NYA STANDARDER FÖR SYFTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA STANDARDER FÖR SYFTE"

Transkript

1 ID: NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang

2 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF Projektet syftade till en revidering av ett antal standarder som berör hanteringen av bygghandlingar, med speciell tonvikt på ritningar och på utformningen av namnrutan. Sökande var NCC Construction Sverige AB genom Staffan Hintze. Utredare har varit Klas Eckerberg (Projektengagemang). En mindre arbetsgrupp bestod av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). En referensgrupp bestod av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). SIS/TK 269 utgjorde styrgrupp. Efter en serie av intervjuer med företrädare för byggbranschens parter utformades ett förslag, som sedan reviderats ett flertal gånger. Synpunkter har kommit från ytterligare intervjuer, från en referensgrupp, från SIS/TK269, genom ett remissförfarande och via en webbenkät där 39 svar samlades in. Parallellt med detta projekt har ett utvecklingsarbete bedrivits inom Trafikverket, med syfte att skapa en gemensam hantering och namnruta för vägprojekt och järnvägsprojekt. Förslaget till utformning har i hög grad baserats på SBUF-projektet, och används nu i skarpa projekt. Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. Stort tack till alla som i olika omfattning bidragit med synpunkter! Stockholm, april 2014 Klas Eckerberg 2 (17)

3 Sammanfattning I detta dokument redovisas ett förslag till översyn av de standarder som används för identifiering och hantering av bygghandlingar, med speciell betoning på ritningar. Det går dock att applicera också på märkning av filer och av digitala objekt. Syftet med översynen är att förtydliga begreppen, och att mer enhetligt koppla varje enskilt dokument till: handlingstyp granskningsstatus specifik leverans. För att förtydliga handlingars livscykel föreslås tre nya standarder: Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Här anges följande typer av handlingar: PROGRAMHANDLING, FÖRSGSHANDLING, SYSTEMHANDLING, BYGGHANDLING, RETIONSHANDLING och FÖRVALTNINGSHANDLING. Tillsammans utgör handlingstyperna en kedja, från tidigt undersökande av möjliga alternativ till omhändertagande av det faktiskt byggda. Handlingar som skickas till annan part märks med beteckning för leverans, där följande förkortningar kan användas för att förtydliga syftet med leveransen: PH (preliminär handling); GH (granskningshandling); FU (förfrågningsunderlag); BL (bygglovshandling); BH (bygghandling); RH (relationshandling); DU (drift- och underhållshandling). Alternativt används de vedertagna beteckningarna KFU respektive PM. Till beteckningen kopplas ansvarig part och löpnummer (exempel: L-BH-3). Byggdokument Angivning av granskningsstatus. Här fastställs beteckningar för gransknings- och godkännandeprocessen. De som används på levererade handlingar är: PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖR INION. Byggdokument Namnruta på ritning. Den i Bygghandlingar 90 föreslagna namnrutan standardiseras i enlighet med SS-EN ISO 7200:2004, och får därmed justerade beteckningar på vissa fält. Nya fält för och LEVERANS/ INGS-PM tillkommer. Detta påverkar nedanstående befintliga standarder: SS 32266:2008 Byggdokument Angivning av status utgår. I denna används beteckningarna PRELIMINÄR HANDLING, FÖRFRÅGNINGSUNDERG, BYGGHANDLING och RE- TIONSHANDLING. Problemet är att här blandas olika typer av begrepp. Preliminär bör istället ingå som steg i gransknings- och godkännandeprocessen. SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att handlingens datering i namnrutan avspeglar aktuell version istället för datum då den först godkändes. Ändringsbeteckningar bör förutom med bokstavsbeteckningar kunna göras med siffror. Ändringstabellen utgår. 3 (17)

4 Innehåll BAKGRUND...5 SYFTE OCH METOD...5 RESULTAT...6 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH LEVERANS... 6 Handlingstyper... 6 Leveransmärkning... 7 Datering... 8 SS XXXXX:2014 BYGGDOKUMENT ANGIVNING AV OCH SYFTE... 9 Granskningsstatus... 9 Granskningsprocessen Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar REVIDERING AV SS 32206:2008 BYGGDOKUMENT INGAR Ändringsbeteckning Ändringstabellen SS XXXXX:2013 BYGGDOKUMENT NAMNRUTA FÖR RITNING SLUTSATSER OCH DISKUSSION EXEMPEL (17)

5 BAKGRUND Projektet har sin bakgrund i ett antal aspekter av dokumenthanteringen i byggprocessen som upplevs som för dåligt synkroniserade. De standardiserade regler för dokumentformalia i bygg och förvaltning som finns idag räcker inte till. I alla sammanhang är det grundläggande att full klarhet råder kring handlingens: syfte: ska den användas för till exempel kalkylering, anbudsgivning eller byggande? status: är den godkänd för avsedd användning? Ofta används hemsnickrade begrepp för att komplettera informationen i namnrutan; till exempel lever gamla beteckningar som arbetshandling vidare parallellt med nyare direktiv. Standard för gransknings- och godkännandeprocessen saknas idag, med undantag för uppgiften om ansvarig i namnrutan, som visar att någon tar ansvar för innehållet; underförstått att ritningen är godkänd för användning. I takt med att digitala modeller av byggnadsverk används allt mer direkt i produktion och förvaltning ökar behoven av enhetliga regler för märkning av skede och status. För vilket ändamål är det digitala objektet avsett, och är användningen av informationen godkänd av ansvarig part? De standarder och olika praxis som råder idag är i hög grad förvirrande. Allmänt språkbruk i byggbranschen skiljer sig mellan parterna, och från de standardiserade eller på annat sätt definierade begreppen. Nya metoder för att hantera förfrågningsunderlag behöver också förtydligas. På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. SYFTE OCH METOD Syftet med projektet var att ta fram underlag till nya standarder för administration och märkning av bygghandlingar, och för de digitalt modellerade objekt som ligger till grund för handlingarna. Som underlag för förslaget har ett antal metoder använts: Intervjuer med företrädare för branschens parter (WSP, Trafikverket, NCC, Landstingsservice i Uppsala, Mimer Fastigheter). Insamling av regelverk projekteringsanvisningar och liknande från ett antal aktörer. Diskussioner inom en liten arbetsgrupp bestående av Klas Eckerberg, Anna Neidenström (NCC) och Annelie Pfeiffer (NCC). Diskussioner inom en referensgrupp bestående av Kurt Löwnertz (Sweco), Hans Lanevik (Tyréns), Jan-Olof Edgar (Projektengagemang), Jan Thorén (ÅF), Hillevi Nordqvist (Trafikverket) och Henrik Samrell (Skanska). Diskussioner inom SIS/TK (17)

6 Samarbete med Trafikverkets projekt för att samordna metadata och ritningshantering, inklusive namnrutans utformning, mellan väg- och järnvägsprojekt. Synpunkter från förvaltningen har varit viktiga i den processen. En remiss om ett preliminärt förslag skickades till drygt hundra personer, som resulterade i ett trettiotal skriftliga svar. En enkät om ett preliminärt förslag, som besvarades av 39 personer. RESULTAT Resultatet av projektet redovisas nedan i form av ett antal förslag till nya eller ändrade standarder. SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av handlingstyp och leverans. Inledningsvis beskrivs byggprocessen på ett delvis nytt sätt. Den beskrivning av skeden som finns i Bygghandlingar 90 Del 1, utgåva 2, innehåller vissa tvetydigheter, och använder en del beteckningar som skiljer sig från praxis. I Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, finns en detaljerad beskrivning av bygg- och förvaltningsprocesserna (kapitel 5). Följande skeden bör kortfattat beskrivas i den orienterande inledningen: utredning och fysisk planering, inklusive väg- och järnvägsplan projektering (produktbestämning) produktion (produktframställning) förvaltning (produktanvändning). Standarden omfattar inte handlingar i utredning och fysisk planering. Viss anpassning av namnrutan kan dock göras för användning i väg- och järnvägsplan, eftersom dessa utseendemässigt är mycket lika de bygghandlingar som senare produceras. Detta sköts internt av Trafikverket. Handlingstyper De handlingar som tas fram under projekteringsskedet har olika detaljeringsgrad. Målet är att beslutsprocessen undan för undan ska få mer detaljerade underlag för beslut om utformningen. I standarden används begreppet handlingstyp för att beskriva graden av detaljering för en viss handling. Följande tre nivåer är praxis i branschen, och finns beskrivna i standard: 1. FÖRSGSHANDLING: enligt SS en översiktlig redovisning av ett projekts utformning med utgångspunkt från krav som givits i programhandlingarna. 6 (17)

7 2. SYSTEMHANDLING: en mer detaljerad beskrivning av det föreslagna byggnadsverket, med speciell inriktning mot de tekniska systemen. Definitionen i SS lyder: handlingar som tillsammans utgör redovisning av projektet med avseende på form, konstruktioner och installationer. 3. BYGGHANDLING: redovisning av teknisk konstruktion, detaljerad så långt att en annan part kan förväntas kunna utföra den som avsett. Definitionen i SS lyder handling som fastställts att gälla som underlag för utförande. Definitionen bör revideras till handling som redovisar konstruktioner så att den kan användas som underlag för utförande. Begreppet detaljeringsgrad används också i CAD och BIM, då vanligen kallad LOD (Level of Detail, alternativt Level of Development). De tre nivåerna skulle i det sammanhangen kunna förkortas till FH, SH och BH, alternativt 1, 2 och 3. Alla dessa typer av handlingar kan användas för samordning, som kalkylunderlag och som beslutsunderlag. Systemhandlingar kan användas som bygglovshandling. De tre handlingstyperna kan också utgöra förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer: förslagshandling: upphandling av funktionsentreprenad systemhandling: upphandling av totalentreprenad bygghandling: upphandling av utförandeentreprenad. När handlingar lämnas in för ansökan om bygglov och när de skickas ut för anbudsgivning anges detta med text ovanför namnrutan (se vidare nedan). Efter produktionsfasen kan handlingarna användas för följande syften: 4. RETIONSHANDLING: enligt SS ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller en anläggning. Relationshandlingarna kan omfatta även andra typer av dokument, till exempel beskrivningar och produktblad. 5. FÖRVALTNINGSHANDLING: ritningar och andra handlingar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Redovisning på handling Handlingstypen anges i ett fält i namnrutan, betecknat. Leveransmärkning Leverans av handlingar bör hanteras enligt anvisningar i Bygghandlingar 90 Del 8, utgåva 2, där en leveransspecifikation förtecknar och beskriver ingående handlingar. Eventuella ändringar från tidigare leveranser framgår också. Idag används ofta beteckningen KFU för att identifiera leveranser av kompletterande förfrågningsunderlag. Vid utskick av ändrade bygghandlingar används vanligen beteckningen PM + löpnummer på förteckningen över ingående handlingar, och de aktuella handlingarna märks med detta nummer. Märkning bör dock göras på alla leveranser, inklusive det första utskicket av en viss handlingstyp. För att öka tydligheten kan följande beteckningar för handlingarnas syfte användas: 7 (17)

8 preliminär handling (PH): ej färdigställd handling granskningshandling (GH): handling för granskning och för teknisk samordning kalkylhandling (KH): handling som ligger till underlag för ekonomisk kalkyl förfrågningsunderlag (FU): underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud bygglovshandling (BL): handling som ligger till grund för ansökan om bygglov bygghandling (BH): se tidigare definition relationshandling (RH): se tidigare definition förvaltningshandling ( drift- och underhållshandling ) (DU): se tidigare definition. Redovisning på handling Beteckningen på leveransen anges i ett fält i namnrutan, betecknat LEVERANS/ INGS- PM. Beteckningen bör utgöras av ansvarig part, ovanstående förkortning samt ett löpnummer. Vid behov kompletteras med hänvisning till etapp, delentreprenad eller annan projektspecifik indelning. Exempel: L-GH-1; L-FU-1; L-FU-2; L-BH-1-DE1; L-BH-2-DE1. Leveransmeddelande Samlade leveranser av handlingar bör redovisas i ett leveransmeddelande, som förtecknar ingående handlingar inklusive aktuell ändringsbeteckning och datum. Ett förslag på utformning redovisas nedan: Datering Idag anges i namnrutan datum för första fastställande av ritningen. Datering av handlingar ska istället avse tidpunkt för leveransen. Syftet med förändringen är att dateringen alltid ska avse aktuell version. Redovisning på handling Datering anges i ett fält i namnrutan, betecknat. 8 (17)

9 SS XXXXX:2014 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte Här föreslås en ny standard SS XXXXX:2013 Byggdokument Angivning av granskningsstatus och syfte. Granskningsstatus Vid varje leverans bör granskningsstatus anges, som visar handlingens läge i gransknings- och godkännandeprocessen, och därmed vilket syfte leveransen har. En ny standard tas fram, baserad på värdelistan i Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata (www. metadata.se). Observera att godkännande alltid görs av ansvarig part (ägare). Eventuellt externt godkännande eller fastställande av beställare, myndighet eller annan redovisas separat, till exempel i en anpassad namnruta. Detta påverkas inte av eventuella överenskommelser att beställaren efter genomfört projekt övertar ägandet av informationen. När bygghandlingar väl är godkända kan de börja användas för sitt syfte, det vill säga underlag för produktion på byggarbetsplatsen. Innan det behöver handlingarna vanligen först användas som för anbudsgivning, det vill säga ingå i ett förfrågningsunderlag. Även systemhandlingar kan användas i en anbudsförfrågan. De är också lämpliga att använda som underlag för bygglovsansökan. Nedan visas två tabeller, där: den första innehåller värden som vanligen används på handlingar som distribueras den andra innehåller värden som kan användas i internt granskningsflöde. Koderna kan användas för märkning av digitala objekt. Vissa av klasserna är relevanta endast för märkning av sådana objekt. Ytterligare klasser kan skapas efter behov. Kod Dokumentstatus Anmärkning PR PRELIMINÄR Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning, men kan distribueras till annan part för information ( förhandskopia ). Observera skillnaden mot granskningsstatus för information. R- FÖR GRANSKNING Dokumentet är överlämnat av författaren för granskning av sakinnehållet. Granskning kan göras både internt och externt, till exempel av beställare och av andra konsulter. G1 GODKÄND Dokumentets/objektets innehåll är godkänt. Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. FI FÖR INION Bilagda dokument/objekt som inte specificerar det som ska kalkyleras, offereras eller byggas men som innehåller sidoinformation av intresse. Tabell 1: Värden för granskningsstatus på levererade dokument. 9 (17)

10 Kod Dokumentstatus Anmärkning UA Under arbete Dokumentet är under arbete och inte klart för distribution till annan part. K- För kommentarer K1 Kommenterat Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som referens till annat dokument. R1 Granskat Granskat utan kommentarer. R2 Granskat med kommentarer R3 Granskat av oberoende part Granskat utan kommentarer. R4 Granskat med kommentarer av oberoende part G- För godkännande G2 G3 GB GK GF GT GP GR Godkänd med kommentarer Ej godkänd Godkänd för användning i beräkning/konstruktion Godkänd för användning i kalkyl Godkänd för användning i förfrågningsunderlag Godkänd för användning i kontrakt Godkänd för användning i produktionshandling Godkänd för användning i relationshandling F- För fastställelse FX Fastställd Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till leverans eller som separat metadata. EG Ej giltigt ER Ersatt Det ersättande dokumentet/ objektet ska anges som separat metadata. Tabell 2: Värden för intern granskningsstatus. Granskningsprocessen Intern granskning som ett led i kvalitetssäkringen kan använda alla värden i tabellerna ovan. Granskning och notering av synpunkter kan göras i ritningsfiler eller på papperskopior. Dokumentation av processen kan göras i dokumenthanteringssystem, eller på annat i kvalitetssystemet fastställt sätt. Granskning kan först göras internt, men vanligen avses granskning av annan part (beställare, entreprenör, myndighet eller annan). Granskningen kan leda till kommentarer, som mottagande part har att ta hänsyn till i fortsatt hantering. Godkännande görs endast av ansvarig part (ägare). Fastställande bör reserveras för beslut av myndighet, till exempel fastställande av vägplan och järnvägsplan. 10 (17)

11 Hantering av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar På marknaden används i dag många olika typer av upphandlingar. Allt mindre ofta används rena utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller en komplett uppsättning detaljerade handlingar (bygghandlingar). Istället blandas ofta olika typer av handlingar, alltifrån program till av beställaren fastställda typritningar. Att fysiskt märka alla dessa typer av handlingar som förfrågningsunderlag blir därmed alltmer komplicerat. Enklare är att istället hänvisa till en förteckning av de handlingar som ingår. Märkningen av ritningar och andra dokument bör därför göras frivillig, och utföras med texten FÖRFRÅGNINGSUNDERG placerat ovanför namnrutan. Samma metod kan användas för märkning av BYGGLOVSHANDLING. I de fall programhandlingar och systemhandlingar används i förfrågningsunderlag bör dessa kunna vara av granskningsstatus PRELIMINÄR eller GODKÄND. För bygghandlingar bör endast PRELIMINÄR användas. Bygghandlingar bör få status GODKÄND först då produktionen inleds. Revidering av SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar SS 32206:2008 Byggdokument Ändringar revideras så att: dateringen i namnrutan avser tidpunkt för aktuell leverans ändringstabellen utgår. Ändringsbeteckning Ändringar får alternativt betecknas: med bokstäver (A Z, därefter AA, AB, osv.) med siffror (1 99) med siffror enligt versionshantering i dokumenthanteringssystem. Beteckning används på första utskick av handling, och uppdateras löpande vid varje leverans. En variant kan vara att siffror används fram till dess att bygghandling blivit godkänd, och att därefter bokstäver används under produktionsfasen. PRELIMINÄR BYGGHANDLING Bet 1 FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING Bet 2 GODKÄND BYGGHANDLING Bet A Om digital versionshantering används betecknas varje leverans med ny huvudversion; delversioner används enbart för intern dokumenthantering. Exempel: BYGGHANDLING Bet C BYGGHANDLING Bet D BYGGHANDLING Bet E motsvaras av BYGGHANDLING Bet 3.0 BYGGHANDLING Bet 4.0 BYGGHANDLING Bet (17)

12 Ändringstabellen Ändringstabellen ovanför namnrutan utgår. Tidigare versioner av ritningar finns redan dokumenterade i leveransmeddelanden eller Ändrings-PM. SS XXXXX:2013 Byggdokument Namnruta för ritning Det förslag på namnruta som finns i Bygghandlingar 90 Del 2 bör göras till standard i enlighet med ovanstående och med SS-EN ISO 7200:2004 Teknisk dokumentation Datafält i ritningars huvudfält och andra dokumenthuvuden: fälten,, och LEVERANS/INGS-PM tillkommer fältet tillkommer som komplement till skalangivelse standardens fält för och tillkommer fältet RITAD/KONSTR AV benämns fältet HANDLÄGGARE ersätts av fältet ANSVARIG ersätts av. Syftet med revideringen är att göra kopplingen till kvalitetssystem tydligare. Denna kan automatiseras om dokumenthanteringssystem används som är kopplat till programvaran för ritningsframställning. Fältet används för att redovisa separat ritningsnummer för förvaltningens behov. 12 (17)

13 Nedan visas ett förslag till ny namnruta: NUMMER FÄLT FÖRKRING BETYDELSE, VÄRDEN 1 UNDER ARBETE / PRELIMINÄR / FÖR GRANSKNING / GODKÄND / FÖRFRÅGNINGSUNDERG / BYGGLOVSHANDLING 2 FÖRSGSHANDLING / SYSTEMHANDLING / BYGGHANDLING / RETIONSHANDLING / FÖRVALTNINGSHANDLING 3 Datum för aktuell leverans. 4 LEVERANS / INGS-PM Beteckning på aktuell leverans eller Ändrings-PM. 5 Beställarens beteckning på aktuellt objekt, 6 NUMMER Beställarens nummer på aktuellt objekt. 7 Beteckning på berörda fastigheter. 8 Namn och telefonnummer till beställaren. 9 Namn och telefonnummer till leverantören. 10 Namn på person(er) som skapat ritningen. 11 Namn på person hos leverantören som svarar på frågor rörande ritningen. 12 Leverantörens uppdragsnummer. 13 Namn på person hos leverantören som granskat och godkänt ritningen. 14 Avdelning hos leverantören. 15 Redovisningssätt enligt SS : SAMMANSATT RITNING / PNRITNING / SEKTIONSRITNING / FASADRITNING / UPPSTÄLLNINGSRITNING / FÖRTECKNINGSRITNING / DETALJRITNING / SAMORDNINGSRITNING / SCHEMA 16 Grupp av byggdelar enligt BSAB 96, exempelvis: SAMMANSATTA BYGGDER / UNDERBYGGNAD / BÄRVERK I HUSSTOMME / ÖVERBYGGNADER / RUMSKOMPLETTERINGAR / VÄRMESYSTEM / TELESYSTEM / HISSYSTEM / STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 17 Tre rader för att tydliggöra ritningens innehåll, till exempel genom begränsning till del av anläggning eller hus. 18 Skala. Om olika i höjd och längd skrivs H=1:X L=1:Y. 19 Originalets format. 20 Bladnummer. 21 NÄSTA Nummer på nästa blad. 22 Ritningsnummer enligt SS Byggritningar Ritningsnumrering, utgåva Beställarens ritningsnummer för förvaltning och arkivering. 24 Ändringsbeteckning. SLUTSATSER OCH DISKUSSION Åsikterna om föreliggande förslag är vitt skilda, allt ifrån att det är välkommet, viktigt, förenklande och förtydligande till att det är onödigt, leder till otydlighet, osäkerhet och till ökad administration. Utredaren tvingas konstatera att vi inte lyckats nå konsensus kring ett förslag inom ramen för projektet. Den fortsatta hanteringen får skötas som en del av ordinarie arbete inom SIS/TK 269. Förhoppningen är att kommittén ska lyckas arbeta fram ett förslag som når projektets mål. De synpunkter som samlats in ska, med tillhörande kommentarer, beaktas i den fortsatta framställningen av standard på basis av förslaget; först i form av ett förslag som skickas på officiell remiss enligt SIS regler. 13 (17)

14 EXEMPEL På efterföljande sidor visas exempel på hur namnrutan för en systemhandling och en bygghandling ändras under deras livscykel. Observera sambandet mellan leveransbeteckning och ändringsbeteckning, som i exemplen görs först med siffror, sedan med bokstäver. Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING För kostnadskalkylering SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING SYSTEM- HANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. FÖR GRANSKNING GODKÄND Samordning, granskning L-GH-1 2 Andra utskick till projektgruppen, nu för teknisk granskning och samordning. L-KH-1 A Utskick till kalkyl. GODKÄND För bygglovsansökan L-BL-1 B Utskick till kommunen för bygglovshantering. Märkt BYGGLOVSHANDLING ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-1 C Första utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. GODKÄND Förfrågningsunderlag L-FU-2 D Andra utskick av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. Tabell 3: Exempel på livscykel för en systemhandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida. 14 (17)

15 NUMMER UNDER ARBETE SYSTEMHANDLING NUMMER PRELIMINÄR SYSTEMHANDLING L-PH-1 NUMMER FÖR GRANSKNING SYSTEMHANDLING L-GH-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-KH DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 1:500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L :500 A1 L A BYGGLOVSHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERG FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-BL-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU-1 NUMMER GODKÄND SYSTEMHANDLING L-FU DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN PNRITNING SITUATIONSPN 15 (17) 1:500 A1 L B 1:500 A1 L C L :500 A1 D

16 Handlingstyp Granskningsstatus Syfte Leverans Ändr Kommentar BYGGHANDLING UNDER ARBETE Internt arbete Endast konstruktören, intern cirkulation. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-1 1 Första utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-2 2 Andra utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Preliminär information L-PH-3 3 Tredje utskick till projektgruppen, med preliminär information. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Samordning, granskning L-GH-1 4 Utskick till projektgruppen och beställaren, för granskning och samordning. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-1 5 Första utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING PRELIMINÄR Förfrågningsunderlag L-FU-2 6 Andra utskick av förfrågningsunderlag. Märkt FÖRFRÅGNINGSUNDERG ovanför namnrutan. BYGGHANDLING FÖR GRANSKNING Granskning inför produktion L-GH-2 7 Granskning inför utskick av bygghandling. Ändringar efter kontraktskrivande införda. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-1 A Första utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-2 B Andra utskick av bygghandling. BYGGHANDLING GODKÄND Produktion L-BH-3 C Tredje utskick av bygghandling. RETIONS- HANDLING GODKÄND Redovisning av byggt utförande L-RH-1 Tabell 4: Exempel på livscykel för en bygghandling. Exemplet åskådliggörs på nästa sida (kursiverade steg redovisas inte som bilder). 16 (17)

17 FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER UNDER ARBETE BYGGHANDLING NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-PH-3 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-1 NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L FÖRFRÅGNINGSUNDERG NUMMER PRELIMINÄR BYGGHANDLING L-FU-2 NUMMER FÖR GRANSKNING BYGGHANDLING L-GH-2 NUMMER GODKÄND BYGGHANDLING L-BH-1 NUMMER GODKÄND RETIONSHANDLING L-RH-1 DAVID DAHL DAVID DAHL DAVID DAHL PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 PNRITNING ÖVERBYGGNADER DEL 1 17 (17) 1:200 A1 L :200 A1 L :200 A1 L A 1:200 A1 L

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion Säkra konstruktioner Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion STD-företagen Antal medlemsföretag: 715 st (totalt 35.000 anställda) Medlemsgrupper Arkitektföretag Projektledningsföretag Tekniska

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 3 INNEHÅLL Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 1 BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSERNA 15 1.1 Övergripande processbeskrivning 17 1.2 Projekteringsprocessen 20 1.3 Produktionsprocessen 23 1.4

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen 1 Bakgrund Byggbranschen genomgår en ständig förändring för att uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader. Flera företag arbetar aktivt

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Uppdrag: X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Beställare: Akademiska hus i Uppsala AB Gävle Ramböll Sverige AB Region: Mitt El-teknik. Kenneth Hedlöf Uppdragsledare Uppdragsnr: 613Q1253212 Rev nr

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering BIM och e-affärer Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering Mål för BEAst varuförsörjningsprojekt Fylla gapet mellan två områden BIM och B2B-handel och koppla samman dem med

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:0035 Version 2.0 2015-08-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:0035 2.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer 2004-04-30 Sida 1 (21) INLEDNING...2 OLIKA TYPER AV ANLÄGGNINGAR OCH OLIKA TYPER AV DOKUMENTATIONSBEHOV...2 Syfte med dokumentation...2 Kostnader...2 PRODUKTION...3 PRODUKTION AV ANLÄGGNING...3 Flygbas/Flygflottilj...4

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer