Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-02-18"

Transkript

1 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin (S) Kenneth Pihlström (S) Marianne Kjellström (S) Peter Pettersson (C) Diana Johansson (C) Agneta Käld (KD) Linda Danielsson (SD) Annika Bjelvert (M) Ingrid Kihlsten (MP) Miriam Tolvanen (FP), 40 JUSTERING JUSTERARE Peter Pettersson PLATS OCH TID Kommunhuset, PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE ORDFÖRANDE JUSTERARE Pia Hermansson Peter Krööse Peter Pettersson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Socialnämnden SÄTTS UPP TAS NER FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Pia Hermansson Sidan 1 av 17

2 ÖVRIGA EJ TJG ERSÄTTARE ÖVR NÄRVARANDE Stefan Sjökvist (S) Marina Kedemark (C) Tore Olsson (C) Miriam Tolvanen (FP), ej 40 Tage Johansson (SD) Torbjörn Bood, socialchef Katarina Schmidt, ekonom, Jonas Andersson, ekonom, Lillemor Johansson, SAS, Maria Tilkku, representant kommunal Pia Hermansson, sekreterare Sidan 2 av 17

3 SN 34 Dnr SN 15/3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordförande redogör för dagordningen. Socialnämnden beslutar godkänna dagordningen utan förändringar. Sidan 3 av 17

4 SN 35 Dnr SN 15/2 FÖREGÅENDE Ordförande frågar om föregående protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Socialnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Sidan 4 av 17

5 SN 36 Dnr SN 14/23 ÅRSBOKSLUT 2014 Ekonom Jonas Andersson deltar vid socialnämndens sammanträde och redogör för bokslutet Socialnämndens resultat blev kronor jämfört med budget. Följande områden uppvisar större avvikelser: Äldreomsorg kronor Insatser enligt LSS och SFB kronor Vård för vuxna med missbruksproblem kronor Ekonomiskt bistånd kronor En återbetalning av för högt debiterade sociala avgifter för personer under 25 år och över 65 år tillsammans med en minskad semesterlöneskuld samt att kostnaderna för institutionsplaceringar utanför kommunen har kunnat hållas lägre än beräknat gör att resultatet har förbättrats jämfört med tidigare prognoser. SUNDERLAG Årsredovisning 2014 Socialnämnden Diagram över utbetalt försörjningsstöd Enhetschefernas månadsuppföljningar för december YRKANDEN Ordförande Peter Krööse (C) yrkar att socialnämnden beslutar att be ekonomienheten om klara och tydliga besked gällande hanteringen av arbetsgivaravgifter 2015 så att hänsyn kan tas till detta redan i månadsuppföljningen istället för att eventuell justering sker i årsbokslutet samt att nämnden i övrigt godkänner bokslutet för 2014 och översänder verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen. PROPOSITIONSORDNING Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförandes yrkande och finner att så är fallet. Ordförande frågar om nämnden kan besluta att ställa sig bakom Tore Olssons (C) protokollsanteckning och finner att så är fallet. Sidan 5 av 17

6 Socialnämnden beslutar att be ekonomienheten om klara och tydliga besked gällande hanteringen av arbetsgivaravgifter 2015 så att hänsyn kan tas till detta redan i månadsuppföljningen istället för att eventuell justering sker i årsbokslutet samt att nämnden i övrigt godkänner bokslutet för 2014 och översänder verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Tore Olssons (C) protokollsanteckning. SANTECKNING Tore Olsson (C) ger förvaltningen en eloge för det goda resultatet och tackar all personal varmt för väl utfört arbete under det gångna verksamhetsåret. Kommunstyrelsen Socialförvaltningens ledningsgrupp Sidan 6 av 17

7 SN 37 Dnr SN 14/80 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2014 Socialnämnden beslutade den 26 februari om intern kontrollplan för Enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för intern kontroll ska nämnden senast i samband med årsbokslutet rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelse och revisorer. Socialförvaltningen har upprättat förslag till rapport. Av rapporten framgår bland annat att det systematiska arbetet med intern kontroll fungerat väl under året. SUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Intern kontrollplan 2014 Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2014 och överlämnar denna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen Kommunens revisorer KPMG Sidan 7 av 17

8 SN 38 Dnr SN 14/181 RAPPORTERING AVVIKELSER SOL OCH LSS 2014 Socialt ansvarig samordnare har i uppdrag att till socialnämnden redovisa avvikelser som skett under året gällande SoL och LSS. Redovisning sker två gånger per år. Nu har redovisning gjorts för Det har skett totalt 84 avvikelser enligt SoL och LSS under Avvikelserna är fördelade på sju enheter. Fyra enheter saknar helt avvikelser. Avvikelserna fördelas på: hemtjänsten inklusive Korttiden 51 avvikelser, särskilt boende 20 avvikelser, LSS stöd och boende sju avvikelser och LSS/socialpsykiatri stöd och sysselsättning sex avvikelser. En jämförelse mellan halvåren 2014 visar att det skett en minskning från 57 avvikelser första halvåret till 27 andra halvåret. SUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Rapport avvikelser enligt SoL och LSS 2014, Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialförvaltningens ledningsgrupp Sidan 8 av 17

9 SN 39 Dnr SN 14/178 ANMÄLAN LEX SARAH Socialt ansvarig samordnare, SAS, har utrett en händelse på Karlslunds äldreboende i oktober 2014 då det upptäcktes att de saknades pengar för en brukare. Vid kontroll framkommer att det är flera felräkningar, att transaktioner inte signerats samt att det händer att personal räknar kassan tillsammans istället för att var och en räknar och sedan jämför om summan är densamma. Brukaren blev av med 870 kronor, för övrigt inga kända konsekvenser. Händelsen har diskuterats med personal bland annat på APT. Anhöriga har kontaktats och polisanmälan har gjorts. Ny rutin gällande hantering av privata medel har gåtts igenom och översyn har gjorts över vilka som ska ha tillgång till brukarnas värdeskåp. Ledningsgruppen har informerats. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. SUNDERLAG Anmälan lex Sarah, Utredning av lex Sarah, Riktlinjen "Hantering av privata medel inom socialtjänsten", Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare Enhetschef Karlslunds äldreboende Sidan 9 av 17

10 SN 40 Dnr SN 14/198 UTREDNING LEX SARAH Socialt ansvarig samordnare har utrett en händelse som inträffade på Karlslunds äldreboende i november En brukare (A) som verkar mycket arg och hotfull står framför en annan brukare (B). B säger att B blivit slagen ett par gånger mot överkroppen. A är medveten om händelsen. B fick ett mindre sår på ett finger och kände sig otrygg, rädd och orolig. Otryggheten var främst samma kväll som händelsen utspelades. Planerade åtgärder är bland annat att diskutera hur man arbetar med personer som har demensproblematik, att se över behovet av kompetensutveckling i arbetsgruppen och ge handledning åt personalen. Uppföljning av planerade åtgärder kommer att ske i mars Händelsen är ett missförhållande men har inte anmälts till Inspektionen för vård och omsorg då den inte anses vara ett allvarligt missförhållande. SUNDERLAG Utredning av lex Sarah enligt 14 kap. 6 socialtjänstlagen, Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. JÄV På grund av jäv deltar inte Laila Norstedt Persson (M) i handläggning och beslut i detta ärende. Socialt ansvarig samordnare Enhetschef Karlslunds äldreboende Sidan 10 av 17

11 SN 41 Dnr SN 14/200 UTREDNING LEX SARAH Socialt ansvarig samordnare har utrett en händelse som inträffade i december 2014 på Karlslunds äldreboende. Brukare A tar tag i brukare B:s handled, klämmer hårt och drar B emot sig. B säger ifrån men A släpper inte taget förrän personalen hjälper till. Brukare B blev rädd och det gjorde ont. Vid uppföljning av händelsen känner inte brukare B någon oro längre. Planerade åtgärder är bland annat att diskutera hur man arbetar med personer som har demensproblematik, att se över behovet av kompetensutveckling i arbetsgruppen och ge handledning åt personalen. Uppföljning av planerade åtgärder kommer att ske i mars Händelsen är ett missförhållande men har inte anmälts till Inspektionen för vård och omsorg då den inte anses vara ett allvarligt missförhållande. SUNDERLAG Utredning av lex Sarah enligt 14 kap. 6 socialtjänstlagen, Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare Enhetschef Karlslunds äldreboende Sidan 11 av 17

12 SN 42 Dnr SN 14/201 UTREDNING LEX SARAH Socialt ansvarig samordnare har utrett en händelse som inträffade i december 2014 på Karlslunds äldreboende där en brukare viftar med armarna och hotar en annan brukare verbalt. Den brukare som blev hotad kände sig rädd och blev orolig. Planerade åtgärder är bland annat att diskutera hur man arbetar med personer som har demensproblematik, att personalen ska sitta tillsammans med brukarna i matsalen för att synas när de inte utför omvårdnadsarbete eller har rast, omstrukturering av brukarnas sittplatser i matsalen för att minska risken för osämja, handledning av sjuksköterska och psykoterapeut och veckomöten där enhetschef, sjuksköterska och personal går igenom hur de boende mår. Uppföljning av planerade åtgärder kommer att ske i mars Händelsen är ett missförhållande men har inte anmälts till Inspektionen för vård och omsorg då den inte anses vara ett allvarligt missförhållande. SUNDERLAG Utredning av lex Sarah enligt 14 kap. 6 socialtjänstlagen, Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare Enhetschef Karlslunds äldreboende Sidan 12 av 17

13 SN 43 Dnr SN 15/53 UTREDNING LEX SARAH Socialt ansvarig samordnare har utrett en händelse som inträffade i hemtjänsten i januari 2015 då en brukare larmat men inte fått någon hjälp. När personal pratade med brukaren uppfattade personalen att brukaren inte behövde någon hjälp och åkte därför inte till brukaren. Brukaren hade även kontaktat en anhörig som kom till brukaren och brukaren åkte då in till sjukhus med ambulans. Inga kända konsekvenser för brukaren. Vid samtal efter att brukaren kommit hem från sjukhuset framkom ingen oro kopplad till händelsen. Alla berörda personalgrupper kommer informeras om vikten av att besvara larmen på ett säkert sätt. Ansvarig enhetschef kommer se till att det finns väl fungerande telefoner för uppdraget. I kommande rutin/rutiner för introduktion av nyanställda kommer trygghetslarm att tas med som en punkt. Ledningsgruppen kommer att informeras. Uppföljning kommer ske i slutet av april Händelsen är att anse som ett missförhållande men har inte anmälts till Inspektionen för vård och omsorg då den inte anses vara ett allvarligt missförhållande. SUNDERLAG Utredning av lex Sarah enligt 14 kap. 6 socialtjänstlagen, SoL, Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare Enhetschef hemtjänst Centrum Sidan 13 av 17

14 SN 44 Dnr SN 15/60 FÖRSLAG TILL ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRBÄTTRADE STÖD OCH BEHANDLINGSINSATSER VID OMHÄNDERTAGANDET AV BERUSADE PERSONER Inom ramen för ett förbättringsarbete kring omhändertagandet av berusade personer enligt LOB (lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.) samarbetar länets kommuner, Landstinget i Värmland samt Polismyndigheten. Nu fråga om beslut om överenskommelse för att kunna ta del av fortsatta statliga utvecklingsmedel för SUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Förslagsskrivelse från Styrgruppen för förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer, Region Värmland/Värmlands läns vårdförbund Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå överenskommelse om fortsatt utredning om förbättringar av omhändertagande enligt LOB och tillnyktring i Värmland med den inriktning som framgår av styrgruppens utredningsrapport Kommunstyrelsen Sidan 14 av 17

15 SN 45 Dnr SN 15/38 DELEGERINGS Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 4 februari redovisas. Beslutade bostadsanpassningsbidrag för januari redovisas. Övriga handläggares delegeringsbeslut redovisas för perioden Ordförande anmäler att ordförandebeslut tagits i avvaktan på beslut i arbetsutskott, angående ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL gällande fortsatt placering på HVB-hem för vuxen med missbruksproblem. Beslut har tagits i arbetsutskottet den 18 februari. YRKANDEN Inger Sundin (S) och Kenneth Pihlström (S) yrkar att socialnämnden beslutar att be förvaltningen att ta fram ett ärende där man arbetat på ett bra sätt med hemmaplanslösningar och på så sätt undvikit placering och redovisa detta som kontrollärende på nämndssammanträdet i mars. PROPOSITIONSORDNING Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Inger Sundin och Kenneth Pihlströms yrkande och finner att så är fallet. Ordförande frågar om nämnden kan besluta att därmed har delegeringsbesluten redovisats för nämnden och finner att så är fallet. Socialnämnden beslutar att be förvaltningen att ta fram ett ärende där man arbetat på ett bra sätt med hemmaplanslösningar och på så sätt undvikit placering och redovisa detta som kontrollärende på nämndssammanträdet i mars. Socialnämnden beslutar att därmed har dessa delegeringsbeslut redovisats för nämnden. Sidan 15 av 17

16 SN 46 Dnr SN 15/42 MEDDELANDE Följande meddelande har inkommit: Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige KF 8 Ramjustering i driftbudget på grund av nya internhyror Förebyggargruppens kvartalsrapport oktober - december 2014 Rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Kan jag leva som andra? Insatser i bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning. Rapport från Riksstroke, Ett år efter stroke Rapport från FoU Välfärd Värmland, 2015:2, Integrerad Psykiatri i Värmland Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sidan 16 av 17

17 SN 47 Dnr SN 15/37 SOCIALCHEFEN INFORMERAR Socialchefen informerar om: *Inspektionen för vård och omsorgs kommande granskning av uppföljning av vård av familjehemsplacerade barn samt granskning av hur nämnden bedriver egenkontroll inom samma område, *beläggningen på korttidsplatser respektive i särskilt boende för äldreomsorgen, *att intyg från hyresvärd/bostadsrättsförening inte längre krävs för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas (se för mer information om bostadsanpassning), *aktuellt läge avseende Första linjen där invigning av verksamheten sker den 31 mars, *att det för närvarande är akut brist på vårdplatser i landstinget vilket också påverkar kommunen, *svårigheterna att rekrytera erfaren personal med rätt kompetens till enheten för individ- och familjeomsorg samt *motsvarande svårigheter när det gäller rekrytering av sjuksköterskor, särskilt inför sommaren. Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sidan 17 av 17

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer