppna vägen genom skogen bakom Stenåsen för trafik KS 13/ Svar på medborgarförslag om Gröna Torget KS 13/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS 14/87 17 Revidering av förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund KS 13/ Ansökan om tilläggsanslag för kommunrevisionens budget KS 14/68

2 19 Information om Länsstyrelsens kontroll av överförmyndarnämnden 20 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande till Hantverkshuset i Kil AB 21 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande till Kils Energi AB 22 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande till Kils Avfallshantering AB 23 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande till Kilsbostäder AB 24 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande till KilVision AB KS 14/102 KS 10/305 KS 10/305 KS 10/305 KS 10/305 KS 10/ Val av två ledamöter till Projektilen Ekonomisk förening KS 14/139 Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare

3 1 Dnr UPPROP

4 2 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING

5 3 Dnr KS 13/233 INFORMATION OM BOKSLUTET FÖR KILS KOMMUN FÖR ÅR 2013 Vid sammanträdet informerar representanter för nämnderna om bokslut Se ärende 8 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

6 4 Dnr KS 13/232 INFORMATION OM ÅRSREDOVISNINGAR FÖR DE KOMMUNALA BOLAGEN 2013 Information om årsredovisningar för de kommunala bolagen. Årsredovisningar har inkommit från - Hantverkshuset i Kil AB - Kilsbostäder AB - Kilvision AB Årsredovisning för Kils Energi AB och Kils Avfallshantering AB kompletteras med 24 mars. Årsredovisning Hantverkshuset i Kil AB Årsredovisning Kilsbostäder AB Årsredovisning Kilvision AB Årsredovisning Kils Energi AB Årsredovisning Kils Avfallshantering AB Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

7 5 Dnr KS 14/136 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 OCH REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2013 Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens verksamhet för år Utifrån revisorernas granskning tillstyrker de att kommunens årsredovisning godkänns. Revisionsberättelse 2013 med bilagor Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

8 6 Dnr KS 14/137 REVISIONSRAPPORT OM BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 2013 Kommunrevisorerna har granskat kommunens årsredovisning I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att årsredovisningen och koncernredovisningen ger en i allt rättvisande bild av kommunens och koncernens finansiella resutlat och ekonomiska ställning. Rapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2013 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

9 7 Dnr KS 14/138 ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KOMMUNALA NÄMNDER SAMT ÖVRIGA UPPDRAGSTAGARE 2013 Revisorerna tillstyrker att alla nämnder och dess förtroendevalda ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

10 8 Dnr KS 13/233 GODKÄNNANDE AV ÅRSBOKSLUT FÖR KILS KOMMUN 2013 Kommunledningskontoret har upprättat årsbokslut för 2013 enligt kommunala redovisningslagen och principer för god ekonomisk hushållning. Årets resultat är 27,6 mnkr vilket är 8,2 mnkr bättre är 2012 års resultat och 16,5 mnkr bättre är budgeterat. I delårsbokslutet hade vi en försiktig prognos på cirka 15,5 mnkr eftersom återbetalningen från AFA försäkringar på 9,5 mnkr inte var med. Det betyder att överskottet blev 4,7 % av totala skatteintäkter och statsbidrag. Orsaken till överskottet beror främst på ökade statsbidrag, återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar och låga räntor på våra lån, samt att de sociala avgifterna vi hade budgeterat med för 2013 är lägre. De kommunala bolagen lämnar ett samlat resultat på 4,5 mnkr efter skatt vilket ger ett koncernresultat på 32,1 mnkr (2012: 23,8 mnkr). Nämndernas budget var på 552,7 mnkr och resultatet slutade på 556 mnkr, vilket är 4,1 mnkr sämre än budget. När vi sammanställer hur nämnderna arbetat med att uppfylla de övergripande målen är mer än hälften uppfyllda och ca 30% där arbete pågår. Årsbokslut 2013 Kommunstyrelsens protokoll , 32 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsbokslutet för 2013.

11 9 Dnr KS 14/124 KÖP AV FASTIGHET SVÄRDET 8 (OKQ8) OKQ8 la ner sin verksamhet på fastigheten Svärdet 8 i centrala Kil sommaren 2013 och har anlitat mäklare för att sälja fastigheten. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med mäklaren och kommunen har erbjudits köpa fastigheten för kronor. Den del av fastigheten som inte är bebyggd har sanerats till nivån MKM (mindre känslig markanvändning), och innebär att marken kan användas till exempel till kontor, industrier och vägar. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen köper fastigheten. Bakgrunden till det är att fastigheten är så lokaliserad att den har stor betydelse för utformningen av Kils tätorts centrala delar och för det intryck som kommunen önskar förmedla av Kils tätort och Kils kommun. Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet vid ett extra sammanträde den 27 mars. Förslag köpekontrakt Saneringsprotokoll Karta fastigheten Svärdet 8 med grannfastigheter och ägare Naturvårdsverkets rapport 4889 Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer del 1 sid Om markklassning Utdrag fastighetsregistret Svärdet 8 Kils kommun Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 27 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kils kommun förvärvar fastigheten Svärdet 8 av OKQ8 AB för kronor. Köpet finansieras via kommunens rörelsekapital kronor anslås som extraanslag i tekniska nämndens driftsbudget 2014 för rivning av fastigheten. Finansieras via kommunens egna kapital.

12 10 Dnr KS 12/316 FÖRSLAG OM ATT BILDA KONCERN I KILS KOMMUN; BILDANDE AV KONCERNMODERBOLAG, KÖP AV BOLAG, GODKÄNNANDE AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING M.M. På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret tillsammans med KPMG och bolagen utrett frågan om att bilda en bolagskoncern i Kils kommun. Syftet med att bilda koncern är att förbättra styrningen av de kommunala bolagen, samt att på längre sikt kunna tillvarata de ekonomiska fördelar en koncern kan ge. Kommunledningskontoret föreslår att det bildas en koncern i Kils kommun och att moderbolaget Samhällsnytta i Kil AB bildas. Moderbolaget äger samtliga bolag utom Kils Avfallshantering AB direkt. Avfallsbolaget är även fortsättningsvis dotterbolag till Kils Energi AB. Moderbolaget köper bolagen för tkr (substansvärdet). Aktiekapitalet i bolaget föreslås uppgå till tkr och borgensåtagandet till högst tkr. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till bolagspolicy, bolagsordning för moderbolaget, ägardirektiv för moderbolaget och föreslår att kommunfullmäktige godkänner dessa styrdokument. Kommunfullmäktige ska också utse styrelse och lekmannarevisor i moderbolaget samt ombud till bolagsstämman. Kommunstyrelsen beslutade 4 mars att föreslå kommunfullmäktige arbetsutskottets förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Dan Olsson (KD), Mats Notini (FP) och Ulla-Britt Mortensen (V). Arbetsutskottets protokoll , 100 KPMG:s förslag till uppdragsbeskrivning Kommunstyrelsens protokoll , 225 Arbetsutskottets protokoll , 50 Arbetsutskottets protokoll , 62 Arbetsutskottets protokoll , 63 KPMG:s rapport om koncernbildning Arbetsutskottets protokoll , 79 Förslag till bolagspolicy Förslag till bolagsordning för Samhällsnytta i Kil AB Förslag till ägardirektiv för Samhällsnytta i Kil AB Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 12 Kommunstyrelsens protokoll , 33

13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagspolicy, bilaga Kommunfullmäktige beslutar att bilda en bolagskoncern i Kils kommun under år Kommunfullmäktige beslutar att bilda koncernmoderbolaget Samhällsnytta i Kil AB. 4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för Samhällsnytta i Kil AB, bilaga Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv till Samhällsnytta i Kil AB, bilaga Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet för Samhällsnytta i Kil AB ska vara tkr. 7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens borgensåtagande gentemot Samhällsnytta i Kil AB ska uppgå till högst tkr. 8. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant 9. Val av fem styrelseledamöter. 10. Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kilsbostäder AB till Samhällsnytta i Kil AB för tkr. 11. Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kilvision AB till Samhällsnytta i Kil AB för tkr. 12. Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hantverkshuset i Kil AB till Samhällsnytta i Kil AB för tkr. 13. Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kils Energi AB med dotterbolag Kils Avfallshantering AB till Samhällsnytta i Kil AB för tkr. 14. Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie bolagsstämma i Samhällsnytta i Kil AB ska hållas den 28 april Val av ombud vid bolagsstämman i Samhällsnytta i Kil AB.

14 11 Dnr KS 10/254 PLACERING AV KATEGORIBOENDE SAMT FINANSIERING Det finns idag ett kategoriboende på Industrigatan i Kil. Kategoriboendet är byggt med ett tidsbegränsat bygglov, då befintlig plan anger industriändamål. Det tidsbegränsade bygglovet gick ut Planen medger bostäder i den utsträckning som kan fordras för tillsyn och bevakning inom området. I mars 2013 beslutade kommunstyrelsen att kategoriboendet ska lokaliseras till Stenåsen. Den placeringen har dock inte ansetts optimal. Alternativa platser har utretts och förvaltningen föreslår att boendet ska vara kvar på befintlig plats. Det kräver underhåll av barackerna samt åtgärder för att göra dem till separata brandceller. Kostnaderna för detta är beräknade till kronor, som föreslås finansieras via ett tilläggsanslag till tekniska nämnden. Kommunstyrelsens protokoll , 40 Kalkyler för alternativa placeringar av kategoriboendet Protokoll från okulär besiktning gällande brandskydd Stadsplan för Västra industriområdet samt plantext, antagen av kommunfullmäktige 1968 Kommunfullmäktigs protokoll , 82 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 15 Kommunstyrelsens protokoll , 36 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut , 82, i den del som avser försäljning av m2 av fastigheten Sannerud 2:94 till Wermlands Skogsförråd AB. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag göra nödvändiga underhållsåtgärder i kategoriboendet. Åtgärderna inkluderar att göra lägenheterna till separata brandceller. Tekniska nämnden ska även söka bygglov för kategoriboendet. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för åtgärderna i kategoriboendet på ca kronor finansieras genom ett tilläggsanslag till tekniska nämnden i 2014 års investeringsbudget.

15 12 Dnr KS 11/157 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE NY FORM AV FRITIDSVERKSAMHET Det har inkommit ett medborgarförslag om att inrätta en ny form av fritidsverksamhet för barn med neuropsykiatriska svårigheter. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget eftersom det strider mot skollagen och Läroplanen. Bland annat ska alla ha lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning. Om särskilt stöd ska ges till en elev, ska det ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. En elev ska också erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 47 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 121 Kommunstyrelsens protokoll , 5 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 18 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 41 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 83 Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 16 Kommunstyrelsens protokoll , 37 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att inrätta en ny form av fritidsverksamhet för barn med neuropsykiatriska svårigheter, med hänvisning till att det strider mot skollagen och Läroplanen.

16 13 Dnr KS 13/114 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM HUSBILSSTÄLLPLATSER I februari 2013 inkom ett medborgarförslag om ställplatser för husbilar i centrala Kil. Enligt kommunledningskontorets kontakter med husbilsägare fanns inget behov av centralt placerade ställplatser. Kommunstyrelsen föreslog därför att medborgarförslaget skulle avslås. Kommunfullmäktige återremitterade dock ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning och överläggningar om alternativ. Kommunledningskontoret har på nytt berett ärendet och föreslår att medborgarförslaget om husbilsställsplatser i centrala Kil hanteras i utvecklingsprogrammet för Kils tätort och att förslaget anses därmed besvarat. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 30 Tekniska nämndens protokoll , 38 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 153 Kommunfullmäktiges protokoll , 128 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 17 Kommunstyrelsens protokoll , 38 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Medborgarförslaget om husbilsställsplatser i centrala Kil hanteras i utvecklingsprogrammet för Kils tätort och anses därmed besvarat.

17 14 Dnr KS 13/284 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÖPPNA VÄGEN GENOM SKOGEN BAKOM STENÅSEN FÖR TRAFIK Hasse Gustavsson, Kil har inkommit med ett förslag om att öppna vägen som går genom skogen bakom Stenåsen för trafik. Ärendet har behandlats i tekniska nämnden som föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Medborgarförslag Hasse Gustavsson Kommunfullmäktiges protokoll Verksamhetschef gata tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 18 Kommunstyrelsens protokoll , 39 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

18 15 Dnr KS 13/322 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM GRÖNA TORGET I september 2013 lämnades ett medborgarförslag in om upprustning av Gröna Torget. Förslagsställaren föreslår att det planteras blommor, ställs ut bänkar och sätts upp lampor för att få en trivsam miljö på Gröna Torget. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget om upprustning av Gröna Torget hanteras i utvecklingsprogrammet för Kils tätort. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 152 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 19 Kommunstyrelsens protokoll , 40 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Medborgarförslaget om Gröna Torget hanteras i utvecklingsprogrammet för Kils tätort och anses därmed besvarat.

19 16 Dnr KS 14/87 REVIDERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kommunledningskontoret utifrån det förslaget sett över nu gällande arbetsordning och föreslår ett antal ändringar. Exempel på ändringar är att det tas in bestämmelser om kommunala bolags yttranderätt att den som väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i ärendet i fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad arbetsordning. SKL:s förslag till normalarbetsordning 2011 Nu gällande arbetsordning för fullmäktige, Kommunfullmäktiges presidiums förslag till reviderad arbetsordning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 21 Kommunstyrelsens protokoll , 41 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga.

20 17 Dnr KS 13/377 REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Kommunalförbundet Värmlands läns Vårdförbund består av två verksamheter; akut- och utredningshemmet Flöjten för barn samt Beroendecentrum Värmland med abstinensbehandling. Verksamheten vid Beroendecentrum har efter samråd med medlemskommunerna permanentats, vilket innebär att förbundsordningen behöver ändras genom ett tillägg i 3 om Beroendecentrum. En sådan ändring ska godkännas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med socialförvaltningen, att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderad förbundsordning. Direktionens protokoll , 20 Samverkansavtal om Beroendecentrum Remiss från direktionen Direktionens protokoll , 29 Direktionens protokoll , 5 Direktionens protokoll , 28 Nu gällande förbundsordning Förslag till reviderad förbundsordning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 24 Kommunstyrelsens protokoll , 43 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund, vilket innebär tillägg i 3 om verksamheten vid Beroendecentrum Värmland, som permanentats från och med den 1 november 2013.

21 18 Dnr KS 14/68 ANSÖKAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR KOMMUNREVISIONENS BUDGET Kommunrevisionen har inkommit med en ansökan om tilläggsanslag om kronor i deras budget för Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfumäktige att bevilja tilläggsanslag med kronor. Ansökan Kommunfullmäktiges presidiums protokoll Presidiet föreslår kommunfullmäktige att bevilja kommunrevisionen ett tilläggsanslag med kronor för Tilläggsanslaget ska tas ur det egna kapitalet.

22 19 Dnr KS 14/102 INFORMATION OM LÄNSSTYRELSENS KONTROLL AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

23 20 Dnr KS 10/305 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL HANTVERKSHUSET I KIL AB Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

24 21 Dnr KS 10/305 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL KILS ENERGI AB Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

25 22 Dnr KS 10/305 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL KILS AVFALLSHANTERING AB Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

26 23 Dnr KS 10/305 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL KILSBOSTÄDER AB Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

27 24 Dnr KS 10/305 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE TILL KILVISION AB Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Mandatperioden för styrelsen är från första ordinarie bolagsstämma efter det att fullmäktige förrättat val till slutet av den första ordinarie bolagsstämman året efter det att styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

28 25 Dnr KS 14/139 VAL AV TVÅ LEDAMÖTER TILL PROJEKTILEN EKONOMISK FÖRENING Enligt Projektilen ek. för:s stadgar, reviderade , 11, väljs styrelsen av föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelseledamöter väljs för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum kl Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum kl Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-18 PLATS OCH TID Frykåsens bygdegård, torsdag 18 september 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Mikael Johansson. Sekreterare

Mikael Johansson. Sekreterare Kommunstyrelsen 2012-03-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och

Läs mer