Aktuella utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella utbildningar"

Transkript

1 Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha utbildigslokal sid Vå väldsuika utbildig succé sid Stockholm Malmö Götbog

2 Välkomm till tt späad 007 Nu häd dt myckt på DF Kompts! Ud vå flytta vi vå utbildigsvksamht till ya lokal ctalt i Stockholm på Vasagata 810! Vi föstäk vå säljoch makadsfuktio så att vi m ffktivt ka plaa kommad aktivitt tillsammas md våa kud och vi bjud u äv fötag att aosa i våa ya lokal och xpoa sig på vå wbb. DF Kompts fis sda föa åt tablat i Malmö och u slå vi upp potaa äv till vå filial i Götbog. Våt uvaad utbud komm att komplttas md måga ya späad kofs och kus. Håll utkik på vå wbbplats så du säkt få ifomatio om våt ya utbud! Välkomm! Mai Ställvik Sadbg VD, Dataföig Kompts Vi flytta 1:a apil Nu utökas utbildigs och kofskapacitt jält. 1 apil öppa DF Kompts potaa till ya, stö och fäscha utbildigs och kofslokal på Vasagata mitt i Stockholm Fö att kua möta dt ökad bhovt av komptshöjad aktivitt och utbildiga så flytta DF Kompts sia utbildigslokal få Dottiggata 89 till Vasagata 810 i Stockholm och utöka kapacitt jält. Md d ya mötslokala på ästa 700 kvadatmt komm DF Kompts att kua aoda fla kus, wokshops och kofs samtidigt. D ya mötslokala ä bläga ctalt i Stockholm, mitt mot talstatio och bdvid hotll Shato. Dt ä myckt späad och dt komm att bli tt klat lyft fö båd oss och våa kud, säg ik alsso som komm att vaa platsasvaig och s till att alltig flyt på. ack va våt ctala läg så ä dt ohöt klt att ta sig hit, fotsätt ha. Dt ä baa ågo miuts pomadavståd få tåg, tulbaa och pdltåg. Komm du md sabbtågt ll flygbussaa få Alada så ä dt baa 500 mt att gå. Alltig fis iom pomadavståd. Våt mål ä att dtta ska bli y mötsplats fö DF Kompts målgupp, d v s bslutsfatta iom I och vksamht, säg ik. ik alsso Vi komm att aoda mågfald av aktivitt och vi komm äv att ha möjlight att hya ut våa lokal till ada aktö iom ISvig fö lasiga, pstatio, smiai tc, avsluta ik. Ä du itssad ll ha du fågo om vå ya utbildigslokal så maila till Nya mdabta på DF Kompts Ola Stålbat ä Ky Accout Maag och komm att fuga som DF Kompts öa mot makad. Dtta ibä att vi u i stö utstäckig ha möjlight att ta häsy till våa kusdltagas öskmål om t x fötagsita kus ll smiai. Rig Ola om du vill ha hjälp att hitta ätt utbildig fö ditt fötag på ll maila Foto, Aa Rx Jssica Adamsso ä fösäljigsasvaig och komm att vaa di kotaktpso om du ä itssad av att syas på vå wbb, i våa HMLutskick ll i våa ya utbildigslokal på Vasagata i Stockholm. Vill du aosa, hya utställigsplats, sposa tt vt ll ha fågo kig dtta, maila till ll ig på DF Kompts i Götbog DF Kompts ha läg vait tablad i Stockholm och fis sda 006 äv i Malmö. Nytt fö 007 ä att vi u slå vi upp potaa i Götbog. DF Kompts Götbog tabla tt samabt md Pcipio och ud vå bjud vi tt fukostmöt d 9 fbuai om IIL, samt kus i IIL Foudatio på svska d 0 mas. Ola Stålbat Jssica Adamsso INNHÅLL Utbildigaa pstas ud katgoi Vad tyck du? Ä dt ågot du saka i vå utbildigsboschy ll om du ha åga fågo så ka du skicka tt mail till, Vi flytta sid Nyht sid Iakitktu sid 4 Iutvcklig sid 5 Pojktutvcklig sid 6 Pocssutvcklig sid 7 Ilda sid 810 Upphadlig sid 11 Säljtkik sid 1 Isäkht sid 1 Kofs sid 1415 Kaldaium sid 16 = itta i boschy ft da symbol som visa att dssa utbildiga igå som dl i tt utbildigsblock. ft att du ha gått d utbildiga som igå i spktiv block ha du möjlight att gå ctifiigsutbildig. M ifomatio fi du på

3 Affäsakitkt d ya yckloll Väldsuik utbildig fö famtids fötagslda, Affäsakitkt s affäa i y dimsio SOA och tjästkompot ä på väg att adikalt föäda sy på affäsutvcklig. föädig som käv y kompts: fömåga att tasfoma affäspocss till vädätvk, dsiga ya affäsmodll och bygga d Iakitktu och ogaisatio som gö dtta möjligt. I och Vksamhtsakitkt som vill och våga ta stgt i i vksamhts affässtatgiska dimsio Affäsutvckla som bhöv föstå tkiks ya möjlight och föäda föutsättigaa fö vksamhts statgiska dialog och plaig IO:, O: och Ichf som ha ivstat ll plaat fö SOAbasad Iplattfom och bhöv utvckla affässtatgisk kotxt och agumtatio fö dialog md vksamhtsldig Maagmt spktiv Ikosult som vill bdda si kompts och utvckla tjäst iom affäsakitktu Affäsakitkt ä ycklpso som övbygga gapt mlla I och affä ågot som måga vksamht läg ftfågat. Fösta kusomgåg stata 5 fbuai 007 och ä fulltckad. Nästa utbildig stata 9 maj. Pogam och amäla på Utbildig lds av BPR piojä Bjöik Willoch (till väst) och Lius Malmbg, vd fö odial Busiss Adviss. N Y H R Stat 9 maj Stoa Bäbo Kus och Kofs, Sigtua k. Itatkostad tillkomm Ladig dg Wokshops Bakgud DF Kompts lasa tt ytt iitiativ fö komptsutvcklig Ladig dg Wokshops. Föställ dig att du täffa kollgo få ada fötag ll fövaltiga, i samma situatio som du själv, fö att gomlysa aktull Ifåga tillsammas md ldad xpt. I guppabt aalysa i alla lvata aspkt och komm gmsamt fam till ll fla slutsats. Md dig hm få du födjupad isikt till stöd fö dia bslut på hmmapla. Dtta ä vad Ladig dg Wokshops hadla om. Iitiativtaga ä skil Swd och Ulla Åkma få IRM. Dt ä sa som ä målt ud dssa wokshopa, föklaa skil. taditioll kus dovisa tt facit, ågot som it ä möjligt fö måga ya omåd. Hä bhövs y fom, dä dltagaa ä md och utfoska sva. Ladig dg Wokshop löp öv två daga, få kl d fösta dag till kl dag däpå. M gtlig stata abtt da ågo vcka fö själva täff. Vi ild dialog md dltagaa via post, bätta Ulla. Vad ka du? Vilk ä di bakgud? Vilka ä dia fövätiga? ak ä att föbda båd dltaga och wokshoplda och att fösäka oss om att dltagaa ha fövätiga som stämm övs md ihållt. På plats ild xpt md itoduktio. Däft följ två guppabt p dag, i fya gupp om sju pso vada. Vaj wokshop ka alltså ha maximalt 8 dltaga. xmpl på mål fö guppabt ka vaa att guppa fakta ll hitta kitiska famgågfakto. Guppa dovisa sia slutsats fö vaada, som i si tu bli udlag fö fotsatta diskussio. Iitiativtaga ä skil Swd och Ulla Åkma få IRM, båda ha mågåiga faht av vksamhtsutvcklig som kosult. id/plas: S fö aktulla tid, plats och äm Lä dig kommuica bätt gväg till famgåg Upplv du poblm md att få uppdagsgiva och kollgo i Ipojkt att föstå vad du ma? Ha du svåt att föstå dm? I Ipojkt ä måga oll ibladad bställa, aväda, utvckla, tsta md fla. Om kommuikatio it fuga, så bli pojkt födöjda, kosta m och fömodlig misslyckad. Och om du ä pojktlda, bli dt du som få skuld. Så hu gö du fö att lyckas? Vad ä dt som komm i väg fö tydlig, kl Kofs och ffktiv kommuikatio mlla dig och ada? Hu ka du vaa säk på att i vklig föstå vaada, så att pojkt, möt md ma flyt på sabba, kla och m ffktivt? ä d som vill ta sitt pojkt ll avd/gupp/ tamldaskap till aa ivå gom att få gupp att abta smata tillsammas. Vi ska s till att du bli mästa på att klaa av och lda aväda, tam och pojkt. Du få läa dig att tolka vad mäisko gtlig ma och hl dl tips på hu du ka föbätta di g kommuikatio. Lägs väg få du också att läa dig lda ffktiva möt, lösa koflikt på tt bätt sätt, och ada kommuikatiostips som ld till famgåg. ft utbildig få du sköda fukta av ffktiv kommuikatio fö att kua lva sultat sabba, kla och md mid huvudväk. Pt Nilsso och Niia iksso ä två av läaa du möt på kus Båd pivat och i jobbt ha jag blivit bätt på att föstå d sigal som jag och ada säd ut, vilkt hjälp mig i mitt ldaskap. ft att båd jag och mi psoal gått igom utbildig i ycklaa så ha vi lätta att komma famåt och å gmsamma bslut. Las Jädfäldt, Had of GW/Wokstatio Ifastuctu Maitac, SB I Modul 1, daga 1 mas Stockholm Modul k. Modul födjupig, x daga, 1 maj, 101 sptmb, 79 ovmb Modul födjupig x daga :

4 I a k i t k t u tifiad Iakitkt Sx fiståd tvådagasavsitt och öv 100 timma läaldd utbildig Dags fötag ha bhov av komplxa Isystm. Rätt Isystm g fötagt god möjlight fö famtid. Iakitkt ita yckloll vid systmutvcklig. Roll som Iakitkt ibä att ha asva fö att Isystm få såda utfomig att uvaad och fövätad kav ka alisas md god ffktivitt och till imlig kostad. Dt ä md ada od yckloll vid Iutvcklig. Dt ä akitkts asva att omsätta systmkav till alisba och ffktiv akitktu. ctifiad Iakitkt ha fömåga att välja d lämpligast tkiska lösig fö fötagt. Du som abta md utfomig av båd tkiska och admiistativa Isystm som systmdsig ll tkisk pojktlda. Du som vill fökova dig iom ditt yksomåd. Du som abta md val av tkiska lösiga öad ifastuktu fö utvckligs ll målmiljö ll fö spcifika Isystm SOA, Wb Svics och SB Numa fis myckt staka fövätiga på att Isystm ska kua samvka båd iom ogaisatio och mlla ogaisatio. Samtidigt ha vi acclad mägd fötagsfusio, dottbolagsfösäljiga tc. vilka hlt plötsligt ställ föädad kav på applikatiossamvka. Iakitkt Avacad systmutvckla/itgatö kiska pojktlda kiskt oitad IO: och Ichf som bhöv kuskap om itgatioslösiga På djupt gått igom applikatiositgatio och d idag viktigast bgpp: SOA Svics Oitd Achitctu Wb svics SB tpis Svic Bus Föstå olika itgatiosakitktu och das gskap Föstå balas mlla vksamhtsytta och kostad fö olika lösiga Välja lämplig lösig fö itgatio Bdöma bjudad få poduktlvatö och ställa lvata kav/fågo Välja podukt Utfoma iföad Lda iföad Mtoda, picipa och vktyg fis, låt oss däfö skapa väl fugad applikatiositgatio! Picip och mtod fö utfomig av distibuad kompotbasad Isystm Föståls fö och kuskap om hu ma ta fam, bskiv och väda akitktu Idtifia och väda d akitktudivad kav i komplx kavbild. Omsätta vksamhts kav på Istöd till alisba akitktu. Bskiva och kommuica akitktu till aktulla målgupp. Utyttja picip och mtod fö utfomig av Isystm Föstå och väda affäsmodll 6x daga, stat 17 apil Stoa Bäbo Kus och Kofs, Sigtua k. Itatkostad tillkomm 0 mas Stockholm k Had stot utbyt av utbildig och ha da huit kommda d till fla kollgo och bkata Ads iksso, Ichf, lg gi AB, gick utbildig okt06 1 tifiad vksamhtsakitkt Sabb hadligsfömåga kävs fö att möta d möjlight som d tkiska utvcklig bjud liksom d städigt föädad kav omväld ställ. Som ctifiad vksamhtsakitkt ha du fömåga att bskiva och aalysa di vksamht u tt hlhtspspktiv. Du ha kaftfulla mtod fö att ställa kotsiktiga och lågsiktiga kav på pocss och ifomatiostkik IO, Ichf ll pocssutvckla som abta md akitktu u tt vksamhtspspktiv Iakitkt som vill kompltta si kompts Is bhovt och ytta av att ha välodad akitktu i vksamht Vad som kävs fö att lyckas md att tabla såda akitktu Bskiva, aalysa och föbätta bfitliga och kommad applikatios fömåga till att fös affäspocssa md ifomatio Vktyg fö att stödja pocss och affäsutvckla Föståls fö d kommuikatio och föakig som kävs fö att å ut md ditt akitktbudskap Kädom om hu du åstadkomm hög ifomatioskvalitt md hjälp av I a fam statgiska ifomatiospla och att plaa fötagts applikatiospotfölj a fam vksamhtsmodll som udlätta kommuikatio md såväl vksamhtsxpt som Ipoffs Is vädt av välskött hatig av vksamhtsmodll 00 Vi ha utbildat fl ä Vksamhtsakitkt Vi bjud föbdad kus fö dig som amält dig till tifiad vksamhtsakitkt, läs m på 6x daga Stockholm k Stat 1 mas Las Wiktoi ä di huvudläa ud utbildig 1000 Vi ha utbildat fl ä Iakitkt 1 DF Kompts kus tifiad Iakitkt ä d bästa och mst hltäckad av alla Iakitktutbildiga som fis i Svig. Vaj kustillfäll koctas kig tt pspktiv p gåg fö att g så hltäckad bild som möjligt. Patik Åklid, Post, gick utbildig H06 NYH Affäsakitkt Affäsakitkt koppla ihop fötags statgi fö tillväxt, kudoitig, flxibilitt och kostadsffktivitt md möjliggöad kafta i mod I. Utföliga ifo om Affäsakitkt på sida Iakitktu vad, vafö och hu? 1 6x daga Sigtua k Stat 9 maj tt ffktivt och avädbat Istöd ä höst i d flsta vksamht idag. Nya tkiska möjlight och plattfoma käv uppgadiga av bfitliga systm m öppa famfö allt fö hlt ya tillämpiga. IO, Ichf, bställa, pojktlda ll utvckla som bhöv gudläggad kuskap fö att kua fatta ätt bslut tillsammas md Iakitkt Du som vill föbätta di fömåga att skapa samodad bild av vksamht Föstå samsplt mlla akitktuabt och akitktoll på olika ivå i fötagt Bdöma bhovt av akitktuabt Föstå oll som akitkt i utvckligscykl Föstå bställas oll i akitktuabtt Föstå sambadt mlla akitktu och utvckligspocss miologi iom akitktu och mtod Föstå picipa fö akitktu och byggblock fö distibuad kompotbasad systm Käa ig d mst populäa akitktustilaa, möst och spcifikatioa Kompltta di Istatgi md akitktuvy Plaa fö akitktudiv utvcklig 67 mas Stockholm k 4 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig

5 Affäsmässig fövaltigsstyig md pm Affäsmässig fövaltigsstyig ä d idag mst aväda modll fö systmfövaltig i Svig. D guda sig på tt affäsmässigt pspktiv dä såväl vksamht som I ha asva fö fövaltig tt gmsamt asva, m fö skilda dla av abtt. Hu dtta gå till i paktik, samt vikt av att it baa fövalta Isystm uta äv vksamht som aväd systm, dvs hla fövaltigsobjkt, ä kuss fokus. Vi ta äv upp målstyig av fövaltig, fövaltigs viktigast aktivitt, dss oll och ogaisatio md ma. Vi gå äv igom dltagad i bsluts och abtsfoa samt vad asvasolla ibä och samsplt dm mlla. I sambad md dtta titta vi äma på vikt av affäsmässig iställig och btd samt olika tkik fö att aga affäsmässigt i fövaltigsabtt. Du som abta md fövaltig i paktik ll abta md avtal och övskommls och fågo på styad ivå. god föståls av affäsmässig fövaltigsstyig på tt övgipad pla samt paktisk övig i hu dtta tillämpas. Ud utbildig gs blad aat ykad fäska uppdatiga av modll som ä famtaga i våt foskigsabt vid Liköpigs Uivsitt. ft att du ha gått d hä utbildig ll om du da ha motsvaad gudkuskap ha du möjlight att ta ästa stg! Födjupig i Affäsmässig Fövaltigsstyig. Affäsmässig fövaltigsstyig Mali Nodstöm ä läa ud kus PM ä myckt kokt och dt ä lätt att ta till sig ftsom vi fick så måga xmpl ifå vklight. Aa Asplud,Scaia Pats Logistics AB, gick utbildig sp06 I U V K L I N G 78 mas Stockholm k. Poduct Maagmt Idag ställ makad kav på att i allt sabba takt utvckla och lasa kokuskaftiga tjäst. Fö att uppå sultat kävs ffktiv poduktldig och kudstyd utvcklig av Ilatad tjäst. Du som jobba md Itjäst och utvcklig hos opatö, outsouciglvatö ll systmitgatö jäststatgi och föutsättigaa att lyckas md kudstyd utvcklig av Ilatad tjäst jäst och makadsmodll som fuga Föutsättigaa att lyckas md att få ut ya tjäst båd itt och xtt Pissätta och göa gudläggad kalkyliga Dfiitioa av vaa, tjäst, kompts, kvalitt Positioa di tjästpotfölj Pakta tjäst Udvika d valiga fallgopaa Iovatio och ya idé Abta md omväldsbvakig 114 mas Stockholm k Födjupig i Affäsmässig Fövaltigstyig Du som ha gått itoduktioskus i Affäsmässig Fövaltigsstyig, ll ha motsvaad gudkuskap u ha du möjlight att ta ästa stg! Djupa kuskap i Affäsmässig Fövaltigsstyig, modlls fm famgågsfakto och hu du gaga mdabtaa i di g ogaisatio. I pist igå pmbox till tt väd av k xkl moms 56 fbuai Stockholm k PNG modll Misstäk du att ivstigaa i I it g d ytta i vksamht som d bod g? Di misstak ä i så fall bfogad. Foskig visa att baa cika tdjdl av ivstigaa g möjlig ytta tillbaka. Vad bo dtta på? Ja, osaka ä måga m åga ä att aditiolla kalkyl och vädigsmtod g tt ofullstädigt bslutsudlag Ma fö baa i tt ytt ifomatiossystm uta att påvka pocss och ogaisatio Vksamhtsasvaiga och Ispcialist tala som gl olika spåk Ma lyckas it gaga ldig på ätt sätt Alla som ä itssad av att öka ytta av I i vksamht. D pimäa målgupp ä: Vksamhtsasvaiga chf Pojktlda otolls koomichf Ichf Ikosult Koppla ihop vksamht och I Få tt bätt bslutsudlag Få samsy om föbättigsmål I pga väda ytta i vksamht Få bätt kommuikatio mlla vksamht och I Säkställa ytta Syliggöa äv mjuka ytto Få tt udlag fö uppföljig I gskap av pojktlda ä dt viktigt att läa mig modll så jag ka lda PNG aalys. Kus va myckt ba och dt ä kul md kuslda som bi fö vad d utbilda i. omas Wstbg, Pojktlda, Solltua Kommu, 89 mas Stockholm k SOA få tkik till sultat övgipad kus u tt vksamhtspspktiv som gå igom hu ma föbätta si vksamht md tjäst ligt SOA (Svic Oitd Achitctu) samt d viktigast picipa fö akitktu. I dag ha måga fötag och ogaisatio fuit att SOA öppat ya möjlight fö vksamht. ak bakom SOA ä att möjliggöa ökad volym och skapa fö kud m vädfulla podukt. Dtta uppås gom tt flxiblt Istöd som gö dt lätt att itga vksamht äv md ada ogaisatio. SOA ä tkik som d flsta ogaisatio i dag måst ta ställig till och da ytta av. M hu gå dt till? Da kus guda sig på fahta få 14 svska fötag och ogaisatio, dä vksamht ha dagit ytta av tkik. Bställa av I Pojktlda IO och Ichf Affäsutvckla Systmutvckla/Kavställa Kuskap om vilka affässtatgi som stöds av tjästoitig Kuskap om hu du ka äka hm satsig och uppå vksamhtsytta Fövalta tjästbasad akitktu Kuskap om hu tjästoitig fuga i pocssoitad vksamht. Kädom om hu ma hata säkht mot ada ogaisatio Kädom om guda i SOA och hu olika stadads sty utvcklig. 78 fbuai Stockholm k M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig 5

6 P o j k t u t v c k l i g Pojktskola tifiad pojktlda Sx fiståd tvådagasavsitt och öv 100 timma läaldd utbildig som g möjlight till båd ctifiig och G till möjlight 0 högskolpoäg. till båd ctifiig och till 0 högskolpoäg. Pojktskola g dig båd hltäckad och djup isikt i pojkt som abtsfom samt lä dig hu du ffktivt ka stya, lda och kvalittsiikta tt pojkt obod av podukt och pojkttyp. Ud ca sx måad kämpa du tillsammas md oss fö att få d isikt om dig själv och å d komptsivå som ä ödvädig fö d komplxa oll som pojktlda. Alla som, obod av pojkttyp, ha asva fö styig, ldig ll kvalittssäkig av pojkt. Utbildig passa äv fö dig som idag ha oll som Pojktbställa Styguppsmdlm Pojktlda Dlpojktlda Kvalittssäkigsasvaiga fa pojktdltaga Md tygght, självfötod och gott sultat ta oll som pojktlda, pojktbställa ll kvalittssäkigsasvaig i alla typ av pojkt. Mdvka vid utvcklig av dt ga fötagts pojktkultu och kvalittssystm. tt ätvk utafö d ga ogaisatio md kompts som du ka aväda dig av hålla isikt och vktyg att föbätta di g ldafömåga. Mdvka till att pojkt i allt västligt ä ud kotoll och å d övskoma mål. 6x daga, stat maj Stoa Bäbo Kus och Kofs Sigtua k xkl moms Itatkostad tillkomm 1900 Vi ha utbildat fl ä Pojktlda Kt Lagquist ä asvaig fö utbildig 0 P 1 av d bästa, m också tuffast, utbildigaa jag ha gått. Jag kä mig idag myckt säka i mi oll tack vaa Pojktskolas utbildig Nsli Ayha, Bilpovig, tifiad Pojktlda, gick utbildig H apil Stockholm k Pojktldig md pojktplats.s Idag divs måga pojkt i gupp som ä gogafiskt och ogaisatoiskt utspidda. Samabt på distas ställ säskilda kav på pojktts ogaisatio samt på dss uti och stuktu fö plaig, kommuikatio, uppföljig, md ma. Md Pojktplats.s samlas plaig, samabtsfuktio, dokumthatig och uppföljig på gmsam och lätt tillgäglig plats. Dt g möjlight till föbättad kommuikatio, stuktu och kotoll i pojktt. Fö dig som ska ta dl i pojkt md kav på ffktiv plaig, kommuikatio och uppföljig dä dltagaa ä gogafiskt ll ogaisatoiskt utspidda. ygdpukt ligg på pojktabt och samodig md abtssätt apassad fö wbbasad pojktvktyg. Fomulig av mål Ogaisatio md asva och bfoght Stuktuig av pojkt Kalkylig/Kostadsuppföljig Risk och osäkhtshatig Isikt i hu pojkt ka divas ffktiva ffktiva dokumthatig Föklad pojktplaig som stöd ffktiv uppföljig Mtod fö uppföljig av tid och läg Bätt hatig av äd och föädiga Bätt stuktu fö pojktts möt Utvcklad kuskap om pojktabt md wbbstöd kik och vktyg fö ffktiva kommuikatio God kädom om Pojktplatss vktyg och möjlight Pojktldig Pojkt som abtsfom fotsätt att öka i omfattig och dt fis xmpl på ogaisatio dä dt ä d huvudsakliga abtsfom. Däfö ä dt aglägt att aväda, utfoma och diva pojktabtt på tt så ffktivt och stimulad sätt som möjligt. Kus ä dls till fö dig som ft tids pojktfaht bhöv ya ifallsvikla, ldigsstöd och tydliga stuktu att abta ft, m äv fö dig som komm i kotakt md pojkt fö fösta gåg och bhöv kokt stöd. I dag ä du kask vksam som: Pojktlda Dlpojktlda Pojktdltaga Blivad pojktdltaga Pojktbställa Gudläggad kuskap om pojkt och pojktpocss Isikt i Pojktldig dt mäskliga pspktivt Kuskap om föbdls i vksamht Kädom om pojktaalys äk ft fö Kuskap om plaig och pojktbdömig Kuskap om pojktgomföadt dt dagliga livt Avsluta tt pojkt 1900 Vi ha utbildat fl ä Pojktlda 57 apil Stockholm k Utbildig va utmäkt igågspot till pojktdivigsväld. Pojktldig ä väldigt komplxt. Dt ä fullt av mjuka fågo som måst läkas i i håd fom. Däfö bhövs ågo fom av stuktu att häga upp pojktt på. såda stuktu fick jag läa mig. P Liljkvist, Isamoda, lg Nät AB, gick utbildig ov 05 Målsökad kaospojkt Dt fis gott om sadko och ot om pälo. Ädå ka tt litt ko bli iktig päla om dt baa hama i ätt miljö. Dt fis äv gott om ko i fom av idé, m måga taka och idé fö podukt och tjäst få aldig s dags ljus. Ofta avkävs stikt pla och så staa da käsliga pocss. Vi psta y pojktmodll just fö att g ätt miljö att hata dt oföutsägbaa: Nä pojktmålt påvkas av att pojktgupp få ya lädoma ud sas gåg. Nä vksamht lv md ll i ll ytt osäkht dä sabba föädiga ä att väta. Du ka idag vaa asvaig fö vksamhts /affäsomåd, pojktvksamht (pojktkoto), kosult, coach ll pojktbställa, pojktlda/ dlpojktlda, kvalittssäkigsasvaig i tt pojkt. Gomföa pojkt i föädlig väld md sto osäkht dä mål ö sig och igt stå still Skapa visio och välja pojktstatgi som g kotoll öv lvass giltight, tid och budgt Hata kativa pocss som g ya lädoma och isikt ud sas gåg Vta ä bfitliga lvasoitad pojktmodll ä lämpliga och ä d it ä dt? 114 fbuai Stockholm k 6 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl P = Da utbildig g möjlight till ctifiig = Da utbildig g möjlight till 0 högskolpoäg

7 Pocssutvcklig Lvaspocss ska g dt kudväd vi vill åstadkomma, på tt bätt sätt ä våa kokut. Syftt md utbildig ä att läa dltagaa täka i pocss, visa ytta md pocss, läa ut mtod fö pocssmodllig samt visa hu abtt ka gomföas. Vksamhtsutvckla Aväda som ska dlta i pocssmodllig Pojktlda Iasvaiga Systmutvckla Ud da utbildig lä du dig Pocss och pocssmodllig Aalysa och utvckla pocss Sätta mål och mäta ytta av pocss Dtaljbskiva pocss Föstå vad tt iföad och fövaltig av pocss ibä Olika pocssutvckligsmtod bgppsappaat fö att tala om och bskiva pocss Idtifia och bskiva pocss i di g vksamht tt agppssätt fö att gomföa pocssutvcklig mtod fö att gomföa pocssutvcklig Paktiskt övat på att ta fam pocsskata (övsikt) och pocssmodll (dtaljad modll) 57 fbuai Stockholm k 57 apil Malmö Stfa Sudbg ä av läaa ud kus Ba kus, blad d bästa som jag ha gått. Ba mix av föläsig och öviga. Mitt mål att få mtodtips och fylla ut kuskapsluckoa ä uppått md åg. objö Nilsso, koom, Kommufastight Öbo, gick utbildig sp06 P o c s s u t v c k l i g Pocssiföad Utbildig g dig kokta tips och åd fö vad som kävs fö tt lyckosamt pocssiföad. Stuktuad mtod pstas som säkställ hållbaa pocss som mäts, följs upp och städigt föbättas. oi vavas md paktik. Utymm gs också fö att tabla psoliga ätvk md fahtsutväxlig mlla kusdltaga. Pocssutvckla Vksamhtsutvckla Pocssäga Pocsslda Pocssasvaiga Pojktlda Hitta divkaft fö tt lyckat och bståd pocssiföad Fomula pocssmål Idtifia mått och mätpukt Dfiia oll och asva på tt stuktuat sätt Fötydliga d kav som ställs på ldig och mdabta i pocssogaisatio Föaka och kommuica pocssabt i vksamht Aväda mtod fö att visa hu pocssas ifomatiosfösöjig s ut tillämpba vktygslåda fö pocssldig och iföad Fått ta dl av paktikfall och faht Kuskap om hu ma sätt pocssmål Rdskap fö att diva tt städigt föbättigsabt av vksamhts pocss myckt ba utbildig! Ba ihåll, lvad pstatio och gagad läa som dla md sig av faht och kuskap. Jag komm att ha sto ytta av utbildig i mia kuduppdag. Joha Bomad, Pojktlda, Madato, gick utbildig mas fbuai Stockholm k PNGmodll Misstäk du att ivstigaa i I it g d ytta i vksamht som d bod g? Kus fö dig som ä itssad av att öka ytta av I i vksamht. idiga dltagas faht av utbildig Dt jag tyck va säskilt ba md PNGutbildig ä att ma md da modll fick fam ytta kota kostada på tt ba sätt och att dt sda kud pstas lättfattligt. Göa.A.Gustavsso, Poduct Maag, itoato M ifo ud katgoi Iutvcklig sida 5 89 mas Stockholm k Ifomatiosmodllig Att kua idtifia, dfiia och stuktua ifomatio i modllfom utgö tt stakt dskap fö att kua kommuica vksamhts ifomatiosbhov till t x Isida, m också fö att skapa hlhtssy i vksamht. Vksamhtsutvckla Pocssutvckla Pocssasvaiga Pojktlda Iasvaiga Idtifia, dfiia och bskiva ifomatio i modllfom Läsa och kvalittsgaska ifomatiosmodll Bskiva ifomatiosbhovt i pocss Vta vad som bö igå i kavspcifikatio Föstå ifomatios btydls vid pocssutvcklig 1415 mas Stockholm k Modlligsldig Da kus hjälp dig att lda wokshop ll tt smiaium famgågsikt. I wokshop ll tt smiaium kopplas föbdls, vktyg och hadldas kuskap och fömåga samma. Utbildig ikta sig till dig som vill föbätta di fömåga att få ut full pottial u gupps utvckligsabt. hålla stö självisikt i di oll som hadlda av wokshop ll tt smiaium apassa ditt agad ft pso och situatio läa dig att föhadla fam ba lösiga som alla bli öjda md få vktygslåda md tkik fö att abta fam avädbaa föslag och lösiga. föstå hu du ska föhålla dig som hadlda fö att få gupp att psta tt ba sultat ha tydliga bild av vad du ska och it ska göa som wokshoplda 1617 apil Stockholm k tifiig av pocssutvckla Gom vå ya blockutbildig ka du bli ctifiad i di g takt. Du välj själv i vilk odig du gå daståd fiståd utbildiga och avsluta md tvådagas ctifiigskus: Pocssutvcklig Modlligsldig Ifomatiosmodllig ll PNGmodll Pocssiföad maj & 14 jui Stockholm k M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig 7

8 I L D A R I tifiad vksamhtsakitkt Sx fiståd tvådagasavsitt och öv 100 timma läaldd utbildig Sabb hadligsfömåga kävs fö att möta d möjlight som d sabba tkiska utvcklig L bjud liksom d städigt föädad kav omväld ställ. Som ctifiad vksamhtsakitkt ha du fömåga att bskiva och aalysa di vksamht u tt hlhtspspktiv. Du ha kaftfulla mtod fö att ställa såväl kotsiktiga som lågsiktiga kav på pocss och ifomatiostkik. D Vktyg fö att stödja pocss A och affäsutvckla i IO, Ichf ll pocssutvckla som abta md das abt akitktu u tt vksamhtspspktiv Du föståls fö d kommuikatio R och föakig Iakitkt som vill kompltta si kompts som kävs fö att å ut md ditt akitktbudskap Kuskap om hu ma åstadkomm hög ifomatios kvalitt md hjälp av I Kuskap om bhovt och ytta av att ha välodad a fam statgiska ifomatiospla och att akitktu i vksamht plaa fötagts applikatiospotfölj Kuskap om vad som kävs fö att lyckas md att a fam vksamhtsmodll som udlätta tabla såda akitktu kommuikatio md såväl vksamhtsxpt Bskiva, aalysa och föbätta bfitliga och som Ipoffs kommad applikatios fömåga till att fös affäs Vtskap av vädt av välskött hatig av pocssa md ifomatio vksamhtsmodll 6x daga, stat 1 mas 007 Stockholm k xkl moms Poduct Maagmt Rsultatt av ffktiv poduktldig och kudstyd tjästutvcklig ä att kua bjuda makad ätt tjäst md ätt kvalité till ätt pis vid ätt tillfäll. Utbildig g dig föutsättigaa att lyckas md poduktldig och tjästutvcklig iom Ilatad tjäst. Kus väd sig till dig som jobba md tjäst och utvcklig hos opatö, outsouciglvatö ll systmitgatö som bjud ågo fom av tjäst iom I och lcom Kuskap hu du lyckas md poduktldig. Utföliga ifo ud katgoi Iutvcklig på sida mas Stockholm k Pojktldig Pojkt som abtsfom fotsätt att öka i omfattig och dt fis xmpl på ogaisatio dä dt ä d huvudsakliga abtsfom. Kus ä till fö dig som ft tids pojktfaht bhöv ya ifallsvikla, ldigsstöd och tydliga stuktu att abta ft, m äv fö dig som komm i kotakt md pojkt fö fösta gåg och bhöv kokt stöd. Utföliga ifo ud katgoi Pojktutvcklig på sida 6 57 apil Stockholm k Pojktskola 6x daga Sigtua k Stat maj PNGmodll Misstäk du att ivstigaa i I it g d ytta i vksamht som d bod g? Di misstak ä i så fall bfogad. Foskig visa att baa cika tdjdl av ivstigaa g möjlig ytta tillbaka. Vksamhtsasvaiga chf Pojktlda otolls koomichf Ichf Ikosult Utföliga ifo ud katgoi Iutvcklig på sida 5 1 Pojktskola g dig båd hltäckad och djup isikt i pojkt som abtsfom. idiga dltagas faht av utbildig Utbildig va väldigt ba och uppfylld alla mia fövätiga. Som ofa pojktlda fick jag alla vktyg jag bhövd fö att kua stuktua upp mia pojkt. Rda få böja kud jag tillämpa dt msta jag läd mig och jag ha fått otoligt positiv spos få båd pojktbställa och pojktdltaga iom fötagt. ataia iksso, Ipojktlda iom Fiasbasch, gick utbildig ht 05 Utföliga ifo ud katgoi Pojktutvcklig på sida 6 89 mas Stockholm k Lotti Adi ä asvaig fö utbildig 1 Dt bda agppssättt och måga ifallsviklaa g myckt ba föståls fö hlht och sambad. gagad och kuiga kuslda, tt ba upplägg, spästiga guppabt och diskussio md måga faa dltaga gö dtta till d bästa kus jag vait md om! Åsa Rudqvist, Pojktlda, Götbogs stads ADBkoto, gick utbildig ht05 00 Vi ha utbildat fl ä Vksamhtsakitkt NYH Utbildigs bakgud Upplv du poblm md att få uppdagsgiva och kollgo i Ipojkt att föstå vad du ma? Ha du svåt att föstå dm? I Ipojkt ä måga oll ibladad bställa, aväda, utvckla, tsta md fla. Om kommuikatio it fuga, så bli pojkt födöjda, kosta m och fömodlig misslyckad. Och om du ä pojktlda, bli du som få skuld. Så hu gö du fö att lyckas? Vad ä dt som komm i väg fö tydlig, kl och ffktiv kommuikatio mlla dig och ada? Hu ka du vaa säk på att i vklig föstå vaada, så att pojkt, möt md ma flyt på sabba, kla och m ffktivt? Dtta ä vad du få läa dig på utbildig Gväg till famgåg lä dig kommuica bätt ä d som vill ta sitt pojkt ll avd/ gupp/tamldaskap till aa ivå gom att få gupp att abta smata tillsammas. Vi ska s till att du bli mästa på att klaa av och lda aväda, tam och pojkt. Du få läa dig att tolka vad mäisko gtlig ma och hl dl tips på hu du ka föbätta di g kommuikatio. Lägs väg få du också att läa dig lda ffktiva möt, lösa koflikt på tt bätt sätt, och ada kommuikatiostips som ld till famgåg. ft utbildig få du sköda fukta av ffktiv kommuikatio fö att kua lva sultat sabba, kla och md mid huvudväk. Utföliga ifo på sida 1 1 mas Stockholm k Lä dig kommuica bätt gväg till famgåg 8 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig

9 Föädigslda Asvaig fö vädhmtagig Rsultatt av Iivstig ä gativt tills dt samlad vädt av dss ffkt övstig taga kostad. Md vå utbildig Föädigslda få du yckl till bätt vädhmtagig och dämd ökad lösamht. föädigslda ha oll att s till att Ipojktsultatt motsvaa vksamhts kav och öskmål. Dt åstadkomm föädigslda gom att fullfölja pojkt äda tills d plaad och öskad väda fis hmtaga Vksamhtsasvaiga Pocssäga VD/divisioschf koomichf otolls Rviso Kosult Ichf IO Pojktlda Utvckla ft utbildig ka du Fomula tydliga och mätbaa mål på pojkt utifå vksamhts kav på öskad ffkt och affäsytta. Gomföa iskaalys och bdöma saolikht fö famgåg. Dimsioa pojkt utifå ogaisatios faktiska och lla bhov. Göa ogaisatio mog fö föädiga ffktivt lda implmtiga av pojkt så att sultat motsvaa vksamhts mål och kav. Säkställa att plaad ffkt fövkligas och att öskad affäsytta uppås. Hlt klt kaokus! Föläsas födag och då fämst d måga koppligaa mlla toi och paktik gav myckt. Itssat också md xta födagshålla, spcillt Jacobssos födag om Vmodll va lysad. Utbildig motsvaad mia fövätiga hlt. Joha Magusso, Maag, I Dvlopmt, Amadus Scadiavia AB, gick utbildig okt Vi ha utbildat öv Föädigslda Nils Lidll ä av läaa ud ubildig I L D A R 57 apil Stockholm k xkl moms Målsökad kaospojkt Itoduktio till ISO/I 0000 NYH I dcmb 005 publicads ISO 0000 som ä itatioll stadad fö I Svic Maagmt som fomllt ka mäta och kvalittssäka I ogaisatios tjästlvas. Stadad, som basas på IILs amvk, ha läg vait ftfågad och ä vidautvcklig av d bittiska stadad BS Bhöv du utvckla ya podukt ll tjäst, uta att du få böja vt hu d komm att s ut? Bhöv du ta fam tt Isystm, uta att föst kua ta fam kavspc? äk du stata tt pojkt, dä du da få böja vt att villko komm att föädas ud pojktts gåg? pojktmodll som ka hata dt oföutsägbaa som ka utyttja kaos som tt kativt tillståd och som ka g pojkt stoa fihtsgad iom amaa fö tt kotollat isktagad. Utföliga ifo ud katgoi Pojktutvcklig på sida fbuai Stockholm k 1 Dag Modlligsldig Dt hä ä kus som gö att du ka utabta biljata lösiga och föslag som it hama i skivbodslåda botglömda och dammiga, uta uppmäksammas och famgågsikt aväds i di ogaisatio. Utbildig ikta sig till dig som vill föbätta di fömåga att få ut full pottial u gupps utvckligsabt. Du ka till xmpl vaa Fösäljigschf Kosultchf Affäsomådschf Affäsutvckla ll så abta du md tkisk utvcklig i oll som Pocssutvckla Pojktlda fö kavspcifikatio Bställig av Isystm Systmutvcklig Dt som ä gmsamt fö alla vi ikta oss till ä vilja att läa sig m om hu wokshop bli så poduktiv som möjligt. Kua lda wokshop så att dia föslag bli accptad och omtyckta Öka ditt iflytad och få md dig ada så att d stödj dia idé Apassa ditt agad ft pso och situatio Läa dig att föhadla fam ba lösiga hålla stö självisikt och föstå ada mäisko. Få vktygslåda md tkik fö att aväda wokshops på statgisk ivå Läa dig ätt taktik fö att utfoma wokshop så att d ld till dia mål Apassa dia wokshops till xta spktiv ita kud Läa dig hu wokshop som mtod ska avädas i xt och it sälj och makadsbabtig. tifiad Iakitkt Stat 17 apil Sigtua k glish Wokshops 1 Iakitkt ha yckloll vid all Iutvcklig i ogaisatio, ctifiad Iakitkt ha fömåga att välja d lämpligast tkiska lösig. utbildig md sx fiståd tvådagasavsitt md självstudi. Du som abta md utfomig av båd tkiska och admiistativa Isystm Du som abta md val av tkiska lösiga öad ifastuktu fö utvckligs ll målmiljö ll fö spcifika Isystm Idtifia och väda akitktudivad kav i Målsökad komplx kavbild Omsätta vksamhts kav på Istöd Bskiva och kommuica akitktu Utyttja picip och mtod fö utfomig av Isystm Föstå och väda affäsmodll Da populäa utbildig bli sabbt fulltckad glska wokshops i t olika ivå dä du aktivt dlta i utbildig välj d ivå som passa dig bäst. Utföliga ifo ud katgoi Affästkik på sid 1 fbuai Stockholm k 8 mas Malmö 1617 apil Stockholm k s www. Stockholm k dfkompts.s M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig 9

10 I L D A R IILFoudatio I Ifastuctu Libay IIL, kot fö I Ifastuctu Libay ä sammaställig av faht om lvas av Itjäst. Ma bskiv hu tt fötag ka få stuktu, kotoll och plaig i såväl ogaisatio som abtssätt fö att lva tjästa på tt så säkt och kostadsffktivt sätt som möjligt. Matialt bstå av samlad faht få fötag öv hla väld ud fla å. Dataföigs utbildig i IIL ä ba stat då abtssättt ska iföas på tt fötag. Dltagaa gs gudläggad kuskap och föståls fö mtodologis viktigast dla och dt kuad som bhövs fö att apassa tt fötags abtssätt och uti till d kav som kocptt ställ. Utbildig ä t daga låg och blada toi md olika öviga. Utbildig ä till sto dl på glska. Asvaiga fö Ilvas Öviga som sök kuskap om Svic maagmt I L Aväda toi i paktik D A R Hu d olika pocssa ka bida till att göa Iogaisatio styba Vilka pocss som ä ödvädiga fö att implmta IIL Föstå ycklkocpt av kocptt och kua lata dm till pocss tifiig Fö d som öska ka utbildig komplttas md ISB/xi Foudatio ctifiig. D gös till självkostadspis och kosta 1500 sk. tifiig och tillhöad dokumtatio ä på glska.sätt som möjligt. Matialt bstå av samlad faht få fötag öv hla väld 68 fbuai Stockholm k xkl moms 1416 fbuai Malmö IIL Foudatio på svska Kus gö dig do att böja föbätta di ogaisatios ffktivitt och öka kudytta. Du få dtaljad föståls fö vad d olika IILpocssa ä samt ä, va och hu d bö implmtas i di ogaisatio. Kus g dig också tilläckliga kuskap fö att ctifia dig och klaa av tt IIL Foudatio tificat. Kus ä famtag fö lda och mdabta som vka iom Iogaisatio och vill ha m ffltiva pocss. Kus lä ut picipa fö ffktiv hatig av tjäst och pocss i di Iogaisatio. Du lä dig följad gudläggad pocss fö famgågsik hatig av I. Svic Suppot pocss Svic Dlivy pocss Pocss Maagmt hu få ma dt hä att fuga i vklight? xmpl på vktyg xmpl på olika otatio & sätt att ita pocss xmpl få vkliga pojkt Kus gomsyas av spcill fokus på vikt av kudfokusad tjästkultu. Dvs. vikt av ba btd, visio, vädiga, kudytta. 0 mas Götbog k NYH IIL Svic Dlivy 5 Att utbilda sig till Svic Maag bstå av två kusmomt, Svic Suppot (Svic Maag 1) och Svic Dlivy (Svic Maag ). Da kus fokusa på Svic Dlivy pocssa i IIL Asvaiga fö Ilvas, Maagmtkosult och Pojktlda. ft avslutad kus iom Svic Maagmt ka ISB/XIN xam i Svic Maagmt tas. tifikatt ä dt mst kvalificad iom IIL. 711 maj Malmö.000 k 81 maj Stockholm IIL Svic Suppot 5 Att utbilda sig till Svic Maag bstå av två kusmomt, Svic Suppot (Svic Maag 1) och Svic Dlivy (Svic Maag ). Da kus fokusa på Svic Suppot pocssa i IIL. Asvaiga fö Ilvas, Maagmtkosult och Pojktlda. ft avslutad kus iom Svic Maagmt ka ISB/XIN xam i Svic Maagmt tas. tifikatt ä dt mst kvalificad iom IIL. 116 mas Malmö.000 k 160 apil Stockholm Itoduktio till ISO/I Dag ISO 0000 ä itatioll stadad fö I Svic Maagmt som fomllt ka mäta och kvalittssäka I ogaisatios tjästlvas. Stadad, som basas på IILs amvk ä vidautvcklig av d bittiska stadad BS Såväl ita som xta Ilvatö och du som abta md kvalittssäkig i ogaisatio : hållit kuskap om bakgud och histoik till ISO 0000 samt latio till IIL. kuskap om stadads uppbyggad och igåd dla. fbuai Stockholm k 8 mas Malmö tifiad affäsakitkt 1 Kudoitig, ffktivisig och flxibilitt dt ä vad alla vksamhtsldiga pata om idag. D som vill häga md på dags öliga makad, måst städigt vaa bdd att ompöva sia statgi och sitt sätt att göa affä. I och md I:s sabba utvcklig och famväxt av tjästoitad akitktu (SOA, Svic Oitd Achitctu) ha vi fått tkisk plattfom som gö dt möjligt att sabba ä tidiga sjösätta ya affäsmodll. Utföliga ifo om d väldsuika utbildig tifiad affäsakitkt på sida 5 fbuai fulltckad Sigtua k 6x dg ästa stat 9 maj 10 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig

11 Kavspcifikatio fö Isystm bli bätt bställa Lä dig ta fam kavspcifikatio som övsstämm md fötagts bhov. Syftt md utbildig ä att fåga vksamhts kav, att fomula kav, att stuktua kav, att kvalittssäka kav, att hata ädig av kav. Vi s kavspcifikatiosabtt som pocss. Som asvaig fö kavspcifikatiosabtt ska du atig själv kua utföa d olika pocssa ll upphadla ödvädig assistas. Pojktlda fö kavspcifikatiospojkt Bställa av Isystm Vksamhtspso som fomula kav på Istöd Systmutvckla som vill föstå vksamhts bhov Mtodasvaiga Vksamhtsakitkt Vaa fötog md och själv kua diva kavspcifikatiosabt Bmaa md ödvädig kompts fö d olika dlaa Fåga, idtifia och fomula vksamhtskav Följa upp lvas och s att d motsvaa kav i kavspcifikatio Aica Kjllqvist och La Dohé ä två av läaa du möt på kus Jag komm att ha ytta av kuskapa i mitt abt vid upphadlig av ya Itsystm Ås Johasso, Avtalsasvaig I, Luftfatsvkt, gick utbildig okt06 U p p h a d l i g 191 mas Malmö k. 57 apil Stockholm Upphadlig av Isystm Alltfö måga upphadliga av Isystm ld till bsvikls. Vi ha alla läst om flaktiga lvas dä vi pata om fölust i stolksodig av fla huda miljo koo. Va ha dt gått fl ågostas? Vksamhtsytta ä it alltid kla och mätba, tkik lös it alltid poblm av sig självt och vi uda om vi ha missat målt? Da utbildig ta tt hlhtsbgpp på upphadligspocss och g dig vktyg och mtod att gå vida. Ud utbildig studa vi osaka till måga misstag och gå sda igom hu du bö gå till väga fö att bli famgågsik upphadla av Isystm. ika hälft av dltagaa komm få offtlig skto och pocss som aväds i utbildig passa vid offlig upphadlig. Iköpa av Isystm Pojktlda Kavspcifica Pocssäga/bställa av Istöd Ichf Lvatö av systmpakt Lvatö av systmpaktistallatio Utvckla och fövalta av Isystm Stya, plaa och kvalittsgaska tt upphadligspojkt Föstå va du ska lägga di kaft vid föhadliga Fuga som bställa av Isystm hla väg fam till och md tt lyckat iföad Pocssutvcklig Syftt md utbildig ä att läa dltagaa täka i pocss, visa ytta md pocss, läa ut mtod fö pocssmodllig samt visa hu abtt ka gomföas. Vksamhtsutvckla Aväda som ska dlta i pocssmodllig Pojktlda Iasvaiga Systmutvckla Pocss och pocssmodllig Aalysa och utvckla pocss Sätta mål och mäta ytta av pocss Dtaljbskiva pocss Föstå vad tt iföad och fövaltig av pocss ibä Olika pocssutvckligsmtod bgppsappaat fö att tala om och bskiva pocss Idtifia och bskiva pocss i di g vksamht tt agppssätt fö att gomföa pocssutvcklig mtod fö att gomföa pocssutvcklig Paktiskt övat på att ta fam pocsskata (övsikt) och pocssmodll (dtaljad modll) Jag uppskattad kus myckt och ha da haft tillfäll att paktisa mia ya kuskap. Vksamhts pojktdltaga blv väldigt öjda md sultatt så dt käs ba. athaia Hillbt, Ipojktlda, SAS Goup, gick utbildig sp06 tifiig av Ibställa Du som, iom tvååspiod, ha gått daståd t kus ka ctifia dig till tifiad Ibställa. Pocssutvcklig, daga Kavspcifikatio av Isystm, daga Upphadlig av Isystm, daga tifiig och pojktabt, +1 daga Själva ctifiig gomfös ud två spaata daga samt tt pojktabt på dag. Pocssäga/bställa av Isystm Iköpa av Isystm Kavspcifica Mtodasvaiga Pojktlda Lvatö av podukt/systmt Istallatö av podukt/systmt. Utvckla och fövalta av Isystm Systmutvckla som vill föstå vksamhts bhov Vksamhtsakitkt Pojktuppgift späd öv allt vi lät oss, så uppläggt va myckt ba. Dt som gav mst va ptitio och just pojktuppgift som köt ihop säck ifå alla d kus vi gått. Hlt plötsligt så klaad sammahagt på tt tydligt sätt. RosMai Rigtop, Läaföbudt Stockholm 4 maj Stockholm k 57 fbuai Stockholm k 57 apil Malmö 0 aug. & Stockholm k 4 okt M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig 11

12 S Ä L J K N I K Lä dig kommuica bätt gväg till famgåg Upplv du poblm md att få uppdagsgiva och kollgo i Ipojkt att föstå vad du ma? Ha du svåt att föstå dm? I Ipojkt ä måga oll ibladad bställa, aväda, utvckla, tsta md fla. Om kommuikatio it fuga, så bli pojkt födöjda, kosta m och fömodlig misslyckad. Och om du ä pojktlda, bli dt du som få skuld. Så hu gö du fö att lyckas? Vad ä dt som komm i väg fö tydlig, kl och ffktiv kommuikatio mlla dig och ada? Hu ka du vaa säk på att i vklig föstå vaada, så att pojkt, möt md ma flyt på sabba, kla och m ffktivt? ä d som vill ta sitt pojkt ll avd/gupp/ tamldaskap till aa ivå gom att få gupp att abta smata tillsammas. Vi ska s till att du bli mästa på att klaa av och lda aväda, tam och pojkt. Du få läa dig att tolka vad mäisko gtlig ma och hl dl tips på hu du ka föbätta di g kommuikatio. Lägs väg få du också att läa dig lda ffktiva möt, lösa koflikt på tt bätt sätt, och ada kommuikatiostips som ld till famgåg. ft utbildig få du sköda fukta av ffktiv kommuikatio fö att kua lva sultat sabba, kla och md mid huvudväk. ft modul 1 som g dig itoduktio till smat/ffktiv kommuikatio komm du bl a att ha möjlight att: Lätta föstå dig själv och adas kommuikatiosmöst Föstå hu du ka apassa di kommuikatio fö att bätt lyckas i di g kommuikatio. Föstå gudläggad osak till vafö viss kommuikatio lyckas och aa it lyckas. ft modul som ä födjupig och fotsättig i t avsitt få du: Ökad kompts om smat/ffktiv kommuikatio oavstt sammahag. Ud utbildig få du tillfäll att tillämpa dia ya fädight i di vksamht. Så småigom lä du dig att tillämpa dm i alla sammahag. Självisikt, självfötod och mod fö att fömå dig att m famgågsikt diva och utvckla Iomådt i di ogaisatio. Pt Nilsso och Niia iksso ä två av läaa du möt på kus NYH Båd pivat och i jobbt ha jag blivit bätt på att föstå d sigal som jag och ada säd ut, vilkt hjälp mig i mitt ldaskap. ft att båd jag och mi psoal gått igom utbildig i ycklaa så ha vi lätta att komma famåt och å gmsamma bslut. Las Jädfäldt, Had of GW/Wokstatio Ifastuctu Maitac, SB I Modul 1, daga 1 mas Stockholm Modul k. Modul, x daga, 1 maj, 101 sptmb, 79 ovmb Modul x daga : glska Wokshops i olika ivå glska wokshops i olika ivå dä du aktivt dlta i utbildig välj d ivå som passa dig bäst. Dtta ä it valiga kus i glska uta wokshops dä du aktivt tillsammas md läa och d ada kusdltagaa utvckla dia kuskap. Activat you glish ivå 1 Fö dig md gudläggad kuskap i glska. Statig ffctiv pstatios i glish ivå Du som ha lit faht av att g pstatio på glska. asfom you xistig Swdish pstatios ito glish ivå På da ivå ha du tidiga god faht av att g pstatio på svska och glska. Fötagsapassd utbildiga Apassad ft bhovt hos di ogaistatio Utvcklat dia kuskap i att hålla pstatio på glska. Activat you glish ivå 1 Nv at a loss fo wods i mtigs, small talk, ad pstatios Day Wokshop Activat you glish! Pupos Who Outcom Bfi t Activat glish ad la to us xistig kowldg mo ffctivly Psos with a basic commad of glish Shot th tim dd to achiv top pfomac lvls i glish Rady fo itatioal assigmts ad challgs i glish asfom you xistig Swdish pstatios ito glish ivå day Itactiv Pstatios Wokshop Pupos Who Outcom Bfi t xpicd pofssioals Fialis futu itatioal pstatios i glish Psos xpicd i givig pstatios i Swdish o glish at 1 to pstatios i glish OR asfom 1 to pstatios ito glish St of pofssioal pstatios that hav b validatd fo laguag, stuctu, OHs/Slids ad dlivy Statig ffctiv pstatios i glish ivå day Itactiv Pstatios Wokshop Ihous wokshop Pofssioals with littl o o pio xpic Pupos Who Outcom Bfit IHous wokshops Ppa th tam fo itatioal assigmts Pupos Who Outcom Bfi t Stat pocss of givig pstatios i glish with cofidc Psos with littl xpicd i givig pstatios i Swdish o glish ofidc to stuctu ad dliv ffctiv pstatios i glish Activat glish ad dvlop a impotat busiss ad psoal skill Ppa th wok tam fo itatioal commuicatios i glish Mmbs of th tam Rady fo itatioal actio i glish ombi taiig with itatioal ppaatios 114 fbuai Stockholm k 01 fbuai Stockholm k s Stockholm k / Wokshop 1 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig

13 Statgisk ifomatiossäkht Utbildig g ctifiigsmöjlight till tifiad ifomatiossäkhtsakitkt I dags samhäll ä d flsta ogaisatio bod av fugad Isystm och övig ifomatioshatig. Samtidigt ha hot mot ifomatio och Isystm blivit fla och allvaliga. Dssa hot äda städigt skpad och ifomatiossäkht ä it läg dast it fåga fö d ga vksamht. Ifomatio kommuicas via gmsamma Isystm samt öv Itt och icidt ka spidas mlla ogaisatio. Hu ifomatiossäkht hatas i vksamht ä av itss fö mägd itsst som kud, lvatö, aktiäga och mdboga. Da utbildig hadla om d statgiska btydls av ifomatiossäkht; vafö dtta ä viktigt fö vksamht på läg sikt, och vilka lågsiktiga åtgäd ma bhöv ivsta i. Ichf/asvaig Ipojktlda Isamoda Istatg Isäkhtschf/asvaig Kocchf/VD Affäsomådschf/asvaig Admiistativ chf/asvaig Säkhtschf Ifomatioschf Föståls fö ifomatiossäkhts statgiska btydls fö ogaisatio och ka kommuica da till vksamhtspstat och ldig. Lda och diva aktivitt i abtt md syft att skapa ifomatiossäkhtsakitktu. Håka gvall ä asvaig läa fö kusa i ifomatiossäkht I s ä k h t I s ä k h t 191 mas Stoa Bäbo Kus och Kofs, Sigtua k. Iklusiv itatkostad kisk ifomatiossäkht Övgipad ihåll fö d hä utbildig ä tkiska aspkt som t x ätvkssäkht, systmsäkht, kyptig och PKI. Syftt md d hä kus ä att du ska kua föstå tkiska aspkt och kua kommuica md tkik om Isäkht. Ifomatio kommuicas via gmsamma Isystm samt öv Itt och icidt ka spidas mlla ogaisatio. Hu ifomatiossäkht hatas i vksamht ä av itss fö mägd itsst som kud, lvatö, aktiäga och mdboga. Att ha god ifomatiossäkht ä däfö fötodskapad fakto. D som åka ut fö icidt och bistfällig hatig av dssa fågo iska it baa att dabbas av ga stöiga uta äv av fösämad goodwill och fötodbotfall. Ifomatiossäkht hadla it baa om att säka Isystm. Att abta md ifomatiossäkht ibä äv att ata hlhtssy dä tkik ä kompot av fla. Ada kitiska omåd ä juidik, ogaisatoiska aspkt och ldigsfågo, samt it mist mdabtaas mdvtht och föståls fö vikt och btydls av ifomatiossäkht. Datachf/asvaig Ichf/asvaig Affäsomådschf/asvaig Säkhtschf Ifomatioschf god övblick öv d tkiska aspkta av ifomatiossäkht. Fuga som läk mlla tkik och vksamhtsfolk i ifomatiossäkhtsfågo 180 apil Sigtua k. Ikl. itatkostad Opativ Ifomatiossäkht Da kus hadla om att uppätthålla d ivå av ifomatiossäkht som ä fomulad på d statgiska ivå. Dt ibä att kua hata dagliga uti och glbuda pocss som t x icidthatig, säkhtsvisio och säkht vid systmutvcklig. Aktulla td och amvk studas på kus. Dt bli xmplvis allt valiga md att ma outsouca olika typ av tjäst, it mist Itjäst. Dtta ställ stoa kav på säkht och d säkhtsasvaiga i oll som bställa och kavställa. D amikaska lag SabasOxly (SOX) ställ håda kav på uti kig I och säkht hos fötag som ä otad på d amikaska bös. I famtid vätas dock U komma md likad lagkav, vilkt i så fall mdfö att likad kav ställs på måga fl ogaisatio ä i dagslägt. Ud kus aväds stadad ISO/I som fs, m äv ada amvk dä löpad uti och pocss fokusas, som t x IIL. Kus fokusa också på psoal och säkht. Ud sa å ha isikt ökat om d mäskliga faktos btydls i aslutig till ifomatiossäkht. Vikt av god kompts och mdvtht hos mdabta i olika oll ä ofta avgöad. Datachf/asvaig Ichf/asvaig Ikosult Ipojktlda god kuskap om hu ma uppätthåll ifomatiossäkht gom glbuda aktivitt och uti. Stya och följa upp dt dagliga abtt md ifomatiossäkht. Isamoda Istatg Admiistativ chf/asvaig Ifomatioschf 80 maj Sigtua k. Ikl. itatkostad tifiig av Ifomatiossäkhtsakitkt Du som iom tvååspiod ha gått daståd t kus ka ctifia dig till tifiad Ifomatiossäkhtsakitkt. S fö xakt datum. Statgisk ifomatiossäkht kisk ifomatiossäkht Opativ ifomatiossäkht Som tifiad Ifomatiossäkhtsakitkt ha du visat att du ha bd och djup kuskap iom ifomatiossäkht som motsvaa ihållt i stadad SSISO/I 17799, ka lda och diva aktivitt iom ifomatiossäkht, t.x. iskaalys, ka diskuta tkiska och admiistativa säkhtslösiga md xpt, xmplvis i oll som bställa av podukt ll tjäst, ha föståls fö vädt och btydls av god ifomatiossäkht och ka motiva dtta ifö ada aktö i di vksamht. s www. Sigtua k dfkompts.s Kus limiad måga av d vita fläckaa på mi ifomatiossäkhtskata och gav migsfullht åt btydls av statgisk ifomatiossäkht. D stoa bhållig fö mi g dl va att d fugad som katalysato fö ya fågo och uppslag kig bl.a. statgisk ifomatiossäkht. Måga av kusdltagaa bsitt sto kuskap på ifomatiossäkhts omåd, som d göst dlad md sig och som fla av oss tog till vaa. Kus va sålds på måga sätt av stot väd fö mitt och Socialstylss fotsatta abt kig statgisk ifomatiossäkht fö att säka famtida atioll ifomatiosstuktu på hälso och sjukvåds omåd. Maólis Nymak, Juist, Pojktlda, Socialstyls M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl = Da utbildig g möjlight till ctifiig 1

14 K o f s tt axplock av hösts kofs, m ifo och aktulla datum fi du på Någa av vits kofs, fukostmöt och wokshops m ifo och aktulla datum fi du på KOfs fb postmakadsföig.0 Kommuica md kud och bygg upp aktiva latio fö att stäka vaumäkt och öka fösäljig Kofs om d sast tda och fahta iom postmakadsföig. fbuai på lit Palac Hotl, Stockholm M ifo och amäla på K o f s KOfs 15 mas Sökmotomakadsföig på ätt sätt visa att du fis! Du få kokta tips om vad du ka göa fö att å god ffkt via kaal sökmoto, m också vilka fallgopa du bö udvika. Fö att du ska få ut msta möjliga ytta av kofs bladas itssata föläsiga md gagad wokshops. Nä dag ä slut komm du att gå hm uppdatat och iitiad samt fösdd md kuskap om hu du bö sköta ditt fötags sökmotomakadsföig. Kofs gomfös i samabt md Yahoo och ipospct (Wbaalys). M ifo och amäla på KOfs fb Affäsakitktu & SOA s dia affä i y dimsio Vill du bygga vädätvk som sabbt ka kofiguas fö att möta ya kudbhov? Vill du ha flxibla affäsakitktu, dä ya kudväd ka skapas dikt ä bhov uppstå? Ha du mäisko i vksamht som klaa att bygga dssa flxibla affäsakitktu? Kofs Affäsakitktu & SOA g späad pstatio md olika ifallsvikla på hu affäsakitktu basad på SOA öppa y dimsio fö dia affä. Låt dig ispias! Lyssa också till hu du ka få tag i ll själv bli affäsakitkt. M ifo och amäla på KOfs 14 mas Lag och ätt på ätt låt it kla misstag säka dia affä! Vt du vad d ya upphovsätt ibä fö di vksamht? Lv du upp till kav i Pul (psouppgiftslag)? hlt y makadsföigslag ä ud bdig vilka koskvs få d fö dig? Hu skapa du famgågsik makadskommuikatio, uta att göa kostsamma lgala misstag? Vt du hu du ka skydda dia immatilla tillgåga? kofs om d digitala kommuikatios splgl Vi ha samlat xpt som föklaa dia ättight samt hu du utyttja och skydda vädfulla immatilla tillgåga. Pogam och amäla på 14 M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl

15 Någa av vits kofs, fukostmöt och wokshops m ifo och aktulla datum fi du på KOfs 19 mas Systmfövaltigskofs Ä du i bhov av hjälp, ispiatio och ya ifallsvikla fö systmfövaltigsabtt i di ogaisatio? Då ä du välkomm till DF Kusct d 19 mas. Dä komm födagshålla få olika ogaisatio att bätta om sia paktiska faht av att abta md fövaltigsmodll pm i olika aktulla och kävad miljö. Blad pogampukta mäks Fövaltig av tt ladstigsgmsamt vådsystm md hjälp av pm Säkig av SOXkav md hjälp av pm Fövalta affäspocss md hjälp av pm Samodig av fövaltigsobjkt i objktfamilj md hjälp av pm Fövaltig av wbbkaal md hjälp av pm M ifo och amäla på K o f s KOfs 7 ov Vi gläta på dö till famtid! Iutmaigaa fö Bak och Fiasbasch Kofs 7 ovmb i Stockholm Ä du do fö famtid? Fö lft åt i ad aaga DF Kompts två kofs dä Svigs mst iflytlsika pso iom bak och fiasskto tala om dt sast och mst viktiga äma iom fiasväld md fokus på Ifågoa. M ifo och amäla på WORKSHOPs Ladig dg Wokshop I tt samabt mlla DF Kompts och IRM lasas y vaiat av wokshop, Ladig dg Wokshop. Ladig dg Wokshop löp öv två daga. gtlig stata abtt da ågo vcka fö själva täff via post. Vad ka du? Vilk ä di bakgud? Vilka ä dia fövätiga? På plats ild xpt md itoduktio. Däft följ två guppabt p dag, i fya gupp om sju pso vada. xmpl på mål fö guppabt ka vaa att guppa fakta ll hitta kitiska famgågfakto. Guppa dovisa sia slutsats fö vaada, som i si tu bli udlag fö fotsatta diskussio. Aktulla Ladig dg Wokshops: Att hitta tjästa fö SOA, om modll fö att idtifia tjästmodll, 5 6 apil Pocssokstig ll ittkik, 01 maj M ifo och amäla på FRUKOSMÖ 9 fbuai i götbog IIL Foudatio på svska Fukostmöt md Dataföig Kompts, Dataföig och Pcipio om att alisa tt abtssätt fö ffktiv och kudoitad Iogaisatio. Gom att föstå alla pocss iom IIL få du också kuskap om hu ffktiv Iogaisatio ka bdivas. Md hjälp av IILpocssa ka du idtifia föbättigsomåd och få ispiatio till ya abtssätt som hjälp dig att ta tillvaa fl möjlight. Ud dtta fukostmöt komm vi bätta om vad IIL ä, vilk ytta d ka tillföa Iogaisatio och hu ma säkställ att ytta vklig uppås. M ifo och amäla på Samabt mlla Pcipio och DF Kompts M ifomatio och amäla På vå hmsida, få du m ifomatio och ka amäla dig. Du ka äv iga till Dataföig Kompts och tala md Hl Ka, tl ll Va Bjulig, tl

16 B Poto Btalt Aktulla utbildiga Iakitktuutbildiga sid 4 Iakitktu vad, vafö och hu? dagasutbildig Stockholm 67 mas tifiad vksamhtsakitkt misutbildig ud 6 x daga Stockholm Stat 1 mas SOA, Wb Svics och SB dagasutbildig Stockholm 0 mas tifiad Iakitkt misutbildig ud 6 x daga Sigtua Stat 17 apil tifiad Affäsakitkt misutbildig ud 6 x daga Sigtua Stat 9 maj Utvcklig och fövaltig av Isystm sid 5 SOA få tkik till sultat dagasutbildig Stockholm 78 fb Poduct Maagmt dagasutbildig Stockholm 114 mas Affäsmässig fövaltigsstyig dagasutbildig Stockholm 78 mas Födjupig i Affäsmässig fövaltigsstyig dagasutbildig Stockholm 56 fb PNGmodll dagasutbildig Stockholm 89 mas Pojktutbildiga sid 6 Målsökad kaospojkt dagasutbildig Stockholm 114 fb Pojktldig dagasutbildig Stockholm 57 apil Pojktskola tifiad pojktlda misutbildig ud 6 x daga Sigtua Stat maj Pojktldig md Pojktplats.s dagasutbildig Stockholm 1819 apil Pocssutbildiga sid 7 Pocssutvcklig dagasutbildig Stockholm/Malmö 57 fb/57 apil Pocssiföad dagasutbildig Stockholm 1416 fb Ifomatiosmodllig fö pocssutvckla dagasutbildig Stockholm 1415 mas PNGmodll dagasutbildig Stockholm 89 mas Modlligsldig dagasutbildig Stockholm 1617 apil tifiig av pocssutvckla 1+1 dag Stockholm maj & 14 ju Ildautbildiga sid 810 Itoduktio till ISO/I dagsutbildig Stockholm/Malmö fb/8 mas IIL Foudatio dagasutbildig Stockholm/ Malmö 68 fb, 1416 fb Målsökad kaospojkt dagasutbildig Stockholm 114 fb Poduct Maagmt dagasutbildig Stockholm 114 mas tifiad vksamhtsakitkt misutbildig ud 6 x daga Stockholm Stat 1 mas Lä dig kommuica bättgväg till famgåg dagasutbildig Stockholm 1 mas IIL på svska dagasutbildig Götbog 0 mas PNG modll dagasutbildig Stockholm 89 mas Modlligsldig dagasutbildig Stockholm 1617 apil IIL Svic Suppot 5dagasutbildig Stockholm/Malmö 160 apil/116 mas Pojktldig dagasutbildig Stockholm 57 apil Föädigslda, asvaig fö vädhmtagig dagasutbildig Stockholm 57 apil Pojktskola tifiad pojktlda misutbildig ud 6 x daga Sigtua Stat maj tifiig av Ibställa 1+1 dag Stockholm 0 aug & 4 okt glish wokshops dagasutbildiga/itutbildig Stockholm s IIL Svic Dlivy 5dagasutbildig Stockholm/Malmö 81 maj/711 maj tifiad Affäsakitkt misutbildig ud 6 x daga Stockholm Stat 9 maj Upphadlig av Isystm sid 11 Pocssutvcklig dagasutbildig Stockholm/Malmö 57 fb/57 apil Kavspcifikatio fö Isystm dagasutbildig Stockholm/Malmö 57 apil/191 mas Upphadlig av Isystm dagasutbildig Stockholm 4 maj tifiig av Ibställa 1+1 dag Stockholm 0 aug & 4 okt Säljtkik sid 1 Activat you glish Wokshop dagasutbildiga/itutbildig Stockholm s Statig ffctiv pstatios i glish Wokshop dagasutbildiga/itutbildig Stockholm s asfom you xistig Sw. pstatios ito g. Wokshop dagasutbildiga/itutbildig Stockholm s Lä dig kommuica bättgväg till famgåg dagasutbildig Stockholm 1 mas Isäkhtsutbildiga sid 1 Statgisk ifomatiossäkht dagasutbildig Sigtua 191 mas kisk ifomatiossäkht dagasutbildig Sigtua 180 apil Opativ ifomatiossäkht dagasutbildig Sigtua 80 maj tifiig av ifomatiossäkhtsakitkt 1+1 dag Sigtua s Kofs/öviga utbildiga IIL på svska fukostmöt Fukostmöt Götbog 9 fb Affäsakitktu & SOA Halvdagskofs Stockholm fb Postmakadsföig.0 1dagskofs Stockholm fb Sökmotooptimig på ätt sätt 1dagskofs Stockholm 15 mas Lag och ätt på Itt 1dagskofs Stockholm 14 mas Systmfövaltig 1dagskofs Stockholm 19 mas Bak & Fias 006 1dagskofs Stockholm 7 ov Ladig dg Wokshop s s s

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps Årgåg 5 dec-feb 2009/10 what s o U p p s a l a Besöks- & Eveemagsguide Visitig & activities guide Stadskartor City maps Eveemag Logi Upplevelser Aktiviteter Restaurager & Nöjesliv Shoppig Caféer Gallerier

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer