Kravspecifikation för CAD-hantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för CAD-hantering"

Transkript

1 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen 15 Fax Nacka E-post

2 Nacka kommun 2 (21) 1 SNABBSTART CADFILER FILNAMN KATALOGSTRUKTUR LAGERSTRUKTUR EXTERNA REFERENSER TEXTFONTER REVIDERINGAR LINJER OCH FÄRGER KOORDINATSYSTEM INLEDNING SYFTE TILLÄMPLIGHET ORGANISATION INFORMATIONSSTRUKTUR ALLMÄNT RITNINGARS UTFÖRANDE Modellorienterad CAD Modellfiler Skannade ritningar Komplementfiler Ritningsdefinitionsfiler Ritningar (Plottfiler) KATALOGSTRUKTUR RITNINGSNUMRERING OCH NAMNGIVNING AV FILER Ritningsnumrering, Ritningsdefinitionens- och plottfilens filnamn Modellfilens namn LAGERHANTERING EXTERNA REFERENSER DOKUMENTATION PROJEKTDOKUMENTATION HANDLINGSFÖRTECKNING LAGERFÖRTECKNING REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV GENERELLA KRAV UNDER PROJEKTERINGEN OCH VID ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR Ritningshuvud Lokaliseringsfigur/Situationsplan Symboler och block Textfonter Revideringar Linjer och färger Ytmarkeringar Koordinatsystem KRAV PÅ PROGRAMVERSIONER CAD-PROGRAM OCH VERSIONER APPLIKATIONER TILL CAD-PROGRAM ÖVRIGA PROGRAM ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH FILER ANSVAR... 18

3 Nacka kommun 3 (21) 8.1 SÄKERHETSKOPIERING VIRUSSKYDD ÄGANDERÄTT/NYTTJANDERÄTT ARKIVERING ORGANISATION VID PROJEKTERING CAD-SAMORDNING CAD-samordnare CAD-ansvarig... 21

4 Nacka kommun 4 (21) 1 Snabbstart 1.1 Cadfiler I första hand används modellfiler med layoutflikar för ritningar. Erforderliga filer länkas in med X-ref i modellerna. I andra hand används ritningsdefinitionsfiler med inrefade modeller om så överenskommes i projekteringsgruppen. I modellfilen skall finnas en stämpel med field som med automation för in : Senast sparad av (företag + namn + datum) Filnamn Stämpeln placeras i lager defpoints. 1.2 Filnamn Modellfil: 0001-A-35-P120 Löpnummer / Lägeskod (tre tkn) SS Modellfilens innehåll, (ett tkn) BH90 d8 BSAB-kod för byggdel (två eller tre tkn) Projektörsbeteckning (en bokstav) BH90 d8 Objektnummer enl. Nacka Kommun Se sid.10 Ritningsdefinitionsfil: 0001-K Se sid.10 Löpnummer / Lägeskod (tre tkn) SS Ritningsinnehåll, (två tkn) SS BSAB-kod för byggdel (två eller tre tkn) Projektörsbeteckning (en bokstav) BH90 d8 Objektnummer enl. Nacka Kommun

5 Nacka kommun 5 (21) 1.3 Katalogstruktur Exempel: Se sid Lagerstruktur BH 90 lagerstandard. Ovidkommande lagerfilter tas bort. Se sid Externa referenser Insättningspunkt 0,0. Alltid relativa sökvägar. Se sid. 12. Exempel: Rätt: Fel:..\..\A\modell\filnamn.dwg g:\0000_skola\a\modell\filnamn.dwg 1.6 Textfonter ISO, texthöjder mm. Se sid Revideringar Revideringar utförs enligt de anvisningar som finns angivna i BH90, moln och pil läggs på modellfilen i särskilt lager (ex. E-6303-K-revA, E-6303-K-revB osv.).

6 Nacka kommun 6 (21) 1.8 Linjer och färger Linjetyperna skall utgöras av BH 90:s standardlinjer. Linjetyper och linjefärger skall ALLTID ritas BYLAYER. Egendefinierade linjetyper skall undvikas. Följande koppling mellan färg och linjebredd skall användas Linje/penntjocklek (mm) Färgnummer / Färgnamn 0,13 12 / DARK CYAN 0,18 04 / CYAN 0,25 01 / RED 0,35 03 / GREEN 0,50 07 / WHITE 0,70 06 / MAGENTA 1,00 02 / YELLOW 1,40 05 / BLUE 2,00 13 / DARK BLUE 1.9 Koordinatsystem Samtliga planritningar skall vara orienterade i samma riktning och utgå från ett gemensamt origo enligt det i projektet gällande systemet. Insättningspunkt för samtliga externa referenser skall vara 0,0. CAD-samordnaren bestämmer origo för objektet. Origo får aldrig flyttas under projektets gång.

7 Nacka kommun 7 (21) 2 Inledning Denna kravspecifikation förutsätter en allmän kännedom om digital ritningshantering i CADmiljö. Kravspecifikationen bygger i princip på Bygghandlingar 90, del 8, redovisning med CAD (nedan BH90) samt SB-Rekommendationer 11, CAD-lager som ersätter delar av BH90 del 8. Lagerstandard ska vara enligt BH90. Ritningar producerade i annan programvara än AutoCad ska konverteras till AC-dwg-format före distribution. 2.1 Syfte Kravspecifikationens syfte är att beskriva det digitala material som skall överlämnas till Fastighetskontoret, Nacka kommun, (nedan Fastighetskontoret) som ett resultat av projekteringen. Målet är att kvalitetssäkra den digitala informationen och säkerställa att ett välstrukturerat och likformigt material överlämnas så att CAD-filerna kan användas som underlag för fastighetsförvaltningen och som grund för framtida projektering. Syftet är att styra CAD-arbetet så att den utförs på ett strukturerat och enhetligt sätt med en standardiserad uppsättning krav. Genom detta underlättas även projekteringen och informationsutbytet blir effektivare. 2.2 Tillämplighet Denna kravspecifikation ska gälla vid projekteringsarbetet och ingå som en bilaga till kontraktshandlingen. Relationshandlingar överlämnas enligt punkt Organisation Vid projektstart utses en CAD-samordnare samt en CAD-ansvarig för varje part i projekteringsgruppen enligt kapitel 11.

8 Nacka kommun 8 (21) 3 Informationsstruktur 3.1 Allmänt Riktlinjer för digital redovisning med CAD skall följa Bygghandlingar 90, del 8, Redovisning med CAD (nedan BH90) samt SB-rekommendationer 11, CAD-lager som ersätter delar av BH90 del 8. Lagerstandard BH90. Avvikelser och förtydligande finns redovisade i denna kravspecifikation. 3.2 Ritningars utförande Modellorienterad CAD Den digitala redovisningen av ritningar skall följa principen för Modellorienterad CAD enl. BH 90, del 8. Modellorienterat projektupplägg (2D) skall användas enligt de riktlinjer som anges i BH90, del 8. Om annat Modellorienterat projektupplägg används ex. 3D skall även 2Drepresentationer av modellfilerna kunna levereras. Samtliga X-refar skall föras in med relativa sökvägar Modellfiler Varje plan i en byggnad skall representeras av en egen modell ritad i skala 1:1. Modellfilernas innehåll är grundinformation till ritningen. Ambitionen skall vara att modellerna delas upp på ett sådant sätt att de är direkt användbara för samtliga parter inom olika teknikområden och även senare kunna överföras till ett förvaltningssystem. I A-modellen placeras skalstock och rätt orienterad norrpil. Vid nyprojektering ska modellorienterad projektering användas för planritningar. En modellfil per part i projekteringsgruppen skall upprättas per våningsplan, en för sektioner, en för fasader osv. Respektive modell skall även innehålla modulnät, konnektionslinjer mm. Modulnät ska alltid vara synligt i pappersvyn. Modellfilen skall enbart innehålla X-refar, ej block från ex. A Skannade ritningar Vid mindre omfattande ombyggnader kan projektering ske på befintliga rasterfiler.

9 Nacka kommun 9 (21) Komplementfiler Komplementfiler med gemensam info refereras till modell- eller ritningsdefinitionsfil. X-ref utförs alltid med relativ sökväg. Exempel: Lokaliseringsfigur Överlappning med skraffering på layoutfliken i modellfilen eller i ritningsdefinitionsfilen Ritningshuvud, se punkt Ritningsdefinitionsfiler Ritningsdefinitionsfilen består av ram, ritningsindelning samt externa referenser och skall enbart innehålla information som är specifik för den ritning som den representerar (dock samma förklaringar om så är möjligt). Samtliga ritningsdefinitionsfiler och layoutflikar i modellfilerna görs i skala 1:1 dvs. en millimeter på ritningen motsvarar en millimeter på den utplottade kopian. Förklaringar X-refas in i definitionsfilen/modellfilen Ritningar (Plottfiler) Vid överlämnade av relationshandling levereras både pappersoriginal, en digital uppsättning CALS-filer (CCIT G4 komprimering) samt PDF-filer med samma utskriftsformat som pappersritningen( ex. A11). CALS-formatet är ett noga standardiserat format vilket betyder att filerna även kan användas och läsas i framtiden. PDF-filer rekommenderas vid distribution under projekteringsskedet. PDF-filer ska vara utskrivna i originalformat. 3.3 Katalogstruktur Vid leverans till Fastighetskontoret skall filerna vara lagrade i en katalogstruktur med katalogerna Ritning (Plottfiler), RitDef (Ritningsdefinitionsfiler), Modell (Modellfiler) samt Text (dokumentation). Dessa kataloger sorterar sedan i sin tur under respektive teknikområde med projektörsbeteckningar enl. BH90, del 8. Den överliggande katalognivån skall sedan vara objektnummer och namn enligt Fastighetskontoret. Exempel:

10 Nacka kommun 10 (21) 3.4 Ritningsnumrering och namngivning av filer Ritningsnumrering, Ritningsdefinitionens- och plottfilens filnamn Ritningsnumrering och namngivning av ritningsdefinition samt plottfil görs enligt gemensam princip. Detta utförs enligt BH 90, del 8 (med referens till BSAB och SS ritningsnumrering ). Fastighetskontorets objektnummer för aktuell fastighet skall också inkluderas i alla filnamn. Exempel på ritningsnumrering, ritningsdefinitionsfil, layoutflik i modellfil, plottfil: 0001-K Löpnummer / Lägeskod (tre tkn) SS Ritningsinnehåll, (två tkn) SS BSAB-kod för byggdel (två eller tre tkn) Projektörsbeteckning (en bokstav) BH90 d8 Objektnummer enl. Nacka Kommun Översättning: 0001=Älta Skola, K=Byggkonstruktör, 33=Husstomme, 3=Betong, 1=Planer, 1=Byggnad 1, 2=Våning 2, 3=löpnummer där 0= hela planet Modellfilens namn Modellfiler namnges enligt BH 90, del 8, (med referens till BSAB och SS ritningsnumrering ). Fastighetskontorets objektnummer för aktuell fastighet skall också inkluderas i alla filnamn. Exempel: 0001-A-35-P-120 Löpnummer / Lägeskod (tre tkn) SS Modellfilens innehåll, (ett tkn) BH90 d8 BSAB-kod för byggdel (två eller tre tkn) Projektörsbeteckning (en bokstav) BH90 d8 Objektnummer enl. Nacka Kommun I exempel ovan blir då filnamnet på modellfilen följande: 0001-A35-P120.dwg Översättning: 0001=Älta Skola, A=Arkitekt, 35=Ytterväggar, _P=Plan, 1=Byggnad 1, 2=Våning 2, 0=hel modell / löpnummer.

11 Nacka kommun 11 (21) 3.5 Lagerhantering Lagerbenämningar ska följa BH90, del 8 där dock bilaga A och kapitel 2.7 ersätts av SBrekommendationer 11 CAD-LAGER. Egendefinierade lager som skapas under projektets gång (t.ex. E-6200-nytt) skall frysas innan filen distribueras. Detta för att övriga i projektet inte ska behöva göra om sina lagerinställningar vid varje revidering. Dokumentation av nya frysta lager ska följa varje revidering. Ej använda lagerfilter skall tas bort innan filen distribueras. Vid ändringar i befintliga byggnader skall alla förändringar lagerindelas så att de kan identifieras. Detta skall göras enl. SB 11 där positionen för status skall användas. Syftet är att nya delar skall kunna skiljas från befintliga och rivna. 3.6 Externa referenser Samtliga modellfiler i projektet länkas till respektive modellfil (eller ritningsdefinitionsfil) som externa referenser. Koordinatsystemet skall vara så beskaffat att modellerna har insättningspunkt 0,0. Externa referenser länkas alltid med relativ sökväg dvs. utan angivande av enhet och överordnade kataloger. Exempel: Rätt: Fel:..\..\A\modell\filnamn.dwg g:\0000_skola\a\modell\filnamn.dwg

12 Nacka kommun 12 (21) 4 Dokumentation 4.1 Projektdokumentation Projektdokumentation upprättas av varje part i projekteringsgruppen och skall innehålla följande: Projektnamn, fastighetsbeteckning och objektnummer. Kort beskrivning av projektet inklusive en översiktlig tidplan för projektet. Lista på inblandade personer inkl CAD-ansvarig. Namn och version på den programvara och applikation som använts vid framtagande av det digitala materialet. Eventuella avvikelser från denna kravspecifikation. 4.2 Handlingsförteckning Ritningar och dess ingående CAD-filer skall förtecknas i en handlingsförteckning. En handlingsförtecknig skall skapas av respektive part i projekteringsgruppen. Handlingsförteckningen skall redovisa ritningsnummer enl. BH90. Ritningens datum samt ev. revideringsdatum och revideringsbokstav. Handlingsförteckningen skall också innehålla en kort beskrivning av innehållet i ritningen. Till relationshandlingarna skall även bifogas en filförteckning. Förteckningen ska innehålla en kort beskrivning av varje fil, senast ändringsdatum samt tillhörande X-referenser. 4.3 Lagerförteckning Lagerförteckning skall endast omfatta de lager som finns i levererade ritningar.

13 Nacka kommun 13 (21) 5 Redovisningstekniska krav Redovisning och ritteknik skall följa byggsektorns regler för redovisning av byggprojekt Bygghandling Generella krav under projekteringen och vid överlämnande av relationshandlingar CAD-filer som överlämnas skall följa CAD-standard och ha följande generella utseende: Inga dubblerade objekt, ritningen ska vara städad och inte innehålla för andra discipliner onödig information. Korrekta objektsmöten, användaren ska använda snap -funktion där detta är lämpligt. Alla geometrier som definierar ytor skall vara stängda. De objekt som kan hanteras som symboler (block) t ex. fönster dörrar, inredningsdetaljer skall hanteras som block och får ej exploderas vid insättning. Vid leverans skall filerna vara rensade från oanvända lager, block och textfiler (purge). Utskrivna ritningar ska vara måttriktiga, det ska t.ex. gå att mäta med skalstock Ritningshuvud CAD-samordnare iordningställer huvud samt ritningsram för projektet. Huvudet infogas som X-referens i Ritdefen eller på layoutfliken i modellfilen. Ritningsramen innehåller flikar med lämplig ritningsindelning för respektive layout med samma namn som respektive ritning. I ritningsramen finns ett block med attribut där man fyller i för ritningen/layouten specifika värden såsom Status, Disciplin, Datum osv. En vertikal rad till höger om huvudet innehållande field fyller med automation i: Senaste plott-datum, filnamn, ändrad av.

14 Nacka kommun 14 (21) Lokaliseringsfigur/Situationsplan Infogas som x-ref på ritningen i modellrymden. I förekommande fall med skraffering för aktuell del och plan. Skraffering kan ske på ritdefinitionsfilen. Fönster med norrpil ska alltid finnas på ritningsdefen eller layoutfliken.tex Symboler och block Block används i form av symboler etc. Nästlade block som består av ett eller flera block i flera nivåer får ej förekomma. Egendefinierade block skall alltid skapas i lager Textfonter All text inkl siffror utföres med textstilen ISO.shx, texthöjder 3,0, 3.5, 5.0 mm. Välj 3,5 mm för normal text, vilket ger acceptabel storlek även vid plottning i halv skala. Vid installationstäta ritningar kan 3.0 mm texthöjd användas. För större enstaka texter får ARIAL.TTF nyttjas Revideringar Revideringar utförs enligt de anvisningar som finns angivna i BH 90, moln och pil läggs på modellfilen i särskilt lager (ex. E-6303-K-revA, E-6303-K-revB osv.) Linjer och färger Linjetyperna skall utgöras av BH 90:s standard linjer. Linjetyper och linjefärger skall ALLTID ritas BYLAYER. Egendefinierade linjetyper bör undvikas. Följande koppling mellan färg och linjebredd skall användas Linje/penntjocklek (mm) Färgnummer / Färgnamn 0,13 12 / DARK CYAN 0,18 04 / CYAN 0,25 01 / RED 0,35 03 / GREEN 0,50 07 / WHITE 0,70 06 / MAGENTA 1,00 02 / YELLOW 1,40 05 / BLUE 2,00 13 / DARK BLUE Ytmarkeringar Utförs enligt BH90, del 8.

15 Nacka kommun 15 (21) Koordinatsystem Samtliga planritningar skall vara orienterade i samma riktning och utgå från ett gemensamt origo enligt det i projektet gällande systemet. Insättningspunkt för samtliga externa referenser skall vara 0,0.

16 Nacka kommun 16 (21) 6 Krav på programversioner 6.1 Cad-program och versioner CAD-filer skall levereras i någon av de 3 senaste versionerna av AutoCad. 6.2 Applikationer till CAD-program Vilken applikation samt version som använts skall dokumenteras i projektdokumentationen. Kravet är dock att levererade filer skall gå att föra över till Fastighetskontorets förvaltningssystem. 6.3 Övriga program Dokumentation under projekttiden skall levereras i någon av de 3 senaste versionerna av MS Office eller Acrobat.

17 Nacka kommun 17 (21) 7 Överlämnande av relationshandlingar och filer Efter slutfört projekt skall filerna överlämnas i relationshandlingsutförande. Omfattningen av relationshandlingarna bestäms i detalj för varje uppdrag. Varje part i projekteringsgruppen skall inhämta förändringar i utförandet under byggprocessen och utifrån dessa framställa kompletta relationshandlingar som överlämnas till CAD-samordnaren. Alla filer skall rensas från all ovidkommande information. CAD-samordnaren sammanställer alla filer och överlämnar dessa till Fastighetskontoret. Tillsammans med relationsritningarna och ingående CAD-filer skall följande dokumentation överlämnas: Projektdokumentation (bl.a. avvikelser från kravspec.) Handlingsförteckning och filförteckning Lagerförteckning över använda lager Checklista för leverans av relationsritningar Dokumentationen skall vara försedd med filnamn och datum. Namn på företag samt adressuppgifter och ansvariga handläggare skall finnas på första sidan. CAD-filerna skall levereras inlagda enligt angiven katalogstruktur samt i övrigt överensstämma med denna kravspecifikation.

18 Nacka kommun 18 (21) 8 Ansvar 8.1 Säkerhetskopiering Vid uppdrag åt Fastighetskontoret ligger det på alla inblandade parters ansvar att säkerställa data genom att använda sig av dokumenterade backup-rutiner. 8.2 Virusskydd Det ligger i alla parters ansvar att skydda sig mot att få och föra vidare datavirus. Program för datavirusskydd skall användas. Virusskyddet skall vara aktivt och uppdateras regelbundet..

19 Nacka kommun 19 (21) 9 Äganderätt/nyttjanderätt Med ändring från ABK 09 kap.7 har Fastighetskontoret full ägande- och nyttjanderätt till samtliga i projektet upprättade originalhandlingar och där ingående datafiler. Fastighetskontoret har fri nyttjanderätt till dessa handlingar vilket bl.a innebär att Fastighetskontoret har rätt att låta andra konsulter fritt få använda handlingarna för framtida projekt. 10 Arkivering Med ändring från ABK 09 kap.7 skall konsulten arkivera samtliga filer och från dessa kunna återskapa relationshandlingar under minst 10 år från det uppdraget slutförts.

20 Nacka kommun 20 (21) 11 Organisation vid projektering 11.1 CAD-samordning För att kraven i denna specifikation skall vara lätta att uppfylla och att de är tillgodosedda vid leverans är det viktigt att CAD-samordning görs i projekteringsfasen. CAD-samordningen bör vara en del av projekteringsledningen. Fastighetskontoret förutsätter att en ansvarig CAD-samordnare är utsedd i varje projekt. Dessutom skall varje inblandad part utse en CADansvarig. Projektets storlek, komplexitet och tidplan får dock avgöra hur formellt denna CADsamordning skall läggas upp och utföras. Detta görs i samråd med Fastighetskontoret (i mindre projekt kan tänkas att CAD-samordnare, -ansvarig och -projektör är samma person). Nivån måste dock läggas så att kraven i denna specifikation tillgodoses. Innan CAD-arbete påbörjas i uppdrag åt Fastighetskontoret skall innehållet i denna kravspecifikation alltid noggrant genomgås CAD-samordnare CAD-samordnaren är ansvarig för att CAD-filer och dokumentation levereras till Fastighetskontoret enl. denna kravspecifikation. CAD-samordnaren tar in och sammanställer allt CAD-material från inblandade parter i projekteringsgruppen. För att tillgodose en riktig leverans bör följande uppgifter skötas av CAD-samordnaren under projekteringen: Vara kvalitetsansvarig för allt CAD-material som tas fram i projektet och kontrollera att kravspecifikationen vid leverans följs av alla inblandade parter. I början av projektet bestämma i samråd med övriga i gruppen vilken version av Autocad filerna ska sparas i. Vid större projekt ansvara för att gemensamma regler för projektgruppen avseende CAD bevakas och tas upp vid projekteringsmöten eller särskilda CAD-möten. Vid dessa möten skall CAD-ansvariga från alla parter i projektgruppen träffas för att samordna det aktuella projektets redovisningar. Vid större projekt ta fram en specifik CAD-manual för projektet. Denna kravspecifikation är en lämplig utgångspunkt för en sådan manual. Att rutiner upprättas för utbyte av CAD-filer i projektgruppen. Ansvara för att gemensamma mallar och komplementfiler tas fram. Ansvara för att lämplig ritningsindelning tas fram.

21 Nacka kommun 21 (21) CAD-ansvarig Varje part i projekteringsgruppen skall utse en CAD-ansvarig som tillsammans med CADsamordnaren planerar CAD-projekteringens utförande. Denna skall vara CAD-samordnarens kontaktperson i datatekniska frågor av betydelse för CAD-projekteringens genomförande. Utsedd CAD-ansvarig skall: Ansvara för att kravspecifikationen följs inom den egna organisationen Deltaga i CAD-samordningsmöten

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING Rutiner för samordnad dokumenthantering ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1,

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1, IT-plan CAD-kravspecifikation Utgåva 1, 2017-03-06 Innehåll Innehåll 2 Förord 4 Kontaktinformation 5 Projekteringsanvisningar 6 Allmänna anvisningar 7 Syfte 7 Tillämplighet 7 Ägande- och Nyttjanderätt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Topocad Systeminställningar

Topocad Systeminställningar Topocad Systeminställningar Systemfiler Visa dolda mappar Vissa filer lagras i en dold mapp, Program Data. För att kunna se innehållet i denna mapp behöver du aktivera visning av dolda mappar. Om du inte

Läs mer

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB.

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB. IT-PLAN Upprättad av Upprättad datum IKEA Fastigheter 13-06-14 gnm. Uulas Arkitekter AB Version Utskriftsdatum 6.0 13-10-04 Status Förfrågningsunderlag IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

CAD-manual och anvisningar för Drift- och Skötselinstruktioner

CAD-manual och anvisningar för Drift- och Skötselinstruktioner Bilaga till administrativa föreskrifter CAD-manual och anvisningar för Drift- och åt Trollhättans Tomt AB Teknikpark Innovatum, Nohabområdet Trollhättan Syfte Trollhättans Tomt AB har ett arkiveringssystem

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD CAD-manual Version 1.1 2012-05-07 Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD Framställd av Martin Schoultz SWECO Management AB på uppdrag av Falköpings Kommun 1 1 Inledning

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-09-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2 Dokumenthanteringssystem... 7 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling Cad, dokument, metadata, dokumenthantering, anvisning

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling Cad, dokument, metadata, dokumenthantering, anvisning TEKNISK ANVISNING LKT 1500.170.001 1 17 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument LKT 1500.170.003 CAD Basindustri, Gemensamma krav Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering,

Läs mer

CAD-kravspecifikation

CAD-kravspecifikation Titel CAD-kravspecifikation Diarienummer Dokumenttyp Dokumentbeteckning Utgåva Ersätter Gallras Bilagenummer Antal bilagor Antal sidor Rutin VF-0010 1 X 22 Författare Granskare Dokumentägare Fastställt

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA

Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA - - SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 3 1. Inledning...

Läs mer