KRAVSPECIFIKATION CAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION CAD"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej användas utanför Kommunförbundet Skåne Tidigare versioner: 7.0, , ,

2 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION SYFTE TILLÄMPLIGHET BEGREPPSBESTÄMNINGAR 3 2 PROJEKTERING CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER DOKUMENTFILER PROGRAMVAROR PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M PLOTTNING FASTSTÄLLDA HANDLINGAR INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING INSÄTTNINGSPUNKT OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER RITNINGSDEFINITIONER EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING UTRYMMEN OCH AREOR 6 3 ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER CAD-SAMORDNING CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SYSTEMKRAV RITNINGSFILER RASTERFILER DOKUMENTFILER REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA 7 4 AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT 7 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET 7 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR 8

3 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 3 (11) 1 KRAVSPECIFIKATION 1.1 SYFTE Kravspecifikationens syfte är att styra CAD (Computer Aided Design) och annat digitalt arbete så att det digitala materialet som utnyttjas av aktörerna och av beställaren ges ett enhetligt format. Därmed underlättas projekteringen och materialet kan utnyttjas i förvaltningsskedet och i eventuella framtida omprojekteringar. Avsikten är att anvisa regler att följa vid projektering och vid inlämning av relationshandlingar. Kravspecifikationen är uppdelad i två delar. Den första delen benämnd Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar gäller samtliga Skånes kommuner. Den andra delen benämnd Bilaga till Kravspecifikation CAD och andra digitala handlingar är projektspecifik och tillgodoser de olika behov som varje enskild beställare kan kräva. Bilagan innehåller checklistor och formulär som skall användas under digital projektering och vid överlämnande av relationshandlingar. I kapitel 2 behandlas främst krav vid projekteringsarbete och i kapitel 3 anges krav för inlämnande av relationshandlingar. Tyngdpunkten i specifikationen ligger på CAD-användande, då denna är den mest komplexa delen i projekteringen. Kravspecifikationen är anpassad till de idag vanligaste standardformaten för datorsystem, program och projektering. Det bör påpekas att kravspecifikationen är en kravställande skrift och förutsätter en allmän kännedom om CAD. Vi vill också poängtera vikten av att komplettera kravspecifikationen med kompetent CAD-samordning inom ramen för respektive projekt. 1.2 TILLÄMPLIGHET Kravspecifikationen ingår som en bilaga till kontraktshandlingen och avser samtliga filer som skall överlämnas under projekteringen och efter projektets slut enligt avtal. 1.3 BEGREPPSBESTÄMNINGAR Se sid PROJEKTERING 2.1 CAD-SAMORDNING Alla aktörer skall samordna sitt projekteringsarbete med syfte att effektivisera och säkerställa framtagandet av ett projekts digitala handlingar. Till varje projekt skall utses en CAD-samordnare samt en CAD-ansvarig från respektive aktör som deltar i projektet. Vid projektering skall modellorienterat projektupplägg efterstävas. 2.2 CAD-SAMORDNARE Beställaren utser CAD-samordnare. Vid totalentreprenad utser entreprenören CAD-samordare efter godkännande av beställaren. CAD-samordnaren skall leda och samordna projektgruppens CAD-arbete med hänsyn till projektspecifika behov. Kriterier/grundkrav på godkänd CAD-samordarens kunskaper: Tillgång till de programvaror som krävs i bilaga till kravspecifikationen. Dokumenterad kunskap i projektet använda CAD-program. Kunskap i övriga programvaror nämnda i bilaga. Goda referenser från liknande uppdrag.

4 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 4 (11) CAD-SAMORDNAREN Skall: löpande kontrollera att kravspecifikationen följs av aktörerna. ansvara för att nödvändiga komplementfiler upprättas/används för gemensam ritningsinformation (ritningsblankett, namnruta, ritningsdefinitioner etc.) kalla till CAD-samordningsmöten. upprätta protokoll från CAD-samordningsmöten. Förslag till dagordning finns i bilaga, FORMULÄR 6. ansvara för att ritningsfiler med aktörernas ritningar distribueras till beställaren under projekteringens gång. CAD-samordnaren och beställaren beslutar i samråd med projektgruppen om media för leverans av digital information samt leveransintervall. vara kvalitetsansvarig avseende allt digitalt material framtaget för projektet. CADsamordnaren skall kontrollera att aktörerna har utfört egna kontroller för att uppfylla de krav som ställs i kravspecifikationen. Detta skall redovisas enligt bilaga, FORMULÄR CAD-ANSVARIG Varje aktör utser sin CAD-ansvarige i projektet CAD-ANSVARIG Skall: utföra kvalitetskontroller på eget digitalt material enligt bilaga, FORMULÄR 8. deltaga i CAD-samordningsmöten. ansvara för att kravspecifikationen följs inom den egna organisationen. ansvara för att erforderlig backup utföres. ansvara för att erforderlig kontroll mot datavirus genomförs. 2.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Ritningsfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Varje disciplin skall upprätta en separat modellfil. Krav på 3-dimensionell redovisning anges i bilagan under punkt Om detta krav ställs så skall modellfiler framställas med korrekta mått i 3D DOKUMENTFILER Dokumentfiler skall under projekteringen levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Aktörer med andra program eller operativsystem utför och ansvarar för konvertering till ovan nämnda format PROGRAMVAROR Aktör skall inneha licens på all programvara som används för framställandet av handlingar i projektet PROJEKTPOOL GEMENSAM DOKUMENT/HANDLINGSCENTRAL Projektgemensam projektpool (dokument/handlingscentral) kan upprättas. Användning av projektpool skall godkännas av beställaren. Leverantören skall ge information om hur projektpoolen skall hanteras. 2.5 REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV VID PROJEKTERING Bygghandlingar skall generellt utföras enligt gällande utgåva av Bygghandlingar 90.

5 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 5 (11) RITNINGSFILERS GENERELLA UTSEENDE Ritningsfiler, som överlämnas, skall uppfylla kravspecifikationen och ha följande generella utseende: måttriktiga inga dubbla objekt på varandra korrekta objektsmöten Ritningar skall numreras enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Flikar som definierar ritningar som är skapade från modellfil skall namnges med motsvarande namn som ritningen. För ritningar som är skapade med en ritningsdefinition per dwg-fil skall denna ha motsvarande namn som ritningen, t.ex. skall ritning A ha filnamnet A DWG LINJETJOCKLEKAR, TEXT I NAMNRUTA M.M. CAD-ritningar skall skrivas ut med penntjocklekar i enlighet med beställarens krav som anges i bilagan under punkt Namnruta, intilliggande text och symboler skall utföras i enlighet med beställarens föreskrifter, se punkt i bilaga. På handlingar skall dessutom framgå att ritningen är CAD-ritad och vilket underlag som använts för ritningen. Standardfont för textning skall vara ISOCP. Namnruta erhålles från beställaren. Alla ritningar skall förses med skallinjal graderad i meter inlagd på ritningsdefinitioner PLOTTNING Särskilda ritningar för teknisk samordning kan skrivas ut med olika färger för olika teknikområden m.m. Utförande skall följa riktlinjerna i BH90 del 8, kapitel 2.41 och FASTSTÄLLDA HANDLINGAR Lagring av fastställda handlingar skall ske så att de inte kan ändras. Samtliga juridiska handlingar skall sparas i separat katalog/mapp så att dessa inte ändras under fortsatt projektering. Filerna kan sparas som plottfil (plt-fil) eller rasterfil. 2.6 INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA LAGERHANTERING De i ritningsfilerna ingående delarna skall i alla tillämpliga fall följa lagerstandard som anges av beställaren i bilagan under punkt INSÄTTNINGSPUNKT Ritningsmodeller skall ha en gemensam insättningspunkt. Denna skall dokumenteras i CADsamordningsprotokoll. För befintliga byggnader inhämtas insättningspunkten från beställaren OREFERERADE DELAR I RITNINGSFILER Ritningsfiler skall enbart innehålla definitioner som används i ritningen (inga oanvända block, lager, textstilar, måttsättningsstilar etc.) EXTERNT REFERERADE RITNINGSFILER Externt refererade ritningsfiler skall kopplas med relativa sökvägar. Om en aktör använder sig av externt refererade filer skall denne ansvara för att samtliga i ritningen ingående referenser tillhandahålles vid plottning.

6 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 6 (11) RITNINGSDEFINITIONER Ritningar som är utskrivna i ritningsdefinitioner skall levereras i detta format. Under projekteringstiden kan beställaren kräva att ritningsdefinitioner distribueras som plottfil. Krav om leverans och filformat för detta anges i bilagan under punkt EGENHÄNDIGT SKAPADE TEXTSTILAR, SKRAFFERINGSMÖNSTER OCH LINJETYPER Aktör kan använda skrafferingsmönster och linjetyper som är egenhändigt skapade. Dessa skall då levereras tillsammans med filerna. Detta skall dokumenteras som bilaga till protokoll enligt formulär 6 under punkten OBJEKTSORIENTERAD PROJEKTERING Om beställaren har krav på objektsorienterat ritande ställs kraven på vilken objektsmodell som skall användas samt vilka delar som skall ritas som objekt. Krav om objektsmodell anges i bilagan under punkt UTRYMMEN OCH AREOR Om beställaren har krav på areamätning i den digitala objektsmodellen skall detta ske enligt SS Krav om areamätning och vilka areor som skall mätas anges i bilagan under punkt ÖVERLÄMNANDE AV RELATIONSHANDLINGAR OCH DIGITALA FILER Relationshandlingar och tillhörande dokumentation skall överlämnas efter projektets slut i enlighet med kravspecifikationen och beställarens föreskrifter. Detta regleras i bilaga under punkten 3. Dessa skall levereras samlat på en CD- eller DVD-skiva, i nummerordning och ej komprimerade. 3.1 CAD-SAMORDNING CAD-samordaren skall leverera sammanställningsritningar innehållande samtliga installationer om beställaren har avtalat om detta. 3.2 CAD-SAMORDNARE CAD-SAMORDNAREN SKALL: sammanställa och till beställaren leverera handlingar i enlighet med krav på inlämnande av relationshandlingar. leverera den projektspecifika bilagan till kravspecifikationen vid inlämnande av relationshandlingar. leverera protokoll från CAD-samordningsmöten vid inlämnande av relationshandlingar. kvalitetskontrollera samtliga discipliner/aktörer med avseende på att kravspecifikationen efterföljts. överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga under punkt 3.2 samt FORMULÄR CAD-ANSVARIG CAD-ANSVARIG SKALL: till CAD-samordnaren leverera egna digitalt upprättade handlingar i enlighet med beställarens krav på inlämnande av relationshandlingar. till CAD-samordnaren leverera dokumentation över lager, och annan från standard avvikande definitioner. till CAD-samordnaren överlämna undertecknad handling avseende kvalitet. Se bilaga under punkt 3.3 samt FORMULÄR 8.

7 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 7 (11) 3.4 SYSTEMKRAV RITNINGSFILER Vid inlämnande av relationshandlingar skall ritningsfiler levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt Om det vid projekteringens start finns digitalt material som är uppbyggt enligt modellorienterat ritande skall det ursprungliga materialet uppdateras till relationshandling även om ritningsutsnitten vid projekteringen skiljer sig från ursprungsritningarna. De delar som påverkats under ombyggnaden skall uppdateras med nytt relationshandlingsdatum RASTERFILER CAD ritningar skall även levereras som rasterfiler för att kunna användas vid förvaltning. Krav på hur dessa skall levereras anges i bilagan under punkt DOKUMENTFILER Dokumentfiler såsom CAD-samordningsmöten, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, o.d. skall levereras i filformat enligt beställarens krav som anges i bilagan under punkt REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt INFORMATIONSSTRUKTUR I RITNINGARNA Vid inlämnande av relationshandlingar gäller samma krav som under punkt AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALA DOKUMENT MED NYTTJANDERÄTT Med ändring av ABK 09 kapitel 7 7 har beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, modeller och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda vid projektering utnyttjade datafiler. Vidare har beställaren full nyttjanderätt för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. För originalhandlingar framställda med datorstöd gäller att äganderätten gäller såväl transparent arkivbeständig ritningskopia till utskriften/utplottad originalhandling som kopia av datormedia (cd eller dvd). Ovanstående handlingar skall överlämnas till beställaren efter projektets slut i enlighet med beställarens föreskrifter vilka framgår av bilagan under punkt 4. Beställaren har ingen skyldighet att anlita medlemmar från ursprungliga aktörer för framtida uppdrag som har sin följd av eller ursprung från uppdraget. 5 KRAV PÅ ARKIVHÅLLNING OCH SÄKERHET Med ändring av ABK 09 kapitel 7 8 föreskrivs: Aktörer åläggs att arkivhålla hela bygghandlingen, inklusive ritnings- och dokumentfiler i tio år efter projektets avslutande. Arkiveringen skall ske på ett säkert sätt. CD- eller DVD-skiva som levereras till beställaren skall ha arkivbeständighet i minst 10 år.

8 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 8 (11) 6 BEGREPPSBESTÄMNINGAR AKTÖR Begreppet aktör används i denna skrift och ersätter projektör, konsult, entreprenör m.fl. (C4 Teknik) APPLIKATIONSPROGRAM Ett applikationsprogram är en påbyggnad på en standardprogramvara. Inom CAD-världen finns det ett antal stora CAD-system för generella tillämpningar. I Sverige har olika programvaruhus med sådana generella CAD-system som grund utvecklat speciella applikationsprogram för bl a. bygg. (CAD Studion AB) ATTRIBUT Attribut är en datateknisk benämning på egenskaper som knyts till objekt. Objektet vägg kan t ex. ha attributet "tjocklek" med värdet 200 knutet till sig. (CAD Studion AB) BASFIL En basfil innehåller information på en grupp av lager. Basfilens innehåll kan jämföras med basritningar i Bygghandlingar 90 del 1. (Bygghandlingar 90, del 8) BLOCK Ritelement kan grupperas tillsammans för att bilda ett större eller mer komplext objekt. (AutoCAD LT) BYGGDEL Byggdelar är de funktionella objekt som definieras i BSAB-systemets byggdelstabell. Exempel är fönster, dörrar och väggar. (CAD Studion AB) CAD CAD står för Computer Aided Design, vilket bör översättas datorstödd projektering och inte enbart datorstött ritarbete. (CAD Studion AB) CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) Rasterformat och strategi utvecklat för att gå från en i stort sett helt pappersbaserad hantering av teknisk information till en rationell datorstödd hantering av teknisk information i alla stadier av produktlivscykeln. (CAD Studion AB) CCITT G4 komprimering Kompressionsalgoritm för att skapa mindre rasterfiler utan att tappa för mycket kvalitet. Används ofta till CALS- och TIF-formaten. (CAD Studion AB) DXF (drawing interchange format) Format för ritningsutväxling. (AutoCAD LT) ELEMENT Ett eller flera grafiska objekt, t ex text, måttsättningar, linjer, cirklar eller sammansatta linjer som behandlas som ett enda element när det gäller skapande, manipulering och ändring. (AutoCAD LT) ENTITET är de "byggstenar" programmet använder, t ex linjer och cirklar (CAD Studion AB) EXTERNREFERENS En ritningsfil som är länkad (eller kopplad) till en annan ritning. (AutoCAD LT)

9 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 9 (11) FI2XML Informationssamverkan mellan olika informationssystem kan ske via ett gemensamt gränssnitt baserat på FI2002 grunddatabasstruktur. FI2002 har skapat ett filformat baserat på syntaxen i XML för import resp. export av förvaltningsinformation. Denna gränssnittsdefinition utgör en grund för informationsöverföring mellan olika informationssystem. Se även XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) FILLÅSNING En teknik som förhindrar att en fil bearbetas av fler än ett program eller användare åt gången genom att se till att en fil som används av en användare blir otillgänglig för andra. En fil kan låsas för läsning eller skrivning. (AutoCAD LT) FRYSA Att ignorera objekten i vissa lager. Objekt i frusna lager varken visas, genereras om eller plottas. Frysning av lager förkortar tiden för omgenerering. (AutoCAD LT) HYBRIDFIL En hybridfil är en kombination av vektor- och rastergrafik. Ett pappersoriginal kan skannas in som rastergrafik och användas som underlag. Utvalda delar kan raderas i rastergrafiken och kompletteras med ny information med hjälp av ett CAD program som använder sig av vektorgrafik. Vid utskrift skrivs rasteroch vektorgrafik ut tillsammans. (CAD Studion AB) GRAFIK FIL Se RASTERFILER/RASTERGRAFIK (CAD Studion AB) IFC (Industry Foundation Classes) Internationell standard för informationsutbyte mellan olika CAD-system. Utväxling av information kan även ske till beräknings- och förvaltningssystem m.fl. (CAD Studion AB) KOMPLEMENTFIL Filer som knyts till ritningsdefinitionsfiler, innehållande t ex. namnruta, lokaliseringsfigur, standardtexter och teckenförklaringar i ritningens textfält, kallas komplementfiler. (Bygghandlingar 90, del 8) LAGER En logisk gruppering av data, likt ett genomskinligt överlägg på en ritning. Lager kan visas antingen individuellt eller i kombination. (AutoCAD LT) LINJETYP Bestämmer utseendet på en linje eller kurva. Exempelvis har en heldragen linje en annan linjetyp än en streckad linje. Kallas även linjefont. (AutoCAD LT) LTSCALE Bestämmer den globala skalfaktorn för samtliga linjer i ritningen. Denna skala bestämmer avståndet och längd på brutna (icke heldragna) linjer, t.ex. streckade och punktstreckade linjer. Se även PSLTSCALE. (CAD Studion AB) MODELL En två- eller tredimensionell representation av ett objekt. (AutoCAD LT) MODELLERING Att grafiskt beskriva ett geometriskt objekt. (AutoCAD LT)

10 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 10 (11) MODELLFIL Modellfiler innehåller avbildningen av byggnaden och normalt även information som är direkt lägesanknuten till denna. (Bygghandlingar 90, del 8) MODELLORIENTERAD CAD Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar det aktuella byggnadsverket. Modellen/modellerna presenteras på ritningar och i andra dokument. (CAD Studion AB) MODELLRYMDEN (eng. Model Space) En av de två primära rymder i vilka objekt i CAD-representation existerar. En geometrisk modell placeras vanligen i en tredimensionell koordinatrymd kallad modellrymden. Valda vyer samt anteckningar om modellen placeras i pappersrymden. (AutoCAD LT) OBJEKT Med objekt i datorn menas information som representerar verkliga företeelser i det färdiga byggnadsverket och i de processer som hanterarbyggande och förvaltning. (Bygghandlingar 90, del 8) De kan t ex. vara fönster, dörrar, väggar, armaturer och don.(cad Studion AB) OMF OMF (Object Modeling Framework) är det ramverk som Autodesk använder för att beskriva bygg- och installationsdelar i ADT/AutoCAD Architecture och ABS/AutoCAD MEP. OMGENERERA Att uppdatera en ritningsdatabas, ofta genom att räkna om skärmkoordinaterna från databasen. (AutoCAD LT) PAPPERSRYMDEN (eng. Paper Space) Ett läge i CAD-systemet där det skapas en färdig layout för utskrift eller plottning till skillnad från att utföra ritnings- eller konstruktionsarbete. Det är i modellrymden som geometriska objekt skapas. (AutoCAD LT) PDF-FORMAT PDF är ett filformat som står för portable document file. Filformatet ger en höggradig kontroll över layouten. Dokumentet skapas med hjälp av Adobe Acrobat PDF Writer. En PDF kan läsas på vilken dator som helst med hjälp av Acrobat reader som finns att hämta gratis på Internet. (Adobe) PLOTTFIL En plottfil är en speciell form av ritningsfil, vilken är en lagrad version av de data som sänds till plotter eller skrivare vid utskrift. Filen representerar hur ritningen ser ut vid en given tidpunkt och påverkas inte om modellfilen förändras. (CAD Studion AB) PROJEKTNÄTVERK/PROJEKTPOOL Med projektpool avses en plats för gemensam lagring av filer. Till poolen kan knytas olika administrativa rutiner som kontroll- och versionshantering. (CAD Studion AB) PSLTSCALE Variablen (kan endast vara på eller av) bestämmer om brutna (icke heldragna) linjer skall skalas lika i fönster med varierande inställningar av skala i pappersrymden. Då PSLTSCALE är på skall LTSCALE vara satt till skalan 1. Se även LTSCALE. (CAD Studion AB) RASTERFILER/RASTERGRAFIK Rastergrafik är en avbildning av grafik i form av ett punktmönster. Kan även kallas punktgrafik. (Projektörssamverkan med datorstöd) REFERENSFILER Referensfiler är en generell beteckning på filer som ligger som underlag till andra filer. Refererade filer kan styras i fråga om utseende men kan inte redigeras på annat sätt. (CAD Studion AB)

11 Kommunförbundet, Skåne Kravspecifikation CAD 11 (11) RITNINGSDEFINITIONSFIL Ritningsdefinitionsfilen innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med övrig grafik som hör till ritningen. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSFIL Ritningsfilen är en fil som direkt motsvarar den utskrivna ritningen i en bestämd version. Den kan utgöra en "frusen" representation av modellfiler och andra filer som kopplas ihop med hjälp av ritningsdefinitionsfilen. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSORIENTERAD CAD Ritningsorienterad CAD är en ren efterbildning av det manuella sättet att framställa ritningar. Varje CAD-fil innehåller ritningsblankett med namnruta samt grafik som avbildar en del av byggnadsverket i en vald presentationsskala. (CAD Studion AB) TIF (Tagged Image Format) Rasterformat som utvecklats till en industristandard. (CAD Studion AB) TINA Att visa tidigare frysta lager. (AutoCAD LT) VY En grafisk beskrivning av en modell från en viss punkt (betraktningspunkt) i rummet. (AutoCAD LT) XML XML står för extensible Markup Language. XML är en standard eller snarare en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt. XML kan användas för webbplatspublicering och för datautbyte. Se även FI2XML. (Föreningen för Förvaltningsinformation) Anmärkning: Text inom parentes under avsnittet begreppsbestämningar avser källan ex. (Bygghandlingar 90, del 8).

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekommendationer Del 2: Begrepp fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekommendationer Del 2: Begrepp fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval vid beslut

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte SPECIFIKATION 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB Teknisk

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 2 Systemfiler 3 3 Linjetyper 4 3.1 Definiera linjetyper 4 4 Symboler 6 4.1 Skalberoende symbol 6 4.2 Import av symboler 7 4.3 Lokala till globala symboler

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0 Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Datum Författare Version 2016 05 23 Anne Lamér 1.0 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Skydda dina elektroniska handlingar från obehöriga...

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

Begrepp Definition Version Ändrad

Begrepp Definition Version Ändrad Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Viewers i alla former, III

Viewers i alla former, III Viewers i alla former, III Nu har det kommit till ytterligare en testomgång jag nyligen gjort av viewers på marknaden. Vissa viewers som klarar 100-tals filformat. Viewers som i vissa fall är bättre än

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer