Sammanträdesdatum Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco"

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående mötesprotokoll 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco 4 Information från tekniska förvaltningen 5 Revisorernas övergripande granskning år 2014 TN 14/141 6 Kommunfullmäktiges övergripande mål TN 14/24 7 Meddelanden - Information till tekniska nämnden 2015 TN 15/15 8 Anmälan av delegeringsbeslut TN 15/14 9 Kurser och konferenser TN 15/16 Berndt Björkman Ordförande Lena Johansson Sekreterare

2 1 Dnr GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

3 2 Dnr FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Ordföranden frågar om föregående mötesprotokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna

4 3 Dnr INFORMATION OM UTVECKLING AV KILS CENTRUM OCH OMBYGGNATION AV GRÖNA TORGET, SWECO Vid dagens sammanträde deltar representanter från Sweco för att informera om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget. Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

5 4 Dnr INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Information från verksamheterna VA, gata och fastighet 2. Utbyggnad av Lövenstrand 3. EU-migranter 4. Idrottsplaner på Dalliden 3 5. Underrättelse om granskning - Detaljplan för Skommita-Tallåsen 6. Återställning av fiber, Relacom 7. Skrivelse från Handikappföreningarna Kil/Rådet för funktionshindrade om Lövenstrand och Mulleskogen, stigar igenväxta. (Skrivelsen finns som handling under ärende 7) 8. Skrivelse från Handikappföreningarna Kil/Rådet för funktionshindrade med önskemål om parkering för handikappade vid servicehuset Smeden. (Skrivelsen finns som handling under ärende 7) 9. Workshop VA-plan Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

6 5 Dnr TN 14/141 REVISORERNAS ÖVERGRIPANDE GRANSKNING ÅR 2014 Varje år gör kommunrevisorerna en övergripande granskning över de kommunala nämnderna i enlighet med kommunallagens 9 kapitel 9. Revisorerna besöker också de kommunala nämnderna en gång per år. Kommunrevisorerna har inkommit med en revisionsrapport och nämnderna har fram till den 31 mars 2015 att yttra sig. För tekniska nämnden har följande noterats: Revisorernas genomgång med nämnden berörde bland annat arbetet med kontroll och uppföljning av personalens bisysslor samt regler för IT-system och uppföljning av IT-säkerhet. Avseende bisysslor noterades det att det gått 2-3 år sedan den senaste uppföljningen gjordes liksom att nämnden inte vidtagit åtgärder för en systematisk uppföljning på IT-området. Revisorerna framhöll vikten av att nämnden har god kännedom om de eventuella bisysslor hos personalen som kan inverka på deras arbetssituation i kommunen. Likaså påtalades av revisorerna att nämnden har ett ansvar för den IT-verksamhet som sker inom dess område även om driften sköts av en annan del av organisationen. Avseende budgetprocessen bedömdes denna i allt väsentligt ändamålsenlig men rutinerna för tilläggsanslag och omdispositioner mellan verksamheterna ansågs något omständlig. Nämndens uppföljning av verksamhetens kvalitet och effektivitet har enligt nämnden utvecklats bland annat med användande av nyckeltal. Vidare diskuterade revisorerna ett antal sakområden med nämnden bland annat berördes att nämnden inom VA-området arbetar med VA-planer samt kartläggning av säkerhetsaspekter på VAanläggningar och planering av reservvattentäkt. Inom gatuområdet diskuterades rekrytering av ny gatuchef samt arbetet med långsiktig planering av gator och det praktiska samråd som ägt rum med medborgarna om Lersättersvägen samt underhållsplaner och markförhållanden. Revisorerna bedömer sammanfattningsvis att nämndens verksamhet bedrivs på ett tillfredställande sätt givet de resurser som står till buds. Revisorernas kommentarer gällande verksamhetsfrågor delas av förvaltningen och verksamheten kommer att utgå från detta framåt. Tekniska förvaltningen delar revisorernas syn gällande budgetprocessen och vill i sammanhanget informera om att budgetprocessen har gjorts om och förmodligen ska detta resultera i en enklare hantering av den samma. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att nämnden har tagit del av rapporten. Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Jan Westerberg för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Skrivelse från kommunrevisorerna Revisionsrapport från KPMG Förvaltningens tjänsteskrivelse

7 Tekniska nämnden har tagit del av rapporten

8 6 Dnr TN 14/24 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Sedan oktober 2014 består kommunfullmäktige i Kils kommun av nya ledamöter. Majoriteten i nya kommunfullmäktige har tagit fram nya övergripande mål som gäller för perioden Eftersom dessa mål ska brytas ner till nämndnivå ska tekniska nämnden ta fram nya mål gällande samma period. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att nämnden har tagit del av informationen gällande kommunfullmäktiges nya mål och att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram nya förslag till mål i samråd med ledamöter för tekniska nämnden, gällande perioden Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef jan Westerberg för ärendet. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges övergripande må Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden har tagit del av informationen gällande kommunfullmäktiges nya mål och tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram nya förslag till mål i samråd med ledamöter för tekniska nämnden, gällande perioden

9 7 Dnr TN 15/15 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL TEKNISKA NÄMNDEN 2015 Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit: 1. Kommunfullmäktiges protokoll Övergripande mål Minnesanteckningar från möte med Rådet för funktionshindrade Skrivelse från Handikappföreningarna Kil/Rådet för funktionshindrade om Lövenstrand och Mulleskogen, stigar igenväxta 4. Skrivelse från Handikappföreningarna Kil/Rådet för funktionshindrade med önskemål om parkering för handikappade vid servicehuset Smeden. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående skrivelser, protokoll m.m.

10 8 Dnr TN 15/14 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut för perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. BESLUTSUNDERLAG Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

11 9 Dnr TN 15/16 KURSER OCH KONFERENSER Följande kursinbjudan har inkommit till tekniska nämnden: Svenskt Vatten Konferens för politiskt ansvarig för vattentjänster. Kursen behandlar bl.a. det juridiska regelverket, taxefrågor, viktiga utvecklingsfrågor m.m. Utbildningen genomförs vid tre tillfällen: Stockholm 15 april 2015, Göteborg 28 april 2015 och Malmö 6 maj 2015

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer