Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Lars Nyberg, förvaltningschef Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 50 Budget 2014 uppdrag Fjärrvärmetaxa Köp av lokaler, bostadsrättsföreningen Växlaren Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Månadsprognos september Skattesats för år Ramar för lån Ramar för borgen Driftbudget för år 2015 samt budgetramar för perioden Investeringsbudget för år 2015 samt investeringsramar för perioden Införande av flextrafik i Malung-Sälens kommun Sammanträdesplan

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2013: Budget 2014 uppdrag Budgetutskottets beslut 1. Inkomna rapporter är mottagna. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att revidera uppdragslistan och ge berörda förvaltningar och verksamheter instruktioner för vidare beredning, i enlighet med budgetutskottets anvisningar. 3. Justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Budgetutskottet beslutade vid sammanträden den 29 oktober 2013, 70, samt den 26 november 2013, 83, att lämna en uppdragslista bestående av drygt 40 uppdrag till samtliga nämnder. Uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 8, är upprättad för behandling av budgetutskottet, liksom återrapporteringar av uppdrag. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2014 att inkomna rapporter är mottagna, att uppdragslistan revideras enligt budgetutskottets anvisningar samt att justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Budgetutskottet genomför genomgång och beslutar om revideringar av uppdragslistan utifrån inkomna rapporter samt ger anvisningar för uppdragens fortsatta beredning och process. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag., daterat 14 oktober 2014 Uppdragslistan, rapport nummer 8, daterad 8 september 2014 Återrapportering av uppdrag om samordnad turistbyråverksamhet Återrapportering av uppdrag om föreningsbidrag och samordning av föreningsfrågor Sammanfattande återrapportering av övriga uppdrag Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Fjärrvärmetaxa 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Fjärrvärmetaxans rörliga del ska för år 2015 vara 46 öre per kwh. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är indexreglerad enligt konsumentprisindex), dels en rörlig del (pris per kwh) som beslutas av kommunfullmäktige. Den rörliga delen av fjärrvärmetaxan höjdes senast inför år 2011, då med två öre per kwh. Service- och teknikförvaltningen föreslår, gällande den rörliga delen, att priset för 2015 höjs från 44 öre till 46 öre per kwh (exklusive moms). Den föreslagna höjningen av fjärrvärmetaxan motiveras med att det finns underhållsbehov för 2015, som en höjd taxa kan finansiera. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2014 att fjärrvärmetaxa för 2015 fastställs enligt förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 14 oktober 2014

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Köp av lokaler, bostadsrättsföreningen Växlaren Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun förvärvar den del av bostadsrättsföreningen Växlaren där biblioteksverksamhet bedrivs, till en köpeskilling av 1 mkr. Bostadsrättsföreningen Växlaren har inkommit med en förfrågan om kommunen är intresserad av att köpa lokalerna som biblioteksverksamheten idag (2014) hyr av bostadsrättsföreningen. Den del som kommunen hyr och bedriver bibliotek i är en tredjedel av föreningens totala yta. Föreningen är värderad till 3 mkr och ytan som erbjuds är en tredjedel av den totala ytan, därför föreslås köpekillingen till en tredjedel av föreningens värde, det vill säga 1 mkr. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att Malung-Sälens kommun förvärvar den del av bostadsrättsföreningen Växlaren där biblioteksverksamhet bedrivs, till en köpeskilling av 1 mkr. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 7 oktober 2014

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Budgetutskottet förslag till kommunstyrelsen Anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun fastställs upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2011 om en investeringsprocess för Malung-Sälens kommun. En arbetsgrupp bestående av företrädare från de två största nämnderna har tillsammans med kontoret för verksamhetsstöd (KFV) och service- och teknikförvaltningen träffats under 2013 och 2014 för att se över investeringsprocessen. Målet med översynen har bland annat varit att justera och anpassa styrande belopp och avgränsningar men främst att förtydliga investeringsprocessen. Förslaget till anvisningar har kompletterats både avseende definitioner och hur processen ska gå till. Bland annat har beloppsgränsen för investeringar höjts. Det finns även förslag till två nya bilagor. Ett formulär, där förvaltningen anger behov och konsekvenser, har tagits fram. Därutöver har en mall, som ska användas vid uppföljning av genomförda investeringar, utarbetats. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2014 att anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 13 oktober 2014 Förslag till Anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun, daterade 13 oktober 2015

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Månadsprognos september 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Förvaltningar och verksamheter ska i kommande prognoser för året återrapportera om genomförda besparingsåtgärder, i enlighet med budgetutskottets beslut om stor restriktivitet avseende påverkbara kostnader, fattat den 27 maj 2014, 38. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 15 okt lämna in en månadsprognos till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. Den totala prognosen för Malung-Sälens kommun för 2015 är ett underskott på ca 24,8 mkr jämfört med budgeten, vilket är ett prognostiserat negativt resultat på ca 21,8 mkr. Ytterligare rapporteringstillfälle avseende månadsprognos under året blir per den sista november. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2014 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelser med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ordföranden finner att budgetskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att förvaltningar och verksamheter i kommande prognoser för året ska återrapportera om genomförda besparingarsåtgärder, i enlighet med budgetutskottets beslut om stor restriktivitet avseende påverkbara kostnader, fattat den 27 maj 2014, 38. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 9 oktober 2014 Månadsprognos september 2014

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Skattesats för år 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Skattesatsen för år 2015 ska vara 22,54 kr. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige fastställde den 23 september 2013 nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att skattesatsen inte ska överstiga genomsnittet för Dalarnas län under planperioden Malung-Sälens kommuns skattesats för år 2014 är 12 öre lägre än genomsnittet i Dalarna. De nya finansiella målen innebär även att resultatmålet på tidigare 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, har justerats ner till ett nollresultat för Justeringen är en anpassning till kommunens ekonomiska läge och möjliggör för en oförändrad skattesats för år Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att skattesatsen för år 2015 ska vara 22,54 kr. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 7 oktober 2014

9 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Ramar för lån 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2015, med upp till 65 mkr. 2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013, 70, om nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Kommunen har under åren stärkt sin kassalikviditet genom bland annat vissa år med goda resultat men även genom större nyupplåningar. Under 2014 har ingen nyupplåning gjorts och det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 23 mkr. Årets investeringar överstiger de årliga avskrivningarna med cirka 18 mkr. Det kommer att försämra kommunens likviditet avsevärt. Bedömningen för 2015 pekar på ett underskott på cirka 25 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans; förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Därför bedöms det finnas ett behov av en nyupplåning på cirka 65 mkr för att återställa likviditeten till 90 % kassalikviditet samt för att klara av kommande års resultat. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 utformning av ramar för lån 2015.

10 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 7 oktober 2014

11 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Ramar för borgen 2015 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har behov av att göra en nyupplåning för att kunna genomföra planerade investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten för Det totala lånebehovet för år 2015 bedöms vara tkr. Det innebär att kommunen totalt kommer att ha en kommunal borgen på tkr till VAMAS. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2014 utformning av ramar för lån Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag., daterat 10 oktober 2014

12 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Driftbudget för år 2015 samt budgetramar för perioden Budgetutskottets beslut Ärendet hänskjuts till nästa budgetutskott, i avvaktan på vidare politisk beredning. Driftbudgeten ingår som en del i kommunfullmäktiges styrdokument verksamhetsplan och budget för Under beredning av ärendet har avstämningar gjorts vid de dialogmöten som kommunstyrelsen haft med nämnderna vid två tillfällen under året samt i kommunchefens ledningsgrupp. Budgetutskottet har inför 2014 lämnat uppdrag till nämnder och styrelse med anledning av det ansträngda ekonomiska läget och kommunens strukturella överkostnader. Kommunstyrelsen tog vid sammanträdet den 10 september 2014, 131, beslut om planeringsanvisningar för år Beslutet innebar bland annat att interna ersättningar och internhyra har frysts i 2014 års nivå. Vissa förändringar har gjorts på intäktssidan utifrån de nya beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat efter sommaren. Den senaste prognosen ger sammantaget en intäktsminskning jämfört med tidigare prognoser på cirka 2,25 mkr bland annat på grund av en kraftigare befolkningsminskning än väntat. Kommunen har därmed ca 7,5 mkr mer i skatteintäkter och statliga bidrag under 2015 än år Inför budgetarbetet för 2015 och framåt har nämnderna utgått från oförändrade ramar. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att driftbudget för år 2015 samt ramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att ärendet hänskjuts till nästa budgetutskott, i avvaktan på vidare politisk beredning. 58 fortsättning av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 7 oktober 2014 Förslag till driftbudget 2015 och budgetramar

13 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Investeringsbudget för år 2015 samt investeringsramar för perioden Budgetutskottets beslut Ärendet hänskjuts till nästa budgetutskott, i avvaktan på vidare politisk beredning. Investeringsplanen ingår som en del i styrdokumentet verksamhetsplan och budget Investeringar omfattar till exempel ny- och ombyggnationer, nyanskaffning av inventarier, utrustning med mera med ekonomisk varaktighet längre än tre år och med ett visst ekonomiskt värde. Investeringsutgifter skiljer sig från driftskostnader, som omfattar löpande underhåll och bibehållande av nuvarande standard. Investeringsplanen för åren redogör för de investeringar som ska genomföras de kommande fyra åren. Planen är mer detaljerad år ett och två, medan utrymme kvarstår för åren tre till fyra i planperioden. Både avgifts- och skattefinansierade investeringar ska enligt kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål maximalt uppgå till kommunens totala avskrivningar per år, vilket för år 2015 är cirka 29 mkr. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att investeringsbudget för 2015 samt ramar för åren 2016 till 2018 fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att ärendet hänskjuts till nästa budgetutskott, i avvaktan på vidare politisk beredning. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 7 oktober 2014 Förslag till investeringsplan 2015 och investeringsramar

14 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Införande av flextrafik i Malung-Sälens kommun Budgetutskottets beslut Kommunchefen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för utarbetande av förslag till riktlinjer för flextrafik som en del av kollektivtrafikutbudet inom Malung-Sälens kommun. Malung-Sälens kommun ska komplettera befintlig kollektivtrafikbeställning med anropsbeställd flextrafik. Detta innebär att kommunen ges ett utrymme för att upphandla lokal kollektivtrafik. Eftersom detta till stor del är nya förutsättningar för beställning av kollektivtrafik krävs det att Malung-Sälens kommun formar riktlinjer för hur detta ska hanteras. Samhälls- och landsbygdsutvecklare Klas Darlin föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2014 att kommunchefen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för utarbetande av förslag till riktlinjer för flextrafik som en del av kollektivtrafikutbudet inom Malung-Sälens kommun. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av samhälls- och landsbygdsutvecklare Klas Darlin, daterat 10 oktober 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunchefen

15 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Sammanträdesplan 2015 Budgetutskottets beslut 1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. 2. Kommunsekreteraren uppdras att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet undersöka möjligheterna till vissa revideringar av förslaget till sammanträdesplan. Ett förslag till sammanträdesplan 2015, för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott respektive budgetutskott, har utarbetats av nämndskansliet, i samråd med planeringschefen och ekonomistrategen. Kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut avseende sina sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen har att fatta slutligt beslut avseende sina sammanträdesdagar, inklusive sammanträdesdagar för arbetsutskottet respektive budgetutskottet. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2014 att sammanträdesplan för 2015 fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen, samt uppdra till kommunsekreteraren att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet undersöka möjligheterna till vissa revideringar av förslaget till sammanträdesplan. planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 oktober 2014 Förslag till sammanträdesplan 2015, daterat 14 oktober 2014.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer