Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i Nedre Fryken direkt före socialnämndens sammanträde. ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning SN 15/7 2 Föregående protokoll SN 15/6 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 4 Hemmaplanslösning SN 15/26 5 Delegeringsbeslut SN 15/38 6 Riktlinjer vård och stödsamordning SN 15/107 7 Servicegarantier boendestöd SN 15/106 8 Revisionsrapport avseende granskning av vårdkedjan och läkemedel för äldre SN 15/31 9 Enkät kyld mat 2015 SN 15/ Angående fastställande av länsöverenskommelse barn- och unga i risk- och missbruk SN 15/98 11 Uppföljning lex Sarah hemtjänst Ytterområde SN 13/ Meddelande SN 15/42 13 Socialchefen informerar SN 15/37 14 Eventuellt extra ärende/ärenden Peter Krööse Ordförande Pia Hermansson Sekreterare OBS! Delegeringsbesluten läses av Jonas Sjölin och Agneta Käld.

2 1 Dnr SN 15/7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Socialnämndens ordförande redogör för dagordningen. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan förändringar.

3 2 Dnr SN 15/6 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Socialnämndens ordförande frågar om föregående protokoll kan läggas till handlingarna. Socialnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

4 3 Dnr SN 15/25 MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ Ekonom Jonas Andersson deltar vid socialnämndens sammanträde och redogör för det ekonomiska resultatet till och med maj månad. Nämnden har ett underskott jämfört med budget på cirka 2,3 miljoner kronor. Avvikelser mot budget finns inom bland annat följande områden: *Personalkostnader -1,1 miljon kronor (varav förändrat avtal för obekväm arbetstid cirka kronor) *Vårdkostnader -2,2 miljoner kronor *Ekonomiskt bistånd +/- 0 miljoner kronor *Övrigt, diverse +1,0 miljoner kronor Helårprognosen är oförändrad -4,0 miljoner kronor. En förutsättning för att prognosen ska hålla är att det inte tillkommer några nya placeringar av barn, ungdomar eller vuxna på institution utanför kommunen. Stängningen av Tvåan på Sanneruds särskilda boende för äldre har ännu inte fått någon effekt på kostnaderna. Stängningen beräknas ge ett överskott med 1,3 miljoner kronor på helåret. När det gäller investeringar finns än så länge bara utfall på projektet nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten. Tre nyckelskåp med tillbehör är inköpta, till en kostnad av kr, vilket är kr över budget. Budgetöverskridandet på nyckelskåpen kommer att finansieras genom beräknade överskott på övriga projekt; Utbyte av analoga larm (+100 tkr), Planeringssystem hemtjänsten (+50 tkr) och Datasystem IFO (+100 tkr). I samband med att kommunstyrelsen behandlade delårsbokslutet per den 30 april så beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att komma i ram samt att samtliga nämnder ska ta fram relevanta nyckeltal och jämförelsetal (KS ). Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder och redovisar dessa vid socialnämndens sammanträde. BESLUTSUNDERLAG Kommentarer till månadsuppföljning , Socialnämnden, Månadsuppföljning t o m , Socialnämnden, Förvaltningsuppföljning SN t o m , Försörjningsstöd Utdrag KS Enhetschefernas månadsuppföljningar Socialnämnden beslutar att.

5 4 Dnr SN 15/26 HEMMAPLANSLÖSNING Enhetschef Anna Jarebo deltar vid socialnämndens sammanträde och redogör för hur enheten för individ- och familjeomsorg arbetar med socialnämndens mål att dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

6 5 Dnr SN 15/38 DELEGERINGSBESLUT Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 3 juni redovisas. Beslutade bostadsanpassningsbidrag för maj redovisas. Övriga handläggares delegeringsbeslut redovisas för perioden Handläggare deltar vid sammanträdet för att redogöra för det kontrollärende som socialnämnden tog ut vid föregående sammanträde. Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut redovisats för nämnden.

7 6 Dnr SN 15/107 RIKTLINJER VÅRD OCH STÖDSAMORDNING Enhetschef Jessica Montgomery, Stöd- och sysselsättningsenheten, deltar vid socialnämndens sammanträde och informerar om det förslag till riktlinjer för vård- och stödsamordning som förvaltningen har tagit fram. En vård- och stödsamordnare är en särskilt utbildad person med mandat att ansvara för både organisation och utvärdering av en klients vård- och stödinsatser under hela den tid då insatserna är aktiva och klienten bedöms vara i behov av samordningen. Vård- och stödsamordning ligger organisatoriskt under Stöd- och sysselsättningsenheten på socialförvaltningen. Riktlinjerna ska fungera som en vägledning för vård- och stödsamordnaren men får inte ses som regler utan som ett hjälpmedel. Stödet måste alltid utgå från varje individ och dennes behov. BESLUTSUNDERLAG Riktlinjer vård och stödsamordning Socialnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för vård och stödsamordning daterade

8 7 Dnr SN 15/106 SERVICEGARANTIER BOENDESTÖD Boendestöd ges till personer med funktionsnedsättning och syftar till att öka förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt. Servicegarantier ska ge en ökad tydlighet för brukarna, deras anhöriga och övriga medborgare om vilket stöd de kan förvänta sig av kommunen. Förslag till servicegarantier för boendestöd har framtagits med hjälp av baspersonal inom kommunens socialpsykiatri, psykiatrisjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, enhetschef, brukare, anhöriga och det kommunala rådet för funktionshindrade. Förvaltningens uppfattning är att servicegarantier för boendestöd ska upprättas för att tydliggöra för brukarna, deras anhöriga och övriga medborgare vilket stöd de kan förvänta sig av kommunen. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens förslag till Servicegarantier boendestöd Socialnämnden beslutar att fastställa Servicegarantier för boendestöd daterade

9 8 Dnr SN 15/31 REVISIONSRAPPORT AVSEENDE GRANSKNING AV VÅRDKEDJAN OCH LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE Kommunrevisorerna har granskat vårdkedjor och läkemedel för äldre i Kils kommun samt övriga kommuner i Värmland och Landstinget. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget och kommunerna har inrättat ändamålsenligt arbets- och samverkansformer, samt rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre. Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att Landstinget i Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets-och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre. I nedanstående punkter sammanfattas granskningens rekommendationer: 1. Kommuner och Landstinget bör ta fram en ny överenskommelse för att tydliggöra samverkansarbetet mellan kommunerna och landstinget ur såväl ett politiskt som ett tjänstemannaperspektiv. En liknande rekommendation framfördes även i den tidigare granskningen av vårdkedjor från år Kommunerna och landstinget bör ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget och länets kommuner för att säkerställa en god intern kontroll och följsamhet till riktlinjer och rutiner. 3. Kommunerna och landstingen bör mer systematiskt följa upp om ingångna överenskommelser och gemensamma rutiner följs. 4. Samverkan mellan primärvård och sjukhusvård behöver förstärkas. Landstinget bör ta fram rutiner och metoder så att primärvården utvecklas till en tydligare aktör i vårdkedjan. 5. Kommunerna bör i större utsträckning säkerställa att dokumentation innehåller väsentlig information om resultatet av läkemedelsgenomgångar. Revisorerna önskar socialnämndens svar med redogörelse för vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten senast 30 juli Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar i bifogad tjänsteskrivelse. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Revisionsrapport över vårdkedjor och läkemedel för äldre, Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport och översänder denna till kommunrevisorerna.

10 9 Dnr SN 15/126 ENKÄT KYLD MAT 2015 Kostchef Agneta Hedlund deltar vid socialnämndens sammanträde och redogör för den enkät avseende kyld mat som matrådet för hemtjänsten den 2 februari beslöt att dela ut till de som har matdistribution i hemvården. Totalt delades 48 stycken enkäter ut och det var 35 stycken (32,35 % män och 67,65 % kvinnor) som besvarade enkäten vilken innehöll 17 frågeställningar. Resultatet av enkäten kan kort sammanfattas med att brukarna är nöjda med maten, smaken, kvaliteten och utseendet. Hela 94,29 % av de svarande tyckte att påståendet "Jag blir alltid trevligt bemött av personalen som levererar maten" stämde mycket bra vilket är till stor glädje för kommunens personal och vår externa leverantör. BESLUTSUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sammanställning enkätsvar för enkät kyld mat 2015 Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

11 10 Dnr SN 15/98 ANGÅENDE FASTSTÄLLANDE AV LÄNSÖVERENSKOMMELSE BARN- OCH UNGA I RISK- OCH MISSBRUK Den regionala beredningsgruppen rekommenderar kommunerna och landstinget i Värmland att anta förslaget till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling. Överenskommelsen föreslås att gälla Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla och stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- eller missbruk. Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Denna länsöverenskommelse rör samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland (LIV) och Värmlands kommuner. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som möter barn och unga. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Länsöverenskommelse barn och unga i risk-, missbruk Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta "Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk - från upptäckt till behandling" med giltighetstid från 1 september 2015 till 1 september 2017.

12 11 Dnr SN 13/220 UPPFÖLJNING LEX SARAH HEMTJÄNST YTTEROMRÅDE Socialt ansvarig samordnare, SAS, har följt upp en händelse som inträffade i början av december 2013 då en brukare larmade vid två tillfällen. Det råder delade meningar om vad som egentligen hände. Vid första tillfället uppger personal att de åkte till brukaren som då låg och sov i sin säng. Personalen väcker inte brukaren utan åker därifrån eftersom allt verkar lugnt. Vid det andra tillfället uppger personal att de pratade med brukaren och att allt var bra. Vid första tillfället uppger brukaren att hen ramlat ur sängen och slagit i huvudet och orkade ta sig tillbaka till sängen efter ca 30 minuter. Vid det andra tillfället uppger brukaren att hen inte svarat när personal ringde. Uppföljningen visar att de åtgärder som planerades också har vidtagits, bland annat har denna händelse och liknande händelser diskuterats i arbetsgruppen och med ledningsgruppen, personalen har informerats om skyldigheten att dokumentera och en översyn av flödet av information mellan de olika arbetspassen har gjorts. Idag dokumenterar hemtjänstgrupperna och nattpatrullen i Procapita och nattpatrullen utgår från Smeden där de flesta hemtjänstgrupperna är lokaliserade. Ärendet avslutas. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

13 12 Dnr SN 15/42 MEDDELANDE Följande meddelande har inkommit: KF Medborgarförslag om en månads semester för socialbidragstagare KS 97 Delårsbokslut per den 30 april 2015 samt prognos för helår 2015 TN 54 Omdisponering i investeringsbudget 2015;Dekontaminator - renovering avd. 2 Sanneruds vårdboende Förhandlingsprotokoll 11 MBL avseende anställning vikarierande enhetschef särskilt boende FoU nyhetsbrev våren 2015 FoU Information om en avhandling om regionen som tillväxtmotor FoU Avhandling Regio Ex Machina Inspektionen för vård och omsorg, beslut , dnr /2014 Inspektionen för vård och omsorg, beslut , dnr /2015 Inspektionen för vård och omsorg, beslut , dnr /2014 Länsstyrelserna och Migrationsverket, Informationsbrev angående anvisning ensamkommande barn

14 13 Dnr SN 15/37 SOCIALCHEFEN INFORMERAR Socialchefen informerar om:

15 14 Dnr EVENTUELLT EXTRA ÄRENDE/ÄRENDEN Denna sista nämnd innan sommaren kan det hända att något/några extra ärende tillkommer där beslut inte kan avvaktas till augusti. Dessa ärenden läggs till i Meetings och handlingar bifogas, så fort det är möjligt, alternativt delas handlingar ut på sammanträdet.

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-04-20 35 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 16.00 Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Socialnämnden Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer