Sammanträdesdatum KilArena, tisdag 17 juni 2014, OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Information om om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan KS 11/201 4 Medborgarförslag om att bygga en motionstrappa på Frykstahöjden KS 14/193 5 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2014 KS 14/208 6 Tertialbokslut per den 30 april 2014 KS 14/200 7 Kommunfullmäktiges övergripande mål KS 14/203 8 Budget 2015, plan KS 13/404 9 Resultatbudget och kassaflödesbudget 2015 samt plan KS 14/ Upplåningsram 2015 KS 14/ Skattesats 2015 KS 14/ Begäran om aktieägartillskott för fortsatt utbyggnad av stamnätsfiber från KilVision AB 13 Försäljning av Fastigheterna Skärningsberg 1:3, Stubberud 1:5, Dalen 1:3 14 Svar på medborgarförslag om att inte anta detaljplanen för Humletorps industriområde och istället utreda området västerut från nuvarande omlastningsterminal KS 14/150 KS 11/178 KS 13/ Val av ny vice ordförande i socialnämnden KS 10/ Val av ny ledamot i socialnämnden KS 10/305

2 17 Val av ny ersättare till socialnämnden KS 10/ Val av ny ersättare i kommunstyrelsen KS 10/305 Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare

3 1 Dnr UPPROP

4 2 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING

5 3 Dnr KS 11/201 INFORMATION OM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV SANNERUDSSKOLAN Information om invigning m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

6 4 Dnr KS 14/193 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA EN MOTIONSTRAPPA PÅ FRYKSTAHÖJDEN Ett medborgarförslag om att anlägga en motionstrappa på Frykstahöjden har inkommit. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag

7 5 Dnr KS 14/208 INFORMATION OM BOLAGENS DELÅRSRAPPORTER PER DEN 30 APRIL 2014 De kommunala bolagen lämnar ett samlat resultat per den sista april på totat 4,2 mnkr vilket är det samma som förra året. Helårsprognosen pekar på ett resultat på samlat resultat 3,6 mnkr något sämre än 2014 års resultat. BESLUTSUNDERLAG Bolagens tertialredovisning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 88 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

8 6 Dnr KS 14/200 TERTIALBOKSLUT PER DEN 30 APRIL 2014 Kommunen rapporterar per den 30 april ett tertialbokslut på 10,6 mnkr vilket är 4,9 mnkr bättre än budget. Överskottet beror främst på ökade statsbidrag tack vara förändringar i utjämningssystemet. Vid årets början hade kommunen budgeterat ett årsresultat på 13,8 mnkr. Prognosen för de ökade statsbidragen ser ut att öka med drygt 16 mnkr och årets resultat ser ut att landa på 20 mnkr. BESLUTSUNDERLAG Nämndrapporter tertialbokslut per Resultat- och balansräkning per Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 89 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 1. Kommunfullmäktige beslutar att från kommunstyrelsens driftbudget 2014 och fortsatt ska överföras ca kronor till tekniska nämndens driftbudget. 2. Kommunfullmäktige godkänner tertialbokslutet miljoner av det prognostiserade överskottet ska fördelas enligt följande: kronor tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för IT-satsning i skolan kronor till socialnämnden för att förstärka personal i hemtjänsten - 3,9 miljoner kronor till tekniska nämnden för att bland annat upprätta ett utegym på Frykstahöjden, 1 miljon till utveckling av Gröna Torget och resterande till utveckling av centrum. 4. En omdisponering i investeringsbudgeten för 2014 görs så kronor går till utveckling av Lövenstrandsområdet.

9 7 Dnr KS 14/203 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. BESLUTSUNDERLAG Majoritetens förslag till reviderade övergripande mål Kommunstyrelsens protokoll , 90 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslag till övergripande mål med följande tillägg under rubriken Miljö, punkt 1, "att inga giftiga kemikalier eller hormonstörande ämnen ska finnas i kommunens verksamhet".

10 8 Dnr KS 13/404 BUDGET 2015, PLAN Budgetberedningen började måndag 17 mars på Kil Arena med genomgång av nuläge, jämförelse av standardkostnader, direktiv för löneökning och inflation och avslutade med att förslag på nämndernas driftbudget 2015, samt plan för driftramar delades ut efter demografimodellens uträkningar. Uppdraget till nämnderna var att återkomma med synpunkter på övergripande mål och konsekvensbeskrivning av driftramarna för beslut i kommunfullmäktige 17 juni Samtliga nämnder har behandlat budgetförslaget för under maj månad. BESLUTSUNDERLAG Budgetsammanställning , Resultat- och kassaflödesbudget Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 92 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om budget 2015, plan enligt bilaga med justeringen att barn- och utbildningsnämnden får kronor och kommunstyrelsen får 1,85 miljoner kronor, tekniska nämnden 2 miljoner kronor och socialnämnden 5 miljoner kronor mer i budget.

11 9 Dnr KS 14/204 RESULTATBUDGET OCH KASSAFLÖDESBUDGET 2015 SAMT PLAN Ett förslag till resultatbudget och kassaflödesbudget 2015 samt plan har tagits fram där skattesatsen är 22,35 kronor och överskottsbidraget är ett minimum på 2,5 % av skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade 3 juni att ett nytt förslag till resultatbudget ska presenteras på fullmäktiges sammanträde. BESLUTSUNDERLAG Förslag till resultat- och kassaflödesbudget 2015 Kommunstyrelsens protokoll , 93 Reviderad resultatbudget 2015, plan

12 10 Dnr KS 14/207 UPPLÅNINGSRAM 2015 Vid ingången av 2014 hade kommunen 298 mnkr i lån. Förra året beslutade kommunfullmäktige om att godkänna nyupplåning för 2014 på 57 mnkr för att kunna hantera den investeringsbudget som ligger. Vi har per sista april tagit upp 30 mnkr i nya lån och räknar med att behöva låna upp ytterligare 27 mnkr under året vilket betyder att vi kommer att ha 355 mnkr i lån vid årets utgång. I de övergripande mål som ligger för 2015 är ett av de finansiella målen att börja amortera på låneskulden. Utifrån 2015 års investeringsbudget och resultat- och kassaflödesbudget som är föreslagen finns inte behov för nya lån nästa år. Det innebär att låneramen för 2015 är 355 mnkr. BESLUTSUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 94 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 2015 års låneram för kommunen är 355 miljoner kronor.

13 11 Dnr KS 14/205 SKATTESATS 2015 Kommunens skattesats för 2014 är 22,35 kronor. BESLUTSUNDERLAG Kommunstyrelsens protokoll , 95 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen blir oförändrad för år 2015.

14 12 Dnr KS 14/150 BEGÄRAN OM AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR FORTSATT UTBYGGNAD AV STAMNÄTSFIBER FRÅN KILVISION AB

15 13 Dnr KS 11/178 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA SKÄRNINGSBERG 1:3, STUBBERUD 1:5, DALEN 1:3 På politiskt initiativ 2013 togs diskussioner upp med Gunnar Nilsson, Karlstad, om ett förvärv av området vid Kils Golfklubb. Förvärvet skulle omfatta fastigheterna Skärningsberg 1:3, Stubberud 1:5 samt Dalen 1:3. Syftet med förvärvet är att: Långsiktigt säkra golfklubbens verksamhet. Ge en möjlighet till en positiv utveckling av hela området för rekreation men även för företagsutveckling. Säkerställa Kils jakt- och sportskytteklubbs verksamhet belägen på fastigheten Lökene 1:13 som ägs av Gunnar Nilsson, genom att ansluta föreningen till el, samt att ge klubben en förlängd nyttjanderätt i 25 år från Finna en lösning på den vattenproblematik som uppstått för Stubberuds stugförening, med anledning av golfbanans dränering. Finna en lösning med ny vägdragning till Stubberuds stugområde som ger Frykenbadens camping bättre utvecklingsmöjligheter. Kommunledningskontoret föreslår att Gunnar Nilsson får förvärva aktuella fastigheter för kronor. Samt att kronor avsätts för avledning av vatten och kronor avsätts för att ge Kils jakt- och sportskytteklubb tillgång till el. Samtliga åtgärder ska finansieras via köpesumman. JärnKilen Fastigheter AB förvärvar Kils Golfklubbs byggnader för kronor. Kils Golfklubb får sedan nyttjanderätt på 25 år av Järnkilen Fastigheter AB. Genom den affären kan Kils Golfklubb lösa lån och Kils kommuns borgensförbindelse på kronor kan upphöra. BESLUTSUNDERLAG Förslag till Köpeavtal mellan Kils kommun och Gunnar Nilsson Förslag till tilläggsavtal mellan Kils kommun och Gunnar Nilsson Protokoll från Kils golfklubbs extra föreningsmöte Protokoll Kils Golfklubb Karta beskrivande fastigheterna som ingår i köpet. Karta beskrivande golfområdet Karta beskrivande vägdragning PM VA-utredning Stubberud Värdering del av Skärningsberg 1:3 upprättad av skogsstyrelsen Överenskommelse 7 november 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 50 Kommunstyrelsens protokoll , 97

16 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Skärningsberg 1:3, Dalen 1:3 samt Stubberud 1:5 till Gunnar Nilsson för en summa om kronor. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kronor avsätts till tekniska nämndens driftbudget 2014 för vattenavledning från Golfbaneområdet mot Stubberuds stugområde. Finansieras via köpesumman. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kronor avsätts till tekniska nämndens driftbudget för att ansluta Kils jakt- och sportskytteklubb till el på fastigheten Lökene 1:3. 4. Överskottet från försäljningen riktas mot utveckling av centrum.

17 14 Dnr KS 13/291 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INTE ANTA DETALJPLANEN FÖR HUMLETORPS INDUSTRIOMRÅDE OCH ISTÄLLET UTREDA OMRÅDET VÄSTERUT FRÅN NUVARANDE OMLASTNINGSTERMINAL Ett medborgarförslag om att inte anta detaljplanen för Humletorps industriområde och istället utreda området västerut från nuvarande omlastningsterminal har inkommit. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande går ut på att medborgarförslaget läggs in som ett yttrande i pågående planprocess enligt plan- och bygglag 2010:900 för Humletorps industriområde. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 116 Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 33 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 53 Kommunstyrelsens protokoll , 102 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas in som ett yttrande i den normala planprocessen för Humletorps industriområde enligt plan- och bygglagen, och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

18 15 Dnr KS 10/305 VAL AV NY VICE ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN Ny vice ordförande i socialnämnden ska utses.

19 16 Dnr KS 10/305 VAL AV NY LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN Ny ledamot ska utses i socialnämnden efter Ing-Britt Johansson (M).

20 17 Dnr KS 10/305 VAL AV NY ERSÄTTARE TILL SOCIALNÄMNDEN Ny ersättare ska utses till socialnämnden.

21 18 Dnr KS 10/305 VAL AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN Ny ersättare i kommunstyrelsen ska utses efter Ing-Britt Johansson (M).

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer