Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-04 1. Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl , Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Mona Enqvist, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Peter Eriksson, IT-chef 143 Peter Karlsson 157 Vimar Evaldsson 157 Weronica Ekholm, WPD Scandinavia AB 158 Angelica Widing, WPD Scandinavia AB 158 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Erik Hansson Mona Enqvist Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 143 Redovisning av IT-enheten Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS, andra kvartalet Inrättande av en arvodes- och organisationskommitté för mandatperioden Fjärrvärmetaxa Köp av lokaler, bostadsrättsföreningen Växlaren Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Månadsprognos september Skattesats för år Ramar för lån Ramar för borgen Sammanträdesplan Mottagningsenhet för asylsökande elever Verksamhetsområde för VA, Kläppen Besök av Arbetsgruppen mot vindkraftexploatering i Malungs västra finnmarker Besök av WPD Scandinavia AB Tillståndansökan för vindkraftspark på Stöllsäterberget Redovisning av beslut Meddelanden... 24

3 Kommunstyrelsen Dnr 143 Redovisning av IT-enheten IT-chefen Peter Eriksson besöker kommunstyrelsen för att redovisa enhetens aktuella läge med avseende på personal och ekonomi samt redogöra för diverse aktuella verksamhetsfrågor. Bland frågor som IT-enheten har arbetat med under den senaste tiden nämns fiberanslutning av kommunala verksamheter, byte av backupsystem samt iordningsställande av lokaler för videokonferens.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten är mottagen. Socialnämnden har den 9 september 2014, 89, beslutat överlämna rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) till kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringsperiod är andra kvartalet 2014, 1 april till 30 juni. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2014 att rapporten är mottagen. Arbetsutskottet föreslår den 7 oktober 2014, 210, bifall till tjänstutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson daterat 1 oktober Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet 2014.

5 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS, andra kvartalet 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten är mottagen. Socialnämnden har den 9 september 2014, 90, beslutat överlämna rapport angående ej verkställda beslut enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringsperiod är andra kvartalet 2014, 1 april till 30 juni. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2014 att rapporten är mottagen. Arbetsutskottet föreslår den 7 oktober 2014, 211, bifall till tjänstutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson daterat 1 oktober Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS, andra kvartalet 2014.

6 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Inrättande av en arvodes- och organisationskommitté för mandatperioden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. En arvodes- och organisationskommitté, under kommunfullmäktige, inrättas för mandatperioden Kommittén ska bestå av sju (7) ledamöter och lika många ersättare. 3. En uppdragsbeskrivning för kommittén fastställs senare av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté med uppdrag att utarbeta förslag gällande bl.a. arvodesnivåer och arvodesregler, nämndsorganisation för kommande mandatperiod samt att göra en översyn av kommunens förvaltningsorganisation. Arvodes- och organisationskommittén har i beslut den 12 juni 2014, 19, sammanfattat sina förslag till ändringar av kommunens nämndsorganisation för mandatperioden Kommunfullmäktige behandlade arvodes- och organisationskommitténs förslag vid sitt sammanträde den 29 september Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun har i beslut den 9 september 2014, 121, gett kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av kommunens förvaltningsorganisation. I beslutet anges att en arvodes- och organisationskommitté ska utgöra politisk styrgrupp vid översynen. Den arvodes- och organisationskommitté som tillsattes av kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har, med avlämnande av sitt samlade förslag den 12 juni 2014, avslutat sitt uppdrag. Kommunchefen Rolf Davidsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2014 att en arvodes- och organisationskommitté, under kommunstyrelsen, inrättas för mandatperioden Arbetsutskottet föreslår den 7 oktober 2014, 213, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att en arvodes- och organisationskommitté, under kommunfullmäktige, inrättas för mandatperioden , att kommittén ska bestå av sju (7) ledamöter och lika många ersättare samt att en uppdragsbeskrivning för kommittén fastställs senare av kommunfullmäktige.

7 Kommunstyrelsen fortsättning av kommunchefen Rolf Davidsson, daterat 1 oktober 2014.

8 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Fjärrvärmetaxa 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fjärrvärmetaxans rörliga del ska för år 2015 vara 46 öre per kwh. Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är indexreglerad enligt konsumentprisindex), dels en rörlig del (pris per kwh) som beslutas av kommunfullmäktige. Den rörliga delen av fjärrvärmetaxan höjdes senast inför år 2011, då med två öre per kwh. Service- och teknikförvaltningen föreslår, gällande den rörliga delen, att priset för 2015 höjs från 44 öre till 46 öre per kwh (exklusive moms). Den föreslagna höjningen av fjärrvärmetaxan motiveras med att det finns underhållsbehov för 2015, som en höjd taxa kan finansiera. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2014 att fjärrvärmetaxa för 2015 fastställs enligt förslag. Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 51, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag., daterat 14 oktober 2014

9 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Köp av lokaler, bostadsrättsföreningen Växlaren Kommunstyrelsens beslut Malung-Sälens kommun förvärvar den del av bostadsrättsföreningen Växlaren där biblioteksverksamhet bedrivs, till en köpeskilling av 1 mkr. Bostadsrättsföreningen Växlaren har inkommit med en förfrågan om kommunen är intresserad av att köpa lokalerna som biblioteksverksamheten idag (2014) hyr av bostadsrättsföreningen. Den del som kommunen hyr och bedriver bibliotek i är en tredjedel av föreningens totala yta. Föreningen är värderad till 3 mkr och ytan som erbjuds är en tredjedel av den totala ytan, därför föreslås köpeskillingen till en tredjedel av föreningens värde, det vill säga 1 mkr. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att Malung-Sälens kommun förvärvar den del av bostadsrättsföreningen Växlaren där biblioteksverksamhet bedrivs, till en köpeskilling av 1 mkr. Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 52, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag., daterat 7 oktober 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

10 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens beslut Anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun fastställs enligt reviderat förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2011 om en investeringsprocess för Malung-Sälens kommun. En arbetsgrupp bestående av företrädare från de två största nämnderna har tillsammans med kontoret för verksamhetsstöd (KFV) och service- och teknikförvaltningen träffats under 2013 och 2014 för att se över investeringsprocessen. Målet med översynen har bland annat varit att justera och anpassa styrande belopp och avgränsningar men främst att förtydliga investeringsprocessen. Förslaget till anvisningar har kompletterats både avseende definitioner och hur processen ska gå till. Bland annat har beloppsgränsen för investeringar höjts. Det finns även förslag till två nya bilagor. Ett formulär, där förvaltningen anger behov och konsekvenser, har tagits fram. Därutöver har en mall, som ska användas vid uppföljning av genomförda investeringar, utarbetats. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2014 att anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun fastställs enligt upprättat förslag. Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 53, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar om vissa revideringar av upprättat förslag, samt att med gjorda revideringar fastställa anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun., daterat 13 oktober 2014 Förslag till Anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun, daterade 13 oktober 2014 Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder KFV För åtgärd:

11 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Månadsprognos september 2014 Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Förvaltningar och verksamheter ska i kommande prognoser för året återrapportera om genomförda besparingsåtgärder, i enlighet med budgetutskottets beslut om stor restriktivitet avseende påverkbara kostnader, fattat den 27 maj 2014, 38. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 15 oktober lämna in en månadsprognos till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. Den totala prognosen för Malung-Sälens kommun för 2015 är ett underskott på ca 24,8 mkr jämfört med budgeten, vilket är ett prognostiserat negativt resultat på ca 21,8 mkr. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2014 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelser med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 54, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att förvaltningar och verksamheter i kommande prognoser för året ska återrapportera om genomförda besparingarsåtgärder, i enlighet med budgetutskottets beslut om stor restriktivitet avseende påverkbara kostnader, fattat den 27 maj 2014, 38. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 9 oktober 2014 Månadsprognos september 2014 Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd: Förvaltningschefer

12 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Skattesats för år 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2015 ska vara oförändrad, 22,54 kr. Kommunfullmäktige fastställde den 23 september 2013 nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att skattesatsen inte ska överstiga genomsnittet för Dalarnas län under planperioden Malung-Sälens kommuns skattesats för år 2014 är 12 öre lägre än genomsnittet i Dalarna. De nya finansiella målen innebär även att resultatmålet på tidigare 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, har justerats ner till ett nollresultat för Justeringen är en anpassning till kommunens ekonomiska läge och möjliggör för en oförändrad skattesats för år Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 att skattesatsen för år 2015 ska vara 22,54 kr. Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 55, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag., daterat 7 oktober 2014

13 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Ramar för lån 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2015, med upp till 65 mkr. 2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013, 70, om nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Kommunen har under åren stärkt sin kassalikviditet genom bland annat vissa år med goda resultat men även genom större nyupplåningar. Under 2014 har ingen nyupplåning gjorts och det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 23 mkr. Årets investeringar överstiger de årliga avskrivningarna med cirka 18 mkr. Det kommer att försämra kommunens likviditet avsevärt. Bedömningen för 2015 pekar på ett underskott på cirka 25 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans; förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Därför bedöms det finnas ett behov av en nyupplåning på cirka 65 mkr för att återställa likviditeten till 90 % kassalikviditet samt för att klara av kommande års resultat. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 utformning av ramar för lån Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 56, bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

14 Kommunstyrelsen fortsättning Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag., daterat 7 oktober 2014

15 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Ramar för borgen 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har behov av att göra en nyupplåning för att kunna genomföra planerade investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten för Det totala lånebehovet för år 2015 bedöms vara tkr. Det innebär att kommunen totalt kommer att ha en kommunal borgen på tkr till VAMAS. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2014 utformning av ramar för lån Budgetutskottet föreslår den 21 oktober 2014, 57, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag., daterat 10 oktober 2014

16 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Sammanträdesplan 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige fastställs enligt reviderat förslag. Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens budgetutskott fastställs enligt reviderat förslag. Ett förslag till sammanträdesplan 2015, för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott respektive budgetutskott, har utarbetats av nämndskansliet, i samråd med planeringschefen och ekonomistrategen. Kommunfullmäktige har att fatta beslut avseende sina sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen har att fatta beslut avseende sina sammanträdesdagar, inklusive sammanträdesdagar för arbetsutskottet respektive budgetutskottet. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2014 att sammanträdesplan för 2015 fastställs enligt upprättat förslag. Budgetutskottet beslutar den 21 oktober 2014, 61, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen, samt uppdra till kommunsekreteraren att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet undersöka möjligheterna till vissa revideringar av förslaget till sammanträdesplan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar om viss ändring av föreliggande förslag samt att med gjord ändring beslutar fastställa sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens budgetutskott. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen föreslår att sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige fastställs enligt reviderat förslag. planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 oktober 2014 Förslag till sammanträdesplan 2015 Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder För åtgärd:

17 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Mottagningsenhet för asylsökande elever Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. En mottagningsenhet för asylsökande elever inrättas inom barn- och utbildningsförvaltningen. 2. Inom mottagningsenheten får anställas två (2) lärare och två (2) resurspedagoger. 3. Tjänsternas omfattning i tid prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalorgan. Malung-Sälens kommun har under lång tid tagit emot nyanlända elever men har organisatoriskt och verksamhetsmässigt saknat särskild mottagningsenhet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en sådan mottagningsenhet inrättas. Arbetsuppgifterna för mottagningsenheten blir att kartlägga elevernas kunskaper samt att ge undervisning i svenska. Respektive elev ges en klasstillhörighet i ordinarie klass när eleven bedöms redo för denna övergång. Kommunen är skyldig att erbjuda asylsökande barn skolgång i förskola och skola. Barnen har dock ingen skolplikt. Kommunen har möjlighet att ansöka om ersättning från Migrationsverket för de kostnader som uppstår i och med mottagningsenhetens verksamhet. Ersättningen beräknas utifrån ett schablonbelopp per år. Verksamhetschef Torbjörn Martinsson har upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2014 med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att en mottagningsenhet för asylsökande elever inrättas inom barn- och utbildningsförvaltningen, att det inom mottagningsenheten får anställas två (2) lärare och två (2) resurspedagoger, samt att tjänsternas omfattning i tid prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalorgan. av verksamhetschef Torbjörn Martinsson, daterat 30 oktober 2014

18 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Verksamhetsområde för VA, Kläppen Kommunstyrelsens beslut Ärendet överklagas till Svea hovrätt. Länsstyrelsen Dalarna har i beslut den 12 mars 2013 förelagt Malung-Sälens kommun att senast den 31 december 2018 bestämma ett verksamhetsområde för Kläppen, inom vilket allmän vattenförsörjning ska anordnas. Malung-Sälens kommun har överklagat beslutet till statens VA-nämnd. Statens VAnämnd har prövat överklagan och har den 13 oktober 2014 beslutat fastställa länsstyrelsens beslut, med ändringen att den allmänna vattenförsörjningen i området ska vara ordnad senast den 31 december VA-nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Kommunstyrelsen har att avgöra huruvida ett överklagande ska ges in. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet överklagas till Svea hovrätt. Skickas till För kännedom: VAMAS För åtgärd:

19 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Besök av Arbetsgruppen mot vindkraftexploatering i Malungs västra finnmarker Peter Karlsson och Vimar Evaldsson, representanter för Arbetsgruppen mot vindkraftexploatering i Malungs västra finnmarker, besöker kommunstyrelsen för att diskutera ärendet om eventuell vindkraftetablering på Stöllsäterberget.

20 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Besök av WPD Scandinavia AB Weronica Ekholm och Angelica Widing från WPD Scandinavia AB besöker kommunstyrelsen för att diskutera inlämnad tillståndsansökan för eventuell etablering av vindkraftspark på Stöllsäterberget.

21 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Tillståndansökan för vindkraftspark på Stöllsäterberget Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret, för utredning av vilka konsekvenser villkor om ljudnivån 35 db(a) respektive villkor om ljudnivån 40 db(a) kan medföra. Wpd Scandinavia har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att uppföra en vindkraftspark inom ett specificerat projektområde på Stöllsäterberget. Området ligger delvis inom Torsby kommun och delvis inom Malung-Sälens kommun. Ansökan gäller högst 15 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter inom projektområdet. Anläggande av gruppstationer med två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter eller en gruppstation med sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd högre än 120 meter prövas av länsstyrelsen. Enligt kap 16 4 miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om kommunen har tillstyrkt det. Kommunen har som uppgift i sin tillstyrkan att bedöma om det är en lämplig mark- och vattenanvändning som föreslås. Tillstyrkan kan göras till hela eller delar av ansökan. Torsby kommun har den 22 april 2014 beslutat att tillstyrka ansökan. Det innebär att länsstyrelsen kan ge tillstånd till exploatering i det område som inte ligger i Malung- Sälens kommun oavsett tillstyrkan eller inte från Malung-Sälens kommun. Fortsatt möjlighet att påverka detaljutformningen och etableringens bedömda påverkan på människa och miljö finns i samband med Länsstyrelsens tillståndsprövning. Länsstyrelsen är inte bunden till kommunens tillstyrkan, den kan neka tillstånd om påverkan bedöms vara för stor enligt miljöbalken och gällande rekommendationer och praxis. Planarkitekt Elin Perjos redovisar i ett tjänsteutlåtande daterat 10 september 2014 alternativa förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet beslutar i egenskap av planberedning den 7 oktober 2014, 209, att tillstyrka ansökans alternativa utformning med villkor om ljudnivån 35 db(a) vid bostäder, samt att vindkraftsverk ej etableras i områden med höga miljö- och naturvärden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret, för utredning av vilka konsekvenser villkor om ljudnivån 35 db(a) respektive villkor om ljudnivån 40 db(a) kan medföra.

22 Kommunstyrelsen fortsättning, daterat 10 september 2014 Kartmaterial Fotomontage Skrivelse från arbetsgrupp mot vindkraftexploatering Skrivelse från WPD Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

23 Kommunstyrelsen Redovisning av beslut Delegationsbeslut KS/2014:356 Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningens delegationsbeslut för juni KS/2014:356 Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningens delegationsbeslut för september KS/2014:342 Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningens delegationsbeslut angående uppsägning av avtal med Korpen Malung-Sälen Beslut fattade av kommunstyrelses arbetsutskott och budgetutskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 212, 214 Kommunstyrelsens budgetutskott , 58-61

24 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr KS/2014:337 Information från Migrationsverket. Migrationsverket kan komma att öppna ett boende för asylsökande i Malung Dnr KS/2014:379 Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 14:36 angående nya regler om exploateringsavtal, markanvisning och kommunala särkrav på byggandet. Dnr KS/2014:225 Beslut angående ansökan om hastighetsbegränsning på väg 66 i Malung-Sälens kommun. Dnr KS/2014:265 Länsstyrelsen i Dalarnas Läns beslut angående lokala trafikföreskrifter på väg E16 i Gagnefs kommun. Dnr KS/2014:300 Länsstyrelsen i Dalarnas Läns beslut angående tillstånd att köra terrängfordon på allmän väg i terräng. Dnr KS/2014:326 Yttrande från Länsstyrelsen Dalarna angående situationen på brandkåren i Transtrand. Dnr KS/2013:107 Statens VA-nämnds beslut rörande kommunens överklagande av Länsstyrelsens beslut om verksamhetsområde för vatten vid Kläppen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

fs 1 Malung-Salens kommun

fs 1 Malung-Salens kommun fs 1 Malung-Salens kommun Sammantriefesprotokol! 1 Plats och tid Brandstationen, Malung, kl. 18:30 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Daniel Johansson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Administrationen LSS, kl. 13:

Administrationen LSS, kl. 13: fe 3 Ä Socialnämnden 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Administrationen LSS, kl. 13:00-15.45 arina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M) Birgitta Örjas (S) Jörgen Norén (S) Lars-Erik Bech (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2013-04-29 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-21.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-13.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (S) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-19.40. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Tomas Eriksson, VD Malungshem

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer