Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 11 Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Nadja Lind, planarkitekt 22 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan för tjänst som samordnare vid HVBhemmet (KS/2015:44) Arbetsutskottets beslut Tjänsten som samordnare vid Moravägens HVB-hem förlängs till och med den 31 december Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med personalbehovsanmälan för tjänst som samordnare vid Moravägens HVB-hem (hem för vård eller boende). Tjänsten har enligt tidigare fattat politiskt beslut varit tidsbegränsad till och med den 31 december Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten förlängs ett år, i avvaktan på hur verksamheten utvecklas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av personalchefen, daterat 26 januari 2015 Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Personalavdelningen

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag till Bris region Mitt för år 2015 (KS/2014:102) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Barnens rätt i samhället, BRIS, beviljas ett ekonomiskt stöd på kr. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för bidrag till organisationer. Den ideella organisation Barnens rätt i samhället, BRIS, erbjuder stödverksamhet till alla barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt. Verksamheten bygger på frivilligt arbete. Från år 2013 utökade BRIS tillgängligheten via , som är Barnens Hjälptelefon. Utökningen innebar ett utökat öppethållande av jourtelefonen. Med anledning av detta har BRIS sökt kommunala bidrag med 10 kronor per barn under 18 år mot tidigare 5 kr per barn. I bidragsansökan till Malung-Sälens kommun för 2015 ansöks på nytt om bidrag om 10 kr per barn under 18 år, det vill säga kr. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att BRIS ansökan beviljas samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens med för bidrag till organisationer. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 30 december 2014 Ansökan om bidrag till BRIS region Mitt, ankommen 12 mars 2014

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet (KS/2014:473) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ung Företagsamhet Dalarna beviljas ett bidrag på kronor för verksamheten Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel för bidrag till organisationer. Kommunstyrelsen har genom åren beviljat stöd till Ung Företagsamhet (UF), en organisation som varit aktiv i Dalarna sedan Organisationen ger stöd till ungdomar mellan 16 och 20 år för att öka intresse och kunskap att driva företag. Bidrag söks årligen från alla kommuner i länet. Inför 2014 ansökte Ung företagsamhet i Dalarna om utökat bidrag, motsvarande 2 kr/invånare för år 2014, motsvarande kr. Motiveringen till den utökade finansieringen var en satsning för att nå ytterligare gymnasieungdomar. UFs mål är att läsåret 2015/16 nå 40 % av alla gymnasieelever i en årskull. Motsvarande summa söks för verksamhetsåret Bidraget fördelas lika mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om kr för år 2015 samt att bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel för bidrag till organisationer. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 30 december 2014 Ansökan om fortsatt stöd till Ung företagsamhet, daterad 4 december 2014

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarundersökning 2015 (KS/2014:490) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malung-Sälens kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning våren Undersökningen finansieras av kommunstyrelsen. 3. Resultatet av medborgarundersökningen återrapporteras till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 8 september Malung-Sälens kommun har fått inbjudan att åter delta i Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning våren Malung-Sälens kommun arbetar med att utveckla resultatstyrning och medborgardialog. Som en del i det arbetet deltar kommunen i mätningen Kommunens kvalitet i korthet, som genomförs årligen med hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Några av måtten i den mätningen baseras på den medborgarundersökning som SCB genomför två gånger per år. För att resultaten för Malung-Sälens kommun ska redovisas krävs att kommunen genomför medborgarundersökningen minst vart annat år. Tidigare undersökningar har genomförts 2011 och SCB:s medborgarundersökning görs via en enkät. Ett slumpmässigt urval av invånare i åldrarna år, totalt 500 personer, får svara på frågor om kommunen. Resultatet redovisas bland annat som tre typer av Nöjd-Kund- Index (NKI) som speglar faktorer som bör förbättras för att få nöjdare invånare. Frågorna handlar om kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens olika verksamheter samt medborgarnas inflytande på kommunala beslut. Varje deltagande kommun har möjlighet att beställa egna tilläggsfrågor och får en egen analysrapport. Kostnaden för att delta är kr. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att Malung-Sälens kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning våren 2015, att undersökningen finansieras av kommunstyrelsen, samt att resultatet av medborgarundersökningen återrapporteras till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 8 september Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 30 december 2014 Inbjudan att delta i SCB:s medborgarundersökning våren 2015

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Budget 2014/ uppdrag (KS/2013:469) Arbetsutskottets beslut 1. Inkomna rapporter är mottagna. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att revidera uppdragslistan och ge berörda förvaltningar och verksamheter instruktioner för vidare beredning, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Budgetutskottet beslutade vid sammanträden den 29 oktober 2013, 70, samt den 26 november 2013, 83, att lämna en uppdragslista bestående av drygt 40 uppdrag till samtliga nämnder. Uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Kommunstyrelsens arbetsutskott och tidigare budgetutskott har ett fortlöpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 11, är upprättad för behandling av arbetsutskottet. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att inkomna rapporter är mottagna samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att revidera uppdragslistan och ge berörda förvaltningar och verksamheter instruktioner för vidare beredning, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Arbetsutskottet genomför genomgång av uppdragslistan och inkomna rapporter. Arbetsutskottet konstaterar att samhälls- och landsbygdsutvecklaren bör ges utrymme för en föredragning kring arbetet med flextrafik vid något av arbetsutskottets närmast kommande sammanträden. Arbetsutskottet ger kontoret för verksamhetsstöd riktlinjer för det fortsatta arbetet med sociala investeringsprojekt. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 20 januari 2015 Lägesrapport kring arbetet med flextrafik, daterad 20 januari 2015 Presentation upplägg sociala investeringar Beslutet skickas till KFV

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utredning gällande pensionsavsättningar (KS/2015:45) Arbetsutskottets beslut 1. Ekonomistrategen uppdras att uppdatera befintlig pensionsskuldsprognos. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras inhämta information om alternativa lösningar för pensionsavsättningar. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller att klara sin ekonomi på grund av stora pensionsskulder. Malung-Sälens kommun identifierade därför under förra mandatperioden behovet av att kunna göra avsättningar för att klara kommande pensionsåtaganden. En beräkning som gjordes år 2011 visade då att kommunen behöver sätta av sammanlagt 47 mkr fram till år 2030 för att inte inteckna ytterligare medel från driftramarna i syfte att finansiera årliga pensionskostnadsökningar. Eftersom antalet medarbetare som går i pension i kombination med årliga lönehöjningar ökar, blir kommunens kostnader allt högre. Det finansiella målet att sätta av 20 mkr under perioden har inte kunnat uppfyllas. Vid utgången av år 2014 hade Malung-Sälens kommun gjort avsättningar motsvarande totalt 6 mkr. Malung-Sälens kommun behöver prioritera att säkerställa årliga avsättningar som gör att framtida pensionskostnader och förväntade ökningar av kommunens driftkostnader kan hanteras. I kommunens ekonomiska planering är således det nödvändigt att finna en över tid hållbar form för pensionsavsättningar. Planeringschef Kerstin Söderlund och ekonomistrateg Tobias Birgersson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till ekonomistrategen att uppdatera befintlig pensionsskuldsprognos samt uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att inhämta information om alternativa lösningar för pensionsavsättningar. Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 21 januari 2015

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Hängbron i Malung (KS/2011:547) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Service- och teknikförvaltningens budgetram utökas med 450 tkr år ett och 50 tkr år två till och med år fem, med anledning av reparation och underhåll av hängbron. 2. Utökningen finansieras genom kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. Service- och teknikförvaltningen fick den 13 maj 2014, 84, i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en kostnadskalkyl för att reparera den sedan några år avstängda hängbron över Västerdalälven i Malung. Samtidigt har kostadskalkyler för rivning av befintlig samt förslag på nya brotyper med tillhörande kalkyler på investeringskostnader tagits fram. Kostnadskalkyler återrapporterades till kommunstyrelsens budgetutskott den 16 december 2014, 83. Budgetutskottet uppdrog då till service- och teknikförvaltningen att komma med förslag på åtgärder och finansiering för att förlänga hängbrons livslängd med fem år. Service- och teknikförvaltningen bedömer att det krävs drygt 400 tkr för att åter kunna öppna bron. Vidare ska bron inspekteras årligen fram till att ett utbyte eller rivning sker. Den årliga inspektionen beräknas kosta 50 tkr per år. Chefen för service- och teknikförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande att service och teknikförvaltningens budgetram utökas med 450 tkr år ett och 50 tkr år två till och med år fem, med anledning av reparation och underhåll av hängbron. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att utökningen finansieras genom kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. Tjänsteutlåtande av chefen för service- och teknikförvaltningsförvaltningen, daterat 14 januari 2015

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Gemensam gymnasieorganisation Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun - hantering av återremiss (KS/2014:293) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ärendet återvisas till kommunfullmäktige för förnyad prövning. 2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att namnet på en gemensam gymnasieorganisation ska vara Västerdala gymnasium. 3. Kommunfullmäktige föreslås överlämna motiveringarna för återremiss till den politiska styrgruppen, arbetsgruppen och den fackliga referensgruppen att hanteras inom ramen för arbetet att etablera en gemensam gymnasieorganisation, samt begära att gruppernas kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige i det kompletterande underlaget för fortsatta beslut. Av likalydande politiska beslut i Vansbro kommun respektive i Malung- Sälens kommun följer att kommunerna avser att en gemensam gymnasieorganisation ska träda kraft från och med 1 juli Som ett led i processen har ett förslag till lokalisering av överlappande gymnasieprogram, inom den gemensamma organisationen, arbetats fram och beretts av utsedd politisk styrgrupp. Ärendet har varit föremål för fackliga förhandlingar enligt MBL 11 i berörda kommuner. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har påkallat central förhandling enligt MBL 14 angående gymnasiesamverkan, lokalisering och namnförslag. Den centrala förhandlingen har genomförts den 26 januari Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun behandlade vid sammanträde den 15 december 2014, 130, frågan om Gemensam gymnasieorganisation Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Ärendet avsåg beslut i två punkter (1-2), enligt följande. 1. Gymnasieprogrammen i en gemensam gymnasieorganisation lokaliseras enligt förslag. 2. Namnet på en gemensam gymnasieorganisation ska vara Västerdala gymnasium. Kommunfullmäktiges beslutade att återremittera ärendet, med bilagda motiveringar. Av protokollet följer dock att kommunfullmäktige inte prövat vilken motivering som biträddes av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna, i enlighet med 36 5 kap. kommunallagen. Anförda motiveringar kan i delar anses ligga utanför aktuella frågor (1-2) för avgörande, vilka avser (1) programlokalisering och (2) namn i en gemensam gymnasieorganisation.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige medgav att vissa skriftliga motiveringar fick inkomma efter beslut om återremiss. Kommunchefen lämnar i tjänsteutlåtande förslag till handlingsvägar för ärendets fortsatta behandling. Tom Martinsson (M) yrkar dels att ärendet återvisas till kommunfullmäktige för förnyad prövning, under åberopande av vad som anförts i beskrivningen av ärendet och kommunchefens tjänsteutlåtande, dels, mot bakgrund av att namnfrågan inte återfinns bland motiveringarna till återremissen, att kommunfullmäktige i den förnyade prövningen föreslås besluta att namnet på en gemensam gymnasieorganisation ska vara Västerdala gymnasium, och dels att motiveringarna för återremiss överlämnas till den politiska styrgruppen, arbetsgruppen och den fackliga referensgruppen att hanteras inom ramen för arbetet att etablera en gemensam gymnasieorganisation, samt begära att gruppernas kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige i det kompletterande underlaget för fortsatta beslut. Christin Löfstrand (V) och Pär Kindlund (C) yrkar bifall till Tom Martinssons (M) förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till Tom Martinssons (M) förslag. Tjänsteutlåtande av kommunchefen, daterat 18 december 2014 Protokoll från central förhandling enligt 14 MBL

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Inrättande av ett politiskt organ för ärendehantering och ärendeberedning (KS/2014:442) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. En ärendeberedning tillsätts, med uppgift att hantera planering och uppföljning av ärenden och politiska beslut inom Malung-Sälens kommun. 2. Ärendeberedningen ska bestå av ordförandena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, samt kommunalrådet i opposition. 3. Kommunfullmäktige fastställer senare ett reglemente för ärendeberedningen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun beslutade den 10 september 2014, 121, att uppdra till kommunchefen att göra en översyn av kommunens förvaltningsorganisation. Som en del i uppdraget har kommunchefen undersökt möjligheterna till att förändra och förbättra den interna ärendehanteringen och ärendeberedningen. Flera åtgärder har redan vidtagits för att tydliggöra och kvalitetssäkra ärendehanteringen inom Malung-Sälens kommun. Inrättandet av ett centralt nämndskansli är exempel på detta liksom fastställande av ärendehandboken och införandet av ett digitaliserat ärendehanteringssystem. Kommunchefen konstaterar i tjänsteutlåtande, att en sammanhållen och koncernövergripande ärendehantering och ärendeberedning bedöms kräva ett tydligt politisk inslag vad gäller planering, fördelning och uppföljning av ärenden, i vart fall när det gäller övergripande och principiella frågor, i enlighet med fastställd styrmodell, och i frågor där kommunen bereds tillfälle att avge yttranden eller tillfälle att göra ställningstaganden. Mot denna bakgrund föreslår kommunchefen att ett politiskt organ för ärendehantering och ärendeberedning inrättas, med uppgift att hantera övergripande planering och uppföljning av ärenden och politiska beslut inom Malung-Sälens kommun. Inrättandet av en ärendeberedning bedöms nödvändigt utifrån att ärendehanteringen och ärendeberedningen allt mer centraliseras och systematiseras, vilket gör det nödvändigt att säkerställa att förtroendemannaorganisationen ges möjlighet till styrning och inflytande över ärendehanteringen och beredningsprocessen, eftersom detta måste anses stå i direkt koppling till kommunens styrning och ledning. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att en ärendeberedning tillsätts, bestående av ordförandena i kommunfullmäktige,

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, samt kommunalrådet i opposition. Tjänsteutlåtande av kommunchefen, daterat 15 september 2014

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kulturskolans organisatoriska hemvist (KS/2014:347) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ansvaret för Malung-Sälens kommuns kulturskoleverksamhet överförs från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden respektive från barn- och utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 94, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté, med representation från de politiska partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Kommitténs uppdrag beslutades bland annat vara att bereda förslag till politisk respektive förvaltningsmässig organisation för kommande mandatperiod, Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 12 juni 2014, 19, att fastställa ett organisationsförslag för mandatperioden samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige. Förslaget innebar bland annat bildande av en kultur- och fritidsnämnd respektive en kultur- och fritidsförvaltning från och med 1 januari Bildandet enligt förslaget sker genom överförande av ansvaret för kulturskoleverksamheten och fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden, respektive överförande av ansvaret för fritidsfrågor (exklusive anläggningar) och föreningsbidragsverksamheten inom kommunstyrelsens service- och teknikförvaltning till kulturnämnden. Motsvarande ansvarsöverföringar föreslås ske på förvaltningsnivå. Kommunfullmäktige har den 29 september 2014, 71, beslutat att en kultur- och fritidsförvaltning bildas, i enlighet med arvodes- och organisationskommitténs förslag. Beslutet undantog dock kulturskolans verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade som en direkt följd av detta, 72, att hänskjuta ärendet om kulturskolans organisatoriska hemvist till kommunstyrelsen för vidare beredning. Ärendet har lämnats på remiss till berörda förvaltningschefer, som sammanfattningsvis anser att arvodes- och organisationskommitténs förslag om överförande av kulturskoleverksamheten är bra och bör genomföras. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att ansvaret för Malung- Sälens kommuns kulturskoleverksamhet överförs från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden respektive från barn- och utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Dagens sammaträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren, daterat 22 januari 2015 Remiss daterad 4 december 2014 Remissvar daterat 14 januari 2015 Arvodes- och organisationskommitténs organisationsförslag för mandatperioden

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Terminalbolag i Malungsfors (KS/2015:46) Arbetsutskottets beslut Kommunchefen uppdras att utarbeta underlag för bildande av terminalbolag i Malungsfors, i vilket Malung-Sälens kommun ska vara minoritetsägare. Ordföranden redogör för ärendet. Som ett led i arbetet med att iordningsställa virkesterminalen i Malungsfors för godstransporter på Västerdalsbanan, har förslag uppkommit om att inrätta ett terminalbolag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchefen att utarbeta underlag för bildande av terminalbolag i Malungsfors, i vilket Malung-Sälens kommun ska vara minoritetsägare.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillståndsansökan för vindkraftsetablering på Stöllsäterberget (KS/2014:322) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun tillstyrker ansökan om att uppföra en vindkraftspark på Stöllsäterberget. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Arbetsutskottets beslut Kommunkansliet uppdras att sammanställa förslag till yttrande från kommunen, inför eventuell tillstyrkan. Wpd Scandinavia har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att uppföra en vindkraftspark inom ett specificerat projektområde på Stöllsäterberget. Området ligger delvis inom Torsby kommun och delvis inom Malung-Sälens kommun. Ansökan gäller högst 15 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter inom projektområdet. Anläggande av gruppstationer med två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter eller en gruppstation med sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd högre än 120 meter prövas av länsstyrelsen. Enligt kap 16 4 miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om kommunen har tillstyrkt det. Länsstyrelsen Dalarna har den 14 november 2014 inkommit med begäran om att kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd till vindkraftspark Stöllsäterberget senast den 12 januari Länsstyrelsen har senare beviljat kommunen förlängd svarstid till den 23 februari. Kommunstyrelsen beslutar den 12 december 2014, 174, att avvakta yttranden från berörda nämnder, samt uppdra till stadsbyggnadskontoret att utreda och redovisa potentiella väg- och kraftledningsdragningar som följer av eventuell vindkraftsetablering på området. Planarkitekt Nadja Lind redovisar byggnadsnämndens yttrande i ärendet, liksom potentiella väg- och kraftledningsdragningar, enligt uppdrag. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att ansökan om att uppföra en vindkraftspark på Stöllsäterberget tillstyrks. Ordföranden finner vidare att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunkansliet att sammanställa ett yttrande från kommunen. Tjänsteutlåtande av planarkitekt Elin Perjos, daterat 10 september 2014

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kompletterande tjänsteutlåtande av planarkitekt Nadja Lind, daterat 20 januari 2015 Byggnadsnämndens yttrande, daterat 17 december 2014 Miljönämndens yttrande, daterat 11 december 2014 Synpunkter på byggnadsnämndens yttrande från Arbetsgruppen mot vindkraftsexploatering i Malungs västra finnmarker

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden (KS/2014:283, KS/2014:432, KS/2015:2) Arbetsutskottets beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr KS/2014:432 Länsstyrelsens beslut angående vigselförrättare i Malung-Sälens kommun Dnr KS/2014:283 Skrivelse från räddningschefen och byggnadsinspektören angående säkerheten vid fastigheten Huden 1 (Garveriet) Dnr SN/2015:12 Socialnämndens val av representanter till pensionärsrådet för mandatperioden Dnr SN/2015:11 Socialnämndens val av ledamöter till POLSAM (politisk samverkan kommun och landsting) för mandatperioden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-04 1. Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-04 1. Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00. Kommunstyrelsen 2014-11-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00, 13.00-15.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-01-28 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-02 1 Plats och tid Dölgården, Malung, kl. 13:00-16:30 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anne-Marie Helmersson (V) Martina Elfström (FP) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-13.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (S) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden {r^> Malung-Sälens kommun A Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 9:00-11:30 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) irzy* 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 266-284 Christin Löfstrand (V) Sven-Olov Halvarsson Lill (C) Tom

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Administrationen LSS, kl. 13:

Administrationen LSS, kl. 13: fe 3 Ä Socialnämnden 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Administrationen LSS, kl. 13:00-15.45 arina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M) Birgitta Örjas (S) Jörgen Norén (S) Lars-Erik Bech (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl.

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. o Malung Salens kommun Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 13:00-15:20 Beslutande Sofia Söderström(S), ordförande Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer