Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38"

Transkript

1 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), Maj-Britt Tibo (S) Christina Bertilsson (M) Dan Olsson (KD) Mats Notini (FP) Maria Ekberg (MP) Thomas Grönberg (S) Jessica Hildén (S) Miriam Tolvanen (FP), 16 Övr närvarande Ej tjg ersättare Miriam Tolvanen (FP), Övriga Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Ivarsson, ekonomichef Cecilia Hurtig, sekreterare Henric Ernstson, Henric Ernstson Konsult, 16 Jan-Erik Andrén, barn- och utbildningsförvaltningen Justering Justerare Marie Bryske, och Maj-Britt Tibo, 16 Plats och tid Kommunkontoret Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Cecilia Hurtig Mikael Johansson Marie Bryske Maj-Britt Tibo Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Underskrift Cecilia Hurtig Kommunkontoret

2 2(33) KS 16 Dnr KS 11/269 Antagande av vindbruksplan för Kils kommun Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till vindbruksplan för Kils kommun. I planen finns riktlinjer för etablering och möjliga områden för framtida etableringar av vindkraftsanläggningar har identifierats. Två områden utmed Fryken rekommenderas. Förslaget har varit utställt under perioden 15 oktober 15 december. Tio skriftliga yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden har skickat förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta vindbruksplanen. Henric Ernstson, konsult och planförfattare till vindbruksplanen, deltar vid kommunstyrelsens sammanträde för att informera om förslaget till vindbruksplan. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 86 Kommunstyrelsens protokoll , 161 Samrådsredogörelse Utställningsredogörelse Kommentar till Länsstyrelsens yttrande Vindbruksplan Version 1.10 inkl. miljökonsekvensbeskrivning Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 154 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 9 Jäv Marie Bryske (C) och Georg Forsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av och beslut i ärendet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta vindbruksplan för Kils kommun, som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

3 3(33) KS 17 Dnr KS 11/201(24) Förfrågningsunderlag angående om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan Kils kommun har avsatt 140 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan. Under sommaren och hösten 2011 har kommunen tagit fram ett förslag till underlag för upphandling detta. Arbetet har skett i en projektorganisation med styrgrupp, arbetsgrupp, skolgrupp med undergrupper och trafik- och plangrupp. Samtliga delar inom Sannerudsskolan berörs på något sätt av ombyggnationen. Största ändringen blir vid huvudbyggnaden som är skola 7-9 för 500 elever med elevfokuserade arbetslag, arbetslagsarenor, specialarenor, pedagogiska uterum, lokaler för centraladministration, kök, restauranger, café, aula, bibliotek och stor entréyta. Den totala ombyggnads- och tillbyggnadsarean är ca m2. Sannerudsskolan kommer även att genomgå en förnyelse inom pedagogiken, vilket innebär att det är lärandet som sätts i fokus när lokalerna anpassas. Anbud ska vara kommunen tillhanda senast den 12 april Styrgruppen för projektet har föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för omoch tillbyggnad av Sannerudsskolan med tillägget att underlaget ska kompletteras på sådant sätt att lärlingsplatser kan erbjudas. Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar Jan-Erik Andrén och informerar om nya skolan. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 101 Förslag till förfrågningsunderlag Sannerudsskolan Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Yrkanden Maria Ekberg (MP) yrkar att det läggs till i förfrågningsunderlaget att entreprenören ska undvika hormonstörande, bioackumulerande samt andra miljöskadliga ämnen i största möjliga mån samt att alla ingående komponenter ska dokumenteras i en databas. Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt styrgruppens förslag samt yrkar bifall till Maria Ekbergs tilläggsförslag. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på det egna yrkandet med Maria Ekbergs tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

4 4(33) Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan med tillägget att underlaget ska kompletteras på sådant sätt att lärlingsplatser kan erbjudas. Kommunstyrelsen beslutar att det läggs till i förfrågningsunderlaget att entreprenören ska undvika hormonstörande, bioackumulerande samt andra miljöskadliga ämnen i största möjliga mån samt att alla ingående komponenter ska dokumenteras i en databas.

5 5(33) KS 18 Stående informationspunkt på kommunstyrelsen Arbetsutskottet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att införa en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning med information. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 14 Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen beslutar att införa en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning med information.

6 6(33) KS 19 Dnr KS 11/195 Information om bokslut 2011 Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonomichef Wibecke Ivarsson för kommunens preliminära bokslut per den 31 december Resultatet är 25,2 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 9,4 miljoner kronor. Nämndernas verksamhet visar på en positiv avvikelse mot budget med ca 1,5 miljoner kronor. Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson informerar om kostnadsfördelningen inom kommunstyrelsen. Resultatet visar på ett överskott på kronor bättre än budget. SCAN-fastigheten gör ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. När det gäller investeringsbudgeten för kommunstyrelsen finns det pengar kvar, vilket bland annat beror på att planerna för Lövenstrandsområdet inte har genomförts samt att den fördjupade översiktsplanen för Nedre Fryken ännu inte gjorts. Kommunchefen informerar även om kostnadsutvecklingen för olika verksamheter inom kommunstyrelsen. Ekonomichefen informerar om utvecklingen av det egna kapitalet och av soliditeten samt om kommunens totala låneskuld. Avslutningsvis informerar ekonomichefen kort om bolagens resultat. Kilsbostäder AB och Kilvision AB visar på ett resultat på 889 tkr. Kils Energi AB och Kils Avfallshantering AB visar på ett resultat på tkr. Hantverkshuset AB visar på ett resultat på 798 tkr. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

7 7(33) KS 20 Dnr KS 11/338 Fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget 2012 Kommunfullmäktige godkände i december en utökning av kommunstyrelsens driftsbudget med kronor år Vid kommunstyrelsens möte i januari 2012 redovisade majoriteten ett förslag till fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget Förslaget var att den extra miljonen fördelas enligt följande: kronor - Utbildning av politiker om alternativa driftsformer kronor - Kultursamordnare förlängs till och med december kronor - Administrationsstöd förlängs till och med december kronor - Personalbefrämjande åtgärder återläggs kronor - VD Hantverkshuset återläggs, förs till kommunstyrelsens verksamhetskonto kronor - Kultur- och fritidssatsningar kronor - Fullmäktigeberedning om attraktivt boende, LIS-utredning (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Ärendet bordlades för beslut i kommunstyrelsen den 7 februari. sunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 180 Majoritetens förslag till fördelning av kommunstyrelsens driftbudget 2012 Kommunstyrelsens protokoll , 8 Yrkanden Hans Eriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för mer information om förslagen till fördelning. Mikael Johansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans Erikssons förslag mot det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta enligt majoritetens förslag till fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget 2012.

8 8(33) Kommunstyrelsen beslutar om följande fördelning av utökningen av kommunstyrelsens driftbudget 2012: kronor - Utbildning av politiker om alternativa driftsformer kronor - Kultursamordnare förlängs till och med december kronor - Administrationsstöd förlängs till och med december kronor - Personalbefrämjande åtgärder återläggs kronor - VD Hantverkshuset återläggs, förs till kommunstyrelsens verksamhetskonto kronor - Kultur- och fritidssatsningar kronor - Fullmäktigeberedning om attraktivt boende, LIS-utredning (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Reservation Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Dan Olsson (KD) och Mats Notini (FP) reserverar sig mot beslutet. Utdrag Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen Kommunledningsförvaltningen, biblioteksavdelningen Kommunledningsförvaltningen, fritidsavdelningen

9 9(33) KS 21 Dnr KS 11/364 Firande av Kil 40 år Kommunledningsförvaltningen föreslår annat firande av Kil 40 år jämfört med ursprungsidén om beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober beslutades följande; 1. Kils kommuns 40-års firande ska genomföras i samband med Kil hela veckan Evenemanget får kosta max kronor och ska finansieras via ofördelat anslag. sunderlag Informationschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 10 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunledningsförvaltningen får uppdrag att genomföra firande av Kil 40 år enligt följande: 1. Produktion och tryck av Kils historia band I (budget kronor) 2. Bidrag till tryckning av Kils historia band II (svensk handels historiska skrift kronor) 3. Ett evenemang (kostnadstak kronor) i centrala Kil under Kil hela veckan Pengarna, totalt kronor, tas från kommunfullmäktiges ofördelade anslag.

10 10(33) KS 22 Dnr KS 10/298 Fiberutbyggnad i Kils kommun Kommunstyrelsen gav i januari 2012 i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att i dialog med Kilvision AB ta fram en plan för utbyggnad av bredband i Kils kommun enligt regeringens målbild för 2020, innefattande kostnader och finansieringsförslag. Kilvision AB ska vara ansvariga för kommunens fiberinfrastruktursatsning. Kilvision ska bygga ut stamnät när det bedöms lönsamt. Det finns två huvudsakliga kundgrupper att ta hänsyn till i det arbetet, kommunens egna verksamhet och byanätsföreningarna. Utöver dessa ska också andra aktörer vara inkluderande såsom andra kommuner, telekombolag med 3/4G master, och företag som vill hyra svartfiber. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Kilvision AB att påbörja planering och utbyggnad av stamnät för fiber och att följande riktlinjer ska gälla för uppdraget: - 8 miljoner SEK avsätts totalt för satsningen i form av lån som lyfts i takt med utbyggnaden - Planering ska ske för ett öppet nät omfattande såväl landsbygd som tätort - Nätet ska kunna vara som en del i ett kommunsammanbindande nät - Stamnätsutbyggnaden ska genomföras i Kilsvisions regi när inte andra alternativ finns och ske på kommersiella villkor sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med följande tillägg: 8 miljoner SEK avsätts totalt för satsningen i form av lån som lyfts i takt med utbyggnaden. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

11 11(33) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Kilvision AB att påbörja planering och utbyggnad av stamnät för fiber. Följande riktlinjer ska gälla för uppdraget: - 8 miljoner SEK avsätts totalt för satsningen i form av lån som lyfts i takt med utbyggnaden - Planering ska ske för ett öppet nät omfattande såväl landsbygd som tätort - Nätet ska kunna vara som en del i ett kommunsammanbindande nät - Stamnätsutbyggnaden ska genomföras i Kilsvisions regi när inte andra alternativ finns och ske på kommersiella villkor

12 12(33) KS 23 Dnr KS 12/73 Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget Vattenverk Nilsby Tekniska nämnden hade kronor i 2011 års investeringsbudget till iordningsställande av nytt borrhål vid Nilsby Vattenverk, vid årets slut är kronor använt. Vattenkvalitén är fortfarande inte fullgod, flera provtagningar behöver göras. Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på kronor i 2012 års investeringsbudget. Arbetsutskottet har föreslagit att begäran om tilläggsanslag avslås. sunderlag Investeringsbudget 2012, samt plan Tekniska nämndens protokoll , 159 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 2 Kommunledningsförvaltningen redogör för följande tillägg till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året. Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till tillägg till beslutet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på kronor i 2012 års investeringsbudget. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året.

13 13(33)

14 14(33) KS 24 Dnr KS 12/74 Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i investeringsbudget 2012 för energibesparande åtgärder Tekniska nämnden har vid årets slut kronor kvar i investeringsprojektet Energibesparande åtgärder och begär ett tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget om kronor. I 2012 års investeringsbudget finns redan kronor avsatt till energibesparande åtgärder. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsanslag. sunderlag Investeringsbudget 2012, samt plan Tekniska nämndens protokoll , 160 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 3 Kommunledningsförvaltningen redogör för följande tillägg till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året. Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till tillägg till beslutet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag om kronor i 2012 års investeringsbudget till energibesparande åtgärder. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året.

15 15(33) KS 25 Dnr KS 12/75 Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget Parkering Fagerås skola Tekniska nämnden hade kronor i 2011 års investeringsbudget till att anlägga ny gata och parkering vid Fagerås skola. Vid årets slut är det ca kronor kvar i projektet och en del arbete återstår, bland annat belysning, asfaltering och busshållplats till skolskjutsen. Det finns dessutom kronor avsatt i 2012 års investeringsbudget för arbete med parkering Fagerås skola. Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på kronor i 2012 års investeringsbudget. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran. sunderlag Investeringsbudget 2012, samt plan Tekniska nämndens protokoll , 163 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 4 Kommunledningsförvaltningen redogör för följande tillägg till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året. Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till tillägg till beslutet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

16 16(33) 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på kronor i 2012 år investeringsbudget. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året.

17 17(33) KS 26 Dnr KS 11/402 Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget Kommunalt avlopp Tollestad Tekniska nämnden tog upp redan i höstas att det finns fastigheter i byn Tollestad som vill ansluta sig till kommunalt avlopp och att fastigheterna det gäller har betalat in anslutningsavgift. Ärendet som kom från tekniska nämnden i oktober handlade om omdisponering i 2011 års investeringsbudget. På grund av tidsbrist skulle man inte klara av arbetet under 2011, och kommunfullmäktige beslutade i november om kronor extra i 2012 års investeringsbudget. Ärendet från tekniska nämnden i november är en begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget på de pengar som är kvar i projekt Anslutning gamla avlopp, det finns ca kronor kvar vid årets slut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå tekniska nämnden begäran om tilläggsanslag. sunderlag Investeringsbudget 2012, samt plan Tekniska nämndens protokoll , 115 Tekniska nämndens protokoll , 163 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 5 Kommunledningsförvaltningen redogör för följande tillägg till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året. Yrkanden Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till tillägg till beslutet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

18 18(33) 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget till anslutning gamla avlopp. 2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till nämnden: a. Göra klart och avsluta pågående projekt. b. Göra en efterkalkyl på projekten och presentera utfall och eventuellt behov av tilläggsanslag vid tertialbokslut. c. Ta fram en tidplan och betalningsplan för nya projekt som ska påbörjas under året.

19 19(33) KS 27 Dnr KS 11/437 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget för trygghetslarm Socialnämnden hade kronor i 2011 års investeringsbudget till utbyte av larm vid särskild boende. Vid årets slut har man inte hunnit upphandla tjänsten, pengarna är inte använda och nämnden begär att få flytta kronor till 2012 års investeringsbudget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslaget. sunderlag Investeringsbudget 2012, samt plan Socialnämndens protokoll , 134 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 6 Yrkanden Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ett tilläggsanslag med kronor i 2012 års investeringsbudget för trygghetslarm.

20 20(33) KS 28 Dnr KS 11/436 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i 2011 års driftbudget för ofinansierad verksamhet Socialnämnden äskar 1,7 mnkr i tilläggsanslag för att täcka ofinansierad verksamhet i 2011 års driftbudget. Det handlar om ytterligare en filial till Lindens korttidsboende för barn och ungdomar och extra nattbemanning på Sanneruds särskilda boende för äldre. Kommunfullmäktige behandlade ärendet om Linden i mars och i juni I mars blev uppdraget återremiss för att utreda konsekvenser av avslag på begärt tilläggsanslag. I juni blev beslutet att verkställa en filial vid Lindens korttidsboende och se över hela verksamheten för att hitta utrymme inom befintlig ram och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder och eventuell begäran om tilläggsanslag. Svaret på utökat anslag för nattbemanning på Sanneruds särskilda boende var att socialnämnden skulle förstärka nattbemanning nattetid från 1 september 2011 och se över hela verksamheten för at söka rymma den nya uppgiften inom ram och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder och eventuell begäran om tilläggsanslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämndens begäran om 1,7 miljoner kronor för att täcka ofinansierad verksamhet i 2011 års driftbudget samt att finansiering ska ske genom omdisponering från kommunfullmäktiges ofördelade anslag för år sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll, , Kommunfullmäktiges protokoll , 108 Socialnämndens protokoll , 124 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 7 Yrkanden Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

21 21(33) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Bevilja socialnämndens begäran om 1,7 miljoner kronor för att täcka ofinansierad verksamhet i 2011 års driftbudget 2. Finansiering ska ske genom omdisponering från kommunfullmäktiges ofördelade anslag för år 2011.

22 22(33) KS 29 Dnr KS 12/68 Miljö- och byggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag för översyn av kulturmiljöprogram för Kils kommun Miljö- och byggnadsnämnden begär tilläggsanslag på totalt kronor i 2012 års driftbudget för att kunna revidera kommunens kulturmiljövårdsprogram. Kommunfullmäktige antog 2002 ett kulturmiljövårdsprogram som ska skydda värdefulla miljöer och byggnader. Några av de utpekade miljöerna saknar fortfarande skydd och enligt åtgärdsprogrammet finns det ansvarområden både för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen och lägger in det i planperioden sunderlag Miljö- och byggnadsnämnden , 152 Åtgärdsprogram för kulturmiljövårdsprogrammet Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 8 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen och lägger in det i planperioden Utdrag Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

23 23(33) KS 30 Dnr KS 12/77

24 24(33) Tekniska nämndens mål att införa utmanarrätt Kommunfullmäktige har beslutat om bland annat följande övergripande mål för planperioden : Öppenhet för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har valt att som eget nämndspecifikt mål besluta om samma mål och som strategi beslutat om utbildning och utredning om alternativa driftsformer 2012 och beslut Vid mötet i januari beslutade kommunstyrelsen om en utbildning i alternativa driftsformer. Tekniska nämnden har beslutat om det nämndspecifika målet att införa utmanarrätt. Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att uppmana tekniska nämnden, att med anledning av styrelsens beslut att genomföra en utbildning i alternativa driftsformer, ändra sitt mål införa utmanarrätt. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 93 Kommunstyrelsens protokoll , 221 Tekniska nämndens protokoll , 113 Kommunstyrelsens protokoll , 3 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 12 Yrkanden Dan Olsson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Christina Bertilsson (M), Mats Notini (FP) och Hans Eriksson (M) tillstyrker Dan Olssons yrkande. Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Maj-Britt Tibo (S) och Georg Forsberg (C) yrkar bifall till ordföranden Mikael Johanssons förslag. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Dan Olssons avslagsyrkande mot det egna yrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, som läses upp och godkänns av kommunstyrelsen: Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja, den som stödjer Dan Olssons förslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ja röstar: Georg Forsberg (C), Marie Bryske (C), Maj-Britt Tibo (S), Thomas Grönberg (S), Jessica Hildén (S), Maria Ekberg (MP) och Mikael Johansson (S).

25 25(33) Nej röstar: Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Dan Olsson (KD) och Mats Notini (FP). Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden, att med anledning av styrelsens beslut att genomföra en utbildning i alternativa driftsformer, ändra sitt mål införa utmanarrätt. Reservation Hans Eriksson (M), Christina Bertilsson (M), Dan Olsson (KD) och Mats Notini (FP) reserverar sig mot beslutet. Utdrag Tekniska nämnden

26 26(33) KS 31 Dnr KS 10/305(97) Val av ny ledamot i arbetsutskottet efter Anders Eriksson (M) Anders Eriksson (M) har bland annat avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsutskottet. Ny ledamot ska utses. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Yrkanden Christina Bertilsson (M) föreslår att Hans Eriksson (M) utses till ny ledamot i arbetsutskottet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Christina Bertilssons förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen utser Hans Eriksson (M) till ny ledamot i arbetsutskottet. Utdrag Hans Eriksson

27 27(33) KS 32 Dnr KS 10/305 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet efter Anders Eriksson (M) Anders Eriksson (M) har bland annat avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Ny ersättare ska utses. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Yrkanden Christina Bertilsson (M) föreslår att Hans Eriksson (M) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Christina Bertilssons förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen utser Hans Eriksson (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet. Utdrag Hans Eriksson

28 28(33) KS 33 Dnr KS 10/305 Val av ny ersättare i tillväxtutskottet efter Anders Eriksson (M) Anders Eriksson (M) har bland annat avsagt sig uppdraget som ersättare i tillväxtutskottet. Ny ersättare ska utses. sunderlag Avsägelse från Anders Eriksson (M) Yrkanden Christina Bertilsson (M) föreslår att Hans Eriksson (M) utses till ny ersättare i tillväxtutskottet. Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Christina Bertilssons förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen utser Hans Eriksson (M) till ny ersättare i tillväxtutskottet. Utdrag Hans Eriksson

29 29(33) KS 34 Dnr KS 12/87(2) Val av ombud till West Swedens årsstämma 2012 Val av två ordinarie ombud samt två ersättare till West Swedens årsstämma den 11 maj sunderlag Inbjudan till West Swedens årsstämma Yrkanden Georg Forsberg (C) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet Propositionsordning Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

30 30(33) KS 35 Dnr KS 12/5(7) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut enligt lista daterad sunderlag Förteckning över delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

31 31(33) KS 36 Dnr KS 12/7(4) Meddelanden - information till kommunstyrelsen i samband med kommunstyrelsesammanträden Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit till kommunstyrelsen; Ändring av detaljplan för om- och påbyggnad av bibliotek kommunhuset 1, Kils kommun. Protokoll från överförmyndarnämnd i samverkan den 20 december 2011, Protokoll från tillväxtutskottet i Karlstad den 16 januari, 4 inklusive tjänsteskrivelser. Politiskt initiativ från majoriteten- Bildandet av ett Karlstad Business Allianceåterrapportering. Nyhetsbrev från SmåKom, januari Cirkulär 12:03 från Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställning. Cirkulär 12:04 från Sveriges Kommuner och Landsting Lärarlyftet II. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

32 32(33) KS 37 Dnr KS 12/9(4) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser Inga rapporter från deltagare i kurser och konferenser.

33 33(33) KS 38 Dnr KS 12/8(19) Kurs- och konferensinbjudningar Följande inbjudningar har inkommit till kommunstyrelsen Kooperativa idéseminarier en fredag i månaden; Kooperation och alternativa driftsformer i skola, vård och omsorg, Karlstads universitet den 10 februari i Ljungbergssalen Ägget mellan klockan (Cerut). Internationella Brottsofferdagen den 22 februari, Gamla Wermlandsbanken, Stora Torget i Karlstad klockan (Brottsofferjouren Södra Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland). Ljusmanifestation på Stora Torget kl Seminarium om äldre och trygghetsboende, hur kan kommunerna samverka med Riksbyggen för att förbättra äldreomsorgens lokaler och lokalekonomi den 21 mars, Karlstad CCC (Riksbyggen). Medlingens dag 2012, den 26 och 27 mars vid Karlstad CCC. Den 26 mars start kl och den 27 mars start kl (Svenskt Fortum för Medling och konflikthantering och Brottsförebyggande Centrum i Värmland). Demokratidagen den 18 april, Stockholm. City Conference Centre. (SKL) Regional samverkanskurs den april och 2-3 maj, Hotel Frykenstrand, Sunne (Länsstyrelsen). Transportstyrelsens trafik- och vägdag den 8 maj, Clarion Hotel Plaza, kl Sista anmälningsdag den 24 februari. West Swedens årsstämma 2012 Föreningen kommer inte att hålla någon extrastämma under våren utan hänvisar till ordinarie årsstämma för West Sweden IF, vilken kommer att hållas den 11 maj i Lerum. Leda kommunala sammanträden, målgruppen är politiker som ska öeda sammanträden med fullmäktige, nämnden och styrelser. Kurstillfällen är den 23 februari, 27 mars, 27 april eller 29 maj i Stockholm. Den 14 mars erbjuds ett kurstillfälle i Göteborg och den 15 mars i Malmö. (SIPU). Kommunstyrelsen avstår från deltagande i dessa kurser och konferenser.

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20 ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 1(21) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Anders Eriksson (M), 2:e vice ordförande 200-216 15.00-18.30

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Kommunstyrelsen 2012-05-08 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Mikael Johansson. Sekreterare

Mikael Johansson. Sekreterare Kommunstyrelsen 2012-03-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och

Läs mer

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403 Kommunstyrelsen 2011-12-06 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(30) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 6 december 2011, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av justerare 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M)

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M) 1(26) Plats och tid KilArena, torsdagen den 29 september 2011, kl 19.00-21.00. Sammanträdet är ajournerat kl. 20.30-20.50 för uppehåll. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 1(19) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo Malmgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Övr närvarande Ej tjg ersättare Övriga Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 26 januari 2011, kl 15.00-16.45 Peter Krööse (c), ordförande Ingbritt Johansson

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer