ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden"

Transkript

1 D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling ldaskap md kut ov åhs

2 2 llodam// a ta itdi d nn i ni n g gp oo dd uc aa s sa va vm M d i ai Va a m p u c d V la ul u //D D n n na at t m modn psonal utvckling n titl fån MdiaValu Poduktansvaig: Adam Råsbg Rdaktö: Malin Andson Pojktlda: Danil Häöd At Dicto: Anniki Skidsvoll po: lna hoxt Tyck: V-tab Södtälj Fö infomation om innhåll och kommand utgåvo: Adam Råsbg, , Svigs HR Föning ä n yksföning fö alla som abta md HR - och ldaskapsfågo. Vi ä tt aktivt nätvk som bstå av c:a mdlmma. Vi abta fö att du skall utvcklas i din HR pofssion, få nya kontakt och att hålla dig uppdatad inom HR omådt. Läs m på Dnna tmatidning poduc as av MdiaValu // R k y t i n g o c h E m p l o y B a n d i n g 3 Så bygg du tt stakt mploy band Så skapa man tt fiskt och famgångsikt fötag Ett famgångsikt fötag skapa pålitliga och lönsamma kundlation, uppfinn podukt och föbätta svicn, ld fötagt på ffktivast möjliga sätt och bygg vädfulla (högt vädad) samabtn md patns och lvantö. Dt ä int affäsvksamhtn som ld till famgångn. Dt ä int affäsvksamhtn som hitta kund, ffktivisa pocss, slut avtal ll uppfinn podukt. Dt gö individna! Tyck du om människo och gilla du dssutom att skapa sultat gnom anda? Då ha du goda föutsättninga att bli n ba chf. Chfn ska vaa tydlig och skapa tygg ht. Dn luddig ch fn gö psonaln osäk. Vi må ba av att vta vad som gäll! Som mdabta måst du vta vilka kav och föväntninga chfn ha på dig. En chf få däfö int vaa osäk på sitt uppdag. Dssutom måst chfn kun na fömdla vksamhtns uppdag och mål till sina mdabta. Statgin ska innhålla aktivitt dä mdabtanas komptns och ngagmang ska blomsta. Enklt i toin mn svåt i paktikn. Hu lyck as man md uppdagt att fövandla visio n till vklight? Chfn ska g mdabtan uppmäk samht. Vad människo än säg så vill d bli bkäftad. Isola aldig n mdabta utan s till att alla känn sig dlaktiga. Vaj mdabta vill ha fdback på sina utföda abtsuppgift. Båd is och os. Fdback handla myckt om att följa upp och vissa intss fö vad mda btana gö. Dt gäll också att s till alla dla av mdabtanas livsstil, dä sömn och motion ä gundn, samt att tidigt upptäcka tckn på att människo int må ba. Ett poaktivt ldaskap ld till tt hälsofämjand undhåll av människona. Man avsätt hlt nklt tid fö åthämtning, laddning av battina, flktion och ta sikt på dt gmnsamma målt. I tt poaktivt ldaskap finns dt utymm att göa avkall på kotsiktiga målsättninga fö att iställt uppnå långsiktiga mål. Dt ä viktigt att chfn md jämna ml lanum samla guppn fö att pata om nu lägt och famtidn. Alla i guppn måst känna till vision na och måln. Annas ä dt oklat vilka a btsuppgift mdabtana ska ha som gö att måln uppfylls. Chfn ska g psonaln föutsättning a att göa tt ba jobb. Chfn måst s dt som sin uppgift att n gaga va och n. Man få int glömma bot btydlsn av att chfna som själva ä gundn fö alla andas hälsa också måst to på, skapa och s till att våda sin gn hälsa. Tollstad skiv i sin bok Existntillt välbfinnand och Moaliskt tovädight om chfsutvckling, dä han dla in välbfinnandt inom fya pspktiv: dt fysiska välbfinnandt, dt sociala välbfinnandt, dt mntala välbfinnandt och dt xistntilla välbfinnandt. Om man bygg n hlht av fötagshälsovådns poaktiva och fämjand insats tillsammans md fötagts ldaskap samt fysiska och psykosociala abtsmiljö, då hitta man nya väga som ld till fiska och m sunda mdabta. Och då kan man bygga tt famgångsikt fötag. Kut-Ov Åhs, Odföand Svigs HR Föning ATT VÄLJA RÄTT MEDARBETARE Chfn ska vaa tydlig och skapa tygg ht. Dn luddig ch fn gö psonaln osäk. Vi må ba av att vta vad som gäll! Psonaldiktö Simns Vägn famåt fö lda och fötag i föänding Lnia ha hjälpt öv 500 kund md ldautvckling sdan Vi jobba md mtod och pocss som utgå fån aktull foskning inom omådt. Vi kan vaa fötagts patn nä dt gäll hla föändingspocss ll nstaka aktivitt inom xmplvis Fötagsanpassad ldautvckling Komptnsfösöjning kopplat till vksamhtsmål Affäsmannaskap Lnia ä tt av Svigs ldand kunskapsfötag. Vi finns på öv 80 ot och bjud tjänst inom bmanning, utbildning, jobbcoachning och oganisationsutvckling. Lnia finns till fö individ, fötag och oganisation som vill nå famgång gnom ätt komptns. Vaj å gö vi dt möjligt fö m än människo och 5000 kund att stäka sin konkunskaft. Vi vt att komptns gö skillnad. Läs m på B txt malin andson hov och kav En lyckad kyting ä nä man ha lyckats matcha kav och föväntning a. Nä man ha gjot tt pofssionllt uval och nä kandidatn ha gjot tt aktivt val och känn att dtta ä ätt, säg Anna Blomquist, HR konsult på Vitavia. Till att böja md bö man göa n bhovsanalys och n bfattningsbskivning. Vad vill man ha? Hu s vksamhtn ut idag och hu vill man att dn ska funga famöv. Hu s affäsplan och budgt ut? Sdan bö man sätta upp n kavpofil dä man noggant och utföligt bskiv vad man gntlign käv av psonn som ska ha tjänstn. Kom ihåg att skilja på ska-kav och bö-kav. Vilka kav man int kan göa avkall på och vilka man gäna skull vilja s, säg Anna Blomquist. I nästa stg ä dt dags att hitta kandidat till tjänstn. Idag finns dt oändligt många tillvägagångssätt och kanal att använda sig av; allt fån facbook och twitta till n taditionll platsannons i någon av dagstidningana. Många fötag stå infö n situation som innbä att oganisationn måst bli ffktiva. Vi ha fana konsult som kan coacha och utbilda gnom hla pocssn fån analys, till gnomföand och uppföljning. Vi ha många spännand xmpl på uppdag som vi gäna dla md oss av. Anna Widmak, Vd Lnia Consulting Rätt pson på ätt plats. Dt låt nklt mn fallgopana vid n kyting ä många och dt ä viktigt att ha ätt statgi. Rätt kanal Effktiva föändingspocss Mjla till fö n föutsättningslös fösta kontakt. Linus Holmgn, vd på mploy banding-byån Talnt Talk, ha listat fm måstn fö fötag och oganisation som vill vässa sitt vaumäk som abtsgiva. Dt viktigast ä att platsannonsn nå ut till d kandidat man ä intssad av. Lita int alltid på magkänslan Und uvalt och intvjuna bö man titta på komptns och bdöma psonlight och btnd hos kandidatna. Ett vanligt misstag ä att tjusas av någon man gilla, komm ba övns md och som ofta ä lik n själv. Dt bhöv dock int alltid vaa dt bästa valt ävn om dt känns så vid fösta intyckt Dt ä ba att ha i åtank, så att man ävn väg in anda fakto i uvalt. Dt kansk ä bätt fö abtsguppn md n mdabta som bida md nya gnskap och infallsvinkla till xmpl. Man kan vinna myckt på att vaa m kativ i sitt val och bjaka mångfald nä dt gäll psonlight, åld, kön, nationalitt osv., säg Anna Blomquist. D ä m ll mind ba och man bö tänka på att välja väl utpövad och validad tst, säg Anna Blomquist. Nya splgl I n väld och på n abtsmaknad und ständig föänding gäll dt att hänga md som abtsgiva och anpassa sig ft kav och bhov hos nya gnation. Idag ä dt n stö ftfågan på omväxling och utvckling till xmpl. Tidiga va dt status och tygght. En annan tnd idag ä att allt fl abtsgiva lägg ut kytingspocssn på xtna patns. Antalt anställda inom bmanningsbanschn ha födubblats d snast 10 ån och idag utgö banschn cika 1,3 % av dn totala sysslsättningn i Svig. Dt finns föstås båd fö- och nackdla md dtta. Bmanningsfötagn ä ofta duktiga på att matcha komptns md bhov. Mn dt kan också lda till att ba kandidat aldig få komma till tals och göa tt gt intyck på abtsgivan, mna Anna Blomquist. Jag tyck ävn att bmanningsfötagn skull kunna sticka ut lit m och våga utmana sin bställa. Gå ifån kavpofiln ibland och visa dm kandidat som skull passa pfkt mn kansk int iktigt övnsstämm hlt md dn bgäda kavpofiln. Man bö int hll katgoiskt välja bot övkvalificad kandidat utan iställt foska i motivt till ansökan. Avgöand fakto fö n lyckad kyting ä att man hitta ätt nivå och ätt potntial. Annas töttna kandidatn ll så lva han ll hon int. 1. Tänk föst, sping sn att göa hmläxan ä avgöand Skapa n statgisk plattfom. Böja md att ställa själva följand 3 fågo: Vilka vill vi nå? Vad kan vi bjuda våa mdabta? Hu uppfattas vi som abtsgiva idag? 2. Bdiv mploy banding-abtt på bd font Employ banding-abtt ägs vanligtvis av antingn HR ll maknad. Oavstt vm som ha dt fomlla ansvat HR ll maknad ä dt ohöt viktigt att båda avdlningana ä involvad i mploy banding-abtt. 3. Våga vaa tydlig och våga välja bot - ni ska int attaha alla Satsa på att nå tt mind antal pson ätt pson fö. Fö att lyckas kävs dt att ni våga fomula tt sptsigt och tydligt budskap, och att ni satsa på lationsmaknadsföing snaa än massmaknadsföing. 4. Glöm int dt intna mploy banding-abtt Självklat ä xtn känndom viktigt fö att attaha ätt människo, mn dt ä hlt botkastad om ni int lv upp till löftna. Säkställ däfö att a mdabta känn ign sig i dn xtna kommunikationn och att d kontinuligt bli bkäftad i sitt val av abtsgiva. 5. Sätt tydliga mål och utväda alla kommunikationsinvstinga Dt äck int att synas mploy banding-abtt måst ävn g ffkt. Fomula tydliga mål och följ upp abtt kontinuligt. Dt ä dumt att invsta i annons och boschy om kommunikationn int ta näma målt. Ett samabt mllan statn och pnsionsbolagn Linus holmgn Ett samabt mllan statn och pnsionsbolagn nsulting o C a i n L ptns m o k dingsn ä ö bjud f stöd vid askapsanalys, och ld på s s c po. Läs m g n i l k c sulting n utv o c / s nia. Minpnsion.s Dn obond sajtn fö Dig som int ha stnkoll på Din pnsion. Ett samabt mllan statn och pnsionsbolagn Dt kan vaa knpigt att ha koll på pnsionn. På minpnsion.s ha vi samlat ihop alla d olika dlana så att du nklt och kostnadsfitt kan få n övblick öv din totala pnsion. Ett samabt mllan statn och pnsionsbolagn Ett samabt mllan statn pnsionsbolagn Ett samabt mllan statn ochoch pnsionsbolagn Ett samabt mllan statn och pnsionsbolagn

3 4 pl o t m ät // t// D n nd a ntn a m at t im dan tiind g n ipn g o pd u oc d u ac s av s Ma v d Mi a Vd ai la uv a l u D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u 5 n h-chf i tidn Ands Knap Vksamhtslyftt Lan i kommun och landsting Cathaina von Blixn-Finck Tygghtsfondn bjud i samabt md Svigs Kommun och Landsting (SKL) Vksamhtslyftt. Satsningn ä tt utbildnings- och TRÄNINGSpogam i Lan md målt att skapa ffktivitt, kvalitt och abtsglädj. Utifån och in Lan ä tt tank- och abtssätt fö att hanta sus i n vksamht. Gnom att idntifia och limina alla fakto som int skapa väd fö kundn, bukan ll patintn kan man uppnå m väd. Dt handla int om att spinga snabba, utan att göa sak m ffktivt. Dt ä int hll n bspaingsåtgäd utan tt sätt att ta tillvaa på alla mdabta och all komptns som finns i vksamhtn på bästa sätt. Tidsvinstn kan sdan gå till psonalutvckling och foskning. Lan-filosofin ä tt vinna-vinna koncpt, säg Cathaina von Blixn-Finck, stylsodföand i Tygghtsfondn. Hon poängta också att Lan int ä någon quick fix utan käv n ngagad ldningsgupp som lyckas föanka abtssättt i hla oganisationn. Utvckla dn intna komptnsn Vksamhtslyftt innhåll n utbildning av ldning, vksamhtschf och föändingslda ll Lankoodinato. Utbildningn ä uppbyggd i modul. Föst bjuds n intoduktion fö hla ldningsguppn. Dt ä väldigt viktigt fö föanking och uthållight att ldningn föstå innbödn av att påböja tt Lan-abt innan man gå in i Vksamhtslyftt. Däfö ä dt ba att man böja md tt intoduktionssminaium innan man ta ställning, säg Ands Knap, m infomation: odföand i Svigs Kommun och Landsting (SKL). Toi vavas md hmuppgift och dt ingå ävn sminai och nätvk fö fanhtsutbyt. Vksamhtslyftts upplägg innbä att man minska konsultbondt gnom att utvckla dn intna komptnsn samtidigt som man kan få stöd via nätvk. Dt ä gö dt möjligt fö fl av våa mdlmma att dlta, säg Ands Knap. Kommun- och Landstingsskton ä n av våa stösta kunskapsoganisation, md masso av komptnta och välutbildad människo. Dt gäll att ta tillvaa på das kunskap på tt bätt sätt, säg Cathaina von Blixn-Finck. Bhov av att tänka nytt Gnsvat på Vksamhtslyftts satsning visa att finns tt stot intss fö Lan bland kommun och landsting. Långtidsstudi, bland annat fån Svigs Kommun och Landsting (SKL), visa tydligt att mdboganas anspåk och kav på kommunnas och landstingns vksamht komm att växa i n hög takt än vad som gå att finansia md nuvaand skattoch avgiftssystm. Rdan nu finns dt många xmpl som visa att man md Lan-filosofin som gund kan skapa m väd fö mdbogana, md bfintliga sus. Md tank på d famtida utmaninga som vå skto stå infö ä dt n nödvändig utvckling, säg Ands Knap. Fötagt Lindx ha d snast fm ån gjot n omfattand sa. san ha innbuit stoa föändinga i hla oganisationn, som xpandat och ändat iniktning. Bakom n sto dl av föändings abtt stå HR-chfn Sofia Bax. Nä jag täffa Sofia Bax i lobbyn på Nodic Light Hotll i Stockholm ska hon stax iväg till Modgalan i Blå halln i Stockholms stadshus. Hon och hnns kollgo på Lindx va nominad i två katgoi och sna und kvälln tog d hm pist i båda; som åts modkdja och åts indningskoncpt. Utmäklsna ä tt ganska tydligt bvis på d föändinga Lindx gnomgått d snast ån; fån tt ganska otndigt klädfötag till tt modnt intnationllt modfötag. Lönsamhtn ha vait god och xpansionn ha gått lativt snabbt. HR-abtt ha föstås haft n sto dl i utvcklingn av dn nya iniktningn. Fö dtta abt blv Sofia Bax bland annat tilldlad pist som åts HR-chf vid Komptnsgalan Motivingn löd: Fö att hon md kativitt och nytänkand inom HR-omådt samt n fantastisk fömåga att föa ut sitt budskap aktivt ha bidagit till Lindx famgånga. Sofia Bax ä n HR-chf i tidn och n föbild fö många. Vad tyck du själv känntckna n ba HR-chf? Man ska vaa n ba föbild, inspia och ha oligt på jobbt. Man bö lyfta fam ldana och hjälpa dm att föa fam fötagts vädinga och vision till alla mdabta. Man måst också våga dlga och g fdback, säg Sofia Bax. En sa Sofia Bax växt upp i Stockholm och ha bland annat pluggat psykologi, pdagogik och statskunskap i Uppsala och tagit n fil kand i HRlatad ämnn. Gnom tt sommavikaiat på managmntkonsultfötagt Mguppn fick hon båd fanht och tt vädfullt kontaktnät infö sitt famtida HR-abt. Hon ha ävn pluggat maknadsföing och konomi på IHM Businss School. Ett abt på Tlia Näa fick hnn sdan att flytta tväs öv Svig till västkustn och Götbog blv Sofia Bax bjudn n tjänst på Lindx som ansvaig fö Lindx Acadmy, Lindx utvcklingsaktivitt, och 2005 blv hon HR-chf fö Lindxkoncnn, i samma vva som ldningn böjat ända iniktning på fötagt. Man had instt att kvinnona som abtad på Lindx int själva handlad sina kläd dä och vill ända på dtta. Vi sa att fån och md nu så skull vi baa göa kläd som vi själva vill ha på oss, säg Sofia Bax. I dag ä Lindx n av Svigs stösta modkdjo. Ett av d famtida måln ä att födubbla antalt butik på fm å. Modfötagt ha cika 5000 mdabta och 400 butik i Svig, Nog, Finland, Baltikum, Tjckin, Slovakin, Ryssland och Mllanöstn. Huvudkontot ha flyttats fån Alingsås till cntala Götbog, 300 mt fån dt stoa shoppingcntat Nodstan. Hu ha ni abtat fö att få alla mdabta md på föändingssan? Dt ä n olig sa mn vi ha också gnomgått stoa oganisationsmässiga föändinga som int alltid vait lätta. Dt gäll då att fösöka ngaga mdabtana, locka till sig ätt typ av mdabta och g utymm fö kativitt, säg Sofia Bax. Ett vktyg fö ldana HR-abtt ha blivit m konsultativt och statgiskt bätta Sofia Bax. Vaj avdlning på Lindx ha till xmpl n gn HR-ådgiva. Dt gö att man slipp utyckninga och dialogn mllan lda och mdabta stäks. Som chf äck dt int läng baa att ha koll på poduktionn, man måst också föa tt ldaskap dä man få alla md sig. HR måst stå bdvid chfna och vaa tt stöd och tt vktyg till dm, säg hon. Mdabtana måst vaa md på tågt mn då kävs dt att ldningn ä tydlig md vilkt ldaskap d fö. Idag kävs dt att man fatta bslut snabba och dt ä däfö viktigt att man ha väl föankad vädinga i fötagt och n tydlig kommunikation. Ett xmpl på n sådan åtgäd fö att få alla dlaktiga va aangad wok-shops fö alla mdabta. Ldningn fomulad tydligt vad d vill, kommunicad dtta och sdan tog alla på fötagt gmnsamt fam vad som va Lindx. Idag finns båd vädingana och affäsmåln tydligt fomulad och föankad hos alla på Lindx. Mntopogam fö unga tjj En annan fåga i tidn som Lindx också satsat m på ä så kallat CSR, Copoat Social Rsponsibility, dt vill säga fötagns ansvastagand i samhällt. Föutom att säkställa att samabtand fabik ha ba villko fö sina anställda och stötta initiativ som Rosa bandt ha man på Lindx ävn tt intnt CSR-abt fö att vaa n så ba abtsgiva som möjligt. Lindx ä ävn huvudsponso fö n kaiä- och ldaskapsutbildning fö unga tjj mllan å. Syftt ä att dtta abt ska lda till fl kvinnliga chf och lda i svnskt näingsliv. Utbildningn divs av Liflad Acadmy och Lindx stötta initiativt finansillt och gnom att själva mdvka i mntoskapspogam. Vi sökt ft tt pogam dä vi int baa som fötag skänk pnga utan dä vi som mdabta inom Lindx vklign kan få känna oss stolta öv att vi md oss själva som vktyg bida till anda människos utvckling. Lindx mdabta som ä mnto i pogammt upplv att d själva utvcklas myckt gnom dialogn md dssa unga ambitiösa tjj, säg Sofia Bax. Vaj mntoskap pågå tt å och dt fösta pogammt avslutads nu i höstas. Målt ä att tjjna ska få ökad kunskap och självfötond, och n stö möjlight att påvka sin famtid. Vi kan s sultat i fom av att d bli bätt på att handskas md svåa situation, ld sig själv och anda m ffktivt. D ta vaa på sin potntial hlt nklt! Till xmpl ha dt ltt till att fla av dm ha fått jobb som d dömt om, bätta Sbastian Wttmak, VD fö Liflad Acadmy. f a k t a Sofia Bax Kaiä: Kaiä: Poduktutvckling AmuGuppn (numa Lnia) fom 1991, Komptnsfösöjning Tlia fom 1996, Lindx Acadmy 2004, HR-chf på Lindx fom 2005, HR- och infomationschf på Lindx fom Åld: 42 å Familj: Gift md Johan, två ban, Ella 11 å och Est 9 å Intssn: Familj, vänn, tädgåd och impovisationstat 1003-Pfiz Invsta lönsamt i hälsa Vi bjud tt hltäckand och stuktuat pogam fö tobaksavvänjning....och du btala baa fö dm som lyckas Kontakta oss så bätta vi m: Anna Lindbgson Dusko Stojanovic Anna Almoth E-post: Pfiz AB Sollntuna Tl AT well work TM WaW annons_1.indd :11:26

4 6 g o d a x m p l // D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u //g o d a x m p l 7 Dlaktight och ngagmang hos Sigtuna kommun Bigit Gadd Foto: Jantt sundin Hälsomdvtt ldaskap Fö Apotksakadmin ä ldaskap gundn i n välmånd oganisation. Ylva Homl-Sjöbg Nä dt gäll ldaskapsutvckling ha Apotksakadmin sto fanht, int minst gnom dt omfattand föändingsabt Apotkt gnomgått d snast ån. Vi ha haft n sto dl i Apotkts vaumäk och vision om Liv i Hälsa, och ha lång fanht av ldaskap i föänding. Föändingsabtt ha vait tt omfattand och systmatiskt abt mn som gtt positiva sultat och många fanht, bätta Ylva Homl-Sjöbg, konsult på Apotksakadmin. Apotksakadmin fick bland annat utmäklsn Åts HR Visionä 2009 på Komptnsmässan fö sitt abt. Ett gott btyg nu då d ska bjuda sina tjänst king tt hälsomdvtt ldaskap till xtna kund. En positiv spial Ldaskapt ä gundn fö n välmånd oganisation, dt ä dn viktigast famgångsfakton. Om chfn må ba må mdabtana ba och då nå oganisationn oftast sina mål. Av dnna anldning ha Apotksakadmin utvcklat tt chfsutvcklingspogam fö att hjälpa till att skapa tt hälsomdvtt ldaskap på alla nivå i n oganisation. Ett hälsomdvtt ldaskap handla om att kunna lda båd sig själv och anda utifån tt hälsopspktiv Pogammt bstå av n tvådagasutbildning dä man gå fån plan till handling. Sdan följ vi upp md coachingtillfälln och uppföljning. Dt ä viktigt att man int baa fomula n idé utan också kommunica dn och fullfölj, bätta Ylva Homl-Sjöbg. Hon nämn t må-ba pspktiv som man fokusa på fö att ta tt hlhtsgpp på ldaskapt; dt fysiska, dt psykiska och dt sociala. Vi vill ävn fokusa på dt gna psonliga ldaskapt och g chfna vktyg fö att utvckla n bätt hälsa hos sig själv och dämd mdabtana, säg Ylva Homl- Sjöbg. Dltagana få flkta öv och dokumnta sitt ldaskap och sin hälsa samt tydliggöa kopplingn till konomiska sultat. D få göa upp n handlingsplan öv vad d vill uppnå, vad d vill föända och hu d ska gå tillväga. Kusn omfatta ävn n psonlig hälsokontoll, mdabtaundsökning king upplvd hälsa, föläsninga, guppövninga och individull coaching. Dt ä häftigt att s vilkn aktivitt och vilkt ngagmang utbildningana gna. Dt bli n positiv spial, säg Ylva Homl- Sjöbg. ökad satsning på Hudding kommuns tainpogam Gnom att bjuda stot inflytand i n ngagand miljö vill Sigtuna kommun på bästa sätt ta tillvaa dn komptns och mångfald som finns bland mdabtana, och vaa n så attaktiv abtsgiva som möjligt. Sigtuna kommun abta fö att alla mdabta ska vaa md och påvka sin abtssituation och utvckla vksamhtn. Och abtt ha gtt sultat. Sdan 2006 ha kommunn höjt sitt nöjd mdabtaindx (NMI) vaj å och idag ligg dt på 74 pocnt. Hla 86 pocnt uppgav ävn i dn snast undsökningn att d ä i dt stoa hla nöjda md sitt abt. Dt finns fla föklainga till dtta mn famföallt ha vi abtat mot tt m nhtligt abtssätt och satt upp statgiska mål och nyckltal. Till åtgädna hö xmplvis tydliga utin vid sjukskivninga, gmnsamma mål fö utvcklingssamtal och ldaskapsutvckling, säg Bigit Gadd, Psonalchf i Sigtuna kommun. Tydligt ldaskap Just ldaskapt, och ldaskapt kopplat till mdabtaskapt, ha Sigtuna kommun satsat myckt på. HR-avdlningn ha tillsammans md fövaltningschf och politik tagit fam tt wbbasat komptnstäd fö chf fö att tydliggöa das uppdag. I dialog md chfna vill d på så sätt skapa n gmnsam plattfom fö kommunns syn på ldaskap. Min uppfattning ä att dt då ä lätta att bhålla chf och att dt undlätta vid kyting av nya chf. En chf måst känna sig tygg i sitt uppdag fö att kunna skapa dlaktight, mning s i g t u n a k o m m u n och tillit hos mdabtana, samt lva sultat, säg Bigit Gadd. Abtssättt ha gtt positiva sultat, bland annat i fom av nöjda mdabta och minskad sjukfånvao inom kommunn. En mötsplats fö dialog Fö att yttliga stäka dialogn mllan chf och mdabta ha Sigtuna kommun tagit fam tt unikt samvkansavtal. Avtalt bskiv föhållandt mllan chf, mdabta och fackliga oganisation, och syftt ä att öka mdabtanas dlaktight och möjlight att påvka. Kommunn ha bland annat utbildat 168 samtalslda i FAS, Fönyls-Abtsmiljö-Samvkan, fö utvckling av abtsplatstäffa. Utöv dt ha sminai om intgation, mångfald och samvkan aangats fö alla mdabta. Samvkansavtalt btona hu viktigt dt ä att föa n dialog på abtsplatstäffa och i vadagn. Mningn ä ju att avtalt ska lda till n dialog, int baa vaa tt nsidigt infomationsmöt fö mdabtana, säg Bigit Gadd. Dialogn ä n föutsättning nä chf kommunica mål och bygg fötondfulla lation till mdabtana mna hon. Dn häng ävn ihop md famtida psonalfösöjning. Sigtuna kommun- alla tids mötsplats- ligg mitt mllan Uppsala och Stockholm. Dn tusnåiga stadn Sigtuna och Alanda flygplats utgö två spännand inslag på va sida om cntalotn Mästa. Kommunn ä n famtids- och tillväxtkommun och ha dygt invåna. Inom kommunn abta ca mdabta som daglign g svic och omsog till invånana i kommunn. Samvkan, dialog och dlaktight ä viktiga honnösod i våa vksamht. Väl mött i Sigtuna kommun! m infomation: Hållbat ldaskap Folksams vision gnomsya hla fötagskultun. Dt handla om att bida till tt långsiktigt och hållbat samhäll dä individn känn tygght. Våt psonalutvcklingsabt ä väl stuktuat md fokus på hållbat ldaskap och mdabtaskap. Målsättningn ä att alla våa anställda ska känna tillfdsställls i sina abtsliv, säg Hait Pontán, psonaldiktö på Folksam. Abtt md att skapa n utvckland och stimuland abtsmiljö ha gtt goda sultat. Våa anställda tivs och många välj att stanna läng hos oss. Möjlightn att utvcklas inom fötagt gö oss till n attaktiv abtsplats som håll i längdn, säg Hait Pontán. Ldaskap Ldaskap och ldaskapsutvckling ä gundn fö tt lyckat psonalabt. Dt ha man på Folksam tagit fasta på. Alla nya chf på Folksam och dottbolagn KPA Pnsion och Fönad Liv få gnomgå n gundläggand ldautbildning. Vaj chf få ävn tt USBminn dä all infomation d kan tänkas bhöva dn fösta tidn finns md. Man bjud också utbildningn Chfns oll och ansva som blys olika affäs- och fösäljningsstatgi samt infoma om bland annat abtsmiljö, abtsätt och kyting. Dn tdj dln i Folksams ldautvckling handla om psonlig ldautvckling, bätta Hait Pontán. Nä man ha abtat någa å som chf bjud vi individulla utvcklingsinsats. En av dm ä coachand ldaskap. Vi vill att våa chf ska vaa ba på att stäka mdabtan i att utvckla hla sin potntial. Mdabtaskap Om hållbat ldaskap ä A och O i Folksams psonalutvcklingsabt ä hållbat mdabtaskap minst lika viktigt. Dt handla om btydlsn av att människo få ta gt ansva så att d känn ngagmang och motivation fö sitt abt. Våt kaiäplaningspogam ä tt xmpl på dtta. Tillsammans md n coach få våa mdabta funda i tmna inåt, utåt och famåt, dt vill säga fösöka ta da på vad d vill göa, vad d kan göa och vad d ä bdda att satsa. Att få tid till flktion öka chansna att göa aktiva val och ta da på hu man vill ha dt i sitt abtsliv. En ba gund fö att möta föänding, föklaa Hait Pontán. Ävn d åliga mål- och utvcklingssamtaln ä n viktig dl i psonalutvcklingsabtt. Hä handla dt om att utvckla och blöna ätt pstation så att båd fötagt och dn nskild mdabtan sty mot samma mål. Hait Pontán f o l k S a M Folksam ä tt av Svigs fämsta fösäkingsbolag och ägs av fya miljon kund. Gnom ngagmang i tafiksäkht, miljö och ansvasfullt ägand bida Folksam nligt sin vision till tt långsiktigt hållbat samhäll. Som kund ll mdabta i Folksam ä du också md och påvka! m infomation: Hudding Tain Socionom ä tt unikt pogam fö att få in komptnta mdabta inom n viktig yksgupp. Dt ä svåt att kyta socionom i Svig. Fö att lösa poblmt blv Hudding tain Socionom statskottt fö Huddings satsning att gnom samabt md olika utbildningsinstans tidigt säka psonalfösöjningn inom vissa yksgupp. Md tid, pnga och födjupad kunskap ska ätt pson lockas dikt fån högskolona. Pogammt ä unikt fö Svig. Dt känns som tt ba och otaditionllt sätt att få in nya mdabta inom vissa yksgupp dä vi haft svåt att kyta duktiga yksmännisko, säg Ands Gagnud, initiativtaga till pojktt som statad i höstas. Hittills ä vi väldigt nöjda. Nu vänta n fotsatt satsning md tainpogam fö ingnjö, akitkt och sjukskötsko. Sdan läng finns dt stakt kunskapsfokus i Hudding kommun. Gnom tainpogammn vill vi skapa n bygga mllan utbildningns toi och dn paktiska vklightn. Vi kan bida md myckt till univsittn och högskolona och vic vsa och vi ha tt jättba samabt. Tjuvstat på ykslivt Tainpogammt följ tt tstgsschma: Dl tt bstå av uval och paktik. Dl två ä n dltids tainanställning, paallllt md dt sista studiåt. Då få studntn möjlight att bli bkväm md yksutövandt och md att skiva uppsats i kommunns vksamht. Stg t innhåll tt bjudand om anställning. Hälftn av d som gjot sin paktik inom kommunn ha gått vida till tainpogammt och studntna ha vait ld och lågo infö möjlightn att kunna föna toi och vklight. Ambitionn ä att paktikn i utbildningn ska vaa så ba som möjligt. Und anställningn gös allt fö att fotsätta att stötta och utbilda studntna. Väl föbdda på vad som vänta i vklightn Und fla å ha d totiska och foskningsföbdand ansatsna på högskolutbildningana ökat. Mn dt ä viktigt att int glömma btydlsn av dn yksföbdand dln. Dt som skilj våt tainpogam fån d taditionlla, som d stoa fötagn bjud, ä att das pogam ofta bjuds ft dt att utbildningn ä fädig. Våt koncpt innbä iställt att tainpogammt gnomfös und sista dln av studitidn. På så vis ä dn nyxaminad väl föbdd på vad som vänta i ykslivt och slipp dn långa inköspiodn som dt oftast handla om nä man som nyxaminad komm ut i abtslivt. Samtidigt kan kollgona omdlbat få nytta av dn nya mdabtans kunskap, avsluta Ands Gagnud. h u d d i n g D i n k u n s k a p g ö s k i l l n a d Hudding ä näst stösta kommunn i länt md näma invåna. Våa högskolo och nähtn till öviga Stockholm g stoa möjlight fö invåna, fötag, studnt och mdboga. Vi vill ta tillvaa och utvckla din kunskap. m infomation:

5 8 lo d a m s// kd a p// n n a Dt n mn a t it d nm ian tg i dp n ion dg upc o da us ca v am s da iv a VM a ld ui a V a l u D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u // N ät v k a 9 kut ov åhs tt modnt ldaskap Kut-Ov Åhs, odföand i Svigs HR Föning, ha öv 20 ås fanht av ldaskap och ldaskapsutvckling. Att s till hlhtn, kommunica och g fdback ä någa nyckla till famgång mna han. Nä Kut-Ov Åhs böjad abta som psonaldiktö på Simns fö fya å sdan va n av åtgädna att inföskaffa gönt kot fö chf. En konkt kvalittssäking av ldaskapt. Kott tilldlas d som gnomgått tt chfsutvcklingspogam och ä n symbol fö hla vå kultu på Simns, säg han. Mn kott gäll baa i fya å, sdan måst dt fönyas. Ldaskap ä n fäskvaa. Uppmäksamma dina mdabta Ett vanligt misstag man kan göa som chf ä att int fömdla någon fom av hlht fö att man ä fö fokusad på abtsuppgiftn, mna Kut-Ov Åhs. Toligtvis finns dt ingn gmnsam målbild fö fötagt utan man aga och jaga hla tidn dt som ska göas på kot sikt. Man hinn hll int funda på ll vka fö tt intgat samabt md psonaln. Man måst alltid komma ihåg att alla bhöv uppmäksamht fö att kunna göa tt ba jobb. Dä ä vi människo ganska lika vaanda och ha int föändats säskilt myckt. Dt ä jätt viktigt att som chf g fdback och tydliggöa vilka föväntninga n mdabta ha på sig. Olika pspktiv En chf stys väldigt ofta av n blandning av två dift, mna Kut-Ov Åhs. Om man nodla, kan man säga att antingn ä chfn sultatointad, vilkt stå fö att hon/ han vill visa sultat till vaj pis. Dt btyd att budgta ä till fö att övtäffas och att dt msta gös till tävlinga och utmaninga. Ell så ä chfn psonointad och vill fämst att alla ska må ba. Myckt tid används då till att undvika konflikt och till att göa dt tvligt fö psonaln. Mllan dssa två yttlight finns mängd av kombination. Jag vill påstå att chf som bhäska båd och, lva båd sina mål och bibhåll psonaln fisk. En tdj dimnsion ä väl så viktig och handla om ointingn mot föändings- och fönylsabt. Md dn mnas att man kontinuligt måst kunna anpassa oganisationn till omväldns nya kav, och vm jobba int i dn dimnsionn idag? Famtidns lda Nä dt gäll kyting av nya lda ha Kut- Ov Åhs och hans kollgo på Simns n tydlig ldaskapsfilosofi md konkta kiti som bö uppfyllas. Hit hö bland annat divkaft att hålla löftn, fömåga att uttycka vision, att fatta bslut och att tycka om att abta md människo. Och kansk dt alla viktigast, passion och motivation, säg han. Infö famtidn nämn Kut-Ov Åhs CSR (Copoat Social Rsponsibility) som tt allt viktiga omåd fö HR och ldaskap. Simns abta målmdvtt bland annat fö n göna tknik, att minska koldioxidutsläppn gnom att bjuda lösninga i bland annat vindkaft, smata kaftnät, ångtubin fö solngianläggninga och ngiffktivisinga av byggnad. Utvckla chfsolln och fötagt Intsst fö att ingå i pofssionlla nätvk ha ökat. Dt bo bland annat på att dt ä viktigt att vaa ständigt uppdatad inom sitt yksomåd. Komptnsguppn ha aangat och divit nätvk sdan 1990, fämst fö olika chfsgupp. Fötagt finns idag i Stockholm, Götbog, Malmö och Lulå. Ävn i Spanin. Våt fösta nätvk samlad tt 100-tal psonalchf och va n myckt läoik miljö. Inbjudna gästtala bhandlad olika ämnn och däft fanns dt utymm fö att byta fanht i mind gupp. Dt ä fascinand att vaa md på sådana täffa och upplva hu myckt viktig infomation som fömdlas, och hu psonliga lation stäks. Dltagana uttyck ofta att täffana g ngi, bätta Ands Åkman, VD och gunda av Komptnsguppn. Ett annat nätvk som Komptnsguppn tidigt aangad samlad ansvaiga fö IT-utvcklingn i fötag. Ämnn som infomation om olika affässystmlvantö, fallgopa i das avtalsföslag, vilka pson som man kund lita på, styko och svaght i olika systm bhandlads. Jag va tagn av hu vädfulla mdlmmanas fanht va. Man spaad många miljon kono åt vaanda, och kund föbygga många poblm, säg Ands Åkman. Lokala och globala nätvk Komptnsguppns fösta nätvk handlad myckt om att få tt lokalt kontaktnät, byta fanht och lyssna på kunskap om föhållandn som ådd i Stockholmsomådt. Sna ökad intsst fö att ha kontakt i hla landt och på 2000-talt tillkom ävn fla nodiska kontakt. D snast ån ha våa nätvkskontakt md anda länd ökat. Dt finns tt stot intss fö hu man lös fågo intnationllt. Vi ha till xmpl tt konto i Baclona md svnsk psonal, som oganisa konfns och kunskapsso fö chf fån och till Svig. Nylign odnads ävn n sa till Svig fö spanska HR-chf, och n annan gupp fö sjukhuschf, och nu nämast aangas n sa till Amstdam om abt md psonalutvckling i Holland, bätta Ands Åkman. Något fö alla Ett nätvk kan bstå av fla hundatals mdlmma och innhålla sminai md inbjudna xpt och tt fastlagt pogam fö vaj halvå. Mn dt kan ävn handla om n gupp av tio mdlmma dä dt bli m psonliga diskussion och man kan pata m öppt om konkta pojkt ll poblm på fötagt. I alla nätvk dokumntas mötn och banschkunskap och finns i faktabank på nätvkns mdlmssido på wbbplatsn. Dä kan mdlmma ävn få sina spcilla fågo distibuad och dt bli ofta ba sva fån anda mdlmma, säg Ands Åkman. Ett av Komptnsguppns aktulla nätvk ä Hälsonätvkt. Dt ä tt nätvk som bstå av fötäda fö näma 200 mind och stoa fötag och kommun. Hä ä tmat hu vi ska få fiska och välmånd mdabta, hu dt föbyggand abtt bdivs på olika håll och fanht av olika insats. Eftsom guppn bstå av pson md tt binnand intss fö hälsofågo, och att d ha sto påvkanskaft i sina oganisation, undlättas möjlightn av att få iktigt ba föläsa, säg Ands Åkman. Till någa av Komptnsguppns öviga nätvk hö Utbildningsnätvkt, HR-nätvkt, Psonalchf, Abtsmiljönätvkt, Fötagsskötsknätvkt, Lönchf och Compnsation & Bnfits. Dt ä imponand hu myckt kunskap som finns i tt nätvk. Dt ä alltid någon som ha n kontakt, fanht ll n god idé, säg Ands Åkman avslutningsvis. Ands Åkman Föa kusn kallad Susann 53 banktjänstmän fö inkomptnta idiot. Hu kan hon hjälpa? Vi utbilda fö vklightn. Susann och våa anda kuslda usta och täna t fötag fö bsväliga situation. På SJ Svic Acadmy to vi på paktiska övninga dä lvna själva få lösa konkta poblm iställt fö att baa läsa om dm. Hu hanta man till xmpl aga och bsvikna kund? Ba svic ä så myckt m än baa tt lnd, dt måst gnomsya hla fötagt och mäkas i allt man gö. Vi utbilda och täna i allt fån ldaskap och svic till hu man ädda liv. Utbildningana lds av handplockad kuslda md sptskomptns fån n mängd olika bansch. Vill du vta m om oss och våa utbildninga? Gå in på ll ing Välkommn! S E R V I C E A C A D E M Y Vinna av SRF:s åliga användankät fö lvantö av bästa dovisningspogam Bästa bokföingspogammt fö tdj åt i ad! Vinna av SRF:s åliga användankät fö lvantö av bästa dovisningspogam Vinna av SRF:s åliga användankät fö lvantö av bästa dovisningspogam Box Näsvikn Tl: Fax: BL Administation ä utvcklat av Bjön Lundén Infomation AB, som i tjugo å gnom bl a handböck och pogam föstt fötag och das ådgiva md infomation inom skatt, dovisning, psonal och juidik. Våt bokföingspogam BLA Bokföing ha fö tdj åt i ad utstts till vinna i Svigs Rdovisnings konsults Föbunds (SRF) stoa undsökning Nöjd kund. Pogammt ha d mst nöjda användana på samtliga punkt funktion, användavänlight och pogamsuppot. BLA Bokföing ingå i konomisystmt BL Administation och kan byggas ut md faktuing, lvantöshanting, lön, mm. Du kan också bli n av våa nöjda kund. Böja md att bställa n dmo på Pova pogammt gatis!

6 10 l ho ä l sm a // // D D n na n a t t m am ta itd ind in ig n g p p o do ud cu c a s a s a v a v M M d ida iva av la ul u D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u // K o m p t n s f ö s ö j n i n g 11 EN HÄLSOSAM INVESTERING Dt löna sig att invsta i mdabtanas hälsa. Man bida int baa till n långvaigt bätt hälsa och livsstil utan vinn ävn på dt konomiskt. Md ätt åtgäd kan man få väldigt stoa sultat. två tdjdla av abtskaftn i Svig, cika 2,8 miljon svnska, ä i bhov av hälsoutvckling. Och dt kävs gntlign väldigt lit. Jämföt md anda HR-fågo, som till xmpl ldaskaps utvckling, ä hälsa n quick fix, säg Stfan Lundstöm, hälsokonom och läa i fötagskonomi vid Mäladalns högskola. Mn n myckt viktig quick fix. Vå hälsoutvckling påvka hla samhällt. Dn konomiska vinstn av ätt hälsoinsats bstå famföallt av n ökad abtskapacitt och till viss dl i minskad fånvao. Kondition, åthämtning och ökstopp Tidiga foskning, av bland annat P Lindbg vid Kaolinska Institutt, ha visat vilka fakto som ha mst hälsoffkt. Dt ha visat sig vaa kondition, åthämtning och att sluta öka. Båd u isksynpunkt och u abtsfömågsynpunkt, bätta Stfan Lundstöm. En undsökning fån SBU, Statns bdning fö mdicinsk utväding, ha bland annat visat att konditionstäning minska iskn att dö i fötid md 65 %. Fysisk aktivitt ä ävn n myckt ba mdicin mot stss. Åthämtning ä nyckln fö att undvika töttht och i fölängningn utmattning och utbändht. Att sluta öka ä dn fakto som ä mst lönsam konomiskt stt då dt äck md n nda insats om dn få mdabtan att sluta öka. Mdabtanas fysiska aktivitt kan mätas md tt konditionsväd, tt tstväd. Fö att bdöma hälsan som n hlht kan man md hjälp av standadisad hälsopofilbdömninga väga samman mdicinska, abtsfysiologiska och psykologiska hälsofakto. Fövänta dig sultat Dt kävs dock ätt fom av åtgäd fö att få sultat. Ett vanligt misstag ä att hälsosatsningn nbat gynna d som dan lv hälsosamt. Fiskvådsfömån ha föstöt ganska myckt. Man föväntas int psta något och dt ä nästan baa d som dan lv hälsosamt som nyttja fömånna, säg Stfan Lundstöm. Han mna att dt iställt ä bätt att sätta in iktad åtgäd till d mdabta som ä i stöst bhov av fiskvåd. Fö att n satsning ska få ffkt kävs dt dya insats p pson och då gäll dt att slkta vm som ha stöst bhov. Ett annat misstag ä att man som abtsgiva int fövänta sig någa sultat av n fiskvådssättning. Dt btaktas som n lönfömån, mn man bod som abtsgiva fövänta sig tt sultat i utbyt. Som chf bö man vaa ngagad utan att vaa påtängand. Stfan Lundstöm tyck ävn att d idag så populäa stgäknatävlingana ä tt ba inslag i hälsosatsningana D ha tt myckt ba syft då d få alla md på tågt. Om n av 1000 ända sitt btnd gå dt jämnt upp och satsningn ä väd dt. m l ä s n i n g Tips fö sömnn: Konditionstst: Konditionstst.pdf Modll fö hälsovision: 1. Nulägsanalys (hälsomätning) 2. Hälsobudgt (vilkt hälsoläg önska ldningn) 3. Intvntion (aktivitt fö ökad hälsa) 4. Uppföljning (fönyad mätning) Komptnsutvckling som löna sig Vaj å invsta svnska fötag miljontals kono i kus, utbildninga, sminai och konsulttjänst. Mn fö att pngana ska g n ba avkastning kävs dt att klyftan mllan vtand och handland övbyggs. Vi bjud E smata mobila kommunikationslösninga dä infomationsflödt hantas via våt gnutvcklad systm Wbkonto.nu. Dtta g E möjlight att kommunica mot oss via tt wbbasat gänssnitt som ä kundanpassat fö vaj oll i just Et fötag. Wbkonto.nu g n intgad och ffktiv hlhtslösning md alla uppgift samlad på tt ställ md hög tillgänglight via intnt. ätt infomation till ätt pson, va du vill, nä du vill Ni välj själv vilkn nivå av outsoucing som ä intssant dä Ni antingn lägg ut hla E lön och psonalhanting ll dla av dn. Gå in på fö m infomation. V i k a n b j u d a : Outsoucing av lön och psonalhanting Komptnt Psonal som kan lön, tid, s, PA och int minst tknik. Vå psonal ä välutbildad inom sina omådn och avtal. Totallösning allt fån bhovsanalys, lösningsföslag till pojkt, diftsättning, utbildning och på-platsn-suppot. Lokal föanking md konto i Malmö, Götbog och Stockholm täck vi stö dln av Svig. Md anda od, ä vi E lokala sus nä dt gäll lön-, tid-, s- och PA-latad utvckling. MALMÖ l GÖTEBORG l STOCKHOLM Tl l l Stfan Lundstöm Människo som må ba psta ba! Apotksakadmin bjud utbildninga och komptnsutvckling inom omådn som hälsa, ldaskap och affäsmässight. D snast ån ha vi utbildat tusntals chf och mdabta inom Apotkt AB. Vi ä myckt stolta öv våt bidag till Apotkts famgånga. Apotkt had öv 100 miljon kundmötn und 2009 och ä tt av Svigs stakast vaumäkn. Vi vt hu myckt vaj nskilt kundmöt btyd. Vi vt vad som få n mdabta att må ba, och dämd psta ba. Vi vt vad som få n chf att bli n bätt lda. Dtta uppmäksammads vid komptnsmässan i novmb 2009, dä vi blv utsdda till Åts HR-visionä. Som n dl av Apotkts föänding bjud vi nu våa tjänst ävn till anda fötag och oganisation. Vi kan hjälpa må bätt! Hö av, så bätta vi hu. Att mäta komptns ä int alldls nklt och som abtsgiva kan dt vaa svåt att avgöa vilka ffkt n komptnsutvckling vklign komm att g. Till att böja md måst man ha bgppt komptns klat fö sig, säg Lnnat Johansson, ansvaig fö Chf/Ldaskap/Individ och Gupp på Tibunn AB. Han mna att komptns ä nä man gö tt ba jobb. Man äg kunskap, fädight och fanht, mn ä man komptnt ha man också fömåga att använda dssa på ätt sätt md tank på sultatt. Fö att vaa komptnt kävs ävn ätt föutsättninga. Föst bö man göa n bhovsanalys, n invnting, och bland annat svaa på fågona; Utfö vi abtt på tt önskvät sätt idag? Komm vi, nligt statgina, att kunna utföa abtt på tt önskvät sätt? Ha vi ätt ytt och/ll in föutsättninga? Till d ytt föutsättningana hö abtssätt, utin, oganisation, tid, sus och IT-stöd. Till d in föutsättningana hö kunskap, fädight, attityd och fanht. Satsa på ätt kunskap Valt av åtgäd bo natuligtvis på bhovt mn Lnnat Johansson tipsa om att fö att nå d statgiska måln ä dt d så kallad businss valukunskapna man ska satsa på. Baskunskapna och d fomlla kunskapna ha man oftast dan och d ha int lika sto påvkan på affäsvädt. D flsta fötag ha ävn ofta n sto outnyttjad komptns bland mdabtana som man kan ta tillvaa på. Kansk någon ä n fna på Excl, n annan ha sto fanht av kundkontakt ll n tdj ä duktig på att skiva. Ett självstyt läand kan spaa många kono. Följ upp Nä invntingn, som ä kopplad till affäsplann, ä kla måst man göa n målfomuling. Lnnat Johansson poängta att tt uppvisat btnd i fom av komptns i abtt och att kunskapn övfös till komptns ä A och O fö n lyckad komptnsutvckling. Dt måst ingå i målbildn. Hä ä dt viktigt att ldningsguppn ha n tydlig plan och s till att dtta sk, gnom uppföljning och handldastöd Dt ä tt vanligt misstag, att komptnsutvcklingn sluta vid kustillfällt. Man måst s till att komptnsmåln ä kopplad till affäna och vksamhtns bhov, och att dssa mål ä tydligt fomulad. Valuta fö pngana Nä komptnsutvcklingn ä gnomföd ä dt viktigt att man mät ffktna av dn, båd konomiska och komptnsmässiga. Ofta gö man nbat n utväding dä dt famkomm vad dltagana tyckt om åtgädn och ibland ävn vad d tyck att d ha lät sig. Mn dt ä int tilläckligt, säg Lnnat Johansson. Han hänvisa bland annat till pofsso Donald Kikpatick s utvädingsmodll. I dn ingå n utväding på fya nivå; dltaganas aktion, dltaganas bhållning, applicing på jobbt och affässultat. Nä dt gäll mätning av affässultat kan man göa n ROI (Rtun of Invstmnt) bäkning, vilkt ä tt kvantitativt mått på hu väl pngana invstats. Modlln ä basad på att du gnom n foml äkna hm vilkn payback du få på tt å. Lnnat Johansson Efan Toppsälja! MV Infomation AB ä tt xpansivt mdifötag som publica gna banschmagasin samt tmatidninga till Svnska Dagbladt, Aftonbladt och Icakuin. Vi ä tt positivt gäng som sitt i fina lokal mitt i cntalt blägna Gamla Stan i Stockholm. Fötagt väx och vi ska nu anställa två nya mdabta. TJÄNSTERNA D utlysta tjänstna innbä olln som Pojktlda/ Fösäljningsansvaig fö n ll fla av våa publikation. Vi s gäna att Du ha fanht av att abta inom mdia och ha vait famgångsik inom annonsfösäljning. Du ä n sultatointad tävlingsmänniska som klaa av att abta i tt högt tmpo och ä van att ta dt ansva som kävs fö att nå uppsatta mål. Du komm daglign ha kontakt md ldand bfattningshava såsom VD och maknadschf. Lönvillko; Fast lön + gnös povision Sänd Din ansökan och CV snast dn 26: mas 2010 till mdiavalu.s ll ing oss på tlfon Rkytingsansvaig: Mattias Olm MV Infomation AB, Kindstugatan 1, Stockholm,

7 åkstam.holst VI UPPMUNTRAR ANSTÄLLDA ATT ARBETA FÖR ANDRA Eniching pojct #20431 of Ibland g vi våa mdabta tjänstldigt fö att hjälpa Läka utan gäns pojkta byggt av tt nytt bansjukhus i Libia. Ibland gö vi annat, som att dsigna n skatboadpak på Södmalm i Stockholm. Oavstt pojkt ä divkaftn hos våa ingnjö och akitkt alltid dnsamma. Att bida till utvcklingn av tt hållbat samhäll. Ta dl av fl pojkt, båd svnska och intnationlla, på swco.s * På Swco skiv vi åtal md fm siffo fö att undvika dca-millnnibuggn som intäffa om sisådä å Sustainabl ngining and dsign sinc 01897*

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS VI GER DET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Magazin FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 12-13

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasieskolan i Eslöv Gymnasiskolan i Eslöv Gymnasipogam 2008 2009 www.slov.s/gymnasiskolan www.slov.s/gymnasiskolan 1 2 www.slov.s/gymnasiskolan GYMNASIESKOLAN I ESLÖV Dn soa skolan md d små nhna och d många möjlighna Hög

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Grabbarna Gross. - försäljning i system

Grabbarna Gross. - försäljning i system Gabbana Go vi ätt - föäljning i ytm Stuktuat Gnomabtat Väloganiat Välkommn till Gabbana Go Fötagt gundad 2004 och ha idag 8 antällda. Huvudkonto ä blägt i Öbo, lag finn i Tykland dä vå amabtpatn Ttut finn

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren MAGAZINE Numm 3 2012 Infomation till bond i Vantö 40 å 40 hits Höstfst Mat Dax Kysst Rappot fån väldn Hockysäsongn stå fö dön Numm 3 2012 Om Ikano Bostad Ikano Bostad äg, fövalta och utvckla bostäd i Stockholm,

Läs mer