Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 februari 2014, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 DNR KS 14/6 2 Investeringsbudget 2014 och plan KS 13/404 3 Försäljning av del av Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92 till Lövendals Entreprenad AB KS 13/247 4 Försäljning av del av Lersätter 1:420 och 1:92 till Jordheden AB KS 13/153 5 Försäljning av del av fastighet Lersätter 1:420 och 1:92 till Sundfeldts Miljötjänst AB 6 Överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Lersätter 1:428 7 Avtal om anläggningsarrende avseende fastigheten Sannerud 1:859, för kiosk- och gatuköksrörelse; ny arrendator 8 Upphävande av beslut om försäljning av fastigheten Lersätter 1:394 och återgång av köpet 9 Upphävande av beslut om försäljning av kommunens industritomt Lersätter 1:425, Kils kommun och återgång av köpet KS 13/262 KS 13/411 KS 13/413 KS 13/259 KS 13/ Priser för interna IT-tjänster 2015 KS 13/ Förslag om förändrad nämndadministration KS 13/ Redovisning av arbetet med brister i samverkan kring barn med psykisk ohälsa 13 Val av ombud till årsmöte i Brottsförebyggande Centrum 2014 samt direktiv 14 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter septemberdecember Delegeringsbeslut från utskotten och kommunledningskontoret 2014 KS 13/192 KS 14/77 KS 13/229 KS 14/4

2 16 Meddelanden till kommunstyrelsen i samband med sammanträdena 2014 KS 14/5 17 Inbjudningar till kurser och konferenser 2014 KS 14/7 18 Rapporter från kurser och konferenser 2014 KS 14/8 Mikael Johansson Ordförande Malin Hagman Sekreterare

3 1 Dnr KS 14/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT 2014

4 2 Dnr KS 13/404 INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN Ärendet presenteras på sammanträdet.

5 3 Dnr KS 13/247 FÖRSÄLJNING AV DEL AV LERSÄTTER 1:420 OCH LERSÄTTER 1:92 TILL LÖVENDALS ENTREPRENAD AB Lövendals Entreprenad AB, genom Patrik Lövendal anhåller i skrivelse inkommen om att av Kils kommun få förvärva ett område om cirka m2 av fastigheten Lersätter 1:420, Kil, Kils kommun, för industriändamål enligt markering på karta. Köparen avser att bygga garage till sina fordon. En värdering har gjorts av intilliggande mark inom fastigheten Lersätter 1:420 och bedöms ha ett markvärde av cirka 8:00 kr/m2 Detaljplan finns för ifrågavarande mark. Efter att ett flertal överläggningar har hållits mellan Kils kommun och köparen om områdets storlek har nu ett reviderat förslag till köpehandlingar upprättats köpekontrakt avseende styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:420 och överenskommelse om fastighetsreglering avseende det område, som ska regleras till styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:92 i Kil enligt karta. Kommunstyrelsen beslutade 24 juni 2013 att sälja del av Lersätter 1:420 till Lövendals Entreprenad AB men markområdet har nu justerats och ett reviderat förslag har tagits fram. Lövendals Entreprenad AB:s, Slåttervägen 18, Kil, genom Patrik Lövendal anhållan i en den 22 maj 2012 inkommen skrivelse med begäran om förvärv av mark av kommunens fastighet Lersätter 1:420. Reviderade köpehandlingar med bilagor mellan Kils kommun som säljare och Lövendals Entreprenad AB såsom köpare avseende mark av kommunens fastigheter Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 1 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen försäljer markområden av fastigheterna Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92, Kil, Kils kommun, enligt markering på karta till Lövendals Entreprenad AB, Slåttervägen 18, Kil, för en köpeskilling av 8:00 kr/m2 och i övrigt enligt mellan säljaren och köparen upprättade köpehandlingar, köpekontrakt avseende styckningslotten gällande område av fastigheten Ler-sätter 1:420 och överenskommelse om fastighetsreglering avseende det område, som ska regleras till styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:92 i Kil.

6 4 Dnr KS 13/153 FÖRSÄLJNING AV DEL AV LERSÄTTER 1:420 OCH 1:92 TILL JORDHEDEN AB Anders Jordell och Lars Hed begär i skrivelse den 1 mars 2013 att av Kils kommun få förvärva ett område om cirka m2 av fastigheten Lersätter 1:420 i Kil, Kils kommun, för industriändamål enligt markering på bifogad karta. Köparna avser att uppföra byggnation inom området för sina verksamheter. Ett mindre område med skog finns inom områdets nordvästra del enligt fotokopia. Anders Jordell och Lars Hed begär att skogen ingår i köpet. En värdering har gjorts av begärd mark inom fastigheten Lersätter 1:420 och bedöms ha ett markvärde på cirka 8:30 kr per kvadratmeter. Detaljplan finns för ifrågavarande mark. Efter att ett flertal överläggningar har hållits mellan Kils kommun och köparen om områdets storlek har nu reviderat förslag till köpehandlingar upprättats köpekontrakt avseende styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:420 och överenskommelse om fastighetsreglering avseende det område, som ska regleras till styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:92 i Kil enligt karta. Kommunstyrelsen beslutade 4 juni 2013 att sälja del av Lersätter 1:420 och 1:92 till Jordheden AB men markområdet har nu justerats och ett reviderat förslag har tagits fram. Anders Jordells, Drottning Kristinas väg 12 C, Karlstad, och Lars Heds, Sörby 2, Kil, begäran i skrivelse den 1 mars 2013 om markförvärv enligt markering på karta för industriändamål av Kils kommuns fastighet Lersätter 1:420 i Kil, Kils kommun. Reviderade köpehandlingar med bilagor mellan Kils kommun som säljare och - efter namnändring Jordheden AB - som köpare avseende mark av kommunens fastigheter Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 2 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen försäljer markområden om totalt cirka m2 av fastigheterna Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92, Kil, Kils kommun, enligt markering på karta inklusive växande skog inom områdets nordvästra del till Jordheden AB, Sörby 2, Kil, för en köpeskilling av 8:30 kr /m2 och i övrigt enligt mellan säljaren och köparen upprättade köpehandlingar, köpekontrakt avseende styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:420 och överenskommelse om fastighetsreglering avseende det område, som ska regleras till styckningslotten gällande område av fastigheten Lersätter 1:92 i Kil.

7 5 Dnr KS 13/262 FÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHET LERSÄTTER 1:420 OCH 1:92 TILL SUNDFELDTS MILJÖTJÄNST AB Magnus Sundfeldts Miljötjänst AB, genom Magnus Sundfeldt, anhåller i skrivelse om att av Kils kommun få förvärva markområde om cirka m m2 av fastigheten Lersätter 1:420, Kil, Kils kommun, för industriändamål enligt markering på karta. Köparen avser att på sikt uppföra byggnader för sin verksamhet. Bolaget äger fastigheten Lersätter 1:423 och är intresserad av mark i nära anslutning till fastigheten. En värdering har gjorts av intilliggande mark inom fastigheten Lersätter 1:420 och bedöms ha ett markvärde på cirka 8:00 kr/m2. Detaljplan finns för ifrågavarande mark. Efter flera överläggningar mellan kommunen och bolaget om det begärda områdets storlek har nu ett reviderat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering upprättats mellan parterna för överföring av mark från kommunens fastigheter Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92 till bolagets fastighet Lersätter 1:423 i Kil enligt markering på karta. Kommunstyrelsen beslutade 6 augusti 2013 att sälja del av Lersätter 1:420 och 1:92 till Sundfeldts Miljötjänst AB men markområdet har nu justerats och ett reviderat förslag har tagits fram. Magnus Sundfeldts Miljötjänst AB:s, Gåsörtsvägen 15, Karlstad, genom Magnus Sundfeldt, ansökan den 11 juni 2013 om markförvärv för industriändamål på Lersätters industriområde. Reviderad överenskommelse om fastighetsreglering med bilagor mellan Kils kommun som säljare och Magnus Sundfeldts Miljötjänst AB som köpare avseende mark av kommunens fastigheter Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92 för reglering till bolagets fastighet Lersätter 1:423, Kil. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 3 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen försäljer markområden av fastigheterna Lersätter 1:420 och Lersätter 1:92, Kil, Kils kommun, enligt markering på karta till Magnus Sundfeldts Miljötjänst AB, Gåsörtsvägen 15, Karlstad, för en köpeskilling av 8:00 kr/m2 för överföring till bolagets fastighet Lersätter 1:423 och i övrigt enligt en mellan säljaren och köparen upprättad överenskommelse om fastighetsreglering.

8 6 Dnr KS 13/411 ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING AVSEENDE FASTIGHETEN LERSÄTTER 1:428 Kils Avfallshantering AB önskar sälja fastigheten Lersätter 1:428 på m2 till sitt moderbolag Kils Energi AB. Överlåtelsen sker genom att fastigheten Lersätter 1:428 regleras till Kils Energis fastighet Lersätter 1:431. Fastigheten överlåts för kronor, vilket är 5 kronor/m2. Den aktuella marken är dels mark där fjärrvärmeverket till del är placerat, dels mark i anslutning till denna byggnad. Styrelsen i Kils Avfallshantering AB har beslutat att affären ska genomföras. Enligt ägardirektiven 4 punkt 13 för Kils Avfallshantering beslutar kommunfullmäktige om avyttring av fast egendom. Motsvarande bestämmelse i ägardirektiven för Kils Energi är att förvärv av fast egendom till en summa över kronor ska beslutas av kommunfullmäktige. Styrelseprotokoll från Kils Avfallshantering AB, , 656 Överenskommelse om fastighetsreglering Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 4 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kils Avfallshantering AB säljer fastigheten Lersätter 1:428 på m2 till Kils Energi AB för kronor. Överlåtelsen sker genom en fastighetsreglering av Lersätter 1:428 till fastigheten 1:431.

9 7 Dnr KS 13/413 AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE AVSEENDE FASTIGHETEN SANNERUD 1:859, FÖR KIOSK- OCH GATUKÖKSRÖRELSE; NY ARRENDATOR Mellan Kils kommun och Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, föreligger ett avtal om anläggningsarrende avseende fastigheten Sannerud 1:859 i Kil för kiosk- och gatuköksrörelse, dagtecknat Arrendetiden utgör fem år. Arrendetiden förlängs med fem år i sänder, om uppsägning ej sker senast sex månader före arrendetidens utgång. Fr.o.m. den 1 januari 2014 svarar Hajin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, för verksamheten. Hon anhåller om att få teckna nytt arrendeavtal med kommunen för samma verksamhet gällande fr.o.m Nytt förslag till avtal om anläggningsarrende har upprättats, varigenom Kils kommun, nr , box 88, Kil, till Hajin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m arrenderar ut fastigheten Sannerud 1:859, Kil, Kils kommun, vars belägenhet och omfattning framgår av markeringslinjer på till avtalet bifogad karta för kiosk- och gatuköksrörelse. Arrendetiden utgör fem år räknat från tillträdesdagen, som är den 1 janauri Arrendetiden förlängs med fem år i sänder, om uppsägning ej sker senast sex månader före arrendetidens slut. Arrendeavgiften är kr för varje arrendeår med indexuppräkning med betalning månadsvis i förskott och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus har godkänt att det mellan kommunen och firman upprättade avtalet om anläggningsarrende för kiosk- och gatuköksrörelse, dagtecknat , upphävs och ersätts av ovanstående nytt avtal mellan Kils kommun och Hajin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m. den 1 januari Ansökan från Hajin Bawar Mergi Förslag till avtal om anläggningsarrende för kiosk- och gatuköksrörelse i Kil mellan Kils kommun och Hajin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 5 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende, varigenom Kils kommun, nr , box 88, Kil, till Hajin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m , arrenderar ut fastigheten Sannerud 1:859, Kil, Kils kommun, vars belägenhet och omfattning framgår av markeringslinjer på till avtalet bifogad karta, att användas till kiosk- och gatuköksrörelse för årlig arrendeavgift och på övriga villkor enligt avtalet. Ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna avtalet.

10 8 Dnr KS 13/259 UPPHÄVANDE AV BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN LERSÄTTER 1:394 OCH ÅTERGÅNG AV KÖPET Kommunstyrelsen fattade beslut på delegation den 27 juni 2013, dnr 13/259, genom kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) att försälja industritomten/fastigheten Lersätter 1:394, Kil, Kils kommun, om m2, till Daniel Reuterwall, Trångstad 4, Kil, för en köpeskilling av 5 kronor/m2 samt på övriga i kontraktet angivna villkor. Köpekontraktets punkt 2 förskriver bl.a., att tillträde till fastigheten sker så snart köparen visar att ritningar och projekteringshandlingar framtagits, bygglov beviljats för ändamålet samt byggnation kommer att påbörjas. Enligt köpekontraktets punkten 8 ska köparen senast inom sex månader från köpehandlingens upprättande ha sökt bygglov. Om inte detta villkor uppfylles har säljaren rätt att kräva att köpet går tillbaka om inte särskilda skäl föreligger, som ska prövas av kommunstyrelsen. I köpekontraktets punkten 9 stadgas, att säljaren har rätt att kräva att köpet går tillbaka genom prövning i kommunstyrelsen om köparen inte inom två år från dagen för köpehandlingens upprättande bebyggt fastigheten enligt gällande detaljplan. Fastigheten ligger inom detaljplan för industriområde vid Lersätter i Kil. Totala arealen för fastigheten Lersätter 1:394 är m2. Fastigheten är taxerad som industrienhet, tomtmark, typkod 411. Taxeringsvärdet (markvärdet) är kr. Köparen har fortfarande ej ansökt om bygglov för fastigheten och någon byggnation har följaktligen inte heller påbörjats inom fastigheten trots att köpekontraktet föreskriver att bygglov ska ha sökts inom sex månader från köpehandlingens upprättande. Fastigheten ska ha bebyggts inom två år från nämnda tidpunkt. Ansökan inkom den 10 februari 2010 från Däckbolaget i Kil Kommanditbolag genom Daniel Reuterwall med begäran om att av kommunen få köpa industritomten/fastigheten Lersätter 1:394. Efter flera förslag och överläggningar om sökandens köp upprättades ett köpekontrakt, daterat den 17 juni 2013 mellan Kils kommun och Daniel Reuterwall. Beslutet om försäljning av kommunens industrifastighet Lersätter 1:394, Kil, Kils kommun, bör därför upphävas och köpet återgå på grund av att bygglovsansökan fortfarande ej getts in och den tid som förflutit sedan ansökan inkom till kommunen, , utan att någon åtgärd gjorts för att starta byggnation på tomten/fastigheten. Anhållan från Däckbolaget i Kil Kommanditbolag Köpekontrakt mellan säljaren Kils kommun och köparen Daniel Reuterwall, avseende industritomten Lersätter 1:394, i Kil. Kommunstyrelsens beslut på delegation den 27 juni 2013, dnr 13/259, genom kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) om kommunens försäljning av fastigheten Lersätter 1:394 Kartkopior Fastighetsinformation Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 6

11 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut den 27 juni 2013, dnr 13/259, om försäljning av fastig-heten Lersätter 1:394 för industriändamål till Daniel Reuterwall, Trångstad 4, Kil, efter-som köpekontraktets villkor om ansökan om bygglov ej uppfyllts inom föreskriven tid och då i övrigt inga åtgärder vidtagits för att starta byggnation trots att ansökan om köp av industritomten/fastigheten Lersätter 1:394 ingavs redan den 10 februari Köpet återgår därmed till Kils kommun. Handpenningen är därmed förverkad enligt kontraktets punkt 13, andra stycket.

12 9 Dnr KS 13/396 UPPHÄVANDE AV BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS INDUSTRITOMT LERSÄTTER 1:425, KILS KOMMUN OCH ÅTERGÅNG AV KÖPET Kommunstyrelsen godkände , 179, ett förslag till köpekontrakt för industritomt enligt vilket Kils kommun på Maskin & Mätservice i Kil AB, org.-nr , Björknästorp, Kil, överlät fastigheten Lersätter 1:425 med belägenhet och omfattning enligt till kon-traktet bifogad karta för en köpeskilling av kr motsvarande 5 kr/ m2 samt på övriga i kontraktet angivna villkor. Köpekontraktets punkt 2 förskriver bl.a., att tillträde till fastigheten sker så snart köparen visar att ritningar och projekteringshandlingar framtagits, bygglov beviljats för ändamålet samt byggnation kommer att påbörjas. Enligt köpekontraktets punkten 8 ska köparen senast inom sex månader från köpehandlingens upprättande ha sökt bygglov. Om inte detta villkor uppfylles har säljaren rätt att kräva att köpet går tillbaka om inte särskilda skäl föreligger, som ska prövas av kommunstyrelsen. I köpekontraktets punkten 9 stadgas, att säljaren har rätt att kräva att köpet går tillbaka genom prövning i kommunstyrelsen om köparen inte inom två år från dagen för köpehandlingens upprättande bebyggt fastigheten enligt gällande detaljplan. Fastigheten ligger inom detaljplan för industriområde vid Lersätter i Kil. Totala arealen för fastigheten Lersätter 1:425 är m2. Fastigheten är taxerad som industrienhet, tomtmark, typkod 411. Taxeringsvärdet (markvärdet) är kr. Bolaget har fortfarande ej ansökt om bygglov för fastigheten och någon byggnation har följaktligen inte heller påbörjats inom fastigheten trots att köpekontraktet föreskriver att bygglov ska ha sökts inom sex månader och fastigheten bebyggts inom två år från köpehandlingens upprättande. Beslutet om försäljning av kommunens industrifastighet Lersätter 1:425, Kil, Kils kommun, bör därför uphävas och köpet återgå Anhållan 2007 från Maskin & Mätservice i Kil AB genom Jan-Åke Persson om förvärv av industritomten Lersätter 1:425 i Kil. Köpekontrakt mellan säljaren Kils kommun och köparen Maskin & Mätservice i Kil AB, org.-nr , avseende industritomten Lersätter 1:425, i Kil. Kommunstyrelsens beslut , 179, om kommunens försäljning av fastigheten Lersätter 1:425. Kartkopior Fastighetsinformation Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 7

13 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut den 5 juni 2007, 179, om försäljning av fastigheten Lersätter 1:425 för industriändamål till Maskin & Mätservice i Kil AB, org.-nr , Björknästorp, Kil, eftersom köpekontraktets villkor ej uppfyllts vad gäller bl.a. ansökan om bygglov och uppförande av byggnation på fastigheten inom föreskriven tid. Köpet återgår därmed till Kils kommun. Handpenningen är därmed förverkad enligt kontraktets punkt 13, andra stycket.

14 10 Dnr KS 13/382 PRISER FÖR INTERNA IT-TJÄNSTER 2015 IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. Priserna är framtagna efter verkliga kostnader i IT-driften. Budget och utfall för tidigare verksamhetsår har stämt bra och ITavdelningen ser idag inga skäl att inför år 2015 ändra på prismodellen och förslår samverkansnämnden att fastställer priserna enligt förslag. Priserna är oförändrade från Samverkansnämnden beslutade 18 november att föreslå kommunfullmäktige att priserna är oförändrade för år Kommunledningskontoret har inget att invända mot det. IT-avdelningens tjänsteskrivelse Samverkansnämndens protokoll , 18 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 8 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa att priserna för interna ITtjänster är oförändrade för år 2015.

15 11 Dnr KS 13/197 FÖRSLAG OM FÖRÄNDRAD NÄMNDADMINISTRATION Kommunledningskontoret har fått uppdrag att utreda och föreslå förändringar i nämndadministrationen i syfte att finna kostnadsreduceringar och har föreslagit att kanslienheten vid kommunledningskontoret övertar nämndadministrationen för miljö- och byggnadsnämnden. Kommunledningskontoret föreslår att frigjorda medel ska återinvesteras i tekniklösningar för att utveckla såväl webb som nämndadministration. Innan slutligt beslut fattas ska miljö- och byggnadsnämnden yttra sig över förslaget. Kommunstyrelsen beslutar i december 2013 att godkänna förslag till förändrad nämndadministration och att uppdra till kommunledningskontoret inleda dialog om genomförande av åtgärden med miljö och byggnadsförvaltningen, samt att miljö- och byggnadsnämnden ska yttra sig över förslaget. Slutligt beslut ska kunna fattas i kommunfullmäktige i januari Miljö- och byggnadsnämnden lämnade följande yttrande den 28 januari: Miljö- och byggnadsnämnden känner viss oro inför den föreslagna ändringen av nämndadministrationen men finner att förslaget leder till rationalisering och därmed kostnadsminskningar. Nämnden hoppas att förändringen ska visa sig vara en framsynt förändring och ställer sig därför positiv till denna. Kommunledningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 216 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 2 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förändrad nämndadministration.

16 12 Dnr KS 13/192 REDOVISNING AV ARBETET MED BRISTER I SAMVERKAN KRING BARN MED PSYKISK OHÄLSA Revisorerna har granskat samverkan mellan kommunerna och Landstinget kring barn- och ungdomspsykiatri och funnit att det saknas en tydlig styrning, uppföljning och kontroll av hur samverkan ska utvecklas. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har yttrat sig över revisionsrapporten. Kommunstyrelsen begärde också in en redovisning från facknämnderna om hur de avser att arbeta med de brister i samverkan som framkommer i revisionsrapporten. Nämnderna har inkommit med en redovisning, där det framgår att de berörda gemensamt kommer att kartlägga nuvarande verksamhet och behov. Därefter kommer en styrgrupp och en arbetsgrupp från huvudmännen att arbeta vidare med att utveckla en första linjen-verksamhet för målgruppen 7-24 år. Gemensamma styrdokument om verksamhet, ansvar och roller ska upprättas och beslutas av kommunerna och Landstinget. Revisionsrapport Följebrev Socialnämndens protokoll , 75 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 51 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 55 Kommunstyrelsens protokoll , 138 Socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 156 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 102 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 9 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

17 13 Dnr KS 14/77 VAL AV OMBUD TILL ÅRSMÖTE I BROTTSFÖREBYGGANDE CENTRUM 2014 SAMT DIREKTIV Ombud till årsmöte i Brottsförebyggande centrum 27 mars 2014 ska utses samt direktiv. Kallelse

18 14 Dnr KS 13/229 REDOVISNING AV INKOMNA KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER SEPTEMBER- DECEMBER 2013 Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att redovisningen av klagomål fortsättningsvis ska göras på så sätt att varje nämnd ska lämna en kort sammanfattning till kommunfullmäktige med kommentarer avseende de viktigaste klagomålen/synpunkterna som kommit till respektive nämnd inom aktuell period (tertialvis). Till kommunledningskontoret har det inkommit 5 synpunkter som rör verksamheten. Kommunledningskontorets skrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

19 15 Dnr KS 14/4 DELEGERINGSBESLUT FRÅN UTSKOTTEN OCH KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014 Anmälan av delegeringsbeslut 21 december januari 2014 enligt förteckning från kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets skrivelse FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

20 16 Dnr KS 14/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN I SAMBAND MED SAMMANTRÄDENA 2014 Följande meddelanden till kommunstyrelsen har inkommit: 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Överförmyndarnämndens protokoll Protokoll från Kils Avfallshantering AB Protokoll från Kils Energi AB Nyhetsbrev från Småkom december Minnesanteckningar Rådet för funktionshindrade Slutrapport för Smaka på Värmland Sammanställning besökarenkät Smaka på Värmland Sammanställning utställarenkät Smaka på Värmland 2013 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

21 17 Dnr KS 14/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER 2014 Inga inbjudningar till kurser eller konferenser har inkommit.

22 18 Dnr KS 14/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER 2014

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-08. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum 2014-04-08. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-08 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 april 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-01-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Sammanträdesdatum Presentation av verksamheterna bibliotek, fritid och kost. 2 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 KS 14/200

Sammanträdesdatum Presentation av verksamheterna bibliotek, fritid och kost. 2 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 KS 14/200 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Presentation av

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 Barn- och utbildningsnämndens redovisning beträffande det ekonomiska läget samt konsekvensbeskrivning avseende budgetram för 2011

1 Barn- och utbildningsnämndens redovisning beträffande det ekonomiska läget samt konsekvensbeskrivning avseende budgetram för 2011 Kommunstyrelsen 2011-01-11 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 januari 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Barn- och utbildningsnämndens redovisning

Läs mer

Mikael Johansson. Sekreterare

Mikael Johansson. Sekreterare Kommunstyrelsen 2012-03-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-08-23 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 23 augusti 2016, kl 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Revisorernas grundläggande

Läs mer

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Regler Försäljning/exploatering av mark Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Innehållsförteckning Förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande...1 Ansökan och registrering...1 Fördelning...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-11-08. 2 Verksamhetsplan för samverkansnämnden 2013, plan 2014-2015 SVN 12/15

Sammanträdesdatum 2012-11-08. 2 Verksamhetsplan för samverkansnämnden 2013, plan 2014-2015 SVN 12/15 SAMVERKANSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-11-08 PLATS OCH TID Kommunhuset Forshaga, Visten, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Budget 2013, plan 2014-2015 2 Verksamhetsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

september 2015, 15.00 1 Barnomsorgskön BUN 15/23 2 Budget 2016, information BUN 15/69 3 Ekonomisk uppföljning till och med augusti 2015 BUN 15/52

september 2015, 15.00 1 Barnomsorgskön BUN 15/23 2 Budget 2016, information BUN 15/69 3 Ekonomisk uppföljning till och med augusti 2015 BUN 15/52 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 192 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010 Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 februari 2011, kl 15.30 Föredragningslista - Val av justerande

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Kommunstyrelsen 2012-05-08 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Internkontroll

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. februari 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. februari 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-03-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 mars 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-10 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Val av justerare/tid för justering ÄRENDE 1 Del av Lerbodatorp

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 27 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2016-02-18 1 (10) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(29) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 5 juni 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Information från

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer