ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mona Enqvist

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 49 Strukturell genomlysning av Malungshem AB fastighetsvärdering Återrapportering avseende åtgärdsprogram från nämnderna Ansökan om bidrag till Stiftelsen Vasaloppsleden Delårsbokslut Månadsprognos september Skattesats för år Investeringsplan Driftbudget för år Ramar för lån

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Strukturell genomlysning av Malungshem AB fastighetsvärdering 1. Konsultrapporten är mottagen. 2. Budgetutskottet bereder ärendet vidare, i dialog med Malungshem AB. Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, 24, att en begränsad apportemission genomförs i syfte att stärka det ekonomiska läget för Malungshem AB. NAI Svefa har upprättat en rapport med värdeutlåtande över de fastigheter som kan komma att användas vid en apportemission. I värdeutlåtandet bedöms respektive värderingsobjekts marknadsvärde. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att konsultrapporten är mottagen samt att budgetutskottet bereder ärendet vidare i dialog med Malungshem AB. Huvudvärdeutlåtande avseende del av fastighetsbestånd ägt av Malung-Sälens kommun, upprättat av NAI Svefa, daterat 3 oktober Skickas till För kännedom: Malungshem AB För åtgärd:

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Återrapportering avseende åtgärdsprogram från nämnderna Kommunstyrelsens åtgärdsprogram läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen och dess budgetutskott har utifrån tidigare uppvisade underskott inom verksamheterna begärt in rapport från respektive förvaltning/verksamhet som prognostiserar underskott. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 18 september 2012, 47, att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att bereda åtgärdsprogram för kommunstyrelsens räkning. Rapporten ska innehålla en lägesbeskrivning och åtgärds-/handlingsprogram över planerade åtgärder. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat ett åtgärdsprogram i enlighet med lämnat uppdrag. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012, att kommunstyrelsens åtgärdsprogram läggs till handlingarna. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar om vissa justeringar i upprättat förslag, samt att med gjorda justeringar lägga kommunstyrelsens åtgärdsprogram till handlingarna. och åtgärdsprogram upprättat av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 16 oktober Skickas till För kännedom: KFV För åtgärd:

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Ansökan om bidrag till Stiftelsen Vasaloppsleden Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Stiftelsen Vasaloppsleden beviljas ett bidrag på kronor per år under perioden för drift och underhåll av vandringsleden. 2. Bidraget finansieras via kommunstyrelsens budget för bidrag. Malung-Sälens kommun har genom åren beviljat bidrag till den vandringsled som går längs Vasaloppssträckningen. Stiftelsen Vasaloppsleden har ansvarat för driften. Ett årligt driftbidrag har lämnats från Malung-Sälens kommun motsvarande kr till och med år Under hösten 2011 togs ett initiativ från Jonas Bauer, då VD för Vasaloppet och projektägare för projekt VasaloppsArenan, för att förstärka attraktiviteten avseende vandringsleden. Initiativet ledde till att, efter beredning i Vasaloppskommunerna, kommunstyrelsen vid sammanträde den 12 december 2011, 206, beslutade att anta ett samverkansavtal för att möjliggöra utvecklingen av ökade fritidsaktiviteter genom VasaloppsArenan utefter Vasaloppets sträckning från Sälen till Mora. Ordförande för stiftelsen Vasaloppsleden har i skrivelse, daterad , ansökt om fortsatt driftbidrag på kr per Vasaloppskommun och år för perioden I skrivelsen betonas att det nya samverkansavtalet ger möjlighet att utveckla ledens attraktivitet ytterligare. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2012 att Stiftelsen Vasaloppsleden beviljas ett bidrag på kronor per år under perioden för drift och underhåll av vandringsleden, samt att bidraget finansieras via kommunstyrelsens budget för bidrag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 10 oktober 2012.

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Delårsbokslut 2012 Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Delårsbokslutet visar kommunens resultat för perioden januari till augusti Kommunens utfall per 31 augusti 2012 är ett underskott motsvarande 3,9 mkr. Prognosen för hela året inklusive markenheten pekar på ett resultat som blir betydligt sämre jämfört med budget, ca 19,1 mkr vilket är ett resultat på minus 5 mkr. Avvikelserna är bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag som beräknas öka med ca 10 mkr jämfört med budget. Prognosen innehåller två jämförelsestörande poster (återbetalning AFA, +11,3 mkr och utbetalning av aktieägartillskott till Malungshem AB, -20 mkr) som tillsammans kommer påverka resultatet negativt med 8,7 mkr. Förvaltningarna prognostiserar en ökad nettokostnad med cirka 16,3 mkr jämfört med budget. Koncernprognosen för helåret 2012 pekar mot ett underskott jämfört med budgeten med cirka 28 mkr. Det beror främst på att kommunen och Malungs Elverk visar på stora underskott. Största anledningen till att Malungs Elverk tappar är att etableringen av vindkraftparken på Rämsberget ej genomförs 2012, vilket medför utebliven anslutningsavgift för deras elnät med ca 12 mkr. Enligt prognosen visar koncernen ändå på ett positivt resultat med cirka 24 mkr. I delårsbokslutet finns förvaltningarnas kommentarer avseende verksamhet och ekonomi. Status för måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål ingår i kommentarerna. Redovisningen är något haltande beroende på att nämnderna kommit olika långt i arbetet med nämndsplaner. På övergripande nivå finns indikatorer fastställda för de prioriterade inriktningsmålen men mäts till stora delar en gång per år. En sammanvägd bedömning som utgår från målen har ändå gjorts med hjälp av redovisade nämndsplaner. Kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder har kommenterats på övergripande nivå. Inom samtliga sex områden pågår arbete med att genomföra åtgärderna. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet utifrån det hittillsvarande arbetet med delårsrapporten. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Månadsprognos september Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar löpande ge in uppföljningar till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per november och december. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Månadsprognos september 2012.

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Skattesats för år 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Skattesatsen för år 2013 ska vara 22,54 kr. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Ett av de finansiella målen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för perioden är att skattesatsen ska vara oförändrad under planperioden. Trots delvis förändrade förutsättningar för kommunsektorn under den kommande perioden finns inget i dagsläget som pekar på att kommunfullmäktige ska göra avsteg från det finansiella målet. Inför år 2013 har länets kommuner med stöd av Region Dalarna utrett förutsättningarna för att ta över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Dalarna. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 24 september 2012, 81, att godkänna förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och länets kommuner. För att finansiera övertagandet ska en skatteväxling på 23 öre ske mellan landstinget och kommunerna den 1 januari Skattesatsen föreslås vara oförändrad år 2013 men justeras för den skatteväxling på 23 öre som sker mellan landstinget och länets kommuner. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att skattesatsen för år 2013 ska vara 22,54 kronor. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 16 oktober 2012.

9 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Investeringsplan Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Investeringsplanen för åren redogör för de investeringar som ska genomföras de kommande tre åren. Investeringar ska enligt kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål uppgå till, för den skattefinansierade verksamheten, högst 25 mkr år 2013, 30 mkr år 2014 och 30 mkr för Investeringar omfattar till exempel ny- och ombyggnationer, nyanskaffning av inventarier, utrustning med mera med ekonomisk varaktighet längre än tre år och där värdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Investeringsutgifter skiljer sig från driftskostnader, som omfattar löpande underhåll och bibehållande av nuvarande standard. Förslaget till investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten har, efter sammanställning och prioritering, diskuterats i kommunchefens ledningsgrupp, där övergripande sammanvägningar gjorts. Mindre investeringsobjekt har grupperats för att underlätta för tekniska förvaltningen att kunna göra vissa mindre ombudgeteringar under pågående verksamhetsår. Förslaget innebär att tekniska förvaltningen disponerar 21,7 mkr av den totala ramen. De största investeringsobjekten är om- och tillbyggnationer av förskole- och skollokaler. För avgiftsfinansierad verksamhet finns ingen, av kommunfullmäktige, angiven årlig ram planeras för investeringar i industrilokaler motsvarande drygt 29 mkr samt 10 mkr för iordningställande av tomter i Sälen. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att investeringsplan för åren fastställs enligt bilaga. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober Förslag till investeringsplan för åren

10 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Driftbudget för år 2013 Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Inför budgetarbetet för åren har nämnderna gjort preliminära detaljbudgetar, baserade på kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2012, Kf 69, avseende planeringsramar för de kommande tre åren. Under beredning av ärendet har avstämningar gjorts i kommunchefens ledningsgrupp. Vissa förändringar har gjorts på intäktssidan utifrån de nya beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat efter sommaren. Den senaste prognosen ger sammantaget en intäktsminskning jämfört med rambeslutet i juni. Summa intäkter (skatteintäkter, statliga bidrag och fastighetsavgift) föreslås minska med tkr. Nettokostnaderna för drift och finansförvaltning föreslås oförändrade. För att kommunen ska klara de finansiella mål som är uppsatta, bör resultatet för 2013 motsvara ett överskott på cirka tkr. Nuvarande budgetförslag ger ett resultat på tkr. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att driftbudget för år 2013 fastställs enligt bilaga. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober Förslag till driftbudget för år 2013.

11 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Ramar för lån 2013 Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåning baseras på kommande investeringsbehov för både skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheter har en investeringsram på 25 mkr för Investeringsbehovet för avgiftsfinansierad verksamhet är bland annat industrifastigheten Normark på 25 mkr Markenheten har ett behov att iordningställa 63 tomter i Sälen under 2013 till en investeringskostnad på 10 mkr. Sammantaget innebär det att kommunens totala investeringsbehov är cirka 65 mkr för år För att klara av att genomföra investeringarna behöver kommunen nyupplåna motsvarande belopp. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2013 med upp till 65 mkr, samt att kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober 2012.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer