KRAVSPECIFIKATION CAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION CAD"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej användas utanför Kommunförbundet Skåne Tidigare versioner: 6.0, ,

2 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION SYFTE TILLÄMPLIGHET BEGREPPSBESTÄMNINGAR 3 2 PROJEKTERING CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER DOKUMENTFILER PROGRAMVAROR PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M PLOTTNING FASTSTÄLLDA HANDLINGAR INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING INSÄTTNINGSPUNKT OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER RITNINGSDEFINITIONER EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING UTRYMMEN OCH AREOR 6 3 ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER RASTERFILER DOKUMENTFILER PROGRAMVAROR REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA 7 4 AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT 7 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET 7 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR 8

3 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 3 (12) 1 KRAVSPECIFIKATION 1.1 SYFTE Kravspecifikationens syfte är att styra CAD (Computer Aided Design) och annat digitalt arbete så att det digitala materialet som utnyttjas av aktörerna och av beställaren ges ett enhetligt format. Därmed underlättas projekteringen och materialet kan utnyttjas i förvaltningsskedet och i eventuella framtida omprojekteringar. Avsikten är att anvisa regler att följa vid projektering och vid inlämning av relationshandlingar. Kravspecifikationen är uppdelad i två delar. Den första delen benämnd Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar gäller samtliga Skånes kommuner. Den andra delen benämnd Bilaga till Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar är projektspecifik och tillgodoser de olika behov som varje enskild beställare kan kräva. Bilagan innehåller checklistor och formulär som skall användas under digital projektering och vid överlämnande av relationshandlingar. I kapitel 2 behandlas främst krav vid projekteringsarbete och i kapitel 3 anges krav för inlämnande av relationshandlingar. Tyngdpunkten i specifikationen ligger på CAD-användande, då denna är den mest komplexa delen i projekteringen. Kravspecifikationen är anpassad till de idag vanligaste standardformaten för datorsystem, program och projektering. Det bör påpekas att kravspecifikationen är en kravställande skrift och förutsätter en allmän kännedom om CAD. Vi vill också poängtera vikten av att komplettera kravspecifikationen med kompetent CAD-samordning inom ramen för respektive projekt. 1.2 TILLÄMPLIGHET Kravspecifikationen ingår som en bilaga till kontraktshandlingen och avser samtliga filer som skall överlämnas under projekteringen och efter projektets slut enligt avtal. 1.3 BEGREPPSBESTÄMNINGAR Se sid PROJEKTERING 2.1 CAD-SAMORDNING Alla aktörer skall samordna sitt projekteringsarbete med syfte att effektivisera och säkerställa framtagandet av ett projekts digitala handlingar. Till varje projekt skall utses en CAD-samordnare samt en CAD-ansvarig från respektive aktör som deltar i projektet. Vid projektering skall modellorienterat projektupplägg efterstävas. 2.2 CAD-SAMORDNARE Beställaren utser CAD-samordnare. Vid totalentreprenad utser entreprenören CAD-samordare efter godkännande av beställaren. CAD-samordnaren skall leda och samordna projektgruppens CAD-arbete med hänsyn till projektspecifika behov. Kriterier/grundkrav på godkänd CAD-samordarens kunskaper: Tillgång till de programvaror som krävs i bilaga till kravspecifikationen. Dokumenterad kunskap i projektet använda CAD-program. Kunskap i övriga programvaror nämnda i bilaga. Goda referenser från liknande uppdrag.

4 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 4 (12) CAD-SAMORDNAREN Skall: löpande kontrollera att kravspecifikationen följs av aktörerna. ansvara för att nödvändiga komplementfiler upprättas/används för gemensam ritningsinformation (ritningsblankett, namnruta, ritningsdefinitioner etc.) kalla till CAD-samordningsmöten. upprätta protokoll från CAD-samordningsmöten. Förslag till dagordning finns i bilaga, FORMULÄR 6. ansvara för att ritningsfiler med aktörernas ritningar distribueras till beställaren under projekteringens gång. CAD-samordnaren och beställaren beslutar i samråd med projektgruppen om media för leverans av digital information samt leveransintervall. vara kvalitetsansvarig avseende allt digitalt material framtaget för projektet. CADsamordnaren skall kontrollera att aktörerna har utfört egna kontroller för att uppfylla de krav som ställs i kravspecifikationen. Detta skall redovisas enligt bilaga, FORMULÄR CAD-ANSVARIG Varje aktör utser sin CAD-ansvarige i projektet CAD-ANSVARIG Skall: utföra kvalitetskontroller på eget digitalt material enligt bilaga, FORMULÄR 8. deltaga i CAD-samordningsmöten. ansvara för att kravspecifikationen följs inom den egna organisationen. ansvara för att erforderlig backup utföres. ansvara för att erforderlig kontroll mot datavirus genomförs. 2.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Ritningsfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Varje disciplin skall upprätta en separat modellfil. Krav på 3-dimensionell redovisning anges i bilagan under punkten Om detta krav ställs så skall modellfiler framställas med korrekta mått i 3D DOKUMENTFILER Dokumentfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Aktörer med andra program eller operativsystem utför och ansvarar för konvertering till ovan nämnda format PROGRAMVAROR Aktör skall inneha licens på all programvara som används för framställandet av handlingar i projektet PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL Projektgemensam projektpool (dokument/handlingscentral) kan upprättas. Användning av projektpool skall godkännas av beställaren. Leverantören skall ge information om hur projektpoolen skall hanteras. 2.5 REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING Bygghandlingar skall generellt utföras enligt gällande utgåva av Bygghandlingar 90.

5 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 5 (12) RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE Ritningsfiler, som överlämnas, skall uppfylla kravspecifikationen och ha följande generella utseende: måttriktiga inga dubbla objekt på varandra korrekta objektsmöten Ritningar skall numreras enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Flikar som definierar ritningar som är skapade från modellfil skall namnges med motsvarande namn som ritningen. För ritningar som är skapade med en ritningsdefinition per dwg-fil skall denna ha motsvarande namn som ritningen, t.ex. skall ritning A ha filnamnet A DWG LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M. CAD-ritningar skall skrivas ut med penntjocklekar i enlighet med beställarens krav som anges i bilagan under punkt Namnruta, intilliggande text och symboler skall utföras i enlighet med beställarens föreskrifter, se bilaga På handlingar skall dessutom framgå att ritningen är CAD-ritad och vilket underlag som använts för ritningen. Standardfont för textning skall vara ISOCP. Namnruta erhålles från beställaren. Alla ritningar skall förses med skallinjal graderad i meter inlagd på ritningsdefinitioner PLOTTNING Särskilda ritningar för teknisk samordning kan skrivas ut med olika färger för olika teknikområden m.m. Utförande och färger skall följa riktlinjerna i BH90 del 8, kapitel FASTSTÄLLDA HANDLINGAR Lagring av fastställda handlingar skall ske så att de inte kan ändras. Samtliga juridiska handlingar skall sparas i separat katalog/mapp så att dessa inte ändras under fortsatt projektering. Filerna kan sparas som plottfil (plt-fil) eller rasterfil. 2.6 INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING De i ritningsfilerna ingående delarna skall i alla tillämpliga fall följa lagerstandard som anges av beställaren i bilagan under INSÄTTNINGSPUNKT Ritningsmodeller skall ha en gemensam insättningspunkt. Denna skall dokumenteras i CADsamordningsprotokoll. För befintliga byggnader inhämtas insättningspunkten från beställaren OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER Ritningsfiler skall enbart innehålla definitioner som används i ritningen (inga oanvända block, lager, textstilar, måttsättningsstilar etc.) EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER Externt refererade ritningsfiler skall kopplas med relativa sökvägar. Om en aktör använder sig av externt refererade filer skall denne ansvara för att samtliga i ritningen ingående referenser tillhandahålles vid plottning.

6 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 6 (12) RITNINGSDEFINITIONER Ritningar som är utskrivna i ritningsdefinitioner skall levereras i detta format. Under projekteringstiden kan beställaren kräva att ritningsdefinitioner distribueras som plottfil. Krav om leverans och filformat för detta anges i bilagan EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER Aktör kan använda skrafferingsmönster och linjetyper som är egenhändigt skapade. Dessa skall då levereras tillsammans med filerna. Detta skall dokumenteras som bilaga till protokoll enligt formulär 6 under punkten OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING Om beställaren har krav på objektsorienterat ritande ställs kraven på vilken objektsmodell som skall användas samt vilka delar som skall ritas som objekt. Krav om objektsmodell anges i bilagan UTRYMMEN OCH AREOR Om beställaren har krav på areamätning i den digitala objektsmodellen skall detta ske enligt SS Krav om areamätning och vilka areor som skall mätas anges i bilagan ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER Relationshandlingar och tillhörande dokumentation skall överlämnas efter projektets slut i enlighet med kravspecifikationen och beställarens föreskrifter. Detta regleras i bilaga under punkten 3. Dessa skall levereras samlat på en CD- eller DVD-skiva, i nummerordning och ej komprimerade. 3.1 CAD-SAMORDNING CAD-samordaren skall leverera sammanställningsritningar innehållande samtliga installationer om beställaren har avtalat om detta. 3.2 CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN SKALL: sammanställa och leverera de handlingar anges av beställaren i bilagan under 3. leverera den projektspecifika bilagan till kravspecifikationen vid inlämnande av relationshandlingar. leverera protokoll från CAD-samordningsmöten vid inlämnande av relationshandlingar. kvalitetskontrollera samtliga discipliner/aktörer med avseende på att kravspecifikationen efterföljts. överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga 3.2 samt FORMULÄR CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SKALL: till CAD-samordnaren leverera egna digitalt upprättade handlingar i enlighet med beställarens krav på inlämnande av relationshandlingar. till CAD-samordnaren leverera dokumentation över lager, och annan från standard avvikande definitioner. till CAD-samordnaren överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga 3.3 samt FORMULÄR 8.

7 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 7 (12) 3.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Vid inlämnande av relationshandlingar skall ritningsfiler levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Om det vid projekteringens start finns digitalt material som är uppbyggt enligt modellorienterat ritande skall det ursprungliga materialet uppdateras till relationshandling även om ritningsutsnitten vid projekteringen skiljer sig från ursprungsritningarna. De delar som påverkats under ombyggnaden skall uppdateras med nytt relationshandlingsdatum RASTERFILER CAD ritningar skall även levereras som rasterfiler för att kunna användas vid förvaltning. Krav på hur dessa skall levereras anges i bilagan DOKUMENTFILER Dokumentfiler såsom CAD-samordningsmöten, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, o.d. skall levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt PROGRAMVAROR Vid inlämnande av filer skall det tydligt framgå i Specifikation av överlämnande relationshandlingar/datafiler vilka program som använts, se bilaga samt FORMULÄR REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT Med ändring av ABK96 7 har beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, modeller och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda vid projektering utnyttjade datafiler. Vidare har beställaren full nyttjanderätt för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. För originalhandlingar framställda med datorstöd gäller att äganderätten gäller såväl transparent arkivbeständig ritningskopia till utskriften/utplottad originalhandling som kopia av datormedia (cd rom). Ovanstående handlingar skall överlämnas till beställaren efter projektets slut i enlighet med beställarens föreskrifter vilka framgår av bilagan under punkten 4. Beställaren har ingen skyldighet att anlita medlemmar från ursprungliga aktörer för framtida uppdrag som har sin följd av eller ursprung från uppdraget. 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET Med ändring av ABK föreskrivs: Aktörer åläggs att arkivhålla hela bygghandlingen, inklusive ritnings- och dokumentfiler i tio år efter projektets avslutande. Arkiveringen skall ske på ett säkert sätt. CD- eller DVD-skiva som levereras till beställaren skall ha arkivbeständighet i minst 10 år.

8 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 8 (12) 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR AKTÖR Begreppet aktör används i denna skrift och ersätter projektör, konsult, entreprenör m.fl. (C4 Teknik) APPLIKATIONSPROGRAM Ett applikationsprogram är en påbyggnad på en standardprogramvara. Inom CAD-världen finns det ett antal stora CAD-system för generella tillämpningar. I Sverige har olika programvaruhus med sådana generella CAD-system som grund utvecklat speciella applikationsprogram för bl a. bygg. (Bygghandlingar 90, del 8) ATTRIBUT Attribut är en datateknisk benämning på egenskaper som knyts till objekt. Objektet vägg kan t ex. ha attributet "tjocklek" med värdet 200. (Bygghandlingar 90, del 8) BASFIL En basfil innehåller information på en grupp av lager. Basfilens innehåll kan jämföras med basritningar i Bygghandlingar 90 del 1. (Bygghandlingar 90, del 8) BLOCK Ritelement kan grupperas tillsammans för att bilda ett större eller mer komplext objekt. (AutoCAD LT) BYGGDEL Byggdelar är de funktionella objekt som definieras i BSAB-systemets P2-tabell. Exempel är fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD CAD står för Computer Aided Design, vilket bör översättas datorstödd projektering och inte enbart datorstött ritarbete. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD-FIL CAD-fil är ett samlingsbegrepp för alla filer som innehåller delar av det som blir grafik på den slutliga ritningen. De är ritningsfil, modellfil, ritningsdefinitionsfil, plottfil och komplementfil. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD-RITNING Med CAD-ritning avses en ritning som har tagits fram med hjälp av något CAD-program. (Bygghandlingar 90, del 8) CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) Rasterformat och strategi utvecklat för att gå från en i stort sett helt pappersbaserad hantering av teknisk information till en rationell datorstödd hantering av teknisk information i alla stadier av produktlivscykeln. (CAD Studion AB) CCITT G4 komprimering Kompressionsalgoritm för att skapa mindre rasterfiler utan att tappa för mycket kvalitet. Används ofta till CALS- och TIF-formaten. (CAD Studion AB) DATABAS En databas är en mängd data som är strukturerade så att de kan förändras, sorteras och genomsökas, ofta på ett standardiserat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) DXF (drawing interchange format) Format för ritningsutväxling. (AutoCAD LT)

9 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 9 (12) ELEMENT Ett eller flera grafiska objekt, t ex text, måttsättningar, linjer, cirklar eller sammansatta linjer som behandlas som ett enda element när det gäller skapande, manipulering och ändring. Kallas även objekt. (AutoCAD LT) ENTITET är de "byggstenar" programmet använder, t ex linjer och cirklar (CAD Studion AB) EXTERNREFERENS En ritningsfil som är länkad (eller kopplad) till en annan ritning. (AutoCAD LT) FI2XML Informationssamverkan mellan olika informationssystem kan ske via ett gemensamt gränssnitt baserat på FI2002 grunddatabasstruktur. FI2002 har skapat ett filformat baserat på syntaxen i XML för import resp. export av förvaltningsinformation. Denna gränssnittsdefinition utgör en grund för informationsöverföring mellan olika informationssystem. Se även XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) FILLÅSNING En teknik som förhindrar att en fil bearbetas av fler än ett program eller användare åt gången genom att se till att en fil som används av en användare blir otillgänglig för andra. En fil kan låsas för läsning eller skrivning. (AutoCAD LT) FRYSA Att ignorera objekten i vissa lager. Objekt i frusna lager varken visas, genereras om eller plottas. Frysning av lager förkortar tiden för omgenerering. (AutoCAD LT) HYBRIDFIL En hybridfil är en kombination av vektor- och rastergrafik. Ett pappersoriginal kan skannas in som rastergrafik och användas som underlag. Utvalda delar kan raderas i rastergrafiken och kompletteras med ny information med hjälp av ett CAD program som använder sig av vektorgrafik. Vid utskrift skrivs rasteroch vektorgrafik ut tillsammans. (CAD Studion AB) GRAFIK FIL Se RASTERFILER/RASTERGRAFIK (CAD Studion AB) INTEGRERAD CAD-PROJEKTERING Integrerad CAD-projektering innebär att man förutom samordnad CAD-projektering har gemensam lagring och administration av informationen i en projektpool eller motsvarande arrangemang. (Bygghandlingar 90, del 8) IFC (Industry Foundation Classes) Internationell standard för informationsutbyte mellan olika CAD-system. Utväxling av information kan även ske till beräknings- och förvaltningssystem m.fl. (CAD Studion AB) KOMPLEMENTFIL Filer som knyts till ritningsdefinitionsfiler, innehållande t ex. namnruta, lokaliseringsfigur, standardtexter och teckenförklaringar i ritningens textfält, kallas komplementfiler. (Bygghandlingar 90, del 8) LAGER En logisk gruppering av data, likt ett genomskinligt överlägg på en ritning. Lager kan visas antingen individuellt eller i kombination. (AutoCAD LT) Metod för strukturering av grafiska element. Lager kan ges namn eller nummer. Lagernamnen utformas ofta för att kunna sortera och gruppera lager efter olika begrepp eller kriterier. Lager kan också kallas t ex. skikt eller nivåer. (Bygghandlingar 90, del 8)

10 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 10 (12) LAGERFIL Lagerfiler innehåller en lista över de lager ur modell- och referensfiler som används för en bestämd typ av ritning, t ex. måttsättnings- och undertaksritningar. (Bygghandlingar 90, del 8) LINJETYP Bestämmer utseendet på en linje eller kurva. Exempelvis har en heldragen linje en annan linjetyp än en streckad linje. Kallas även linjefont. (AutoCAD LT) LTSCALE Bestämmer den globala skalfaktorn för samtliga linjer i ritningen. Denna skala bestämmer avståndet och längd på brutna (icke heldragna) linjer, t.ex. streckade och punktstreckade linjer. Se även PSLTSCALE. (CAD Studion AB) MODELL En två- eller tredimensionell representation av ett objekt. (AutoCAD LT) MODELLAREA AutoCAD:s "arbetsyta" där man utför ritnings- och konstruktionsarbetet för den 2D- eller 3D- modell av objektet man vill återge. (eng.: Model Space) MODELLERING Att grafiskt beskriva ett geometriskt objekt. (AutoCAD LT) MODELLFIL Modellfiler innehåller avbildningen av byggnaden och all information som är direkt lägesanknuten till denna. (Bygghandlingar 90, del 8) MODELLORIENTERAD CAD Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar det aktuella byggnadsverket. Modellen/modellerna presenteras på ritningar och i andra dokument. (Bygghandlingar 90, del 8) MODELLRYMDEN En av de två primära rymder i vilka objekt i CAD-representation existerar. En geometrisk modell placeras vanligen i en tredimensionell koordinatrymd kallad modellrymden. Valda vyer samt anteckningar om modellen placeras i pappersrymden. (AutoCAD LT) OBJEKT Se element. (AutoCAD LT) Med objekt avses information i datorn som representerar verkliga fysiska företeelser i det färdiga byggnadsverket. De kan t ex. vara fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) OMGENERERA Att uppdatera en ritningsdatabas, ofta genom att räkna om skärmkoordinaterna från databasen. (AutoCAD LT) PAPPERSAREA I pappersarean (Paper Space) i AutoCAD arrangeras olika vyer av modellen avsedda för plottning. (CAD Studion AB) PAPPERSRYMDEN Ett läge i CAD-systemet där det skapas en färdig layout för utskrift eller plottning till skillnad från att utföra ritnings- eller konstruktionsarbete. Det är i modellrymden ritningen skapas. (AutoCAD LT)

11 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 11 (12) PDF-FORMAT PDF är ett filformat som står för portable document file. Filformatet ger en höggradig kontroll över layouten. Dokumentet skapas med hjälp av Adobe Acrobat PDF Writer. En PDF kan läsas på vilken dator som helst med hjälp av Acrobat reader som finns att hämta gratis på Internet. (Adobe) PLOTTFIL En plottfil är en speciell form av ritningsfil, vilken är en lagrad version av de data som sänds till plotter eller skrivare vid utskrift. (Bygghandlingar 90, del 8) POINT Applikationer (program) som baserar sig på AutoCAD och tillför funktioner till grundprogrammet. Varumärke för CADPOINT AB. PRESENTATION Presentation av en modell kan vara grafisk på t ex. en ritning, och icke-grafisk i t ex. en mängdförteckning. Modellen kan presenteras på flera olika sätt. (jfr. representation) (Bygghandlingar 90, del 8) PROJEKTPOOL Med projektpool avses en plats för gemensam lagring av filer. Till poolen kan knytas olika administrativa rutiner som kontroll- och versionshantering. (Bygghandlingar 90, del 8) PRODUKTMODELL En produktmodell utgörs av en samling objekt, som i byggfallet beskriver byggnadsverket. Till objekten i produktmodellen kan olika slags information knytas bl a med hjälp av så kallade attribut. För att modellen skall bli sammanhängande har också objekten relationer till varandra. (Bygghandlingar 90, del 8) PSLTSCALE Variablen (kan endast vara på eller av) bestämmer om brutna (icke heldragna) linjer skall skalas lika i fönster med varierande inställningar av skala i pappersrymden. Då PSLTSCALE är på skall LTSCALE vara satt till skalan 1. Se även LTSCALE. (CAD Studion AB) RASTERFILER/RASTERGRAFIK Rastergrafik är en avbildning av grafik i form av ett punktmönster. Kan även kallas punktgrafik. (Projektörssamverkan med datorstöd) REFERENS Referens används i ritningsinformationsfilen för att hålla datoradressen till modellfiler. (Bygghandlingar 90, del 8) REFERENSFILER Referensfiler är en generell beteckning på filer som man refererar till, t ex. modellfiler. Refererade filer kan styras i fråga om lageregenskaper men kan inte redigeras på annat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) REPRESENTATION Representation är en beskrivning av verkligheten som med nödvändighet måste vara förenklad. Det kan t ex. vara de data om en byggnad som lagras i en modell. (Jfr presentation.) (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSDEFINITIONSFIL Ritningsdefinitionsfilen innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med den grafik som hör till en viss ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSFIL Ritningsfilen är en fil som direkt motsvarar den utskrivna ritningen i en bestämd version. Den kan utgöra en "frusen" representation av modellfiler och andra filer som definieras i ritningsdefinitionsfilen. (Bygghandlingar 90, del 8)

12 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 12 (12) RITNINGSINFORMATIONSFIL Ritningsinformationsfilen innehåller uppgifter om projektet, ritningen, referenser m m. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSKOMPLEMENT Ritningskomplement avser ritningsblankett, namnruta, teckenförklaringar och andra element. Tillsammans med presentationen av modellen bygger de upp en ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSORIENTERAD CAD Ritningsorienterad CAD är en ren efterbildning av det manuella sättet att framställa ritningar. Varje CAD-fil innehåller ritningsblankett med namnruta samt grafik som avbildar en del av byggnadsverket i en vald presentationsskala. (Bygghandlingar 90, del 8) SAMORDNAD CAD-PROJEKTERING Samordnad CAD-projektering innebär att man i projektet har en överenskommen struktur och geometri som används för utbyte. Varje part kan själv välja hur informationen hanteras i det egna systemet. (Bygghandlingar 90, del 8) TIF (Tagged Image Format) Rasterformat som utvecklats till en industristandard. (CAD Studion AB) TINA Att visa tidigare frysta lager. (AutoCAD LT) WORKFLOW Workflow är ett begrepp som används i bl.a. datorstödda dokumenthanteringssystem. Det är ett fördefinierat flöde för olika dokumenttyper via angivna personer eller grupper. Genom kommentarer, godkännande eller andra reaktioner skapas information kring dokumenten som både avsändare och mottagare kan utnyttja. (Bygghandlingar 90, del 8) VY En grafisk beskrivning av en modell från en viss punkt (betraktningspunkt) i rummet. (AutoCAD LT) XML XML står för extensible Markup Language. XML är en standard eller snarare en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt. XML kan användas för webbplatspublicering och för datautbyte. Se även FI2XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) Anmärkning: Begreppen (Bygghandling 90, del 8 resp. AutoCAD LT) anger källan.

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

HANDBOK. till mätningskungörelsen. Databaser. En handbok utgiven av Lantmäteriverket

HANDBOK. till mätningskungörelsen. Databaser. En handbok utgiven av Lantmäteriverket HANDBOK till mätningskungörelsen Databaser En handbok utgiven av Lantmäteriverket Gävle 1997 Grafisk utformning, Muriel Bjureberg, LMV Layout omslag, Mona Olsson och Muriel Bjureberg, LMV Copyright Statens

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering vid 3Dmodellering av byggnader Baserat på underlag från ritning och 3D-laserskanning Quality assurance work process for 3D modeling of buildings Based on data from drawing and 3D laser scanning Författare:

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer