Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl Ingbritt Johansson (M), kl , , 95, 108

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Anders Johansson (S), kl , Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo (S) Christina Bertilsson (M) Dan Olsson (KD) Mats Notini (FP) Maria Ekberg (MP), kl , Tjg ersättare Berndt Björkman (C), , Ingbritt Johansson (M), kl , , 95, 108 Övr närvarande Ej tjg ersättare Ingbritt Johansson (M), kl , , , Maria Ekberg (MP), kl Övriga Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Ivarsson, ekonomichef Cecilia Hurtig, sekreterare Anders Naeslund, KPMG, 95 Roger Kvarnlöv, informationschef, 96 Justering Justerare Christina Bertilsson (M) Plats och tid Kommunkontoret , 98 Kommunkontoret , 95-97, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Cecilia Hurtig Mikael Johansson Christina Bertilsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Underskrift Cecilia Hurtig

2 2(26) KS 95 Dnr KS 12/132(5) Internkontroll och tillsyn av internkontroll Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Anders Naeslund, KPMG, deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och går igenom skillnaden mellan internkontroll och tillsyn av den interna kontrollen. Tillsynen av internkontrollen verifierar enligt Naeslund att den interna kontrollen finns, att den fungerar och att den är ändamålsenlig. En grundförutsättning för att kunna ta ansvar som nämnd är att man vet vilka mål som finns, hur aktörerna och organisationen ser ut, vilka rutiner som finns i verksamheten och vilka befintliga kontroller som finns. Ett systematiskt angreppssätt är att använda den s.k. COSO-modellen, som handlar om kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller och tillsyn. Tillsynens syfte är att utvärdera och säkerställa ett existerande kontrollsystem. Internkontroll är ett hjälpmedel för att säkerställa att målen nås och att lagar och regler följs. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

3 3(26) KS 96 Dnr KS 12/116(7) Information till kommunstyrelsen Förvaltningen informerar om: 1. Hur vi arbetar med information och kommunikation inom Kils kommun 2. Projektet Tomma rum Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 4(26) KS 97 Dnr KS 12/205(1) Kommunstyrelsens internbudget 2013 samt plan Vid sammanträdet i kommunstyrelsen redogör kommunchef Jan-Olov Ragnarsson för ärendet. Vid en uppräkning av 2012 års budget överskrids kommunstyrelsens tilldelade ram 2013 med tkr, 2014 med tkr och 2015 med tkr. I den uppräkningen finns inte den extra miljon som beslutades för 2012, vilket innebär att de verksamheter som kunde genomföras med anledning av detta extra anslag 2012 inte finns med. För att befintlig verksamhet ska kunna komma i föreslagna ramar så har ett antal besparingsförslag gjorts. Dessa är att vakanta medel för utvecklingschef tas bort, pensionsavgång på personalavdelningen tillsätts inte, anslag till klimat- och energiplan dras in för , utbildningskostnaderna sänks för 2015, informationsavdelningen verksamhet dras ner, anpassningsaktiviteter tas bort och Scans verksamhet dras ner i samband med avstyckningen. Utöver dessa åtgärder som redovisades i samband krävs ytterligare personalneddragningar för att komma i ram , dessa beräknas vara ca 2,5 tjänst 2014 och ytterligare ca 1 tjänst Till detta kommer diverse kostnader som kommer att ligga på kommunstyrelsen för att de mål som har satts upp av kommunfullmäktige ska kunna uppfyllas. Dessa är kostnader för tjänsterna näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, kultursamordnare och en samordnande upphandlingsenhet. Dessutom tillkommer kostnader för fullmäktigberedningar gällande ekonomi och LIS. Dessa extra kostnader beräknas att vara 2013: tkr, 2014: tkr och 2015: tkr, vilket inte inryms i de ramar som finns för perioden. Detta ger en sammanlagd skillnad mellan kommunstyrelsens tilldelade ram och förvaltningens uppfattning om behoven för att nå beslutade mål med tkr, 2014 med 5566 tkr och 2015 med tkr. Noteras kan att kommunstyrelsens budgetram minskas 2014 med tkr samtidigt som kostnaderna för kollektivtrafiken ökar med i princip samma summa. Kommunens budgetramar behandlas av kommunstyrelsen den 5 juni sunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

5 5(26) KS 98 Dnr KS 12/88(8) Tilldelningsbeslut i upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan Kils kommun har avsatt 140 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan. Samtliga delar inom Sannerudsskolan berörs på något sätt av ombyggnationen. Största ändringen blir vid huvudbyggnaden som är skola 7-9 för 500 elever med elevfokuserade arbetslag, arbetslagsarenor, specialarenor, pedagogiska uterum, lokaler för centraladministration, kök, restauranger, café, aula, bibliotek och stor entréyta. Den totala ombyggnads- och tillbyggnadsarean är ca m2. Sannerudsskolan kommer även att genomgå en förnyelse inom pedagogiken, vilket innebär att det är lärandet som sätts i fokus när lokalerna anpassas. Kommunstyrelsen godkände i februari 2012 förfrågningsunderlaget för upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan med tillägg om lärlingsplatser och att miljöskadliga ämnen ska undvikas. Anbudstiden gick ut den 12 april. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit; 1. PEAB Sverige AB 2. NCC Construction AB 3. Byggdialog AB En anbudsgrupp har utvärderat anbuden. Samtliga anbud har godkänts i kvalificeringsdelen. Anbud nr 3, från Byggdialog AB, har fått den högsta slutpoängen. Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbud nr 3 från Byggdialog AB. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar kommunchef Jan-Olov Ragnarsson resultatet från anbudsgruppens utvärdering. Kommunstyrelsen diskuterar utvärderingen av punkten 3e om miljö- och kvalitet. Hans Eriksson (M) anmäler att en protokollsanteckning kommer att lämnas avseende denna fråga. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 17 Anbudsdiarium Anbudsutvärdering Anteckningar från styrgruppens möte Yrkanden Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att poängen för anbud nr 3 avseende punkten 3e om miljö och kvalitet sänks till 3,0 samt att kommunstyrelsen beslutar enligt styrgruppens förslag.

6 6(26) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen beslutar att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbud nr 3 från Byggdialog AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsanteckning Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Mats Notini (FP), Dan Olsson (KD) och Maria Ekberg (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Vi anser att större vikt ska läggas till att entreprenören för projektet Sannerudsskolan skall vara certifierad enligt ISO 9001:2000 och ISO Betygssättningen skall då ändras från 4 till 3.

7 7(26) KS 99 Dnr KS 11/424 Utdelning av utmärkelsen Kilen, riktlinjer och ansvarsfördelning Tillväxtutskottet har beslutat att förslag på kandidater till utmärkelsen Kilen ska tas fram och diskuteras och att en eventuell utdelning av utmärkelsen Kilen bör ske i samband med Kil hela veckan Förvaltningen har tagit fram ett förslag till rutin och ansvarsfördelning för utdelning av utmärkelsen och tillväxtutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslaget till rutin och ansvarsfördelning inför och vid utdelning av utmärkelsen Kilen. sunderlag Tillväxtutskottets protokoll , 32 Förslag till rutin och ansvarsfördelning för utdelning av utmärkelsen Kilen Tillväxtutskottets protokoll , 4 Tillväxtutskottets protokoll , 11 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till rutin och ansvarsfördelning inför och vid utdelning av utmärkelsen Kilen. Utdrag Kommunledningsförvaltningen, näringslivsutvecklaren Kommunledningsförvaltningen, informationschefen

8 8(26) KS 100 Dnr KS 10/254 Lokalisering av kategoriboende Arbetsutskottet gav den 26 mars uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda följande placeringar. Inga pengar ska läggas ned i denna utredning: - inom fastigheten Sannerud 1:268 Hyrman-tomten - på Gärdesgatan vid Hantverkshuset Mexitegelvillan - vid telestationen på Dalliden - på fastigheten Sannerud 1:221 på Sannerudsgatan Arbetsutskottet gör en rundtur vid mötet den 23 april för att titta på de olika föreslagna placeringarna och föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda en bygglovsprocess för att bygga ett kategoriboende på Sannerudsgatan, fastighet Sannerud 1:221. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 36 Arbetsutskottets protokoll , 46 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att inleda en bygglovsprocess för att bygga ett kategoriboende på Sannerudsgatan, fastighet Sannerud 1:221. Utdrag Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningsförvaltningen, kommunchefen

9 9(26) KS 101 Dnr KS 11/62 Svar på motion om att införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) Ingbritt Johansson (M), Agneta Käld (KD) och Miriam Tolvanen (FP) har väckt en motion om att införa kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Budgetberedningen har föreslagit att motionen ska anses vara behandlad genom utbildning i alternativa driftsformer, som kommer att genomföras Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige föreslås anse motionen om att införa kundvalssystem enligt LOV besvarad med hänvisning till att arbetet med ett införande av alternativa driftsformer har påbörjats genom utbildning samt att avsikten är att beslut om alternativ driftsform tas sunderlag Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 10 Socialnämndens protokoll , 57 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 158 Socialnämndens protokoll , 84 Arbetsutskottets protokoll , 106 Budgetberedningens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 48 Yrkanden Dan Olsson (KD) yrkar bifall till motionen. Hans Eriksson (M), Mats Notini (FP) och Christina Bertilsson (M) tillstyrker Dan Olssons bifallsyrkande. Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet mot Dan Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens yrkande.

10 10(26) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om att införa kundvalssystem enligt LOV anses besvarad med hänvisning till att arbetet med ett införande av alternativa driftsformer har påbörjats genom utbildning samt att avsikten är att beslut om alternativ driftsform tas

11 11(26) KS 102 Dnr KS 12/197 Ändring av förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund föreslår att förbundsordningen ändras för att möjliggöra att förbundsmedlemmarna kommer överens om att utse en gemensam revisor för att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning, i stället för som idag att varje medlem utser en egen revisor. Förslaget är att Landstinget i Värmland får i uppdrag att utse revisor. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige föreslås besluta att en gemensam revisor för Landstinget och kommunerna utses för Fryksdalens Samordningsförbund, att Landstinget i Värmland utser revisorn samt att godta ändring av 14 i förbundsordningen för Fryksdalens Samordningsförbund. sunderlag från styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund Skrivelse från Fryksdalens Samordningsförbund Nu gällande förbundsordning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 49 Yrkanden Hans Eriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen. Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer först proposition på Hans Erikssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Georg Forsbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

12 12(26) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam revisor för Landstinget i Värmland och Kils kommun utses för Fryksdalens Samordningsförbund 2. Kommunfullmäktige beslutar att Landstinget i Värmland utser revisor för uppdraget i Fryksdalens Samordningsförbund. 3. Kommunfullmäktige beslutar att godta ändring av 14 i förbundsordningen för Fryksdalens Samordningsförbund. 4. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet förutsätter att övriga medlemmar fattar likalydande beslut.

13 13(26) KS 103 Dnr KS 12/176 Attestreglemente för Kils kommun Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till attestreglemente för Kils kommun. Syfte är att undvika avsiktliga eller oavsiktliga fel av ekonomiska transaktioner. Reglementet ska säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta med prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, kontering, finansiering och beslut. Alla ekonomiska transaktioner ska attesteras. Attestreglementet styr vilka regler och begränsningar som gäller och är en viktig del av den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna attestreglementet. sunderlag Förslag attestreglemente för Kils kommun, Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 50 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om och godkänner attestreglemente för Kils kommun.

14 14(26) KS 104 Dnr KS 12/184 Ändring av taxan för kommunal hälso- och sjukvård Socialnämnden gav 29 september 2010 socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till förändringar av taxan avseende hemsjukvård. Fram till idag betalar man 100 kronor per besök och det finns ett tak om maxavgift på 600 kronor per månad. Socialnämndens förslag är att behålla 100 kronor i avgift per besök, men slopa taket om maxavgift på 600 kronor per månad. Hemsjukvårdstaxan ingår tillsammans med hemtjänst i maxtaxan där avgiftstaket är kronor per månad för Att ta bort avgiftstaket på 600 kronor skulle innebära ökade intäkter för socialnämnden på ungefär kronor per år. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till förändring i hälso- och sjukvårdstaxan, där avgiften förblir oförändrat, 100 kronor per besök, men att taket för maxavgift på 600 kronor/månad tas bort. Förändringen av taxan träder i kraft 1 juli sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning taxor/avgifter för kommunal hälso- och sjukvård Socialnämndens protokoll , 34 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 51 Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Dan Olsson (KD) yrkar att maxbeloppet om 600 kronor/månad bibehålls. Mats Notini (FP), Hans Eriksson (M), Maria Ekberg (MP) och Christina Bertilsson (M) tillstyrker Dan Olssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Dan Olssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, som läses upp och godkänns av kommunstyrelsen: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Dan Olssons yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. Ja röstar: Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S), Rita Gunnarsson (S), Maj-Britt Tibo (S), Georg Forsberg (C) och Berndt Björkman (C). Nej röstar: Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Dan Olsson (KD), Mats Notini (F) och Maria Ekberg (MP).

15 15(26) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om och godkänner förslaget till förändring i hälso- och sjukvårdstaxan, där avgiften förblir oförändrad, 100 kronor per besök, men att taket för maxavgift på 600 kronor/månad tas bort. Förändringen av taxan träder i kraft 1 juli 2012.

16 16(26) KS 105 Dnr KS 11/256 Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd Landstinget i Värmland har sedan 2005 samverkat med Karlstads kommun om produktion av kyld portionsförpackad mat. Samverkan sker genom ett interkommunalt avtal, där parterna har ett gemensamt ansvar för beställning, produktion och leverans av måltider. Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni 2009 att utreda förutsättningarna för att bilda en ny gemensam nämnd för kostverksamhet. Tjänstemannaförslaget är nu färdigt. Enligt förslaget ska en ny gemensam kost- och servicenämnd inrättas inom landstingets organisation från och med den 1 september Det är tre kommuner; Karlstads, Kils och Kristinehamns kommuner som tillsammans med landstinget kommer att bilda en gemensam kost- och servicenämnd. Inrättandet av en gemensam kostnämnd förutsätter att samtliga deltagande kommuner fattar likalydande beslut. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2011 att Kils kommun har intresse av att delta i en gemensam kostnämnd. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att från och med inrätta en gemensam nämnd, kost- och servicenämnden, för samverkan avseende måltidsverksamhet, att godkänna bilagda förslag till avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd respektive reglemente för kost- och servicenämnden, samt att utse en ledamot och en ersättare i nämnden för tiden sunderlag Brev från Landstinget samt förslag på reglemente för kostnämnden i Värmland Brev från Landstinget Reviderat underlag om inrättandet av en gemensam kost- och servicenämnd Underlag från Landstinget, Landstingsfullmäktige Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 53 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag.

17 17(26) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att från och med inrätta en gemensam nämnd, kost- och servicenämnden, för samverkan avseende måltidsverksamhet, att godkänna bilagda förslag till avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd respektive reglemente för kost- och servicenämnden, samt att utse en ledamot och en ersättare i nämnden för tiden

18 18(26) KS 106 Dnr KS 12/201 Förslag om borgerlig vigselförrättare Följande personer i Kils kommun är för närvarande förordnade av länsstyrelsen att förrätta borgerlig vigsel: Mikael Johansson, Lisbeth Råman Ekengren, Monica Olofson, Ann-Kristine Johansson, Carin Gyllenhaal och Jan-Olov Ragnarsson. Arbetsutskottet har föreslagit att även Peter Krööse ska förordnas som borgerlig vigselförrättare. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 55 Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förordnar Peter Krööse som borgerlig vigselförrättare. Utdrag Peter Krööse Länsstyrelsen i Värmland

19 19(26) KS 107 Dnr KS 11/178 Försäljning av mark till Kils Golfklubb; fråga om verkställande av beslut Ärendet utgår.

20 20(26) KS 108 Dnr KS 12/81 Ansökan från Kils jakt- och sportskytteförening om bidrag till elinstallation Kils jakt- och sportskytteförening ansöker om ett investeringsbidrag på kronor för installation av el till sin anläggning. Den totala kostnaden för investeringen är kronor. För en fortsatt utveckling av sin verksamhet behöver man en fast elinstallation till sin anläggning. Verksamhetens olika skytteformer och rörliga mål kräver el. Idag försörjs anläggning av två elverk som drivs med diesel. Föreningen har idag 362 medlemmar varav 50 är aktiva ungdomar. Markägaren är positiv till en förlängning av arrendeavtalet som gäller t o m Man har på sikt utöver den ordinarie tävlingsverksamheten ambitionen att utveckla s k teambuilding för företag och organisationer. Man säljer idag paket till företag inom detta område. En fortsatt utveckling av föreningens verksamhet samt att kunna arrangera nationella och internationella tävlingar vid anläggningen kräver en fast elförsörjning. Events verksamhet i samarbete med andra företag kan ge positiva effekter för besöknäringen i kommunen. Det finns idag ingen annan lämplig plats för skytteverksamhet som gör att en anläggning kan etableras med tillgång till el för verksamheten. Kultur- och fritidsutskottets har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen beviljar kronor till Kils sport- och jaktskytteförening installation av el till föreningens anläggning. 2. Bidraget finansieras genom intäkter från försäljningen av mark till Kils Golfklubb. 3. Bidraget beviljas under förutsättning att ett långsiktigt arrendeavtal tas fram. sunderlag Ansökan om bidrag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottets protokoll , 10 Anmälan av jäv Berndt Björkman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Yrkanden Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen med uppdraget att ta fram ett nytt förslag till finansiering. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

21 21(26) Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen med uppdraget att ta fram ett nytt förslag till finansiering. Utdrag Kommunledningsförvaltningen, ekonomichefen Kommunledningsförvaltningen, fritidschefen

22 22(26) KS 109 Dnr KS 12/206(1) Ersättning till pensionärsorganisationernas representanter i kommunala pensionärsrådet, KPR Enligt arbetsformerna för kommunala pensionärsrådet, antagna av fullmäktige i november 2011, utgår arvode och reseersättning till pensionärsorganisationernas representanter endast efter särskilt beslut enligt Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Kils kommun. Vid rådets möte den 7 februari 2012 bestämdes att rådets ordförande ska ta upp ersättningsfrågan i kommunstyrelsen. sunderlag Arbetsformer för kommunala pensionärsrådet Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Kils kommun Kommunstyrelsen beslutar att ingen ändring ska göras av arbetsformerna för kommunala pensionärsrådet. Utdrag Kommunala pensionärsrådet

23 23(26) KS 110 Dnr KS 12/5(15) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt kommunledningsförvaltningens förteckning. sunderlag Kommunledningsförvaltningens förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

24 24(26) KS 111 Dnr KS 12/7(10) Meddelanden - information till kommunstyrelsen Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit: 1. Protokoll från arbetsutskottet Protokoll från kultur- och fritidsutskottet Protokoll från tillväxtutskottet Protokoll från Hantverkshuset i Kil AB Protokoll från överförmyndarnämnden i samverkan Medlemsundersökning för Brottsförebyggande Centrum i Värmland 7. Nyhetsbrev från SmåKom april 2012 Följande cirkulär från SKL har inkommit: 1. 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 2. 12:14 Vårpropositionen för år :15 Budgetförutsättningar för åren :16 Feriejobb sommaren 2012 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

25 25(26) KS 112 Dnr KS 12/8(47) Kurs- och konferensinbjudningar Inga kurs- och konferensinbjudningar som bedömts intressanta för kommunstyrelsen har inkommit.

26 26(26) KS 113 Dnr KS 12/9(9) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser Anders Johansson (S) informerar från Region Värmland, kollektivtrafiknämndens, möte i Karlstad den 3 maj 2012 om det fortsatta arbetet med framtagande av trafikförsörjningsprogram för Värmlands län. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Kommunstyrelsen 2012-05-08 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Internkontroll

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Göran Grönkvist, stadsarkitekt Monica Bergqvist, ekonom, 55-56 Dag Midböe, byggnadsinspektör, tf förvaltningschef Barbro Johansson, sekreterare

Göran Grönkvist, stadsarkitekt Monica Bergqvist, ekonom, 55-56 Dag Midböe, byggnadsinspektör, tf förvaltningschef Barbro Johansson, sekreterare PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 14 maj 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Miriam

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl. 15.00-17.35 ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 1(21) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Anders Eriksson (M), 2:e vice ordförande 200-216 15.00-18.30

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2016, kl. 13.30-15.00 ande Övriga deltagare Monica Widnemark (s), ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Örjan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N fritidsutskott 2014-05-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Innehåll 35 Tillkommande ärenden... 39 36 Föregående sammanträdesprotokoll... 40 37 Ansökan om bidrag, övriga bidrag...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, torsdag 14 juni 2018, , ajournering kl Se nästa sida

PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, torsdag 14 juni 2018, , ajournering kl Se nästa sida PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, torsdag 14 juni 2018, 18.00-18.55, ajournering kl. 18.35-18.45 BESLUTANDE Se nästa sida JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-06-15 PARAGRAFER 121-122 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tholén (M) Thomas Grönberg (S) Eilert Karlsson (S)

Läs mer