Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 2 Begäran om omdisponering i investeringsbudget 2015 från Loger KilArena till Anpassning för bredare kultur KilArena 3 Omdisponering av investeringsmedel för inköp av blandningsmaskin till kök KS 15/350 KS 15/391 4 Finansiering av uppsättning av Illbergstenen vid Fryksta KS 15/68 5 Taxor och avgifter 2016, Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning KS 15/388 6 Taxor och avgifter 2016, Avgifter LSS KS 15/386 7 Höjning av avgiftstak/högkostnadsskydd 2016 KS 15/410 8 Taxor och avgifter 2016, Övriga avgifter KS 15/387 9 VA-taxa 2016 KS 15/ Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelslagstiftningen Tidsersättning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen KS 15/382 KS 15/ Ändring av justeringsfaktorn i bygglovstaxan KS 15/ Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Kils kommun 14 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd med anledning av landstinget i Värmlands ansökan om deltagande i nämnden 15 Nytt samverkansavtal och reglemente för Karlstadsregionens gemensamma krisledningsnämnd med anledning av Munkfors kommuns ingående i nämnden KS 15/374 KS 15/352 KS 15/ Revidering av bolagsordning för Kilsbostäder AB

2 17 Revidering av bolagsordning för Kilvision AB 18 Revidering av bolagsordning för Hantverkshuset i Kil AB 19 Revidering av bolagsordning för Kils Energi AB 20 Revidering av bolagsordning för Kils Avfallshantering AB 21 Sammanträdesplanering Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Marie Bryske (C) 23 Val av ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott efter Marie Bryske (C) 24 Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott efter Marie Bryske (C) 25 Val av ledamot i rådet för funktionshindrade efter Peter Krööse (C) KS 15/399 KS 15/399 KS 15/399 KS 15/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 15/4 27 Inbjudningar till kurser och konferenser KS 15/7 28 Rapporter från kurser och konferenser KS 15/8 29 Meddelanden till kommunstyrelsen KS 15/5 Mikael Johansson Ordförande Anneli Karlsson Sekreterare

3 1 Dnr KS 15/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN

4 2 Dnr KS 15/350 BEGÄRAN OM OMDISPONERING I INVESTERINGSBUDGET 2015 FRÅN LOGER KILARENA TILL ANPASSNING FÖR BREDARE KULTUR KILARENA I investeringsbudgeten 2015 finns kronor avsatta för investeringar på KilArena. I beslutet står att investeringar ska användas för loger. Detta får betraktas som ett skrivfel, eftersom logerna blev byggda redan Avsikten var andra investeringar i kulturhuset KilArena. KilArenas Vänner, som driver KilArena, har önskemål om anpassningar av den tekniska utrustningen och lokalerna för att kunna erbjuda ett bredare kulturutbud. Önskemålet är ett scenfond ett stort svart tygstycke att hänga bakom scenen för att få en bättre bakgrund till dans och andra kulturevenemang och som också kan användas som ridå. Ljud och ljus behöver kompletteras för att fungera bra även för musik, konserter, teatrar och dans. Kostnaden för detta är beräknad att inrymmas i de kronor som finns avsatta till investeringar på KilArena. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen en omdisponering av 2015 års investeringsbudget med kronor från Loger KilArena, till Anpassning för bredare kultur KilArena. Kommunfullmäktiges protokoll , 10 Kommunfullmäktiges protokoll , 53 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 76 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera kronor i investeringsbudgeten 2015 från Loger KilArena till Anpassning för bredare kultur KilArena.

5 3 Dnr KS 15/391 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMEDEL FÖR INKÖP AV BLANDNINGSMASKIN TILL KÖK Det finns ett stort behov av en ny blandningsmaskin till Sannerudsköket. Den som finns är utsliten och det är en stor risk varje gång den används då den inte har någon hastighetsreglering kvar. Det finns inga reservdelar till den längre. En ny blandningsmaskin kostar kr med installation. Det finns ett investeringsprojekt för mattransportvagnar på kronor. Vagnarna är köpta och kostnaden blev lägre än budgeterat, totalt kronor. Det innebär att det finns investeringsmedel kvar på detta projekt år Kommunledningskontoret föreslår därför att kronor av dessa omdisponeras till inköp av en ny blandningsmaskin till Sannerudsköket. Kommunfullmäktige protokoll, , 53 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera kronor från investeringsprojekt till köp av en ny blandningsmaskin till Sannerudsköket.

6 4 Dnr KS 15/68 FINANSIERING AV UPPSÄTTNING AV ILLBERGSTENEN VID FRYKSTA Illbergsstenen, minnestenen över Frykstad-Clara Elfs järnväg, välte år 2004 och gick sönder i flera delar. År 2009 fick vi ett medborgarförslag om att restaurera och på nytt sätta upp stenen. Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen för att restaurera stenen. Först var avsikten att placera stenen på den ursprungliga platsen vid Illberg längs väg 714 men efter ytterligare ett medborgarförslag från samma förslagsställare beslutade kommunfullmäktige att stenen skulle placeras vid Fryksta. Eftersom stenen inte placeras på den ursprungliga platsen får vi inget statligt bidrag till markåtgärderna. Kommunfullmäktige beslutade därför i december 2014 att frågan om finansiering (då uppskattad av förvaltningen till kronor) skulle behandlas av budgetberedningen. Kostnaden finns dock inte upptagen i budget Kommunen har samrått med Länsstyrelsen om denna nya placering och fått den godkänd. Offerter har inkommit dels från konservatorn för det återstående arbetet på plats, på kronor exklusive logi, dels från LBC Logistik som gör markarbetena, på kronor. Kostnader tillkommer också för invigningen samt för informationsskyltar vid den ursprungliga platsen och vid Fryksta och beräknas totalt till ca kronor. Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges beslut , 202 Offert från LBC Logistik Offert från Studio Västsvensk Konservering Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på kronor för att sätta upp Illbergssten vid Fryksta finansieras via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

7 5 Dnr KS 15/388 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av taxor och avgifter inom området äldre och personer med funktionsnedsättning. De flesta avgifterna för äldre och personer med funktionsnedsättning är kopplade till basbeloppet eller liknande och räknas om varje år utan beslut av fullmäktige. För några avgifter måste beslut tas vid varje ändring. Förslaget innebär att avgifterna för kost heldygn i gruppboende, för matdistribution samt för mat vid dagverksamhet höjs motsvarande inflation med 1,8 % till år 2016 samt att avgiften för kost vid korttidsvård kopplas till avgiften för kost heldygn i gruppboende istället för till basbeloppet. Vidare föreslås en ny avgift för trygghetslarm som kopplas till basbeloppet samt nya avgifter avseende borttappad/ej återlämnad larmklocka respektive borttappat/ej återlämnat larm. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om digitala larm Sammanställning Socialnämndens beslut , 101 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

8 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar att gällande från 1 januari 2016: 1. Avgiften för kost heldygn i gruppboende höjs från kr per månad till kr per månad 2. Avgiften för matdistribution höjs från 54 kr per portion till 55 kr per portion 3. Avgiften för mat vid dagverksamhet höjs från 57 kr per dag till 58 kr per dag 4. Införa en avgift för kost vid korttidsvård i kronor per dag som uppgår till 1/30 av avgiften för kost heldygn i gruppboende. Denna avgift ersätter tidigare avgift på 0,17 % av basbeloppet vilket medför en höjning från 76 kronor per dag till 118 kronor per dag. 5. Införa en avgift för trygghetslarm i kronor per månad som uppgår till 0,79 % av basbeloppet. Denna avgift ersätter tidigare avgifter på 0,54 % av basbeloppet vid fast telefoni och 0,77 % av basbeloppet vid ej fast telefoni. Den nya avgiften innebär en höjning från 240 eller 343 kronor per månad till 350 kronor per månad. 6. Införa en avgift, utom högkostnadsskyddet, för borttappad/ej återlämnad larmklocka på 790 kr per klocka. 7. Införa en avgift, utom högkostnadsskyddet, för borttappat/ej återlämnat trygghetslarm på kr per larm.

9 6 Dnr KS 15/386 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, AVGIFTER LSS Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av taxor och avgifter inom LSS-området med 1,8 %. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning Socialnämndens beslut , 99 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av följande avgifter gällande från och med 1 januari 2016: 1. Matavgifter för korttidsvistelse/korttidstillsyn enligt 9 6 och 7 punkten LSS höjs enligt följande: 1.1 För barn och ungdomar 0-16 år Frukost och kvällsmat höjs från 16 kronor per portion till 17 kronor per portion Heldygnsavgift höjs från 74 kronor per dygn till 76 kronor per dygn 1.2 För ungdom och vuxna över 16 år Frukost och kvällsmat höjs från 22 kronor per portion till 23 kronor per portion Lunch-Middag höjs från 46 kronor per portion till 47 kronor per portion Heldygnsavgift höjs från 103 kronor per dygn till 106 kronor per dygn 2. Avgiften för lunch vid daglig verksamhet höjs från 57 kronor per portion till 58 kronor per portion. 2. Avgiften för kost och logi per månad för barn och unga med inkomst i bostad med särskild service enligt 9 8 punkten LSS höjs från 3078 kronor per månad till 3133 kronor per månad. 3. Avgiften för kost och logi per läsår för barn och unga med inkomst i bostad med särskild service enligt 9 8 punkten LSS höjs från kronor per läsår till kronor per läsår.

10 7 Dnr KS 15/410 HÖJNING AV AVGIFTSTAK/HÖGKOSTNADSSKYDD 2016 Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av avgiftstak/högkostnads-skydd. Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för de brukare som har ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak (enligt 2015 års prisbasbelopp). Samtidigt som man föreslår denna höjning av högkostnadsskyddet föreslår man dessutom i budgetpropositionen för 2016, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskar med motsvarande den höjning av maxtaxan som föreslås. En höjning av högkostnadsskyddet enligt socialdepartementets förslag innebär att maxtaxan ökar från kronor per månad 2015 till kronor per månad från och med 1 juli En beräkning baserad på nuvarande antal brukare inom hemtjänsten och aktuellt avgiftsutrymme pekar mot att höjningen skulle kunna ge en ökning av socialnämndens intäkter med cirka kronor under 2016 och därefter cirka kronor per år. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest kronor under Från och med 2017 kan ökningen som mest bli kronor per år. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut , 110 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande: 1. att under förutsättning att riksdagen beslutar enligt förslaget från socialdepartementet om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5, Ds 2015:23, fastställa den högsta månadsavgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård till en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kronor per månad, från och med den 1 juli att bibehålla nuvarande avgiftstak på en tolftedel av 48 procent av prisbeloppet under perioden 1 januari - 30 juni 2016, vilket med 2016 års prisbasbelopp innebär kronor per månad.

11 8 Dnr KS 15/387 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, ÖVRIGA AVGIFTER Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av avgifter för lunch vid matserveringen på Smeden samt avgifterna för bad i bassängen på Smeden. Förslaget innebär att avgifterna höjs med 1,8 % Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning Socialnämndens beslut , 100 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar att gällande från 1 januari 2016: 1. Avgiften för lunch vid matserveringen på Smeden höjs från 67 kr per portion till 68 kr per portion (inklusive moms) 2. Avgiften för bad i bassängen på Smeden för enskild höjs från 48 kr per person och timme till 49 kr per person och timme (inklusive moms) 3. Terminsavgiften för enskild för bad max en timme per vecka i bassängen på Smeden höjs från 365 kr per person till 372 kr per person (inklusive moms) 4. Terminsavgiften för grupp för bad max en timme per vecka i bassängen på Smeden höjs från kr per grupp till kr per grupp (inklusive moms)

12 9 Dnr KS 15/389 VA-TAXA 2016 Tekniska nämnden har inkommit med förslag om att VA-taxan 2016 ska vara oförändrad men att vissa förtydliganden görs. Nya strukturen för VA-taxa togs fram för Brukningsavgiften i denna taxa består av tre olika delar: fast avgift, lägenhetsavgift samt förbrukningsavgift kom det nya direktiv för avloppsrening från EU där det ställdes krav på kvävering för flertalet avloppsreningsverk, inkluderat Kils avloppsreningsverk. Kils kommun investerade därefter drygt 50 miljoner i samband med ombyggnationen av Kils avloppsreningsverk. Detta har medfört flera höjningar av VA-taxan. Många kommuner har klarat sig undan dessa myndighetskrav. Trots detta ligger Kils Kommun idag på 11 plats av 16 kommuner i Värmland gällande VA-taxan. Där billigast ligger först. Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till VA-taxa 2016 Sammanställning av VA-taxan för Värmlands kommuner Tekniska nämndens beslut , 86 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrad VA-taxa med vissa förtydliganden för 2016.

13 10 Dnr KS 15/382 REVIDERING AV TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 2016 Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av timtaxorna för 2016 avseende offentliga kontroller inom livsmedelsområdet. Kommunens nuvarande timtaxor inom området är från 2012 och låga jämfört med andra kommuner. Förslaget innebär att timtaxan för offentliga livsmedelskontroller höjs från nuvarande avgift på 970 kr till kr samt för extra offentliga kontroller från nuvarande avgift på 935 kr till kr. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Livsmedel, Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 80 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av följande avgifter gällande från och med 1 januari 2016: Timtaxa för offentliga livsmedelskontroller från nuvarande avgift 970 kr till kr. Timtaxa för extra offentliga livsmedelskontroller från nuvarande avgift 935 kr till kr.

14 11 Dnr KS 15/381 TIDSERSÄTTNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag om tidsersättning. Tidsersättning kan tas ut för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) eller kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljöbalken samt plan- och bygglagen, Version Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsutskotts protokoll , 22 Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 79 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det för åtgärd som inte kan hänföras till särskild tabell i beslutad plan- och bygglovstaxa (KF 11/ 99) ska tidsersättning om kr tas ut. Avgiftsnivån ska gälla från 1 januari 2016.

15 12 Dnr KS 15/297 ÄNDRING AV JUSTERINGSFAKTORN I BYGGLOVSTAXAN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av justeringsfaktorn i bygglovstaxan för Förslaget innebär att justeringsfaktorn höjs från nuvarande 0,8 till 0,9. Gällande bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige sammanträde Taxan baseras på förslaget från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där avgiften påverkas av faktorer som yta, handläggningstid och vart byggnaden är placerad. Även indirekta kostnader för förvaltningen såsom lokal- och administrationskostnader får räknas in. I förslaget från SKL föreslogs en justeringsfaktor som kommuner skulle använda. Faktorns storlek grundades i hur stor kommunen är och för kommuner med färre invånare än så föreslogs justeringsfaktorn till 0,8, för kommuner med fler invånare än så föreslogs faktorn till 1,2. Kommuner däremellan föreslogs använda 1,0. Det är dock upp till var och en av kommunerna att själva välja justeringsfaktor. Befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 14 Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 52 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja justeringsfaktorn i antagen taxa enligt kommunfullmäktiges beslut KF 11/ 99 från nuvarande 0,8 till 0,9, att gälla från 1 januari 2016.

16 13 Dnr KS 15/374 ÄNDRING AV TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE I KILS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till förändring av timtaxan för 2016 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Förslaget innebär att timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område höjs från nuvarande avgift på kr till kr. Andra ändringar som föreslås är en möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att anpassa taxan med hänsyn till kostnadsutvecklingen. I övrigt föreslås ändringar med anledning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) uppdateringar av underlaget till taxan, ändringar i erfarenheter från tillämpningen av taxan. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Kils kommun Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 3, Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 66 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att: 1. Höja timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, inklusive taxebilaga 1, 2 och 3, från nuvarande avgift kr till kr att gälla från den 1 januari Risk- och erfarenhetsbedömning enligt 18 och taxebilaga 3 ska göras med verkan först från och med den 1 januari Den årliga tillsynstiden för verksamheter och anläggningar som avses i taxebilaga 2 ska för tiden fram till dess bestämmas genom inplacering i riskkolumn 4 enligt taxebilaga 2.

17 14 Dnr KS 15/352 NYTT SAMVERKANSAVTAL OCH ÄNDRAT REGLEMENTE FÖR GEMENSAM DRIFTS- OCH SERVICENÄMND MED ANLEDNING AV LANDSTINGET I VÄRMLANDS ANSÖKAN OM DELTAGANDE I NÄMNDEN Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma drifts- och servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att ett nytt samverkansavtal och ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Förslag till avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd Gemensam drifts- och servicenämndens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reviderat samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarade beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarade beslut.

18 15 Dnr KS 15/365 NYTT SAMVERKANSAVTAL OCH REGLEMENTE FÖR KARLSTADSREGIONENS GEMENSAMMA KRISLEDNINGSNÄMND MED ANLEDNING AV MUNKFORS KOMMUNS INGÅENDE I NÄMNDEN Munkfors kommun önskar ingå i Karlstadsregionens gemensamma krisledningsnämnd. Nämnden inrättades 2006 av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att nytt samverkansavtal och reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter. Förslag till nytt avtal om samverkan för gemensam krisledningsnämnd Förslag till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal för gemensam krisledningsnämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändrat reglemente för gemensam krisledningsnämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.

19 16 Dnr REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILSBOSTÄDER AB Handlingar bifogas senare.

20 17 Dnr REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILVISION AB Handlingar bifogas senare.

21 18 Dnr REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR HANTVERKSHUSET I KIL AB Handlingar bifogas senare.

22 19 Dnr REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILS ENERGI AB Handlingar bifogas senare.

23 20 Dnr REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR KILS AVFALLSHANTERING AB Handlingar bifogas senare.

24 21 Dnr SAMMANTRÄDESPLANERING 2016 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Det framgår av kommunallagen (1991:900) 6 kap. 18 och av dokumentet Arbetsformer för kommunens nämnder gemensamma bestämmelser. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att år 2016 sammanträda i Kil följande tisdagar kl : 12 januari, 2 februari, 15 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att år 2016 sammanträda i Kil följande tisdagar kl : 12 januari, 2 februari, 15 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september, 4 oktober, 1 november och 6 december.

25 22 Dnr KS 15/399 VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT EFTER MARIE BRYSKE (C) En avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har inkommit från Marie Bryske (C). En ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska därför väljas. Avsägelse

26 23 Dnr KS 15/399 VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT EFTER MARIE BRYSKE (C) En avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har inkommit från Marie Bryske (C). En ny ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska därför väljas. Avsägelse

27 24 Dnr KS 15/399 VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT EFTER MARIE BRYSKE (C) En avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har inkommit från Marie Bryske (C). En ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott ska därför väljas. Avsägelse

28 25 Dnr KS 15/369 VAL AV LEDAMOT I RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE EFTER PETER KRÖÖSE (C) En avsägelse från uppdraget som ordförande i socialnämnden har inkommit från Peter Krööse (C). En ny ledamot i rådet för funktionshindrade ska därför väljas. Avsägelse

29 26 Dnr KS 15/4 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut fattade under perioden Förteckning över delegeringsbeslut FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

30 27 Dnr KS 15/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER Inga aktuella inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit.

31 28 Dnr KS 15/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER

32 29 Dnr KS 15/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande meddelanden har inkommit: 1. Dom i mål om laglighetsprövning av beslut om LIS-planen 2. Information från fadderprojekt i Ciresu 3. Protokoll Samhällsnytta i Kil AB Protokoll Kil Energi AB Protokoll Kil Energi AB Protokoll Kil avfallshantering AB Protokoll Kil avfallshantering AB Protokoll Projektråd Lövenstrand FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 21.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26

Sammanträdesdatum 2015-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 21.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice

Läs mer

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-26 Dnr: 2015/201-ÄN-010 Bengt Gustafsson - bb707 E-post: bengt.gustafsson@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Höjt avgiftstak för avgift enligt

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 16/6

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 16/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-11-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 november 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-15 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 15 december 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Tjänsteutlåtande Utredare 2015-09-24 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:113 10271 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom

Läs mer

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 27 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-10-08, kl. 08.15-12.00. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S),

Läs mer

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Taxa för hemtjänst 2015 Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Innehållsförteckning Om avgiften Högkostnadsskydd...3 Inkomstsuppgift...3 Förbehållsbelopp...4 Makar...4 Sammanboende...4

Läs mer

2015-08-04. Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden)

2015-08-04. Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-08-04 Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Övertagande av miljötillsyn från länsstyrelsen; WeBes Wermlands Betning & Svetsning AB

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Övertagande av miljötillsyn från länsstyrelsen; WeBes Wermlands Betning & Svetsning AB MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 augusti 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med 2015-01-01

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med 2015-01-01 1 (8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med Antagna av kommunfullmäktige 11, 2011-01-31 41, 2014-03-31 87, 2014-06-23 P:\Förtroendemän\Ersättning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-12 Sida 1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordinarie ledamöter ersättare för kännedom miljö- och byggnadschef plan- och byggchef stadsingenjör/markchef miljöchef Protokoll från

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 april 2011, kl 09.00-12.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 5.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr.o.m. Antagen 2014/265 2015-01-01 Kf 2014-12-15 145 2014/265 2015-02-09 KF 2015-02-09 5 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 30 november 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 30 november 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 30 november 2015 Frågor från allmänheten Medborgare erbjuds tillfälle att ställa frågor till kommunfullmäktige Frågor från fullmäktigeledamöter Ledamöter i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00 OBS! tiden

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00 OBS! tiden Socialnämnden 2012-01-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00 OBS! tiden Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. 2011-09-21 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-12-21 Kallelse/Underrsättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16 BESTÄMMELSER OM - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN Antagna av fullmäktige 2011-02-16 2 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Perstorps kommun ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Sune G Jansson (M), ordf. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) DEL AV FJUGESTA 3:144 i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) DEL AV FJUGESTA 3:144 i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I LEKEBERGS KOMMUN KJ PLANKONSULT AB Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle. (18-FJU-177) i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län PLANOMRÅDE ANTAGEN AV KF 2008-11-20

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 17 december 2012 214. 1 Gemensamma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0176 KFS 2005:6 LOKALA FÖRESKRIFTER OM BRANDSKYDDSKONTROLL SAMT TAXA (Antagna av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 78, gäller fr o m 2005-08-29) Med stöd av 3 kap. 4 och 6 Lagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-06-07 Kommunfullmäktige Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen 1. Val av justerare och tid för justering Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L)

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20 ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tholén (M) Thomas Grönberg (S) Eilert Karlsson (S)

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 19.00 21.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Gunnar Nyvaller (C) N Kent Hansson (M) N Tobias Svensson (S) N Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria. PM 2003 RVII (Dnr 329-2346/2003) Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen Remiss från socialdepartementet Remisstid 3 oktober 2003, förlängt till 8 oktober 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2015-05-08. Gruppmöte för S, V, SL, M och FI börjar kl 09.00 i kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2015-05-08. Gruppmöte för S, V, SL, M och FI börjar kl 09.00 i kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2015-05-08 Kommunstyrelsen Tid: 2015-05-18, kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Gruppmöte för S, V, SL, M och FI börjar kl 09.00

Läs mer