Sammanträdesdatum Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Information om om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan KS 11/201 4 Överförmyndarnämndens kostnader, redovisning och finansiering KS 12/205 5 Förslag till höjning av VA-taxan 2013 KS 12/350 6 Hantering av AFA, försäkringspengar KS 12/382 7 Avkastningskrav på Kilsbostäder AB KS 12/380 8 Antagande av detaljplan för Viksta by KS 06/252 9 Redovisning av uppdrag om att utreda rating i upphandling; förslag om riskanalys 10 Fiberutbyggnad, fortsatt arbete med hänsyn till personalförändringar m.m KS 11/452 KS 10/ Jämställdhets- och mångfaldsplan för Kils kommun KS 12/ Försäljning av del av Sannerud 1:2, 1:58 och 1:436 KS 11/396 Mötet avslutas med utdelning av utmärkelsen Kilen, avtackning av ledamot som avslutat sitt uppdrag. Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare

2 1 Dnr UPPROP

3 2 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING

4 3 Dnr KS 11/201 INFORMATION OM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV SANNERUDSSKOLAN Vid dagens sammanträde informeras om Sannerudsskolans ombyggnation. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

5 4 Dnr KS 12/205 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KOSTNADER, REDOVISNING OCH FINANSIERING Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att överförmyndarnämndens kostnader ska redovisas separat och ökade kostnader ska finansieras av det ofördelade anslaget 2013, 2014 och Arbetsutskottets protokoll , 128 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens detaljbudget Kommunstyrelsen protokoll , 228 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämndens kostnader ska redovisas separat och ökade kostnader ska finansieras av det ofördelade anslaget 2013, 2014 och 2015.

6 5 Dnr KS 12/350 FÖRSLAG TILL HÖJNING AV VA-TAXAN 2013 Nya strukturen för VA-taxa togs fram för Denna taxa består av tre olika delar: fast avgift, lägenhetsavgift samt förbrukningsavgift. För 2012 höjdes avgiften med 5 %. Med anledning av stora investeringar främst på reningsverket föreslår tekniska förvaltningen en höjning av avgifterna. Vidare kommer det nya reningsverket medföra ökade driftkostnader i ökad elanvändning och större förbrukning av fällningskemikalier. Tekniska nämnden beslutade i november att föreslå kommunfullmäktige att höja förbrukningsavgift med 20 % samt fast avgift och lägenhetsavgift med 20 % från och med Tekniska nämndens protokoll , 146 Tekniska nämndens protokoll , 163 Nu gällande VA-taxa Förslag till ändrad VA-taxa Kommunstyrelsens protokoll , 234 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige höjer förbrukningsavgift med 20 % samt fast avgift och lägenhetsavgift med 20 % från och med

7 6 Dnr KS 12/382 HANTERING AV AFA, FÖRSÄKRINGSPENGAR Arbetsutskottet har föreslagit att av de pengar som kommunen får tillbaks från AFA, används 1, 5 miljoner kronor till att bygga en industrigata vid Årstidsvägen och resterande belopp läggs till resultatet. Det handlar om ca 9,8 miljoner kronor. Arbetsutskottets protokoll , 129 Kommunstyrelsens protokoll , 236 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att av de pengar som kommunen får tillbaks från AFA, används 1, 5 miljoner kronor till att bygga en industrigata vid Årstidsvägen och resterande belopp läggs till resultatet.

8 7 Dnr KS 12/380 AVKASTNINGSKRAV PÅ KILSBOSTÄDER AB Den 1 januari 2011 infördes en ny lag om villkor för allmännyttiga bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Den största ändringen i lagen är att bostadsbolagen ska drivas på affärsmässiga principer och inte som tidigare då hyran skulle sättas utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att: Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget. Kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten. Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. Kommunen kan bli skyldig att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte utförs i egen regi enligt LOU. Kils kommun har ännu inte infört avkastningskrav för Kilsbostäder och behöver därför ta beslut om det. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om avkastningskrav för Kilsbostäder AB på det totala kapitalet med 5 % från och med Avkastningen ska användas till amortering av lån i Kilsbostäder AB. Arbetsutskottet hänsköt ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. SKL cirkulär 10:66 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 130 Kommunstyrelsens protokoll , 237 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav för Kilsbostäder AB på det totala kapitalet med 5 % från och med Avkastningen ska användas till amortering av lån i Kilsbostäder AB.

9 8 Dnr KS 06/252 ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR VIKSTA BY Ett förslag till detaljplan för Vikstad 3:8 samt delar av Runnvålen 1:4, Sannerud 1:112, Sannerud 2:1 och Vikstad 3:1 har upprättats. Detaljplanen ska göra det möjligt att uppföra cirka 17 till 38 nya småhus med tillhörande infrastruktur. Med småhus menas här såväl radhus, kedjehus, radhus som friliggande enbostadshus. Flest bostäder blir det som endast radhus uppförs och minst med enbart friliggande enbostadshus, blir det en blandning blir antalet däremellan. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna utlåtandet för Viksta by samt föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Antagandehandling Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 115 Arbetsutskottets protokoll , 132 Kommunstyrelsens protokoll , 239 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Viksta by.

10 9 Dnr KS 11/452 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ATT UTREDA RATING I UPPHANDLING; FÖRSLAG OM RISKANALYS Arbetsutskottet har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda rating i upphandling. Kommunen ställer krav på att avtalspartners ska ha en kreditvärdighet som gör att kommunen med stor sannolikhet alltid kan förvänta sig att avtalsparten ekonomiskt klarar av att genomföra sina åtaganden på det sätt kommun förväntade sig vid avtalstecknandet. Kommunens krav på kreditvärdighet varierar beroende på den skada kommunen kan förväntas lida om avtalsparten av ekonomiska skäl inte kan genomföra sina åtaganden enligt kommunens förväntningar. Med skada för kommunen avses ekonomiska skador, verksamhetsmässiga skador eller skador av kommunens anseende/goodwill. Arbetsutskottets protokoll , 137 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 133 Kommunstyrelsens protokoll , 240 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att det i varje enskild upphandling görs en riskanalys av vilka skador som kommunen kan åsamkas med anledning av motpartens bristande kreditvärdighet.

11 10 Dnr KS 10/298 FIBERUTBYGGNAD, FORTSATT ARBETE MED HÄNSYN TILL PERSONALFÖRÄNDRINGAR M.M Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att uppdra till Kilvision AB att påbörja planering och utbyggnad av stamnät för fiber. Följande riktlinjer ska gälla för uppdraget: - 8 miljoner SEK avsätts totalt för satsningen i form av lån som lyfts i takt med utbyggnaden - Planering ska ske för ett öppet nät omfattande såväl landsbygd som tätort - Nätet ska kunna vara som en del i ett kommunsammanbindande nät - Stamnätsutbyggnaden ska genomföras i Kilvisions regi när inte andra alternativ finns och ske på kommersiella villkor Kommunen har köpt del av en tjänst av Karlstads kommun för att framförallt hjälpa fiberföreningarna men även Kilvision med fiberutbyggnadsfrågor. Arbetsutskottet ger uppdrag till förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde lämna ett förslag till förändring av uppdraget och Kilvision AB:s roll. KilVision AB har efter kommunfullmäktiges beslut , 15, avseende fiberutbyggnad, byggt stamnät till Fagerås. KilVision AB har konstaterat att förutsättningarna för utbyggnaden har förändrats så att kommunfullmäktiges beslut inte kan verkställas. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med KilVision AB lämnat förslag till ett reviderat uppdrag som anpassats till rådande förutsättningar och bättre kan säkerställa att utbyggnad av fibernät i Kils kommun kan genomföras. Kommunfullmäktiges protokoll , 28 Arbetsutskottets protokoll , 138 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 242

12 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige; 1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut från Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till KilVision AB att påbörja planering och utbyggnad av öppet fibernät såväl på landsbygd som i tätort. 3. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta totalt 8 miljoner kronor för satsningen. Medlen fördelas enligt följande; a) 2 miljoner kronor som ett villkorat aktieägartillskott under Aktieägartillskottet ska återbetalas när det finns fritt eget kapital i bolaget. Aktieägartillskottet finansieras via kommunens egna kapital. b) 6 miljoner kronor som ett lån, som kan lyftas när KilVision AB redovisar utbyggnadsplanen. Finansieras via kommunens rörelsekapital. 4. Kommunfullmäktige beslutar att stamnät för fiber ska byggas av KilVision AB när inte andra alternativ finns, självkostnadsprincipen ska tillämpas. 5. Kommunfullmäktige beslutar att nätet ska kunna vara som en del av ett kommunsammanbindande nät.

13 11 Dnr KS 12/359 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KILS KOMMUN Arbetsgivaren ska enligt ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete, för att aktivt främja lika rättigheter i arbetslivet. Jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner ska göras vart tredje år. Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. En jämlik och jämställd arbetsplats skapar ett gott arbetsklimat. Jämställdhetsarbetet ska liksom övrigt arbetsmiljöarbete ske i samverkan mellan ledning, medarbetare och de fackliga organisationerna och utgöra en naturlig del av verksamheten. Under 2012 har en reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan tagits fram. Ett övergripande mål är att alla anställda kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att ingen att ingen medarbetare ska utsättas för diskriminering. Mångfald är att respektera och bejaka olikheter. Mångfald och jämställdhet bland medarbetarna ska ses som en tillgång. Aktiviteter, åtgärder och ansvariga har tagits fram från övergripande mål inom områdena: 1. Jämställda löner 2. Jämn könsfördelning och ökad mångfald 3. Anställningsvillkor och arbetsförhållanden 4. Jämställda möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 5. Förebygga och förhindra trakasserier 6. Kompetensutveckling En kartläggning ur jämställdhetssynpunkt av arbetsplatsen Kils kommun finns med i planen. Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar Jämställdhets- och mångfaldsplan för Kils kommun samt ger uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheter till avidentifierade jobbansökningar. Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Kils kommun, Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Personalutskottets protokoll , 19 Kommunstyrelsens protokoll , 243 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Jämställdhets- och mångfaldsplan för Kils kommun.

14 12 Dnr KS 11/396 FÖRSÄLJNING AV DEL AV SANNERUD 1:2, 1:58 OCH 1:436 Leif Stolt har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av fastigheten Sannerud 1:2 i Fryksta, med tillhörande bostad och uthus. Fastigheten har värderats och kommunledningsförvaltningen har undersökt om ytterligare avstyckning krävs. Kommunstyrelsen beslutar i juni att sälja del av fastigheten Sannerud 1:2 till Leif Stolt. Kommunstyrelsen erbjuder Leif Stolt att köpa fastigheten för kronor inklusive kostnaden för lantmäteriförättningen. Köpet omfattar del av fastigheten Sannerud 1:2, 1:58 och 1:436. Förfrågan om köp från Leif Stolt Svar från kommunen Skrivelse från Leif Stolt Skrivelse från Leif Stolt Kommunstyrelsens protokoll , 130 Värdering från Haglunds Fastighetsbyrå Arbetsutskottets protokoll , 102 Fastighetsbyråns värdering Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 214 Karta över fastigheten Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Sannerud 1:2 till Leif Stolt. 2. Kommunfullmäktige erbjuder Leif Stolt att köpa fastigheten för kronor inklusive kostnaden för lantmäteriförättningen.

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer