TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:"

Transkript

1

2

3 TRVK Digital TRV 2012: Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program och verktyg för digital, 2012:055. Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital TDOK 2012:1171 Systemnummer och Komponentbeteckningar Inladdningsmall för placeringar Bygghandlingar 90 del 7 Bygghandlingar 90 del Benämningar Se även Bygghandling 90 del 7 Bilaga A Begreppsdefinitioner. Tabellens benämningar gäller före Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A i de fall där lika benämning används. Anläggningsdel Arbetsfiler Arbetshandling Bygghandling Chaos ChaosFunc Ett delområde delas upp i anläggningsdelar enligt förutbestämd gruppering och kodning. Ursprungsfil, t ex en textfil i MS Word som används för att skapa en slutlig kopia i PDF-format. Handling som är godkänd att bygga på. Produkt (skede) i vägprocessen. Vid utförandeentreprenad tar beställaren fram en bygghandling med förfrågningsunderlag. Vid totalentreprenad tas bygghandlingen fram av upphandlad entreprenör. Trafikverkets system för hantering av produktdokument i vägprojekt. ChaosFunc är ett verktyg för olika versioner av AutoCAD och underlättar laddmallsarbetet med Komponent-ID, komponentdata och laddmallar.

4 2 TRV 2012:063 TRVK Digital Delområde Dokument Förvaltningshandling Inladdningsmall för placeringar Kvalitetsdokumentation Leverantör Maximo Metadata Projekt Produktdokument Projektdokumentation Projektportalen Redovisningsstrukturer Ritning Relationshandling Objekt/projekt/anläggning delas in i ett antal områden 0-9, efter behov enligt naturliga avgränsningar, uppdelningar eller etapper som t.ex. trafikplatser, vägskäl och konstruktionstyper. Samlingsnamn för textdokument, ritning, ritningsdefinition, ritningsmodell, modell och bild. Data i databaser, dokument och filer av teknisk karaktär som krävs för drift och underhåll av anläggningen. Förvaltningshandling upprättas/uppdateras i samband med om- och/eller nybyggnation. Exempelvis underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, reservdelslistor etc. Excel-fil med data kopplat till komponenter. Dokument som beskriver projektets genomförande. Ex. projektplan, kontrollplaner, kontrollprogram, checklistor, rutiner. Aktör som utför en prestation (till exempel en utförd tjänst eller vara) mot en motprestation (i regel mot ett överenskommet pris enligt avtalslagen). Ex konsult eller entreprenör. Ett webbaserat, standardiserat underhållssystem för Trafikverket framtaget och i första hand avsett för tekniska väg-, tunnel- och ITS-anläggningar. Textfält eller fil med textfält som beskriver innehållet i en fil Standardutförande med avseende på Trafikverkets krav och regler. Med produktdokument avses handlingar (ritningar, cad-filer, tekniska beskrivningar, utredningar, rapporter, underhållsdokumentation mm) ingående i förstudie, vägutredning, arbetsplan, bygghandling och relationshandling. Dokument som behövs för projektstyrning och administration. Ex minnesanteckningar, kontakter, kalendrar, dagböcker och aktiviteter. Trafikverkets webbbaserade arbetsyta i Sharepointmiljö. Gemensam arbetsplats för hela projektet. Extern inloggning erhålls. Används för alla projekt- och kvalitetsdokument. Virtuella mappstrukturer Version av ritningsdefinitionen i ett slutgiltigt format (PDF/A). Relationshandlingen visar hur anläggningen såg ut när den togs i bruk och är ett juridiskt dokument mellan beställare och entreprenör.

5 TRVK Digital TRV 2012:063 3 Ritningsdefinition Ritningsmodell Slutdokumentation Styrfil Underhållsdokumentation CAD-fil som innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur ritningsmodellen med övrig grafik som hör till ritningen. CAD-fil som innehåller avbildningen av en väg/byggnad/anläggning och normalt även information som är direkt lägesanknuten till denna. Avser all den dokumentation som är ett resultat av projektet, och som ska sparas för eftervärlden. Slutdokumentationen omfattar minst Relationshandlingar, Drift- och underhållsdokumentation, kvalitetsdokumentation och övriga kontraktsbundna dokument inklusive mötesprotokoll mm Fil som innehåller information om hur lagerinställningar och externa referenser ska läsas in i CAD-filer. Se Förvaltningshandling 2 Organisation 2.1 Roller Datasamordnare Leverantören ska utse datasamordnare, funktionellt ansvarig för digital projekthantering BIM-samordnare I projekt där beställaren arbetar med BIM (Building Information Modelling) ska leverantören utse en BIM-samordnare 2.2 Möten Kapitel 2.2 utgår med hänvisning till att möten gällande digital projekthantering ska hållas enligt vad som är specificerat i Administrativa föreskrifter, AF.

6 4 TRV 2012:063 TRVK Digital 2.3 Kompetens Krav på utbildning Datasamordnare Projektör Leverantörens datasamordnare ska ha genomgått e-utbildning i Projektportal Investera nivå 3 av Chaosutbildningen, se vara väl förtrogen med styrande handlingar enligt kap 1.2. Projektör hos leverantören ska ha genomgått nivå 3 av Chaosutbildningen, se och vara väl förtrogen med projekteringsmetodik, leveranskrav och objektspecifika krav enligt styrande handlingar kap Leverantör digitala dokument Kapitlet utgår (ersätts av ovanstående krav). 3 Objektspecifik handledning för digital projekthantering Leverantören ska upprätta en objektspecifik handledning för digital projekthantering som tillhandahålls av beställaren. Handledningen ska accepteras av beställaren och vara projektets instruktionsbok under hela projektets livslängd. Leverantörens projekteringsledare ansvarar för att handledningen implementeras och tillämpas samt uppdateras vid behov. Revideringar ska accepteras av beställaren. Accepterad handledning läggs in i Chaos. 3.1 Underlag som tillhandahålls av beställaren Kapitlet utgår.

7 TRVK Digital TRV 2012: Dokumenthantering Trafikverkets dokumenthanteringssystem Projektportal Investera och Chaos ska användas för leverans, redovisning och distribution av digitala dokument. Innan projektering påbörjas ska leverantören inkomma med beskrivning av egenkontroll och rutiner med avseende på digital projekthantering. 5.3 Dokumentplan Kapitlet utgår. 5.4 Underlag som tillhandahålls av beställaren Kapitlet utgår. 6 Projektering 6.2 Ritningsmanér Leverantören ska följa Bygghandlingar 90 del 7 Kapitel 4 Redovisning av Landskapsinformation, Kapitel 5 Redovisning av anläggningsinformation och Kapitel 6 Linjer, symboler och beteckningar. TRVK Digital, 2012:063 anvisningar gäller alltid före Bygghandlingar 90 del 7. Samtliga objekt anges med färg och linjetyp som är styrt av lager (BYLAYER). Inga objekt eller entiteter får förekomma på lager 0 (noll). Vid användande av flera viewports ska varje viewport ligga på ett eget lager. Ritningsmodeller kopplas som extern referens (Xref) till ritningsdefinitionen.

8 6 TRV 2012:063 TRVK Digital 7 Modellorienterad projektering 7.3 Ritningsdisposition Disposition enligt bild 7.3 ska tillämpas. Orienteringsfigur max 78x170 mm Utrymme för Trafikverkets stämplar De fem senaste revideringarna (block Trv_Revtag.dwg) Bild 7-2: Ritningsblankett Bild 7.3: Ritningsblankett Namnruta (block Namnruta.dwg eller Trv_Namnruta.dwg) Ritningsram, namnruta, skallinjer, orienteringsfigur, anvisningstexter ska placeras i ritningsdefinitionens layout-läge (paperspace), i skala 1:1. Ritningsram ska ha med insättningspunkt 0,0 i nedre vänstra hörnet i skala 1:1. Endast en layout per ritningsdefinition får användas. Namnrutan ska sättas in med insättningspunkt i ritningens nedre högra hörn. Utrymme för stämplar ska finnas reserverat ovanför namnruta enligt figur ovan. Orienteringsfigur ska placeras så att överkant som högst är placerad i nivå med ritningens vikmärke för ritningsmitt. Projektspecifik orienteringsfigur med ritningsindelning ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering Namnruta (ritningshuvud) Som namnruta ska blocken Namnruta.dwg eller Trv_Namnruta.dwg användas. Som revideringsrad ska blocket Trv_Revtag.dwg användas. Namnruta och revideringsrad ska infogas som block på ritningsdefinitionen. Block tillhandahålls av beställaren. Block får ej ändras avseende blocknamn, utseende och attributbenämningar. Beställarens logotyp får kompletteras med text, för t.ex. region, adress. Kompletteringar görs i samråd med beställaren. Konsultens och/eller entreprenörens logotyp och egen text placeras i fältet Anvisad plats för konsulten.

9 TRVK Digital TRV 2012:063 7 Gemensam namnruta för Trafikverket Namnrutan för Trafikverket ska användas i nystartade projekt eller när projekt övergår till nytt skede. Redovisning med förklaringar och exempel enligt bild nedan. Projektets namnruta ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Notera att fältet Typ av plan måste aktiveras (i Visibility) för projekt som är i skede Vägplan eller Järnvägsplan. Tidigare namnruta som redovisas i Digital TRV 2012:063, utgivningsdatum nov 2012, ska användas i pågående projekt. TYP AV PLAN GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE HANDLINGSTYP DATUM OBJEKT LEVERANS / ÄNDRINGS-PM 5 FÄLT FÖRKLARING BETYDELSE, VÄRDEN 1 TYP AV PLAN Rutan visas endast under planläggningen. Värden: VÄGPLAN / JÄRNVÄGSPLAN 2 GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE För vägplan och järnvägsplan: UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / FÖR FASTSTÄLLELSE DELOMRÅDE / BANDEL ANLÄGGNINGDEL OBJEKTNUMMER / KM BESTÄLLARE 11 SKAPAD AV GODKÄND AV RITNINGSTYP TEKNIKOMRÅDE BESKRIVNING / DOKUMENTRUBRIK KONSTRUKTIONSNUMMER LEVERANTÖR 12 UPPDRAG NR AVDELNING För övriga ritningar: UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 HANDLINGSTYP För vägplan och järnvägsplan: SAMRÅDSUNDERLAG / SAMRÅDSHANDLING / GRANSKNINGSHANDLING / FASTSTÄLLELSEHANDLING 4 DATUM Datum för aktuell leverans. För övriga ritningar: FÖRSLAGSHANDLING / SYSTEMHANDLING / BYGGHANDLING / RELATIONSHANDLING / FÖRVALTNINGSHANDLING / TYPRITNING / STANDARDRITNING 5 LEVERANS / ÄNDRINGS-PM Beteckning på aktuell leverans eller Ändrings-PM. 6 OBJEKT Trafikverkets beteckning på aktuellt objekt, 7 DELOMRÅDE / BANDEL Trafikverkets beteckning på delområde eller bandel. 8 ANLÄGGNINGSDEL Trafikverkets beteckning på anläggningdel. 9 OBJEKTNUMMER / KM Trafikverkets nummer på aktuellt objekt eller bansträcka för linjebunden anläggning. 10 KONSTRUKTIONSNUMMER Trafikverkets konstruktionsnummer. 11 BESTÄLLARE Trafikverkets logotyp. 12 LEVERANTÖR Leverantörens logotyp, med namn som osynligt attribut. SKALA RITNINGSNUMMER FORMAT 21 FÖRVALTNINGSNUMMER 22 BLAD 24 NÄSTA BLAD 25 ÄNDR SKAPAD AV Namn på person(er) som skapat ritningen. 14 UPPDRAG NR Leverantörens uppdragsnummer. 15 GODKÄND AV Namn på person hos leverantören som granskat och godkänt ritningen. 16 AVDELNING Avdelning hos leverantören. Bild 7.3.2: Gemensam namnruta 17 RITNINGSTYP Ritningstyper enligt TrV: SAMMANSTÄLLNINGSRITNING / PLAN / PROFIL / DETALJRITNING / SCHEMA / STANDARDRITNING med flera. 18 TEKNIKOMRÅDE Ritningens innehåll enligt TrV:s teknikområden, exempelvis: VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK / VATTEN OCH AVLOPP / EL / BANOMGIVNING / BRO / TUNNEL / GEOTEKNIK. 19 BESKRIVNING / DOKUMENTRUBRIK Fyra rader för att tydliggöra ritningens innehåll. Fjärde raden kan utgöras av dokumentrubrik i banprojekt. 20 SKALA Skala. Om olika i höjd och längd skrivs H=1:X L=1:Y. 21 FORMAT Originalets format. 22 FÖRVALTNINGSNUMMER Beställarens ritningsnummer för förvaltning och arkivering. 23 RITNINGSNUMMER Ritningsnummer enligt SS Byggritningar Ritningsnumrering, utgåva BLAD Bladnummer. 25 NÄSTA BLAD Nummer på nästa blad. 26 ÄNDR Ändringsbeteckning.

10 8 TRV 2012:063 TRVK Digital 7.8 Geografisk och funktionell indelning Delområden och anläggningsdelar Leverantören ska i samråd med beställaren upprätta en objektspecifik geografisk indelning i delområden och anläggningsdelar enligt TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062. Indelningen ska redovisas i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Önskade kompletteringar/förändringar måste meddelas omgående till Trafikverkets datasamordnare. 7.9 Ändringar och revideringar Ändringar under anbudstid ska benämnas och levereras som ändrings-pm. Ändringar i övrigt ska benämnas och levereras som reviderings-pm. Vid leverans av PM dokumenteras vilka handlingar och filer som har ändrats och vad i innehållet som har ändrats Revidering vid slutdokumentation Då dokument byter skede från bygghandling till relationshandling ska revideringar som utförts under tas bort. Projekteringssteg ändras till RELATIONSHANDLING och Statusbenämning ska lämnas tom Komponenter Komponentbeteckningar ska utföras enligt publikation TDOK 2012:1171 Systemnummer och komponentbeteckningar. Placeringskoder med delområdesgränser för komponent-id tillhandahålls av beställarens datasamordnare och skrivs in i Objektspecifik handledning för digital projekthantering. Önskade kompletteringar/förändringar måste meddelas omgående till Trafikverkets datasamordnare. Inladdningsmall för placeringar ska användas för import av komponentdata till Chaos och Maximo. Beställaren tillhandahåller Inladdningsmall för placeringar Upprättande av inladdningsmall Maximo Leverantören ska upprätta inladdningsmall för komponenter. Projektspecifik information för komponenthantering ska redovisas i Objektspecifik handledning för

11 TRVK Digital TRV 2012:063 9 digital projekthantering. Alla komponenter ska vara kopplade till relevant förvaltningsdokumentation. Exempel på kopplade dokument för installationskomponenter: Teknisk beskrivning Ritningar Produktdatablad Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner Information till drift- och underhållspersonalen Relevanta säkerhetsinstruktioner, avseende t.ex. tillsyn, skötsel och underhåll Förslag till förebyggande underhåll. 8 Granskning Kapitlet utgår. 9 Leveranser Vid leverans av handlingar ska det medfölja dokumentation från leverantörens egenkontroll. Av dokumentationen ska framgå: Förteckning över ritningar och dokument som granskats Att tekniska krav är uppfyllda Leverans av digitala handlingar ska göras kontinuerligt och i anslutning till avslutat arbetsmoment. Leverans ska ske till strukturer enligt överenskommelse med beställaren. Leveranser ska alltid omfatta både frysta filer och arbetsfiler såsom textfiler, ritningsdefinitioner, ritningsmodeller, markmodeller, anläggningsmodeller etc. Vid leverans ska ritningsmodeller endast innehålla aktuella och gällande projekteringsfigurer. Information som inte används eller som använts som stöd under projekteringen ska vara borttagen. För att minimera filstorlek städas filer innan leverans. I AutoCAD används kommandot Purge eller motsvarande. 9.3 Redovisningsstruktur Ritningar och textdokument som hör till produkten ska redovisas i anvisad trädstruktur.

12 10 TRV 2012:063 TRVK Digital 9.5 Projektportalen Investera Struktur (Projektportalen) Projektportalens mappstruktur ska användas. Ändringar och kompletteringar görs i samråd med beställaren.

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Ritnings- och beskrivningsmanual

Ritnings- och beskrivningsmanual Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad 2006-10-24 Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen Energiverifikat uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

IT-plan. Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg

IT-plan. Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg IT-plan Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg Version: 1.7 Datum: 2014-07-04 Upprättad av: Magnus Gustavsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 ALLMÄNT... 2 1.2 ALLMÄNNA RIKTLINJER... 3 1.3 PROJEKTSERVER...

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Projekteringsanvisning Cad-anvisning

Projekteringsanvisning Cad-anvisning Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2015-06-02 26 SIDOR Innehåll 1 Läs detta först viktig information...

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer