NYA STANDARDER FÖR SYFTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA STANDARDER FÖR SYFTE"

Transkript

1 ID: NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang

2 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF Projektet syftade till en revidering av ett antal standarder som berör hanteringen av bygghandlingar, med speciell tonvikt på ritningar och på utformningen av namnrutan. Sökande var NCC Construction Sverige AB genom Staffan Hintze. Utredare har varit Klas Eckerberg (Projektengagemang). En mindre arbetsgrupp bestod av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). En referensgrupp bestod av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). SIS/TK 269 utgjorde styrgrupp. Efter en serie av intervjuer med företrädare för byggbranschens parter utformades ett förslag, som sedan reviderats ett flertal gånger. Synpunkter har kommit från ytterligare intervjuer, från en referensgrupp, från SIS/TK269, genom ett remissförfarande och via en webbenkät där 39 svar samlades in. Parallellt med detta projekt har ett utvecklingsarbete bedrivits inom Trafikverket, med syfte att skapa en gemensam hantering och namnruta för vägprojekt och järnvägsprojekt. Förslaget till utformning har i hög grad baserats på SBUF-projektet, och används nu i skarpa projekt. Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. Stort tack till alla som i olika omfattning bidragit med synpunkter! Stockholm, april 2014 Klas Eckerberg 2 (17)

3 Sammanfattning I detta dokument redovisas ett förslag till översyn av de standarder som används för identifiering och hantering av bygghandlingar, med speciell betoning på ritningar. Det går dock att applicera också på märkning av filer och av digitala objekt. Syftet med översynen är att förtydliga begreppen, och att mer enhetligt koppla varje enskilt dokument till: handlingstyp granskningsstatus specifik leverans. För att förtydliga handlingars livscykel föreslås tre nya standarder: Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Här anges följande typer av handlingar: PROGRAMHANDLING, FÖRSGSHANDLING, SYSTEMHANDLING, BYGGHANDLING, RETIONSHANDLING och FÖRVALTNINGSHANDLING. Tillsammans utgör handlingstyperna en kedja, från tidigt undersökande av möjliga alternativ till omhändertagande av det faktiskt byggda. Handlingar som skickas till annan part märks med beteckning för leverans, där följande förkortningar kan användas för att förtydliga syftet med leveransen: PH (preliminär handling); GH (granskningshandling); FU (förfrågningsunderlag); BL (bygglovshandling); BH (bygghandling); RH (relationshandling); DU (drift- och underhållshandling). Alternativt används de vedertagna beteckningarna KFU respektive PM. Till beteckningen kopplas ansvarig part och löpnummer (exempel: L-BH-3). Byggdokument Angivning av granskningsstatus. Här fastställs beteckningar för gransknings- och godkännandeprocessen. De som används på levererade handlingar är: PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖR INION. Byggdokument Namnruta på ritning. Den i Bygghandlingar 90 föreslagna namnrutan standardiseras i enlighet med SS-EN ISO 7200:2004, och får därmed justerade beteckningar på vissa fält. Nya fält för och LEVERANS/ INGS-PM tillkommer. Detta påverkar nedanstående befintliga standarder: SS 32266:2008 Byggdokument Angivning av status utgår. I denna används beteckningarna PRELIMINÄR HANDLING, FÖRFRÅGNINGSUNDERG, BYGGHANDLING och RE- TIONSHANDLING. Problemet är att här blandas olika typer av begrepp. Preliminär bör istället ingå som steg i gransknings- och godkännandeprocessen. SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att handlingens datering i namnrutan avspeglar aktuell version istället för datum då den först godkändes. Ändringsbeteckningar bör förutom med bokstavsbeteckningar kunna göras med siffror. Ändringstabellen utgår. 3 (17)

4 Innehåll BAKGRUND...5 SYFTE OCH METOD...5 RESULTAT...6 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH LEVERANS... 6 Handlingstyper... 6 Leveransmärkning... 7 Datering... 8 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH SYFTE... 9 Granskningsstatus... 9 Granskningsprocessen Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar REVIDERING AV SS 32206:2008 BYGGDOKUMENT INGAR Ändringsbeteckning Ändringstabellen SS XXXXX:2013 BYGGDOKUMENT NAMNRUTA FÖR RITNING SLUTSATSER OCH DISKUSSION EXEMPEL (17)

5 BAKGRUND Projektet har sin bakgrund i ett antal aspekter av dokumenthanteringen i byggprocessen som upplevs som för dåligt synkroniserade. De standardiserade regler för dokumentformalia i bygg och förvaltning som finns idag räcker inte till. I alla sammanhang är det grundläggande att full klarhet råder kring handlingens: syfte: ska den användas för till exempel kalkylering, anbudsgivning eller byggande? status: är den godkänd för avsedd användning? Ofta används hemsnickrade begrepp för att komplettera informationen i namnrutan; till exempel lever gamla beteckningar som arbetshandling vidare parallellt med nyare direktiv. Standard för gransknings- och godkännandeprocessen saknas idag, med undantag för uppgiften om ansvarig i namnrutan, som visar att någon tar ansvar för innehållet; underförstått att ritningen är godkänd för användning. I takt med att digitala modeller av byggnadsverk används allt mer direkt i produktion och förvaltning ökar behoven av enhetliga regler för märkning av skede och status. För vilket ändamål är det digitala objektet avsett, och är användningen av informationen godkänd av ansvarig part? De standarder och olika praxis som råder idag är i hög grad förvirrande. Allmänt språkbruk i byggbranschen skiljer sig mellan parterna, och från de standardiserade eller på annat sätt definierade begreppen. Nya metoder för att hantera förfrågningsunderlag behöver också förtydligas. På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. SYFTE OCH METOD Syftet med projektet var att ta fram underlag till nya standarder för administration och märkning av bygghandlingar, och för de digitalt modellerade objekt som ligger till grund för handlingarna. Som underlag för förslaget har ett antal metoder använts: Intervjuer med företrädare för branschens parter (WSP, Trafikverket, NCC, Landstingsservice i Uppsala, Mimer Fastigheter). Insamling av regelverk projekteringsanvisningar och liknande från ett antal aktörer. Diskussioner inom en liten arbetsgrupp bestående av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). Diskussioner inom en referensgrupp bestående av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). Diskussioner inom SIS/TK (17)

6 Samarbete med Trafikverkets projekt för att samordna metadata och ritningshantering, inklusive namnrutans utformning, mellan väg- och järnvägsprojekt. Synpunkter från förvaltningen har varit viktiga i den processen. En remiss om ett preliminärt förslag skickades till drygt hundra personer, som resulterade i ett trettiotal skriftliga svar. En enkät om ett preliminärt förslag, som besvarades av 39 personer. RESULTAT Resultatet av projektet redovisas nedan i form av ett antal förslag till nya eller ändrade standarder. SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Inledningsvis beskrivs byggprocessen på ett delvis nytt sätt. Den beskrivning av skeden som finns i Bygghandlingar 90 Del 1, utgåva 2, innehåller vissa tvetydigheter, och använder en del beteckningar som skiljer sig från praxis. I Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, finns en detaljerad beskrivning av bygg- och förvaltningsprocesserna (kapitel 5). Följande skeden bör kortfattat beskrivas i den orienterande inledningen: utredning och fysisk planering, inklusive väg- och järnvägsplan projektering (produktbestämning) produktion (produktframställning) förvaltning (produktanvändning). Standarden omfattar inte handlingar i utredning och fysisk planering. Viss anpassning av namnrutan kan dock göras för användning i väg- och järnvägsplan, eftersom dessa utseendemässigt är mycket lika de bygghandlingar som senare produceras. Detta sköts internt av Trafikverket. Handlingstyper De handlingar som tas fram under projekteringsskedet har olika detaljeringsgrad. Målet är att beslutsprocessen undan för undan ska få mer detaljerade underlag för beslut om utformningen. I standarden används begreppet handlingstyp för att beskriva graden av detaljering för en viss handling. Följande tre nivåer är praxis i branschen, och finns beskrivna i standard: 1. FÖRSGSHANDLING: enligt SS en översiktlig redovisning av ett projekts utformning med utgångspunkt från krav som givits i programhandlingarna. 6 (17)

7 2. SYSTEMHANDLING: en mer detaljerad beskrivning av det föreslagna byggnadsverket, med speciell inriktning mot de tekniska systemen. Definitionen i SS lyder: handlingar som tillsammans utgör redovisning av projektet med avseende på form, konstruktioner och installationer. 3. BYGGHANDLING: redovisning av teknisk konstruktion, detaljerad så långt att en annan part kan förväntas kunna utföra den som avsett. Definitionen i SS lyder handling som fastställts att gälla som underlag för utförande. Definitionen bör revideras till handling som redovisar konstruktioner så att den kan användas som underlag för utförande. Begreppet detaljeringsgrad används också i CAD och BIM, då vanligen kallad LOD (Level of Detail, alternativt Level of Development). De tre nivåerna skulle i det sammanhangen kunna förkortas till FH, SH och BH, alternativt 1, 2 och 3. Alla dessa typer av handlingar kan användas för samordning, som kalkylunderlag och som beslutsunderlag. Systemhandlingar kan användas som bygglovshandling. De tre handlingstyperna kan också utgöra förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer: förslagshandling: upphandling av funktionsentreprenad systemhandling: upphandling av totalentreprenad bygghandling: upphandling av utförandeentreprenad. När handlingar lämnas in för ansökan om bygglov och när de skickas ut för anbudsgivning anges detta med text ovanför namnrutan (se vidare nedan). Efter produktionsfasen kan handlingarna användas för följande syften: 4. RETIONSHANDLING: enligt SS ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller en anläggning. Relationshandlingarna kan omfatta även andra typer av dokument, till exempel beskrivningar och produktblad. 5. FÖRVALTNINGSHANDLING: ritningar och andra handlingar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Redovisning på handling Handlingstypen anges i ett fält i namnrutan, betecknat. Leveransmärkning Leverans av handlingar bör hanteras enligt anvisningar i Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, där en leveransspecifikation förtecknar och beskriver ingående handlingar. Eventuella ändringar från tidigare leveranser framgår också. Idag används ofta beteckningen KFU för att identifiera leveranser av kompletterande förfrågningsunderlag. Vid utskick av ändrade bygghandlingar används vanligen beteckningen PM + löpnummer på förteckningen över ingående handlingar, och de aktuella handlingarna märks med detta nummer. Märkning bör dock göras på alla leveranser, inklusive det första utskicket av en viss handlingstyp. För att öka tydligheten kan följande beteckningar för handlingarnas syfte användas: 7 (17)

8 preliminär handling (PH): ej färdigställd handling granskningshandling (GH): handling för granskning och för teknisk samordning kalkylhandling (KH): handling som ligger till underlag för ekonomisk kalkyl förfrågningsunderlag (FU): underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud bygglovshandling (BL): handling som ligger till grund för ansökan om bygglov bygghandling (BH): se tidigare definition relationshandling (RH): se tidigare definition förvaltningshandling ( drift- och underhållshandling ) (DU): se tidigare definition. Redovisning på handling Beteckningen på leveransen anges i ett fält i namnrutan, betecknat LEVERANS/ INGS- PM. Beteckningen bör utgöras av ansvarig part, ovanstående förkortning samt ett löpnummer. Vid behov kompletteras med hänvisning till etapp, delentreprenad eller annan projektspecifik indelning. Exempel: L-GH-1; L-FU-1; L-FU-2; L-BH-1-DE1; L-BH-2-DE1. Leveransmeddelande Samlade leveranser av handlingar bör redovisas i ett leveransmeddelande, som förtecknar ingående handlingar inklusive aktuell ändringsbeteckning och datum. Ett förslag på utformning redovisas nedan: Datering Idag anges i namnrutan datum för första fastställande av ritningen. Datering av handlingar ska istället avse tidpunkt för leveransen. Syftet med förändringen är att dateringen alltid ska avse aktuell version. Redovisning på handling Datering anges i ett fält i namnrutan, betecknat. 8 (17)

9 SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte. Granskningsstatus Vid varje leverans bör granskningsstatus anges, som visar handlingens läge i gransknings- och godkännandeprocessen, och därmed vilket syfte leveransen har. En ny standard tas fram, baserad på värdelistan i Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata (www. metadata.se). Observera att godkännande alltid görs av ansvarig part (ägare). Eventuellt externt godkännande eller fastställande av beställare, myndighet eller annan redovisas separat, till exempel i en anpassad namnruta. Detta påverkas inte av eventuella överenskommelser att beställaren efter genomfört projekt övertar ägandet av informationen. När bygghandlingar väl är godkända kan de börja användas för sitt syfte, det vill säga underlag för produktion på byggarbetsplatsen. Innan det behöver handlingarna vanligen först användas som för anbudsgivning, det vill säga ingå i ett förfrågningsunderlag. Även systemhandlingar kan användas i en anbudsförfrågan. De är också lämpliga att använda som underlag för bygglovsansökan. Nedan visas två tabeller, där: den första innehåller värden som vanligen används på handlingar som distribueras den andra innehåller värden som kan användas i internt granskningsflöde. Koderna kan användas för märkning av digitala objekt. Vissa av klasserna är relevanta endast för märkning av sådana objekt. Ytterligare klasser kan skapas efter behov. Kod Dokumentstatus Anmärkning PR PRELIMINÄR Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan distribueras till annan part för information ( förhandskopia ). Observera skillnaden mot granskningsstatus för information. R- FÖR GRANSKNING Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet. Granskning kan göras både internt och externt, till exempel av beställare och av andra konsulter. G1 GODKÄND Dokumentets/objektets innehåll är godkänt. Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. FI FÖR INION Bilagda dokument/objekt som inte specificerar det som ska kalkyleras, offereras eller byggas men som innehåller sidoinformation av intresse. Tabell 1: Värden för granskningsstatus på levererade dokument. 9 (17)

10 Kod Dokumentstatus Anmärkning UA Under arbete Dokumentet är under arbete och inte klart för distribution till annan part. K- För kommentarer K1 Kommenterat Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som referens till annat dokument. R1 Granskat Granskat utan kommentarer. R2 Granskat med kommentarer R3 Granskat av oberoende part Granskat utan kommentarer. R4 Granskat med kommentarer av oberoende part G- För godkännande G2 G3 GB GK GF GT GP GR Godkänd med kommentarer Ej godkänd Godkänd för användning i beräkning/konstruktion Godkänd för användning i kalkyl Godkänd för användning i förfrågningsunderlag Godkänd för användning i kontrakt Godkänd för användning i produktionshandling Godkänd för användning i relationshandling F- För fastställelse FX Fastställd Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. EG Ej giltigt ER Ersatt Det ersättande dokumentet/ objektet ska anges som separat metadata. Tabell 2: Värden för intern granskningsstatus. Granskningsprocessen Intern granskning som ett led i kvalitetssäkringen kan använda alla värden i tabellerna ovan. Granskning och notering av synpunkter kan göras i ritningsfiler eller på papperskopior. Dokumentation av processen kan göras i dokumenthanteringssystem, eller på annat i kvalitetssystemet fastställt sätt. Granskning kan först göras internt, men vanligen avses granskning av annan part (beställare, entreprenör, myndighet eller annan). Granskningen kan leda till kommentarer, som mottagande part har att ta hänsyn till i fortsatt hantering. Godkännande görs endast av ansvarig part (ägare). Fastställande bör reserveras för beslut av myndighet, till exempel fastställande av vägplan och järnvägsplan. 10 (17)

11 Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. Att fysiskt märka alla dessa typer av handlingar som förfrågningsunderlag blir därmed alltmer komplicerat. Enklare är att istället hänvisa till en förteckning av de handlingar som ingår. Märkningen av ritningar och andra dokument bör därför göras frivillig, och utföras med texten FÖRFRÅGNINGSUNDERG placerat ovanför namnrutan. Samma metod kan användas för märkning av BYGGLOVSHANDLING. I de fall programhandlingar och systemhandlingar används i förfrågningsunderlag bör dessa kunna vara av granskningsstatus PRELIMINÄR eller GODKÄND. För bygghandlingar bör endast PRELIMINÄR användas. Bygghandlingar bör få status GODKÄND först då produktionen inleds. Revidering av SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att: dateringen i namnrutan avser tidpunkt för aktuell leverans ändringstabellen utgår. Ändringsbeteckning Ändringar får alternativt betecknas: med bokstäver (A Z, därefter AA, AB, osv.) med siffror (1 99) med siffror enligt versionshantering i dokumenthanteringssystem. Beteckning används på första utskick av handling, och uppdateras löpande vid varje leverans. En variant kan vara att siffror används fram till dess att bygghandling blivit godkänd, och att därefter bokstäver används under produktionsfasen. PRELIMINÄR BYGGHANDLING Bet 1 FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING Bet 2 GODKÄND BYGGHANDLING Bet A Om digital versionshantering används betecknas varje leverans med ny huvudversion; delversioner används enbart för intern dokumenthantering. Exempel: BYGGHANDLING Bet C BYGGHANDLING Bet D BYGGHANDLING Bet E motsvaras av BYGGHANDLING Bet 3.0 BYGGHANDLING Bet 4.0 BYGGHANDLING Bet (17)

12 Ändringstabellen Ändringstabellen ovanför namnrutan utgår. Tidigare versioner av ritningar finns redan dokumenterade i leveransmeddelanden eller Ändrings-PM. SS XXXXX:2013 Byggdokument Namnruta för ritning Det förslag på namnruta som finns i Bygghandlingar 90 Del 2 bör göras till standard i enlighet med ovanstående och med SS-EN ISO 7200:2004 Teknisk dokumentation Datafält i ritningars huvudfält och andra dokumenthuvuden: fälten,, och LEVERANS/INGS-PM tillkommer fältet tillkommer som komplement till skalangivelse standardens fält för och tillkommer fältet RITAD/KONSTR AV benämns fältet HANDLÄGGARE ersätts av fältet ANSVARIG ersätts av. Syftet med revideringen är att göra kopplingen till kvalitetssystem tydligare. Denna kan automatiseras om dokumenthanteringssystem används som är kopplat till programvaran för ritningsframställning. Fältet används för att redovisa separat ritningsnummer för förvaltningens behov. 12 (17)

13 Nedan visas ett förslag till ny namnruta: NUMMER FÄLT FÖRKRING BETYDELSE, VÄRDEN 1 UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖRFRÅGNINGSUNDERG / BYGGLOVSHANDLING 2 FÖRSGSHANDLING / SYSTEMHANDLING / BYGGHANDLING / RETIONSHANDLING / FÖRVALTNINGSHANDLING 3 Datum för aktuell leverans. 4 LEVERANS / INGS-PM Beteckning på aktuell leverans eller Ändrings-PM. 5 Beställarens beteckning på aktuellt objekt, 6 NUMMER Beställarens nummer på aktuellt objekt. 7 Beteckning på berörda fastigheter. 8 Namn och telefonnummer till beställaren. 9 Namn och telefonnummer till leverantören. 10 Namn på person(er) som skapat ritningen. 11 Namn på person hos leverantören som svarar på frågor rörande ritningen. 12 Leverantörens uppdragsnummer. 13 Namn på person hos leverantören som granskat och godkänt ritningen. 14 Avdelning hos leverantören. 15 Redovisningssätt enligt SS : SAMMANSATT RITNING / PNRITNING / SEKTIONSRITNING / FASADRITNING / UPPSTÄLLNINGSRITNING / FÖRTECKNINGSRITNING / DETALJRITNING / SAMORDNINGSRITNING / SCHEMA 16 Grupp av byggdelar enligt BSAB 96, exempelvis: SAMMANSATTA BYGGDER / UNDERBYGGNAD / BÄRVERK I HUSSTOMME / ÖVERBYGGNADER / RUMSKOMPLETTERINGAR / VÄRMESYSTEM / TELESYSTEM / HISSYSTEM / STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 17 Tre rader för att tydliggöra ritningens innehåll, till exempel genom begränsning till del av anläggning eller hus. 18 Skala. Om olika i höjd och längd skrivs H=1:X L=1:Y. 19 Originalets format. 20 Bladnummer. 21 NÄSTA Nummer på nästa blad. 22 Ritningsnummer enligt SS Byggritningar Ritningsnumrering, utgåva Beställarens ritningsnummer för förvaltning och arkivering. 24 Ändringsbeteckning. SLUTSATSER OCH DISKUSSION Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. 13 (17)

14 EXEMPEL På efterföljande sidor visas exempel på hur namnrutan för en systemhandling och en bygghandling ändras under deras livscykel. Observera sambandet mellan leveransbeteckning och ändringsbeteckning, som i exemplen görs först med siffror, sedan med bokstäver. Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING För kostnadskalkylering SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. FÖR GRANSKNING GODKÄND Samordning, granskning L-GH-1 2 Andra utskick till projektgruppen, nu för teknisk granskning och samordning. L-KH-1 A Utskick till kalkyl. GODKÄND För bygglovsansökan L-BL-1 B Utskick till kommunen för bygglovshantering. Märkt BYGGLOVSHANDLING ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-1 C Första utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-2 D Andra utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. Tabell 3: Exempel på livscykel för en systemhandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida. 14 (17)

15 NUMMER UNDER ARBETE SYSTEMHANDLING NUMMER PRELIMINÄR SYSTEMHANDLING L-PH-1 NUMMER FÖR GRANSKNING SYSTEMHANDLING L-GH-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-KH DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 1:500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L A BYGGLOVSHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERG FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-BL-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 15 (17) 1:500 A1 L B 1:500 A1 L C L :500 A1 D

16 Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar BYGGHANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-2 2 Andra utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-3 3 Tredje utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Samordning, granskning L-GH-1 4 Utskick till projektgruppen och beställaren, för granskning och samordning. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-1 5 Första utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-2 6 Andra utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Granskning inför produktion L-GH-2 7 Granskning inför utskick av bygghandling. Ändringar efter kontraktskrivande införda. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-1 A Första utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-2 B Andra utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-3 C Tredje utskick av bygghandling. RETIONS- HANDLING GODKÄND Redovisning av byggt utförande L-RH-1 Tabell 4: Exempel på livscykel för en bygghandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida (kursiverade steg redovisas inte som bilder). 16 (17)

17 FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER UNDER ARBETE BYGGHANDLING NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-PH-3 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-1 NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-2 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-2 NUMMER GODKÄND BYGGHANDLING L-BH-1 NUMMER GODKÄND RETIONSHANDLING L-RH-1 DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 17 (17) 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L A 1:200 A1 L

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Slutrapport Fokus I BIM med BSAB

Slutrapport Fokus I BIM med BSAB 2013-09-12 1 (78) FOKUS I Slutrapport Fokus I BIM med BSAB Kvalitetssäkrad informationshantering i bygg- och förvaltningsprocessen 12 september 2013 2 (78) Förord BIM är en av de förkortningar i byggindustrin

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer