PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10"

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Rebecca Thidell (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) Per Tingström (KD) Jan Johansson (SD) Icke tjänstgörande ersättare Ingrid Brundin (C), Helen Hammarqvist (MP), Marianne Erlandsson (S), Cenneth Holmberg (V), Monica Johansson (V), Elisabet Åström (M), Laila Johansson (SD) Övriga deltagare Bildningschef Matz Ingvarsson, förvaltningsadministratör Angelica Rothin Wennerberg, 1, ekonomisekreterare Britt-Marie Carlsson, 1, HR-specialist Elin Isaksson, 1, administrativ chef Eva Johansson, 1, utvecklingsledare Jonas Brorsson, 1, ungdomssamordnare Martina Berggren, 1, utvecklingsledare Silvana Hedenlo, 1, ekonomiassistent Sylva Hilmersson, 1, områdescheferna Ann-Marie Lotsengård, Eva Nygren, Irene Leek Roth, Lotta Lindgren och Martin Gillgren, 1, HRspecialist Tracey Golrang, 9:2 samt nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén Paragrafer 1-9 Justeringens plats och tid Bildningskontoret klockan 16:00 Underskrifter Ordförande Thina Andersson (S) Justerare Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret Underskrift Ann-Birthe Larsen Rosén

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 1 Presentation av nämndens förtroendevalda och förvaltning 3 2 Val av fem ledamöter och fem ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott 4 3 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott 4 Val av firmatecknare 5 Delgivning (kvittering av handlingar) 6 Val av adjungerade ledamöter till Stiftelsen Anérska fondens styrelse 7 Val av nämndens kontaktperson i projektet "Skaka om" 8 Val av nämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland 9 Information

3 PROTOKOLL Sida 3 1 Dnr BN 2015/ Presentation av nämndens förtroendevalda och förvaltning Nämndens ordförande hälsar välkommen till det första nämndsammanträdet för mandatperioden. Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig. Bildningskontorets personal presenterar sig. Bildningschefen och områdescheferna presenterar sig och ger en kort presentation av respektive områdes verksamhet.

4 PROTOKOLL Sida 4 2 Dnr BN 2015/ Val av fem ledamöter och fem ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott s beslut väljer följande förtroendevalda till ledamöter och ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med : Ledamöter Thina Andersson (S) Yvonne Hagberg (S) Gudrun Gustafsson (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) Ersättare (personliga) Marita Reinholdsson (V) Lena Blomander (S) Marianne Erlandsson (S) Lucas Lodge (M) Per Tingström (KD) Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 199, att bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. ska välja ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare bland de förtroendevalda i nämnden för perioden till och med Val av ledamöter Ordföranden informerar om att arbetsutskottets ledamöter väljs i grupp om 5 personer och att yrkanden med förslag till ledamöter ska bestå av 5 personer. Inför sammanträdet föreligger 6 nomineringar enligt följande: Thina Andersson (S) Yvonne Hagberg (S) Gudrun Gustafsson (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) Jan Johansson (SD) Leine Johansson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, med instämmande av Per Tingström (KD), att bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda till ledamöter i bildningsnämndens arbetsutskott: Thina Andersson (S) Yvonne Hagberg (S) Gudrun Gustafsson (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (FP)

5 PROTOKOLL Sida 5 2 fortsättning Ordföranden ställer proposition på Leine Johanssons yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Val av ersättare Ordföranden informerar om att arbetsutskottets ersättare är personliga, väljs i grupp om 5 personer och att yrkanden med förslag till ersättare ska bestå av 5 personer. Inför sammanträdet föreligger 6 nomineringar enligt följande: Marita Reinholdsson (V) Lena Blomander (S) Marianne Erlandsson (S) Lucas Lodge (M) Per Tingström (KD) Laila Johansson (SD) Leine Johansson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, med instämmande av Per Tingström (KD), att bildningsnämnden väljer följande förtroendevalda till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott: Marita Reinholdsson (V) Lena Blomander (S) Marianne Erlandsson (S) Lucas Lodge (M) Per Tingström (KD) Ordföranden ställer proposition på Leine Johanssons yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Promemoria Skickas till För kännedom: De valda Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Förvaltningsekonomen

6 PROTOKOLL Sida 6 3 Dnr BN 2015/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott s beslut väljer följande av arbetsutskottets ledamöter till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med : Ordförande/sammankallande 1:e vice ordförande Thina Andersson (S) 2:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) Ärendet ska välja en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med bland utskottets ledamöter. Val av ordförande Leine Johansson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att bildningsnämnden väljer till ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. Ordföranden ställer proposition på Leine Johanssons yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Val av 1:e vice ordförande Leine Johansson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att bildningsnämnden väljer Thina Andersson (S) till 1:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. Ordföranden ställer proposition på Leine Johanssons yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Val av 2:e vice ordförande Rebecca Thidell (M) yrkar att bildningsnämnden väljer Gudrun Gustafsson (M) till 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. Ordföranden ställer proposition på Rebecca Thidells yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

7 PROTOKOLL Sida 7 3 fortsättning Beslutsunderlag Promemoria Skickas till För kännedom: De valda Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Socialnämnden Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Förvaltningsekonomen

8 PROTOKOLL Sida 8 4 Dnr BN 2015/ Val av firmatecknare s beslut 1. utser nämndens ordförande till firmatecknare för perioden till och med i kombination med förvaltningschef Matz Ingvarsson. 2. utser, såsom ersättare för, i första hand bildningsnämndens 1:e vice ordförande Thina Andersson (S) och i andra hand bildningsnämndens 2:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M). 3. utser administrativ chef för bildningskontoret och tillika chef för resursteamet Eva Johansson som ersättare för förvaltningschef Matz Ingvarsson. Ärendet Enligt avsnitt 2 punkt 3.8 i Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun, undertecknande av handlingar, ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt följande: 1. utser nämndens ordförande till firmatecknare för perioden till och med i kombination med förvaltningschef Matz Ingvarsson. 2. utser, såsom ersättare för, i första hand bildningsnämndens 1:e vice ordförande Thina Andersson (S) och i andra hand bildningsnämndens 2:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M). 3. utser administrativ chef för bildningskontoret och tillika chef för resursteamet Eva Johansson som ersättare för förvaltningschef Matz Ingvarsson. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: De valda Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Förvaltningsekonomen

9 PROTOKOLL Sida 9 5 Dnr BN 2015/ Delgivning (kvittering av handlingar) s beslut 1. Delgivning med bildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller berörd områdeschef. 2. Vid ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med 1:e vice ordföranden. Vid både ordförandens och 1:e vice ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med nämndens 2:e vice ordförande. Ärendet Enligt avsnitt 2 punkt 3.7 i Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun sker delgivning med nämnden med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt följande: 1. Delgivning med bildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller berörd områdeschef. 2. Vid ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med 1:e vice ordföranden. Vid både ordförandens och 1:e vice ordförandens frånvaro kan delgivning i stället ske med nämndens 2:e vice ordförande. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För kännedom: De valda Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Förvaltningsekonomen

10 PROTOKOLL Sida 10 6 Dnr BN 2015/ Val av adjungerade ledamöter till Stiftelsen Anérska fondens styrelse s beslut väljer följande förtroendevalda som adjungerade ledmöter till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden: Adjungerade ledamöter Per Tingström (KD) Ärendet ska bland de förtroendevalda i nämnden utse två adjungerade ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Thina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att bildningsnämnden väljer som adjungerad ledamot till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) yrkar att bildningsnämnden väljer Per Tingström (KD) som adjungerad ledamot till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Rebecca Thidell (M) yrkar att bildningsnämnden väljer Gudrun Gustafsson (M) som adjungerad ledamot till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Ordföranden konstaterar att 3 förslag till ledamöter föreligger:, Per Tingström (KD) och Gudrun Gustafsson (M). Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att bildningsnämnden beslutar välja Magnus Larsson (C) och Gudrun Gustafsson (M) som adjungerade ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att ärendet gäller personval och därför ska en sluten omröstning med valsedlar verkställas. Ordföranden upplyser också om vilka krav som gäller för valsedlarna. Till rösträknare utser bildningsnämnden protokollsjusteraren Thina Andersson (S). Innan den första väljaren lägger ner sin röst visar rösträknaren för bildningsnämnden att valurnan är tom. Efter upprop lämnar de röstande sina valsedlar i urnan. Efter avslutad röstning konstateras att antalet lämnade röster är 11 och samtliga valsedlar är giltiga, vilket ger följande resultat: Gudrun Gustafsson (M) Per Tingström (KD) 6 röster 2 röster 3 röster

11 PROTOKOLL Sida 11 6 fortsättning Ordföranden finner att bildningsnämnden beslutar välja och Per Tingström (KD) som adjungerade ledmöter till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Beslutsunderlag Promemoria Skickas till För kännedom: De valda Stiftelsen Anérska fonden

12 PROTOKOLL Sida 12 7 Dnr BN 2015/ Val av nämndens kontaktperson i projektet "Skaka om" s beslut väljer till nämndens kontaktperson i projektet Skaka om. Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen , 152, beslutade bildningsnämnden , 139, om följande organisation för Oskarshamns kommuns deltagande i projektet Skaka om : - utser en ledamot i bildningsnämndens presidium till kontaktperson. - föreslår kommunstyrelsen att utse en förtroendevald och uppdra åt kommundirektören att utse en tjänsteman från servicecenter till kontaktperson. Thina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att bildningsnämnden väljer till nämndens kontaktperson i projektet Skaka om. Ordföranden ställer proposition på Thina Anderssons yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Promemoria Skickas till För kännedom: Den valde Kommunstyrelsen Ungdomssamordnaren

13 PROTOKOLL Sida 13 8 Dnr BN 2015/ Val av nämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland s beslut väljer följande förtroendevalda som nämndens representant och ersättare till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland: Representant Thina Andersson (S) Ersättare Ärendet ska välja en representant och en ersättare till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland. Lena Blomander (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att bildningsnämnden väljer Thina Andersson (S) som nämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland och som ersättare. Gudrun Gustafsson (M) yrkar att bildningsnämnden väljer Thina Andersson (S) som nämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland och Rebecca Thidell (M) som ersättare. Per Tingström (KD) yrkar att bildningsnämnden väljer Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) som ersättare för representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland. Val av representant Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att bildningsnämnden väljer Thina Andersson (S) som nämndens representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland. Val av ersättare Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut: Lena Blomanders yrkande: Gudrun Gustafssons yrkande: Rebecca Thidell (M) Per Tingströms yrkande: Tobias Hörnfeldt Röhr (FP) Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att bildningsnämnden väljer Magnus Larsson (C) som ersättare för representant till regional styrgrupp för Teknikcollege Östra Småland. Beslutsunderlag Promemoria Skickas till För kännedom: De valda Teknikcollege Östra Småland

14 PROTOKOLL Sida 14 9 Dnr BN 2015/ Information s beslut antecknar informationen och diskussionen till protokollet. 1. Bildningschef Matz Ingvarsson informerar om bildningsnämndens organisation och verksamheter. 2. HR-specialist Tracey Golrang informerar om regler för arvoden med mera. 3. Ordföranden informerar om organisationen för kontaktpolitiker och utvärderingen som gjordes vid den förra bildningsnämndens sista sammanträde för mandatperioden. Det förs en diskussion kring organisationen och regleringen av kontaktpolitikeruppdraget. Ordföranden uppmanar alla att meddela nämndsekreteraren senast om man vill/kan vara kontaktpolitiker och för vilket område/verksamhet. 4. Ordföranden informerar om att nämndens majsammanträde är flyttat till och att arbetsutskottet börjar sina sammanträden klockan 09:00. Diskussion förs om huruvida klockan 09:30 är en bra tid för nämnden att börja sina sammanträden. Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen och diskussionen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Anton Holmgren (S) Patrik Wahlström (S) Tobias Eriksson (S) Monica Johansson (V) Gudrun Gustafsson (M) Per Tingström (KD) Lisa Mörndal (FP)

Anton Holmgren (S) Patrik Wahlström (S) Tobias Eriksson (S) Monica Johansson (V) Gudrun Gustafsson (M) Per Tingström (KD) Lisa Mörndal (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset klockan 09.00-11.35, ajournering kl. 09.55-10.00 och 11.10-11.15 Beslutande Lis Lyrbo (S) ordförande Anders Stenberg (M) vice ordförande Marita Reinholdsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 08:30-09:30, ajournering kl 08:55-09:00

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 08:30-09:30, ajournering kl 08:55-09:00 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 08:30-09:30, ajournering kl 08:55-09:00 Beslutande Thina Andersson Lena Granath 2:e vice ordförande Mathias J Karlsson Elisabeth Wanneby (MP) Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 10:00-15:30, ajournering 12:00-13:00

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 10:00-15:30, ajournering 12:00-13:00 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 10:00-15:30, ajournering 12:00-13:00 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamns Folkhögskola, klockan 09:30-16:40,ajourneringar klockan 10:45-10:55, 11:40-12:40 och 15:00-15:20. Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S)

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 18:00-20:50 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Övriga deltagare Miljöexpert, LKO, Bo Carlsson 4 Paragrafer 4-5 Justeringens plats och tid Stadshuset i Oskarshamn,

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 13:00-15:00, ajournering kl. 14:30-15:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Catrin Alfredsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Patrik Wahlström (S) Tobias Eriksson (S) Anton Holmgren (S) Marita Reinholdsson (V)

Patrik Wahlström (S) Tobias Eriksson (S) Anton Holmgren (S) Marita Reinholdsson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset klockan 09.45-12.00, ajourneringar 09.45-10.50, 11.20-11.30 Beslutande Lis Lyrbo (S) ordförande Patrik Wahlström (S) ledamot Tobias Eriksson (S) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 17:00-17:25 Beslutande Thina Andersson (S) Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy Skoog (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 17:00-17:25 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00-11.15 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30 12:15, ajourneringar klockan 09:40-09:45 och 09:55-10:00

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30 12:15, ajourneringar klockan 09:40-09:45 och 09:55-10:00 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30 12:15, ajourneringar klockan 09:40-09:45 och 09:55-10:00 Beslutande Laila Naraghi (S), ordförande Anders Stenberg (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:30, ajourneringar 12:10-13:10, 14:50-14:55

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:30, ajourneringar 12:10-13:10, 14:50-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:30, ajourneringar 12:10-13:10, 14:50-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.15 ande Bengt Andersson, Centerpartiet Susanne Johansson, Socialdemokraterna Jan Hanna, Socialdemokraterna Bengt Ferm, Socialdemokraterna Eva Hallberg, Vänsterpartiet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:50, ajourneringar 11:50-12:55, 13:25-13:30

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:50, ajourneringar 11:50-12:55, 13:25-13:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-15:50, ajourneringar 11:50-12:55, 13:25-13:30 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Helen Hammarqvist (MP) ersätter Thina Andersson (S)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-16:15, ajourneringar klockan 11:20-11:25, 12:10-13:10 och 14:45-15:00 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 2 januari 2015, klockan 13:30-14.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (6) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Plats och tid Forum, 2016-02-08 kl. 18:00-20:05, ajournering kl. 19:30-19:50. Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2.

Plats och tid Forum, 2016-02-08 kl. 18:00-20:05, ajournering kl. 19:30-19:50. Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 18:00-20:05, ajournering kl. 19:30-19:50 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Paragrafer 1-16 Justeringens plats och tid Stadshuset, Varvsgatan 8 i Oskarshamn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer