HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING"

Transkript

1 CAD-ANVISNINGAR RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr Godkänd Signatur Ärendenummer

2 Sida 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE ANSVAR OCH UPPHOVSRÄTT DATASÄKERHET KVALITETSSÄKRING UPPHANDLING TEKNISK UTFORMNINGSSTANDARD KONTAKTPERSON DEFINITIONER FILINNEHÅLL SKANNING UTFORMNING AV RITNINGAR OCH SCHEMAN REVIDERING AV BEFINTLIG DOKUMENTATION REGLER FÖR DOKUMENTKLASSEN RITNINGAR ALLMÄNT ALLMÄN BESKRIVNING FÖR RITNINGSDEFINITIONS- OCH MODELLFILER SAMBAND MELLAN RITNINGSDEFINITIONS- OCH MODELLFILER FÄRGER OCH LINJEBREDDER AutoCAD Övriga CAD-applikationer Anmärkning LAGER Lagerhantering allmänt KOORDINATSYSTEM Höjder Plushöjder Modellens insättningspunkt Ritningsblankettens insättningspunkt MÅTTSÄTTNINGAR TEXTSTILAR OCH TEXTHÖJDER Godkända textstilar Texthöjd RITNINGSBLANKETTER Storlek, format Disposition, översikt, förklaringstexter mm Placering ritningsram NAMNRUTA Layouter Modeller ORIENTERINGSFIGUR TILL NAMNRUTAN KOMPLEMENTFILER REVIDERING AV RITNINGAR Modeller Ritningsdefinitionsfiler... 13

3 Sida 3 av GODKÄNDA APPLIKATIONSPROGRAM AutoCAD Andra CAD-program och applikationer REGLER FÖR DOKUMENTKLASSEN SCHEMAN ALLMÄNT BLADNUMMER SCHEMABLANKETTER Storlek, format Logotype Blankettvarianter Blankettens schemahuvud INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR KRETSSCHEMAN UTSKRIFT UNDERLAG I FORM AV PAPPER OCH RITFILM GODKÄNDA APPLIKATIONSPROGRAM Gällande AutoCAD-versioner CAD-applikation för schemaritning NAMNGIVNING GEMENSAMT FÖR ALL FILNAMNGIVNING REGLER FÖR NAMNGIVNING AV DOKUMENT NAMNGIVNING AV MODELLFILER NAMNGIVNING AV KOMPLEMENTFILER / BASFILER KATALOGSTRUKTURER MÅL FÖR KATALOGSTRUKTURERING PROJEKTSTRUKTUR DATATEKNISKA KONTROLLER ALLMÄNT DOKUMENTLEVERANSER ALLMÄNT LEVERANS AV DOKUMENTATION LEVERANS AV DOKUMENT FÖR GRANSKNING LEVERANS AV SLUTDOKUMENTATION OMFATTNING AV DOKUMENTLEVERANSER FÖLJEBREV VID DOKUMENTLEVERANSER DATAFORMAT FÖR ÖVERFÖRING Gällande filtyper Gällande filformat TABELLER ANSVARIG PART OCH BETECKNINGAR LÖPNUMMER / LÄGESKOD MODELLENS INNEHÅLL KOMPLEMENTFILENS INNEHÅLL... 22

4 Sida 4 av TEKNISKT SYSTEM HANDLING / SKEDE FORMAT SKALA BYGGNADSFÖRTECKNING DOKUMENTKLASS / DOKUMENTTYP Bilagor Kontrollplan 1.0 Checklista 1.1 Ritningar Checklista 1.2 Scheman Checklista 1.3 Inleveranser Förord Denna handbok om digital dokumenthantering har skapats med syftet att underlätta förvaltningen av bygg- och anläggningsdokument i digital form, såsom ritningar och scheman. Syftet är aktuellt både vid projektering och vid förvaltning, som påverkar dokumentationen. Handboken är således tillämpbar vid alla slags processer som påverkar och förändrar dokument, med såväl interna som externa parter. Det skall dock understrykas att handboken i första hand anger hur dokumentation är utformad vid utlåning och hur den skall vara utformad vid återlämnande. Målet är att skapa bättre ordning och reda på digitala dokument. Med digital hantering finns möjligheter till bättre informationsspridning via exempelvis web-teknik eller e-post. Den digitala hanteringen medför dock en hel del begränsade möjligheter och svårigheter att kontrollera kvaliteten på innehållets struktur, vilket kan leda till behov av onödiga hanteringsproblem vid användandet. Dessutom kräver ofta sådana hanteringsproblem en kunskap om tekniken som användaren inte alltid har. Tekniken är inte alltid optimerad för beställaren i ett byggprojekt, och ofta efterlämnar alltför många projekt ohanterliga mängder av dokumentfiler, där betydande svårigheter att finna den gällande dokumentationen råder. I förlängningen innebär detta förhållande en dyrare anläggningskostnad för beställaren, den digitala revolutionen till trots. Ledare i verksamhetens organisationer och i projekt förväntas dessutom inse att digital dokumenthantering är komplicerad och en källa till löpande datatekniska problem om inte hanteringen tas på allvar. En ordentlig planering ger en hanteringsmässig smidighet och en bättre totalekonomi. Belöningen kan därefter hämtas i en effektivare digital dokumenthantering och därmed en lägre kostnad för driften av anläggningen. Detta är det uteslutande motivet till denna handboks existens. Göteborg PROVANUM AB

5 Sida 5 av 27 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Värnamo kommuns mål är att få bättre ordning och reda i arkivet samt att öka tillgången till dokumenten via digital hantering. Samtidigt skall detta arbete leda till kvalitetshöjning av dokumentationen vilket är till nytta för både projektering och förvaltning. Denna handbok fungerar som ett regelverk för hur dokument skall levereras mellan Värnamo kommun och berörda projektörer. Observera att det står varje part fritt att projektera efter sedvanlig egen ordning, men alla dokument måste följa handbokens regelverk då dokumentationen återlämnas till Värnamo kommun. 1.2 Ansvar och upphovsrätt Ansvariga för att handboken tillämpas, är arkivsamordnare och projektledare inom Värnamo kommun samt hos kontrakterade leverantörer. Värnamo kommun har nyttjanderätten till leverantörens arbetsresultat som redovisas i dokumenten. Värnamo kommun äger rätten till all utlånad dokumentation, som förvaras hos leverantören under projekttiden. Dokument som är utlämnade för revidering får inte delges tredje part utan tillstånd från Värnamo kommun. Upphovsmannarätten skall beaktas. Ägande- och nyttjanderätten till nyproducerade handlingar, övergår vid överlämnande av färdigställt material till Värnamo kommun. Värnamo kommun äger rätt att fritt och utan inskränkning disponera handlingar i fastighetsförvaltningen och i samband med framtida ombyggnader. 1.3 Datasäkerhet Respektive part ansvarar för att rutiner för säkerhetskopiering och virusskydd upprättas och efterlevs på betryggande sätt. 1.4 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringen av att dokumentationsarbetet utförts enligt denna handbok, skall vid återlämnandet till Värnamo kommun bekräftas av checklistor. Checklistor finns som bilaga till denna handbok. 1.5 Upphandling Etableringen av handboken skall göras redan vid upphandlingen av projektet och ingå som en del i upphandlingsunderlaget. 1.6 Teknisk utformningsstandard Dokumentation över bygg- och anläggningar skall utföras enligt rekommendationerna i Bygghandlingar 90, de Vid avvikelser från vad som anges i denna handbok gentemot standard gäller handboken i Datum ARBETSHANDLING Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr Godkänd Signatur Ärendenummer

6 Sida 6 av 27 första hand. 1.7 Kontaktperson Värnamo kommuns kontaktperson i frågor som rör denna handbok är: Jonas Hallemyr E-post: Tel: Definitioner Dokument Handling Schema Ritning Dokument är samlingsnamnet för handlingar, textdokument, ritningar och scheman och avser traditionella dokument som är identifierbara, klassade efter typ av innehåll, versionshanterade och läsbara av människa. Normalt produceras dessa på skrivaren/plottern/bildskärm. Handling är en samling dokument som uppnått, eller tilldelats, en viss legal status, exempelvis Godkänd för användning i en process. Schema avser symbolisk representation av funktioner eller objekt där skala inte är angiven eller nödvändig för förståelse Ritning som begrepp används här endast för det färdiga dokumentet som det redovisas på pappret, eller förekommande fall på bildskärmen. Ritningen är alltså en presentation, inte lagrade data. En ritning kan digitalt presenteras som en plott- eller rasterfil. Dokumentfil Schemafil Ritningsfil Applikationsfil Arkivfil Metadata Ritningsorienterad CAD Modellorien-terad CAD Modellfil Xref Basfil Ritningsdefini- Dokumentfil är en digital representation av ett dokument, vanligen i relationen ett dokument och en dokumentfil. Men både relationen ett dokument och flera dokumentfiler eller en dokumentfil och flera dokument förekommer. Jfr med schemafil, ritningsfil samt plottfil, utskriftsfil och rasterfil. En applikationsfil är den fil som aktuell applikation skapar och behöver för redigeringsarbeten. Exempel är dwg-fil från AutoCAD och doc-fil från MS Word. En arkivfil är en rasterfil som genereras från applikationsfilen. Anledningen är att få ett arkivbeständigt format. Information om textdokument, ritningar, schemor, ritnings-definitioner, modeller, plott- och rasterfiler lagras i separata meta-datafiler som innehåller metadata. Metadata är information som beskriver ett dokuments egenskaper. Ritningsorienterad CAD är en efterbildning av det manuella sättet att framställa ritningar. Varje CAD-fil innehåller då en ritningsblankett med namnruta samt linjer och texter som avbildar byggnaden. Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar hela eller delar av byggnaden eller anläggningen, med utgångspunkt från byggnadens indelning. Avbildningen kan bestå av grafiskt orienterad information, men också beskrivningar och förteckningar i text och siffror. Modellen presenteras i sin tur på ritningar och i andra dokument. Modellfiler (också kallade CAD-modeller eller Xref s) innehåller avbildning av byggnaden eller anläggningen och all information som är direkt lägesanknuten till denna. Vissa modellfiler är gemensamma basfiler, vilka utgör projektgemensamma underlag till respektive projektörs egen information. Ritningsdefinitionsfil (också kallad vyfil eller ritdef) innehåller den information

7 Sida 7 av 27 tionsfil Ritnings-blankett, schemablankett Komplementfil Plottfil Utskriftsfil Rasterfil Projektnummer/na mn vid leveranser Projektskede Kostnadsställe Byggnadsnamn Tekniskt system som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med grafik, som hör till ritningsblanketten. Modellens grafik kopplas med hjälp av externa referenser. Ritningsblanketten kan kopplas till ritningsdefinitionsfilen som en extern referens eller sättas in som ett block. Vid leverans till Värnamo kommun alltid som block. Komplementfiler som knyts till ritningsdefinitionsfilen är gemensamma för projektet och kan vara namnruta, orienteringsfigur, standardtexter och teckenförklaringar i ritningens textfält. Plottfil, utskriftsfil eller rasterfil är en lagrad version av de data som sänds till en plotter eller skrivare vid utskrift. Denna information sparas i ett format som enbart beskriver grafiken och inte CAD-filernas logiska struktur. En plottfil är inte möjlig att redigera direkt som en CAD-fil. Filerna är vid korrekt upplösning att betrakta som en äkta kopia av den utskrivna pappersritningen då alla typsnitt, linjetyper eller skrafferingsmönster återges korrekt. Vissa typer av rasterfiler kan också ses som det enda arkivbeständiga formatet, t ex CALS raster. Anges på CD-skivor och liknande transportmedia vid leverans av filer: Projektnummer/-namn, Projektskede, Kostnadsställe, Husnamn, Tekniskt system och Datum för projektskede Den fas i vilket byggprojektet befinner sig i, och som dokumenten stämplas exempelvis Förfrågningshandling eller Bygghandling. Värnamo kommuns kostnadskonto för fastighet eller liknande. Byggnadens namn och/eller beteckning. Benämning på det system som dokumentationen avser att beskriva. 1.9 Filinnehåll Varje ritningsfil skall innehålla endast en ritning per fil, dvs ett dokument. En ritningsfil kan vara uppbyggd som en ritningsdefinitionsfil med underliggande externa referensfiler, vars filstruktur i sådana fall skall bibehållas. Varje schemafil skall innehålla endast ett blad, dvs ett dokument eller ett blad Skanning Skanning av befintliga pappersdokument skall utföras enligt följande krav: Rasterfil skall vara cals med minsta upplösning 400 dpi. Läsbarheten skall kontrolleras efter skanningen. Rasterfilen får ej vara roterad Utformning av ritningar och scheman Notera att befintlig dokumentation från Värnamo kommun inte alltid skall revideras till ett utförande enligt denna handbok beroende av dokumentets historik, se nedan. Följande lista sammanställer generella krav gällande ritningar och scheman som upprättas: 1. Ritnings- och schemaunderlag skall alltid upprättas i CAD-miljö enligt denna handbok. 2. Ritningar och scheman skall upprättas enligt svensk standard.

8 Sida 8 av Ritningsfilen (ritningsdefinitionsfilen för CAD-modeller) skall innehålla all information om ritningen, även ritningsformuläret, och kunna skrivas ut komplett på papper utan förtryckt formulär. 4. Varje schemafil skall innehålla endast ett schema (blad). All information om ett schema skall finnas i en schemafil. Det är alltså inte tillåtet att skapa flera blad i en och samma fil. 5. Ritningens eller schemanas ritstämpel/namnruta skall vara komplett ifyllda. 6. Vid revideringar skall ändringsnotering fyllas i. Omritad ritning/schema skall förses med senaste ändringsnotering samt ursprungsdatum överförda från ursprungsoriginalet. 7. Vid slutleveranser av ritningar och scheman skall dessa märkas Relationshandling Revidering av befintlig dokumentation Beroende på omfattningen och kvaliteten på befintlig CAD-dokumentation görs i varje projekt ett val i vilken omfattning handboken skall följas. Om den befintliga CAD-dokumentationen håller en god klass som går att bygga vidare på, och om en uppdatering av befintlig dokumentation till handbokens standard medför stora merkostnader, skall det befintliga CAD-formatet behållas. Om den befintliga CAD-dokumentationen är av sämre kvalitet eller helt saknas, och det bedöms som värdefullt att förbättra kvaliteten, skall hela byggnaden revideras till en standard enligt denna handbok. Värnamo kommun avgör omfattning för aktuellt projekt. 2 REGLER FÖR DOKUMENTKLASSEN RITNINGAR 2.1 Allmänt Vid framtagandet av planritningar skall modellorienterad CAD tillämpas. Detta innebär att i princip allt ritarbete skall ske i modellfilerna. All geometri ritas i gemensamt koordinatsystem. Alla modeller skall ritas i skala 1:1 och i enheten meter eller millimeter. Lagerstrukturen skall vara välordnad och följa kraven enligt denna handbok. 2.2 Allmän beskrivning för ritningsdefinitions- och modellfiler Ritningar byggs upp genom att modellfiler kopplas till en ritningsdefinitionsfil. Utsnitt (vyer) ur modellen redovisas sedan i ritningsdefinitionsfilen. Det är ett krav att använda en vy/layout per ritningsdefinitionsfil. Samma utformning av vyer (viewports) skall användas av samtliga teknikområden. Namn på vyer skall vara AutoCAD standard. Ev. planinformation som ej redovisar aktuell vy (plandel) skall skrafferas i ritningsdefinitionsfilen alternativt läsas in som komplementfil M5 enligt tabell 8.4 komplementfilens innehåll, nedan. En modell utgörs av en väl avgränsad del, t ex ett våningsplan eller ett system (ex belysningssystem), och får ej innehålla andra vyer/layouter än AutoCAD standard.

9 Sida 9 av 27 Varje konsult ritar sitt teknikområde på egna modellfiler. Finns arkitekt skall dennes modellfil infogas som extern referens i övrigas modeller. 2.3 Samband mellan ritningsdefinitions- och modellfiler I en ritningsdefinitionsfil infogas modellfiler och komplementfiler som externa referenser. Knytningen skall utföras med metod Overlay samt med relativ sökväg. Modeller skall sättas in i lager 0 då detta lager sällan släcks eller låses, alternativt ett eget lager XREF. Syftet med att arbeta med externa referenser är, att ha endast ett original av varje del av objektet och av varje teknikområde, så att ändringar endast behöver utföras på ett ställe. Stomlinjer, (i katalog P), (alternativt som eget lager i A- modellen) Husstomme, (i katalog A) Orienteringsfigur, (i katalog P) Namnruta, skall sättas in som block pappersarean. Ritningsblankett, (i katalog P), (alternativt som block) Ritningsdefinitionsfil, (i katalog RITDEF) Ritningsblankett, orienteringsfigur, norrpil och måttstock, kan sättas in i ritningsdefinitionsfilen som block. Ritning, (i katalog RITNING) En ritning är en rastrerad eller plottad ritningsdefinition. Modellfiler sätts in som externa referenser i ritningsdefinitionsfilen Figur 1 Förhållandet mellan ritningsdefinitionsfiler, modellfiler och komplementfiler

10 Sida 10 av Färger och linjebredder AutoCAD För byggnadsritningar gäller Bygghandlingar 90 som standard för färger och linjebredder Övriga CAD-applikationer Övriga CAD-applikationer, som använder egna färgsystem, får följa respektive applikations eget färgsystem Anmärkning Linjebredder som finns angivna i lagerförteckningarna avser utskrifter i skala 1:50 och 1:100. Vid utskrifter i skala 1:200 skall linjebredder halveras. 2.5 Lager Lagerhantering allmänt För byggnadsritningar gäller SB11 lagerstruktur som standard. Lagerstruktur enligt BH90 kan komma att bli aktuellt om Värnamo kommun medger detta. Allt som ritas skall följa lagrets färg, dvs att rita Bylayer. Vissa CAD-applikationer använder en egen hård standardisering av lager och denna måste i så fall undantagsvis accepteras. Värnamo kommun skall alltid kontaktas i sådant fall. Värnamo kommun avgör om befintliga modellers lager skall konverteras till ny standard. 2.6 Koordinatsystem Ritningar skall upprättas i AutoCAD's koordinatsystem. Objektet skall ritas in med positiva koordinater. Ett projektanpassat koordinatsystem (UCS i AutoCAD), sekundärnät, kan behöva upprättas. Detta för att underlätta hanteringen av CAD-modellerna i projektet. I AutoCAD får systemvariablen Base inte ändras utan skall behålla standardvärdet X=0.0, Y=0.0 och Z=0.0 i WCS Höjder Höjder skall anges i millimeter ovan mark- eller golvplan Plushöjder Plushöjder anges i meter med 2 decimaler Modellens insättningspunkt Alla modellfiler skall ha en gemensam fastlagd insättningspunkt (0,0,0) i modelarean. Nollpunkten för modellfilerna sätts längst ner till vänster utanför byggnaden, så att byggnaden kan ritas med positiva koordinater. Tänk på plats för måttsättning.

11 Sida 11 av 27 Figur 2 Nollpunkten för modellfilerna placeras utanför byggnaden Ritningsblankettens insättningspunkt Ritningsblanketten sätts in i pappersarean (paper space). Origo (0,0,0) utgörs av blankettens nedre vänstra hörn. 2.7 Måttsättningar Koordinatangivelser och måttsättning skall stämma överens med mätningar som kan göras i datorn eller på ritningskopia. D vs allt ritarbete skall utföras måttriktigt. Måttsättningen skall indelas på flera CAD-lager som huvud- och detaljmått. 2.8 Textstilar och texthöjder All textning på ritningar skall utföras med versaler Godkända textstilar Godkända textstilar är AutoCAD's standardfonter för Windows samt textstilar utförda med Windows standardfonter så kallade TrueType fonter. Undantag kan göras om särskilda skäl finns. Ett sådant undantag kan vara teckensnitt för logotyp. Används undantagsfonter skall dessa bifogas dokument vid leverans Texthöjd Texthöjd för normal text på ritningar skall vara minst 2,5 mm vid ritningsskalan 1:50. Text i modellen bör redan i tidiga skeden skrivas med texthöjden anpassad till skala 1:50 när planer, fasader och sektioner i bygghandlingarna skall redovisas i denna skala. Texthöjd för kompletterade text, exempelvis ledningsarea, kan utföras i texthöjd 1.8 mm vid ritningsskala 1: Ritningsblanketter Storlek, format Ritningsformatet för ritningar skall samordnas till att vara så lika som möjligt, i regel lika vid redovisningen av likadana objekt. Formaten får vara A1 eller A3 enligt BH 90 och skall innehålla skalstock Disposition, översikt, förklaringstexter mm. Information som är unik för aktuell ritning läggs direkt i ritningsdefinitionsfilen. Detta gäller exempelvis namnruta. Förklaringstexter läggs i modellfilerna och placeras i eget utsnitt (viewport) i ritningsdefinitionsfilen.

12 Sida 12 av 27 Förklaringstext Ritningsram Namnruta Placering ritningsram Ritningsramen skall vara placerad i pappersarean (paper space) med insättningspunkten 0,0,0. Skalan skall vara 1:1 i pappersarean så att det går att plotta med skala 1= Namnruta Namnruta erhålles av Värnamo kommun Layouter Layouter skall förses med särskild namnruta NAMNRUTA. Denna namnruta skall användas på samtliga ritningar, namnet skall alltid vara NAMNRUTA.DWG och utöver anvisad plats får inget ändras. Attribut får alltså ej redigeras (enbart värden fyllas i). Namnrutan skall vara placerad i pappersarean Modeller Modellfiler skall förses med särskild namnruta NAMNRUTA_MODELL. Namnet skall alltid vara NAMNRUTA_MODELL.DWG. Attribut får ej redigeras (enbart värden fyllas i). Namnrutan skall vara placerad i modellarean. Rekommenderad placering , , 0 från nollpunkten för ansvarig part A. Övriga ansvariga parter placerar sina namnrutor i samma ordning som finns i konsultruta i namnruta för layouter ovan. Insättningspunkter finns markerade Orienteringsfigur till namnrutan Orienteringsfiguren skall innehålla ytterkontur på byggnaden, sektionsfigur med marknivå och norrpil. Information om byggnadens objektnamn, byggnadsbeteckning och plandel skall framgå av orienteringsfiguren Komplementfiler Projektgemensamma modellfiler som saknas men behövs skall upprättas och administreras av arkitekten i projektet. T ex modulnät och konnektionslinjer Revidering av ritningar Modeller I modellerna markeras revideringen som information för andra projektörer. Revideringsmolnet läggs på därför avsett lager med texten REV-datum-system med datum i format enligt följande ÅÅÅÅMMDD t.ex. REV , vilket då innebär revidering med datum gällande tekniskt system 57.0 (luftbehandling).

13 Sida 13 av 27 Färgen på dessa lager sätts till gul (linjetjocklek 1.0) så att molnen skall synas tydligt Ritningsdefinitionsfiler I ritningsdefinitionsfilen placeras de revideringsmarkeringar som skall synas på den färdiga ritningen. Följande är endast en rekommendation, då hantering av dessa moln sker grafiskt. Revideringarna läggs på därför avsett lager med texten REV-revbeteckning-datum t.ex. REV-A Godkända applikationsprogram AutoCAD Ritningar skall levereras i AutoCAD 2007-format eller senare om inget annat anges. Om ritningen framställts i senare version och konverterats till tidigare format, skall detta anges vid ritningsleverans. AutoCAD ADT 2007 eller senare kan användas för A- och K-ritningar. Om elevationshöjder skall användas (3D-ritning) avgörs av Värnamo kommun beroende av projektets omfattning. Autodesk Buildning System och applikationen MagiCAD får användas för installationer Andra CAD-program och applikationer Andra CAD-program än de som tillåts enligt denna instruktion får användas endast efter överenskommelse med Värnamo kommun. Följande ritningsfiler skall då levereras: Ritningsfil i det använda programmets filformat. Ritningsfil konverterad till något av de tillåtna CAD-programmens filformat enligt överenskommelse med Värnamo kommun. Rasterfil med så god kvalitet att den kan användas utan behov av efterföljande redigering. 3 REGLER FÖR DOKUMENTKLASSEN SCHEMAN 3.1 Allmänt Vid framtagandet av scheman tillämpas traditionell ritningsorienterad CAD, där ett blad skapas per CAD-fil. Varje fil skall vara komplett och innehålla schemablankett. Symboler skall vara enligt standard SS-EN Bladnummer Vid revision och omritning av ett befintligt blad, skall samma bladnummer användas. Bladnummer för kretsscheman har en del fasta bladnummer samt bladnummerserier. Övriga dokumenttyper numreras från 1 (0001) och framåt. Detta rör exempelvis tabeller, layouter, flödesscheman mfl. 3.3 Schemablanketter Storlek, format Ritningsformatet för scheman skall vara A3 (420 x 297) enligt BYGGHANDLINGAR 90.

14 Sida 14 av Logotype Leverantörens logotype får enbart finnas på anvisad plats Blankettvarianter Blanketten skall innehålla ett standardiserat schemahuvud enligt nedan. Blanketten skall sättas in som ett block så att attribut fungerar som de ska, vilket innebär att de måste importeras till standardmall eller dylikt i respektive applikation Blankettens schemahuvud De fält som finns i schemahuvudet skall vara desamma oavsett vilken schemablankett som används. I tabellen nedan beskrivs dessa fält, samt hur de skall fyllas i. Schemahuvudets utseende visas nedan: Nr Beskrivning Anmärkning 1 Anläggningsnamn, Förvaltningsobjekt Exempel: 2 Anläggningsdel, Objekt Exempel: 3 Beskrivning Exempel: 4 Dokumenttyp Exempel: Kretsschema, Layout. Se tabell Ritningsnummer Vid omritning skall befintligt ritningsnummer användas. 6 Blad nr Samma som filnamn. Se avsnitt Bladnummer 7 Forts blad Om det är det sista bladet skall tecknet - användas. 8 Datum Skall skrivas på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 9 Ritad Namn eller signatur på ansvarig ritare/konstruktör. Blankettens vänstermarginal: I den vänstra marginalen finns följande fält: Nr Beskrivning Anmärkning 10 Skala Ifylls enbart vid layoutritningar och liknande 11 Proj nr Leverantörens eget projektnummer 12 Leverantörens fält Exempelvis leverantörens logotype eller liknande. 13 Leverantörens fält Exempelvis leverantörens logotype eller liknande. 3.4 Innehållsförteckning för kretsscheman Innehållsförteckning för kretsscheman skall finnas på första bladet.

15 Sida 15 av Utskrift Schemaritningar skall skrivas ut på papper i sitt originalformat. Undantag ges för tabeller och listor i formatet A3 som skall skrivas ut i A4 format. Penntjocklekar som skall användas vid utskrift av scheman via AutoCAD är följande: Penna nr Färg Tjocklek mm 1 Röd Gul Grön Cyan Blå Magenta Vit/Svart 0.25 Övriga Underlag i form av papper och ritfilm Om befintliga schemaunderlag enbart finns som papper eller ritfilm skall komplett omritning av hela schemat göras i samråd med Värnamo kommun. Avser arbetet endast mindre kompletteringar och revideringar skall det befintliga underlaget redigeras. 3.7 Godkända applikationsprogram Om applikationsprogram till AutoCAD används skall i första hand applikationerna elmaster eller ELPROCAD användas. Andra applikationer kan användas om Värnamo kommun så tillåter och godkänner dessa. För andra schematyper kan dessutom exempelvis MS Visio användas Gällande AutoCAD-versioner AutoCAD / AutoCAD LT version CAD-applikation för schemaritning ELMASTER version elmaster Design ELPROCAD version ELPROCAD Rit/Apparat, ELPROCAD LT Basic, ELPROCAD LT Pro, ELPROCAD IC Basic, ELPROCAD IC Pro 4 NAMNGIVNING 4.1 Gemensamt för all filnamngivning Utgångspunkten för all filnamngivning skall vara att dokumentnummer används. Om blad existerar skall det ingå i filnamnet. När det gäller ritningar skall namnet på motsvarande ritningsdefinitionsfil och ritningsfil vara lika förutom filtillägg såsom dwg, pdf, cal m.fl. Vid namngivning av filer är endast följande tecken är tillåtna: bokstäverna 'A - Z', siffrorna '0-9', understreck ( _ ), bindestreck ( ) och punkt (.)

16 Sida 16 av 27 All namngivning skall i grunden följa BH90, men med tillägg för fastighet + byggnad / objekt för att göra dokumentnamnen unikt identifierbara inom hela förvaltningen. Om enbart en byggnad finns på fastigheten så utgår byggnad/objektnummer. 4.2 Regler för namngivning av dokument Uppbyggnaden görs enligt följande: Ansv. part (1-2 tkn) Klassifikation (4 tkn) Nummer (4 tkn) Fastighet + byggnad /objekt ( tkn) E A Beskrivning Ansvarig part: Klassifikation: Nummer: Fastighet + byggnad /objekt: Exempel Se kapitel 8.1 Ansvarig part Se kapitel 8.5 Tekniskt system Se kapitel 8.2 Löpnummer / Lägeskod Se kapitel 8.9 Byggnadsförteckning Exempel på namngivning av schema: E A. (schema, kraft, blad 1) 4.3 Namngivning av modellfiler Modellfiler namnges enligt följande: Ansv. part (1-2 tkn) Modellens innehåll (2-3 tkn) Modellens redovisn. sätt (2 tkn) Nummer (4 tkn) Fastighet + byggnad /objekt ( tkn) E P A Beskrivning Ansvarig part: Modellens innehåll: Modellfilens redovisningssätt: Nummer: Fastighet + byggnad /objekt: Exempel Se kapitel 8.1 Ansvarig part Se kapitel 8.5 Tekniskt system. (Delgrupper räcker, t ex 57, 63 osv. Vid behov används 3 tecken, t ex 646.) Se kapitel 8.3 Modellens innehåll Se kapitel 8.2 Löpnummer / Lägeskod Se kapitel 8.9 Byggnadsförteckning

17 Sida 17 av Namngivning av komplementfiler / basfiler Komplementfiler / basfiler utgör projektgemensamma filer för samtliga teknikområden / ansvariga parter. Komplementfiler / basfiler lagras i katalogen P. Uppbyggnaden görs enligt följande: Ansv. part (1-2 tkn) Komplement filens innehåll (2 tkn) Modellens innehåll (2 tkn) Nummer (4 tkn) Fastighet + byggnad /objekt ( tkn) P - M 1 - P A Beskrivning Ansvarig part: Komplementfilens innehåll: Modellens innehåll: Nummer: Fastighet + byggnad /objekt: Exempel Se kapitel 8.1 Ansvarig part Se kapitel 8.4 Komplementfilens innehåll Se kapitel 8.3 Modellens innehåll Se kapitel 8.2 Löpnummer / Lägeskod Se kapitel 8.9 Byggnadsförteckning 5 KATALOGSTRUKTURER 5.1 Mål för katalogstrukturering Katalogstrukturerna är konstruerade för att kunna hantera lagring av både befintliga och nya filformat. Framförallt är strukturerna konstruerade med avseende på förvaltning och möjlighet till a-jourhållning av ritningsfiler och hantering av CAD-modeller. 5.2 Projektstruktur En projektstruktur skall upprättas inför varje projekt. Färdiga CAD-ritningar och scheman skall sorteras in i kataloger under en katalog med aktuellt byggnads-, anläggningsnummer eller motsvarande objektsnummer enligt nedanstående figur. Anläggnings- eller objektnummer erhålles av Värnamo kommun. Dokument delas upp i underkatalog efter ansvarig part. Fler underkataloger kan komma att behövas gentemot strukturen i exempel nedan. Exempelvis W och SK.

18 Sida 18 av 27 I katalogen MODELL, lagras modellfiler per ansvarig part, som modellfiler räknas t ex förklaringstexter, detalj-, plan-, sektions-, fasad- och elevationsmodeller. I katalogen RITDEF, lagras ritningsdefinitionsfiler per ansvarig part. I katalogen RITNING, lagras plottade, rastrerade/scannade ritningsfiler per ansvarig part. I katalogen P (teknikområde P) lagras projektgemensamma filer som stomlinjenät, orienteringsfigurer, ritningsblanketter, namnrutor och andra symboler som är gemensamma för projektet. Katalogerna SCHEMAN, STYRSYSTEMSDATA och TEXTDOKUMENT skapas efter behov, i dessa arkiveras motsvarande dokumenttyper efter överenskommelse i projektet Figur 3 Katalogstruktur för dokument 6 DATATEKNISKA KONTROLLER 6.1 Allmänt Värnamo kommun genomför kontroller av datastrukturer i dokumentfilerna som utgår från regelverket i denna handbok samt dess bilagor. Ej korrekt uppbyggda dokumentfiler leder till underkänd leverans. 7 DOKUMENTLEVERANSER 7.1 Allmänt Dokumentfiler som lånas ut från arkivet registreras på ansvarig leverantör och person samt överenskommen återlämningstidpunkt. Dokumentfiler låses mot ändringar i arkivet.

19 Sida 19 av Leverans av dokumentation Leverans av digital dokumentation levereras till Värnamo kommun märkt med Projektnummer/-namn, Projektskede, Kostnadsställe, Byggnadsnamn, Tekniskt system och Datum för projektskede. Leverans kan levereras exempelvis på CD/DVD, via FTP eller mail. Kontakta Värnamo kommun angående leveranssätt om detta ej beslutats i projektet. 7.3 Leverans av dokument för granskning Inleveranser av granskningsomgångar under projektets löptid skall göras med utskriftsfiler (pdf mm), ej applikationsfiler. Detta gäller för samtliga projektskeden utom slutleverans. Utskriftsfilerna skall vara i helskala. PDF-filer innehållande flera blad / ritningar får användas om Värnamo kommun tillåter detta i projektet. 7.4 Leverans av slutdokumentation Inleveranser av slutdokumentation sker då projektet avslutats, då alla dokument med filer skall återlämnas. Med fördel skapas leverans enhetligt av Cadsamordnaren i projektet. Slutgiltiga dokument upprättas efter ändringar i samband med montage och provning. Ritningar skall vara stämplade RELATIONSRITNING, och med nytt datum i namnrutan. Dessa skall hanteras enligt följande: Endast befintligt utseende skall redovisas, dvs dokument skall inte särskilt redovisa rivning eller demontering. Måttsättning skall släckas ner. Föregående ändringsmarkeringar tas bort och dokumentet ges en ny ändringsbeteckning. e dokument måste återlämnas med samma filnamn som de utlånade dokumenten har. Detta gäller även dokument som ritats om. Filstrukturen för de utlämnade dokumentfilerna ska bibehållas. Kommandot Purge all skall utföras på samtliga AutoCAD-filer. Endast ett dokument per fil tillåts. Gäller både ritningsdefinitioner (dwg) och ritningar (cal). 7.5 Omfattning av dokumentleveranser Till Värnamo kommun skall dokument levereras, om så är beställt, för nedanstående skeden: Systemhandling (pdf) Förfrågningsunderlag (pdf) Bygghandling (pdf) Relationshandling (pdf + applikationsfiler)

20 Sida 20 av Följebrev vid dokumentleveranser Vid varje dokumentleverans skall ett undertecknat följebrev med bilagd dokumentförteckning överlämnas. I detta brev skall tydligt framgå aktuellt projekt och aktuella dokument i dokumentförteckningen. Följebrevet kommer att arkiveras och diarieföras som ett bevis för genomförd leverans. 7.7 Dataformat för överföring Gällande filtyper Följande filtyper gäller leverans av dokument till Värnamo kommun. Applikation Version Filtyp AutoCAD AutoCAD 2007-format eller senare DWG Adobe Acrobat 7.0 eller senare PDF ElproCAD 16 eller senare DWG Elmaster 5 eller senare DWG MagiCAD - DWG Word Microsoft Office 2003 eller senare DOC Excel Microsoft Office 2003 eller senare XLS Raster cals med rasterupplösning = 400 dpi CAL Gällande filformat Följande filformat gäller leverans av dokument till Värnamo kommun Ritningar, scheman Ritningar skall levereras som utskrivna ritningar i cals. Applikationsfilerna såsom ritningsdefinitionsfiler, modeller mm levereras i AutoCAD format. Samtliga filer som bygger upp applikationsfilerna skall levereras. Kravet gäller även AutoCADs CTB filer. Typ av fil Anmärkning Filtyp(er) Ritningar Ritningsdefinitionsfiler Skall vara cals raster med rasterupplösning = 400 dpi, Helskala. Skall vara AutoCAD format CAL DWG Modellfiler Skall vara AutoCAD format DWG Textdokument Textdokument skall levereras i Acrobat format (PDF) samt i originalformat. Typ av fil Anmärkning Filtyp(er) Textdokument Skall även lämnas in i applikationens format. PDF + original format

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR

SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NF, Förvaltning 08-06-30 A TR 8-02 Samråd NT, NP, NI SVENSKA KRAFTNÄTS DETALJKRAV PÅ RITNINGAR Inledning Detta dokument definierar och beskriver

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

SPECIFIKATION HANDLINGAR

SPECIFIKATION HANDLINGAR SPECIFIKATION HANDLINGAR KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Projekteringsanvisning Cad-anvisning

Projekteringsanvisning Cad-anvisning Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2015-06-02 26 SIDOR Innehåll 1 Läs detta först viktig information...

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15 DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21 Rev. 2009-09-15 2 (29) Innehåll BLOCK 4 LEVERANS; LÄMNA DOKUMENT 4 LEVERANSOMFATTNING 4 LÄMNA FILER TILL OBJEKT MED KNAPPEN NYTT 4 Övning/Exempel 4 LÄMNA

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:0035 Version 2.0 2015-08-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:0035 2.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Riktlinje Tekniska dokument CAD

Riktlinje Tekniska dokument CAD Riktlinje Tekniska dokument CAD Skapad: 2001-05-15 Senast ändrad: 2012-06-28 R 4.3 Riktlinje CAD Doknr: R 4.3 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt Sida Saija

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter Material-

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

CW Plotdef - Användarbeskrivning

CW Plotdef - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Plotdef - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt CWPlotdef används dels för att definiera utskriftsförutsättningarna för en

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Digital dokumenthantering

Digital dokumenthantering Digital dokumenthantering Skanning av inkommande dokument Lösning: En bordskanner med god arkmatning (80 ark/min). En skanner per registrator Mjukvara som hanterar flera moment i samma skanning (inläsning,

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Ritnings- och beskrivningsmanual

Ritnings- och beskrivningsmanual Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad 2006-10-24 Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument.

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. . Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. / version 1.2 1 / 44 3 INLEDNING Syfte Svensk Standard Support för Poseidons projektnätverk

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Användarmanual CADIUM 2012

Användarmanual CADIUM 2012 ANVÄNDARMANUAL Användarmanual CADIUM 2012 CADIUM 2012 är programmet för dig som på ett smidigt sätt vill automatisera din skriptning eller göra ändringar i dina ritningsstämplar. Du behöver inte ens ha

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer