Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40"

Transkript

1 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank (s) Eva Hammar (mp) Fia Nyman (c) Inger Sundin (s) Lars-Erik Ståhl (s) Marianne Kjellström (s) Rosette Aronsson (kd) Thorbjörn Holmqvist (m) Övr närvarande Ej tjg ersättare Övriga Ulla-Britt Mortensen (v) Marika Lundgren (s) Anne Johansson, projektledare Jonas Andersson, ekonom Anna Jarebo, enhetschef Annika Nilsson, mas Lisbeth Wiklund, socialchef Karin Samuelsson, sekreterare Justering Justerare Rosette Aronsson (KD) Plats och tid Kommunkontoret, Paragrafer 1-16, 1 E-3 E Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Karin Samuelsson Peter Krööse Rosette Aronsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Underskrift Karin Samuelsson

2 2(17) SN 1 B-lista Enskilt ärende - sekretess 1 E - 3 E Se separat pärm

3 3(17) SN 2 Dnr SN 11/196 Tillsynsärende - Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker Apertins Herrgård Hotell & Konferens AB har meddelats tillstånd att servera alkoholdrycker i serveringslokalen Kavaljer Apertin i Kil. Socialförvaltningen har på bifogade angivna skäl fått anledning att utreda om bolaget och dess ägare fortfarande är ekonomiskt lämpliga enligt Alkohollagen (2010:1622) samt att åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse är aktuell. sunderlag Marie Hult, alkohol- och drogsamordnare, tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar meddela Apertins Herrgård Hotell & Konferens AB, org nr , varning enligt 9 kap 17 Alkohollagen. Utdrag: Apertins Herrgård Hotell & Konferens Marie Hult

4 4(17) SN 3 Dnr SN 11/227 Riktlinjer enligt socialtjänstlagen - Äldreomsorg Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning och utförande av insatser för äldre och funktionshindrade. Funktionshindret kan vara socialt, fysiskt eller psykiskt. Det är socialtjänstlagen, socialnämndens riktlinjer och den enskildes behov som styr insatsen och dess omfattning så att den enskilde uppnår en skälig levnadsnivå. Den enskilde, eller legal företrädare, ansöker om den insats han/hon önskar, men det är inte önskemålet som avgör utan det är behoven som styr biståndet. Ambitionen är att alla biståndsbeslut ska tidsbegränsas samt hålla hög rättssäkerhet och kvalité. Biståndshandläggare Anne Johansson har fått i uppdrag att göra en revidering av riktlinjerna och ett förslag till revideringar har nu arbetats fram och presenteras för socialnämnden. sunderlag Biståndshandläggare Anne Johanssons förslag till Riktlinjer enligt socialtjänstlagen Äldreomsorg. Socialnämnden beslutar att godkänna de revideringar som gjort och fastställa Riktlinjer enligt socialtjänstlagen Äldreomsorg. Utdrag: Enhetschefer inom äldreomsorgen, biståndsbedömare, Anne Johansson, Lisbeth Wiklund

5 5(17) SN 4 Dnr SN 11/64 Föreningsbidrag Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från följande föreningar: Förening Ansöker om Kils Ryttarförening kr IOGT-NTO? Alla Kvinnor Hus? Brottsofferjouren 4 kr/kommuninnevånare ILCO kr BRIS Handikappföreningarna i Kil kr Yrkande Lars-Erik Ståhl (S) yrkar föreningsbidraget höjs med 1,5% i förhållande till 2011 års föreningesbidrag och att följande föreningar erhåller bidrag: BRIS Vårdkedjan IOGT/NTO Handikappföreningarna i Kil Alla Kvinnors Hus Brottsofferjouren Kils Ryttarförening Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet antagit Lars-Erik Ståhls yrkande. sunderlag Föreningarnas ansökningar Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden beslutar att föreningsbidrag beviljas enligt följande: BRIS Vårdkedjan IOGT/NTO Handikappföreningarna i Kil Alla Kvinnors hus Brottsofferjouren Kils Ryttarförening kr kr kr kr kr kr Övriga ansökningar avslås. Eva Hammar (mp), Inger Sundin (S) och Fia Nyman (C) deltog ej i ärendets behandling p g a jäv. Utdrag: P Hermansson; K Samuelsson

6 6(17) SN 5 Dnr SN 12/27 Attestinnehavare Socialchefen meddelar för kännedom att enhetschef Anna Jarebo, IFO, erhåller attesträtt enligt bilaga. Motsvarande attesträtt tas bort för tidigare enhetschef Pia Hermansson. Utredningssekreterare Pia Hermansson ges attesträtt som behörighetsattestant för ansvar sunderlag Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna Utdrag: A Jarebo, L Wiklund, K Samuelsson

7 7(17) SN 6 Dnr SN 12/35 Daglig verksamhet för dementa I samband med budgetarbetet 2012 beslutade socialnämnden bl a att demensvården skulle prioriteras. Ett förslag var att inleda ett samarbete med Grön Arena. Det har nu kommit till nämndens kännedom att det i närheten av Kil inte finns några utförare av demensvård inom Grön Arena sunderlag Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att i egen regi utveckla och förnya den dagliga verksamheten för dementa. Utdrag: L Wiklund, E Larsson

8 8(17) SN 7 Dnr SN 12/29 Sysselsättningsprojekt på Kils Arena Socialförvaltningen fick i uppdrag att driva Kils Arena med omkringliggande lokaler hösten Jobbcenter och Återbruket har inlett ett samarbete, där målgruppens behov av sysselsättning är av liknande karaktär. Det finns stora möjligheter med lokalerna, men det finns behov av förbättringsåtgärder så verksamheterna kan garantera en bra arbetsmiljö för såväl målgrupp som handledare. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att ge tekniska nämnden i uppdrag att kostnadsberäkna ett åtgärdsförslag för ett eventuellt tilläggsanslag. sunderlag Enhetschef Monica Hjeltes tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden beslutar uppdra till tekniska nämnden att kostnadsberäkna åtgärdsförslaget för ett eventuellt tilläggsanslag. Utdrag: Tekniska nämnden, M Hjelte

9 9(17) SN 8 Dnr SN 11/44 Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter redovisas för tiden september - december sunderlag Inkomna klagomål september december 2011 Förvaltningens sammanställning Socialnämndens beslut Med beaktande lägga redovisningen till handlingarna och för kännedom översända redovisningen till kommunfullmäktige. Utdrag: Kommunfullmäktige

10 10(17) SN 9 Dnr SN 12/38 Årsberättelse/Ekonomi 2011 Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år sunderlag Samtliga enheters verksamhetsberättelser Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år Utdrag: Kommunfullmäktige

11 11(17) SN 10 Dnr SN 12/45 Delegation - HVB-hem I samband med uppstart av HVB Kilsbo saknas beslut i delegationsförteckningen avseende in- och utskrivningar av ensamkommande ban. sunderlag Enhetschef Anna Jarebos tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att delegera beslut om inskrivning av ensamkommande barn i hem för vård eller boende enligt socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap 11 till individ- och familjeomsorgens enhetschef. delegera beslut om utskrivning av ensamkommande barn i hem för vård eller boende enligt socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap 14 till individ- och familjeomsorgens enhetschef. Utdrag: IFO-enheten, K Samuelsson

12 12(17) SN 11 Dnr SN 12/28 Avlidna vårdtagare - rapport Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson redovisar om antalet avlidna vårdtagare i Kils kommun år sunderlag Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilssons tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Utdrag: A Nilsson

13 13(17) SN 12 Dnr SN 12/28 Fallrapportering - beskrivning, analys och förslag till åtgärd Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson har arbetat fram beskrivning, analys och förslag till åtgärder gällande fallrapporteringen i Kils kommun 2011 i enlighet med fastställd intern kontrollplan. sunderlag Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilssons tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Utdrag: A Nilsson

14 14(17) SN 13 Dnr SN 12/28 Vårdtagarflöde särskilt boende 2011 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson har arbetat fram en rapport gällande Vårdtagarflöde särskilt boende 2011 som presenteras. sunderlag Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilssons tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Utdrag: A Nilsson

15 15(17) SN 14 Inbjudan Inbjudan till regional konferens Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst! Tid: Onsdagen den 7 mars kl Plats: Avgift: annan. Anmälan: Kristinehamns Folkets Hus 0 kr. Avgift, 500 kr, tas ut av den som uteblir utan att ersättas av någon Senast 7 februari sunderlag SKL:s konferensinbjudan. Socialnämnden beslutar att Rosette Aronsson, Birgit Bergman-Blank, Marianne Kjellström och Anita Karmteg deltar i konferensen. Utdrag: R Aronsson, B Bergman-Blank, M Kjellström, A Karmteg

16 16(17) SN 15 Dnr SN 12/45 Delegeringsbeslut Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , och redovisas. Samtliga handläggares delegeringsbeslut för tiden redovisas Delegeringsbesluten granskas av Peter Krööse (C) och Eva Hammar (MP). Två ärenden av utsetts för redovisning på nämndens sammanträde den 29 februari 2012 och ärendena redovisar av handläggarna själva. Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut rapporterats till socialnämnden. Utdrag: Handläggarna för resp ärende

17 17(17) SN 16 Skrivelser och meddelanden Följande skrivelser, meddelanden och protokollsutdrag har inkommit till förvaltningen: Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (Dokumentet kan skrivas ut på förvaltningen) Socialstyrelsens beslut Kommun och vårdgivare SKL:s beslut Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete KF 179 Investeringsbudget 2012 och investeringsplan KF 182 Information om taxor 2013 Långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan - Värmland. Inkommet från Region Värmland Information om Barnahus Värmland i permanent drift Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer