Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)"

Transkript

1 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Jessica Hildén (S) Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) Dick Carling (S) Mats Sandström (S) Kjell Pettersson (C) Marie Bryske (C) Anders Eriksson (M) Stig Bjelvert (M) Ingbritt Johansson (M) Björn Tolén (M) Kent Wallin (M) Torbjörn Tuback (M) Peter Vestlund (FP) Miriam Tolvanen (FP) Olof Olson (KD) Agneta Käld (KD) Mikael Sundeman (MP) Maria Ekberg (MP) Bo Nelin (V) Fia Nyman (C) Eva Kjellberg (M) Övr närvarande Janne Hedlund, personalchef Katarina Karlsson, miljöstrateg, 3 Anders Edman, kommunjurist Justering Justerare Jessica Hildén (S) och Peter Vestlund (FP) Plats och tid Kommunkontoret, Kil, fredagen den 4 februari 2011, kl Paragrafer 1-15 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anders Edman Rita Gunnarsson Jessica Hildén Peter Vestlund Anslag/bevis Organ Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Underskrift Anders Edman

2 2(20) KF 1 Upprop Dnr Ordföranden hälsar fullmäktigeledamöter och ersättare samt allmänheten och pressens representanter välkomna. Ordföranden förklarar därefter sammanträdet öppnat. Upprop förrättas och antecknas närvarande 30 ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige fastställer uppropet.

3 3(20) KF 2 Dnr Val av två justerare samt tid och plats för justering Kommunfullmäktige utser Jessica Hildén (S) och Peter Vestlund (FP) till justerare av dagens protokoll fredagen den 4 februari 2011, kl , på Kommunkontoret i Kil.

4 4(20) KF 3 Dnr KS 10/369(3) Miljödiplomering av företag Åtta företag i Kils kommun har under hösten genomgått en utbildning för att bli miljödiplomerade. Utbildningen har arrangerats i samarbete med Forshaga kommun. De företag som deltagit i utbildning är: Kils Bryggeri AB, AB o Hallquist Återvinning, Bilmecano i Kil AB, Frykenbadens Camping, Moelven ByggModul AB, Kils Energi AB, Kils Avfallshantering AB och Henriks Elservice. Miljöstrateg Katarina Karlsson redogör för utbildningen för att bli miljödiplomerad. Kommunalrådet Georg Forsberg (C) riktar tack till företagen, som deltagit i utbildningen, för tid och engagemang, varefter utdelning sker av miljödiplom och blommor.

5 5(20) KF 4 Dnr KS 09/390(147) Rättelse av tidigare fattat beslut om nämndernas budgetramar för perioden Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 2010, 168, driftramar för perioden i enlighet med bilagt, vid sammanträdet utdelat, reviderat förslag från (S) och (C), daterat Protokollet justerades dock mot fel bilaga, varför tekniska nämndens ram för 2011 blev felaktig. Bilagan ska justeras upp med en miljon kronor för tekniska nämnden för 2011 samt att det ofördelade anslaget därmed ska minskas med motsvarande belopp. Den totala driftramen 2011 för kommunen är oförändrad. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 168 Kommunfullmäktige fastställer - med ändring av sitt beslut den 16 december 2010, 168, - planeringsramar för perioden i enlighet med bilagt reviderat förslag. Utdrag: W. Ivarsson, C. Hedberg, G. Lindell, samtliga nämnder

6 6(20) KF 5 Dnr KS 10/326 Socialnämndens begäran om överföring av medel från 2010 till 2011 för avslutande av projekt (bemanningsprojekt och försörjningsstödsprojekt) Socialnämnden begär att få föra över kronor från 2010 års driftbudget till 2011 för slutförande av två projekt - bemanningssystem inom vård- och omsorgssektorn samt utveckling och förbättring av arbetsmetoderna gällande försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 december att bordlägga ärendet. sunderlag Socialnämndens protokoll , 90 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 220 Kommunfullmäktiges protokoll , 170 Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med kronor i socialnämndens driftbudget 2011 för fullföljande av projekt Bemanningssystem inom vård- och omsorgssektorn samt Utveckling och förbättring av arbetsmetoderna gällande försörjningsstöd. Utdrag: L. Wiklund, K. Samuelsson, W. Ivarsson, C. Hedberg, G. Lindell

7 7(20) KF 6 Dnr KS 10/382 Riktlinjer för intern kontroll Grundtanken med intern kontroll är att på en rimlig nivå försäkra sig om att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Kommunledningsförvaltningen har, som stöd för arbetet i styrelse och nämnder, tagit fram förslag till riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun. sunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun Arbetsutskottets protokoll , 162 Kommunstyrelsens protokoll , 4 Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun. Utdrag: W. Ivarsson, C. Hedberg, G. Lindell, samtliga nämnder och bolag, C. Lindell

8 8(20) KF 7 Dnr KS 10/362 Revidering av reglementen - överföring av rätten att besluta enligt begravningslagen från kommunstyrelsen till socialnämnden Om en avliden person inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen är det enligt begravningslagen (1990:1144) kommunens skyldighet. Rätten att besluta om gravsättning är idag delegerad till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att detta förs över till socialnämnden. Ärendet har remitterats till socialnämnden för beredning före behandlingen i kommunstyrelsen. Socialnämnden tillstyrker att ändring görs i nämndens reglemente enligt förslaget. sunderlag Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen Nu gällande reglemente för socialnämnden Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 112 Kommunstyrelsens protokoll , 14 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att stryka följande punkt ur kommunstyrelsens reglemente 8 och lägger till den i socialnämndens reglemente 4 : ordna med gravsättning enligt 5 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) Under förutsättning att kommunfullmäktige stryker punkten om beslut enligt begravningslagen, beslutar kommunstyrelsen att stryka motsvarande punkt I.20 ur kommunstyrelsens delegeringsordning. Yrkanden Peter Vestlund (FP): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för översyn av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen samt även övriga nämndreglementen med anledning av den nya mandatperioden. Georg Forsberg (C): Tillstyrker bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar, att proposition först ställes på yrkandet om återremiss av ärendet mot ärendets avgörande idag. Vid avslag på återremissyrkandet ställes proposition på kommunstyrelsens förslag. Denna propositionsordning godkännes. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om återremiss av ärendet mot ärendets avgörande idag och finner att kommunfullmäktige - med avslag på återremissyrkandet - beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för bifall till Peter Vestlunds (FP) yrkande om att ärendet ska återremitteras.

9 9(20) KF 7 forts. Omröstningsresultat Följande ledamöter röstar ja: Maj-Britt Tibo (S), Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S), Dick Carling (S), Åse- Britt Falch (S), Lars-Erik Ståhl (S), Marianne Kjellström (S), Mats Sandström (S), Jessica Hildén (S), Per-Olof Nilsson (S), Gun-Britt Johansson (S), Robin Johansson (S), Anneli Örtlund (S), Georg Forsberg (C), Gunilla Andrén (C), Kjell Pettersson (C), Marie Bryske (C), Fia Nyman (C), Mikael Sundeman (MP), Maria Ekberg (MP), Bo Nelin (V) och Rita Gunnarsson (S). Följande ledamöter röstar nej: Jan Fallström (M), Anders Eriksson (M), Eva Kjellberg (M), Stig Bjelvert (M), Ingbritt Johansson (M), Björn Tolén (M), Kent Wallin (M), Torbjörn Tuback (M), Peter Vestlund (FP), Miriam Tolvanen (FP), Ólof Olsson (KD) och Agneta Käld KD). Med 22 ja-röster för bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 12 nejröster för bifall till Peter Vestlunds (FP) yrkande om återremiss av ärendet till kommunstyreslen för översyn av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen samt även övriga nämndreglementen med anledning av den nya mandatperioden antar kommunfullmäktige - med stöd av kommunallagens 5 kap. 36 om minoritetsåterremiss innebärande återremiss av ärendet om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna - yrkandet om att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för översyn av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen samt även övriga nämndreglementen med anledning av den nya mandatperioden. Utdrag: C. Lindell

10 10(20) KF 8 Dnr KS 10/237 Förfrågan om köp av del av fgh Dalen 1:3; överenskommelse om fastighetsreglering berörande fgh Dalen 1:3 och Stubberud 1:3, Kil, Kils kommun Fryksta Fritids Center AB genom Uno Christoffersson anhåller i skrivelse den 9 juni 2010 om att av Kils kommun få förvärva ett markområde av fastigheten Dalen 1:3, beläget i anslutning till den av bolaget ägda fastigheten Stubberud 1:3, (Frykenbadens camping). Marken avses användas för utökning av verksamheten bl.a. med fler stugor och parkeringsytor. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats, varigenom Kils kommun, ägare till fastigheten Dalen 1:3, till Fryksta Fritids Center AB, ägare till fastigheten Stubberud 1:3, överlåter ett markområde av fastigheten Dalen 1:3, vilket områdes belägenhet och omfattning markerats med röda begränsningslinjer på till överenskommelsen bifogad karta, för överföring till köparens fastighet Stubberud 1:3 för en köpeskilling av 15 kronor/m 2 och på övriga i överenskommelsen angivna villkor. sunderlag Fryksta Fritids Center AB:s ansökan om förvärv av markområdet Översiktskarta Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 119 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 168 Kommunstyrelsens protokoll , 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Dalen 1:3, ägare Kils kommun, och Stubberud 1:3, ägare Fryksta Fritids Center AB, för en köpeskilling av 15 kr/m 2 och på övriga i överenskommelsen angivna villkor. Ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna överenskommelsen och övriga hanmdlingar i samband därmed. Yrkande Mikael Johansson (S): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning och utredning med anledning av vägfråga till stugområdet. Propositionsordning Ordföranden meddelar, att proposition först ställes på yrkandet om återremiss av ärendet mot ärendets avgörande idag. Vid avslag på återremissyrkandet ställes proposition på kommunstyrelsens förslag. Denna propositionsordning godkännes.

11 11(20) KF 8 forts. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om återremiss av ärendet mot ärendets avgörande idag och finner att kommunfullmäktige antar återremissyrkandet. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning och utredning med anledning av vägfråga till stugområdet. Utdrag: Tekniska nämnden, A. Edman, W. Ivarsson, M. Andersson, Uno Christoffersson

12 12(20) KF 9 Dnr KS 10/377 Revisionsrapport avseende granskning av rutiner för debitering inom Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund På uppdrag av revisorerna i Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har Komrev granskat förbundets rutiner för debitering. Syftet med granskningen är att säkerställa att det finns en god intern kontroll när det gäller debitering och fakturering. Revisorerna bedömer att förbundet har utvecklade rutiner för debitering och en tillförlitlig intern kontroll när det gäller vilka larm som debiteras. En revisionrapport har upprättats och överlämnats till direktionen för behandling och samtidigt översänts till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna revisionsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom. sunderlag Revisionsrapport gällande granskning av rutiner för debitering september 2010 Arbetsutskottets protokoll , 172 Kommunstyrelsens protokoll , 15 Kommunfullmäktige lägger med beaktande revisionsrapporten Granskning av rutiner för debitering inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund till handlingarna. Utdrag: Bengt Kjellberg, Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, att: Inge U. Carlsson, Infanterigatan 20, Karlstad (Räddningscenter, Sandbäcken)

13 13(20) KF 10 Dnr KS 11/62(2) Motion från ledamöterna Ingbritt Johansson (M), Agneta Käld (KD) och Miriam Tolvanen (FP) om att införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem LOV Ledamöterna Ingbritt Johansson (M), Agneta Käld (KD) och Miriam Tolvanen (FP) har lämnat in en motion, i vilken man föreslår att Kils kommun ska införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionärerna framför bl.a. att ett sätt att stimulera företagande och förbättra det lokala näringslivet är att införa kundvalssystem. Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV), som infördes i januari 2009 innebär ökade möjligheter att låta brukarna själva välja vilken leverantör av de kommunala tjänsterna de vill ha. Kundval innebär ökad konkurrens, renodlade roller mellan myndigheter och utförare och skapar större valfrihet och mer inflytande för brukarna. Många har en uttalad motvilja mot att offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi. Motivet är ofta att de privata företagen är vinstdrivande och att kvaliteten därmed skulle åsidosättas. För att motverka denna inställnig föreslår motionärerna, att ett system för kvalitetsgranskning av såväl offentlig som privat skattefinansierad verksamhet införs, exempelvis genom så kallade öppna jämförelser. sunderlag Motion från ledamöterna Ingbritt Johansson (M), Agneta Käld (KD) och Miriam Tolvanen (FP) om att införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem LOV Yrkanden Ingbritt Johansson (M) och Miriam Tolvanen (FP): Motionen ska remitteras till socialnämnden för beredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om remiss till socialnämnden och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet Kommunfullmäktige remitterar motionen till socialnämnden för beredning. Utdrag: L. Wiklund, K. Samuelsson, C. Lindell

14 14(20) KF 11 Dnr KS 11/56(2) Interpellation från ledamöterna Ingbritt Johansson (M) och Miriam Tolvanen (FP) till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) ang. planeringsdagar för (S) och (C) Ledamöterna Ingbritt Johansson (M) och Miriam Tolvanen (FP) begär att få framställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) angående planeringsdagar som majoriteten = (S) + (C) avser att genomföra den januari Kommunfullmäktige beslutar medge att interpellationen får framställas. Därefter framställs följande interpellation: Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson S i Kommunfullmäktige 27 jan. Det har kommit till vår kännedom att majoriteten i Kils kommun S och C avser att tillsammans med Förvaltningscheferna i kommunen genomföra en tvådagars Kickoff träff på Frykenstrand januari och få information om kommunens verksamheter då en ny mandatperiod inletts. Vi ställer följande frågor - Detta är en stor satsning med kommunala skattemedel, av vilken anledning endast ledamöter från S och C? - Hur ser programmet ut? - I vilket forum har beslutet fattats? - Vilka pengar kommer att användas och vad är kostnaden? - När och på vilket sätt kommer samma information delges oppositionen? Kil Ingbritt Johansson Ingbritt Johansson (M) ledamot av Kommunfullmäktige Miriam Tolvanen Miriam Tolvanen (FP) ledamot av Kommunfullmäktige

15 15(20) KF 11 forts. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) besvarar interpellationen enligt följande: - Syftet är att den nya politiska ledningen, (S) och (C), får en genomlysning av de kommunala verksamheterna och får informtion om de kommunala målen samt om styrdokumenten och att detta sker tillsammans med förvaltningscheferna. Planeringsdagarna hålles på Hotell Selma Lagerlöf i Sunne. - Programmet innebär bl.a. genomgång av verksamheter, mål, grupparbeten och redovisningar m.m. - et om planeringsdagarna fattades av kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S), kommunalrådet Georg Forsberg (C) och kommunfullmäktiges ordförande Rita Gunnarsson (S) i samråd med kommunchef Jan-Olov Ragnarsson. - Kostnaderna för planeringsdagarna belastar dels kommunstyrelsens budget (kurskostnaden; kr/person) dels personalbudgeten (resekostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. - Oppositionen ska ta kontakt med kommunchefen för överläggning om att få information och utbildning. Ett flertal inlägg och kommentarer görs av Stig Bjelvert (M), Peter Vestlund (FP), Olof Olsson (KD), Anders Eriksson (M), vilka bl.a. påpekar, att oppositionen undanhållits möjligheten att delta i planeringsdagarna och att beslutsgången är felaktig och olaglig. Mikael Sundeman (MP) anför, att oppositionen borde ha fått möjlighet deltaga vid planeringsdagarna. Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) framför att oppositionen bör utnyttja möjligheten till information och utbildning genom att ta kontakt med kommunchef Jan- Olov Ragnarsson. Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. Utdrag: Ingbritt Johansson, Miriam Tolvanen

16 16(20) KF 12 Dnr KS 11/57(2) Interpellation från ledamoten Olof Olsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) ang. kommunens upphandling av nytt elavtal Ledamoten Olof Olsson (KD) begär att få framställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) med frågor angående kommunens upphandling av nytt elavtal. Kommunfullmäktige beslutar medge att interpellationen får framställas. Därefter framställs följande interpellation: Kristdemokraterna Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kommunens elavtal Kommunen är en storkonsument av el och därför är det viktigt att vi upphandlar detta på ett korrekt sätt så att vi får ett så bra avtal för kommunen som möjligt och att vi följer de lagar och regler som finns. Det har sagts i media att kommunen kan komma att få ökade kostnander för el innevarande år för att kommunen inte gjort upphandlingen på ett riktigt sätt. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - Vad mera exakt har kommunen gjort för fel vid upphandlingen av nytt elavtal? - Vilka ökade kostnader innebär detta för kommunen? - Vilka ändrade rutiner kan komma att bli följden av det inträffade? - Hur tänker du dig arbeta med våra inköpsrutiner framöver? Fagerås den 14 januari 2011 Olof Olsson Olof Olsson (KD)

17 17(20) KF 12 forts. Kommunstyrelsens ordförade Mikael Johansson (S) besvarar frågorna efter att ha redogjort för bakgrunden för upphandlingen: - Det har formellt sett ej gjorts något fel. Kommunen har däremot hamnat i ett ogynnsamt läge i tid. - Det går för närvarande ej att uttala sig om ökade kostnader med anledning av det inträffade. - Öppet upphandlingsförfarande såsom är brukligt. - Kommunens inköpsrutiner måste även fortsättningsvis följa gällande lag och praxis. Interpellanten Olof Olsson (KD) tackar för svaret. Mikael Johansson (S) upplyser om att nytt beslut kommer att tas innebärande bundet avtal. Utdrag: Olof Olsson

18 18(20) KF 13 Dnr KS 10/305 Val av vice ordförande i samverkansnämnden om IT-frågor Kil- Forshaga Kils kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare i den gemensamma nämnden om ITfrågor mellan Kils och Forshaga kommuner. Kils kommun såsom värdkommun för den gemensamma nämnden ska bland ledamöter utse ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige utsåg i december följande till ledamöter i samverkansnämnden för mandattiden : Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Georg Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Anders Eriksson (M), Ringgatan 10, Fagerås Utsåg följande till ersättare i samverkansnämnden för mandattiden : Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Marie Bryske (C), Säby Gård 1, Kil Mats Notini (FP), Södra Boda Tronerud, Kil Utsåg följande till ordförande i samverkansnämnden för mandattiden : Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil ade att avvakta med val av vice ordförande till dess förslag kommit från Forshaga kommun. sunderlag Valberedningens protokoll och , 37 Kommunfullmäktiges protokoll , 154 Protokoll från Forshaga kommunfullmäktige , 125 Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i samverkansnämnden om ITfrågor för mandattiden : Angelica Rage (S), Slottsvägen 14, Forshaga Utdrag: C. Lindell, samverkansnämnden om IT-frågor, A. Rage, löner

19 19(20) KF 14 Dnr KS 11/66(3) Inkallelseordning för ersättare i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Karlstadsregionens räddningstjänstförbund består av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils och Munkfors kommuner. Kils kommun ska utse två ledamöter och två ersättare till direktionen för förbundet. I samband med kommunens/förbundsmedlems beslut att utse ledamöter och ersättare till förbundets direktion ska beslut också fattas om i vilken ordning ersättarna ska inkallas. I reglementet för förbundsdirektionen, 4, föreskrivs att Ersättare ska inkallas i den ordning förbundsmedlemmarna beslutat Karlstadsregionens räddningstjänstförbund anhåller om protokollsutdrag som visar vilken inkallelseordning som gäller för ersättarna i direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. sunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige beslutar meddela Karlstadsregionens räddningstjänstförbund att ersättare i direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund ska inkallas i den ordning som gäller för övriga nämnder och styrelser i Kils kommun. om reviderad inkallelseordning gällande i Kils kommun fr.o.m. den 1 januari 2011 översändes så snart sådan antagits. Utdrag: C. Lindell, Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, att: Åsa Bergsten, Infanterigatan 20, Karlstad (Räddningscenter, Sandbäcken)

20 20(20) KF 15 Dnr KS 10/392 Teckningsrätt för Kils kommun (firmateckning) fr.o.m Med anledning av den nya mandatperioden behöver beslut fattas beträffande teckningsrätten för Kils kommun, så kallad firmateckning. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 81 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 165 Kommunstyrelsens protokoll , 7 Kommunfullmäktige ger teckningsrätt för Kils kommun till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Georg Forsberg (C) eller 2:e vice ordförande Anders Eriksson (M) som ersättare tillsammans med kommunchef Jan- Olov Ragnarsson eller dennes ersättare ekonomichef Wibecke Ivarsson, två i förening. Utdrag: Mikael Johansson, Georg Forsberg, Anders Eriksson, Jan-Olov Ragnarsson, Wibecke Ivarsson, C. Lindell, A. Edman

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer