HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING"

Transkript

1 HJÄLPBOK Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander P S Godkänd Signatur Ärendenummer

2 Sida 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING EXEMPEL PÅ RITREGLER I AUTOCAD EXEMPEL PÅ HUR MAN SKAPAR EN RITNINGSDEFINITIONSFIL ALLMÄNT ARBETSGÅNG Skapa en pappersarea Sätt in ritningsram och namnuta Skapa en modellarea Sätt in externa referenser i modellarean Sätt skalan för ritningsdefinitionen Sätt den globala skalfaktorn för linjetyper Sätt om alla XREFar till relativa referenser Arbeta med en ritningsdefintionsfil som en mallfil Ställ in lager för visning av externa referensfiler NESTADE XREF-FILER EXEMPEL PÅ KOPPLING AV EXTERNA REFERENSER EXEMPEL PÅ REVIDERING AV ELSCHEMAN Automatisk insättning av revisionsrad... 8 Manuell insättning av revisionsrad för elmaster... 8 Manuell insättning av revisionsrad för ELPROCAD EXEMPEL PÅ IFYLLNING AV METADATA I NAMNRUTA EXEMPEL PÅ RITNINGSFÖRTECKNING... 13

3 Sida 3 av 13 1 INLEDNING Detta dokument skall användas som en hjälpmanual med syftet att redovisa exempel på hur man kan göra för att uppfylla kraven i Handbok för digital dokumenthantering. Observera att boken är ett hjälpmedel, ej en anvisning eller en projekteringsanvisning. 2 EXEMPEL PÅ RITREGLER I AUTOCAD Följande regler gäller för ritningar gjorda i AutoCAD och skall följas. Dessa regler är upprättade för att underlätta hanteringen i förvaltningen och för att samverkan under projekteringen skall fungera. Följande punkter skall vara utförda på varje ritning innan dessa lämnas till Diligentia. Rita alltid på rätt lager. Detta innebär att lagret inte skall innehålla annan information än vad lagret är definierat för. Texter på ritningen skall placeras bredvid varandra och inte på varandra. Objekt / entiteter ritas med den färg och linjetyp som styrs av lagrets egenskaper. Bylayer i AutoCAD. Rita alltid måttriktigt. Allt ritarbete skall i princip utföras i AutoCAD's modellarea (model space). Externa referenser (xref) sätts in på lager "0" eftersom man normalt aldrig låser detta lager. Alla externa referenser skall sättas in med metoden overlay, samt med relativ sökväg. Nestade referenser (externa referenser som innehåller externa referenser) är ej tillåtna. Varje ritningsdefinitionsfil får endast innehålla en layoutflik med benämning enligt AutoCAD standard Layout 1. En modellfil får endast innehålla layoutflikar enligt AutoCAD standard. Endast ett teknikområde får representeras i en och samma modellfil. Skalan för alla modeller som framställs är 1:1. Undantag från detta får endast göras för schemaritningar. På alla ritningar skall "Zoom extents" utföras i pappersarean så att hela ritningen visas. Inga fontfiler (shape) som inte tillhör AutoCAD standard, bör användas. Görs undantag från detta skall utnyttjade fontfiler levereras tillsammans med ritningarna vid leverans. Alla ritningar som lämnas in till Diligentia skall städas från icke relevant information. I AutoCAD skall kommandot "Purge all" utföras.

4 Sida 4 av 13 3 EXEMPEL PÅ HUR MAN SKAPAR EN RITNINGSDEFINITIONSFIL 3.1 Allmänt Följande kapitel gäller för dig som jobbar som CAD-samordnare eller CAD-användare. o Sätt alltid lager 0 aktivt lager innan XREF-filer sätts in. o Skapa aldrig en modellarea i lager 0. Skapa ett lager, t ex "mview", och gör detta aktivt innan modellarean skapas. o Använd referenstypen Overlay för att undvika nestade XREFar, se kapitel 2.1 Nestade Xref-filer. 3.2 Arbetsgång Arbetsgången för att skapa en ritningsdefinitionsfil går till på följande sätt: Skapa en pappersarea o Skapa en ny ritning i AutoCAD. o Se till att du använder dig av en Diligentias standardritning (template) med inställda värden för metric. o Sätt om AutoCAD så att det går att arbeta i pappersarean (paperspace). TILEMODE = Sätt in ritningsram och namnuta o Sätt lager 0 som aktivt lager. o Sätt in ritningsramen i pappersarean som en extern referens. Ritningsramen finns som komplementfil i projektets katalogstruktur. PS XREF ATTACH PR dwg (Overlay) Insättningspunkt 0,0,0 Skalfaktor 1,1,1 ZOOM E o Sätt in namnrutan i pappersarean som ett block. INSERT NAMNRUTA.dwg Insättningspunkt ENDPOINT av ritningsramens nedre högra hörn Skalfaktor 1,1, Skapa en modellarea o Skapa ett nytt lager, t ex "mview". Ge lagret färgen magenta. Sätt lagret som aktuellt lager. LAYER

5 Sida 5 av 13 NEW Lagernamn = "mview" Färg = "Magenta" LAYER CURRENT MVIEW o Skapa en modellarea. Peka ut ett område från ritningsramens nedre vänstra hörn till ritningsramen övre högra hörn. MVIEW <First point>: Peka ut nedre vänstra hörn. <Other point>: Peka ut övre högra hörn. o Sätt lager 0 som aktivt. LAYER CURRENT Sätt in externa referenser i modellarean o Sätt in en modellfil som en extern referens i modellarean (modelspace). Tänk på att ändra Reference Type till Overlay. MS XREF ATTACH <modellfil> Insättningspunkt 0,0,0 Skalfaktor 1,1,1 ZOOM E o Sätt in resten av de XREFar du önskar i standardritningen. Använd insättningspunkten 0,0, Sätt skalan för ritningsdefinitionen För att skapa en 1:50-dels ritning o Ställ om ritningen för arbete i modellarean. MS o Sätt om skalan för ritningen. Använd följande formel: ZOOM = <1/SKALA> För att skapa en 1:50-dels ritning används kommandot: ZOOM 1/50XP Sätt den globala skalfaktorn för linjetyper För att sätta den globala skalfaktorn för linjetyper används kommandot PSLTSCALE. Psltscale = 0 följer modellareans skala medan psltscale = 1 följer pappersareans skala. All utskrift sker från pappersarean i skala 1:1.

6 Sida 6 av 13 För att linjetyperna skall få rätt utseende i pappersarean, gäller att man använder linjetyper som är anpassade för meter och inte för tum. o Se först till att alla fönster reagerar på ändringar av den globala skalfaktorn. PSLTSCALE = 1 o Sätt skalfaktorn för linjetyper till 1 för att få rätt utseende på linjetyperna. LTSCALE 1 REGENALL Spara ritningsdefintionsfilen o Spara ritningen i pappersarean. Spara ritningen i den katalog du önskar skapa flera ritningsfiler. PS SAVEAS o Ge ritningen ett namn Sätt om alla XREFar till relativa referenser XREF Markera ett referensnamn o Ta bort inledande sökväg till hårddisken. Byt ut detta mot relativ sökväg, "..\..\" eller liknande. o Spara ritningen igen SAVE Arbeta med en ritningsdefintionsfil som en mallfil Kopiera en standardritning till det ritningsnamn du önskar. o Öppna ritningen o Arbeta i modellarean MS o Sätt in ytterligare externa referenser. Använd referenstypen "Overlay". XREF Skalfaktor 1:1 Insättningspunkt 0,0,0 o Skapa relativa referenser för XREFar

7 Sida 7 av 13 XREF Markera ett referensnamn o Ta bort inledande sökväg till hårddisken. Byt ut detta mot relativ sökväg, "..\..\" eller liknande. o Panorera till rätt läge på ritningen PAN o Ställ om ritningen till pappersarean. PS o I pappersarean kan du sätta in lokaliseringsplan, skalstockar, slipstexter m m. o Spara ritningen SAVE Ställ in lager för visning av externa referensfiler o Se till att visning av lager i externa filer reflekterar mot de lager som är inställda ritningsdefintionsfilen. Exempelvis kan ett lager i modellfilen vara fryst, men ritningsdefinitionen anger att detta lager skall vara tinat. Visretain satt till 1 anger då att ritningsdefinitionens lagerinställning skall gälla över modellfilens. Sätt VISRETAIN = 1 o Släck och tänd de lager som skall gälla. o Spara ritningen 3.3 Nestade XREF-filer o Nestade xrefar inte är tillåtet. Att en xref är nestad innebär att det finns flera nivåer av xrefar bundna med Xref-metoden Attached. o Externa referensfiler i AutoCAD skall kopplas med xref-metoden Overlay. Externa referensfiler i AutoCAD skall kopplas med xref-metoden Overlay. Detta innebär att alla ritningar kan öppnas utan att cirkulära referenser uppstår. En cirkulär referens innebär att en ritningsdefinitionsfil får en sökväg till samma modellfil från två olika håll.

8 Sida 8 av 13 Exempel: En ritningsdefinitionsfil för teknikområde V har två modellfiler (xref) kopplade med metoden Attached. En A-modell och en V-modell. V-modellen har i sin tur samma A-modell kopplad med metoden Attached. Detta innebär att AutoCAD kommer att försöka läsa in samma A-modell från två håll. En cirkulär referens har då uppstått. Om metoden Overlay hade använts skulle V-modellen ovan aldrig fått läsa in A-modellen varvid inga cirkulära referenser hade uppstått. 3.4 Exempel på koppling av externa referenser Exemplet visar sökvägar för externa referenser som ingår i ritningsdefinitionsfilen, V dwg, VVS, Luftbehandlingssystem, Plan 2 del 1. Filnamn Sökväg, xref Beskrivning A300_P dwg V570_P dwg..\..\modell\a\a300_p d wg..\..\modell\v\v570_p d wg Arkitekt, planmodell, fastighet 2230, Plan 1, del 2, byggnad 03 VVS, planritning, Luftbehandlingssystem, fastighet 2230, Plan 1, del 2 byggnad 03 Pm \..\modell\p\pm Projektgemensamt, Modulnät Pr \..\modell\p\pr Projektgemensamt, Ritningsblankett Pr \..\modell\p\pr Projektgemensamt, Lokaliseringsplan 4 EXEMPEL PÅ REVIDERING AV ELSCHEMAN Automatisk insättning av revisionsrad Avser ritningar skapade med elmaster Design. Ritningar som är skapade med ritningsblanketter avsedda för elmaster Design har information kopplad till sig, vilket gör det möjligt att automatisk sätta in en revisionsrad. Via Ändra Sätt in revisionsrad sätts en ny revisionsrad in på första lediga utrymme. Om alla revisionsrader i fältet för revisionsrader är utnyttjade kommer den äldsta, dvs den nedersta att försvinna, vilket frigör en ledig plats överst. Manuell insättning av revisionsrad för elmaster Blocket som innehåller en revideringsrad som heter VF-REV. Insättning av blocket kan göras med hjälp av AutoCAD s kommando INSERT. Blocket ligger placerad tillsammans med blanketterna på sökvägen \MLUSER\FORMAT\Diligentia (exempel på elmaster-sökväg) Insättningspunkt för blocket är det nedre vänstra hörnet av tabellraden.

9 Sida 9 av 13 Manuell insättning av revisionsrad för ELPROCAD Blocket som innehåller en revideringsrad heter VF-REV. Insättning av blocket kan göras med hjälp av AutoCAD s kommando INSERT. Blocket ligger placerad tillsammans med blanketterna på sökvägen \ELPROCAD\SYMBOLER 5 EXEMPEL PÅ IFYLLNING AV METADATA I NAMNRUTA Nedan följer en beskrivning av metadata som förekommer i namnrutan: Bilden utbytt

10 Sida 10 av 13 Handling Handling. Beskriver vilket skede ritningen befinner sig i. Exempel: RELATIONSRITNING Möjliga värden: Se Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.6 Handling Skede. Objektnamn Uppdrag Projektnr Projektnamn. Måste alltid anges. Diligentias namn/nummer på objektet. Exempel: KV EKEN, STOCKHOLM Uppdragets namn. Måste alltid anges. Diligentias namn på uppdraget. Exempel: OMBYGGNAD AV KONTOR Projektnr. Diligentias uppdragsnummer. Måste alltid anges. Exempel: Referens: Anges av Diligentia vid projektets start Projansv Projektansvarig hos Diligentia. Namn på projektansvarig, anges med mer än bara signaturen, se Exempel. Exempel: A ANDERSSON Konsult Företag/Konsult. Namn på företaget som gjort dokumentet. Markeras med en fylld pil. För att pilen ska synas tänd/töa ett av lagren: A WA- (konsult nr 1) t.o.m A WG- (konsult nr 7) Exempel: BAU Uppdragnr Uppdragsnummer. Anger konsultens egna uppdragseller arbetsnummer. Exempel: 4545 Handlaggare Handläggare. Namn på projektörens handläggare, anges med mer än bara signaturen, se Exempel. Exempel: N NILSSON Ritad/Konstr av Ritad/konstruerad av. Namn på konstruktören, anges

11 Sida 11 av 13 med mer än bara signaturen, se Exempel. Exempel: L MATTSON Datum Skapat datum. Datum då dokumentet skapades första gången. Detta datum följer sedan dokumentet under alla dess revideringar. Anges i format enligt Exempel. Exempel: Referens: Möjliga värden: Ansvarig Projekteringsansvarig. Namn på projektörens projektansvarige, anges med mer än bara signaturen. Exempel: S SVENSSON Innehall1 Innehåll rad 1. Fastighetsbeteckning. Anger vilken fastighetsbeteckning som avses. Exempel: ADONIS 17 Referens: Väljs ur Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.9 Fastighetsnummer/objekt Innehall2 Innehåll rad 2. Objekt. Anger vilket objekt / fastighetsnr / hus projektet avser. Exempel: Referens: Väljs ur Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.9 Fastighetsnummer/objekt Innehall3 Innehåll rad 3. Löpnummer/Lägeskod. Exempel: PLAN 2, DEL 1 Innehall4 Innehåll rad 4. System. Exempel: GOLV OCH SOCKLAR Format Format. Blankettformat på ritningen. Exempel: A1 Referens: BYGGHANDLINGAR 90 Möjliga värden: Se Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.7 Format. Skala_A1 Skala. Ritningens huvudskala vid utskrift till A1. Om flera olika skalor har använts anges endast ritningens huvudskala.

12 Sida 12 av 13 Exempel: 1:50 Referens: BYGGHANDLINGAR 90 Möjliga värden: Se Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.8 Skala. Skala_A3 Skala. Ritningens huvudskala vid utskrift till A3. Om flera olika skalor har använts anges endast ritningens huvudskala. Exempel: 1:50 Referens: BYGGHANDLINGAR 90 Möjliga värden: Se Handbok Anvisningar för digital hantering, kapitel 11.8 Skala. Ritningsnr Ritningsnummer. Namn på ritningen, skall vara unikt för hela objektet. Exempel: A Revidering Revideringsbeteckning. Anger om dokumentet ändrats. Börjar med A första gången ändring sker. Exempel: A RevAntal Revidering antal. Antal revideringsmoln på ritningen. Exempel: 1 RevAvser Revidering avser. Kort beskrivning varför dokumentet reviderats. Exempel: RELATIONSHANDLING RevDatum Revidering datum. Datum för revideringen. Exempel: RevGodkand Revidering godkänd av. Anges som signatur Exempel: HF

13 Sida 13 av 13 6 EXEMPEL PÅ RITNINGSFÖRTECKNING RITNINGSFÖRTECKNING Handling nr: Uppdrag: NYBYGGNAD AV BYGGNAD Avser: UPPDRAG NR: UPPRÄTTAD REV. DATUM ANTAL SIDOR Ritningsnummer Filnamn Innehåll Format Skala Utskriftsskala FLÖDESSCHEMAN V V Flödesschema A1 1:1 1:1 Luftbehandlingsinstallationer Rev LUFTBEHANDLING V V Plan 1, del 2 A1 1:50 1:1 Luftbehandlingsinstallationer V V Plan 1, del 3 A1 1:50 1:1 Luftbehandlingsinstallationer V V Plan 1, del 4 A1 1:50 1:1 Luftbehandlingsinstallationer MÅTTSÄTTNING, LITTERERING A A Plan 1, del 1 A1 1:100 1:1 PARTIER A A Utvändiga aluminiumpartier A1L 1:20 1:1 B KANALISATION E E Plan 1, del 1 A3 1:1 1:1 BELYSNINGSSYSTEM E E Plan 1, del 1 A1 1:50 1:1

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Visualisering med GeoSuite Toolbox

Visualisering med GeoSuite Toolbox Vianova GeoSuite AB presenterar: Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform Jan Ludvigsson 6/17/2011 Innehåll: Visualisering med GeoSuite Toolbox... 3 Bakgrund... 3 Att publicera en översiktskarta

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer