HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA"

Transkript

1 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit md i pogmmt i tio å. Md toppbtyg få gymsit sikt ho u på tt komm i på läklij på uivsittt. Btic h ig mi v si ppp. ch b svg mi v si mmm. Btic gick i föskol ll föst klss ä mmm dog, ho mis it säkt. Btic ä ygst i syskosk som blv ut mmm och fick väx upp hos most som också hd fl g pojk tt t hd om. Dt kud v tufft tt v d flick, säg Btic. M jg fick lä mig spk fotboll. ch slåss! ä ho gick i d klss kom ho md i kyks pogm fö föäldlös b. ftsom ho hd dt tufft hmm fick ho böj på flickskol md ickodig (Bu Gils high school) ä ho kom till gymsit. Pojktt h hl tid stått fö kostd. Ut pojktt hd mitt liv säkt vit misblt idg, säg ho.pojktt h blivit som mi d fmilj. Dt h hjälp mig till tt b liv och gtt mig utbildig. Dt ä jg tcksm fö. Btic gick ut gymsit md ståld btyg. Ho v bäst i klss, och u ä siktt iställt på uivsittt. Dt t åg måd tt få ut btygt få gymsit, och yttlig åg måd i Btic k sök om plts på uivsittt. Ud d tid bt ho som volotä i Bogsuds Hous. Dt ibä tt ho hjälp ydi md dl dmiisttio i pojktt. Ho hjälp också till md mtlgig, städig och d sysslo i pojktt. Btic h d bstämt sig fö tt sök åg olik utbildig, m ho vt vd ho hlst vill bli. Jg vill läs mdici och bli läk, säg ho. Dt ä mi pssio! Btic h som måg d b i pogmmt psolig fdd i Ulichm. ch i jui fick Btic täff Wck och J Fitzso fö föst gåg. - Dt v otolig upplvls tt täff Btic, säg J. Dt käds i hl kopp och vi fick fi kotkt md gåg. J ä föbluffd öv Btic fi skolsultt md tk uppväxt. - Dt fis så myckt divkft i b, it b i Btic. u sk vi i fmilj fösök hjälp h vid så gott vi k. Jy Bgg, väldsstjä få Ac of Bs ä Voi-mbssdö. Voi blv svt på fudig Jy hft låg tid kig hu ho skull ku hjälp till tt bkämp sjukdom och fttigdom i Afik. ft tt möt md Voi blv ho mbssdö i hl väld. Sid 5. fot(o)vdig gom Voi md Su Bom. Följ md Su på fägstk och måld vdig gom Voi. Sid 6. Aic och Mi klud ggd få hjätt äs om golvsyst som tgit till sig Voi-pojktt md hl hjätt och t sig tid mll si so ut jod, tt äv bsök Voi fö tt s i vklight vd pg gå till. tt ggmg som givit dm tt ytt pspktiv på livt. Sid 4. St fö st byggs fm u h vttt ätlig kommit till fm och d föst st h kommit på plts. äs m om byggt på sid 8.

2 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM tt viktigt och bikd islg i vå vksmht Bogsudsskol h ud d sst 20 å btt md ittioll fågo på olik sätt. Höjdpukt ud åt ä vå ittioll kväll dä lv gom musiklisk upptädd, tt, fösäljig v skäkt sk, lotti m.m. bt ihop pg till ågot ittiollt smbtspojkt. Höst 2004 sökt skol y smbtspt. I smbd md dtt fick vi kotkt md J-Åk Tholl och Voi. Dt föst åt v dt äv tt smbt md fy vgågslv på gymsit, vilk hd Voi som sitt pojktbt. Fö Bogsudsskol h kotkt md Voi och Bogsuds Hous sd utvcklts och ä idg tt myckt viktigt och bikd islg i vksmht. Psol få skol h vid tt fltl tillfäll bsökt Bogsud Hous i Voi och vi h hft bsök däifå. Dss möt h ibuit födjupig v våt smbt och lv h gom d hä dikt kotkt fått tydlig kopplig mll sitt bt och utvcklig i Voi. Md glädj h vi kut följ hu itsst fö Voi spidits ud å äv till d kommuskto, äigsliv, pivtpso och ogistio. P idhl, kto Bogsudsskol ydi täd hopp och glädj 19 å gmml blv ydi Wughg föäldlös och fick då t hd om si hlvåsgml lillsyst Flo. Idg ä ho koodito fö Voi-pojktt. ydi kom i kotkt md pojktt ä Ms Mkofi sttd tt pojkt fö tt stött b som mist si föäld. tt v b som kom md i pojktt v lillsyst Flo. ä Bogsud s Hous köpts i åt däpå fick ydi jobb dä. Pllllt h ydi åtupptgit si studi och ä idg välutbildd ug kvi. Ho h bsökt Ulichm vid tt p tillfäll och impot stot på llt ifå skollv till fötgsld md si kuskp och mbitio och sitt ödmjuk föhålligssätt. Pojktt h fivillig mdhjälp som jobb på plts ut i by Dt hl böjd md tt pg få d Ittioll kväll gick till dt ysttd Voi-pojktt. Idg ä Voi självkl dl i udvisig på Bogsudskol. Vi h lät oss jättmyckt och dt ä b tt ku hjälp d, säg oh Böjso. D sst å h btydd dl v ismligssulttt få d ittioll kväll gått till Voi. Ifö vj å t lvådt bslut om vt pg sk gå. Vi h diskutt dt i ll klss och dt visd sig tt d ll flst äv i å tyck tt dt mst v pg sk skäks till Voipojktt, bätt Vilm Mtthijs Holmbg. D välbsökt ålig vmgt käv håt jobb m lv klg it. D bätt tt d bk, tillvk påskpyt och d lst och sml gåvo till lottivist och fösäljig, tt bt som vj å gtt tiotustls koo till b i Voi. ä Solvig jughg, som själv vit i Voi vid två tillfäll, iflik tt Voi it b ä tt hjälp-pojkt ut tt lv få md hmbsök. v mi uppgift ä tt ogis dtt och h kotkt och glbud möt md fivilligbt. Utbildig ä ohöt viktig då d säkställ bs fmtid och föbätt livsvillko båd fö dm och fö ds fmilj. B bo ju hos våddshv som oft ä sto fmilj, så dt hdl ju idikt om btydligt fl ä b d föäldlös b, m ho. I si äht till b s ho vd pojktt kokt ibä. Dt hdl om utstt b och dt ä häligt tt s tt dtt fktiskt g dm tillbk ds ld, tt d få ytt hopp! Jg vt ju vd pojktt h btytt fö mig och Flo psolig. Bogsuds Hous ä som tt kälksfullt hm fö oss och fö måg d b! Dt h gtt mig möjlight till tt migsfullt bt. Dt käs fit tt ku v md och hjälp b som, pcis som jg själv, h mist si föäld. ut omt myckt v utbytt, vilkt också pägl udvisig. Då jg v ylig hd vi md oss pg som smlds i i smbd md musikl. Fö dm köpts skoluifom, myggät och måltidssättig. Dt ä ftstiskt tt ku komm hm och bätt fö b pcis vd ds pg h väts till! oh Böjso ä v lv som bsökt Voi och h bättt om s och vist bild fö si u pågå btt md Fm och ydi ä fövätsfull: Fm komm tt ibä btstillfäll fö mäisko hä, m fmföllt komm d tt btyd myckt fö b. D g ikomst och möjliggö tt b få lä sig om odlig, djuhållig och likd, vilkt ä jättviktigt. Dssutom bli dt ju tt utbildigs- och ktivittsct. ä Fm stå fädig få dt positiv koskvs på olik ivå. Dt bli späd! A Thd Bogsudsskols lv jobb md glädj fö tt hjälp b i Voi klsskmt då h kommit hm få s. Dt v oligt tt s hu dt s ut dä. ch tt vi fktiskt hjälp dm, säg h. B k kostt tt d h dt väldigt b i Svig, tt d h måg sk och tt dt it ä självklt fö b i väld tt gt um, ll s g säg. Att Voipojktt h lät dm myckt om Ky åd igt tvivl om. A Thd Dt hdl om tt g b histoi, tt lägg gud fö st v ds liv Voi-pojktt hdl om så myckt m ä tt b hjälp föäldlös b. Dt hdl om tt g dm hoppt åt. Att g dm gud till ds liv. D flst v d 40 b i pogmmt h fölot båd föäld. D bo oftst hos ågo släktig, oft momo ll most. B få stöd och hjälp i d miljö dä d fis ftsom vi to tt dt ä bätt ä tt sml dm på ågo istitutio. Hjälp psss ft bs olik bhov. Dt k hdl om llt få mt och kläd, till sjukvåd och mdici och tt hlt hus som dl b fått däfö tt omstädight vit såd. All få mist hjälp md skolkostd, sägkläd, mdss och myggät. D hiv-positiv få säskild omsog, mt och mdici. Gom tt hjälp gå till hmm dä b bo, och fmilj oft ä gsk sto, ä dt måg fl ä d föäldlös b som få stöd gom pojktt. Dt ä luthsk kyk i Voi som bdiv btt. Kyk sk g sus och ä hlt bod v gåvo till dt socil btt. I pojktt fis fö ävd sx ställd. Föståd ydi Wughg h dssutom tt stot tl fivillig mdhjälp till si hjälp. I vj by dä b bo FAKTA M KYA Bsök i Voi mis: ius yg Mi föst ityck: Väm, d fysisk och fmfö llt d få mäisko. All glädj som fis tots vskd v dt som vi t fö givt. Doft, spcill Ky&Voi-doft fö mig. Fäg båd på ll vck mäisko och tu. Moik Gutbg Möt md ll ftstisk mäisko och ll upplvls. B i pojktt, välkomdt hos Msivs fmo, gudstjäst i Kismyi, Msiby. ist k gös låg, s m ldig glömm. fis dt volotä som mot lit sättig h d dglig kotkt md b. ggmgt i Ulichm sttd 2005 ä Bogsuds Hous köpts i. Dt ä tt sus- och ådgivigsct och vt i btt md b. Dä hålls också smlig och smii fö båd b och våddshv. I Bogsuds Hous fis också föskol md äst 50 b få äomådt och d flst btl Ky ä tt stot ld md yt på c km². Huvudstd iobi ligg mitt i ildt och h c 3 miljo ivå. I ldt totlt bo dt äm 39 miljo mäisko. dt ä publik och h två officilll spåk, glsk och Swhili, m dt tls cik 60 olik spåk till i ldt v d olik stmm. dt blv självstädigt få Stobitti d Att & Cls s till Voi - Ky få oss tt glädjs m, kä m, vilj m, våg m, uppsktt m. s - tus ityck! tt möt - tus käslo. blick v glädj väm hl själ. lit vgift. Dt fis två ställd föskollä och föskol ä idg självfisid. I Ulichm lds Voi-pojktt v stygupp tillstt v Svsk Kyk och FS Busäskyk. Gupp sv fö smodig, uppföljig och kotoll v ismld pg, och g stöd och åd i kotkt md svig i Voi. Allt bt i Ulichm ä hlt idllt. Vj ko som smls i gå ovkott till btt i Voi. 12 dcmb Vlut ht Kysk Shillig (KS). dts högst bg ht Mout Ky och stäck sig 5199 mt öv hvt. Ky ä uspugt fö åg v mäisks ll tidigst föfäd. I söd Ky och vid lduvi på d sid gäs mot Tzi h m fuit cik 2 miljo å gml lämig ft mäisko. I dg fis dt cik 42 olik stmm md olik Juli Psso Jg komm it på åg od fö tt fökl käslo som uppstod ä jg v i Voi. Md tåfylld ögo och tk på bätt fmtid gö m dt lill m k i vtskp om tt dt äck fö tt få liv i tt bs ögo. Su Bom v mitt livs vkligt sto upplvls. Stk och gipd mi få olik väld som jg tidig b kut ftis om. I mi vdg h jg äst dglig kofotts md mi ityck. ch jg vill ldig glömm... Misböck bätt bs g histoi. Bs g livshistoi dokumts i misbok som d gö själv tillsmms md ågo släktig och ydi som ä pojktsvig. Tillsmms it, skiv och klist m i bild (om dt fis) i böck. M skiv också m på pso, plts och d dtlj som k v ktull. Misböck bid på så sätt till tt stäk bs idtitt och hjälp dm tt komm ihåg si histoi ä dt it fis åg föäld som k bätt. All b h si g misbok, somuppdts glbudt. ä b bli så sto tt d läm pojktt få d md sig dl v si histoi som s ksk vit botglömd. kultu, spåk och idtitt. Mst käd ä ksk Mssj, som blivit ågot v symbol fö Ky, md si fäggld kläd och smyck, fst d i vklight ä gsk lit gupp. As ä ldt välkät fö si xpot v kff och t få odlig på högpltå i ldts väst dl. Dt fis äv tt myckt ikt djuliv, och ldt h åg v d Afiks fist tiolpk. Mti Ftzé Jg tyck tt livsytm ä bhglig i ky, igt stssd. Mäisko m täff ä väldigt oft gld och tcksmm fö små sk. 2 3

3 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Kälk och spkt Allt tog si böj ä mi b gick på kyks btimm fö st fm å sd. Då fick jg hö om Voi föst gåg, och täff ldsjäl i pojktt, säg Mi klud på Bolo som spos Voi-pojktt. Vi hd sd läg kät tt vi vill gö ågot. Dl md oss till mäisko som h tuff föutsättig ä vi. ä vi fick kotkt md Bitt och J Åk Tholl och Voi käds dt hlt ätt i mg. All som ä dlktig i pojktt ä ftstisk. Jg to på dt lokl och ä, säg Mi. Dt v och ä fotfd viktigt fö oss tt ku följ tt hjälp vklig komm fm. Vi h till och md vit på plts i Ky. Jg, Mi och mi dott i bätt Aic. Dt v omskkd upplvls. M vill hjälp llt och ll på gåg, äv om m vt tt dt it gå. tt spcillt mi få d s ä då vi åkt mitt ut i igsts tills vi skymtd jodhydd, öd ut på sv. Dä bodd mmm sm md fl b. Vi hd md oss mjsmjöl och mdss. Dt ä svåt tt föstå iktig öd i m möt d själv. Hl fmilj sov dikt på mk md b åg skyk som skydd. Dt lill vi gv och hd md oss gjod skilld. Väm och tcksmht som mött oss v otolig, vslut Aic. Hu följ i md i pojktt? Dls h vi ju vit, sd få vi löpd ppot. Vi sk också s ä Fm böj t fom, säg Mi. i s ju myckt båd två. Möt mäisko få olik kultu md olik föutsättig. H dt påvkt? M få pspktiv på sk och tig. Jg h lät mig st upp och täk ft, fåg ut. M fmföllt vill jg dl md mig till mäisko som it ä så lyckligt lottd som vi ä, säg Aic. Mi fotsätt; M föstå vilk tu m h som ä född i tt sådt ftstiskt ld som Svig md tt socilt skyddsät som sks i måg utvckligsläd. Aic flik i; Vi komm få fmilj dä vi h lät oss tt s dt god i mäisk. Att md tt öppt si s vj mäisk fö vd d ä. Kälk och spkt ä två od som btyd ohöt myckt. Myckt hd kut s olud ut i väld om vi pktisd od fullt ut i hdlig. Mi fotsätt: Vi fösök spid budskpt om Voi-pojktt hos vå kud och lvtö. Allt fö tt pojktt sk ku väx vid. Äv vå mdbt h ggt sig i fom v dt som klls tjug. Hu s fmtid ut md Voi? Vi vill s Fm bli till. Följ mäisko ut i livt. Vi sk åk tillsmms md vå b ig, fö tt vklig vis hu olik föutsättig vi mäisko h säg Aic. Voi ligg oss iktigt vmt om hjätt och så läg vi h möjlight, så vill vi givtvis hjälp till vslut Mi. Gö Mttiso Bogmäst i Voi g sitt stöd till byggt v fm Bogmäst i Voi Thoms Mwtl och vic bogmäst Piscilh Mwdi g Voi-pojktt sitt full stöd Dt ä it läg t pojkt. Tillsmms k vi gö skilld fö våt folk, säg toppolitik som ylig bsökt Ulichm. Thoms Mwtl gtul Voipojktt till tt h köpt fm i ätt omåd. Dt ä tt väldigt b omåd tt utvckls i. Std håll på tt utvckls åt dt hållt. Måg komm tt flytt dit och vi pt om tt dt bli hlt y std dä. H m också tt utvcklig v fm till tt kuskps- och utvckligsct, it b gy d föäldlös b i pojktt, ut äv smhällt i stot. Dt ä väldigt b fö våt smhäll. i h kommit fö tt hjälp oss, så u ä dt it b t pojkt, ut äv våt. Jg gt 100 poct stöd. Få i åg poblm så kom till mig så sk jg gö vd jg k. Dt hä pojktt sk bli bståd och hållbt och gy våt folk. Äv vic bogmäst Piscill Mwdim ä böd öv hu Voipojktt hjälp utstt b i Voi. Ho tyck liksom Thoms Mwtl tt Voi-pojktt gö dt som kommu gtlig bod gö. Jg ä öd öv vd i gö fö d föäldlös b och hu i bmöt d. Vi h ju själv it möjlight tt hjälp våt folk på dt sättt. i h våt full stöd. Tillsmms k vi gö skilld, och å målt tt gö pojktt hållbt på låg sikt och g b bätt fmtid. Vill du bli fdd till tt b i Voi? Som psolig fdd g du tt bidg vj måd till Voipojktt. Du få foto och ifomtio om tt spcifikt b i pojktt. Skäkt st få hjätt. I slutt v 2011 sttd kmpj st få hjätt fö tt sml i St till byggt v fm i Voi, Ky. Md tt sultt på öv ismld koo vid åsskiftt h vi ftstiskt b gud tt utgå ifå säg J-Åk Tholl, v ldsjäl i pojktt. Dt uik ä tt vd ko gå dikt till d som bhöv pg. Ig som bt md pojktt få d ko i sättig! Ditt fddstöd gå it dikt till dt skild bt, ut väds i pojktt som bt ä dl v. gåg om åt få du uppdtig om hu dt gå fö bt. Gom ålig ppot få du också vt hu btt i pojktt utvckls. Gom tt bidg på mist 100 koo i måd tygg du pogmmt lågsiktigt. äs m om dtt på Dt symboliskt byggd Duplotot i Ulichm, dä så måg ftstisk mäisko bidgit md byggst till fm. Jy Bgg mbssdö fö Voi ä Jy Bgg fick fåg om ho kud täk sig tt bli mbssdö fö Voi-pojktt bhövd ho it fud läg. Fåg v tt sv på ågot ho själv läg fudt öv. Jg tilltls v systskpt mll Voi och Ulichm. Dt hä ä modll, tt cpt, som bod spids och väds på fl ställ. Täk om vj std kud h sitt gt Voi! Jy Bgg ä fö d flst mst käd som sågsk i popbdt Ac of Bs. Md om listfmgåg ld gupp väld fö si fött. Jy ä fotfd sågsk m k um också kll sig föftt och föläs. Ho h blivit uppmäksmmd fö självbiogfi Vi hl väld dä ho bskiv kädislivts fm- och bksido. Som offtlig pso såg ho möjlight tt gö gott. Dt född tk på tt gö ågot åt situtio i Afik fö tt fl å sd. Dt v som tt vk upp och upptäck tt ågo stt postit-lpp på mi p. Jg v b tvug tt gö ågot. Jg såg ju vt dt v på väg i Afik. Vi k it b sitt och s på. Bsök i Voi mis: Sofi Johsso Allt ä olud i Ky, dt d som ä sig likt ä himl. Fstä vi lv så olik liv bo vi ll på smm jod, ud smm himml. Bigitt Igll Jg täk oft på möt md b och vux d väm som mött oss. Hu stolt och gld d v tots tt vi tyckt tt d hd så lit. Dt g oss tkställ fö vd vi gö md vå sus. Jy kotktd Svsk kyks huvudkoto i Uppsl. M dä v dt hlt klt ig som täd på hs idé. tt p å s då ho st ut i Ky tillsmms md svsk kö föstod ho vd d md. Dt it ä så klt. Jg isåg tt dt k v ohöt komplict, tt dt it b ä tt d igåg gj. M jg såg också pojkt som fugd och täkt tt ågo gåg dyk dt og upp ågot som jg k få bli dl i. tt p å s täffd Jy Bitt och J-Åk Tholl som bättd om Voi-pojktt. Dä v svt på dt jg gått och täkt på. Jg käd; k jg bid md ågot så vill jg självklt gö dt. Voi-pojktt ä tt b xmpl Victoi Sli Att täff ll positiv, gld, ggd mäisko i Voi ä mi fö livt. Fmilj som t hd om föäldlös b, tots tt d kppt h plts fö si g fmilj, g mig hopp om välds fmtid. på hu väl dt k fug. jg h 100% fötod fö ll som bt md pojktt Ho tilltls också v tt vj litt bidg komm fm och tt ll k v md och bid på sitt sätt. ägg m i fmm hä, så komm dt ut fmm dä. Dt ä it måg pojkt som m k säg dt om! Md tt kotktät öv hl väld och gom tt som kädis också v mdil pso k ho tl om Voi-pojktt i olik smmhg, vilkt ho också gö. Hs fs h också ggt i pojktt, v dm få USA övsätt Voi s hmsid till glsk fotlöpd. Jy vill v md och bid till tt spid Voi-modll i bd smmhg. Dt ä ju tt pfkt kocpt. ll cpt, s. Jg ösk tt dt gv ig på vttt och sultd i tt dt hä sättt tt jobb kud spid sig. u bi ho fö tt få Fm fädig. Dt ä ödvädigt fö tt komm vid, m ho. Dä hdl dt vklig om hjälp till självhjälp. ch om utbildig som jg to ä livsviktigt, it b fö tt få tt bt, ut också fö tt skff sig ifomtio och vädig. Dt ä vd jg ösk mig mst v llt i 40-åspst. Att Fm bli fädig. D komm i fölägig tt btyd så myckt fö måg, måg b och ds fmilj. lisbth Holm Jg kä om tcksmht och vädight hos mäisko i d fö mig olud miljö! Upplvls få bsök i Voi g mig tt ik liv! Så måg stk möt md mäisko. Mi Böjsso I Voi ä vtt, mt och kl mtill tig hos måg bistv - Dt vi h tt övflöd v. Ädå ä Voi fyllt v glädj, tcksmht, givmildht och tillit till Guds godht. Dt sk jg hä ibld. Jg gick gom Voi md Ms. Ctum ä öig gyt v smuts och plåtskjul och skbbig bil och mopdtxi och togfösäljig v llhd skäp. All hälsd, v gld, tog i hd och log blädvit ld, hä och v std h och ptd. ftåt ptd vi om vfö folk mött hoom md så glädj. Dt ä fö tt vi bhöv vd, svd h. Mi följdfåg v gsk självkl: Du h vit i Ulichm två gåg. På vå gto gå d flst md säkt huvud, ågo ksk ick i ft i m stss vid. ch då h du ädå it gått i Stockholms tulbkulvt. Dä ä dt äu vä. Vfö ä dt så? Hs sv högg tg i oss ut bodt: Dt ä fö tt i it bhöv vd. Vi bhöv vd hä också. Dt fis igtig i livt som ä viktig ä ltio. It kiä, it positio, it ykt, it ikomst. Mäisko bkom d blädvit ld i Vois gäd v it säk på tt få mt fö dg. Ädå v ds möt och ds ltiosbygg dä vligt smutsig ftmiddg ståd. Vid bodt ftåt stt vi västläig och fick uppfiskd lktio i dt viktigst md tt v mäisk. Som päst häd dt tt jg sitt d vid dödsbädd lldls i ågo sk dö. m it sit ä föduklt v sjukdom ll smätlidig k dt bli k och ilig smtl. Aldig h jg mött ågo som sgt: Täk ädå om jg btt lit m. Gtt mig hä fim. gt odtligt md tid på tt bygg upp mitt kpitl. Dämot h jg mött sog i blick och Vfö sd ig till mig? Vfö lät d mig fösvi i i btt som ig tckd mig fö sd? Jg kä ju it mi g b. Ms läd mig dt dä i Vois smutsig gäd. Viktigst i livt ä ltio. Du bhöv d. Ksk ä dt så vi sk böj lv Guds vilj i vå liv idg? 4 5 A Thd Cl Sjög

4 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Msiv ä m käd i Ulichm ä i Voi! Fö åg å sd fick h sto plts i Ulichms Tidig ä h stt och lkt md Duplo fmfö Bogsuds Hous. H fis på hmsid och i kmpj st få hjätt ä h fotfigu. gummivkstd som också tillvk och sälj sdl v gml bildäck Möt md mäisko och miljö i Voi gomftsgt i stdsdl sofi Vi vd i öst dl v Voi. I stdsdl Sofi. Dt mst v bbyggls i Voi ä klssd som svtbygg. Uppföd ut tillståd och ut pl. Måg ä v tillfällig mtil som l och tä. ch dt ä, som övllt i Afik, gott om kougd plåt. Dt mst ä åtvät. Slitt. Byggdsmtil. Buksfömål. ppt och lgt. klt och spåkslöst. it skäpigt. odt m tivsmt. Vdg gå i stillsm luk. ågo tvätt kläd. äil i d öd jod. Små hdlsbod och kl sluståd md skiftd utbud. Hä säljs övskott v gpoducd vo. Fukt och gösk, böd och täkol. Måg htvk som möblsick, gummivkstd, biltvätt, cyklptö, fisö, b, Txt och Foto: Su Bom tidigskiosk och till och lit klmfim som gö skylt. Höo och ko lit hä och v. Som gå fitt omkig och lt mt. Folk cykl, gå. Bä sk på huvudt. Tuk-tuk d thjulig ä vlig som txi. Att gå ut hä ä späd. ä jg b tt få t bild bli dt äst lltid j. D flst upptäd, pcis som vi själv, lit svt. Ömssidig yfikht gö tt vi hm i tvlig möt. tt ld. Dt ftts td. tt b på ygg. Pt i mobiltlfo. gt stå bud. Fl b slå följ md oss lit på vståd och op: How you? ch så fiss d blygt. Dt ä dmmigt och vmt. ågo ld sopo och dt lukt fät. Vi släck töst md Col li 8, ä tt udtg H igå i Voi-pojktt fö föäldlös b, m bo ihop md si mmm Moic. Båd ä hiv-positiv, m k lv tt föhålldvis b liv tck v pojktt. li och Moic bo i tt d um, i tt hus i by ä ldsväg till Tzi. Dä gå h också i skol. M h komm få by Mgo b bit ut i bush. Båd li och Moic h dbbts v hiv-viust. Fö åg å sd såg livt hopplöst ut fö båd två. Då vi täffd dm todd vi tt dt v båd föst och sist gåg vi såg dm. Så dålig v båd två. Moic hd gtlig på sätt och vis d gtt upp livt. Ho blv föskjut få si släkt på gud v viust. Ig vill ll vågd h md dm tt gö. D fick hlt klt g sig iväg. M d fick hjälp v pojktt. D fick ågosts tt bo, d fick äigstillskott fö tt kl bomsmdici som h gjot dm gott och u lv d tt b liv, åtmisto jämföt md hu dt v fö åg å sd dbbds li v smm sjukdom, m sy äddds tck v tt h sbbt fick sjukhusvåd och mdici, visslig dy m ffktiv. tt otäckt ä ä kv få ifktio, m ögt ä hlt. li vk it by sig om ät och idg ä h spllig lit kill, full md spig i b. Moic h lit stöjobb md tvätt och städ, och så odl ho lit mjs utfö hust. Fmilj h också åtföts md si släkt, som it läg oo sig fö tt bli smittd. D som få kuskp bhöv it v ädd. kusi till li bo tillsmms md li och Moic i dt lill ummt fö h också sk ku gå i skol. ch ibld på hlg bsök d mobo och most i Mgo. Dä h d också si gtt som d fick v pojktt fö tt p å sd. Msiv Klv ä 8 å och bo i by Kismyi bit få Voi. H h ig sysko och ä hs mmm dog fick h flytt i hos momo och mof. Ppp v bot sd läg. Momo och mof h fl g b, så u bo Msiv också tillsmms md si moböd och most. ä h kom i i Voipogmmt 2008 bodd llihop i tt litt ut hus v l och hlmtk. Då bodd d 8 pso i smm um. åg fick sov i säg, d fick sov på jodgolvt. M 2009 fick Msiv och hs fmilj tt ytt hus md två um lldls itill lhydd. Pg till byggdsmtilt kom få Ulichm och mdlmm i kyk hjälpt till md btt. Smm å fick Msiv och hd fmilj åg gtt v pojktt, som u h föökt sig och blivit fl. Komm dt b g i tilläcklig omfttig k fmilj odl mjs, m tyvä ä g bistv i Voi och fl å i d h sköd dlvis tokt bot. Då få Msiv xt mtpotio få Voi-pojktt. tuligtvis h h också fått mdss, sägkläd och myggät, pcis som ll d b i pogmmt. ch it mist viktigt ä tt h få ll skolkostd btld. M mof och momo ä gml. Så Msiv bhöv fotstt stöd. Volotä få kyk gå däfö glbudt hm till hoom och titt till hoom. ch g momo hjälp och åd. Dt g Msiv d tygght h bhöv fö tt få tt b liv. d i Moic och li kom i i pogmmt fölod Moic sy på ögt på gud v ifktio oskd v viust. Så livt h åtvät till li. ch i Ulichm h h si fdd som by sig om hoom! vli fick y kläig på köpt Få blogg 26/ Vi hd vit och köpt mt och mdss och åkt hm till 10-åig vli, tt v d yst b som tgits i i pogmmt. Ho bo md si stosyst Chisti och hs so som ä 2,5 å i utkt v Voi. Hust bstå v två um och ä i bdövligt skick. Dt v tätt md plstpås och säck fö tt håll ågolud tätt. M mdss v fö sto fö dt lill ummt och säg dä vli sov. ft lit diskutd bstämd vi oss fö tt åk tillbk till ffä och byt mdss till mid. illkill böjd stogåt ä mmm skull åk bot i buss, så Mi, Jos och jg bstämd oss fö tt st kv och vkt hust md d d åkt iväg till sto glädj fö båd vli och ichd som 2,5-åig ht. Ä stö glädj blv dt då d kom tillbk. D y mdss v billig ä d föst, så vli fick y kläig på köpt. Pg komm få Gällstds skol och fl mdss dls ut i ovmb. J-Åk Tholl Chisti och hs so bdvid lycklig vli md si y mdss i si y kläig. dickfösälj fukthdl tuk-tuk-chuffö fiss 6 7

5 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Fm dä fmtidshoppt väx sid vid sid md mjs Bogsuds Fm stx utfö Voi sk tygg fmtid fö d föäldlös b i Voi. Hittills h pogmmt vit hlt bod v bidg få Ulichm. M i fmtid sk dt bli olud Fm skll bli tt kuskps- och utvckligsct fö d föäldlös b och smhällt omkig. Dä k b täffs och h oligt. Dä sk d få viktig kuskp i HIV/AIDS, kologisk odlig och myckt t. Bogsuds Hous i i Voi h blivit fö litt. Md llt fl b och våddshv h dt blivit llt svå tt smls dä. Däfö iköpts fm 2009, kvdtmt sto tomt i tt ttktivt omåd stx utfö st. Tomt h hägts i till skydd få båd dju och mäisko, Tsvo tiol Pk ligg stx itill. Pssiosfukt klätt i stkt som omgäd fm, och vttmlo väx på mk tillsmms md böo och d gödo. hl dl fukttäd h pltts och d äst å k d föst ppyo sköds. Mjs hö till huvudföd i Ky och tuligtvis fis dt också mjsodlig på fm. På omådt spig också skock gtt. Dt ä gtt som kommit tillbk till Fm ft gtpojktt fö åg å s, då ll b och våddshv fick gtt. D föst killig gick tillbk till pojktt och dt ä d som u fis på fm och vät på tt bli utdld till y b. dlig, djuhållig, och kl poduktio v ågot slg, sk bid till fmiljs fösöjig och dssutom skp btstillfäll. Ctt sk äv fug som tt klt gästhm md övttigs- och smligslokl fö xt bsök, och på så sätt g pojktt tygg koomi lågsiktigt. I föst tpp pls tt gästhus md mist 40 bädd, smt smligslokl, mtsl, kök och lokl fö dmiisttio, dssutom kv fö tt ku ml mjs till mjöl. I tt läg pspktiv fis dt äv plts fö skol och psolbostäd. Vttpump som pump upp vttt i vtttot divs v solcll. Äv i övigt byggs fm i tt kologiskt hållbt pspktiv. gvtt sk ts tillv och vloppsvtt sk miims. Visio ä tt på sikt poduc biogs v dt som komm få toltt, djuhållig och odlig. Dt sk g gs till mtlgig och gödig tillbk till odlig. Föhoppigsvis sk gs äv omvdls till lkticitt och tillsmms md solfåg och solcll gö fm självfösöjd md gi. Tyck: H Tyck. Poduktio: Fiwt DDI. Skibt: J-Åk Tholl, A Thd, Gö Mttiso, P idhl, Cl Sjög. Pä Johsso. Foto: Su Bom, J-Åk Tholl Jy Thild Så måg ftstisk mäisko och ögoblick jg ldig glömm. Som ä Msiv md fmilj fick gtt och tt ytt hus! Håk Mby Bsökt i Voi och Ky v omskkd. Smtidigt v dt ftstiskt tt s hu myckt gott pojktt gö md bgäsd mdl. Hu b och fmilj få däglig tillvo och dä hjälp k v skilld mll liv och död. v-ki Gottig Dt gå it dg ut tt jg täk på Voi och vä jg lät kä dä. Båd väskpsltio och ll möt som bikt mig md y fht, kuskp och y syvikl ligg mig väldigt vmt om hjätt. A Thd Jg blv böd öv tcksmht och tillit. Vi gäll fö mist lill. I Voi ä m gld öv tt vk på mogo och kl sig d dg. D fiksk kultu och iställig till livt ä ågot vi k lä oss myckt v. Bli v D 5 sto Ä du smidig som tt ljo, ll vill du bli lft? u k du hjälp oss tt skp tt kuskpsct på Fm i Voi. Vi h stt smm fm olik sposopkt och låt mt v svs fm sto dju Th Big Fiv som d klls i Ky. m i div tt fötg, ll ä ogistio som vill v md och P t h P A p D d s u P A T H J A S y c B U u F F s c hjälp oss tt gö Fm i Voi, Ky till tt kuskpsct så ä ll bidg m ä välkom! Pkt gå få 5000 till koo. Summ vgö om m bli lopd, ljo, buffl, oshöig ll lft! På vå hmsid: k du f f H S H Ö I C I G 0 S l p F A T h t i d läs m om pojktt och vd som igå i d olik pkt. Dä k du också mmäl ditt itss fö tt v md och stödj oss i våt hjälpbt. Pss på om du vill bli iktigt omtyckt buffl! Dtt mgsi h skivits och stt smm hlt idllt v pojktgupp iom Voi-gupp. Tyckig h till sto dl spots v H-Tyck och Ulichhms tidig h spost mdsädig v mgsit i Ulichms tidig Bsök vå hmsid fö tt läs m om Voi-pojktt. Kotkt: / / Välj mll två olik sätt tt hjälp till: FS Busäskyks PG Mäk tlog Voi så gå pg ovkott till d föäldlös b. Sätt du i pg på Bkgio , så gå pg iställt ovkott till byggt v fm i Voi. Mäk tlog Fm 8

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer Utyttj d ffäsmöjlght htt Svgs udlvtö Våt yhtsbv g dg yttlg kl d mkdsfög Dt utkomm vj osdg Att sp td åt vå läs bd tll ffktv olg omvälds- mkdsbvkg ä våt uppdg Smtdgt k v bjud lvtö möjlght täffsäkht å s målgupp

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR Kyss & si: Sudoku, kyss, umig sid 25. SÅ KOMMER VI MINNAS ALLSVENSKAN 2011 Vm v ås spl? Ås ä? Och vd övskd ms? Ciys spodkö bä om si sks mi få säsog som gå. UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR E udsökig vis

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS TF SKYLT SKYLT FSD MOT KÖPMNSTN VELFSD MOT FTTIHUSET FSD MOT TKTERSS 2 o NT ÄNDRINEN VSER SIN BYLOVSHNDLIN KV DROTTNIN KRISTIN NR 4 CITYFSTIHETER ETPP 2 - NYBYND FSD MOT ÅRD SMT SEKTION laer rwc personalrum

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

LEDARE Oskar Jalkevik

LEDARE Oskar Jalkevik p Ap khom O Stoc T N T G O g få I tidi 5 1 0 2 / 1 NR Ditikt a u j t i V å ht p g g y t & j d ä g, k ö ä t K k a d y, o i N Uika o v S a o Möt J App NR 1/2015 LEDARE Oka Jakvik Tack fö mi tid om DO Avaig

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer