Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl Föregående protokoll SN 14/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Föregående protokoll SN 14/13 4 Månadsuppföljning februari SN 14/23 6 Information - Våld i nära relationer 7 Ungdomscentrum SN 14/84 8 Kommunal handlingsplan ehälsa 2014 SN 14/93 9 Utredning lex Sarah Sannerud SN 14/89 10 Kungörelse detaljplan för del av Södra Välsäter, Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsäter 3:1, Kils kommun SN 14/92 11 Ordning på allmän plats SN 14/95 12 Meddelanden SN 14/36 13 Kurser SN 14/35 14 Socialchefen informerar SN 14/34 15 Delegeringsbeslut SN 14/33 Peter Krööse Ordförande Pia Hermansson Sekreterare Delegeringsbesluten läses av Lars-Erik Ståhl och Ingbritt Johansson

2 1 Dnr VAL AV JUSTERARE

3 2 Dnr GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordförande redogör för dagordningen. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan förändringar.

4 3 Dnr SN 14/13 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Ordförande frågar om föregående protokoll kan läggas till handlingarna. Socialnämnden lägger föregående protokoll till handlingarna.

5 4 Dnr SN 14/23 MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI Ekonom Jonas Andersson deltar vid socialnämndens sammanträde och redogör för den ekonomiska uppföljningen till och med februari månad. Socialnämnden har ett underskott mot budget med ca 0,5 miljoner kronor. Det är framförallt personalkostnaderna samt kostnaderna för ekonomiskt bistånd som är något högre än budgeterat. BESLUTSUNDERLAG Kommunledningsförvaltningens Kommentarer till månadsuppföljning Kommunledningsförvaltningens sammanställning Månadsuppföljning SN Enhetschefernas månadsuppföljningar Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 6 Dnr INFORMATION - VÅLD I NÄRA RELATIONER Individ- och familjeomsorgens enhetschef Anna Jarebo samt förste socialsekreterare Anne-Marie Eriksson kommer till socialnämnden och informerar om våld i nära relationer. Socialnämnden tackar för informationen och lägger den med beaktande till handlingarna.

7 7 Dnr SN 14/84 UNGDOMSCENTRUM Socialnämnden beslutade 26 februari 36 att återremittera ärendet avseende Ungdomscentrum till förvaltningen för komplettering och förtydligande i nedanstående punkter utifrån uppdraget "att skapa visstidsanställningar för ungdomar i åldern år" i samarbete med arbetsförmedlingen i syfte att växla bort försörjningsstöd till självständig försörjning och/eller ge möjligheter till ersättning från A-kassa, *hur många ungdomar inom socialnämndens verksamheter samt och/eller hos arbetsförmedlingen finns det som kan vara aktuella, *samarbetet med arbetsförmedlingen kring projekt och finansiering, *kontakt med kommunens förvaltningar/verksamheter för inventering av möjliga arbetsplatser, *hur samarbetet med Projektilen kan utvecklas för att skapa anställningar för gruppen som har stora svårigheter att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Socialförvaltningen har tagit fram ett svar på återremissen. Av svaret framgår bland annat att kommunen och arbetsförmedlingen redan idag samarbetar med ungdomar i den så kallade Ungdomsgarantin där 20 ungdomar får mycket hjälp och stöd att få arbete eller praktik. Ungdomarna står relativt nära den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet finansieras till stor del av arbetsförmedlingen och samarbete sker med Projektilen och övrigt näringsliv. Kontakt med kommunens förvaltningar/verksamheter om platser för praktik/arbete sker löpande vid behov redan idag. Den ungdomsgrupp som "Ungdomscentrum" avser är ungdomar mellan år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det aktuella antalet ungdomar är cirka 55 stycken. De går idag enbart på försörjningsstöd. De är i behov av mycket individuella insatser av olika slag. Målet för dessa ungdomar är att skaffa sig färdigheter som gör det möjligt att via praktik och kommunal ungdomstjänst så småningom vara redo att stå till arbetsmarknadens förfogande. Socialnämndens arbetsutskott beslutade 12 mars 2014, med stöd av svaret på återremissen, att föreslå socialnämnden att besluta uppdra till arbetsmarknadsenheten att i samarbete med enheten för individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och skola starta verksamhet speciellt inriktad på ungdomar upp till 25 år. BESLUTSUNDERLAG Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 12, Svar på återremiss, Ungdomscentrum i arbetsmarknadsenhetens regi Protokollsutdrag från socialnämnden 36, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan ungdomscentrum Socialnämnden beslutar att uppdra till arbetsmarknadsenheten att i samarbete med enheten för individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och skola starta verksamhet speciellt inriktad på ungdomar upp till 25 år.

8 8 Dnr SN 14/93 KOMMUNAL HANDLINGSPLAN EHÄLSA 2014 Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Syftet med dessa överenskommelser har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via SKL utbetalt stimulansmedel för definierade användningsområden och mål. Nya överenskommelser har sedan dess gjorts årligen. Även för 2014 finns möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. Stimulansbidraget ska användas till projekt och aktiviteter i länet i syfte att nå samtliga mål för den nationella överenskommelsen. För att erhålla fortsatt statligt stöd för utvecklingen av ehälsa, krävs att kommunen har beslutat om en handlingsplan för verksamhetsutveckling enligt konceptet för trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunal handlingsplan ehälsa Socialnämnden beslutar att tillsammans med Region Värmland medverka i utvecklingen av en regional förvaltningsorganisation för ehälsa enligt uppdrag från länets kommunchefer daterat Socialnämnden beslutar att godkänna bifogad plan för utveckling av ehälsa för socialförvaltningen i Kil som "Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik". Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Peter Krööse Ordförande Justerare

9 9 Dnr SN 14/89 UTREDNING LEX SARAH SANNERUD Socialt ansvarig samordnare har utrett en händelse som inträffat på Sanneruds äldreboende där en personal har förvarat läkemedel i sitt klädskåp. Bedömningen är att händelsen inte är att anse som missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt bestämmelse om lex Sarah eftersom aktuell personal inte hade för avsikt att stjäla läkemedel från brukaren. Samtal har förts med inblandad personal och en avvikelse enligt patientsäkerhetslagen har rapporterats. BESLUTSUNDERLAG Utredning lex Sarah Sanneruds äldreboende Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

10 10 Dnr SN 14/92 KUNGÖRELSE DETALJPLAN FÖR DEL AV SÖDRA VÄLSÄTER, SÖDRA VÄLSÄTER 1:6, 3:2-3:17 SAMT DEL AV SÖDRA VÄLSÄTER 3:1, KILS KOMMUN Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsäter 3:1 har upprättats. Planens syfte är att möjliggöra en utökning av byggnadsarean från dagens 50 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för komplementbyggnader till sammanlagt 120 m2 per tomt. Förslaget har stöd i översiktsplanen. Eventuella synpunkter på planen ska lämnas skriftligt senast den 31 mars. BESLUTSUNDERLAG Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden Kungörelse Plankarta Grundkarta Utställningshandling, detaljplan för del av Södra Välsäter Socialnämnden beslutar att avstå från att lämna synpunkter.

11 11 Dnr SN 14/95 ORDNING PÅ ALLMÄN PLATS Arbetsutskottet diskuterade 12 mars 13 under punkten socialchefen informerar ordningen på allmän plats och situationen kring bland annat stationshuset i Kil. Ordförande Peter Krööse (C) beslutade att ärendet skulle tas med som eget ärende till socialnämndens sammanträde i mars.

12 12 Dnr SN 14/36 MEDDELANDEN Följande meddelande har inkommit: Protokollsutdrag från kommunfullmäktige KF Investeringsbudget 2014 och plan Protokollsutdrag från kommunstyrelsen KS Förslag om att arbeta med barnbokslut i Kils kommun Skrivelse från Synskadades Riksförbund Värmlands län angående fördärvliga attityder till personer med funktionsnedsättning FoU Nytt mars 2014 från FoU Välfärd Värmland Protokoll från ledningsgrupp Personligt Ombud Värmland Budget 2014 och preliminär budget 2015 Personligt Ombud Värmland Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

13 13 Dnr SN 14/35 KURSER Inbjudan har inkommit till följande kurser och konferenser: Lyssna på oss! Ensamkommande barns röster om mottagande Dag: 7 maj 2014 Tid: Plats: Värmlands museum Pris: Kostnadsfri, fika ingår. Anmälan: Antal platser begränsat, anmälan är bindande, ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor Dialogmöte - Nationella riktlinjer för Missbruk och beroende Dag: 2 april 2014 Tid: 14:30-16:30 Plats: Rigel, Landstingshuset, Karlstad Anmälan: Sista anmälningsdag 28 mars 2014 Anhörigriksdagen 2014 Dag: maj 2014 Tid: 08:00-17:30, 08:00-15:30 Plats: Sparbankshallen, Varberg Pris: 2950 kronor Anmälan: Senast 31 april. Anmälan är bindande men ej personlig. Brukarinflytande - möjligheter, metoder och förverkligande Dag: 27 maj 2014 Tid: 13:00-17:00 Plats: Karlstads universitet, 9C 204 Pris: 300 kronor Anmälan: Senast 20 maj. Anmälan är bindande men ej personlig.

14 14 Dnr SN 14/34 SOCIALCHEFEN INFORMERAR Socialchefen informerar om: Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

15 15 Dnr SN 14/33 DELEGERINGSBESLUT Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 12 mars redovisas. Beslutade bostadsanpassningsbidrag för februari redovisas. Övriga handläggares delegeringsbeslut redovisas för perioden Socialsekreterare Elisabeth Lindelöf deltar vid sammanträdet och redogör för det kontrollärende som nämnden valde ut vid sammanträdet i februari. Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut redovisats för nämnden.

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Socialnämnden 2009-05-19 1 Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer