KRAVSPECIFIKATION CAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION CAD"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej användas utanför Kommunförbundet Skåne Tidigare versioner: 6.0, ,

2 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION SYFTE TILLÄMPLIGHET BEGREPPSBESTÄMNINGAR 3 2 PROJEKTERING CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER DOKUMENTFILER PROGRAMVAROR PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M PLOTTNING FASTSTÄLLDA HANDLINGAR INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING INSÄTTNINGSPUNKT OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER RITNINGSDEFINITIONER EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING UTRYMMEN OCH AREOR 6 3 ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER RASTERFILER DOKUMENTFILER PROGRAMVAROR REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA 7 4 AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT 7 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET 7 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR 8

3 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 3 (12) 1 KRAVSPECIFIKATION 1.1 SYFTE Kravspecifikationens syfte är att styra CAD (Computer Aided Design) och annat digitalt arbete så att det digitala materialet som utnyttjas av aktörerna och av beställaren ges ett enhetligt format. Därmed underlättas projekteringen och materialet kan utnyttjas i förvaltningsskedet och i eventuella framtida omprojekteringar. Avsikten är att anvisa regler att följa vid projektering och vid inlämning av relationshandlingar. Kravspecifikationen är uppdelad i två delar. Den första delen benämnd Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar gäller samtliga Skånes kommuner. Den andra delen benämnd Bilaga till Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar är projektspecifik och tillgodoser de olika behov som varje enskild beställare kan kräva. Bilagan innehåller checklistor och formulär som skall användas under digital projektering och vid överlämnande av relationshandlingar. I kapitel 2 behandlas främst krav vid projekteringsarbete och i kapitel 3 anges krav för inlämnande av relationshandlingar. Tyngdpunkten i specifikationen ligger på CAD-användande, då denna är den mest komplexa delen i projekteringen. Kravspecifikationen är anpassad till de idag vanligaste standardformaten för datorsystem, program och projektering. Det bör påpekas att kravspecifikationen är en kravställande skrift och förutsätter en allmän kännedom om CAD. Vi vill också poängtera vikten av att komplettera kravspecifikationen med kompetent CAD-samordning inom ramen för respektive projekt. 1.2 TILLÄMPLIGHET Kravspecifikationen ingår som en bilaga till kontraktshandlingen och avser samtliga filer som skall överlämnas under projekteringen och efter projektets slut enligt avtal. 1.3 BEGREPPSBESTÄMNINGAR Se sid PROJEKTERING 2.1 CAD-SAMORDNING Alla aktörer skall samordna sitt projekteringsarbete med syfte att effektivisera och säkerställa framtagandet av ett projekts digitala handlingar. Till varje projekt skall utses en CAD-samordnare samt en CAD-ansvarig från respektive aktör som deltar i projektet. Vid projektering skall modellorienterat projektupplägg efterstävas. 2.2 CAD-SAMORDNARE Beställaren utser CAD-samordnare. Vid totalentreprenad utser entreprenören CAD-samordare efter godkännande av beställaren. CAD-samordnaren skall leda och samordna projektgruppens CAD-arbete med hänsyn till projektspecifika behov. Kriterier/grundkrav på godkänd CAD-samordarens kunskaper: Tillgång till de programvaror som krävs i bilaga till kravspecifikationen. Dokumenterad kunskap i projektet använda CAD-program. Kunskap i övriga programvaror nämnda i bilaga. Goda referenser från liknande uppdrag.

4 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 4 (12) CAD-SAMORDNAREN Skall: löpande kontrollera att kravspecifikationen följs av aktörerna. ansvara för att nödvändiga komplementfiler upprättas/används för gemensam ritningsinformation (ritningsblankett, namnruta, ritningsdefinitioner etc.) kalla till CAD-samordningsmöten. upprätta protokoll från CAD-samordningsmöten. Förslag till dagordning finns i bilaga, FORMULÄR 6. ansvara för att ritningsfiler med aktörernas ritningar distribueras till beställaren under projekteringens gång. CAD-samordnaren och beställaren beslutar i samråd med projektgruppen om media för leverans av digital information samt leveransintervall. vara kvalitetsansvarig avseende allt digitalt material framtaget för projektet. CADsamordnaren skall kontrollera att aktörerna har utfört egna kontroller för att uppfylla de krav som ställs i kravspecifikationen. Detta skall redovisas enligt bilaga, FORMULÄR CAD-ANSVARIG Varje aktör utser sin CAD-ansvarige i projektet CAD-ANSVARIG Skall: utföra kvalitetskontroller på eget digitalt material enligt bilaga, FORMULÄR 8. deltaga i CAD-samordningsmöten. ansvara för att kravspecifikationen följs inom den egna organisationen. ansvara för att erforderlig backup utföres. ansvara för att erforderlig kontroll mot datavirus genomförs. 2.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Ritningsfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Varje disciplin skall upprätta en separat modellfil. Krav på 3-dimensionell redovisning anges i bilagan under punkten Om detta krav ställs så skall modellfiler framställas med korrekta mått i 3D DOKUMENTFILER Dokumentfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Aktörer med andra program eller operativsystem utför och ansvarar för konvertering till ovan nämnda format PROGRAMVAROR Aktör skall inneha licens på all programvara som används för framställandet av handlingar i projektet PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL Projektgemensam projektpool (dokument/handlingscentral) kan upprättas. Användning av projektpool skall godkännas av beställaren. Leverantören skall ge information om hur projektpoolen skall hanteras. 2.5 REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING Bygghandlingar skall generellt utföras enligt gällande utgåva av Bygghandlingar 90.

5 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 5 (12) RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE Ritningsfiler, som överlämnas, skall uppfylla kravspecifikationen och ha följande generella utseende: måttriktiga inga dubbla objekt på varandra korrekta objektsmöten Ritningar skall numreras enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Flikar som definierar ritningar som är skapade från modellfil skall namnges med motsvarande namn som ritningen. För ritningar som är skapade med en ritningsdefinition per dwg-fil skall denna ha motsvarande namn som ritningen, t.ex. skall ritning A ha filnamnet A DWG LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M. CAD-ritningar skall skrivas ut med penntjocklekar i enlighet med beställarens krav som anges i bilagan under punkt Namnruta, intilliggande text och symboler skall utföras i enlighet med beställarens föreskrifter, se bilaga På handlingar skall dessutom framgå att ritningen är CAD-ritad och vilket underlag som använts för ritningen. Standardfont för textning skall vara ISOCP. Namnruta erhålles från beställaren. Alla ritningar skall förses med skallinjal graderad i meter inlagd på ritningsdefinitioner PLOTTNING Särskilda ritningar för teknisk samordning kan skrivas ut med olika färger för olika teknikområden m.m. Utförande och färger skall följa riktlinjerna i BH90 del 8, kapitel FASTSTÄLLDA HANDLINGAR Lagring av fastställda handlingar skall ske så att de inte kan ändras. Samtliga juridiska handlingar skall sparas i separat katalog/mapp så att dessa inte ändras under fortsatt projektering. Filerna kan sparas som plottfil (plt-fil) eller rasterfil. 2.6 INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING De i ritningsfilerna ingående delarna skall i alla tillämpliga fall följa lagerstandard som anges av beställaren i bilagan under INSÄTTNINGSPUNKT Ritningsmodeller skall ha en gemensam insättningspunkt. Denna skall dokumenteras i CADsamordningsprotokoll. För befintliga byggnader inhämtas insättningspunkten från beställaren OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER Ritningsfiler skall enbart innehålla definitioner som används i ritningen (inga oanvända block, lager, textstilar, måttsättningsstilar etc.) EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER Externt refererade ritningsfiler skall kopplas med relativa sökvägar. Om en aktör använder sig av externt refererade filer skall denne ansvara för att samtliga i ritningen ingående referenser tillhandahålles vid plottning.

6 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 6 (12) RITNINGSDEFINITIONER Ritningar som är utskrivna i ritningsdefinitioner skall levereras i detta format. Under projekteringstiden kan beställaren kräva att ritningsdefinitioner distribueras som plottfil. Krav om leverans och filformat för detta anges i bilagan EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER Aktör kan använda skrafferingsmönster och linjetyper som är egenhändigt skapade. Dessa skall då levereras tillsammans med filerna. Detta skall dokumenteras som bilaga till protokoll enligt formulär 6 under punkten OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING Om beställaren har krav på objektsorienterat ritande ställs kraven på vilken objektsmodell som skall användas samt vilka delar som skall ritas som objekt. Krav om objektsmodell anges i bilagan UTRYMMEN OCH AREOR Om beställaren har krav på areamätning i den digitala objektsmodellen skall detta ske enligt SS Krav om areamätning och vilka areor som skall mätas anges i bilagan ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER Relationshandlingar och tillhörande dokumentation skall överlämnas efter projektets slut i enlighet med kravspecifikationen och beställarens föreskrifter. Detta regleras i bilaga under punkten 3. Dessa skall levereras samlat på en CD- eller DVD-skiva, i nummerordning och ej komprimerade. 3.1 CAD-SAMORDNING CAD-samordaren skall leverera sammanställningsritningar innehållande samtliga installationer om beställaren har avtalat om detta. 3.2 CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN SKALL: sammanställa och leverera de handlingar anges av beställaren i bilagan under 3. leverera den projektspecifika bilagan till kravspecifikationen vid inlämnande av relationshandlingar. leverera protokoll från CAD-samordningsmöten vid inlämnande av relationshandlingar. kvalitetskontrollera samtliga discipliner/aktörer med avseende på att kravspecifikationen efterföljts. överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga 3.2 samt FORMULÄR CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SKALL: till CAD-samordnaren leverera egna digitalt upprättade handlingar i enlighet med beställarens krav på inlämnande av relationshandlingar. till CAD-samordnaren leverera dokumentation över lager, och annan från standard avvikande definitioner. till CAD-samordnaren överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga 3.3 samt FORMULÄR 8.

7 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 7 (12) 3.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Vid inlämnande av relationshandlingar skall ritningsfiler levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Om det vid projekteringens start finns digitalt material som är uppbyggt enligt modellorienterat ritande skall det ursprungliga materialet uppdateras till relationshandling även om ritningsutsnitten vid projekteringen skiljer sig från ursprungsritningarna. De delar som påverkats under ombyggnaden skall uppdateras med nytt relationshandlingsdatum RASTERFILER CAD ritningar skall även levereras som rasterfiler för att kunna användas vid förvaltning. Krav på hur dessa skall levereras anges i bilagan DOKUMENTFILER Dokumentfiler såsom CAD-samordningsmöten, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, o.d. skall levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt PROGRAMVAROR Vid inlämnande av filer skall det tydligt framgå i Specifikation av överlämnande relationshandlingar/datafiler vilka program som använts, se bilaga samt FORMULÄR REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT Med ändring av ABK96 7 har beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, modeller och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda vid projektering utnyttjade datafiler. Vidare har beställaren full nyttjanderätt för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. För originalhandlingar framställda med datorstöd gäller att äganderätten gäller såväl transparent arkivbeständig ritningskopia till utskriften/utplottad originalhandling som kopia av datormedia (cd rom). Ovanstående handlingar skall överlämnas till beställaren efter projektets slut i enlighet med beställarens föreskrifter vilka framgår av bilagan under punkten 4. Beställaren har ingen skyldighet att anlita medlemmar från ursprungliga aktörer för framtida uppdrag som har sin följd av eller ursprung från uppdraget. 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET Med ändring av ABK föreskrivs: Aktörer åläggs att arkivhålla hela bygghandlingen, inklusive ritnings- och dokumentfiler i tio år efter projektets avslutande. Arkiveringen skall ske på ett säkert sätt. CD- eller DVD-skiva som levereras till beställaren skall ha arkivbeständighet i minst 10 år.

8 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 8 (12) 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR AKTÖR Begreppet aktör används i denna skrift och ersätter projektör, konsult, entreprenör m.fl. (C4 Teknik) APPLIKATIONSPROGRAM Ett applikationsprogram är en påbyggnad på en standardprogramvara. Inom CAD-världen finns det ett antal stora CAD-system för generella tillämpningar. I Sverige har olika programvaruhus med sådana generella CAD-system som grund utvecklat speciella applikationsprogram för bl a. bygg. (Bygghandlingar 90, del 8) ATTRIBUT Attribut är en datateknisk benämning på egenskaper som knyts till objekt. Objektet vägg kan t ex. ha attributet "tjocklek" med värdet 200. (Bygghandlingar 90, del 8) BASFIL En basfil innehåller information på en grupp av lager. Basfilens innehåll kan jämföras med basritningar i Bygghandlingar 90 del 1. (Bygghandlingar 90, del 8) BLOCK Ritelement kan grupperas tillsammans för att bilda ett större eller mer komplext objekt. (AutoCAD LT) BYGGDEL Byggdelar är de funktionella objekt som definieras i BSAB-systemets P2-tabell. Exempel är fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD CAD står för Computer Aided Design, vilket bör översättas datorstödd projektering och inte enbart datorstött ritarbete. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD-FIL CAD-fil är ett samlingsbegrepp för alla filer som innehåller delar av det som blir grafik på den slutliga ritningen. De är ritningsfil, modellfil, ritningsdefinitionsfil, plottfil och komplementfil. (Bygghandlingar 90, del 8) CAD-RITNING Med CAD-ritning avses en ritning som har tagits fram med hjälp av något CAD-program. (Bygghandlingar 90, del 8) CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) Rasterformat och strategi utvecklat för att gå från en i stort sett helt pappersbaserad hantering av teknisk information till en rationell datorstödd hantering av teknisk information i alla stadier av produktlivscykeln. (CAD Studion AB) CCITT G4 komprimering Kompressionsalgoritm för att skapa mindre rasterfiler utan att tappa för mycket kvalitet. Används ofta till CALS- och TIF-formaten. (CAD Studion AB) DATABAS En databas är en mängd data som är strukturerade så att de kan förändras, sorteras och genomsökas, ofta på ett standardiserat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) DXF (drawing interchange format) Format för ritningsutväxling. (AutoCAD LT)

9 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 9 (12) ELEMENT Ett eller flera grafiska objekt, t ex text, måttsättningar, linjer, cirklar eller sammansatta linjer som behandlas som ett enda element när det gäller skapande, manipulering och ändring. Kallas även objekt. (AutoCAD LT) ENTITET är de "byggstenar" programmet använder, t ex linjer och cirklar (CAD Studion AB) EXTERNREFERENS En ritningsfil som är länkad (eller kopplad) till en annan ritning. (AutoCAD LT) FI2XML Informationssamverkan mellan olika informationssystem kan ske via ett gemensamt gränssnitt baserat på FI2002 grunddatabasstruktur. FI2002 har skapat ett filformat baserat på syntaxen i XML för import resp. export av förvaltningsinformation. Denna gränssnittsdefinition utgör en grund för informationsöverföring mellan olika informationssystem. Se även XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) FILLÅSNING En teknik som förhindrar att en fil bearbetas av fler än ett program eller användare åt gången genom att se till att en fil som används av en användare blir otillgänglig för andra. En fil kan låsas för läsning eller skrivning. (AutoCAD LT) FRYSA Att ignorera objekten i vissa lager. Objekt i frusna lager varken visas, genereras om eller plottas. Frysning av lager förkortar tiden för omgenerering. (AutoCAD LT) HYBRIDFIL En hybridfil är en kombination av vektor- och rastergrafik. Ett pappersoriginal kan skannas in som rastergrafik och användas som underlag. Utvalda delar kan raderas i rastergrafiken och kompletteras med ny information med hjälp av ett CAD program som använder sig av vektorgrafik. Vid utskrift skrivs rasteroch vektorgrafik ut tillsammans. (CAD Studion AB) GRAFIK FIL Se RASTERFILER/RASTERGRAFIK (CAD Studion AB) INTEGRERAD CAD-PROJEKTERING Integrerad CAD-projektering innebär att man förutom samordnad CAD-projektering har gemensam lagring och administration av informationen i en projektpool eller motsvarande arrangemang. (Bygghandlingar 90, del 8) IFC (Industry Foundation Classes) Internationell standard för informationsutbyte mellan olika CAD-system. Utväxling av information kan även ske till beräknings- och förvaltningssystem m.fl. (CAD Studion AB) KOMPLEMENTFIL Filer som knyts till ritningsdefinitionsfiler, innehållande t ex. namnruta, lokaliseringsfigur, standardtexter och teckenförklaringar i ritningens textfält, kallas komplementfiler. (Bygghandlingar 90, del 8) LAGER En logisk gruppering av data, likt ett genomskinligt överlägg på en ritning. Lager kan visas antingen individuellt eller i kombination. (AutoCAD LT) Metod för strukturering av grafiska element. Lager kan ges namn eller nummer. Lagernamnen utformas ofta för att kunna sortera och gruppera lager efter olika begrepp eller kriterier. Lager kan också kallas t ex. skikt eller nivåer. (Bygghandlingar 90, del 8)

10 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 10 (12) LAGERFIL Lagerfiler innehåller en lista över de lager ur modell- och referensfiler som används för en bestämd typ av ritning, t ex. måttsättnings- och undertaksritningar. (Bygghandlingar 90, del 8) LINJETYP Bestämmer utseendet på en linje eller kurva. Exempelvis har en heldragen linje en annan linjetyp än en streckad linje. Kallas även linjefont. (AutoCAD LT) LTSCALE Bestämmer den globala skalfaktorn för samtliga linjer i ritningen. Denna skala bestämmer avståndet och längd på brutna (icke heldragna) linjer, t.ex. streckade och punktstreckade linjer. Se även PSLTSCALE. (CAD Studion AB) MODELL En två- eller tredimensionell representation av ett objekt. (AutoCAD LT) MODELLAREA AutoCAD:s "arbetsyta" där man utför ritnings- och konstruktionsarbetet för den 2D- eller 3D- modell av objektet man vill återge. (eng.: Model Space) MODELLERING Att grafiskt beskriva ett geometriskt objekt. (AutoCAD LT) MODELLFIL Modellfiler innehåller avbildningen av byggnaden och all information som är direkt lägesanknuten till denna. (Bygghandlingar 90, del 8) MODELLORIENTERAD CAD Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar det aktuella byggnadsverket. Modellen/modellerna presenteras på ritningar och i andra dokument. (Bygghandlingar 90, del 8) MODELLRYMDEN En av de två primära rymder i vilka objekt i CAD-representation existerar. En geometrisk modell placeras vanligen i en tredimensionell koordinatrymd kallad modellrymden. Valda vyer samt anteckningar om modellen placeras i pappersrymden. (AutoCAD LT) OBJEKT Se element. (AutoCAD LT) Med objekt avses information i datorn som representerar verkliga fysiska företeelser i det färdiga byggnadsverket. De kan t ex. vara fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) OMGENERERA Att uppdatera en ritningsdatabas, ofta genom att räkna om skärmkoordinaterna från databasen. (AutoCAD LT) PAPPERSAREA I pappersarean (Paper Space) i AutoCAD arrangeras olika vyer av modellen avsedda för plottning. (CAD Studion AB) PAPPERSRYMDEN Ett läge i CAD-systemet där det skapas en färdig layout för utskrift eller plottning till skillnad från att utföra ritnings- eller konstruktionsarbete. Det är i modellrymden ritningen skapas. (AutoCAD LT)

11 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 11 (12) PDF-FORMAT PDF är ett filformat som står för portable document file. Filformatet ger en höggradig kontroll över layouten. Dokumentet skapas med hjälp av Adobe Acrobat PDF Writer. En PDF kan läsas på vilken dator som helst med hjälp av Acrobat reader som finns att hämta gratis på Internet. (Adobe) PLOTTFIL En plottfil är en speciell form av ritningsfil, vilken är en lagrad version av de data som sänds till plotter eller skrivare vid utskrift. (Bygghandlingar 90, del 8) POINT Applikationer (program) som baserar sig på AutoCAD och tillför funktioner till grundprogrammet. Varumärke för CADPOINT AB. PRESENTATION Presentation av en modell kan vara grafisk på t ex. en ritning, och icke-grafisk i t ex. en mängdförteckning. Modellen kan presenteras på flera olika sätt. (jfr. representation) (Bygghandlingar 90, del 8) PROJEKTPOOL Med projektpool avses en plats för gemensam lagring av filer. Till poolen kan knytas olika administrativa rutiner som kontroll- och versionshantering. (Bygghandlingar 90, del 8) PRODUKTMODELL En produktmodell utgörs av en samling objekt, som i byggfallet beskriver byggnadsverket. Till objekten i produktmodellen kan olika slags information knytas bl a med hjälp av så kallade attribut. För att modellen skall bli sammanhängande har också objekten relationer till varandra. (Bygghandlingar 90, del 8) PSLTSCALE Variablen (kan endast vara på eller av) bestämmer om brutna (icke heldragna) linjer skall skalas lika i fönster med varierande inställningar av skala i pappersrymden. Då PSLTSCALE är på skall LTSCALE vara satt till skalan 1. Se även LTSCALE. (CAD Studion AB) RASTERFILER/RASTERGRAFIK Rastergrafik är en avbildning av grafik i form av ett punktmönster. Kan även kallas punktgrafik. (Projektörssamverkan med datorstöd) REFERENS Referens används i ritningsinformationsfilen för att hålla datoradressen till modellfiler. (Bygghandlingar 90, del 8) REFERENSFILER Referensfiler är en generell beteckning på filer som man refererar till, t ex. modellfiler. Refererade filer kan styras i fråga om lageregenskaper men kan inte redigeras på annat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) REPRESENTATION Representation är en beskrivning av verkligheten som med nödvändighet måste vara förenklad. Det kan t ex. vara de data om en byggnad som lagras i en modell. (Jfr presentation.) (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSDEFINITIONSFIL Ritningsdefinitionsfilen innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med den grafik som hör till en viss ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSFIL Ritningsfilen är en fil som direkt motsvarar den utskrivna ritningen i en bestämd version. Den kan utgöra en "frusen" representation av modellfiler och andra filer som definieras i ritningsdefinitionsfilen. (Bygghandlingar 90, del 8)

12 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 12 (12) RITNINGSINFORMATIONSFIL Ritningsinformationsfilen innehåller uppgifter om projektet, ritningen, referenser m m. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSKOMPLEMENT Ritningskomplement avser ritningsblankett, namnruta, teckenförklaringar och andra element. Tillsammans med presentationen av modellen bygger de upp en ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSORIENTERAD CAD Ritningsorienterad CAD är en ren efterbildning av det manuella sättet att framställa ritningar. Varje CAD-fil innehåller ritningsblankett med namnruta samt grafik som avbildar en del av byggnadsverket i en vald presentationsskala. (Bygghandlingar 90, del 8) SAMORDNAD CAD-PROJEKTERING Samordnad CAD-projektering innebär att man i projektet har en överenskommen struktur och geometri som används för utbyte. Varje part kan själv välja hur informationen hanteras i det egna systemet. (Bygghandlingar 90, del 8) TIF (Tagged Image Format) Rasterformat som utvecklats till en industristandard. (CAD Studion AB) TINA Att visa tidigare frysta lager. (AutoCAD LT) WORKFLOW Workflow är ett begrepp som används i bl.a. datorstödda dokumenthanteringssystem. Det är ett fördefinierat flöde för olika dokumenttyper via angivna personer eller grupper. Genom kommentarer, godkännande eller andra reaktioner skapas information kring dokumenten som både avsändare och mottagare kan utnyttja. (Bygghandlingar 90, del 8) VY En grafisk beskrivning av en modell från en viss punkt (betraktningspunkt) i rummet. (AutoCAD LT) XML XML står för extensible Markup Language. XML är en standard eller snarare en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt. XML kan användas för webbplatspublicering och för datautbyte. Se även FI2XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) Anmärkning: Begreppen (Bygghandling 90, del 8 resp. AutoCAD LT) anger källan.

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Ritnings- och beskrivningsmanual

Ritnings- och beskrivningsmanual Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad 2006-10-24 Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin GIS kopplat till BIM Annelie Norlin GIS Syfte: Att utföra rumsliga analyser av geografisk data, analyser på attribut och geografiska presentationer Krav på data: Strukturerad meta/attributdata, topologisk

Läs mer

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0 Isolda Inköp - EDI Specifikation v 2.0 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Vad är EDI?... 4 1.2 Skicka och ta emot dokumenten... 4 1.3 Filformaten... 4 1.3.1 XML (Språket/Formatet)...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Koppling mellan ritning och modell AutoCAD Architecture 2008 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Koppling mellan

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

Chaos desktop viewer manual

Chaos desktop viewer manual Chaos desktop viewer manual Chaos systems AB 2010-05-31 Tommy Axelsten Innehållsförteckning Chaos desktop viewer... 3 Chaos desktop viewer format... 7 Konvertera... 10 Mätning... 12 Redline- och snap inställning...

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD I MagiCAD på AutoCAD finns många parametrar definierade i programmet. Namnet på dessa parametrar har bestämts av programtillverkaren och går inte att ändra i programmet.

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer