NYA STANDARDER FÖR SYFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA STANDARDER FÖR SYFTE"

Transkript

1 ID: NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang

2 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF Projektet syftade till en revidering av ett antal standarder som berör hanteringen av bygghandlingar, med speciell tonvikt på ritningar och på utformningen av namnrutan. Sökande var NCC Construction Sverige AB genom Staffan Hintze. Utredare har varit Klas Eckerberg (Projektengagemang). En mindre arbetsgrupp bestod av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). En referensgrupp bestod av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). SIS/TK 269 utgjorde styrgrupp. Efter en serie av intervjuer med företrädare för byggbranschens parter utformades ett förslag, som sedan reviderats ett flertal gånger. Synpunkter har kommit från ytterligare intervjuer, från en referensgrupp, från SIS/TK269, genom ett remissförfarande och via en webbenkät där 39 svar samlades in. Parallellt med detta projekt har ett utvecklingsarbete bedrivits inom Trafikverket, med syfte att skapa en gemensam hantering och namnruta för vägprojekt och järnvägsprojekt. Förslaget till utformning har i hög grad baserats på SBUF-projektet, och används nu i skarpa projekt. Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. Stort tack till alla som i olika omfattning bidragit med synpunkter! Stockholm, april 2014 Klas Eckerberg 2 (17)

3 Sammanfattning I detta dokument redovisas ett förslag till översyn av de standarder som används för identifiering och hantering av bygghandlingar, med speciell betoning på ritningar. Det går dock att applicera också på märkning av filer och av digitala objekt. Syftet med översynen är att förtydliga begreppen, och att mer enhetligt koppla varje enskilt dokument till: handlingstyp granskningsstatus specifik leverans. För att förtydliga handlingars livscykel föreslås tre nya standarder: Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Här anges följande typer av handlingar: PROGRAMHANDLING, FÖRSGSHANDLING, SYSTEMHANDLING, BYGGHANDLING, RETIONSHANDLING och FÖRVALTNINGSHANDLING. Tillsammans utgör handlingstyperna en kedja, från tidigt undersökande av möjliga alternativ till omhändertagande av det faktiskt byggda. Handlingar som skickas till annan part märks med beteckning för leverans, där följande förkortningar kan användas för att förtydliga syftet med leveransen: PH (preliminär handling); GH (granskningshandling); FU (förfrågningsunderlag); BL (bygglovshandling); BH (bygghandling); RH (relationshandling); DU (drift- och underhållshandling). Alternativt används de vedertagna beteckningarna KFU respektive PM. Till beteckningen kopplas ansvarig part och löpnummer (exempel: L-BH-3). Byggdokument Angivning av granskningsstatus. Här fastställs beteckningar för gransknings- och godkännandeprocessen. De som används på levererade handlingar är: PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖR INION. Byggdokument Namnruta på ritning. Den i Bygghandlingar 90 föreslagna namnrutan standardiseras i enlighet med SS-EN ISO 7200:2004, och får därmed justerade beteckningar på vissa fält. Nya fält för och LEVERANS/ INGS-PM tillkommer. Detta påverkar nedanstående befintliga standarder: SS 32266:2008 Byggdokument Angivning av status utgår. I denna används beteckningarna PRELIMINÄR HANDLING, FÖRFRÅGNINGSUNDERG, BYGGHANDLING och RE- TIONSHANDLING. Problemet är att här blandas olika typer av begrepp. Preliminär bör istället ingå som steg i gransknings- och godkännandeprocessen. SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att handlingens datering i namnrutan avspeglar aktuell version istället för datum då den först godkändes. Ändringsbeteckningar bör förutom med bokstavsbeteckningar kunna göras med siffror. Ändringstabellen utgår. 3 (17)

4 Innehåll BAKGRUND...5 SYFTE OCH METOD...5 RESULTAT...6 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH LEVERANS... 6 Handlingstyper... 6 Leveransmärkning... 7 Datering... 8 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH SYFTE... 9 Granskningsstatus... 9 Granskningsprocessen Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar REVIDERING AV SS 32206:2008 BYGGDOKUMENT INGAR Ändringsbeteckning Ändringstabellen SS XXXXX:2013 BYGGDOKUMENT NAMNRUTA FÖR RITNING SLUTSATSER OCH DISKUSSION EXEMPEL (17)

5 BAKGRUND Projektet har sin bakgrund i ett antal aspekter av dokumenthanteringen i byggprocessen som upplevs som för dåligt synkroniserade. De standardiserade regler för dokumentformalia i bygg och förvaltning som finns idag räcker inte till. I alla sammanhang är det grundläggande att full klarhet råder kring handlingens: syfte: ska den användas för till exempel kalkylering, anbudsgivning eller byggande? status: är den godkänd för avsedd användning? Ofta används hemsnickrade begrepp för att komplettera informationen i namnrutan; till exempel lever gamla beteckningar som arbetshandling vidare parallellt med nyare direktiv. Standard för gransknings- och godkännandeprocessen saknas idag, med undantag för uppgiften om ansvarig i namnrutan, som visar att någon tar ansvar för innehållet; underförstått att ritningen är godkänd för användning. I takt med att digitala modeller av byggnadsverk används allt mer direkt i produktion och förvaltning ökar behoven av enhetliga regler för märkning av skede och status. För vilket ändamål är det digitala objektet avsett, och är användningen av informationen godkänd av ansvarig part? De standarder och olika praxis som råder idag är i hög grad förvirrande. Allmänt språkbruk i byggbranschen skiljer sig mellan parterna, och från de standardiserade eller på annat sätt definierade begreppen. Nya metoder för att hantera förfrågningsunderlag behöver också förtydligas. På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. SYFTE OCH METOD Syftet med projektet var att ta fram underlag till nya standarder för administration och märkning av bygghandlingar, och för de digitalt modellerade objekt som ligger till grund för handlingarna. Som underlag för förslaget har ett antal metoder använts: Intervjuer med företrädare för branschens parter (WSP, Trafikverket, NCC, Landstingsservice i Uppsala, Mimer Fastigheter). Insamling av regelverk projekteringsanvisningar och liknande från ett antal aktörer. Diskussioner inom en liten arbetsgrupp bestående av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). Diskussioner inom en referensgrupp bestående av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). Diskussioner inom SIS/TK (17)

6 Samarbete med Trafikverkets projekt för att samordna metadata och ritningshantering, inklusive namnrutans utformning, mellan väg- och järnvägsprojekt. Synpunkter från förvaltningen har varit viktiga i den processen. En remiss om ett preliminärt förslag skickades till drygt hundra personer, som resulterade i ett trettiotal skriftliga svar. En enkät om ett preliminärt förslag, som besvarades av 39 personer. RESULTAT Resultatet av projektet redovisas nedan i form av ett antal förslag till nya eller ändrade standarder. SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Inledningsvis beskrivs byggprocessen på ett delvis nytt sätt. Den beskrivning av skeden som finns i Bygghandlingar 90 Del 1, utgåva 2, innehåller vissa tvetydigheter, och använder en del beteckningar som skiljer sig från praxis. I Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, finns en detaljerad beskrivning av bygg- och förvaltningsprocesserna (kapitel 5). Följande skeden bör kortfattat beskrivas i den orienterande inledningen: utredning och fysisk planering, inklusive väg- och järnvägsplan projektering (produktbestämning) produktion (produktframställning) förvaltning (produktanvändning). Standarden omfattar inte handlingar i utredning och fysisk planering. Viss anpassning av namnrutan kan dock göras för användning i väg- och järnvägsplan, eftersom dessa utseendemässigt är mycket lika de bygghandlingar som senare produceras. Detta sköts internt av Trafikverket. Handlingstyper De handlingar som tas fram under projekteringsskedet har olika detaljeringsgrad. Målet är att beslutsprocessen undan för undan ska få mer detaljerade underlag för beslut om utformningen. I standarden används begreppet handlingstyp för att beskriva graden av detaljering för en viss handling. Följande tre nivåer är praxis i branschen, och finns beskrivna i standard: 1. FÖRSGSHANDLING: enligt SS en översiktlig redovisning av ett projekts utformning med utgångspunkt från krav som givits i programhandlingarna. 6 (17)

7 2. SYSTEMHANDLING: en mer detaljerad beskrivning av det föreslagna byggnadsverket, med speciell inriktning mot de tekniska systemen. Definitionen i SS lyder: handlingar som tillsammans utgör redovisning av projektet med avseende på form, konstruktioner och installationer. 3. BYGGHANDLING: redovisning av teknisk konstruktion, detaljerad så långt att en annan part kan förväntas kunna utföra den som avsett. Definitionen i SS lyder handling som fastställts att gälla som underlag för utförande. Definitionen bör revideras till handling som redovisar konstruktioner så att den kan användas som underlag för utförande. Begreppet detaljeringsgrad används också i CAD och BIM, då vanligen kallad LOD (Level of Detail, alternativt Level of Development). De tre nivåerna skulle i det sammanhangen kunna förkortas till FH, SH och BH, alternativt 1, 2 och 3. Alla dessa typer av handlingar kan användas för samordning, som kalkylunderlag och som beslutsunderlag. Systemhandlingar kan användas som bygglovshandling. De tre handlingstyperna kan också utgöra förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer: förslagshandling: upphandling av funktionsentreprenad systemhandling: upphandling av totalentreprenad bygghandling: upphandling av utförandeentreprenad. När handlingar lämnas in för ansökan om bygglov och när de skickas ut för anbudsgivning anges detta med text ovanför namnrutan (se vidare nedan). Efter produktionsfasen kan handlingarna användas för följande syften: 4. RETIONSHANDLING: enligt SS ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller en anläggning. Relationshandlingarna kan omfatta även andra typer av dokument, till exempel beskrivningar och produktblad. 5. FÖRVALTNINGSHANDLING: ritningar och andra handlingar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Redovisning på handling Handlingstypen anges i ett fält i namnrutan, betecknat. Leveransmärkning Leverans av handlingar bör hanteras enligt anvisningar i Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, där en leveransspecifikation förtecknar och beskriver ingående handlingar. Eventuella ändringar från tidigare leveranser framgår också. Idag används ofta beteckningen KFU för att identifiera leveranser av kompletterande förfrågningsunderlag. Vid utskick av ändrade bygghandlingar används vanligen beteckningen PM + löpnummer på förteckningen över ingående handlingar, och de aktuella handlingarna märks med detta nummer. Märkning bör dock göras på alla leveranser, inklusive det första utskicket av en viss handlingstyp. För att öka tydligheten kan följande beteckningar för handlingarnas syfte användas: 7 (17)

8 preliminär handling (PH): ej färdigställd handling granskningshandling (GH): handling för granskning och för teknisk samordning kalkylhandling (KH): handling som ligger till underlag för ekonomisk kalkyl förfrågningsunderlag (FU): underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud bygglovshandling (BL): handling som ligger till grund för ansökan om bygglov bygghandling (BH): se tidigare definition relationshandling (RH): se tidigare definition förvaltningshandling ( drift- och underhållshandling ) (DU): se tidigare definition. Redovisning på handling Beteckningen på leveransen anges i ett fält i namnrutan, betecknat LEVERANS/ INGS- PM. Beteckningen bör utgöras av ansvarig part, ovanstående förkortning samt ett löpnummer. Vid behov kompletteras med hänvisning till etapp, delentreprenad eller annan projektspecifik indelning. Exempel: L-GH-1; L-FU-1; L-FU-2; L-BH-1-DE1; L-BH-2-DE1. Leveransmeddelande Samlade leveranser av handlingar bör redovisas i ett leveransmeddelande, som förtecknar ingående handlingar inklusive aktuell ändringsbeteckning och datum. Ett förslag på utformning redovisas nedan: Datering Idag anges i namnrutan datum för första fastställande av ritningen. Datering av handlingar ska istället avse tidpunkt för leveransen. Syftet med förändringen är att dateringen alltid ska avse aktuell version. Redovisning på handling Datering anges i ett fält i namnrutan, betecknat. 8 (17)

9 SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte. Granskningsstatus Vid varje leverans bör granskningsstatus anges, som visar handlingens läge i gransknings- och godkännandeprocessen, och därmed vilket syfte leveransen har. En ny standard tas fram, baserad på värdelistan i Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata (www. metadata.se). Observera att godkännande alltid görs av ansvarig part (ägare). Eventuellt externt godkännande eller fastställande av beställare, myndighet eller annan redovisas separat, till exempel i en anpassad namnruta. Detta påverkas inte av eventuella överenskommelser att beställaren efter genomfört projekt övertar ägandet av informationen. När bygghandlingar väl är godkända kan de börja användas för sitt syfte, det vill säga underlag för produktion på byggarbetsplatsen. Innan det behöver handlingarna vanligen först användas som för anbudsgivning, det vill säga ingå i ett förfrågningsunderlag. Även systemhandlingar kan användas i en anbudsförfrågan. De är också lämpliga att använda som underlag för bygglovsansökan. Nedan visas två tabeller, där: den första innehåller värden som vanligen används på handlingar som distribueras den andra innehåller värden som kan användas i internt granskningsflöde. Koderna kan användas för märkning av digitala objekt. Vissa av klasserna är relevanta endast för märkning av sådana objekt. Ytterligare klasser kan skapas efter behov. Kod Dokumentstatus Anmärkning PR PRELIMINÄR Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan distribueras till annan part för information ( förhandskopia ). Observera skillnaden mot granskningsstatus för information. R- FÖR GRANSKNING Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet. Granskning kan göras både internt och externt, till exempel av beställare och av andra konsulter. G1 GODKÄND Dokumentets/objektets innehåll är godkänt. Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. FI FÖR INION Bilagda dokument/objekt som inte specificerar det som ska kalkyleras, offereras eller byggas men som innehåller sidoinformation av intresse. Tabell 1: Värden för granskningsstatus på levererade dokument. 9 (17)

10 Kod Dokumentstatus Anmärkning UA Under arbete Dokumentet är under arbete och inte klart för distribution till annan part. K- För kommentarer K1 Kommenterat Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som referens till annat dokument. R1 Granskat Granskat utan kommentarer. R2 Granskat med kommentarer R3 Granskat av oberoende part Granskat utan kommentarer. R4 Granskat med kommentarer av oberoende part G- För godkännande G2 G3 GB GK GF GT GP GR Godkänd med kommentarer Ej godkänd Godkänd för användning i beräkning/konstruktion Godkänd för användning i kalkyl Godkänd för användning i förfrågningsunderlag Godkänd för användning i kontrakt Godkänd för användning i produktionshandling Godkänd för användning i relationshandling F- För fastställelse FX Fastställd Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. EG Ej giltigt ER Ersatt Det ersättande dokumentet/ objektet ska anges som separat metadata. Tabell 2: Värden för intern granskningsstatus. Granskningsprocessen Intern granskning som ett led i kvalitetssäkringen kan använda alla värden i tabellerna ovan. Granskning och notering av synpunkter kan göras i ritningsfiler eller på papperskopior. Dokumentation av processen kan göras i dokumenthanteringssystem, eller på annat i kvalitetssystemet fastställt sätt. Granskning kan först göras internt, men vanligen avses granskning av annan part (beställare, entreprenör, myndighet eller annan). Granskningen kan leda till kommentarer, som mottagande part har att ta hänsyn till i fortsatt hantering. Godkännande görs endast av ansvarig part (ägare). Fastställande bör reserveras för beslut av myndighet, till exempel fastställande av vägplan och järnvägsplan. 10 (17)

11 Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. Att fysiskt märka alla dessa typer av handlingar som förfrågningsunderlag blir därmed alltmer komplicerat. Enklare är att istället hänvisa till en förteckning av de handlingar som ingår. Märkningen av ritningar och andra dokument bör därför göras frivillig, och utföras med texten FÖRFRÅGNINGSUNDERG placerat ovanför namnrutan. Samma metod kan användas för märkning av BYGGLOVSHANDLING. I de fall programhandlingar och systemhandlingar används i förfrågningsunderlag bör dessa kunna vara av granskningsstatus PRELIMINÄR eller GODKÄND. För bygghandlingar bör endast PRELIMINÄR användas. Bygghandlingar bör få status GODKÄND först då produktionen inleds. Revidering av SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att: dateringen i namnrutan avser tidpunkt för aktuell leverans ändringstabellen utgår. Ändringsbeteckning Ändringar får alternativt betecknas: med bokstäver (A Z, därefter AA, AB, osv.) med siffror (1 99) med siffror enligt versionshantering i dokumenthanteringssystem. Beteckning används på första utskick av handling, och uppdateras löpande vid varje leverans. En variant kan vara att siffror används fram till dess att bygghandling blivit godkänd, och att därefter bokstäver används under produktionsfasen. PRELIMINÄR BYGGHANDLING Bet 1 FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING Bet 2 GODKÄND BYGGHANDLING Bet A Om digital versionshantering används betecknas varje leverans med ny huvudversion; delversioner används enbart för intern dokumenthantering. Exempel: BYGGHANDLING Bet C BYGGHANDLING Bet D BYGGHANDLING Bet E motsvaras av BYGGHANDLING Bet 3.0 BYGGHANDLING Bet 4.0 BYGGHANDLING Bet (17)

12 Ändringstabellen Ändringstabellen ovanför namnrutan utgår. Tidigare versioner av ritningar finns redan dokumenterade i leveransmeddelanden eller Ändrings-PM. SS XXXXX:2013 Byggdokument Namnruta för ritning Det förslag på namnruta som finns i Bygghandlingar 90 Del 2 bör göras till standard i enlighet med ovanstående och med SS-EN ISO 7200:2004 Teknisk dokumentation Datafält i ritningars huvudfält och andra dokumenthuvuden: fälten,, och LEVERANS/INGS-PM tillkommer fältet tillkommer som komplement till skalangivelse standardens fält för och tillkommer fältet RITAD/KONSTR AV benämns fältet HANDLÄGGARE ersätts av fältet ANSVARIG ersätts av. Syftet med revideringen är att göra kopplingen till kvalitetssystem tydligare. Denna kan automatiseras om dokumenthanteringssystem används som är kopplat till programvaran för ritningsframställning. Fältet används för att redovisa separat ritningsnummer för förvaltningens behov. 12 (17)

13 Nedan visas ett förslag till ny namnruta: NUMMER FÄLT FÖRKRING BETYDELSE, VÄRDEN 1 UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖRFRÅGNINGSUNDERG / BYGGLOVSHANDLING 2 FÖRSGSHANDLING / SYSTEMHANDLING / BYGGHANDLING / RETIONSHANDLING / FÖRVALTNINGSHANDLING 3 Datum för aktuell leverans. 4 LEVERANS / INGS-PM Beteckning på aktuell leverans eller Ändrings-PM. 5 Beställarens beteckning på aktuellt objekt, 6 NUMMER Beställarens nummer på aktuellt objekt. 7 Beteckning på berörda fastigheter. 8 Namn och telefonnummer till beställaren. 9 Namn och telefonnummer till leverantören. 10 Namn på person(er) som skapat ritningen. 11 Namn på person hos leverantören som svarar på frågor rörande ritningen. 12 Leverantörens uppdragsnummer. 13 Namn på person hos leverantören som granskat och godkänt ritningen. 14 Avdelning hos leverantören. 15 Redovisningssätt enligt SS : SAMMANSATT RITNING / PNRITNING / SEKTIONSRITNING / FASADRITNING / UPPSTÄLLNINGSRITNING / FÖRTECKNINGSRITNING / DETALJRITNING / SAMORDNINGSRITNING / SCHEMA 16 Grupp av byggdelar enligt BSAB 96, exempelvis: SAMMANSATTA BYGGDER / UNDERBYGGNAD / BÄRVERK I HUSSTOMME / ÖVERBYGGNADER / RUMSKOMPLETTERINGAR / VÄRMESYSTEM / TELESYSTEM / HISSYSTEM / STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 17 Tre rader för att tydliggöra ritningens innehåll, till exempel genom begränsning till del av anläggning eller hus. 18 Skala. Om olika i höjd och längd skrivs H=1:X L=1:Y. 19 Originalets format. 20 Bladnummer. 21 NÄSTA Nummer på nästa blad. 22 Ritningsnummer enligt SS Byggritningar Ritningsnumrering, utgåva Beställarens ritningsnummer för förvaltning och arkivering. 24 Ändringsbeteckning. SLUTSATSER OCH DISKUSSION Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. 13 (17)

14 EXEMPEL På efterföljande sidor visas exempel på hur namnrutan för en systemhandling och en bygghandling ändras under deras livscykel. Observera sambandet mellan leveransbeteckning och ändringsbeteckning, som i exemplen görs först med siffror, sedan med bokstäver. Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING För kostnadskalkylering SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. FÖR GRANSKNING GODKÄND Samordning, granskning L-GH-1 2 Andra utskick till projektgruppen, nu för teknisk granskning och samordning. L-KH-1 A Utskick till kalkyl. GODKÄND För bygglovsansökan L-BL-1 B Utskick till kommunen för bygglovshantering. Märkt BYGGLOVSHANDLING ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-1 C Första utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-2 D Andra utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. Tabell 3: Exempel på livscykel för en systemhandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida. 14 (17)

15 NUMMER UNDER ARBETE SYSTEMHANDLING NUMMER PRELIMINÄR SYSTEMHANDLING L-PH-1 NUMMER FÖR GRANSKNING SYSTEMHANDLING L-GH-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-KH DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 1:500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L A BYGGLOVSHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERG FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-BL-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 15 (17) 1:500 A1 L B 1:500 A1 L C L :500 A1 D

16 Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar BYGGHANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-2 2 Andra utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-3 3 Tredje utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Samordning, granskning L-GH-1 4 Utskick till projektgruppen och beställaren, för granskning och samordning. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-1 5 Första utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-2 6 Andra utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Granskning inför produktion L-GH-2 7 Granskning inför utskick av bygghandling. Ändringar efter kontraktskrivande införda. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-1 A Första utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-2 B Andra utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-3 C Tredje utskick av bygghandling. RETIONS- HANDLING GODKÄND Redovisning av byggt utförande L-RH-1 Tabell 4: Exempel på livscykel för en bygghandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida (kursiverade steg redovisas inte som bilder). 16 (17)

17 FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER UNDER ARBETE BYGGHANDLING NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-PH-3 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-1 NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-2 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-2 NUMMER GODKÄND BYGGHANDLING L-BH-1 NUMMER GODKÄND RETIONSHANDLING L-RH-1 DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 17 (17) 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L A 1:200 A1 L

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser Informationsleveranser Avsändare Mottagare Leveransspecifikation och Leveransmeddelande Avsändare Mottagare Peter Johansson 1 Förutsättningar för leverans Leveransspecifikationer, Leveransplan, Mallar

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM INLEDNING Version 1.0, 2016-02-23 Detta dokument syftar till att stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala arbetssätt och BIM kan

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Innehåll. 1. Beskrivning i anslutning till AMA AMA i sitt sammanhang Läsa en teknisk beskrivning Göra en teknisk beskrivning 35

Innehåll. 1. Beskrivning i anslutning till AMA AMA i sitt sammanhang Läsa en teknisk beskrivning Göra en teknisk beskrivning 35 1. b e s k r i v n i n g i a n s l u t n i n g t i l l a m a Innehåll Förord 7 Författarens förord 9 1. Beskrivning i anslutning till AMA 11 AMA som verktyg 11 Beskrivningens roll i projekten 14 Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion Säkra konstruktioner Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion STD-företagen Antal medlemsföretag: 715 st (totalt 35.000 anställda) Medlemsgrupper Arkitektföretag Projektledningsföretag Tekniska

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

Ritningshuvudets utformning

Ritningshuvudets utformning KRAV Ritningshuvudets utformning TDOK 2015:0382 Version 3.0 2016-10-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Maria Davidson, UHjja TDOK 2015:0382 3.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Totalentreprenader och rambeskrivningar

Totalentreprenader och rambeskrivningar Totalentreprenader och rambeskrivningar Får en rambeskrivning en teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad se ut hur som helst? Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Exempel ur verkligheten - Gula linjen, tunnelbana i Stockholm Tekniskt Råd, BIM Alliance, Malin Knoop Gula linjen 3,8 km tunnel Från Farsta Strand och

Läs mer

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel Entreprenad - exempel villkorsbilaga Entreprenadkontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Begrepp: Informationsmängd och leverans

Begrepp: Informationsmängd och leverans Begrepp: Informationsmängd och leverans Informationsmängd Utväxlingsbar mängd data Dokument eller modell Informationsleverans Informationsmängder som utväxlas för ett ändamål Kan vara inom eller mellan

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT DATUM

SVENSKA KRAFTNÄT DATUM SVENSKA KRAFTNÄT 2016-10-11 Version 2.0 ANVISNING FÖREDRAGANDE SAMRÄD Carl Johan Åkerberg AD, NS, NB, NJ< BESLUTAT DATUM 2016-10-11 Anvisning för granskning av anläggningsdokumentation i stationsprojekt

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 3 INNEHÅLL Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 1 BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSERNA 15 1.1 Övergripande processbeskrivning 17 1.2 Projekteringsprocessen 20 1.3 Produktionsprocessen 23 1.4

Läs mer

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning Tankdagen 20140327 Solna Presentation Kenneth Lind Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö Borlänge 2010 - Specialist Asfalt och beläggning Bakgrund Laboratoriechef NCC ROADS Projektledare Underhåll

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vägutformning 94 Del 1

Vägutformning 94 Del 1 Publikation 1994:049 Vägutformning 94 Del 1 1. Läsanvisning 1.1 Uppläggning 1.2 VU 94 i Vägverkets verksamhet 1.3 VU 94 och produker&tjänster 1.4 VU 94 och struktur och status 1.5 VU 94 i väghållningsplanering

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt

Projektbeskrivning Effektivare varuförsörjning Etapp 2 med införande och pilotprojekt Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt 1 1. Bakgrund 1.1. Etapp 1 av projektet med standardisering Under 2013 har branschen inom ramarna för BEAst drivit

Läs mer

Datafält i dokumenthuvud och försättsblad

Datafält i dokumenthuvud och försättsblad TEKNISK ANVISNING LKT 1500.100.009 1 7 Beroende till/från annat dokument LKT 1500.100.005, LKT 1500.100.007, LKT 1500.130.001 Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag. Mats Karlsson, IVt

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag. Mats Karlsson, IVt Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen Fokus i projekteringsuppdragens

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Per Erlandsson Malin Knoop 2016-11-24 Överblick avtals- och branschdokument Allmänna

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

VEAF Verksamhets- och affärskompetens 4 KY-poäng

VEAF Verksamhets- och affärskompetens 4 KY-poäng Innehåll I huvudmomentet ingår: Affärsformer, affärsjuridik, etik, affärsnytta, ledarskap och personaljuridik. Marknaden och de faktorer som styr och påverkar verksamheten. Upphandling av entreprenader,

Läs mer

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T G O T L A N D S H E S S E L B Y J E R N V Ä G F Ö R E N I N G E N G O T L A N D S T Å G E T G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T Föreskrift Utgåva 4 Dokumentansvarig:

Läs mer

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass 15 min om CoClass Hur kommer slutresultatet bli? Hur har vi hanterar och beaktat synpunkter under remisstiden? Vad ingår? Var behövs det fortsatt arbete? Tillämpning

Läs mer

BIP - Building Information Properties

BIP - Building Information Properties Presentation av projekt finansierat av SBUF projekt 12933 BIP Deltagare Arbetsgrupp Sölve Harr, Sweco Malin Knoop, WSP Jan Back, ÅF Hans Lif, Ramböll Med flera adjungerade vid fler tillfällen Sökande Andreas

Läs mer

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor HMK handbok i mät- och kartfrågor Geodesi: Teknisk specifikation och metodval Arbetsdokument juli 2015 Förord juli 2015 HMK-Geodesi arbetsdokument 2015 består av fyra dokument som tillsammans utgör HMK-Geodesi.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Handledning digital MB Brounderhåll

Handledning digital MB Brounderhåll 2010-04-28 1 (8) Handledning digital MB Brounderhåll 1 INLEDNING Digital MB Brounderhåll är ett programpaket och hjälpmedel för upprättande av objektspecifik mängdbeskrivning (MB), mängdförteckning (MF)

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Markbyggnad Sammanfattning Produktivitetsprogram för markbyggnad Arbeten med markbyggnad har en årlig

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Testprojektet Terrängmodell Ortofoto Punktmoln i LAS Redogörelse 2 2014-11-28 Testprojektet 53 ha 14 flygsignaler 3 2014-11-28 Utvärdering Kvalitet på

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer