Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl OBS! Tiden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!"

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande granskning år 2013 TN 13/139 2 Godkännande av dagordning 3 Föregående mötes protokoll 4 Information från tekniska förvaltningen 5 Förslag till avyttring av fastigheter TN 13/236 6 Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :12 om hastighet på Sunnanåvägen 7 Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :14 om stannande och parkering på Vintervägen 8 Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :15 om förbud mot trafik med fordon på Frej Alsterlinds väg TN 13/235 TN 13/234 TN 13/210 9 Anmälan av delegeringsbeslut TN 13/14 10 Meddelanden - Information till tekniska nämnden TN 13/15 11 Kurser och konferenser TN 13/16 Berndt Björkman Ordförande Mujesira Mesinovic Sekreterare

2 1 Dnr TN 13/139 REVISORERNAS ÖVERGRIPANDE GRANSKNING ÅR 2013 Kommunrevisionen genomför sin årliga övergripande granskning av tekniska nämndens verksamhet genom besök på nämnden den 21 november Ärendet är av den karaktären att sammanträdet inte kan vara öppet för allmänhet eller andra intressenter p.g.a. att revisorernas besök är en del av en pågående granskning. Huvudinriktningen för årets sammanträffande kommer att vara nämndernas och styrelsens ekonomiska uppföljning och styrning av verksamheterna. Det är även revisorernas önskan att respektive förvaltningschef och ekonom medverkar vid årets träffar. Diskussion förs mellan revisorerna och tekniska nämndens ledamöter om frågor som rör tekniska nämnden. Revisorernas övergripande granskning föranleder inget särskilt beslut i tekniska nämnden. BESLUTSUNDERLAG Revisorernas skrivelse

3 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

4 3 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL Ordföranden frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

5 4 INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Tekniska förvaltningen informerar om följande. 1. Projektet kväverening 2. Skolprojektet Sannerudsskolan 3. Motorburen ungdom Storgatan 4. Rapport från dialogmötet med Fredrik Broberg, Stall Goop 5. Rapport från mötet med boende på Mons Backe 6. Enkät bollplaner 7. Utsläpp av avloppsvatten i fastigheterna på Hindergatan 12 och Rondellen på väg 715 vid Coop 9. Pumpstation Fryksta södra 10. Årstidsvägen 11. Renspolning vattenledningar Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

6 5 Dnr TN 13/236 FÖRSLAG TILL AVYTTRING AV FASTIGHETER Tekniska förvaltningen har sammanställt en lista över lokaler/fastigheter som skulle kunna avyttras. För att eventuella försäljningar ska kunna löpa smidigt bör tekniska nämnden besluta om vilka fastigheter som skulle kunna säljas och överlämna lista med dessa till kommunstyrelsen som har hand om försäljningar av kommunala fastigheter. Förvaltningens uppfattning är att de flesta av lokalerna nyttjas av någon form av kommunal kärnverksamhet, skolor förskolor osv. Dessa har vi reglerade hyresavtal och får internhyra för. Sedan finns det ett antal kommunala lokaler som nyttjas som föreningslokaler där vi inte har någon intäkt. Det finns även några lokaler som hyrs ut externt till privatpersoner eller företag. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att avyttra följande fastigheter: f.d. Folketshus/Musikskolan, Gamla Runnevål skola, Vandrarhem i Fryksta, Kiosk Södra Fryken och f.d. Scan. Vidare föreslås att denna förteckning överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef fastighet Sandra Hagstrand för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Verksamhetschef fastighet tjänsteskrivelse Bilaga 1, Förteckning över fastigheter som kan tänkas avyttras Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avyttra följande fastigheter: F.d. Folketshus/Musikskolan Fagerås f.d. bibliotek Gamla Runnevål skola Vandrarhem, Fryksta Kiosk Södra Fryken F.d. Scan. 2. Denna förteckning överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

7 6 Dnr TN 13/235 KILS KOMMUNS LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER NR :12 OM HASTIGHET PÅ SUNNANÅVÄGEN Tekniska förvaltningen har fått in ett önskemål från personal och föräldrar på Regnbågens förskola på Fruktgränd 25 och Rosengränd 13. Personal och föräldrar vill att hastighetsgränsen utanför förskolan ska vara 30 km i timmen. Förvaltningens uppfattning är att det är befogat med 30 km i timmen på Sunnanåvägen mellan Broddvägen och Lersättersvägen. Det finns sedan tidigare ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 30 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på Sunnanåvägen mellan Broddvägen och Lersättersvägen. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :12 om hastighet på Sunnanåvägen samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Mail från förskolechef Susan Meuller Verksamhetschef gata tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :12 1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 30 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på Sunnanåvägen mellan Broddvägen och Lersättersvägen. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :12 om hastighet på Sunnanåvägen. 3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december 2013.

8 7 Dnr TN 13/234 KILS KOMMUNS LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER NR :14 OM STANNANDE OCH PARKERING PÅ VINTERVÄGEN Tekniska förvaltningen har fått in ett önskemål från styrelsen i BRF (bostadsrättsföreningen) Stenåsen om att det bara ska vara tillåtet att parkera på östra sidan av Vintervägen. Det är problem med framkomligheten för större fordon som utryckningsfordon när bilar står parkerade på båda sidor på gatan. Förvaltningens uppfattning är att parkering endast ska vara tillåten på östra sidan av Vintervägen söder om återvinningsstationen och till vändplanen. Detta med tanke på framkomligheten. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att endast tillåta parkering på östra sidan av Vintervägen. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :14 om stannande och parkering på Vintervägen samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Skrivelse från BRF Stenåsen Verksamhetschef gata tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :14 om stannande och parkering på Vintervägen 1. Tekniska nämnden beslutar att endast tillåta parkering på östra sidan av Vintervägen. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :14 om stannande och parkering på Vintervägen. 2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december 2013.

9 8 Dnr TN 13/210 KILS KOMMUNS LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER NR :15 OM FÖRBUD MOT TRAFIK MED FORDON PÅ FREJ ALSTERLINDS VÄG Tekniska förvaltningen har fått in en skrivelse från BRF (bostadsrättsföreningen) Viksta Backe med önskemål om att det ska vara genomfart förbjuden på Frej Alsterlinds väg. Enligt BRF Viksta Backe får de ökad trafik på Frej Alsterlinds väg av bilister som vill undvika farthinder på Apertinsvägen. Förvaltningens uppfattning är att det är lämpligt att införa ett förbud mot genomfart av andra fordon än moped klass II på Frej Alsterlinds väg. Förvaltningen vill ha en dialog med BRF Viksta Backe efter att förbudet mot genomfart har trätt i kraft för att göra en utvärdering om det har blivit mindre trafik på Frej Alsterlinds väg. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att andra motordrivna fordon än moped klass II inte får föras i genomfart på Frej Alsterlinds väg. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :15 om förbud mot trafik med fordon på Frej Alsterlinds väg samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Skrivelse från BRF Viksta Backe Verksamhetschef gata tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :15 om förbud mot trafik med fordon på Frej Alsterlinds väg 1. Tekniska nämnden besluta att andra motordrivna fordon än moped klass II inte får föras i genomfart på Frej Alsterlinds väg. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :15 om förbud mot trafik med fordon på Frej Alsterlinds väg. 3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 december 2013.

10 9 Dnr TN 13/14 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut för perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. BESLUTSUNDERLAG Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

11 10 Dnr TN 13/15 MEDELANDEN - INFORMATION TILL TEKNISKA NÄMNDEN Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit: Kommunstyrelsens protokoll , 191 om anställande av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående skrivelser, protokoll m.m.

12 11 Dnr TN 13/16 KURSER OCH KONFERENSER Följande kurs- och konferensinbjudningar har inkommit: Konferens - Framtidens boende för äldre Stockholm 4-5 februari 2014 Tekniska nämnden avstår att delta i ovanstående kurser och konferenser.

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 12 Årsredovisning 2009 13 Reviderad investeringsbudget 2010 14 Redovisning av handkassor och växelkassor inom nämndens verksamhet 15 Vägledande riktlinjer

Läs mer

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer