IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB"

Transkript

1 IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1

2 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna Del 3 Allmänna krav på digitala dokument Sidorna

3 Innehåll 1 GILTIGHET MÅLSÄTTNING SYFTE GRUNDLÄGGANDE KRAV, ÅBEROPAD STANDARD ALLMÄN STANDARD BRANSCHREKOMMENDATIONER ÖVRIGT UTFÖRANDE ALLMÄNT DOKUMENTIDENTIFIKATION Allmänt Fastighetsbeteckningar Ritningsnumrering SAMORDNING OCH UTLÅNING Lån av ritningsoriginal resp. ritningsfiler FÖRBEREDELSER OCH LEVERANS Förberedelse Ansvar för samordning Uppgifter från annan part Ansvar för fel och brist Egenkontroll Granskning Utgående handlingar Leverans Mottagning DOKUMENTATION UTSKRIFTER FILFORMAT Hybridfiler Rasterfiler KONVERTERING SYFTE FILER OCH STRUKTUR AVSEENDE RELATIONSHANDLINGAR FÖRKLARINGAR GEOTEKNIK MARK OCH ANLÄGGNING SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR BRANDSKYDDSRITNINGAR

4 6 VVS-INSTALLATION EL-INSTALLATION TRANSPORTANLÄGGNINGAR STYR - OCH ÖVERVAKNING ÖVRIGA INSTALLATIONER ÖVRIG DOKUMENTATION PRINCIPER FÖR CAD-REDOVISNING STANDARD OCH BEGREPP BEGREPP STRUKTUR OCH TEKNIK ALLMÄNT Nedanstående regler gäller för CAD-filer REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV GEOMETRI Koordinatsystem NAMNREGLER FÖR CAD-FILER Modellfiler Ritningsnr, Layoutbenämning, Ritningsdefinitionsfiler Komplement- och basfiler Övriga filer NAMNRUTA INSTRUKTION Insättning Namn Metadata TETDOKUMENT Tekniska beskrivningar Dokumentationsfiler DATAMEDIA ÖVRIG DOKUMENTATION UNDERLAG, BEARBETNING OMFATTNING Handlingsförteckning Ritningsförteckning Programvara, konfiguration Konfiguration Referensfilstruktur Filförteckning Lagerförteckning

5 AKADEMISKA HUS Stockholm AB Box Stockholm Tfn: Fax: IT-MANUAL FÖR RELATIONSHANDLINGAR AKADEMISKA HUS Stockholm AB 2008 Får ej kopieras eller distribueras utan tillstånd från utgivaren Utgåva: 2 Antagen: Reviderad: Ersätter: IT-Manual för Digitala Relationshandlingar, utgåva 1 Innehåll: Dessa riktlinjer beskriver utformning, omfattning samt handläggning av relationshandlingar, speciellt digitala dokument. Sökord: Relationshandlingar, CAD, filformat, filtyper, ritningsnumrering, dokumentnamn, dokumentidentifikation, datamedia. Distribution: AKADEMISKA HUS Stockholm AB 5

6 6

7 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 1 Allmän del 7

8 NYTTJANDE OCH ÄGANDERÄTT Med ändring av ABK 96 utgår 7.1 och ersätts med följande text. Akademiska hus har rätt att för avtalat ändamål nyttja resultatet av konsultens uppdrag. Akademiska Hus har därutöver rätt att använda resultatet för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. utan att särskild ersättning utgår till konsulten. På motsvarande sätt har konsulten rätt att använda resultatet för andra projekt utan att ersätta Akademiska Hus. 1 GILTIGHET Anvisningarna har framtagits för Akademiska Hus Stockholm AB (AHS) och gäller endast för detta företag. Denna handbok skall alltid rekvireras direkt från utgivaren, se omslagets insida, för att säkerställa att den senaste utgåvan används. 2 MÅLSÄTTNING 2.1 Syfte Relationshandlingar skall användas i förvaltningsprocessen, d.v.s. de skall kunna läsas, reproduceras och bearbetas i erforderlig omfattning med tillgänglig teknik. Digitala relationshandlingar utgör den grundläggande informationskällan tillsammans med drift- och skötselinstruktionerna. Relationshandlingar upprättas normalt av den part som ansvarat för bygghandlingen (projekteringen), vilket innebär att relationshandlingar kan lämnas från såväl projektörer som entreprenörer. De senare skall alltid lämna underlag till relationshandlingar, d.v.s. uppgifter om sådana ändringar som gjorts på byggplatsen och inte berörts i PM. 3 GRUNDLÄGGANDE KRAV, ÅBEROPAD STANDARD 3.1 Allmän standard Redovisningen i relationshandlingar skall utformas i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk standard. 3.2 Branschrekommendationer Bygghandlingar 90, utgivna av BST - Byggstandardiseringen, utgör byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt och skall följas i tillämpliga delar 8

9 För systematik och klassifikation skall BSAB-systemet användas, t.ex. genom tillämpning av AMA. I handlingar skall anges vilken utgåva som åberopas. 3.3 Övrigt Text i handlingar skall vara på svenska. 4 UTFÖRANDE 4.1 Allmänt Ritningar skall vara skalenliga, försedda med orienteringsfigur, norrpil, rumsnummer, rumsbenämning, metrisk (grafisk) skala, yttermått samt plushöjd för våningsplanen. Areaoch volymuppgifter, littera (typbeteckningar) skall ej vara med. Alla relationshandlingar skall statusmärkas med texten RELATIONSHANDLING och förses med för projektet överenskommet datum. Relationshandlingar skall vara nollställda, d.v.s. ändringsmarkeringar och motsvarande tas bort och ändringstabellen skall vara tom, vid nybyggnad. Etapp- och entreprenadgränser som enbart har betydelse för entreprenadavtal skall inte heller finnas med. Relationshandlingar som levereras för ett projekt skall vara sinsemellan samordnade så att gemensam information överensstämmer. 4.2 Dokumentidentifikation Allmänt Dokumentidentifikation omfattar uppgifter om utgivare (upphovsman/ företag), uppdragsnummer, ansvarig handläggare, dokumentbenämning, status, datering, projektoch fastighetsuppgifter. Dokument som lagras i digital form skall dessutom ha uppgifter om filnamn, filtyp, programvara och version eller motsvarande uppgifter. Filnamn skall vara utskrivna på överenskommen plats. Se 4.2.4, del Fastighetsbeteckningar Projektörerna skall i samråd med beställaren överenskomma om vilka beteckningar på byggnader/hus, husdelar, anläggningsdelar, våningsplan etc. som skall användas Ritningsnumrering För ritningsnumrering gäller i första hand Svensk standard SS utgåva 2, exempel B7. Tillämpning av löpnummer/lägeskod i ritningsnumret skall överenskommas i varje enskilt projekt. 9

10 Vid bearbetning av befintliga ritningar följs befintligt system om inget annat överenskommes. 5 SAMORDNING OCH UTLÅNING Om projektet omfattar del av byggnad, våningsplan eller anläggning skall ny ändring ritas in på befintligt original Lån av ritningsoriginal resp. ritningsfiler Vid ombyggnadsprojekt (oavsett storlek), där man inte har för avsikt att göra helt nya relationshandlingar, skall man rekvirera ut originalhandlingarna och revidera dessa. Detta görs även om det bara är ett rum/en vägg, dörrslagning, rumsnummer etc. som har ändrats. Originalhandlingarna kvitteras ut hos AHS Fastighetsdokumentation. Att låna ritningsoriginal respektive ritningsfiler från AHS innebär följande: Ändra filnamn är ej tillåtet Lånetid efter överenskommelse med AHS Fastighetsdokumentation Rasteroriginal skall ej automatvektoriseras Riktighet och användbarhet av ritningen kontrolleras. Kvalitetssäkring, projektledare eller konsult ser till att uppmätning sker på plats för att säkerställa att ritningen överensstämmer med verklighet. Mått tas på ytterväggar och valda delar på stomme. 6 FÖRBEREDELSER OCH LEVERANS Förberedelse Projektledaren skall göra en tidplan för framtagning av relationshandlingarna. Leveranstiden skall normalt vara högst en månad efter godkänd entreprenad (då underlag för relationshandlingarna överlämnats). 1 0

11 7.1.2 Ansvar för samordning Projektledaren ansvarar för att samordning och inlämning av relationshandlingar för projektet från konsulter till AHS. Alternativt utser projektledaren en samordnare för projektet. Leverans av digitala handlingar till AHS Fastighetsdokumentation skall ske samlat för projektet av projektledare eller CAD-samordnare Uppgifter från annan part Konsult skall i beskrivningen införa krav beträffande relationshandlingar och underlag till relationshandlingar, som skall utföras eller levereras av entreprenör Ansvar för fel och brist Respektive part ansvarar för att tekniska fel och brister som noteras vid leveranskontrollen hos AHS (ritningsansvarig) åtgärdas snarast och utan kostnad för beställaren Egenkontroll Varje företag genomför i enlighet med sitt kvalitetsprogram verifierad egenkontroll av relationshandlingarna innan materialet sammanställs och leverans till samordnaren Granskning Samordnaren levererar en pappersomgång till förvaltningen för granskning. Detta skall ske innan leverans till AHS ritningsansvarig Utgående handlingar Ritningsförteckning levererad av AHS ska återlämnas med markering för de handlingar som utgår inom respektive disciplin Leverans Filer avseende relationshandlingar skall överlämnas okomprimerade på CD-media. En CD per anläggning ska levereras. Vid mindre projekt kan leveransen ske via e-post. Projektet beslutar om leveransen ska ske per ansvarig part eller samlat via CAD-samordnaren. Projektet levererar en pappersomgång i fullskala till förvaltningen, som kvitterar mottagningen till AHS ritningsansvarig Mottagning AHS ritningsansvarig lämnar skriftlig kvittens. Kvittens innebär enbart att överensstämmelse mellan handlingsförteckning och levererat material föreligger. 1 1

12 8 DOKUMENTATION Dokumentation för filleveransen anges i del 2 och med utförande enligt avsnitt 7 ovan. 8.1 Utskrifter Utskrift av ritningar och övrig dokumentation levereras av projektet i den omfattning som överenskommits i uppdraget. 8.2 Filformat Hybridfiler Eventuella kombinationer av vektor- och rasterfiler kan förekomma i speciella fall, där ska genomgång ske hur utförande och teknik ska vara med ansvarig person för Fastighetsdokumentation hos Akademiska Hus Rasterfiler Rasterfiler skall vara i format CALS med komprimering enligt CCITT grupp 4, type 1. Upplösningen skall vara 400 dpi. 8.3 Konvertering Om part levererar filer som är konverterade från andra programvaror får detta inte påverka de krav som ställs på leveransen. Erforderlig kontroll av kompatibilitet skall utföras före leverans. 1 2

13 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 2 Förteckningar över handlingar 1 3

14 1 SYFTE Denna del av riktlinjerna för relationshandlingar syftar till att beskriva vilka typer av dokument som skall lämnas som relationshandingar inom respektive teknikområde. Omfattningen och detaljeringsnivån kan variera från projekt till projekt, alla typer av handlingar förekommer inte i alla projekt. Beroende på projektets art m.m. kan ansvaret för handlingar för ett teknikområde vara uppdelat på flera konsulter och/eller entreprenörer. Utformningen av handlingarna framgår av del 1 och 3 av dessa anvisningar. 1.1 Filer och struktur avseende relationshandlingar Akademiska Hus koncerngemensamma mappstruktur skall användas enligt nedan. 1 4

15 Tabellen nedan ska användas för att sätta rätt bokstav i rutan för Ansv_part (disciplin) i namnrutan. Bokstäverna kopplas ihop till respektive mapp i ovanstående struktur. Beteckning Beskrivning, betydelse A AI B D DI E F G H I K L M P R S SK SP V W Arkitekt Arkitekt-information Brand Data Driftinstruktion/Beskrivningar Elprojektör Förvaltare Geotekniker Hiss Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Projekt- och entreprenadgemensamt Va-projektör Styr- och övervakningsprojektör Storköksprojektör Sprinklerprojektör VVS-projektör, eller ventilationsprojektör när både V- och VS-projektör finns VS-projektör, när både V- och VS-projektör finns 1 5

16 1.2 Förklaringar Redovisningen är uppdelad dels på de olika typer av handlingar/ dokument som kan förekomma, dels på de olika filformat respektive papperskopior som gäller för leveransen till Akademiska Hus i Stockholm AB (AHS). Detaljerade förklaringar på de olika filformaten finns i del 3. I tabellerna har det markerats med om handlingen ska levereras i angivet format, om sådan handling har skapats/reviderats i projektet. Kryss inom parentes () anger att handlingen i fråga levereras endast om så överenskommes. Utöver nedan förtecknade handlingar för respektive teknikområde ingår alltid handlingsförteckning i leveransen. Vidare levereras beskrivningar till det digitala materialet. Detta redovisas gemensamt under 10 övriga dokument. 1 6

17 2 GEOTEKNIK Not Handling/ dokument CAD-fil Textdokum ent Grundundersökning, planer Borrsektioner Beskrivning Pålprotokoll 1) Stötvågsmätning 2) Provisorier, förstärkningar Skall levereras () Anm. () Levereras om överenskommet 1) Pålningsplan ingår normalt i byggkonstruktörens redovisning. 2) Mätdata kan även levereras som datafil. 3 MARK OCH ANLÄGGNING Not Handling/ dokument CAD-fil Textdokum ent Situationsplan Markplaneringsritning 1) Detaljer, utrustning Sektioner, profiler, vägar Teknisk beskrivning, mark Koordinatförteckning () 2) Skall levereras Anm. () Levereras om överenskommet 1) Redovisar ytskikt, planteringar och markutrustning. 2) Kan alternativt redovisas på ritning 3.1 SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR AHS har speciella sammanställda planer för större områden för gemensam redovisning av alla ledningar i mark, vägar, grönytor m.m. Förändringar skall föras in på dessa. Projektledaren ger anvisningar i respektive uppdrag. 1 7

18 4 HUS Redovisning av hus omfattar både arkitekt- och byggnadskonstruktionsritningar. Noter () Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. A-planer 1) Stomme 2) Undertak Takplan, yttertak Sektioner Fasader Detaljritningar Uppställningsritningar Förteckningsritningar Monteringsritningar () () () () () Inredning () 3) Teknisk beskrivning, hus Rumsbeskrivning RFP Konstruktionsberäkningar () Övrigt () () 4) Skall levereras Levereras om överenskommet 1) Ritningar skall vara utförda så att läsbara kopior erhålls vid utskrift (förminskning) till A3. 2) Konstruktionsritningar för vertikalt och horisontellt bärverk inklusive grundläggning. Tillåten belastning på bjälklag, traverser, krokar, fundament samt armering o. dyl. skall framgå. 3) Omfattning enligt överenskommelse (planer, uppställningar, förteckningar o. dyl.). 4) T.ex. akustik 1 8

19 5 BRANDSKYDDSRITNINGAR Brandskyddsritningar ska alltid revideras parallellt med A-ritningarna. Dessa filer lånas från AHS orginalarkiv tillsammans med övriga original. Brandskyddsritningar levereras i både dwg och pdf format. Handling/ dokument Översiktsplan CAD-fil PDF-fil Textdokumen t 6 VVS-INSTALLATION Teknikområdet VVS omfattar tappvatten- och avloppssystem, system för sprinkler, gasoch tryckluftsystem, system för kyla, system för avjoniserat vatten, värmesystem samt luftbehandlingssystem. Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Planritningar 3) Delplaner 1) Sektioner 2) Detaljritningar Teknisk beskrivning, VVS Funktions-/ flödesschema Situationsplan, ledningar (mark) Se även punkt 3.1 Profiler, ledningar (mark) Detaljer, ledningar (mark) () Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Delplaner avser fläktrum, undercentraler, schakt o. dyl. 2) Kritiska snitt. 3) Märkning av komponenter samt injusteringsvärden (förinställning) införda. 1 9

20 7 EL-INSTALLATION Elhandlingar uppdelas i de olika anläggningsdelar som kan förekomma eftersom redovisningen är olika för dessa. Ställverk och transformatorer Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Teknisk beskrivning, el Belysning, elvärme, motordrift Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Huvudledningsschema Uppställningsritning Teknisk beskrivning, el 2 0

21 Teletekniska anläggningar Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan/nätkarta Se även 3.1 Installationsritning, planer Nätscheman Teknisk beskrivning, tele Spänningsutjämnande system Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Planritningar Teknisk beskrivning Telefoni och Data Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, hyresgästens el i mark Se även 3.1 Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 2 1

22 8 TRANSPORTANLÄGGNINGAR Transportanläggningar omfattar hissar, persontransportöranläggningar, lyftbord, varutransportörer (rörpost, kranar, traverser, o. dyl.), maskindrivna portar och grindar. Noter Handling/ dokument Situationsplan Planer CAD-fil Textdokument Anm. Stationsschema Avser rörpost Detaljritningar Teknisk beskrivning, transport () Skall levereras Levereras om överenskommet 9 STYR - OCH ÖVERVAKNING Noter Handling/ dokument CADfil Textdokument Anm. Situationsplan Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Utanför installationsutrymmen Nätschema Teknisk beskrivning, styr -och övervakning Skyltlistor (märkhandling) ingår Systemdokumentation () Avser datoriserade system 1) Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Systemdokumentation kan även vara lagrad och tillgänglig via datamedia. 10 ÖVRIGA INSTALLATIONER Relationshandlingar skall även levereras för specialutrustning, installationer m.m. som inte omfattas av tidigare förteckning. Exempel är köksutrustning. Omfattningen specificeras i varje enskilt fall. 2 2

23 11 ÖVRIG DOKUMENTATION Följande dokumentation skall levereras för samtliga teknikområden respektive gemensamt för projektet. Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Papper Anm Handlingsförteckning Ritningsförteckning Ritningsförteckning utgående ritn. Filförteckning Lagerförteckning () 1) Cad-manual () Gemensamt för projektet Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Ska levereras om avsteg gjorts från standard. 2 3

24 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 3 Allmänna krav på digitala dokument 2 4

25 1 PRINCIPER FÖR CAD-REDOVISNING Det finns två principiella sätt att skapa ritningar med CAD-program, som AHS godtar. Det ena är när man har modellen/er och ev. komplementfiler externt refererade och man skapar en RD-fil (ritningsdefinitionsfil) per ritning. Här sätts ritningshuvud in som ett block på varje RD-fil. Med layoutprincipen lagras all information i en och samma fil (modellfil). I den filen kan man sedan definiera en eller flera layouter. Denna metod är att föredra, layout för Relationshandlingen skapas redan i skedet Arbetsritningar för att spara tid och arbete. 2 STANDARD OCH BEGREPP 2.1 Begrepp För detaljerad förklaring av nedanstående och andra termer för CAD hänvisas till nämnda Bygghandlingar 90 del 8. 3 STRUKTUR OCH TEKNIK 3.1 Allmänt Nedanstående regler gäller för CAD-filer. Lager Lagerstrukturen i CAD-filer ska vara enligt gällande standard och egenskaper hos dessa får inte ändras. CAD-filer får inte innehålla tomma lager. Informationen ska vara separerad på lager så att det går att ta fram de olika handlingar som krävs, t ex samordningsritningar för undertak. Block Block får inte vara nästlade ( block i block ) i mer än två nivåer. Block ska vara utförda så att de inte behöver exploderas för att ändra färg på ingående element. Vid namngivning av block används applikationens standard, undantaget namnrutor och ritningsram som namnges enligt AHS krav. Egna block bör anges med projektörsbeteckning som inledande tecken. Namn ska vara så korta att inga problem uppstår vid referenser o. dyl. 2 5

26 Objekt Användning av objekt ska dokumenteras. Detta kan göras genom hänvisning till använt applikationsprogram. Referensfiler Referensfiler ska användas så att gemensam information om möjligt endast finns på ett ställe. Referensfilstrukturen ska vara relativ och följa AHS krav, se kap. 1.1 del 2. Referensfiler ska ej bindas. Externa referenser ska alltid kopplas som overlay. Observera att! A-modellen alltid ska vara extern referens till installationsritningar. 3.2 Redovisningstekniska krav CAD-filer CAD-filer ska överlämnas i det DWG-format som de har skapats i, dock lägst AutoCAD version Detta för att vi ska kunna utnyttja vårt system till fullo. Annat filformat (än av Autodesk produkter framställt material t.ex. Microstation eller Archicad) kan användas men då ska en sk. inläsningsfil levereras med materialet. En inläsningsfil är en Excel-fil innehållande metadata som annars finns i Dwg-filernas namnrutor. Vid användandet av filformat som inte framställts med hjälp av en Autodesk-produkt ska även rasterfiler inlämnas. DOKUMENTFILER Dokumentfiler avseende beskrivningar, förteckningar, lagerlistor o.d. ska överlämnas i formatet för Microsoft Office. I undantagsfall accepteras Adobe Acrobat (pdf). Leverantörer med andra program eller operativsystem ansvarar för konvertering till ovan nämnda format. LINJEBREDDER Hanteringen av linjebredder styrs med färg och ska följa BH 90, del 8, med avseende på linjebredder. Kopplingen linjebredd och färg ska överrensstämma med denna standard. Under projekteringen tillåts att en komplettering med fler färger sker. 2 6

27 Linjebredd A1 Färgnr och färg Anmärkning DARK CYAN Färg 8 kan också användas CYAN RED GREEN WHITE MAGENTA YELLOW BLUE Om kombinationer utöver ovanstående används ska dessa godkännas av Akademiska Hus samt dokumenteras. Skrafferingar tillämpas sparsamt och endast med sådana mönster, ej solid färg, som säkert kan reproduceras. ENHETSINSTÄLLNINGAR Objekten i modellen ska representeras i skala 1:1, d.v.s. med verklighetens mått. INFORMATIONSSTRUKTUR I CAD-FILERNA Modellfiler ska upprättas per anläggning. För våningsplaner gäller att en modellfil ska upprättas per våningsplan. Modellfiler ska sparas i modelläget. 8.3 Geometri Koordinatsystem CAD-modellen ska i första hand orienteras korrekt i ortens koordinatsystem. Om detta inte är praktiskt möjligt ska ett för projektet gemensamt bestämt koordinatsystem användas, vilket bör orienteras efter byggnadens huvudaxlar. Eventuella användardefinierade koordinatsystem (UCS) ska vara dokumenterade. Insättningspunkt för referensfiler ska alltid vara origo. 2 7

28 Ritningsram ska normalt läggas in med origo i nedre vänstra hörnet. 8.4 Namnregler för CAD-filer Modellfiler Vid namngivande av Modellfil så är grundreglerna som ska användas från Bygghandlingar 90 del 8. Modellen ska förses med en Namnruta, PNAMN Ritningsnr, Layoutbenämning, Ritningsdefinitionsfiler Ritningsnr. benämns utifrån SS , exempel B.7 Metod A. Det ska tillämpas så att filerna för samtliga teknikområden alltid har löpnummerkoden i samma positioner. Utfyllnad med understreck ( _ ) görs om inte alla positioner utnyttjas. Layout benämns samma som ritningsnummer på den ritning som visas i layouten. Ritningsdefinitionsfil benämns samma som Ritningsnr, men alla tecken som punkter, bindestreck och kolon ersätts av understreck ( _ ) Komplement- och basfiler Följande regler tillämpas om inte annat överenskommes i projektet. Dessa filer kan kopplas som extern referens eller läggas in som block, undantaget ritningsram. Ritningsram: Ska läggas in som block med blocknamn enligt ex. A1, A11, A3, A31. Standardtexter: yyyyyyy, där namnet således är valfritt utöver projektörsbeteckningen. Systemlinjer: PSEKNAT, PSYSLIN, PSTOMNAT, PMODUL beroende på vilken typ av som redovisas. Lokaliseringsfigur: PLOKFIG Skallinjal: PSKAnnn, där nnn är skalans siffervärde; 100 = 1:100 o.s.v. Norrpil: PNORRPIL 2 8

29 4.2.4 Övriga filer Bygghandlingar 90 del 8 eller projektöverenskomna namn tillämpas. 4.3 Namnruta instruktion Insättning Om inget annat avtalas ska namnrutor (ritningsstämplar) som tillhandahålls av AHS användas. Blocknamn och attribut i namnrutor får ej ändras. Namnrutor ska infogas som block i layout eller ritningsdefinitionsfil. Namnrutor ska läggas in som ett block på lager 0. Även modellfil förses med namnruta enligt Akademiska Hus mall. I modellen ska det dessutom framgå i vilket program, vilken version av programmet och eventuell applikation som har använts. Här avses de program och versioner som använts vid den senaste revideringen Namn Pnamn1 Pnamn2 Pnamn3 Pnamn4 Namnruta för A1-handling Stående namnruta för A1-handling Namnruta för A3/A4-handling Namnruta för modell 2 9

30 4.3.3 Metadata Den liggande namnrutan, Pnamn1, ska i första hand användas. 3 0

31 1. Ritningens innehåll. Här skriver man bl.a. in planbenämningen. 2. Här anges originalformatet på ritningen. 3. Originalskalan 4. Ritningsnummer 5. Ändringsbeteckning 6. Projektörens ev. uppdragsnummer 7. Ritad /konstruerad av 8. Handläggare 9. Datum 10. Ansvarig 11. Revideringsdatum eller relationshandlingsdatum. 12. Projektör. Namnet (och gärna orten) på firman 13. Lokaliseringsfigur. 14. Utrymme för ritningens status t.ex. RELATIONSHANDLING 15. Ledord för ändringstabell 16. Registerfastigheten 17. Anläggningsnummer utan kolontecken 18. Husdel 19. PlanID. Det är Akademiska Hus ID på planet som ska in här, kontakta ritningsadministratören på Akademiska Hus för rätt planid. 20. Ansvarig part. 21. Registreringsnummer. Vissa regioner använder ett s.k. registreringsnummer för att åstadkomma en unik identitet för en relationshandling. Om detta används förs det in här. 22. Uppdrag. Benämning på uppdrag. Oftast anläggningsbenämningen. 3 1

32 Modellens namnruta bör förstoras exempelvis 100 gånger och ska vara ifylld enligt nedanstående exempel: Namnrutan Pnamn4 i modellfil ska vara placerad så att den inte syns i layoutfönstret. Samordning ska ske, så att de olika disciplinernas namnrutor inte ska hamna på varandra. 3 2

33 4.4 Textdokument Med textdokument menas alla övriga handlingar, ej ritningar Tekniska beskrivningar Filnamnet bör vara en kombination av projektörsbeteckning (alltid första tecken), beskrivningstyp (TB, RB, MB) och angivande av beskrivningsdel, där del kan uttryckas med BSAB-kod. Namngivningen kan delvis vara beroende av hur den tekniskt sett lagras; i en eller flera filer. Om möjligt ska varje beskrivning vara en enda fil. Teknisk beskrivning TBxxxxx, där xxxxx är beskrivningsdel, t.ex. uttryckt som BSABkod Rumsbeskrivning delar. Mängdbeskrivning RBxxxxx, där xxxxx är eventuellt tillägg för uppdelning i olika MBxxxxx, där xxxxx används som i TB. Separata filer för försättsblad bör undvikas, men om de måste användas ges de namn efter principen TBFBxxx, där alltså FB infogas i namnet. Exempel: ARB1 = Arkitekt, rumsbeskrivning, hus 1. ATBG = Arkitekt, teknisk beskrivning, kapitel G. VTB57 = VVS, teknisk beskrivning, luftbehandling Dokumentationsfiler De filer som medlevereras som teknisk dokumentation för filleveransen namnges enligt nedanstående exempel om inte annat överenskommes. Handlingsförteckning HANDL Ritningsförteckning RFxxxxx, där xxxxx är kompletterande beteckning t.ex. för bygg - eller installationsdel, om det erfordras. Programvara PROGRAM Konfiguration KONFIGx, där x kan användas för numrering. Kataloger PKATSTR, för gemensam katalogstruktur Referensfiler PREFSTR, för principer för referensfiler Filförteckning FILER Lagerförteckning LAGER 3 3

34 5 DATAMEDIA Leverans till AHS (ritningsansvarig) skall ske på CD/DVD, alternativt E-post. 6 ÖVRIG DOKUMENTATION Dokumentation lämnas i digital form, se del 2 punkt 11. Alla filer skall ha dokumentidentifikation med uppgifter om utgivare (upphovsman/ företag), uppdragsnummer, ansvarig handläggare, dokumentbenämning, status, datering, projekt- och fastighetsuppgifter samt filnamnet, datering, sidnumrering och totalt antal sidor. 6.1 Underlag, bearbetning I de fall där en ritning tas fram genom bearbetning av befintliga filer eller inskannade pappersritningar ska noteringar i textform göras direkt i filen så att källan kan härledas. Vid ritningar som baseras på uppmätning med datainsamlande instrument ska datafilen sparas. Eventuella tidigare noteringar ska finnas kvar som historik. Namn på bearbetande företag ska finnas med. 6.2 Omfattning Handlingsförteckning Handlingsförteckningen ska redovisa vilka grupper av handlingar som ingår i leveransen samt förteckna samtliga dokument utom ritningarna (se nedan). För varje grupp ska i handlingsförteckningen anges dokumentnamn, dokumentnummer eller motsvarande samt datering, antal sidor, media (papper/fil) Ritningsförteckning Ritningar redovisas i separat förteckning enligt Bygghandlingar 90, del Programvara, konfiguration Uppgift om programvara som använts för levererade filer samt eventuellt motsvarande uppgifter om annat program/system använts för ursprungsfiler, version, bearbetning eller konvertering Konfiguration Eventuella inställningar som använts i programmet, t.ex. för utskrift ska anges. För CADprogram erfordras normalt följande dokumentation: Översättning mellan färger och linjebredder (.ctb-fil ). 3 4

35 Lagerinställning (på/av, färg) för olika ritningstyper. Om en utskrift tas fram som en rapport ur en databas behöver urvalskriterier eller motsvarande dokumenteras Referensfilstruktur Se fig. under kap. 1.1 i del Filförteckning Filförteckningen ska vara strukturerad på samma sätt som filerna är ordnade i kataloger och omfatta alla levererade filer med filnamn och innehåll (benämning). Länkningar till externa referenser ska framgå Lagerförteckning Lagerförteckning ska innehålla lagernamn, innehåll (beskrivning), linjetyp, arbetsfärg och plottfärg. 3 5

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel Entreprenad - exempel villkorsbilaga Entreprenadkontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter Material-

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2012 Tillämpningsanvisning 2012:Fi2 sida 2 Tillämpningsanvisningen

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer