IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB"

Transkript

1 IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1

2 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna Del 3 Allmänna krav på digitala dokument Sidorna

3 Innehåll 1 GILTIGHET MÅLSÄTTNING SYFTE GRUNDLÄGGANDE KRAV, ÅBEROPAD STANDARD ALLMÄN STANDARD BRANSCHREKOMMENDATIONER ÖVRIGT UTFÖRANDE ALLMÄNT DOKUMENTIDENTIFIKATION Allmänt Fastighetsbeteckningar Ritningsnumrering SAMORDNING OCH UTLÅNING Lån av ritningsoriginal resp. ritningsfiler FÖRBEREDELSER OCH LEVERANS Förberedelse Ansvar för samordning Uppgifter från annan part Ansvar för fel och brist Egenkontroll Granskning Utgående handlingar Leverans Mottagning DOKUMENTATION UTSKRIFTER FILFORMAT Hybridfiler Rasterfiler KONVERTERING SYFTE FILER OCH STRUKTUR AVSEENDE RELATIONSHANDLINGAR FÖRKLARINGAR GEOTEKNIK MARK OCH ANLÄGGNING SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR BRANDSKYDDSRITNINGAR

4 6 VVS-INSTALLATION EL-INSTALLATION TRANSPORTANLÄGGNINGAR STYR - OCH ÖVERVAKNING ÖVRIGA INSTALLATIONER ÖVRIG DOKUMENTATION PRINCIPER FÖR CAD-REDOVISNING STANDARD OCH BEGREPP BEGREPP STRUKTUR OCH TEKNIK ALLMÄNT Nedanstående regler gäller för CAD-filer REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV GEOMETRI Koordinatsystem NAMNREGLER FÖR CAD-FILER Modellfiler Ritningsnr, Layoutbenämning, Ritningsdefinitionsfiler Komplement- och basfiler Övriga filer NAMNRUTA INSTRUKTION Insättning Namn Metadata TETDOKUMENT Tekniska beskrivningar Dokumentationsfiler DATAMEDIA ÖVRIG DOKUMENTATION UNDERLAG, BEARBETNING OMFATTNING Handlingsförteckning Ritningsförteckning Programvara, konfiguration Konfiguration Referensfilstruktur Filförteckning Lagerförteckning

5 AKADEMISKA HUS Stockholm AB Box Stockholm Tfn: Fax: IT-MANUAL FÖR RELATIONSHANDLINGAR AKADEMISKA HUS Stockholm AB 2008 Får ej kopieras eller distribueras utan tillstånd från utgivaren Utgåva: 2 Antagen: Reviderad: Ersätter: IT-Manual för Digitala Relationshandlingar, utgåva 1 Innehåll: Dessa riktlinjer beskriver utformning, omfattning samt handläggning av relationshandlingar, speciellt digitala dokument. Sökord: Relationshandlingar, CAD, filformat, filtyper, ritningsnumrering, dokumentnamn, dokumentidentifikation, datamedia. Distribution: AKADEMISKA HUS Stockholm AB 5

6 6

7 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 1 Allmän del 7

8 NYTTJANDE OCH ÄGANDERÄTT Med ändring av ABK 96 utgår 7.1 och ersätts med följande text. Akademiska hus har rätt att för avtalat ändamål nyttja resultatet av konsultens uppdrag. Akademiska Hus har därutöver rätt att använda resultatet för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. utan att särskild ersättning utgår till konsulten. På motsvarande sätt har konsulten rätt att använda resultatet för andra projekt utan att ersätta Akademiska Hus. 1 GILTIGHET Anvisningarna har framtagits för Akademiska Hus Stockholm AB (AHS) och gäller endast för detta företag. Denna handbok skall alltid rekvireras direkt från utgivaren, se omslagets insida, för att säkerställa att den senaste utgåvan används. 2 MÅLSÄTTNING 2.1 Syfte Relationshandlingar skall användas i förvaltningsprocessen, d.v.s. de skall kunna läsas, reproduceras och bearbetas i erforderlig omfattning med tillgänglig teknik. Digitala relationshandlingar utgör den grundläggande informationskällan tillsammans med drift- och skötselinstruktionerna. Relationshandlingar upprättas normalt av den part som ansvarat för bygghandlingen (projekteringen), vilket innebär att relationshandlingar kan lämnas från såväl projektörer som entreprenörer. De senare skall alltid lämna underlag till relationshandlingar, d.v.s. uppgifter om sådana ändringar som gjorts på byggplatsen och inte berörts i PM. 3 GRUNDLÄGGANDE KRAV, ÅBEROPAD STANDARD 3.1 Allmän standard Redovisningen i relationshandlingar skall utformas i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk standard. 3.2 Branschrekommendationer Bygghandlingar 90, utgivna av BST - Byggstandardiseringen, utgör byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt och skall följas i tillämpliga delar 8

9 För systematik och klassifikation skall BSAB-systemet användas, t.ex. genom tillämpning av AMA. I handlingar skall anges vilken utgåva som åberopas. 3.3 Övrigt Text i handlingar skall vara på svenska. 4 UTFÖRANDE 4.1 Allmänt Ritningar skall vara skalenliga, försedda med orienteringsfigur, norrpil, rumsnummer, rumsbenämning, metrisk (grafisk) skala, yttermått samt plushöjd för våningsplanen. Areaoch volymuppgifter, littera (typbeteckningar) skall ej vara med. Alla relationshandlingar skall statusmärkas med texten RELATIONSHANDLING och förses med för projektet överenskommet datum. Relationshandlingar skall vara nollställda, d.v.s. ändringsmarkeringar och motsvarande tas bort och ändringstabellen skall vara tom, vid nybyggnad. Etapp- och entreprenadgränser som enbart har betydelse för entreprenadavtal skall inte heller finnas med. Relationshandlingar som levereras för ett projekt skall vara sinsemellan samordnade så att gemensam information överensstämmer. 4.2 Dokumentidentifikation Allmänt Dokumentidentifikation omfattar uppgifter om utgivare (upphovsman/ företag), uppdragsnummer, ansvarig handläggare, dokumentbenämning, status, datering, projektoch fastighetsuppgifter. Dokument som lagras i digital form skall dessutom ha uppgifter om filnamn, filtyp, programvara och version eller motsvarande uppgifter. Filnamn skall vara utskrivna på överenskommen plats. Se 4.2.4, del Fastighetsbeteckningar Projektörerna skall i samråd med beställaren överenskomma om vilka beteckningar på byggnader/hus, husdelar, anläggningsdelar, våningsplan etc. som skall användas Ritningsnumrering För ritningsnumrering gäller i första hand Svensk standard SS utgåva 2, exempel B7. Tillämpning av löpnummer/lägeskod i ritningsnumret skall överenskommas i varje enskilt projekt. 9

10 Vid bearbetning av befintliga ritningar följs befintligt system om inget annat överenskommes. 5 SAMORDNING OCH UTLÅNING Om projektet omfattar del av byggnad, våningsplan eller anläggning skall ny ändring ritas in på befintligt original Lån av ritningsoriginal resp. ritningsfiler Vid ombyggnadsprojekt (oavsett storlek), där man inte har för avsikt att göra helt nya relationshandlingar, skall man rekvirera ut originalhandlingarna och revidera dessa. Detta görs även om det bara är ett rum/en vägg, dörrslagning, rumsnummer etc. som har ändrats. Originalhandlingarna kvitteras ut hos AHS Fastighetsdokumentation. Att låna ritningsoriginal respektive ritningsfiler från AHS innebär följande: Ändra filnamn är ej tillåtet Lånetid efter överenskommelse med AHS Fastighetsdokumentation Rasteroriginal skall ej automatvektoriseras Riktighet och användbarhet av ritningen kontrolleras. Kvalitetssäkring, projektledare eller konsult ser till att uppmätning sker på plats för att säkerställa att ritningen överensstämmer med verklighet. Mått tas på ytterväggar och valda delar på stomme. 6 FÖRBEREDELSER OCH LEVERANS Förberedelse Projektledaren skall göra en tidplan för framtagning av relationshandlingarna. Leveranstiden skall normalt vara högst en månad efter godkänd entreprenad (då underlag för relationshandlingarna överlämnats). 1 0

11 7.1.2 Ansvar för samordning Projektledaren ansvarar för att samordning och inlämning av relationshandlingar för projektet från konsulter till AHS. Alternativt utser projektledaren en samordnare för projektet. Leverans av digitala handlingar till AHS Fastighetsdokumentation skall ske samlat för projektet av projektledare eller CAD-samordnare Uppgifter från annan part Konsult skall i beskrivningen införa krav beträffande relationshandlingar och underlag till relationshandlingar, som skall utföras eller levereras av entreprenör Ansvar för fel och brist Respektive part ansvarar för att tekniska fel och brister som noteras vid leveranskontrollen hos AHS (ritningsansvarig) åtgärdas snarast och utan kostnad för beställaren Egenkontroll Varje företag genomför i enlighet med sitt kvalitetsprogram verifierad egenkontroll av relationshandlingarna innan materialet sammanställs och leverans till samordnaren Granskning Samordnaren levererar en pappersomgång till förvaltningen för granskning. Detta skall ske innan leverans till AHS ritningsansvarig Utgående handlingar Ritningsförteckning levererad av AHS ska återlämnas med markering för de handlingar som utgår inom respektive disciplin Leverans Filer avseende relationshandlingar skall överlämnas okomprimerade på CD-media. En CD per anläggning ska levereras. Vid mindre projekt kan leveransen ske via e-post. Projektet beslutar om leveransen ska ske per ansvarig part eller samlat via CAD-samordnaren. Projektet levererar en pappersomgång i fullskala till förvaltningen, som kvitterar mottagningen till AHS ritningsansvarig Mottagning AHS ritningsansvarig lämnar skriftlig kvittens. Kvittens innebär enbart att överensstämmelse mellan handlingsförteckning och levererat material föreligger. 1 1

12 8 DOKUMENTATION Dokumentation för filleveransen anges i del 2 och med utförande enligt avsnitt 7 ovan. 8.1 Utskrifter Utskrift av ritningar och övrig dokumentation levereras av projektet i den omfattning som överenskommits i uppdraget. 8.2 Filformat Hybridfiler Eventuella kombinationer av vektor- och rasterfiler kan förekomma i speciella fall, där ska genomgång ske hur utförande och teknik ska vara med ansvarig person för Fastighetsdokumentation hos Akademiska Hus Rasterfiler Rasterfiler skall vara i format CALS med komprimering enligt CCITT grupp 4, type 1. Upplösningen skall vara 400 dpi. 8.3 Konvertering Om part levererar filer som är konverterade från andra programvaror får detta inte påverka de krav som ställs på leveransen. Erforderlig kontroll av kompatibilitet skall utföras före leverans. 1 2

13 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 2 Förteckningar över handlingar 1 3

14 1 SYFTE Denna del av riktlinjerna för relationshandlingar syftar till att beskriva vilka typer av dokument som skall lämnas som relationshandingar inom respektive teknikområde. Omfattningen och detaljeringsnivån kan variera från projekt till projekt, alla typer av handlingar förekommer inte i alla projekt. Beroende på projektets art m.m. kan ansvaret för handlingar för ett teknikområde vara uppdelat på flera konsulter och/eller entreprenörer. Utformningen av handlingarna framgår av del 1 och 3 av dessa anvisningar. 1.1 Filer och struktur avseende relationshandlingar Akademiska Hus koncerngemensamma mappstruktur skall användas enligt nedan. 1 4

15 Tabellen nedan ska användas för att sätta rätt bokstav i rutan för Ansv_part (disciplin) i namnrutan. Bokstäverna kopplas ihop till respektive mapp i ovanstående struktur. Beteckning Beskrivning, betydelse A AI B D DI E F G H I K L M P R S SK SP V W Arkitekt Arkitekt-information Brand Data Driftinstruktion/Beskrivningar Elprojektör Förvaltare Geotekniker Hiss Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Projekt- och entreprenadgemensamt Va-projektör Styr- och övervakningsprojektör Storköksprojektör Sprinklerprojektör VVS-projektör, eller ventilationsprojektör när både V- och VS-projektör finns VS-projektör, när både V- och VS-projektör finns 1 5

16 1.2 Förklaringar Redovisningen är uppdelad dels på de olika typer av handlingar/ dokument som kan förekomma, dels på de olika filformat respektive papperskopior som gäller för leveransen till Akademiska Hus i Stockholm AB (AHS). Detaljerade förklaringar på de olika filformaten finns i del 3. I tabellerna har det markerats med om handlingen ska levereras i angivet format, om sådan handling har skapats/reviderats i projektet. Kryss inom parentes () anger att handlingen i fråga levereras endast om så överenskommes. Utöver nedan förtecknade handlingar för respektive teknikområde ingår alltid handlingsförteckning i leveransen. Vidare levereras beskrivningar till det digitala materialet. Detta redovisas gemensamt under 10 övriga dokument. 1 6

17 2 GEOTEKNIK Not Handling/ dokument CAD-fil Textdokum ent Grundundersökning, planer Borrsektioner Beskrivning Pålprotokoll 1) Stötvågsmätning 2) Provisorier, förstärkningar Skall levereras () Anm. () Levereras om överenskommet 1) Pålningsplan ingår normalt i byggkonstruktörens redovisning. 2) Mätdata kan även levereras som datafil. 3 MARK OCH ANLÄGGNING Not Handling/ dokument CAD-fil Textdokum ent Situationsplan Markplaneringsritning 1) Detaljer, utrustning Sektioner, profiler, vägar Teknisk beskrivning, mark Koordinatförteckning () 2) Skall levereras Anm. () Levereras om överenskommet 1) Redovisar ytskikt, planteringar och markutrustning. 2) Kan alternativt redovisas på ritning 3.1 SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR AHS har speciella sammanställda planer för större områden för gemensam redovisning av alla ledningar i mark, vägar, grönytor m.m. Förändringar skall föras in på dessa. Projektledaren ger anvisningar i respektive uppdrag. 1 7

18 4 HUS Redovisning av hus omfattar både arkitekt- och byggnadskonstruktionsritningar. Noter () Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. A-planer 1) Stomme 2) Undertak Takplan, yttertak Sektioner Fasader Detaljritningar Uppställningsritningar Förteckningsritningar Monteringsritningar () () () () () Inredning () 3) Teknisk beskrivning, hus Rumsbeskrivning RFP Konstruktionsberäkningar () Övrigt () () 4) Skall levereras Levereras om överenskommet 1) Ritningar skall vara utförda så att läsbara kopior erhålls vid utskrift (förminskning) till A3. 2) Konstruktionsritningar för vertikalt och horisontellt bärverk inklusive grundläggning. Tillåten belastning på bjälklag, traverser, krokar, fundament samt armering o. dyl. skall framgå. 3) Omfattning enligt överenskommelse (planer, uppställningar, förteckningar o. dyl.). 4) T.ex. akustik 1 8

19 5 BRANDSKYDDSRITNINGAR Brandskyddsritningar ska alltid revideras parallellt med A-ritningarna. Dessa filer lånas från AHS orginalarkiv tillsammans med övriga original. Brandskyddsritningar levereras i både dwg och pdf format. Handling/ dokument Översiktsplan CAD-fil PDF-fil Textdokumen t 6 VVS-INSTALLATION Teknikområdet VVS omfattar tappvatten- och avloppssystem, system för sprinkler, gasoch tryckluftsystem, system för kyla, system för avjoniserat vatten, värmesystem samt luftbehandlingssystem. Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Planritningar 3) Delplaner 1) Sektioner 2) Detaljritningar Teknisk beskrivning, VVS Funktions-/ flödesschema Situationsplan, ledningar (mark) Se även punkt 3.1 Profiler, ledningar (mark) Detaljer, ledningar (mark) () Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Delplaner avser fläktrum, undercentraler, schakt o. dyl. 2) Kritiska snitt. 3) Märkning av komponenter samt injusteringsvärden (förinställning) införda. 1 9

20 7 EL-INSTALLATION Elhandlingar uppdelas i de olika anläggningsdelar som kan förekomma eftersom redovisningen är olika för dessa. Ställverk och transformatorer Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Teknisk beskrivning, el Belysning, elvärme, motordrift Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Huvudledningsschema Uppställningsritning Teknisk beskrivning, el 2 0

21 Teletekniska anläggningar Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan/nätkarta Se även 3.1 Installationsritning, planer Nätscheman Teknisk beskrivning, tele Spänningsutjämnande system Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, el Se även 3.1 Planritningar Teknisk beskrivning Telefoni och Data Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Anm. Situationsplan, hyresgästens el i mark Se även 3.1 Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 2 1

22 8 TRANSPORTANLÄGGNINGAR Transportanläggningar omfattar hissar, persontransportöranläggningar, lyftbord, varutransportörer (rörpost, kranar, traverser, o. dyl.), maskindrivna portar och grindar. Noter Handling/ dokument Situationsplan Planer CAD-fil Textdokument Anm. Stationsschema Avser rörpost Detaljritningar Teknisk beskrivning, transport () Skall levereras Levereras om överenskommet 9 STYR - OCH ÖVERVAKNING Noter Handling/ dokument CADfil Textdokument Anm. Situationsplan Se även 3.1 Installationsritning, planer Kanalisationsritningar Utanför installationsutrymmen Nätschema Teknisk beskrivning, styr -och övervakning Skyltlistor (märkhandling) ingår Systemdokumentation () Avser datoriserade system 1) Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Systemdokumentation kan även vara lagrad och tillgänglig via datamedia. 10 ÖVRIGA INSTALLATIONER Relationshandlingar skall även levereras för specialutrustning, installationer m.m. som inte omfattas av tidigare förteckning. Exempel är köksutrustning. Omfattningen specificeras i varje enskilt fall. 2 2

23 11 ÖVRIG DOKUMENTATION Följande dokumentation skall levereras för samtliga teknikområden respektive gemensamt för projektet. Handling/ dokument CAD-fil Textdokument Papper Anm Handlingsförteckning Ritningsförteckning Ritningsförteckning utgående ritn. Filförteckning Lagerförteckning () 1) Cad-manual () Gemensamt för projektet Noter Skall levereras () Levereras om överenskommet 1) Ska levereras om avsteg gjorts från standard. 2 3

24 Akademiska Hus Stockholm AB RELATIONSHANDLINGAR Del 3 Allmänna krav på digitala dokument 2 4

25 1 PRINCIPER FÖR CAD-REDOVISNING Det finns två principiella sätt att skapa ritningar med CAD-program, som AHS godtar. Det ena är när man har modellen/er och ev. komplementfiler externt refererade och man skapar en RD-fil (ritningsdefinitionsfil) per ritning. Här sätts ritningshuvud in som ett block på varje RD-fil. Med layoutprincipen lagras all information i en och samma fil (modellfil). I den filen kan man sedan definiera en eller flera layouter. Denna metod är att föredra, layout för Relationshandlingen skapas redan i skedet Arbetsritningar för att spara tid och arbete. 2 STANDARD OCH BEGREPP 2.1 Begrepp För detaljerad förklaring av nedanstående och andra termer för CAD hänvisas till nämnda Bygghandlingar 90 del 8. 3 STRUKTUR OCH TEKNIK 3.1 Allmänt Nedanstående regler gäller för CAD-filer. Lager Lagerstrukturen i CAD-filer ska vara enligt gällande standard och egenskaper hos dessa får inte ändras. CAD-filer får inte innehålla tomma lager. Informationen ska vara separerad på lager så att det går att ta fram de olika handlingar som krävs, t ex samordningsritningar för undertak. Block Block får inte vara nästlade ( block i block ) i mer än två nivåer. Block ska vara utförda så att de inte behöver exploderas för att ändra färg på ingående element. Vid namngivning av block används applikationens standard, undantaget namnrutor och ritningsram som namnges enligt AHS krav. Egna block bör anges med projektörsbeteckning som inledande tecken. Namn ska vara så korta att inga problem uppstår vid referenser o. dyl. 2 5

26 Objekt Användning av objekt ska dokumenteras. Detta kan göras genom hänvisning till använt applikationsprogram. Referensfiler Referensfiler ska användas så att gemensam information om möjligt endast finns på ett ställe. Referensfilstrukturen ska vara relativ och följa AHS krav, se kap. 1.1 del 2. Referensfiler ska ej bindas. Externa referenser ska alltid kopplas som overlay. Observera att! A-modellen alltid ska vara extern referens till installationsritningar. 3.2 Redovisningstekniska krav CAD-filer CAD-filer ska överlämnas i det DWG-format som de har skapats i, dock lägst AutoCAD version Detta för att vi ska kunna utnyttja vårt system till fullo. Annat filformat (än av Autodesk produkter framställt material t.ex. Microstation eller Archicad) kan användas men då ska en sk. inläsningsfil levereras med materialet. En inläsningsfil är en Excel-fil innehållande metadata som annars finns i Dwg-filernas namnrutor. Vid användandet av filformat som inte framställts med hjälp av en Autodesk-produkt ska även rasterfiler inlämnas. DOKUMENTFILER Dokumentfiler avseende beskrivningar, förteckningar, lagerlistor o.d. ska överlämnas i formatet för Microsoft Office. I undantagsfall accepteras Adobe Acrobat (pdf). Leverantörer med andra program eller operativsystem ansvarar för konvertering till ovan nämnda format. LINJEBREDDER Hanteringen av linjebredder styrs med färg och ska följa BH 90, del 8, med avseende på linjebredder. Kopplingen linjebredd och färg ska överrensstämma med denna standard. Under projekteringen tillåts att en komplettering med fler färger sker. 2 6

27 Linjebredd A1 Färgnr och färg Anmärkning DARK CYAN Färg 8 kan också användas CYAN RED GREEN WHITE MAGENTA YELLOW BLUE Om kombinationer utöver ovanstående används ska dessa godkännas av Akademiska Hus samt dokumenteras. Skrafferingar tillämpas sparsamt och endast med sådana mönster, ej solid färg, som säkert kan reproduceras. ENHETSINSTÄLLNINGAR Objekten i modellen ska representeras i skala 1:1, d.v.s. med verklighetens mått. INFORMATIONSSTRUKTUR I CAD-FILERNA Modellfiler ska upprättas per anläggning. För våningsplaner gäller att en modellfil ska upprättas per våningsplan. Modellfiler ska sparas i modelläget. 8.3 Geometri Koordinatsystem CAD-modellen ska i första hand orienteras korrekt i ortens koordinatsystem. Om detta inte är praktiskt möjligt ska ett för projektet gemensamt bestämt koordinatsystem användas, vilket bör orienteras efter byggnadens huvudaxlar. Eventuella användardefinierade koordinatsystem (UCS) ska vara dokumenterade. Insättningspunkt för referensfiler ska alltid vara origo. 2 7

28 Ritningsram ska normalt läggas in med origo i nedre vänstra hörnet. 8.4 Namnregler för CAD-filer Modellfiler Vid namngivande av Modellfil så är grundreglerna som ska användas från Bygghandlingar 90 del 8. Modellen ska förses med en Namnruta, PNAMN Ritningsnr, Layoutbenämning, Ritningsdefinitionsfiler Ritningsnr. benämns utifrån SS , exempel B.7 Metod A. Det ska tillämpas så att filerna för samtliga teknikområden alltid har löpnummerkoden i samma positioner. Utfyllnad med understreck ( _ ) görs om inte alla positioner utnyttjas. Layout benämns samma som ritningsnummer på den ritning som visas i layouten. Ritningsdefinitionsfil benämns samma som Ritningsnr, men alla tecken som punkter, bindestreck och kolon ersätts av understreck ( _ ) Komplement- och basfiler Följande regler tillämpas om inte annat överenskommes i projektet. Dessa filer kan kopplas som extern referens eller läggas in som block, undantaget ritningsram. Ritningsram: Ska läggas in som block med blocknamn enligt ex. A1, A11, A3, A31. Standardtexter: yyyyyyy, där namnet således är valfritt utöver projektörsbeteckningen. Systemlinjer: PSEKNAT, PSYSLIN, PSTOMNAT, PMODUL beroende på vilken typ av som redovisas. Lokaliseringsfigur: PLOKFIG Skallinjal: PSKAnnn, där nnn är skalans siffervärde; 100 = 1:100 o.s.v. Norrpil: PNORRPIL 2 8

29 4.2.4 Övriga filer Bygghandlingar 90 del 8 eller projektöverenskomna namn tillämpas. 4.3 Namnruta instruktion Insättning Om inget annat avtalas ska namnrutor (ritningsstämplar) som tillhandahålls av AHS användas. Blocknamn och attribut i namnrutor får ej ändras. Namnrutor ska infogas som block i layout eller ritningsdefinitionsfil. Namnrutor ska läggas in som ett block på lager 0. Även modellfil förses med namnruta enligt Akademiska Hus mall. I modellen ska det dessutom framgå i vilket program, vilken version av programmet och eventuell applikation som har använts. Här avses de program och versioner som använts vid den senaste revideringen Namn Pnamn1 Pnamn2 Pnamn3 Pnamn4 Namnruta för A1-handling Stående namnruta för A1-handling Namnruta för A3/A4-handling Namnruta för modell 2 9

30 4.3.3 Metadata Den liggande namnrutan, Pnamn1, ska i första hand användas. 3 0

31 1. Ritningens innehåll. Här skriver man bl.a. in planbenämningen. 2. Här anges originalformatet på ritningen. 3. Originalskalan 4. Ritningsnummer 5. Ändringsbeteckning 6. Projektörens ev. uppdragsnummer 7. Ritad /konstruerad av 8. Handläggare 9. Datum 10. Ansvarig 11. Revideringsdatum eller relationshandlingsdatum. 12. Projektör. Namnet (och gärna orten) på firman 13. Lokaliseringsfigur. 14. Utrymme för ritningens status t.ex. RELATIONSHANDLING 15. Ledord för ändringstabell 16. Registerfastigheten 17. Anläggningsnummer utan kolontecken 18. Husdel 19. PlanID. Det är Akademiska Hus ID på planet som ska in här, kontakta ritningsadministratören på Akademiska Hus för rätt planid. 20. Ansvarig part. 21. Registreringsnummer. Vissa regioner använder ett s.k. registreringsnummer för att åstadkomma en unik identitet för en relationshandling. Om detta används förs det in här. 22. Uppdrag. Benämning på uppdrag. Oftast anläggningsbenämningen. 3 1

32 Modellens namnruta bör förstoras exempelvis 100 gånger och ska vara ifylld enligt nedanstående exempel: Namnrutan Pnamn4 i modellfil ska vara placerad så att den inte syns i layoutfönstret. Samordning ska ske, så att de olika disciplinernas namnrutor inte ska hamna på varandra. 3 2

33 4.4 Textdokument Med textdokument menas alla övriga handlingar, ej ritningar Tekniska beskrivningar Filnamnet bör vara en kombination av projektörsbeteckning (alltid första tecken), beskrivningstyp (TB, RB, MB) och angivande av beskrivningsdel, där del kan uttryckas med BSAB-kod. Namngivningen kan delvis vara beroende av hur den tekniskt sett lagras; i en eller flera filer. Om möjligt ska varje beskrivning vara en enda fil. Teknisk beskrivning TBxxxxx, där xxxxx är beskrivningsdel, t.ex. uttryckt som BSABkod Rumsbeskrivning delar. Mängdbeskrivning RBxxxxx, där xxxxx är eventuellt tillägg för uppdelning i olika MBxxxxx, där xxxxx används som i TB. Separata filer för försättsblad bör undvikas, men om de måste användas ges de namn efter principen TBFBxxx, där alltså FB infogas i namnet. Exempel: ARB1 = Arkitekt, rumsbeskrivning, hus 1. ATBG = Arkitekt, teknisk beskrivning, kapitel G. VTB57 = VVS, teknisk beskrivning, luftbehandling Dokumentationsfiler De filer som medlevereras som teknisk dokumentation för filleveransen namnges enligt nedanstående exempel om inte annat överenskommes. Handlingsförteckning HANDL Ritningsförteckning RFxxxxx, där xxxxx är kompletterande beteckning t.ex. för bygg - eller installationsdel, om det erfordras. Programvara PROGRAM Konfiguration KONFIGx, där x kan användas för numrering. Kataloger PKATSTR, för gemensam katalogstruktur Referensfiler PREFSTR, för principer för referensfiler Filförteckning FILER Lagerförteckning LAGER 3 3

34 5 DATAMEDIA Leverans till AHS (ritningsansvarig) skall ske på CD/DVD, alternativt E-post. 6 ÖVRIG DOKUMENTATION Dokumentation lämnas i digital form, se del 2 punkt 11. Alla filer skall ha dokumentidentifikation med uppgifter om utgivare (upphovsman/ företag), uppdragsnummer, ansvarig handläggare, dokumentbenämning, status, datering, projekt- och fastighetsuppgifter samt filnamnet, datering, sidnumrering och totalt antal sidor. 6.1 Underlag, bearbetning I de fall där en ritning tas fram genom bearbetning av befintliga filer eller inskannade pappersritningar ska noteringar i textform göras direkt i filen så att källan kan härledas. Vid ritningar som baseras på uppmätning med datainsamlande instrument ska datafilen sparas. Eventuella tidigare noteringar ska finnas kvar som historik. Namn på bearbetande företag ska finnas med. 6.2 Omfattning Handlingsförteckning Handlingsförteckningen ska redovisa vilka grupper av handlingar som ingår i leveransen samt förteckna samtliga dokument utom ritningarna (se nedan). För varje grupp ska i handlingsförteckningen anges dokumentnamn, dokumentnummer eller motsvarande samt datering, antal sidor, media (papper/fil) Ritningsförteckning Ritningar redovisas i separat förteckning enligt Bygghandlingar 90, del Programvara, konfiguration Uppgift om programvara som använts för levererade filer samt eventuellt motsvarande uppgifter om annat program/system använts för ursprungsfiler, version, bearbetning eller konvertering Konfiguration Eventuella inställningar som använts i programmet, t.ex. för utskrift ska anges. För CADprogram erfordras normalt följande dokumentation: Översättning mellan färger och linjebredder (.ctb-fil ). 3 4

35 Lagerinställning (på/av, färg) för olika ritningstyper. Om en utskrift tas fram som en rapport ur en databas behöver urvalskriterier eller motsvarande dokumenteras Referensfilstruktur Se fig. under kap. 1.1 i del Filförteckning Filförteckningen ska vara strukturerad på samma sätt som filerna är ordnade i kataloger och omfatta alla levererade filer med filnamn och innehåll (benämning). Länkningar till externa referenser ska framgå Lagerförteckning Lagerförteckning ska innehålla lagernamn, innehåll (beskrivning), linjetyp, arbetsfärg och plottfärg. 3 5

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering vid 3Dmodellering av byggnader Baserat på underlag från ritning och 3D-laserskanning Quality assurance work process for 3D modeling of buildings Based on data from drawing and 3D laser scanning Författare:

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Allmänna förutsättningar

Allmänna förutsättningar TRVK Bro 11 1 A Allmänna förutsättningar Eftersom supplementet ackumulerar tidigare ändringar av TRVK Bro 11 återges A i sin helhet. Observera att innehållet i vissa avsnitt skiljer sig från innehållet

Läs mer