Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering"

Transkript

1 Tekniska nämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Ärende 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående mötes protokoll 3 Antagande av anbud el-system, terrasserings- och konstgräsentreprenad för konstgräsplan vid Sannerudsvallen, Kil 4 Information från tekniska förvaltningen Dnr TN 11/350(14) 5 Preliminärt bokslut 2011 TN 11/221(35) 6 Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för projektet kväverening på Kils avloppsreningsverk 7 Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för modernisering av larmutrustning 8 Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för om- och tillbyggnad av gruppbostad Klövervägen 1, fgh Kilslund 1:40, Kils kommun 9 Uppföljning av intern kontrollplan 2011/Kontrollansvarigs rapport avseende provtagningar vattenförsörjning och avlopp 10 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av sand, grus och krossmaterial 11 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av asfaltering 12 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av snöstörsättning 13 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av högtrycksspolning och slamsugning 14 Parkering på Nygatan/Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Nygatan nr :01 15 Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter under perioden september-december 2011 TN 12/40(2) TN 12/39(2) TN 11/347(6) TN 11/38(18) TN 12/31(3) TN 12/34(2) TN 12/33(2) TN 12/35(2) TN 12/38(2) TN 11/2(234) 16 Anmälan av delegeringsbeslut TN 12/14(1) 17 Meddelanden TN 12/15(1) 18 Rapporten från deltagare i kurser och konferenser TN 12/16(1) Berndt Björkman Ordförande Mujesira Mesinovic Sekreterare

2 1 Godkännande av dagordning

3 2 Föregående mötes protokoll Ordförande frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

4 3 Dnr TN 11/350(14) Antagande av anbud el-system, terrassering- och konstgräsentreprenad för konstgräsplan vid Sannerudsvallen, Kil Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud på rubricerad entreprenad. Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidens utgång den 16 januari 2012 har x anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden antar det mest fördelaktiga anbudet och att genomförande av projektet sker via investeringsmedel projekt nr Vidare föreslås att nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Tekniske chefen Jan Westerberg redovisar ärendet vid sammanträdet. Förfrågningsunderlag Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering x Tekniska chefens tjänsteskrivelse x 1. Tekniska nämnden beslutar att anta det mest fördelaktiga anbudet. 2. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. 3. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen.

5 4 Information från tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen informerar om följande. 1. Projektet kväverening (Styrbjörn) 2. Rivningen av två objekt vid Sannerudsskolan (Jan) 3. Utredningen brand Musikskolan (Lena) 4. Kostutredningen (Lena) 5. Världsnaturfondens klimatmanifestation Earth Hour 2012 (Therese) Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

6 5 Dnr TN 11/221(35) Preliminärt bokslut 2011 Tekniska förvaltningen redovisar preliminärt bokslut 2011 vid sammanträdet.

7 6 Dnr TN 12/40(2) Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för projektet kväverening på Kils avloppsreningsverk Ombyggnationen av Kils avloppsreningsverk gällande kväverening har pågått under Av de medel som avser 2011 kvarstår kronor och eftersom projektet inte är avslutat ska detta belopp föras över från 2011 till 2012 års investeringsbudget. Projektet nr Kväverening har fram till och med kostat ca kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av ytterligare kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget projekt nr Kväverening. Tekniske chefen Jan Westerberg redovisar ärendet vid sammanträdet. Tekniska chefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av ytterligare kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget projekt nr Kväverening.

8 7 Dnr TN 12/39(2) Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för modernisering av larmutrustning Larmutrustning i kommunens fastigheter är i stort behov av modernisering. En revision gjord i november 2011 visar att de flesta anläggningar är föråldrade och har en mängd fel och brister. Många av anläggningarna är även i behov av kostsammaåtgärder som borde utföras snarast. För 2011 finns kronor kvar av de investeringsmedel som anslagits på kronor. Det finns kronor i anslag även för 2012, men åtgärdsbehovet är stort och brådskande. De sammanlagda medlen för modernisering av larmutrustning under 2012 skulle därmed bli kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget för projekt nr Larmutrustning modernisering. Vik. fastighetschef Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. Vik. fastighetschefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget för projekt nr Larmutrustning modernisering.

9 8 Dnr TN 11/347(6) Förslag till omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget från 2011 till 2012 för om- och tillbyggnad av gruppbostad Klövervägen 1, fgh Kilslund 1:40, Kils kommun En om- och tillbyggnad av gruppbostad Klövervägen 1 i Kil pågår. Tidplanen för byggnationen har redan tidigare framflyttats jämfört med ursprungligt tidplaneförslag. En omdisponering av kronor av medlen för ombyggnation beslutades därför i tekniska nämnden i november. Förseningar innebär att nu ytterligare kronor behöver omdisponeras från 2011 till Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget för projekt nr Om- och tillbyggnad gruppbostad Klövervägen 1. Vik. fastighetschef Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. Vik. fastighetschefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige omdisponering av kronor från 2011 till 2012 års investeringsbudget för projekt nr Om- och tillbyggnad gruppbostad Klövervägen 1.

10 9 Dnr TN 11/38(18) Uppföljning av intern kontrollplan 2011/Kontrollansvarigs rapport avseende provtagningar vattenförsörjning och avlopp Enligt 6 kap 7 Kommunallagen (1991:900) ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kontrollerna ska genomföras i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Tekniska förvaltningen redovisar kontrollansvarigs rapport om provtagningar avseende vattenförsörjning och avlopp. Driftingenjören VA-verken Styrbjörn Rollof redovisar ärendet vid sammanträdet. Intern kontrollplan 2011 Tekniska nämndens beslut , 4 Kontrollansvarigs rapport Tekniska nämnden lägger rapporten avseende intern kontroll om provtagningar vattenförsörjning och avlopp till handlingarna.

11 10 Dnr TN 12/31(3) Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av sand, grus och krossmaterial Tekniska förvaltningen behöver göra en ny upphandling av sand, grus och krossmaterial inom kommunen eftersom det kontrakt vi har haft de senaste åren går ut under hösten Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av sand, grus och krossmaterial och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Anbudsinbjudan Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av sand, grus och krossmaterial.

12 11 Dnr TN 12/34(2) Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av asfaltering Tekniska förvaltningen behöver göra en ny upphandling av asfaltering inom kommunen eftersom det kontrakt vi har haft de senaste åren gick ut under hösten Entreprenaden omfattar asfaltering enligt asfaltplan. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av asfaltering. Gatuchefen Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Förfrågningsunderlag Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av asfaltering.

13 12 Dnr TN 12/33(2) Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av snöstörsättning Tekniska förvaltningen behöver göra en ny upphandling av snöstörsättning inom kommunen eftersom det kontrakt vi har haft de senaste åren går ut under våren Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av snöstörsättning. Gatuchefen Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Förfrågningsunderlag Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av snöstörsättning.

14 13 Dnr TN 12/35(2) Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av högtrycksspolning och slamsugning Tekniska förvaltningen behöver göra en ny upphandling av högtrycksspolning och slamsugning inom kommunen eftersom det kontrakt vi har haft de senaste åren går ut under våren Entreprenaden omfattar högtrycksspolning och slamsugning inom Kils kommun. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av högtrycksspolning och slamsugning. Gatuchefen Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Förfrågningsunderlag Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden godkänner förfrågningsunderlaget och beslutar uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra upphandling av högtrycksspolning och slamsugning.

15 14 Dnr TN 12/38(2) Parkering på Nygatan/Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Nygatan nr :01 Tekniska förvaltningen har fått in ett önskemål från personal på Skogsgläntan om att det endast ska vara tillåtet att parkera på Nygatan, mellan Sannerudsgatan och Skogsvägen, för de som ska lämna och hämta barn på förskolan. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att endast tillåta parkering i 10 minuter på Nygatan mellan Sannerudsgatan och Skogsvägen. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Nygatan nr :01 samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari Gatuchefen Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. Gatuchefens tjänsteskrivelse Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Nygatan nr :01 1. Tekniska nämnden beslutar att endast tillåta parkering i 10 minuter på Nygatan mellan Sannerudsgatan och Skogsvägen. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Nygatan nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2012.

16 15 Dnr TN 11/2(234) Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter under perioden september-december 2011 Tekniska förvaltningen redovisar inkomna klagomål/synpunkter under perioden septemberdecember Inkomna Tertial I Tertial II Tertial III Sammanlagt klagomål jan-april maj-aug sept-dec Gatubelysning Vinterväghållning Kommunala vägar Enskilda vägar Lekparker/parker Trafiksäkerhet/trafik VA-ledningar Kommunala skogar Naturområden VA-verken VA-räkningar Slamsugning Fastigheter Skadegörelse/nedskräpning Kultur- och fritid Industrispår Övrigt (jord, jobb m.m.) Kommentarer Gatuavdelningen Enskilda vägar har fått både åsikter och klagomål gällande skick. Det mesta handlat om regnskador och täta eller trasiga trummor. Allmänna vägar har gett samtal om uppstickande brunnar, asfaltskador och allmänt dålig skick. VA-ledningar har samtal inkommit i samband med läckor. Gatubelysningen har det varit ganska hett omkring under denna period, mörkret kommer och belysningen blir viktig. Positiva samtal (3 st) har tagits emot och de har främst handlat om VA-sidan. Mycket beröm gäller lagningarna av läckor på Granvägen. Parksidan har fått flera positiva utrop (2 st) gällande förnyelse i parkerna, flest gällande parken på Hjortvägen. Fastighetsavdelningen Snö och halka: det har kommit in en del klagomål på, varav de flesta gäller förskolor. Alla vidarebefordras direkt till Riksbyggen och har åtgärdats. Byte till flisblandad sand är en annan åtgärd som vidtagits för att få bättre varaktig effekt. Löv gäller samma som ovan, synpunkterna tas även upp på månadsmöten med Riksbyggen. Säkerhet grindar och staket: synpunkter har kommit in angående staket Dallidens förskola, Vikstaskolan och Fageråsskolan. De två senare har redan åtgärdats och runt Dallidens förskola kommer nytt och högre staket sättas upp till våren. På Skogsgläntan har grindlåsen åtgärdats efter synpunkter från föräldrar.

17 15, forts Passersystem: de nya passersystemen till idrottshallarna har både haft en del barnsjukdomar tekniskt samtidigt som en hel del arbete har krävts för att anpassa dem till verksamhetsbehov. Kök: här finns återkommande klagomål som gäller bl.a. ventilation, reparationsbehov av kylar och övrig utrustning samt ytskikt och hygienfrågor. Utemiljö Sörgården, Norrgården, Klövervägen, Lyktan: Sörgården och Norrgården har fått nya utegårdar inkl ny asfalt efter klagomål både gällande tillgänglighet för funktionshindrad och för övriga barn. Vi har fått en hel del positiva reaktioner efter åtgärden, från både personal och föräldrar. Klövervägen har fått träd fällt efter synpunkter från personal. Ang Lyktan finns pågående diskussion om trädfällning. Tekniska nämnden godkänner redovisningen om inkomna klagomål/synpunkter under perioden september-december 2011 och överlämnar det vidare till kommunstyrelsen.

18 16 Dnr TN 12/14(1) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut enligt förteckning daterad Förteckning över delegeringsbeslut Tekniska nämnden godkänner den redovisade anmälan av delegeringsbeslut.

19 17 Dnr TN 12/15(1) Meddelanden Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har inkommit in till tekniska nämnden: 1. Kommunfullmäktiges beslut , 179 om investeringsbudget 2012 och investeringsplan Kommunfullmäktiges beslut , 182 information om taxor Kommunfullmäktiges beslut , 185 om tekniska nämndens begäran om omdisponering 2011 år investeringsbudget asfaltering järnvägsövergång. 4. Kommunfullmäktiges beslut , 186 om tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års investeringsbudget julgransbelysning. 5. Kommunfullmäktiges beslut , 188 om förlikning med bostadsrättsföreningen Dalliden beträffande elkostnader Ravinvägen 1-7, Kil. 6. Kommunfullmäktiges beslut , 191 om svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid rondellen vid Musikskolan i Kil. 7. Kommunfullmäktiges beslut , 193 om svar på medborgarförslag om förbättring av gångväg mellan östra och västra Stenåsen i Kil. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

20 18 Dnr TN 12/16(1) Rapporten från deltagare i kurser och konferenser Agneta Käld (KD) informerar om föreläsningen om vattentjänsterna (VA-branschens aktuella frågor) som ägde rum den 15 december 2011 i Stockholm. Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 15.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Linn

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl. 07.30-11.50 Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Monika Flöjt (S) Joacim Nilsson (S) Hans Bengtson (S)

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Monika Flöjt (S) Joacim Nilsson (S) Hans Bengtson (S) Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 09.00-10.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Henrik Fredriksson (M) Lars-Olof

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-02-18 Miljö- och tekniknämnden Tid och plats Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Christian Ghaemi (MP), ordförande Karl-Axel

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1 Plats och tid kl 08.30 12.20 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-11-21 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer