Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl :45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45"

Transkript

1 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl :45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S) Fia Nyman (C) Annika Bjelvert (M) Anita Karmteg (FP) Rosette Aronsson (KD) Eva Hammar (MP) Rita Gunnarsson (S) Thorbjörn Holmqvist (M) ÖVRIGA EJ TJG ERSÄTTARE Marika Lundgren (S) JUSTERING JUSTERARE Rita Gunnarsson PLATS OCH TID Kommunkontoret, PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE ORDFÖRANDE JUSTERARE Pia Hermansson Peter Krööse Rita Gunnarsson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Socialnämnden SÄTTS UPP TAS NER FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Pia Hermansson Sidan 1 av 15

2 ÖVR NÄRVARANDE Lisbeth Wiklund, socialchef Jonas Andersson, ekonom, Tobias Nystrand, 1:e socialsekreterare, Rickard Odin, enhetschef, 175 Marlene Piper Ekström, enhetschef, 175 Anna Jarebo, enhetschef, Maria Tilkku, kommunals representant, , Emelie Axelsson, kommunals representant, , Pia Hermansson, sekreterare Sidan 2 av 15

3 SN 164 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordförande redogör för dagordningen och föreslår följande ändringar: Ärende 4, "Presentation nyanställda enhetschefer", och ärende 6, "Information om HVB Kilsbo", tas upp efter kl. 16:00 på grund av att enhetscheferna är på chefsutbildning Tillkommande ärende, "Förslag till verksamhet för arbetslösa", tas upp som ärende 13 Ärende 13, "Socialchefen informerar", tas upp som ärende 14. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar: Ärende 4, "Presentation nyanställda enhetschefer", och ärende 6, "Information om HVB Kilsbo", tas upp efter kl. 16:00 Tillkommande ärende, "Förslag till verksamhet för arbetslösa", tas upp som ärende 13 Ärende 13, "Socialchefen informerar", tas upp som ärende 14. Sidan 3 av 15

4 SN 165 Dnr SN 13/20 FÖREGÅENDE Ordförande frågar om föregående protokoll kan läggas till handlingarna. Anita Karmteg (FP) påtalar att då justerarna var oense om protokollets lydelse avseende 150 Redovisning hantering av klagomål har en anteckning gjorts i protokollet med följande lydelse: Vid justering framkommer att Anita Karmteg (FP) under sammanträdet yrkade att socialnämnden skulle besluta att lex Sarah anmäla ärendet. Ingbritt Johansson (M) yrkade bifall till Anita Karmtegs yrkande. Socialnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Sidan 4 av 15

5 SN 166 Dnr SN 13/23 MÅNADSUPPFÖLJNING OKTOBER Ekonom Jonas Andersson informerar socialnämnden om månadsuppföljningen per sista oktober. Socialnämnden har till och med oktober ett underskott mot budget med cirka 4,8 miljoner kronor. Avvikelser mot budget finns inom bland annat följande områden: Personalkostnader Vårdkostnader individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Övrigt - 2 miljoner kronor -3,1 miljoner kronor -1,1 miljoner kronor +1,1 miljoner kronor Ökade personalkostnader samt ökade kostnader för försörjningsstöd gör att den senast inlämnade helårsprognosen på -3,8 miljoner kronor med största sannolikhet inte kommer att hålla. Socialnämnden lägger med beaktande informationen till handlingarna. Ekonomienheten, Jonas Andersson Sidan 5 av 15

6 SN 167 Dnr SN 13/50 DELEGERINGS Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 6 november redovisas. Beslutade bostadsanpassningsbidrag för oktober redovisas. Övriga handläggares delegeringsbeslut redovisas för perioden Förste socialsekreterare deltar vid sammanträdet och redogör för det kontrollärende som nämnden valde ut vid sammanträdet i oktober. Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut rapporterats till nämnden. Förste socialsekreterare Sidan 6 av 15

7 SN 168 Dnr SN 13/191 RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND 2013 Socialnämnden beslutade i samband med revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011 att revidering ska ske en gång per år. Beslut om revidering 2012 togs av socialnämnden Socialförvaltningen har nu gjort revidering 2013 och föreslår att socialnämnden fastställer riktlinjerna för ekonomiskt bistånd Förste socialsekreterare Tobias Nystrand deltar vid sammanträdet och redogör för de viktigaste förändringarna. SUNDERLAG Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2013 Socialnämnden beslutar att fastställa bifogade riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjerna gäller från och med det datum som socialnämnden beslutar om ny delegeringsordning. Förste socialsekreterare Enhetschef individ- och familjeomsorg Sidan 7 av 15

8 SN 169 Dnr SN 13/51 INTERN KONTROLL, GRANSKNING IT-SÄKERHET, SYSTEMFÖRVALTARENS RAPPORT Socialnämnden beslutade den 20 februari om intern kontrollplan för 2013 (uppdaterad den 25 september ). Enligt den interna kontrollplanen ska IT-säkerheten granskas. Granskningen sker genom att kontrollansvariga går igenom loggar och rapporterar till systemförvaltaren. Detta sker månadsvis avseende hälso- och sjukvård och kvartalsvis för övriga. Systemförvaltare/IT-samordnare rapporterar sedan till socialnämnden en gång per år. IT-samordnaren har tagit fram rapport avseende granskning IT-säkerhet för perioden oktober september SUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Systemförvaltarens rapport Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. IT-samordnare Kontrollansvariga Sidan 8 av 15

9 SN 170 Dnr SN 13/183 UTREDNING ENLIGT LEX SARAH PÅ ENHETEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Socialt ansvarig samordnare har gjort en utredning lex Sarah avseende en händelse på enheten för individ- och familjeomsorg då en klient kom till receptionen och fick medicin tilldelad av en socialsekreterare utan att gällande riktlinjer för delegering följts. Händelsen fick inga negativa konsekvenser för brukaren. Händelsen har inte anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. SUNDERLAG Utredning enligt lex Sarah, Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Socialsekreterare Socialt ansvarig samordnare Enhetschef individ- och familjeomsorg Sidan 9 av 15

10 SN 171 Dnr SN 13/31 AVVIKELSE GÄLLANDE LÄKEMEDEL Socialnämnden informeras för kännedom om att det 14 oktober 2013 har uppdagats att narkotikaklassade läkemedel saknas ur det så kallade basförrådet. Vid kontrollräkning den 8 oktober stämde antal läkemedel. Det finns inget antecknat i narkotikajournal, på uttagsblankett från basförrådet eller i patientjournal under aktuell tid. Samtliga sjuksköterskor inklusive vikarier har fått frågan om de känner till var läkemedlet använts men ingen känner igen detta. Samtliga har påmints om gällande rutin att läkemedel som klassas som narkotika inte får tas ur förrådet utan att antecknas i narkotikajournal och på blanketten uttag ur basförråd samt dokumenteras i journal. Alla narkotikajournaler i basförråd räknas varje vecka tillsvidare och då fortlöpande av 2 olika sjuksköterskor. SUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Enhetschef resursenheten Sidan 10 av 15

11 SN 172 Dnr SN 13/38 MEDDELANDEN Följande meddelanden har inkommit: Protokoll från kommunstyrelsen 193 Rekrytering socialchef, (SN 13/ #65) Protokoll från kommunstyrelsen 191 Anställande av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen, (SN 13/ # 66) Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 93 Barnbokslut, (SN 13/ #5) Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 102 Yttrande över revisionsrapport om samverkan kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa, (SN 13/ #22) FoU-nytt oktober 2013 (SN 13/ #14) Rapport Föräldradialogen (SN 13/ #6) Information från Migrationsverket angående anvisning ensamkommande barn (SN 13/ #6) Informations- och prognosbrev från Migrationsverket m.fl. (SN 13/ #8) Junis kommunrapport Raka besked (SN 13/ #1) Socialnämnden beslutar att lägga inkomna meddelanden till handlingarna. Sidan 11 av 15

12 SN 173 Dnr SN 13/212 FÖRSLAG TILL VERKSAMHET FÖR ARBETSLÖSA Det finns idag aktiviteter/verksamhet för arbetslösa i kommunen via Arbetsmarknadsenheten. Grundtanken med de aktiviteter som bedrivs idag är självklart att försöka att stödja den enskilde in i arbetslivet med allt det betyder i form av ökad självkänsla och bättre ekonomi. Fler aktiviteter/verksamheter behövs. Det är angeläget att på olika sätt ge ett stöd och på sikt försöka växla bort försörjningsstödet till lönekostnad tills personen kommer ut i självständig försörjning. Särskilt viktiga grupper är ungdomar upp till 24 år samt invandrare. YRKANDEN Rita Gunnarsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att i samarbete med arbetsförmedlingen hitta former för arbete/aktiviteter i kommunen som växlar bort försörjningsstödet till självständig försörjning och/eller ger möjlighet till ersättning från A-kassa PROPOSITIONSORDNING Ordförande Peter Krööse (C) ställer proposition på Rita Gunnarssons yrkande och finner att socialnämnden bifaller yrkandet. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att i samarbete med arbetsförmedlingen hitta former för arbete/aktiviteter i kommunen som växlar bort försörjningsstödet till självständig försörjning och/eller ger möjlighet till ersättning från A-kassa. Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Enhetschef Individ- och familjeomsorgsenheten Förste socialsekreterare Sidan 12 av 15

13 SN 174 Dnr SN 13/117 SOCIALCHEFEN INFORMERAR Socialchefen informerar om aktuell situation för: äldreberedningen som kommunfullmäktige beslutat om E-hälsa projektet samarbetet mellan Karlstad, Kil, Hammarö och Forshaga avseende första linjen för barn och unga f.d. Shellmacken som tagits över av Arbetsmarknadsenheten och Stöd- och sysselsättningsenheten. Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sidan 13 av 15

14 SN 175 PRESENTATION NYANSTÄLLDA ENHETSCHEFER Rickard Odin, enhetschef för Stöd- och boendeenheten LSS samt Marlene Piper Ekström, enhetschef för Hemtjänst Centrum, deltar vid sammanträdet och presenterar sig för socialnämnden. Rickard började den 7 oktober och Marlene den 1 november. Socialnämnden hälsar Rickard och Marlene varmt välkomna till Kils kommun. Sidan 14 av 15

15 SN 176 INFORMATION OM HVB KILSBO Socialnämnden beslutade 22 oktober att bjuda in föreståndaren för HVB Kilsbo till nämndens sammanträde i november. Då föreståndaren är föräldraledig deltar istället enhetschefen för individ- och familjeomsorgen, Anna Jarebo och informerar om arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen och det aktuella läget på HVB Kilsbo och utslussningsboendet Nexus. Socialnämnden tackar för informationen och lägger informationen till handlingarna. Föreståndare HVB Kilsbo Enhetschef IFO Sidan 15 av 15

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande, 9 meddelar delikatessjäv Carina Lund (M), vice ordfåran de, frånvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer