HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA"

Transkript

1 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit md i pogmmt i tio å. Md toppbtyg få gymsit sikt ho u på tt komm i på läklij på uivsittt. Btic h ig mi v si ppp. ch b svg mi v si mmm. Btic gick i föskol ll föst klss ä mmm dog, ho mis it säkt. Btic ä ygst i syskosk som blv ut mmm och fick väx upp hos most som också hd fl g pojk tt t hd om. Dt kud v tufft tt v d flick, säg Btic. M jg fick lä mig spk fotboll. ch slåss! ä ho gick i d klss kom ho md i kyks pogm fö föäldlös b. ftsom ho hd dt tufft hmm fick ho böj på flickskol md ickodig (Bu Gils high school) ä ho kom till gymsit. Pojktt h hl tid stått fö kostd. Ut pojktt hd mitt liv säkt vit misblt idg, säg ho.pojktt h blivit som mi d fmilj. Dt h hjälp mig till tt b liv och gtt mig utbildig. Dt ä jg tcksm fö. Btic gick ut gymsit md ståld btyg. Ho v bäst i klss, och u ä siktt iställt på uivsittt. Dt t åg måd tt få ut btygt få gymsit, och yttlig åg måd i Btic k sök om plts på uivsittt. Ud d tid bt ho som volotä i Bogsuds Hous. Dt ibä tt ho hjälp ydi md dl dmiisttio i pojktt. Ho hjälp också till md mtlgig, städig och d sysslo i pojktt. Btic h d bstämt sig fö tt sök åg olik utbildig, m ho vt vd ho hlst vill bli. Jg vill läs mdici och bli läk, säg ho. Dt ä mi pssio! Btic h som måg d b i pogmmt psolig fdd i Ulichm. ch i jui fick Btic täff Wck och J Fitzso fö föst gåg. - Dt v otolig upplvls tt täff Btic, säg J. Dt käds i hl kopp och vi fick fi kotkt md gåg. J ä föbluffd öv Btic fi skolsultt md tk uppväxt. - Dt fis så myckt divkft i b, it b i Btic. u sk vi i fmilj fösök hjälp h vid så gott vi k. Jy Bgg, väldsstjä få Ac of Bs ä Voi-mbssdö. Voi blv svt på fudig Jy hft låg tid kig hu ho skull ku hjälp till tt bkämp sjukdom och fttigdom i Afik. ft tt möt md Voi blv ho mbssdö i hl väld. Sid 5. fot(o)vdig gom Voi md Su Bom. Följ md Su på fägstk och måld vdig gom Voi. Sid 6. Aic och Mi klud ggd få hjätt äs om golvsyst som tgit till sig Voi-pojktt md hl hjätt och t sig tid mll si so ut jod, tt äv bsök Voi fö tt s i vklight vd pg gå till. tt ggmg som givit dm tt ytt pspktiv på livt. Sid 4. St fö st byggs fm u h vttt ätlig kommit till fm och d föst st h kommit på plts. äs m om byggt på sid 8.

2 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM tt viktigt och bikd islg i vå vksmht Bogsudsskol h ud d sst 20 å btt md ittioll fågo på olik sätt. Höjdpukt ud åt ä vå ittioll kväll dä lv gom musiklisk upptädd, tt, fösäljig v skäkt sk, lotti m.m. bt ihop pg till ågot ittiollt smbtspojkt. Höst 2004 sökt skol y smbtspt. I smbd md dtt fick vi kotkt md J-Åk Tholl och Voi. Dt föst åt v dt äv tt smbt md fy vgågslv på gymsit, vilk hd Voi som sitt pojktbt. Fö Bogsudsskol h kotkt md Voi och Bogsuds Hous sd utvcklts och ä idg tt myckt viktigt och bikd islg i vksmht. Psol få skol h vid tt fltl tillfäll bsökt Bogsud Hous i Voi och vi h hft bsök däifå. Dss möt h ibuit födjupig v våt smbt och lv h gom d hä dikt kotkt fått tydlig kopplig mll sitt bt och utvcklig i Voi. Md glädj h vi kut följ hu itsst fö Voi spidits ud å äv till d kommuskto, äigsliv, pivtpso och ogistio. P idhl, kto Bogsudsskol ydi täd hopp och glädj 19 å gmml blv ydi Wughg föäldlös och fick då t hd om si hlvåsgml lillsyst Flo. Idg ä ho koodito fö Voi-pojktt. ydi kom i kotkt md pojktt ä Ms Mkofi sttd tt pojkt fö tt stött b som mist si föäld. tt v b som kom md i pojktt v lillsyst Flo. ä Bogsud s Hous köpts i åt däpå fick ydi jobb dä. Pllllt h ydi åtupptgit si studi och ä idg välutbildd ug kvi. Ho h bsökt Ulichm vid tt p tillfäll och impot stot på llt ifå skollv till fötgsld md si kuskp och mbitio och sitt ödmjuk föhålligssätt. Pojktt h fivillig mdhjälp som jobb på plts ut i by Dt hl böjd md tt pg få d Ittioll kväll gick till dt ysttd Voi-pojktt. Idg ä Voi självkl dl i udvisig på Bogsudskol. Vi h lät oss jättmyckt och dt ä b tt ku hjälp d, säg oh Böjso. D sst å h btydd dl v ismligssulttt få d ittioll kväll gått till Voi. Ifö vj å t lvådt bslut om vt pg sk gå. Vi h diskutt dt i ll klss och dt visd sig tt d ll flst äv i å tyck tt dt mst v pg sk skäks till Voipojktt, bätt Vilm Mtthijs Holmbg. D välbsökt ålig vmgt käv håt jobb m lv klg it. D bätt tt d bk, tillvk påskpyt och d lst och sml gåvo till lottivist och fösäljig, tt bt som vj å gtt tiotustls koo till b i Voi. ä Solvig jughg, som själv vit i Voi vid två tillfäll, iflik tt Voi it b ä tt hjälp-pojkt ut tt lv få md hmbsök. v mi uppgift ä tt ogis dtt och h kotkt och glbud möt md fivilligbt. Utbildig ä ohöt viktig då d säkställ bs fmtid och föbätt livsvillko båd fö dm och fö ds fmilj. B bo ju hos våddshv som oft ä sto fmilj, så dt hdl ju idikt om btydligt fl ä b d föäldlös b, m ho. I si äht till b s ho vd pojktt kokt ibä. Dt hdl om utstt b och dt ä häligt tt s tt dtt fktiskt g dm tillbk ds ld, tt d få ytt hopp! Jg vt ju vd pojktt h btytt fö mig och Flo psolig. Bogsuds Hous ä som tt kälksfullt hm fö oss och fö måg d b! Dt h gtt mig möjlight till tt migsfullt bt. Dt käs fit tt ku v md och hjälp b som, pcis som jg själv, h mist si föäld. ut omt myckt v utbytt, vilkt också pägl udvisig. Då jg v ylig hd vi md oss pg som smlds i i smbd md musikl. Fö dm köpts skoluifom, myggät och måltidssättig. Dt ä ftstiskt tt ku komm hm och bätt fö b pcis vd ds pg h väts till! oh Böjso ä v lv som bsökt Voi och h bättt om s och vist bild fö si u pågå btt md Fm och ydi ä fövätsfull: Fm komm tt ibä btstillfäll fö mäisko hä, m fmföllt komm d tt btyd myckt fö b. D g ikomst och möjliggö tt b få lä sig om odlig, djuhållig och likd, vilkt ä jättviktigt. Dssutom bli dt ju tt utbildigs- och ktivittsct. ä Fm stå fädig få dt positiv koskvs på olik ivå. Dt bli späd! A Thd Bogsudsskols lv jobb md glädj fö tt hjälp b i Voi klsskmt då h kommit hm få s. Dt v oligt tt s hu dt s ut dä. ch tt vi fktiskt hjälp dm, säg h. B k kostt tt d h dt väldigt b i Svig, tt d h måg sk och tt dt it ä självklt fö b i väld tt gt um, ll s g säg. Att Voipojktt h lät dm myckt om Ky åd igt tvivl om. A Thd Dt hdl om tt g b histoi, tt lägg gud fö st v ds liv Voi-pojktt hdl om så myckt m ä tt b hjälp föäldlös b. Dt hdl om tt g dm hoppt åt. Att g dm gud till ds liv. D flst v d 40 b i pogmmt h fölot båd föäld. D bo oftst hos ågo släktig, oft momo ll most. B få stöd och hjälp i d miljö dä d fis ftsom vi to tt dt ä bätt ä tt sml dm på ågo istitutio. Hjälp psss ft bs olik bhov. Dt k hdl om llt få mt och kläd, till sjukvåd och mdici och tt hlt hus som dl b fått däfö tt omstädight vit såd. All få mist hjälp md skolkostd, sägkläd, mdss och myggät. D hiv-positiv få säskild omsog, mt och mdici. Gom tt hjälp gå till hmm dä b bo, och fmilj oft ä gsk sto, ä dt måg fl ä d föäldlös b som få stöd gom pojktt. Dt ä luthsk kyk i Voi som bdiv btt. Kyk sk g sus och ä hlt bod v gåvo till dt socil btt. I pojktt fis fö ävd sx ställd. Föståd ydi Wughg h dssutom tt stot tl fivillig mdhjälp till si hjälp. I vj by dä b bo FAKTA M KYA Bsök i Voi mis: ius yg Mi föst ityck: Väm, d fysisk och fmfö llt d få mäisko. All glädj som fis tots vskd v dt som vi t fö givt. Doft, spcill Ky&Voi-doft fö mig. Fäg båd på ll vck mäisko och tu. Moik Gutbg Möt md ll ftstisk mäisko och ll upplvls. B i pojktt, välkomdt hos Msivs fmo, gudstjäst i Kismyi, Msiby. ist k gös låg, s m ldig glömm. fis dt volotä som mot lit sättig h d dglig kotkt md b. ggmgt i Ulichm sttd 2005 ä Bogsuds Hous köpts i. Dt ä tt sus- och ådgivigsct och vt i btt md b. Dä hålls också smlig och smii fö båd b och våddshv. I Bogsuds Hous fis också föskol md äst 50 b få äomådt och d flst btl Ky ä tt stot ld md yt på c km². Huvudstd iobi ligg mitt i ildt och h c 3 miljo ivå. I ldt totlt bo dt äm 39 miljo mäisko. dt ä publik och h två officilll spåk, glsk och Swhili, m dt tls cik 60 olik spåk till i ldt v d olik stmm. dt blv självstädigt få Stobitti d Att & Cls s till Voi - Ky få oss tt glädjs m, kä m, vilj m, våg m, uppsktt m. s - tus ityck! tt möt - tus käslo. blick v glädj väm hl själ. lit vgift. Dt fis två ställd föskollä och föskol ä idg självfisid. I Ulichm lds Voi-pojktt v stygupp tillstt v Svsk Kyk och FS Busäskyk. Gupp sv fö smodig, uppföljig och kotoll v ismld pg, och g stöd och åd i kotkt md svig i Voi. Allt bt i Ulichm ä hlt idllt. Vj ko som smls i gå ovkott till btt i Voi. 12 dcmb Vlut ht Kysk Shillig (KS). dts högst bg ht Mout Ky och stäck sig 5199 mt öv hvt. Ky ä uspugt fö åg v mäisks ll tidigst föfäd. I söd Ky och vid lduvi på d sid gäs mot Tzi h m fuit cik 2 miljo å gml lämig ft mäisko. I dg fis dt cik 42 olik stmm md olik Juli Psso Jg komm it på åg od fö tt fökl käslo som uppstod ä jg v i Voi. Md tåfylld ögo och tk på bätt fmtid gö m dt lill m k i vtskp om tt dt äck fö tt få liv i tt bs ögo. Su Bom v mitt livs vkligt sto upplvls. Stk och gipd mi få olik väld som jg tidig b kut ftis om. I mi vdg h jg äst dglig kofotts md mi ityck. ch jg vill ldig glömm... Misböck bätt bs g histoi. Bs g livshistoi dokumts i misbok som d gö själv tillsmms md ågo släktig och ydi som ä pojktsvig. Tillsmms it, skiv och klist m i bild (om dt fis) i böck. M skiv också m på pso, plts och d dtlj som k v ktull. Misböck bid på så sätt till tt stäk bs idtitt och hjälp dm tt komm ihåg si histoi ä dt it fis åg föäld som k bätt. All b h si g misbok, somuppdts glbudt. ä b bli så sto tt d läm pojktt få d md sig dl v si histoi som s ksk vit botglömd. kultu, spåk och idtitt. Mst käd ä ksk Mssj, som blivit ågot v symbol fö Ky, md si fäggld kläd och smyck, fst d i vklight ä gsk lit gupp. As ä ldt välkät fö si xpot v kff och t få odlig på högpltå i ldts väst dl. Dt fis äv tt myckt ikt djuliv, och ldt h åg v d Afiks fist tiolpk. Mti Ftzé Jg tyck tt livsytm ä bhglig i ky, igt stssd. Mäisko m täff ä väldigt oft gld och tcksmm fö små sk. 2 3

3 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Kälk och spkt Allt tog si böj ä mi b gick på kyks btimm fö st fm å sd. Då fick jg hö om Voi föst gåg, och täff ldsjäl i pojktt, säg Mi klud på Bolo som spos Voi-pojktt. Vi hd sd läg kät tt vi vill gö ågot. Dl md oss till mäisko som h tuff föutsättig ä vi. ä vi fick kotkt md Bitt och J Åk Tholl och Voi käds dt hlt ätt i mg. All som ä dlktig i pojktt ä ftstisk. Jg to på dt lokl och ä, säg Mi. Dt v och ä fotfd viktigt fö oss tt ku följ tt hjälp vklig komm fm. Vi h till och md vit på plts i Ky. Jg, Mi och mi dott i bätt Aic. Dt v omskkd upplvls. M vill hjälp llt och ll på gåg, äv om m vt tt dt it gå. tt spcillt mi få d s ä då vi åkt mitt ut i igsts tills vi skymtd jodhydd, öd ut på sv. Dä bodd mmm sm md fl b. Vi hd md oss mjsmjöl och mdss. Dt ä svåt tt föstå iktig öd i m möt d själv. Hl fmilj sov dikt på mk md b åg skyk som skydd. Dt lill vi gv och hd md oss gjod skilld. Väm och tcksmht som mött oss v otolig, vslut Aic. Hu följ i md i pojktt? Dls h vi ju vit, sd få vi löpd ppot. Vi sk också s ä Fm böj t fom, säg Mi. i s ju myckt båd två. Möt mäisko få olik kultu md olik föutsättig. H dt påvkt? M få pspktiv på sk och tig. Jg h lät mig st upp och täk ft, fåg ut. M fmföllt vill jg dl md mig till mäisko som it ä så lyckligt lottd som vi ä, säg Aic. Mi fotsätt; M föstå vilk tu m h som ä född i tt sådt ftstiskt ld som Svig md tt socilt skyddsät som sks i måg utvckligsläd. Aic flik i; Vi komm få fmilj dä vi h lät oss tt s dt god i mäisk. Att md tt öppt si s vj mäisk fö vd d ä. Kälk och spkt ä två od som btyd ohöt myckt. Myckt hd kut s olud ut i väld om vi pktisd od fullt ut i hdlig. Mi fotsätt: Vi fösök spid budskpt om Voi-pojktt hos vå kud och lvtö. Allt fö tt pojktt sk ku väx vid. Äv vå mdbt h ggt sig i fom v dt som klls tjug. Hu s fmtid ut md Voi? Vi vill s Fm bli till. Följ mäisko ut i livt. Vi sk åk tillsmms md vå b ig, fö tt vklig vis hu olik föutsättig vi mäisko h säg Aic. Voi ligg oss iktigt vmt om hjätt och så läg vi h möjlight, så vill vi givtvis hjälp till vslut Mi. Gö Mttiso Bogmäst i Voi g sitt stöd till byggt v fm Bogmäst i Voi Thoms Mwtl och vic bogmäst Piscilh Mwdi g Voi-pojktt sitt full stöd Dt ä it läg t pojkt. Tillsmms k vi gö skilld fö våt folk, säg toppolitik som ylig bsökt Ulichm. Thoms Mwtl gtul Voipojktt till tt h köpt fm i ätt omåd. Dt ä tt väldigt b omåd tt utvckls i. Std håll på tt utvckls åt dt hållt. Måg komm tt flytt dit och vi pt om tt dt bli hlt y std dä. H m också tt utvcklig v fm till tt kuskps- och utvckligsct, it b gy d föäldlös b i pojktt, ut äv smhällt i stot. Dt ä väldigt b fö våt smhäll. i h kommit fö tt hjälp oss, så u ä dt it b t pojkt, ut äv våt. Jg gt 100 poct stöd. Få i åg poblm så kom till mig så sk jg gö vd jg k. Dt hä pojktt sk bli bståd och hållbt och gy våt folk. Äv vic bogmäst Piscill Mwdim ä böd öv hu Voipojktt hjälp utstt b i Voi. Ho tyck liksom Thoms Mwtl tt Voi-pojktt gö dt som kommu gtlig bod gö. Jg ä öd öv vd i gö fö d föäldlös b och hu i bmöt d. Vi h ju själv it möjlight tt hjälp våt folk på dt sättt. i h våt full stöd. Tillsmms k vi gö skilld, och å målt tt gö pojktt hållbt på låg sikt och g b bätt fmtid. Vill du bli fdd till tt b i Voi? Som psolig fdd g du tt bidg vj måd till Voipojktt. Du få foto och ifomtio om tt spcifikt b i pojktt. Skäkt st få hjätt. I slutt v 2011 sttd kmpj st få hjätt fö tt sml i St till byggt v fm i Voi, Ky. Md tt sultt på öv ismld koo vid åsskiftt h vi ftstiskt b gud tt utgå ifå säg J-Åk Tholl, v ldsjäl i pojktt. Dt uik ä tt vd ko gå dikt till d som bhöv pg. Ig som bt md pojktt få d ko i sättig! Ditt fddstöd gå it dikt till dt skild bt, ut väds i pojktt som bt ä dl v. gåg om åt få du uppdtig om hu dt gå fö bt. Gom ålig ppot få du också vt hu btt i pojktt utvckls. Gom tt bidg på mist 100 koo i måd tygg du pogmmt lågsiktigt. äs m om dtt på Dt symboliskt byggd Duplotot i Ulichm, dä så måg ftstisk mäisko bidgit md byggst till fm. Jy Bgg mbssdö fö Voi ä Jy Bgg fick fåg om ho kud täk sig tt bli mbssdö fö Voi-pojktt bhövd ho it fud läg. Fåg v tt sv på ågot ho själv läg fudt öv. Jg tilltls v systskpt mll Voi och Ulichm. Dt hä ä modll, tt cpt, som bod spids och väds på fl ställ. Täk om vj std kud h sitt gt Voi! Jy Bgg ä fö d flst mst käd som sågsk i popbdt Ac of Bs. Md om listfmgåg ld gupp väld fö si fött. Jy ä fotfd sågsk m k um också kll sig föftt och föläs. Ho h blivit uppmäksmmd fö självbiogfi Vi hl väld dä ho bskiv kädislivts fm- och bksido. Som offtlig pso såg ho möjlight tt gö gott. Dt född tk på tt gö ågot åt situtio i Afik fö tt fl å sd. Dt v som tt vk upp och upptäck tt ågo stt postit-lpp på mi p. Jg v b tvug tt gö ågot. Jg såg ju vt dt v på väg i Afik. Vi k it b sitt och s på. Bsök i Voi mis: Sofi Johsso Allt ä olud i Ky, dt d som ä sig likt ä himl. Fstä vi lv så olik liv bo vi ll på smm jod, ud smm himml. Bigitt Igll Jg täk oft på möt md b och vux d väm som mött oss. Hu stolt och gld d v tots tt vi tyckt tt d hd så lit. Dt g oss tkställ fö vd vi gö md vå sus. Jy kotktd Svsk kyks huvudkoto i Uppsl. M dä v dt hlt klt ig som täd på hs idé. tt p å s då ho st ut i Ky tillsmms md svsk kö föstod ho vd d md. Dt it ä så klt. Jg isåg tt dt k v ohöt komplict, tt dt it b ä tt d igåg gj. M jg såg också pojkt som fugd och täkt tt ågo gåg dyk dt og upp ågot som jg k få bli dl i. tt p å s täffd Jy Bitt och J-Åk Tholl som bättd om Voi-pojktt. Dä v svt på dt jg gått och täkt på. Jg käd; k jg bid md ågot så vill jg självklt gö dt. Voi-pojktt ä tt b xmpl Victoi Sli Att täff ll positiv, gld, ggd mäisko i Voi ä mi fö livt. Fmilj som t hd om föäldlös b, tots tt d kppt h plts fö si g fmilj, g mig hopp om välds fmtid. på hu väl dt k fug. jg h 100% fötod fö ll som bt md pojktt Ho tilltls också v tt vj litt bidg komm fm och tt ll k v md och bid på sitt sätt. ägg m i fmm hä, så komm dt ut fmm dä. Dt ä it måg pojkt som m k säg dt om! Md tt kotktät öv hl väld och gom tt som kädis också v mdil pso k ho tl om Voi-pojktt i olik smmhg, vilkt ho också gö. Hs fs h också ggt i pojktt, v dm få USA övsätt Voi s hmsid till glsk fotlöpd. Jy vill v md och bid till tt spid Voi-modll i bd smmhg. Dt ä ju tt pfkt kocpt. ll cpt, s. Jg ösk tt dt gv ig på vttt och sultd i tt dt hä sättt tt jobb kud spid sig. u bi ho fö tt få Fm fädig. Dt ä ödvädigt fö tt komm vid, m ho. Dä hdl dt vklig om hjälp till självhjälp. ch om utbildig som jg to ä livsviktigt, it b fö tt få tt bt, ut också fö tt skff sig ifomtio och vädig. Dt ä vd jg ösk mig mst v llt i 40-åspst. Att Fm bli fädig. D komm i fölägig tt btyd så myckt fö måg, måg b och ds fmilj. lisbth Holm Jg kä om tcksmht och vädight hos mäisko i d fö mig olud miljö! Upplvls få bsök i Voi g mig tt ik liv! Så måg stk möt md mäisko. Mi Böjsso I Voi ä vtt, mt och kl mtill tig hos måg bistv - Dt vi h tt övflöd v. Ädå ä Voi fyllt v glädj, tcksmht, givmildht och tillit till Guds godht. Dt sk jg hä ibld. Jg gick gom Voi md Ms. Ctum ä öig gyt v smuts och plåtskjul och skbbig bil och mopdtxi och togfösäljig v llhd skäp. All hälsd, v gld, tog i hd och log blädvit ld, hä och v std h och ptd. ftåt ptd vi om vfö folk mött hoom md så glädj. Dt ä fö tt vi bhöv vd, svd h. Mi följdfåg v gsk självkl: Du h vit i Ulichm två gåg. På vå gto gå d flst md säkt huvud, ågo ksk ick i ft i m stss vid. ch då h du ädå it gått i Stockholms tulbkulvt. Dä ä dt äu vä. Vfö ä dt så? Hs sv högg tg i oss ut bodt: Dt ä fö tt i it bhöv vd. Vi bhöv vd hä också. Dt fis igtig i livt som ä viktig ä ltio. It kiä, it positio, it ykt, it ikomst. Mäisko bkom d blädvit ld i Vois gäd v it säk på tt få mt fö dg. Ädå v ds möt och ds ltiosbygg dä vligt smutsig ftmiddg ståd. Vid bodt ftåt stt vi västläig och fick uppfiskd lktio i dt viktigst md tt v mäisk. Som päst häd dt tt jg sitt d vid dödsbädd lldls i ågo sk dö. m it sit ä föduklt v sjukdom ll smätlidig k dt bli k och ilig smtl. Aldig h jg mött ågo som sgt: Täk ädå om jg btt lit m. Gtt mig hä fim. gt odtligt md tid på tt bygg upp mitt kpitl. Dämot h jg mött sog i blick och Vfö sd ig till mig? Vfö lät d mig fösvi i i btt som ig tckd mig fö sd? Jg kä ju it mi g b. Ms läd mig dt dä i Vois smutsig gäd. Viktigst i livt ä ltio. Du bhöv d. Ksk ä dt så vi sk böj lv Guds vilj i vå liv idg? 4 5 A Thd Cl Sjög

4 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Msiv ä m käd i Ulichm ä i Voi! Fö åg å sd fick h sto plts i Ulichms Tidig ä h stt och lkt md Duplo fmfö Bogsuds Hous. H fis på hmsid och i kmpj st få hjätt ä h fotfigu. gummivkstd som också tillvk och sälj sdl v gml bildäck Möt md mäisko och miljö i Voi gomftsgt i stdsdl sofi Vi vd i öst dl v Voi. I stdsdl Sofi. Dt mst v bbyggls i Voi ä klssd som svtbygg. Uppföd ut tillståd och ut pl. Måg ä v tillfällig mtil som l och tä. ch dt ä, som övllt i Afik, gott om kougd plåt. Dt mst ä åtvät. Slitt. Byggdsmtil. Buksfömål. ppt och lgt. klt och spåkslöst. it skäpigt. odt m tivsmt. Vdg gå i stillsm luk. ågo tvätt kläd. äil i d öd jod. Små hdlsbod och kl sluståd md skiftd utbud. Hä säljs övskott v gpoducd vo. Fukt och gösk, böd och täkol. Måg htvk som möblsick, gummivkstd, biltvätt, cyklptö, fisö, b, Txt och Foto: Su Bom tidigskiosk och till och lit klmfim som gö skylt. Höo och ko lit hä och v. Som gå fitt omkig och lt mt. Folk cykl, gå. Bä sk på huvudt. Tuk-tuk d thjulig ä vlig som txi. Att gå ut hä ä späd. ä jg b tt få t bild bli dt äst lltid j. D flst upptäd, pcis som vi själv, lit svt. Ömssidig yfikht gö tt vi hm i tvlig möt. tt ld. Dt ftts td. tt b på ygg. Pt i mobiltlfo. gt stå bud. Fl b slå följ md oss lit på vståd och op: How you? ch så fiss d blygt. Dt ä dmmigt och vmt. ågo ld sopo och dt lukt fät. Vi släck töst md Col li 8, ä tt udtg H igå i Voi-pojktt fö föäldlös b, m bo ihop md si mmm Moic. Båd ä hiv-positiv, m k lv tt föhålldvis b liv tck v pojktt. li och Moic bo i tt d um, i tt hus i by ä ldsväg till Tzi. Dä gå h också i skol. M h komm få by Mgo b bit ut i bush. Båd li och Moic h dbbts v hiv-viust. Fö åg å sd såg livt hopplöst ut fö båd två. Då vi täffd dm todd vi tt dt v båd föst och sist gåg vi såg dm. Så dålig v båd två. Moic hd gtlig på sätt och vis d gtt upp livt. Ho blv föskjut få si släkt på gud v viust. Ig vill ll vågd h md dm tt gö. D fick hlt klt g sig iväg. M d fick hjälp v pojktt. D fick ågosts tt bo, d fick äigstillskott fö tt kl bomsmdici som h gjot dm gott och u lv d tt b liv, åtmisto jämföt md hu dt v fö åg å sd dbbds li v smm sjukdom, m sy äddds tck v tt h sbbt fick sjukhusvåd och mdici, visslig dy m ffktiv. tt otäckt ä ä kv få ifktio, m ögt ä hlt. li vk it by sig om ät och idg ä h spllig lit kill, full md spig i b. Moic h lit stöjobb md tvätt och städ, och så odl ho lit mjs utfö hust. Fmilj h också åtföts md si släkt, som it läg oo sig fö tt bli smittd. D som få kuskp bhöv it v ädd. kusi till li bo tillsmms md li och Moic i dt lill ummt fö h också sk ku gå i skol. ch ibld på hlg bsök d mobo och most i Mgo. Dä h d också si gtt som d fick v pojktt fö tt p å sd. Msiv Klv ä 8 å och bo i by Kismyi bit få Voi. H h ig sysko och ä hs mmm dog fick h flytt i hos momo och mof. Ppp v bot sd läg. Momo och mof h fl g b, så u bo Msiv också tillsmms md si moböd och most. ä h kom i i Voipogmmt 2008 bodd llihop i tt litt ut hus v l och hlmtk. Då bodd d 8 pso i smm um. åg fick sov i säg, d fick sov på jodgolvt. M 2009 fick Msiv och hs fmilj tt ytt hus md två um lldls itill lhydd. Pg till byggdsmtilt kom få Ulichm och mdlmm i kyk hjälpt till md btt. Smm å fick Msiv och hd fmilj åg gtt v pojktt, som u h föökt sig och blivit fl. Komm dt b g i tilläcklig omfttig k fmilj odl mjs, m tyvä ä g bistv i Voi och fl å i d h sköd dlvis tokt bot. Då få Msiv xt mtpotio få Voi-pojktt. tuligtvis h h också fått mdss, sägkläd och myggät, pcis som ll d b i pogmmt. ch it mist viktigt ä tt h få ll skolkostd btld. M mof och momo ä gml. Så Msiv bhöv fotstt stöd. Volotä få kyk gå däfö glbudt hm till hoom och titt till hoom. ch g momo hjälp och åd. Dt g Msiv d tygght h bhöv fö tt få tt b liv. d i Moic och li kom i i pogmmt fölod Moic sy på ögt på gud v ifktio oskd v viust. Så livt h åtvät till li. ch i Ulichm h h si fdd som by sig om hoom! vli fick y kläig på köpt Få blogg 26/ Vi hd vit och köpt mt och mdss och åkt hm till 10-åig vli, tt v d yst b som tgits i i pogmmt. Ho bo md si stosyst Chisti och hs so som ä 2,5 å i utkt v Voi. Hust bstå v två um och ä i bdövligt skick. Dt v tätt md plstpås och säck fö tt håll ågolud tätt. M mdss v fö sto fö dt lill ummt och säg dä vli sov. ft lit diskutd bstämd vi oss fö tt åk tillbk till ffä och byt mdss till mid. illkill böjd stogåt ä mmm skull åk bot i buss, så Mi, Jos och jg bstämd oss fö tt st kv och vkt hust md d d åkt iväg till sto glädj fö båd vli och ichd som 2,5-åig ht. Ä stö glädj blv dt då d kom tillbk. D y mdss v billig ä d föst, så vli fick y kläig på köpt. Pg komm få Gällstds skol och fl mdss dls ut i ovmb. J-Åk Tholl Chisti och hs so bdvid lycklig vli md si y mdss i si y kläig. dickfösälj fukthdl tuk-tuk-chuffö fiss 6 7

5 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Fm dä fmtidshoppt väx sid vid sid md mjs Bogsuds Fm stx utfö Voi sk tygg fmtid fö d föäldlös b i Voi. Hittills h pogmmt vit hlt bod v bidg få Ulichm. M i fmtid sk dt bli olud Fm skll bli tt kuskps- och utvckligsct fö d föäldlös b och smhällt omkig. Dä k b täffs och h oligt. Dä sk d få viktig kuskp i HIV/AIDS, kologisk odlig och myckt t. Bogsuds Hous i i Voi h blivit fö litt. Md llt fl b och våddshv h dt blivit llt svå tt smls dä. Däfö iköpts fm 2009, kvdtmt sto tomt i tt ttktivt omåd stx utfö st. Tomt h hägts i till skydd få båd dju och mäisko, Tsvo tiol Pk ligg stx itill. Pssiosfukt klätt i stkt som omgäd fm, och vttmlo väx på mk tillsmms md böo och d gödo. hl dl fukttäd h pltts och d äst å k d föst ppyo sköds. Mjs hö till huvudföd i Ky och tuligtvis fis dt också mjsodlig på fm. På omådt spig också skock gtt. Dt ä gtt som kommit tillbk till Fm ft gtpojktt fö åg å s, då ll b och våddshv fick gtt. D föst killig gick tillbk till pojktt och dt ä d som u fis på fm och vät på tt bli utdld till y b. dlig, djuhållig, och kl poduktio v ågot slg, sk bid till fmiljs fösöjig och dssutom skp btstillfäll. Ctt sk äv fug som tt klt gästhm md övttigs- och smligslokl fö xt bsök, och på så sätt g pojktt tygg koomi lågsiktigt. I föst tpp pls tt gästhus md mist 40 bädd, smt smligslokl, mtsl, kök och lokl fö dmiisttio, dssutom kv fö tt ku ml mjs till mjöl. I tt läg pspktiv fis dt äv plts fö skol och psolbostäd. Vttpump som pump upp vttt i vtttot divs v solcll. Äv i övigt byggs fm i tt kologiskt hållbt pspktiv. gvtt sk ts tillv och vloppsvtt sk miims. Visio ä tt på sikt poduc biogs v dt som komm få toltt, djuhållig och odlig. Dt sk g gs till mtlgig och gödig tillbk till odlig. Föhoppigsvis sk gs äv omvdls till lkticitt och tillsmms md solfåg och solcll gö fm självfösöjd md gi. Tyck: H Tyck. Poduktio: Fiwt DDI. Skibt: J-Åk Tholl, A Thd, Gö Mttiso, P idhl, Cl Sjög. Pä Johsso. Foto: Su Bom, J-Åk Tholl Jy Thild Så måg ftstisk mäisko och ögoblick jg ldig glömm. Som ä Msiv md fmilj fick gtt och tt ytt hus! Håk Mby Bsökt i Voi och Ky v omskkd. Smtidigt v dt ftstiskt tt s hu myckt gott pojktt gö md bgäsd mdl. Hu b och fmilj få däglig tillvo och dä hjälp k v skilld mll liv och död. v-ki Gottig Dt gå it dg ut tt jg täk på Voi och vä jg lät kä dä. Båd väskpsltio och ll möt som bikt mig md y fht, kuskp och y syvikl ligg mig väldigt vmt om hjätt. A Thd Jg blv böd öv tcksmht och tillit. Vi gäll fö mist lill. I Voi ä m gld öv tt vk på mogo och kl sig d dg. D fiksk kultu och iställig till livt ä ågot vi k lä oss myckt v. Bli v D 5 sto Ä du smidig som tt ljo, ll vill du bli lft? u k du hjälp oss tt skp tt kuskpsct på Fm i Voi. Vi h stt smm fm olik sposopkt och låt mt v svs fm sto dju Th Big Fiv som d klls i Ky. m i div tt fötg, ll ä ogistio som vill v md och P t h P A p D d s u P A T H J A S y c B U u F F s c hjälp oss tt gö Fm i Voi, Ky till tt kuskpsct så ä ll bidg m ä välkom! Pkt gå få 5000 till koo. Summ vgö om m bli lopd, ljo, buffl, oshöig ll lft! På vå hmsid: k du f f H S H Ö I C I G 0 S l p F A T h t i d läs m om pojktt och vd som igå i d olik pkt. Dä k du också mmäl ditt itss fö tt v md och stödj oss i våt hjälpbt. Pss på om du vill bli iktigt omtyckt buffl! Dtt mgsi h skivits och stt smm hlt idllt v pojktgupp iom Voi-gupp. Tyckig h till sto dl spots v H-Tyck och Ulichhms tidig h spost mdsädig v mgsit i Ulichms tidig Bsök vå hmsid fö tt läs m om Voi-pojktt. Kotkt: / / Välj mll två olik sätt tt hjälp till: FS Busäskyks PG Mäk tlog Voi så gå pg ovkott till d föäldlös b. Sätt du i pg på Bkgio , så gå pg iställt ovkott till byggt v fm i Voi. Mäk tlog Fm 8

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer