TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:"

Transkript

1

2

3 TRVK Digital TRV 2012: Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program och verktyg för digital, 2012:055. Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital TDOK 2012:1171 Systemnummer och Komponentbeteckningar Inladdningsmall för placeringar Bygghandlingar 90 del 7 Bygghandlingar 90 del Benämningar Se även Bygghandling 90 del 7 Bilaga A Begreppsdefinitioner. Tabellens benämningar gäller före Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A i de fall där lika benämning används. Anläggningsdel Arbetsfiler Arbetshandling Bygghandling Chaos ChaosFunc Ett delområde delas upp i anläggningsdelar enligt förutbestämd gruppering och kodning. Ursprungsfil, t ex en textfil i MS Word som används för att skapa en slutlig kopia i PDF-format. Handling som är godkänd att bygga på. Produkt (skede) i vägprocessen. Vid utförandeentreprenad tar beställaren fram en bygghandling med förfrågningsunderlag. Vid totalentreprenad tas bygghandlingen fram av upphandlad entreprenör. Trafikverkets system för hantering av produktdokument i vägprojekt. ChaosFunc är ett verktyg för olika versioner av AutoCAD och underlättar laddmallsarbetet med Komponent-ID, komponentdata och laddmallar.

4 2 TRV 2012:063 TRVK Digital Delområde Dokument Förvaltningshandling Inladdningsmall för placeringar Kvalitetsdokumentation Leverantör Maximo Metadata Projekt Produktdokument Projektdokumentation Projektportalen Redovisningsstrukturer Ritning Relationshandling Objekt/projekt/anläggning delas in i ett antal områden 0-9, efter behov enligt naturliga avgränsningar, uppdelningar eller etapper som t.ex. trafikplatser, vägskäl och konstruktionstyper. Samlingsnamn för textdokument, ritning, ritningsdefinition, ritningsmodell, modell och bild. Data i databaser, dokument och filer av teknisk karaktär som krävs för drift och underhåll av anläggningen. Förvaltningshandling upprättas/uppdateras i samband med om- och/eller nybyggnation. Exempelvis underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, reservdelslistor etc. Excel-fil med data kopplat till komponenter. Dokument som beskriver projektets genomförande. Ex. projektplan, kontrollplaner, kontrollprogram, checklistor, rutiner. Aktör som utför en prestation (till exempel en utförd tjänst eller vara) mot en motprestation (i regel mot ett överenskommet pris enligt avtalslagen). Ex konsult eller entreprenör. Ett webbaserat, standardiserat underhållssystem för Trafikverket framtaget och i första hand avsett för tekniska väg-, tunnel- och ITS-anläggningar. Textfält eller fil med textfält som beskriver innehållet i en fil Standardutförande med avseende på Trafikverkets krav och regler. Med produktdokument avses handlingar (ritningar, cad-filer, tekniska beskrivningar, utredningar, rapporter, underhållsdokumentation mm) ingående i förstudie, vägutredning, arbetsplan, bygghandling och relationshandling. Dokument som behövs för projektstyrning och administration. Ex minnesanteckningar, kontakter, kalendrar, dagböcker och aktiviteter. Trafikverkets webbbaserade arbetsyta i Sharepointmiljö. Gemensam arbetsplats för hela projektet. Extern inloggning erhålls. Används för alla projekt- och kvalitetsdokument. Virtuella mappstrukturer Version av ritningsdefinitionen i ett slutgiltigt format (PDF/A). Relationshandlingen visar hur anläggningen såg ut när den togs i bruk och är ett juridiskt dokument mellan beställare och entreprenör.

5 TRVK Digital TRV 2012:063 3 Ritningsdefinition Ritningsmodell Slutdokumentation Styrfil Underhållsdokumentation CAD-fil som innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur ritningsmodellen med övrig grafik som hör till ritningen. CAD-fil som innehåller avbildningen av en väg/byggnad/anläggning och normalt även information som är direkt lägesanknuten till denna. Avser all den dokumentation som är ett resultat av projektet, och som ska sparas för eftervärlden. Slutdokumentationen omfattar minst Relationshandlingar, Drift- och underhållsdokumentation, kvalitetsdokumentation och övriga kontraktsbundna dokument inklusive mötesprotokoll mm Fil som innehåller information om hur lagerinställningar och externa referenser ska läsas in i CAD-filer. Se Förvaltningshandling 2 Organisation 2.1 Roller Datasamordnare Leverantören ska utse datasamordnare, funktionellt ansvarig för digital projekthantering BIM-samordnare I projekt där beställaren arbetar med BIM (Building Information Modelling) ska leverantören utse en BIM-samordnare 2.2 Möten Kapitel 2.2 utgår med hänvisning till att möten gällande digital projekthantering ska hållas enligt vad som är specificerat i Administrativa föreskrifter, AF.

6 4 TRV 2012:063 TRVK Digital 2.3 Kompetens Krav på utbildning Datasamordnare Projektör Leverantörens datasamordnare ska ha genomgått e-utbildning i Projektportal Investera nivå 3 av Chaosutbildningen, se vara väl förtrogen med styrande handlingar enligt kap 1.2. Projektör hos leverantören ska ha genomgått nivå 3 av Chaosutbildningen, se och vara väl förtrogen med projekteringsmetodik, leveranskrav och objektspecifika krav enligt styrande handlingar kap Leverantör digitala dokument Kapitlet utgår (ersätts av ovanstående krav). 3 Objektspecifik handledning för digital projekthantering Leverantören ska upprätta en objektspecifik handledning för digital projekthantering som tillhandahålls av beställaren. Handledningen ska accepteras av beställaren och vara projektets instruktionsbok under hela projektets livslängd. Leverantörens projekteringsledare ansvarar för att handledningen implementeras och tillämpas samt uppdateras vid behov. Revideringar ska accepteras av beställaren. Accepterad handledning läggs in i Chaos. 3.1 Underlag som tillhandahålls av beställaren Kapitlet utgår.

7 TRVK Digital TRV 2012: Dokumenthantering Trafikverkets dokumenthanteringssystem Projektportal Investera och Chaos ska användas för leverans, redovisning och distribution av digitala dokument. Innan projektering påbörjas ska leverantören inkomma med beskrivning av egenkontroll och rutiner med avseende på digital projekthantering. 5.3 Dokumentplan Kapitlet utgår. 5.4 Underlag som tillhandahålls av beställaren Kapitlet utgår. 6 Projektering 6.2 Ritningsmanér Leverantören ska följa Bygghandlingar 90 del 7 Kapitel 4 Redovisning av Landskapsinformation, Kapitel 5 Redovisning av anläggningsinformation och Kapitel 6 Linjer, symboler och beteckningar. TRVK Digital, 2012:063 anvisningar gäller alltid före Bygghandlingar 90 del 7. Samtliga objekt anges med färg och linjetyp som är styrt av lager (BYLAYER). Inga objekt eller entiteter får förekomma på lager 0 (noll). Vid användande av flera viewports ska varje viewport ligga på ett eget lager. Ritningsmodeller kopplas som extern referens (Xref) till ritningsdefinitionen.

8 6 TRV 2012:063 TRVK Digital 7 Modellorienterad projektering 7.3 Ritningsdisposition Disposition enligt bild 7.3 ska tillämpas. Orienteringsfigur max 78x170 mm Utrymme för Trafikverkets stämplar De fem senaste revideringarna (block Trv_Revtag.dwg) Bild 7-2: Ritningsblankett Bild 7.3: Ritningsblankett Namnruta (block Namnruta.dwg eller Trv_Namnruta.dwg) Ritningsram, namnruta, skallinjer, orienteringsfigur, anvisningstexter ska placeras i ritningsdefinitionens layout-läge (paperspace), i skala 1:1. Ritningsram ska ha med insättningspunkt 0,0 i nedre vänstra hörnet i skala 1:1. Endast en layout per ritningsdefinition får användas. Namnrutan ska sättas in med insättningspunkt i ritningens nedre högra hörn. Utrymme för stämplar ska finnas reserverat ovanför namnruta enligt figur ovan. Orienteringsfigur ska placeras så att överkant som högst är placerad i nivå med ritningens vikmärke för ritningsmitt. Projektspecifik orienteringsfigur med ritningsindelning ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering Namnruta (ritningshuvud) Som namnruta ska blocken Namnruta.dwg eller Trv_Namnruta.dwg användas. Som revideringsrad ska blocket Trv_Revtag.dwg användas. Namnruta och revideringsrad ska infogas som block på ritningsdefinitionen. Block tillhandahålls av beställaren. Block får ej ändras avseende blocknamn, utseende och attributbenämningar. Beställarens logotyp får kompletteras med text, för t.ex. region, adress. Kompletteringar görs i samråd med beställaren. Konsultens och/eller entreprenörens logotyp och egen text placeras i fältet Anvisad plats för konsulten.

9 TRVK Digital TRV 2012:063 7 Gemensam namnruta för Trafikverket Namnrutan för Trafikverket ska användas i nystartade projekt eller när projekt övergår till nytt skede. Redovisning med förklaringar och exempel enligt bild nedan. Projektets namnruta ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Notera att fältet Typ av plan måste aktiveras (i Visibility) för projekt som är i skede Vägplan eller Järnvägsplan. Tidigare namnruta som redovisas i Digital TRV 2012:063, utgivningsdatum nov 2012, ska användas i pågående projekt. TYP AV PLAN GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE HANDLINGSTYP DATUM OBJEKT LEVERANS / ÄNDRINGS-PM 5 FÄLT FÖRKLARING BETYDELSE, VÄRDEN 1 TYP AV PLAN Rutan visas endast under planläggningen. Värden: VÄGPLAN / JÄRNVÄGSPLAN 2 GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE För vägplan och järnvägsplan: UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / FÖR FASTSTÄLLELSE DELOMRÅDE / BANDEL ANLÄGGNINGDEL OBJEKTNUMMER / KM BESTÄLLARE 11 SKAPAD AV GODKÄND AV RITNINGSTYP TEKNIKOMRÅDE BESKRIVNING / DOKUMENTRUBRIK KONSTRUKTIONSNUMMER LEVERANTÖR 12 UPPDRAG NR AVDELNING För övriga ritningar: UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 HANDLINGSTYP För vägplan och järnvägsplan: SAMRÅDSUNDERLAG / SAMRÅDSHANDLING / GRANSKNINGSHANDLING / FASTSTÄLLELSEHANDLING 4 DATUM Datum för aktuell leverans. För övriga ritningar: FÖRSLAGSHANDLING / SYSTEMHANDLING / BYGGHANDLING / RELATIONSHANDLING / FÖRVALTNINGSHANDLING / TYPRITNING / STANDARDRITNING 5 LEVERANS / ÄNDRINGS-PM Beteckning på aktuell leverans eller Ändrings-PM. 6 OBJEKT Trafikverkets beteckning på aktuellt objekt, 7 DELOMRÅDE / BANDEL Trafikverkets beteckning på delområde eller bandel. 8 ANLÄGGNINGSDEL Trafikverkets beteckning på anläggningdel. 9 OBJEKTNUMMER / KM Trafikverkets nummer på aktuellt objekt eller bansträcka för linjebunden anläggning. 10 KONSTRUKTIONSNUMMER Trafikverkets konstruktionsnummer. 11 BESTÄLLARE Trafikverkets logotyp. 12 LEVERANTÖR Leverantörens logotyp, med namn som osynligt attribut. SKALA RITNINGSNUMMER FORMAT 21 FÖRVALTNINGSNUMMER 22 BLAD 24 NÄSTA BLAD 25 ÄNDR SKAPAD AV Namn på person(er) som skapat ritningen. 14 UPPDRAG NR Leverantörens uppdragsnummer. 15 GODKÄND AV Namn på person hos leverantören som granskat och godkänt ritningen. 16 AVDELNING Avdelning hos leverantören. Bild 7.3.2: Gemensam namnruta 17 RITNINGSTYP Ritningstyper enligt TrV: SAMMANSTÄLLNINGSRITNING / PLAN / PROFIL / DETALJRITNING / SCHEMA / STANDARDRITNING med flera. 18 TEKNIKOMRÅDE Ritningens innehåll enligt TrV:s teknikområden, exempelvis: VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK / VATTEN OCH AVLOPP / EL / BANOMGIVNING / BRO / TUNNEL / GEOTEKNIK. 19 BESKRIVNING / DOKUMENTRUBRIK Fyra rader för att tydliggöra ritningens innehåll. Fjärde raden kan utgöras av dokumentrubrik i banprojekt. 20 SKALA Skala. Om olika i höjd och längd skrivs H=1:X L=1:Y. 21 FORMAT Originalets format. 22 FÖRVALTNINGSNUMMER Beställarens ritningsnummer för förvaltning och arkivering. 23 RITNINGSNUMMER Ritningsnummer enligt SS Byggritningar Ritningsnumrering, utgåva BLAD Bladnummer. 25 NÄSTA BLAD Nummer på nästa blad. 26 ÄNDR Ändringsbeteckning.

10 8 TRV 2012:063 TRVK Digital 7.8 Geografisk och funktionell indelning Delområden och anläggningsdelar Leverantören ska i samråd med beställaren upprätta en objektspecifik geografisk indelning i delområden och anläggningsdelar enligt TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062. Indelningen ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Önskade kompletteringar/förändringar måste meddelas omgående till Trafikverkets datasamordnare. 7.9 Ändringar och revideringar Ändringar under anbudstid ska benämnas och levereras som ändrings-pm. Ändringar i övrigt ska benämnas och levereras som reviderings-pm. Vid leverans av PM dokumenteras vilka handlingar och filer som har ändrats och vad i innehållet som har ändrats Revidering vid slutdokumentation Då dokument byter skede från bygghandling till relationshandling ska revideringar som utförts under tas bort. Projekteringssteg ändras till RELATIONSHANDLING och Statusbenämning ska lämnas tom Komponenter Komponentbeteckningar ska utföras enligt publikation TDOK 2012:1171 Systemnummer och komponentbeteckningar. Placeringskoder med delområdesgränser för komponent-id tillhandahålls av beställarens datasamordnare och skrivs in i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Önskade kompletteringar/förändringar måste meddelas omgående till Trafikverkets datasamordnare. Inladdningsmall för placeringar ska användas för import av komponentdata till Chaos och Maximo. Beställaren tillhandahåller Inladdningsmall för placeringar Upprättande av inladdningsmall Maximo Leverantören ska upprätta inladdningsmall för komponenter. Projektspecifik information för komponenthantering ska redovisas i Objektspecifik handledning för

11 TRVK Digital TRV 2012:063 9 digital projekthantering. Alla komponenter ska vara kopplade till relevant förvaltningsdokumentation. Exempel på kopplade dokument för installationskomponenter: Teknisk beskrivning Ritningar Produktdatablad Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner Information till drift- och underhållspersonalen Relevanta säkerhetsinstruktioner, avseende t.ex. tillsyn, skötsel och underhåll Förslag till förebyggande underhåll. 8 Granskning Kapitlet utgår. 9 Leveranser Vid leverans av handlingar ska det medfölja dokumentation från leverantörens egenkontroll. Av dokumentationen ska framgå: Förteckning över ritningar och dokument som granskats Att tekniska krav är uppfyllda Leverans av digitala handlingar ska göras kontinuerligt och i anslutning till avslutat arbetsmoment. Leverans ska ske till strukturer enligt överenskommelse med beställaren. Leveranser ska alltid omfatta både frysta filer och arbetsfiler såsom textfiler, ritningsdefinitioner, ritningsmodeller, markmodeller, anläggningsmodeller etc. Vid leverans ska ritningsmodeller endast innehålla aktuella och gällande projekteringsfigurer. Information som inte används eller som använts som stöd under projekteringen ska vara borttagen. För att minimera filstorlek städas filer innan leverans. I AutoCAD används kommandot Purge eller motsvarande. 9.3 Redovisningsstruktur Ritningar och textdokument som hör till produkten ska redovisas i anvisad trädstruktur.

12 10 TRV 2012:063 TRVK Digital 9.5 Projektportalen Investera Struktur (Projektportalen) Projektportalens mappstruktur ska användas. Ändringar och kompletteringar görs i samråd med beställaren.

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:0035 Version 2.0 2015-08-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:0035 2.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg

TRVK Digital projekthantering Väg TRVK Digital Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:063 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Digital Publikationsnummer: TRV 2012:063 ISBN nummer: 978-91-7467-260-2 DokumentID: TDOK 2012:35 Utgivningsdatum:

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Program och verktyg för digital projekthantering Väg

Program och verktyg för digital projekthantering Väg KRAV Version KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering 2017-01-13 Dokumenttitel Innehållsförteckning Syfte... 2 Omfattning...

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Skapat av (namn och organis Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:35 0 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering 2018-12-12 Dokumenttitel Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:35 Version 5.0 2017-01-13 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:35 5.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1 1. Allmänt Kontrakts-/ Uppdragsbeteckning BILAGA 1 till kontrakt 87654321 Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Denna bilaga reglerar villkoren för

Läs mer

Program och verktyg för digital projekthantering Väg

Program och verktyg för digital projekthantering Väg KRAV Version KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering 2015-08-01 Dokumenttitel Innehållsförteckning Syfte... 2 Omfattning...

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ritningshuvudets utformning

Ritningshuvudets utformning KRAV Ritningshuvudets utformning TDOK 2015:0382 Version 3.0 2016-10-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Maria Davidson, UHjja TDOK 2015:0382 3.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning Informationsleveranser Kurt Löwnertz Sweco Att leverera Ett obrutet informationsflöde? 1 Från vaxad väv till datafil En byggnad står i många år Dokumentation från tillblivelsen Information fram till idag

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Objektorienterad Informationsmodell

Objektorienterad Informationsmodell RÅD Objektorienterad Informationsmodell TDOK 2015:0188 Version 2.0 2017-01-16 RÅD Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Peter Axelsson, IVtsö1 TDOK 2015:0188 2.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Projektnummer: Datum: Handling nr 7. Version 1.0

Projektnummer: Datum: Handling nr 7. Version 1.0 Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Väg 40 Förbi Eksjö. Eksjö kommun, Jönköpings län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer: Datum: Handling nr 7 Version 1.0 VÄG 40 FÖRBI

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AD, Anläggningsdokumentation VAR BETECKNING TR08-01 DATUM 2018-05-15 samrad TEKNISK RIKTLINJE utgava 3 fastställd TD Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Dokumentation. Innehåll 1 (17)

Systemkrav Infrasystem Väg - Dokumentation. Innehåll 1 (17) 1 (17) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2012-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad:

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad: Riktlinje CAD Skapad: 2001-05-15 Senast ändrad: 2018-06-12 Riktlinje CAD sid 2 av 6 Processägare Affärsutvecklingsdirektör Processledare/Uppdateringsansvarig CAD/BIM specialist Kvalitetssamordnare Kvalitetschef

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING. Version 1.0 2003-11-07

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING. Version 1.0 2003-11-07 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING Version 1.0 2003-11-07 2 (53), Titel: Principer för digital projektering Kontaktpersoner: Torbjörn Ohlsson VTg, Roger Wennberg

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Tekniskt Råd, BIM Alliance Karin Anderson, Trafikverket - Så används standarder 1 Övergripande Allmänna bestämmelser Kontraktsformer Bilaga till kontrakt

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 0 - Inledning

TEKNISK HANDBOK. Del 0 - Inledning TEKNISK HANDBOK Del 0 - Inledning 2015-04-22 Sidan 2 (8) Innehållsförteckning Sidan 0 Inledning... 3 00. Praktisk tillämpning... 3 00.1 Allmänt... 3 00.2 Bestämmelser... 3 01 Teknisk handboks plats i TK:

Läs mer

Anbudssammanställning

Anbudssammanställning 2013-08-16 Ärendenummer: TRV 2013/37133 Anbudssammanställning Uppdrag A: Datasamordnare för Projektstöd avseende digital projekthantering för region Stockholm Förutsättningar för att deltaga Grontmij AB

Läs mer

Luftledningsdokumentation

Luftledningsdokumentation SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AD, Anläggningsdokumentation VÅR BETECKNING TR08-04 DATUM 2017-07-04 SAMRÅD NL, NT, AT vb TEKNISK RIKTLINJE Luftledningsdokumentation Denna tekniska riktlinje

Läs mer

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15 DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21 Rev. 2009-09-15 2 (29) Innehåll BLOCK 4 LEVERANS; LÄMNA DOKUMENT 4 LEVERANSOMFATTNING 4 LÄMNA FILER TILL OBJEKT MED KNAPPEN NYTT 4 Övning/Exempel 4 LÄMNA

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 6a Ver 2018-11-25 Ansvarig Ulrika Palmqvist

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

Bilaga 1 till plankartor

Bilaga 1 till plankartor FASTSTÄLLELSEHANDLING Bilaga 1 till plankartor Profil och typsektioner för tunnel Norrbotniabanan, Umeå-Dåva Umeå Kommun, Västerbottens län Järnvägsplan JP01, 2017-11-30 Trafikverket Postadress: Box 809,

Läs mer

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Testprojektet Terrängmodell Ortofoto Punktmoln i LAS Redogörelse 2 2014-11-28 Testprojektet 53 ha 14 flygsignaler 3 2014-11-28 Utvärdering Kvalitet på

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Förvaltningsdata. Handbok BVH B /SA CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, BVH

Förvaltningsdata. Handbok BVH B /SA CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, BVH Handbok BVH 584.30 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-03-01 01 14 Diarienummer B03-1838/SA26 15 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, 0243-44

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Tillämpning standarder bygghandlingar. Termlista och metadata

Tillämpning standarder bygghandlingar. Termlista och metadata Tillämpning standarder bygghandlingar Effektivare granskning PDF Guidelines Dokumentplattform API Namnruta Hänvisningar i handlingar Effektivare projektering PDFexport från CAD-system Överföring mellan

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Begrepp Definition Version Ändrad

Begrepp Definition Version Ändrad Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:35 Version 3.0 2016-02-01 KRAV 1 ( 2 6 ) Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:35 3.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Tekniskt PM Slugtester E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län 2017-03-01 Objekt: Projektnr: TRV 2014/25560 ÅF-Infrastructure AB Hallenborgs gata

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser Branschgemensamt regelverk för informationsleveranser Förutsättningar för ett samordnat informationsbygge 11 Tillämpningsanvisning 12 Bakgrund 13 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Ställa krav på informationsleveranser

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Informationsmaterial BASkontrakt. Leverans och hantering av förvaltningsdata. Målgrupp: - Trafikverkets Entreprenörer

Informationsmaterial BASkontrakt. Leverans och hantering av förvaltningsdata. Målgrupp: - Trafikverkets Entreprenörer TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Informationsmaterial BASkontrakt järnväg Leverans och hantering av förvaltningsdata Målgrupp: - Trafikverkets Entreprenörer Syfte med utbildningsmaterialet Informationsmaterialet

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara

E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara VÄGPLAN E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara Vara kommun, Västra Götalands län PM Byggnadsverk och beslutsunderlag utformning 2017-05-12 Trafikverket Postadress: Box 110, 541 23 Skövde E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från TEKNISK ANVISNING LKT 1500.130.005 1 8 Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, konstruktion, inköp, drift-och underhåll Nyckelord Anvisning, instruktion, dokumenthuvud,

Läs mer

BIM i projekt Förbifart Stockholm

BIM i projekt Förbifart Stockholm BIM i projekt Förbifart Stockholm Jesper Niland Teknikchef TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Position 2030 BIM i Förbifart Stockholm - innehåll E4 Förbifart Stockholm Kort projektbeskrivning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån PROTOKOLL Nummer 31 4.9.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Projektchef Ian Bergström

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS

TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS DATA FROM TUNNEL PRODUCTION IN CHAOS Jan Thorén, Trafikverket Mattias Roslin, Trafikverket Thomas Dalmalm, Trafikverket Lars Martinsson, THETA Engineering AB Sammanfattning:

Läs mer

Branschsamverkan Avstämning innan beslut i styrelsen och finansiering av projekt innan start

Branschsamverkan Avstämning innan beslut i styrelsen och finansiering av projekt innan start Branschsamverkan Avstämning innan beslut i styrelsen och finansiering av projekt innan start Byggbranschens förening för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond,

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Effektivare granskning

Effektivare granskning Effektivare granskning Ulf Larsson Torbjörn Olsson Jimmy Forsberg NCC Building Sverige Veidekke Sverige Skanska Sverige Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Byggbranschens förening för bättre samhällsbyggande

Läs mer

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VÅR BETECKNING TR13-05-01 DATUM 2019-04-30 UTGÅVA 1 s, GI, GS/NA, NL, NP, NS, NT, SD, SK *0 we TEKNISK RIKTLINJE FASTSTÄLLD Krav på systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

ProjectWise SS4 Adminutbildning PDB Investera. För Kontraktets och Projektets Datasamordnare Ver Monika Wistedt, PRtd

ProjectWise SS4 Adminutbildning PDB Investera. För Kontraktets och Projektets Datasamordnare Ver Monika Wistedt, PRtd ProjectWise SS4 Adminutbildning PDB Investera För Kontraktets och Projektets Datasamordnare Monika Wistedt, PRtd 2016-12-09 Ver. 1.7 Innehåll Behörigheter Flöden Versionshantering i styrt flöde 2 Behörigheter

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

BIM i Trafikverket Distrikt Mitt David Sandegård, Gävle

BIM i Trafikverket Distrikt Mitt David Sandegård, Gävle BIM i Trafikverket Distrikt Mitt David Sandegård, Gävle TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad jag ska prata om Kort om Trafikverket Trafikverkets krav på BIM nu och sen Tre exempel på BIM i projekt Frågor

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Effektivare granskning

Effektivare granskning Effektivare granskning Introduktion till standardisering och digitalisering av granskningskommentarer Version 1.0 från 2017-11-06 Effektivare granskning Effektmål: Förenkla samverkan mellan entreprenörer,

Läs mer

Så här använder du kontrollplanen

Så här använder du kontrollplanen Kontrollplan Fasta Förvaltning/Bolag Projektnamn Diarienummer ID-kod Diarienummer tidigare skeden Projektledare Beslutad process Så här använder du kontrollplanen bananläggningar som ska användas av trafikkontorets

Läs mer

KAPITEL 6 SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING

KAPITEL 6 SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING Utgåva Datum 08-06-0 Sida () KAPITEL 6 SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING SÄKERHETSPLAN OCH SÄKERHETSBEVISNING... RISKANALYS OCH HANTERING AV NYA KOMPONENTER... HANTERING AV ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG...

Läs mer

Riktlinje Medicinska gaser

Riktlinje Medicinska gaser Riktlinje Upprättad av: Berit Larsson Ansvarig: Nicklas Boström Datum: 2018-03-28 Revidering: [Revideringsbeteckning] Revideringsdatum: [Revideringsdatum] Status: FASTSTÄLLD Fastställd av: Helena Ribacke,

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Version Datum/Rev Fastställd av/sign Nicklas Walldan Nicklas Walldan Nicklas Walldan 5.

Version Datum/Rev Fastställd av/sign Nicklas Walldan Nicklas Walldan Nicklas Walldan 5. Version Datum/Rev Fastställd av/sign 7.0 2018-09-04 Nicklas Walldan 6.0 2016-06-20 Nicklas Walldan 5.02 2014-09-01 Nicklas Walldan 5.01 2014-05-16 Nicklas Walldan 5.0 2014-04-03 Nicklas Walldan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 2.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings Kommun,

Läs mer