Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV Christer Pettersson, kl Information om fastighetsvärdering vid fastighetsförsäljning Kl Försäljning av kommunal mark Lersätters värmeverk del av 1:28 och 1:58 Dnr KS 10/269(8) KS 11/429 4 Utbildning i alternativa driftsformer KS 12/69(1) 5 Remissvar över betänkandet (SOU 2011:59) Spara i goda tider 6 Svar på medborgarförslag om att inrätta en ny form av fritidsverksamhet 7 Svar på medborgarförslag angående ny form av förskoleverksamhet 8 Fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget 2012 KS 11/360 KS 11/157 KS 11/158 KS 11/338(17) 9 Årsmöte i Friskvården i Värmland 2012, val av ombud KS 11/434(3) 10 Datum för bolagsdag 11 Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5 12 Meddelanden KS 12/7(2) 13 Kurs- och konferensinbjudningar KS 11/8(117) 14 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9(1) Mikael Johansson Ordförande Jenny Larsson Sekreterare

2 1 Dnr KS 10/269(8) Projekt BiodriV Kils kommun är medfinansiärer i det treåriga projektet BiodriV- biodrivmedelsutveckling i Värmland. Projektet är en satsning för att skapa förutsättningar för en ökad produktion och användning av biodrivmedel i regionen. Christer Pettersson, projektledare för BiodriV, deltar vid kommunstyrelsens sammanträde klockan för en dialog om Kils kommuns planer angående avfall och biodrivmedel.

3 2 Dnr Information om fastighetsvärdering vid fastighetsförsäljning Information om fastighetsvärdering vid fastighetsförsäljning.

4 3 Dnr KS 11/429 Försäljning av kommunal mark Lersätters värmeverk del av 1:28 och 1:58 Kils Energi AB har idag en asfalterad yta vid Lersätters värmeverk för att ta emot och bereda bränsle till värmeverket. Bolaget vill utöka denna yta och skulle därför behöva köpa till ca m2 mark i anslutning till nuvarande yta. Det handlar om del av Lersätter 1:28 och del av Lersätter 1:58. Anledningen till köpet är att skapa affärsmöjligheter samt att kunna hålla isär olika slags bränslen för att kunna redovisa korrekt i miljörapporten. Marken är inte planlagd och bolaget behöver därför ansöka om bygglov. Det finns ledningar på området och fastigheten kommer därför att belastas av ledningsrätter. Köparen bekostar bygglov, anordnande av ledningsrätter och fastighetsreglering. Arbetsutskottet föreslår att Kils Energi får köpa marken och att priset ska vara 5 kronor per m2. Beslutsunderlag Skrivelse från Kils Energi AB Karta över Lersätter 1:28 och 1:58 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 121 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Under förutsättning att bolaget beviljas bygglov, säljer Kils kommun del av fastigheten Lersätter 1:28 och del av Lersätter 1:58 enligt bifogad karta till Kils Energi för 5 kronor per m2.

5 4 Dnr KS 12/69(1) Utbildning i alternativa driftsformer I kommunfullmäktiges övergripande mål under perspektiv Utveckling är ett av målen Öppenhet för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen beslutade att man under 2012 ska arbeta med utbildning och utredning av alternativa driftsformer för att sedan kunna ta beslut under 2013 och Förvaltningen har tagit fram ett konkret förslag till hur en sådan utbildning kan se och vad den kostar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslutade mål , KS , 221 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till utbildning i alternativa driftsformer, genomförare Deloitte AB. Finansiering genom den extra miljon kronor kommunstyrelsen blev beviljad i 2012 års driftbudget, totalt beräknat till kr.

6 5 Dnr KS 11/360 Remissvar över betänkandet (SOU 2011:59) Spara i goda tider Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen har överlämnat betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) till finansmarknadsministern. Utredningen föreslår att kommuner och landsting får möjlighet att under vissa förutsättningar spara sina överskott i lokala resultatregleringsreserver. Utredningen föreslår även att en central kommunstabiliseringsfond inrättas. Fonden ska garantera en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 procent och finansieras av årliga avgifter från kommuner och landsting. Beslutsunderlag Spara i goda tider betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen SOU 2011:59 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 122 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner följande remissvar och översänder svaret till Finansdepartementet senast 13 januari Resultatutjämningssystem Kils kommun anser att det är positivt att det ges möjlighet för den enskilda kommunen att avsätta medel i resultatutjämningsreserv för att på så vis skapa förutsättningar för en långsiktighet och hållbarhet i kommunens verksamhet. Det är positivt att balanskravet blir mer flexibelt, man undviker att överskott låses in i det egna kapitalet, som i den nuvarande modellen. Idag ska underskott återställas inom tre år oberoende om det har funnits balanserade överskott tidigare. Kils kommun tillstyrker därmed utredarens förslag om resultatutjämningssystem. 2. Stabiliseringsfond Kils kommun anser att det i vissa kritiska lägen kan vara motiverat med ett centralt system för stabilisering av intäkter. Kommunens uppfattning är dock att en sådan utjämning bör ske genom reglering av de generella statsbidragen, vilket är i linje med utredarens uppfattning. Kils kommun avstyrker utredningens förslag till inrättande av en central kommunstabiliseringsfond på det sätt som föreslås.

7 6 Dnr KS 11/157 Svar på medborgarförslag om att inrätta en ny form av fritidsverksamhet Det har inkommit ett medborgarförslag att kommunen ska inrätta en fritidshemsavdelning för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPF). Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar räknas Autism, ADHD, ADD, DAMP, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget angående ny form av fritidsverksamhet då det står i strid med skollagen 14 kap 10. Medborgarförslaget strider inte mot skollagen under förutsättning att specialfritidsverksamheten är ett frivilligt placeringserbjudande samtidigt som vårdnadshavare fortfarande erbjuds fritidshem så nära den skolenhet där eleven får utbildning. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlag Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 47 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 121 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 123 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

8 7 Dnr KS 11/158 Svar på medborgarförslag angående ny form av förskoleverksamhet Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen ska inrätta en specialförskoleavdelning där barn med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att inrätta en förskoleavdelning för barn med neuropsykiatriska svårigheter samt ger förvaltningen i uppdrag att utforma de praktiska detaljerna. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlag Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 46 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 122 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 124 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

9 8 Dnr KS 11/338(17) Fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget 2012 Kommunfullmäktige godkände i december en utökning av kommunstyrelsens driftsbudget med kronor år Fördelningen av medlen ska diskuteras vidare. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 180

10 9 Dnr KS 11/434(3) Årsmöte i Friskvården i Värmland 2012, val av ombud Årsmötet i Friskvården i Värmland äger rum den 30 mars Kommunen ska utse ett ombud och en ersättare för ombudet.

11 10 Dnr Datum för bolagsdag

12 11 Dnr KS 12/5 Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut enligt lista daterad Beslutsunderlag Förteckning över delegeringsbeslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

13 12 Dnr KS 12/7(2) Meddelanden Följande skrivelser, protokoll m.m. har kommit till kommunstyrelsen. 1. Protokoll Kilsbostäder AB den 15 november 2. Protokoll Kilvision AB den 3 respektive den 16 november 3. Protokoll Kils kommuns råd för funktionshindrade den 28 november 4. Protokoll styrelsemöte Kils Energi AB den 13 december 5. Protokoll styrelsemöte Kils Avfallshantering den 13 december 6. Kommunfullmäktigeprotokoll från Sunne-, Kristinehamn-, Årjäng- och Hagfors kommun angående beslut om bildandet av en regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland 7. Protokoll från Länsstyrelsen i Värmland den 12 december angående inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan med säte i Forshaga kommun den 2 december 8. SmåKoms Remissvar Spara i goda tider, remissvar Upphandling som gynnar kvalitet och konkurrens, uttalande De regionala högskolorna viktiga för regional utveckling den 15 december. 9. SmåKoms nyhetsbrev den 20 december 10. Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting den 25 november beträffande behovet av förändringar i strandskyddsreglerna 11. Beslut om ändring av detaljplan Sannerud 2:162, miljö- och byggnadsnämnden den 13 december. 12. Beslut om ändring av deltaljplan för Mons Backe, miljö- och byggnadsnämnden den 13 december. 13. Beslut om begäran om dispens från förbud mot schaktning vid anläggandet av ridbana, Norra Hannäs 1:43, miljö- och byggnadsnämnden den 13 december. 14. Beslut om deltaljplan för del av Fagerås gamla skola Björkestad 1:3, Lund 4:38, miljöoch byggnadsnämnden den 13 december. 15. Beslut om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS, socialnämnden den 30 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

14 13 Dnr KS 11/8(117) Kurs- och konferensinbjudningar Följande inbjudningar har kommit till kommunstyrelsen 1. Utbildning i VISS och vattenkartan den 23 januari till 12.00, Karlstads universitet. Sista anmälningsdag den 16 januari 2. Vattenplaneringsdagarna den 25 januari klockan 8.30 till 16.30, Länsstyrelsen Karlstad. Sista anmälningsdag den 19 januari. 3. Konferens om framtidens järnväg Oslo- Stockholm den 8 februari vid Karlstad Congress Culture Centre till Seminarium om att identifiera och bemöta fördomar den februari, Karlstads universitet. Sista anmälningsdag den 1 februari 5. Gasdag den 9 februari till vid Karlstad CCC. 6. EuroExpo industrimässa den januari i Karlstad Racket Center 7. Konferens om Sveriges nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism den 21 mars vid Clarion Hotel Sign Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm 8. Inbjudan till årsstämma SKL Kommentus AB den 17 april, Centrala Stockholm 9. Nationella klusterkonferensen den februari, Gävle konserthus

15 14 Dnr KS 12/9(1) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset LULEÅ KOMMUN KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen 2013 03 11 Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT Tid Måndag den 11 mars 2013, kl 08.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer