Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl ÄRENDE DNR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR"

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för justering 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående mötes protokoll 3 Information från tekniska förvaltningen 4 Val av utrustning för den offentliga miljön i Kils kommun TN 13/102 5 Samråd om förslag till ny detaljplan för del av Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsäter 3:1, Kils kommun TN 14/78 6 Utbyte av belysningsstolpar på Björkvägen, Kils kommun TN 14/86 7 Belysningsstolpar på väg E45 vid Bodetta, Kils kommun TN 14/53 8 Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan nr :01 TN 14/20 9 Meddelanden - Information till tekniska nämnden TN 14/15 10 Anmälan av delegeringsbeslut TN 14/14 11 Kurser och konferenser TN 14/16 Berndt Björkman Ordförande Mujesira Mesinovic Sekreterare

2 1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

3 2 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL Ordföranden frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

4 3 INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Projektet kväverening (Styrbjörn) 2. Skolprojektet Sannerudsskolan (Sandra) 3. Projektet förskolan Mons Backe (Sandra) 4. Resecentrum i Fagerås (Jan) 5. Pumpstation Fryksta Södra (Therese) 6. Maskin- och transporttjänster (Therese) 7. Vattenledningar på Gärdesgatan (Therese) 8. Fiber i tätort (Therese) 9. Projektering Sannerudsgatan (Therese) 10. Förlängning av Lersättersvägen (Therese) 11. Digitala skyltar utmed V61 i Kils kommun (Jan) Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

5 4 Dnr TN 13/102 VAL AV UTRUSTNING FÖR DEN OFFENTLIGA MILJÖN I KILS KOMMUN Ett arbete pågår med att utveckla centrum i Kils tätort. I detta arbete ingår även deltagare från den tekniska förvaltningen. Arbetet leds av Katarina Karlsson och Mari Andersson från tillväxtenheten. Mycket utrustning som tekniska förvaltningen använder inom vårt verksamhetsområde ger intryck på hur vi upplever våra tätorter. För att ge ett mer samlat intryck har tekniska förvaltningen tillsammans med representanter från tillväxtenheten tagit fram ett dokument där vi visar på vilken utrustning som vi avser att använda i vår kommun. Vi har också haft två konsulter, Susanna Udd samt Oscar Wilson till vår hjälp. Valet av utrustning har utgått från vår historia bland annat med koppling till Kil som järnvägsknut. Förvaltningens uppfattning är att förslag på utrustning innebär att förvaltningen kan jobba mer strukturerat och samordnat mot tidigare. Det ska också ge en igenkänningsfaktor för tätorten. Arbetet ingår i det gestaltningsprogram som håller på att tas fram i samarbete med tjänstemän från kommunledningskontoret. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna lämnat förslag på "Val av utrustning för den offentliga miljön i Kils tätort". Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Jan Westerberg för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Dokument "Val av utrustning för den offentliga miljön" konsulter Susanna Udd och Oscar Wilson Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna lämnat förslag på Val av utrustning för den offentliga miljön i Kils tätort.

6 5 Dnr TN 14/78 SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN FÖR DEL AV SÖDRA VÄLSÄTER 1:6, 3:2-3:17 SAMT DEL AV SÖDRA VÄLSÄTER 3:1, KILS KOMMUN Ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt delar av 3:1 har upprättats. Planens syfte är att möjliggöra en utökning av byggnadsarean från dagens 50 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för komplementbyggnad till sammanlagt 120 m2 per tomt. Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Tekniska förvaltningen har låtit utreda möjligheterna att ansluta området till kommunalt VA och ingå i verksamhetsområdet och det är fullt möjligt. Processen kommer sannolikt att ta några år och det bygger på att tekniska nämnden beviljas erforderliga investeringsmedel. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna förslaget på yttrande gällande detaljplan för del av Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsäter 3:1, Kils kommun. Vid dagen sammanträde redogör förvaltningschef Jan Westerberg för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Utställningshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens förslag på yttrande Tekniska nämnden godkänna förslaget på yttrande gällande detaljplan för del av Södra Välsäter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsäter 3:1, Kils kommun.

7 6 Dnr TN 14/86 UTBYTE AV BELYSNINGSSTOLPAR PÅ BJÖRKVÄGEN, KILS KOMMUN På Björkvägen finns i dagsläget 12 st. belysningsstolpar i järn. Under vintern 2013/2014 välte en stolpe över lokalgatan, orsaken till det är att den var sönderrostad. En besiktning av belysningsstolparna visar att samtliga stolpar på gatan är sönderrostade och det finns därmed risk för att fler stolpar kommer att välta. Tekniska förvaltningens uppfattning är att samtliga 12 st. belysningsstolpar snarast måste bytas ut på Björkvägen. Det finns bara 12 st. belysningsstolpar av järn kvar i kommunen och de finns på Björkvägen. I samband med att vi byter belysningsstolpar på gatan så föreslår förvaltningen att vi byter ut ljuskälla till LED-belysning. Förvaltningen överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan förslag till beslut. Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Offert från Infratek Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningen överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan förslag till beslut.

8 7 Dnr TN 14/53 BELYSNINGSSTOLPAR PÅ VÄG E45 VID BODETTA, KILS KOMMUN Längs med E45 vid Bodetta finns i dag 21 st. belysningsstolpar av oeftergivlig modell. Trafikverket är väghållare men kommunen ansvarar för belysningen. Trafikverkets krav är att alla belysningsstolpar i vägområdet ska vara av eftergivlig modell. Tekniska förvaltningens uppfattning är att det finns tre alternativ för att uppfylla. Trafikverkets krav om att belysningsstolparna i vägområdet ska vara av eftergivlig modell. Alternativ 1 är att byta ut samtliga 21 st. belysningsstolpar till en eftergivlig modell och befintliga armaturer återanvänds med nya ljuskällor. Kostnaden för det är kr exkl. moms. Alternativ 2 är att minska anläggningen från 21 st. till 11 st. belysningspunkter. Vi behåller belysningspunkter vid in/utfarter samt busshållplats och raserar övriga belysningsstolpar. För att behålla matningen till resterande belysningspunkter utför vi kabelskarvar. Befintliga armaturer återanvänds med nya ljuskällor. Kostnaden är kr exkl. moms. Alternativ 3 är att ta bort belysningsstolparna vid E 45. Vi får då en kostnad för att ta bort belysningsstolparna och elkabeln. Förvaltningen överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan förslag till beslut. Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Offert från Infratek Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningen överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan förslag till beslut.

9 8 Dnr TN 14/20 KILS KOMMUNS LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM FÖRBUD MOT TRAFIK MED MOTORDRIVET FORDON PÅ STORGATAN NR :01 Tekniska nämnden beslutade den 21 november 2013 att stänga Storgatan för all fordonstrafik, utom moped klass II, alla dagar mellan klockan 00:00 och 05:00, från och med 22 november Under mars 2014 har tekniska förvaltningen fått klagomål om hög musik från bilar som kör på Storgatan från kl. 05:00. Tekniska förvaltningens uppfattning är att stänga Storgatan för all fordonstrafik, utom moped klass II, alla dagar mellan klockan 00:00 och 06:00. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan nr :01 enligt följande: På markerad sträcka på Storgatan, enligt kartbilaga får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. Förbudet gäller inte behörig trafik. Behörig trafik är buss i linjetrafik, taxifordon, fordon tillhörande fast boende inom området eller boende på Kils hotell, tjänstgörande personal vid verksamhet inom området, kommunens hemtjänstfordon, vaktbolags fordon och Postens fordon. Förbudet gäller alla dagar klockan 00:00 06:00 från och med 28 mars Vidare föreslås att dessa föreskrifter träder i kraft den 28 mars 2014 då Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :16 upphör att gälla. Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef gata Therese Jäger för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Trafikutredning i Kils centrum Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan nr :01

10 Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan nr :01 enligt följande: 1. På markerad sträcka på Storgatan, enligt kartbilaga får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. 2. Förbudet gäller inte behörig trafik. Behörig trafik är buss i linjetrafik, taxifordon, fordon tillhörande fast boende inom området eller boende på Kils hotell, tjänstgörande personal vid verksamhet inom området, kommunens hemtjänstfordon, vaktbolags fordon och Postens fordon. 3. Förbudet gäller alla dagar klockan 00:00 06:00 från och med 28 mars Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 mars 2014 då Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr :16 upphör att gälla.

11 9 Dnr TN 14/15 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL TEKNISKA NÄMNDEN Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit: 1. Birgitta Sandströms skrivelse om önskemål om förbättring i Mulleskogen intill Sannerudshemmet. 2. Kommunfullmäktiges protokoll , 19 om investeringsbudget 2014 och plan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 35 om återremiss angående revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående skrivelser, protokoll m.m.

12 10 Dnr TN 14/14 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut för perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. BESLUTSUNDERLAG Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

13 11 Dnr TN 14/16 KURSER OCH KONFERENSER Vid tidpunkten för kallelsen till tekniska nämndens möte har inga kurs- och konferensinbjudningar som bedömts intressanta inkommit.

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer