Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: Rev:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:"

Transkript

1 Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: Rev:

2 UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning Förutsättningar Mål Del 1 Inledning och repetition Välkomnande Styrande dokument Repetition Grunderna i Chaos Syftet med Chaos Versioner Mappstruktur Utskrift Jobb Sammanställa flera jobb till ett Övning 1 hämta jobb Del 2 Grundläggande leverans Objektets geografiska och tekniska indelning IT-handledning Namnsättning Metadata Genomförande av uppdrag Leveransomfattning Leverans Leverans med knappen Nytt Leverans med leveransassistent Leverans med Drag and Drop Namnsättningsassistent Lokal log Leveransrapport Meddelanden och åtgärder Redovisa i mappstruktur Namnkonvention Struktur Övning 2 Leverans Ändra version på redovisat dokument Kopiera mappstruktur Uppdatera metadata... 27

3 UTBILDNINGSMETERIAL 3 (54) Uppdatera metadata i Chaos Importera metadata Övning 3 Ny version Behörigheter Del 3 CAD i Chaos Projektering Modellorienterad CAD-projektering Styrfiler Ritningsmodell Ritningsdefinition Lager Textstilar Linjetyper Övrigt ChaosFunc Installation Funktioner i ChaosFunc Leverans av CAD-material Revidering Städning Plottning Ankomstmärkning med Digitejp (endast bro- och tunnelkonstruktioner) Styrfiler Kontrollera Leverera Övrigt Övning Leverans av ritningsmaterial Hämta CAD-material Söka i Chaos Grundläggande sökning Avancerad namnsökning Avancerad sökning Sökning på tid Hämta ritningsdefinition med kopplade modeller Hitta hämtade filer Hämta flera definitioner med jobb... 45

4 UTBILDNINGSMETERIAL 4 (54) 8.4 Samla arbetsfiler Hämta samlade filer Versionslåsta modeller Inställning för hantering av versionslåsta modellfiler Återskapa hämtade ritningsdefinitioner Lathund för leverans... 53

5 UTBILDNINGSMETERIAL 5 (54) 2 Inledning Chaos - fortsättning är en fördjupande kurs i nivå två och tre i Chaos utbildningsprogram. Detta dokument är framtaget för att vara till stöd för lärarledd utbildning Chaos - fortsättning och som hjälp vid arbete i Chaos och vid projektering. Dokumentationen tar upp de utvalda moment som igår i utbildningen och ska fungera som stöd för både lärare och kursdeltagare. För att få ut det mesta av utbildningen rekommenderas att deltagare har tittat igenom denna dokumentation inför utbildningstillfället. I dokumentationen förkommer även avsnitt som inte tas upp i utbildningen, dessa avsnitt är markerade med symbolen. Chaos utbildningsprogram: Nivå 1 Grunderna i Chaos - E-utbildning Nivå 2 Leveransomfattning, leverans av textdokument - Lärarledd utbildning halvdag. Nivå 3 Hantering av CAD-material - Lärarledd utbildning halvdag. Nivå 4 Komponenthantering Lärarledd utbildning halvdag. Nivå 4 Miniadmin Lärarledd utbildning halvdag. 3 Förutsättningar Utbildningen förutsätter att bra lokal finns med möjlighet för deltagarna att sitta bekvämt med tillgång till var sin dator och bra uppsikt över projektorduk och utbildare. Utbildningsförrättare står för att lokal, datorer och projektor finns att tillgå. Utbildningsdatorer måste ha uppkoppling mot servrar för Chaos och ha program som Chaos och AutoCAD installerade. Utbildningen förutsätter vidare att deltagare har genomgått Trafikverkets e-utbildning Grunderna i Chaos eller motsvarande och har en grundläggande förståelse för bl.a. nedanstående punkter. Det förutsätts också att deltagare har grundläggande datorkunskaper så som att flytta och kopiera filer, byta namn på filer, navigera i mappstrukturer, starta och hantera vanliga program som MS Word och Anteckningar, mm. Grunder i Chaos som deltagare bör kunna/känna till Starta och logga in Hantera fönster, menyer och verktygsfält Ha grundläggande förståelse för mappstrukturen Kunna öppna, hämta och skriva ut dokument från Chaos Känna till grundläggande begrepp som dokumenttyper, namnkonvention, metadata, jobb, m.fl. Söka dokument i mappstrukturen Det är också önskvärt att deltagare redan har konto till Chaos och har installerat systemet på egen arbetsdator, även om detta inte krävs för utbildningen.

6 UTBILDNINGSMETERIAL 6 (54) 4 Mål Målet med denna utbildning är att leveranser till Chaos ska hålla en hög kvalitetsmässig nivå. Detta syftar både till leveransens omfattning och till kvaliteten på dess innehåll. Detta ska uppnås genom att: De som levererar dokument till Chaos ska ha en god kännedom om systemet och dess funktioner. De som levererar dokument till Chaos ska ha en god kännedom om Trafikverkets krav på den dokumentation som levereras och kunskap om hur dessa krav uppnås. 5 Del 1 Inledning och repetition 5.1 Välkomnande Presentation av utbildare Presentation av deltagare Schema för dagen 9.00 Del Rast Del Lunch Del Rast Del 3 forts Avslut 5.2 Styrande dokument Denna baserar sig dels på funktonaliten i Chaos och dels på Trafikverkets krav för digital projekthantering. Dokumentation om funktionalitet: Användarmanual för Chaos Dokumentation för Trafikverks krav: För projekt startade före hösten 2012 VV publikation 2003:54 Principer för digital informationshantering i vägprojekt För projekt startade hösten 2012 eller senare TRV 2012:063 TRVK Digital projekthantering Väg TRV 2012:062 TRVK Metadata för digital projekthantering Väg TRV 2012:055 TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg 5.3 Repetition Grunderna i Chaos Syftet med Chaos Chaos är ett dokumenthanteringssystem för leverans, distribution och arkivering av digitala dokument och handlingar. Chaos är till för att användas i uppdrag med externa konsulter och entreprenörer. Chaos syfte är att skapa ordning och reda, hålla kontroll på dokumentversioner och leveranser, göra dokument och information sökbara samt möjliggöra återanvändning av information som upprättats i projektet eller i ett föregående skede.

7 UTBILDNINGSMETERIAL 7 (54) Sedan 2009 är det krav på att alla Trafikverkets vägprojekt ska redovisas i Chaos. Det är då själva produkten, t.ex. ett FU med ritningsmaterial och tekniska beskrivningar, mm som åsyftas Versioner I Chaos raderas inga dokument, det går inte heller att ändra, skriva över eller förvanska några dokument. Om förändringar ska göras hämtas därför dokumenten ner till lokal dator där förändringarna görs, revideringar ska godkännas enligt bestämda rutiner, och därefter skickas dokumentet på nytt till Chaos. I detta läge skapas en ny version av dokumentet i Chaos samtidigt som äldre versioner finns kvar. Det går på så sätt alltid att följa vilka förändringar som gjorts i ett givet dokument. Eftersom det kan finnas flera versioner av ett dokument är det viktigt att kontrollera att det är rätt version man hämtar ner Mappstruktur I Chaos tillhandahålls en mappstruktur för att underlätta hanteringen av dokument och versioner av dokument. Med hjälp av denna struktur går det att hålla samman en hel handling, t.ex. ett förfrågningsunderlag och man kan där peka ut rätt version av de dokument som ingår i handlingen. Mappstrukturen hjälper på detta vis användaren att få rätt version av ett dokument. Under mappen Kontrakt pekas t.ex. den version av filen ut som gällde vid kontraktskrivning medan den version som ska användas för utförande kan ligga under en mapp som heter Arbetshandlingar för utförande. Det är alltså viktigt att vara på rätt plats i mappstrukturen för att få rätt version av ett dokument.

8 UTBILDNINGSMETERIAL 8 (54) Bilden visar hur till synes samma dokument ligger i två olika mappar men i själva verket pekar de på två olika versioner av dokumentet. Det är viktigt att veta att inga dokument rent fysiskt ligger i mappstrukturen, det som finns där är endast genvägar till dokumenten. Detta medför att om man kopierar ett dokument från en plats i strukturen görs ingen kopia av dokumentet, endast en ny genväg skapas. På samma sätt försvinner inte ett dokument från Chaos för att dess genväg i mappstrukturen raderas, endast det sättet att hitta dokumentet försvinner. 5.4 Utskrift 5.5 Jobb Ett jobb i Chaos är ett sätt att hålla samman flera filer som ska hanteras som en enhet, t.ex. för överföring, plottning eller framtagande av en rapport. Det vanligaste användningsområdet för jobb är att hämta och lämna dokument. För att skapa ett nytt, tomt, jobb används knappen Nytt. När ett jobb skapas måste användaren ange till vilket projekt (ex. vilken entreprenad) jobbet tillhör samt en beskrivning av jobbets syfte och/eller innehåll.

9 UTBILDNINGSMETERIAL 9 (54) För mer information om att skapa och hämta jobb hänvisas till e-utbildningen Grunderna i Chaos Sammanställa flera jobb till ett Ofta skapas flera mindre jobb som kan vara svåra att hålla reda på, det kan då vara lämpligt att sammanställa dessa till ett. Detta kan till exempel behövas då ett antal delleveranser har gjorts till Chaos och beställaren önskar ha hela leveransen samlad i ett paket. Enklaste sättet att sammanställa flera jobb till ett är att först skapa ett jobb på sedvanligt vis. Därefter används fönstret Sök för att söka upp de dokument som ingick i de andra jobben. I fältet Jobb Id fylls deljobbets unika Id i och sökningen startas med sök. Filerna som hittas markeras i listan och i sökmenyn, eller högerklicksmenyn, väljs Till jobb. Därefter kan dokumenten från nästa deljobb sökas upp på samma sätt och läggas till jobbet. 5.6 Övning 1 hämta jobb Denna övning bygger på att ett helt Ändrings-PM har levererats till Chaos och entreprenören vill hämta PM:et i sin helhet. 1. Sök upp jobb med nr [jobbnummer] 2. Hämta jobbet som det såg ut när det levererades till Chaos, sparas i egenskapad under mapp under C:\chaostemp.

10 UTBILDNINGSMETERIAL 10 (54) 6 Del 2 Grundläggande leverans Detta kapitel går igenom de grundläggande momenten som behövs för att leverera filer till Chaos. Detta räcker för fullständiga leveranser av textdokument, för leverans av ritningar och CAD-filer finns fler parametrar att ta hänsyn till, se avsnitt 0. En leverans till Chaos kan delas in i fyra steg: 1. Namnsättning av filer enligt namnkonvention 2. Metadata, beskrivning av filer med attribut i form av metadata 3. Överförning av filer till Chaos 4. Redovisning av levererade filer i mappstruktur Samtliga steg beskrivs utförligt i detta kapitel. 6.1 Objektets geografiska och tekniska indelning Geografisk indelning i delområden och anläggningsdelar används för namnsättning av produktdokument och komponenter. Den geografiska indelningen är projektspecifik och framgår av projektets IT-handledning. Även den tekniska indelningen används för namnsättning av produktdokument och komponenter. Den tekniska indelningen följer förutbestämda listor som finns angivna i TRV2012:062 alternativt VV publ 2003:54. Lokala avsteg kan dock förekomma och därför ska alltid projektets IT-handledning följas. För mer information om geografisk och teknisk indelning se TRV 2012:062 eller VV publ 2003: IT-handledning Speciella förutsättningar, överenskommelser och krav som finns i uppdraget ska finnas dokumenterat i objektets IT-handledning. IT-handledningen kan upprättas från mall som Vägverket tillhandahåller. IT-handledningen tar upp projektspecifika krav och rutiner gällande dokumenthanteringen och är viktig för genomförandet av uppdraget och för att kunna hitta och återanvända information i ett senare skede. I IT-handledningen finns information om vilka som är ansvariga för dokumenthantering, vilka filformat som är godkända, vilka koordinatsystem som ska användas, regler och rutiner för namnsättning och metadata, mm. Om IT-handledningen är ofullständig, ej tillämpningsbar eller t.o.m. saknas ska krav ställas på den som är uppdragsansvarig att en korrekt och användbar IT-handledning ska tas fram. För att få en IT-handledning som användas och tillämpas i uppdraget bör den skrivas så enkel och tunn som möjligt. Att upprepa information från andra dokument som redan finns gällande i uppdraget ger en tung IT-handledning ingen vill ta del av. Handledningen ska just vara en handledning för att enkelt och snabbt komma igång och kunna upprätta dokument enligt gällande krav. Fördjupningar får göras genom att ta del av de övriga dokument som ingår i uppdraget. IT-handledningen lever under hela uppdraget och ska anpassas och uppdateras löpande efter behov som uppkommer.

11 UTBILDNINGSMETERIAL 11 (54) 6.3 Namnsättning Namnkonvention för de olika dokumenttyperna byggs upp genom att använda beteckningar för teknisk och geografisk indelning enligt bild nedan. Specifika beteckningar för objektet framgår av IThandledningen. Filnamn för upprättade dokument ska alltid omfatta totalt åtta tecken. Tecken får ej tas bort. Filnamn får ej kompletteras med ytterligare tecken. Filnamn är alltid samma som dokumentnamn med programberoende suffix enligt exempel nedan. Exempel ritningsdokument: Ritningsnummer Filnamn (plottfil) Ritningsdefinition 1 01 T T0201.pdf 101T0201.dwg Exempel textdokument: Dokumentnamn Filnamn (fryst fil) MS Word-fil 1 T T pdf 1T docx Löpnummer i namnkonventionen är avsett att använda för att ge dokumentet ett unikt löpnummer som ska behållas genom hela projektet. Löpnummer är unikt inom respektive teknikområde och tekniskt system. Löpnummer kan användas enligt nedan exempel: 27, 28, 29, 30, 31, 32 aa-zz exempel: fv, fx, fy, fz, ga, gb, gc a1-z9 exempel: b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3 1a-9z exempel: 5v, 5x, 5y, 5z, 6a, 6b, 6c 6.4 Metadata Till samtliga dokument som levereras ska så kallad metadata bifogas. Metadata består av ett antal, av Vägverket framtagna, benämningar (attribut) som används för att beskriva filens innehåll och dokumentera administrativ information och historik. Vilka attribut som ska vara ifyllda vid leverans framgår av VV publikation 2003:54. Eventuella avsteg från publikation och övriga kompletteringar framgår av IT-handledningen. Metadatafilen sparas som text i Unixformat (ASCII). I exempel nedan visas utdrag ur metadata för en ritning.

12 UTBILDNINGSMETERIAL 12 (54) Metadata kan skapas manuellt via textredigeringsprogram, med externa programvaror avsedda för dokumenthantering eller direkt i Chaos. För ritningsdefinitioner tillhandahåller Vägverket funktioner, anpassade för AutoCAD, som kan användas för att skapa och hantera metadata, mer om detta i del 3 av utbildningen. Metadata binds till ett dokument genom att ge textfilen samma namn som dokumentet men med tillägget.md sist i filnamnet. Vid skapande av metadatafiler ska s.k. distinkt metadata användas. Detta innebär att även filtypen för dokumentet (t.ex..dwg eller.pdf ) finns med i metadatafilens namn, metadatafilen får alltså dubbla filändelser (.dwg.md eller.pdf.md ). Detta gör att olika metadata kan anges för arbetsdokument och fryst dokument. Exempel: Ritningsdefinition Metadatafil Ritning Metadatafil 100W5116.DWG 100W5116.DWG.MD 100W5116.PDF 100W5116.PDF.MD Metadata används för att visa detaljerad information om dokumentet utan att det behöver öppnas först och för att söka fram dokument med viss information. 6.5 Genomförande av uppdrag Nedan framställs punkter, rörande den digitala hanteringen, som kan vara bra att beakta och bearbeta under uppdragets inledning. Att försöka justera den digitala hanteringen och projekteringen i efterhand kan bli kostsamt. Kravbild. Vilka krav finns för projektering och upprättande av dokument? IT-handledning. Finns tillräckligt med information för att kunna upprätta dokument i uppdraget? Dokumentomfattning. Uppskattningsvis hur många dokument kommer att behöva upprättas. Namnkonvention. Vad ska dokumenten som upprättas ha för dokumentnamn (filnamn)? Finns behov av att reservera (boka) namnen i Chaos innan leverans? Metadata. Hur ska metadata skapas och vad ska den omfatta? Leveransomfattning. Vilka dokument och filtyper ska levereras löpande under uppdraget och vilka ska lämnas in vid slutdokumentation? Rutiner. Vilka rutiner måste tas fram/användas för att säkra ett bra genomförande?

13 UTBILDNINGSMETERIAL 13 (54) 6.6 Leveransomfattning Beroende på skede kan omfattning av dokumenttyper vid leverans variera. Omfattning framgår av IThandledningen. Samtliga dokumenttyper levereras med tillhörande metadata. Till ritningsdefinitioner CAD levereras tillhörande styrfiler. Vid CAD-projektering ska följande typer av ritningsdokument levereras: Plottfil + md Ritningsdefinition + md, lx, xr Definitionens tillhörande ritningsmodeller och bilder + md För textdokument levereras både det levande arbetsdokumentet (t.ex. DOC) och en fryst version av arbetsdokumentet (PDF). Sammanställning av princip för leveransomfattning fram nedan. Dokumenttyp Metadata Styrfil Exempel Textdokument.md 1T pdf + 1T pdf.md Ritning.md 110T0201.plt + 110T0201.plt.md Ritnings-.md.lx +.xr 110T0201.dwg + 110T0201.dwg.md definition 110T0201.lx + 110T0201.xr Ritningsmodell.md T dwg + T dwg.md Modell.md 1T zip + 1T zip.md 6.7 Leverans Leverans till Chaos kan göras på flera olika sätt. Vilket som bör väljas avgörs av leveransens innehåll och omfattning. Gemensamt för alla leveranser till Chaos är att de görs via jobb. Oberoende vilken metod som används för leverans kan leveransen pausas, t.ex. om problem upptäcks med vissa filer eller om det börjar bli för sent på dagen. Användaren kan påbörja en leverans och lägga till dokument som ska levereras och lämna Chaos för att vid ett senare tillfälle lägga till fler dokument. Detta går att upprepa tills jobbet är levererat till Chaos, mer om detta nedan, då jobbet blir låst och inga förändringar går att göra i det. Det går också att ha flera jobb aktiva samtidigt. För att valda dokument ska föras över till Chaos måste leveransen slutföras, se nedan. Användaren kan konstatera att leveransen slutförts genom att kontrollera att jobbet har status Låst Leverans med knappen Nytt Detta är det traditionella sättet att leverera filer till Chaos och passar bäst då flera filer från flera olika mappar ska levereras. Jobb skapas och filer adderas dokument inifrån programmet.

14 UTBILDNINGSMETERIAL 14 (54) Nytt jobb skapas med knappen Nytt i fönstret Jobb och projekt samt en lämplig beskrivning av jobbet anges i dialogrutan som öppnas. Knappen Addera startar dialog för att välja de filer som ska lämnas till objektet. Knappen Avbryt avbryter funktion utan att dokumenten adderas till jobbet.

15 UTBILDNINGSMETERIAL 15 (54) Knappen OK adderar dokumenten i kolumnen Filer till Jobb till aktuellt jobb. Knappen Addera Ritningsdefinitioner till Plottfilerna tänds automatiskt när det finns ritningar (plottfiler) i kolumnen Filer till Jobb. Funktionen adderar ritningsdefinitioner och ritningsmodeller som använts för att skapa ritningarna. Förutsättningar för funktion är att ritningsdefinitionen har samma namn som ritningen och att styrfilen <namn>.dwg.xr skapats enligt krav som framgår av TRV 2012:063 (VV publikation 2003:54). Detta diskuteras mer i kapitlet Leverans av CAD-material. Möjlighet finns att filtrera de filer som visas i fältet Filer: genom att välja önskad filtyp i lista som finns under fältet. En vanlig felkälla är att filter ligger kvar då andra filtyper som hämtas från en annan struktur. Detta kan medföra vissa filer inte visas. Från fältet Filer: läggs de filer som ska levereras till i fältet Filer till Jobb med hjälp av följande knappar. Addera fil. Lägger till markerad fil. Addera alla filer. Lägger till samtliga filer som visas i Filer:. Avmarkera. Tar bort markerad fil från fältet Filer till Jobb. Avmarkera alla. Tar bort filerna i fältet Filer till Jobb. Sortera listan. Sorterar adderade filer i löpande ordning. Allt. Lägger till samtliga dokument med den filtypen som valts i listan för filtyp (se beskrivning ovan). Funktion utgår från markerad mapp i mappstruktur och letar nedåt i strukturen i alla underkataloger. De filer som ska levereras letas fram och adderas till jobbet enligt ovan, när samtliga filer lagts till avslutas dialogen med knappen OK. I detta läge finns ett jobb med dokument som planerats att lämna till Chaos, ingenting är ännu levererat. Chaos kan avslutas och jobbet kan kompletteras en annan dag med fler dokument som ska ingå i leveransen genom att användaren åter klickar på knappen Addera i fönstret Jobb, eventuellt måste jobbet först sökas upp. Om dokument felaktigt lagts till jobbet han dessa tas bort genom att trycka på [Delete] på tangentbordet eller genom att högerklicka på dokumentet i jobbet och välja Ta bort från jobb. När jobbet är komplett påbörjas överföringen med knappen Lämna och en rapport om vad som ingår i leveransen visas.

16 UTBILDNINGSMETERIAL 16 (54) Rapporten ska kontrolleras så att inga uppenbara fel går att utläsa. Ifall fel påvisas måste dessa rättas till innan leveransen fortsätter, avbryt i så fall genom att klicka på knappen avbryt eller på krysset uppe till höger i rapportfönstret. Efter att fel rättats till återupptas leveransen genom att knappen Lämna i fönstret Jobb åter klickas. Möjlighet finns att låsa dokumenten i leveranstillfället genom att kryssa i rutan Lås dokumenten. För att ändra behörighetsgrupp för dokumenten i leveransen väljs önskad grupptillhörighet ur listan Grupp. Om rapporten ser bra ut bekräftas den knappen Lämna jobbet klickas, då påbörjas överföringen till Chaos. Efter avslutad överföring öppnas en lokal logg som visar hur överföringen gått. Läs mer om lokal logg och meddelanden senare i detta kapitel. Lämna loggen med eller.

17 UTBILDNINGSMETERIAL 17 (54) När loggen stängts kontrolleras att jobbet fått status Låst, om så inte är fallet har någonting gått fel och måste åtgärdas Leverans med leveransassistent För att förenkla rutinen med att lämna filer till Chaos kan en assistent (wizard) användas. Assistenten består av en serie dialoger som hjälper till att skapa ett nytt jobb som omfattar de filer som användaren anger. Assistenten känner av vilka dokumenttyper som ska levereras och dialogerna kan därför variera beroende på om ritningar, textdokument eller om båda typerna ska levereras. Nedan beskrivs en generell rutin för att lämna dokument med leveransassistenten. Leveransassistenten startas genom att klicka på knapp med trollstav huvudmeny Jobb. i fönstret Jobb eller via I den första dialogen ska en beskrivning av jobbet anges och jobbet tilldelas ett projekt och en behörighets grupp, därefter klickas Nästa. I dialogen Välj filer väljs de filer som ska levereras. Valda filer visas i listan i nästa dialog Välj filer

18 UTBILDNINGSMETERIAL 18 (54) Om fler filer ska levereras klickas knappen Lägg till filer. Om filer som inte ska med har hamnat i listan kan dessa tas bort genom att markera dem och klicka på Ta bort. När alla filer som ska ingå i leveransen är tillagda klickas Nästa. Indragen del gäller enbart vid leveranser med ritningar inkluderade. Ifall ritningar eller ritningsdefinitioner finns med i listan för leverans visas följande dialog. Ifall alternativet Ja är markerat kommer Chaos att försöka hitta ritningsdefinitionen som tillhör ritningen och alla modellfiler som är knutna till ritningsdefinitionen med externa referenser. Förutsättningarna för att detta ska fungera är att: 1. Styrfil för externa referenser (.XR) är skapad enligt Trafikverkets krav. 2. Ritningen ligger i samma mapp som ritningsdefinitionen eller att de två filerna ligger i en struktur enligt bild till höger. Den viktiga delen för funktionen är att ritningen och ritningsdefinitionen ligger i två parllella mappar och att mappen med ritningsdefinitioner heter RitDef.

19 UTBILDNINGSMETERIAL 19 (54) En översikt av leveransens innehåll visas. Knappen Föregående används för att gå tillbaks ett steg och lägga till eller ta bort dokument från leveransen. Knappen Slutför används för att skapa ett jobb för leveransen Knappen Avbryt används för att avbryta leveransen utan att jobb skapas. När slutför klickats är jobbet i Chaos skapat och redo att levereras, rapporten Bekräfta lämning av jobb öppnas och här ifrån förlöper proceduren enligt Leverans med knappen Nytt enligt ovan. Även här kan leveransen pausas genom att fönstret Bekräfta lämning av jobb stängs utan att knappen Lämna jobbet klickas. Leveransen kan senare återupptas genom att använda knapparna Addera och Lämna i jobbfönstret. Leveransen är inte genomförd fören knappen Lämna jobbet klickats och funktionen avslutats felfritt Leverans med Drag and Drop För att leverera mindre mängder dokument kan detta göras med s.k. drag and drop. Förutsättningen för att detta ska fungera är att samtliga filer som ska levereras ligger i samma mapp. Öppna en utforskare på datorn och markera de filer som ska levereras till Chaos, filerna dras från utforskaren och släpps var som helst inom ramen för programmet Chaos. När detta görs skapas ett jobb och en assistent (wizard) leder användaren vidare. Se avsnitt Leverans med leveransassistent ovan. Eftersom det alltid skapas ett nytt jobb när dokument dras in till Chaos på detta sätt går det inte att använda metoden för att komplettera påbörjade jobb. För att komplettera redan existerande jobb används därför knappen Addera Namnsättningsassistent För att förenkla leveransen av textdokument till Chaos har en namnsättningsassistent (wizard) utvecklas. Med hjälp av assistenten kan textdokument levereras till Chaos även om de inte är döpta enligt den namnstandard som är konfigurerad i objektet. Assistenten låter användaren välja delområde, teknikområde och handlingsbeteckning ur listor och dessa sätts sedan, tillsammans med löpnummer, ihop till ett för projektet unikt filnamn. Namnsättningsassistenten fungerar endast i de Chaos-objekt där funktionen är aktiverad. Detta kan endast göras av en administratör, vanligen projektets utsedda datasamordnare.

20 UTBILDNINGSMETERIAL 20 (54) Om namnsättningsassistenten är aktiverad i objektet startas denna automatisk ifall en användare försöker leverera ett textdokument som inte är döpt enligt objektets namnstandard. Assistenten fungerar endast i kombination med leveransassistenten (knappen med trollspöt eller drag-and-drop) och fungerar därför inte tillsammans med knappen addera. Följande beskrivning utgår från leverans med drag-and-drop. Ex. Leveransen startas genom att två textdokument (utskriftsanpassad version (pdf) och arbetsversion (docx)) med olika teknisk tillhörighet dras över till Chaos, detta startar leveransassistenten. Leveransinformation fylls i, Nästa går till nästa steg. I och med att filerna inte är döpta enligt namnkonventionen startas namnsättningsassistenten. De filer som inte är korrekt namnsatta visas i väster fält och anges för namnsättning genom att flytta över dem till höger fält med Lokal log Leveransrapport När jobb överförts, hämta eller lämna, visas en lokal log. Den log som visas är en sammanfattning och beskriver kort vad som överförts och hur överföringen har gått. Om någonting gått fel i överföringen visas även detta. En mer detaljerad logg går att få genom att klicka på knappen Visa komplett logg.

21 UTBILDNINGSMETERIAL 21 (54) Loggen visar i detalj varje dokument som överförts med tidpunkt, typ av överföring (hämta eller lämna), namn och status för överföringen samt om mappar skapats under överföring för dokument som hämtats av användare. Denna log sparas ej i objektet (databasen), därav benämningen lokal log. Om användaren önskar spara loggen kan den därför skrivas ut eller sparas elektroniskt. Om inte lokal log visas efter en överföring betyder det att hela jobbet inte överförts på ett korrekt sätt. Jobbet måste då överföras på nytt Meddelanden och åtgärder. I loggen kan olika meddelanden visas. Följande typer kan förekomma; Lämnar Visar att fil lämnas till Chaos. Hämtar Visar att fil hämtas från Chaos. Versionen finns redan Dateringen på filen i jobbet är densamma som finns på filen för senaste gällande version i Chaos (lämna) eller på lokal lagringsplats (hämta). Chaos gör endast en notering om detta, inga filer förs över eftersom exakt samma fil redan finns. Filen öppen Filen används av någon användare. Status visas med - för att markera att problem finns. Kommentar: Från och med Chaos version 4.1 fungerar det att leverera filer även om de är öppna, detta meddelande visas inte. Modellkoll Kontroll av modellfilens namnkonvention och metadata. Slut log Om överföring slutförts utan fel visas status OK. Om fel eller brister finns i loggen visas status -. De fel och brister som anges måste då åtgärdas och jobbet måste överföras på nytt.

22 UTBILDNINGSMETERIAL 22 (54) 6.8 Redovisa i mappstruktur Det finns krav från Trafikverket att de frysta formaten (.pdf och.plt ) av de levererade dokumenten ska redovisas i mappstruktur. Med detta menas att de ska läggas in i lämpliga mappar under fliken Struktur i fönstret Dokumentträd. Det finns även en struktur under fliken Namnkonvention, denna uppdateras dock automatiskt och behöver inte tas hänsyn till vid leverans Namnkonvention När filer levereras till Chaos skapas automatiskt en visuell trädstruktur i fönstret Dokumentträd. Benämningarna av de olika nivåerna följer tabellerna som Vägverkets datasamordnare tidigare skapat i objektet. Denna struktur ska användas med försiktighet eftersom användaren här inte får någon hjälp med att välja version av dokumenten. Under namnkonvention visas alltid senaste version, vilket inte nödvändigtvis är den som efterfrågas Struktur Mappstruktur byggs upp manuellt (eller genom att importera färdiga strukturer) och anpassas efter objektet. Olika strukturer finns i olika objekt, t.ex. har de olika redovisningsskedena olika behov, dessutom spelar objektets storlek och antalet inblandade företag roll i hur strukturen byggs upp. Normalt skapas en basstruktur samtidigt som objektet läggs upp i Chaos och sköts av objektets datasamordnare, en enskild användare behöver därför aldrig från grund skapa en struktur. Lägg till mapp på undernivå Om mappar behöver skapas görs detta genom att klicka någon av knapparna Lägg till på samma nivå och Lägg till på undernivå och namnge dessa efter önskemål. Namnbyte på mappar görs genom att högerklicka på mappen och välja Byt mappnamn Eftersom drag-and-drop p.g.a. kvalitets- och säkerhetsskäl inte används i Chaos får annan metod användas för att redovisa ett levererat dokument i mappstrukturen.

23 UTBILDNINGSMETERIAL 23 (54) Markera först den mapp i vilken dokumentet (dokumenten) ska ligga Markera därefter önskade dokument (frysta format) i levererat Jobb. Högerklicka på dokumenten och välj Till trädstruktur. Dokument som redovisas i struktur på detta vis hamnar per automatik som versionslåsta och pekar ut den version av dokumentet som ligger i det aktuella jobbet. Observera att inga dokument fysiskt förs över till mappen på samma sätt som i t.ex. Windows utforskare. I Chaos skapas endast genvägar i strukturen som pekar ut kopplat dokument.

24 UTBILDNINGSMETERIAL 24 (54) Övning 2 Leverans Leverera ett textdokument till Chaos. 1. Skapa ett Word-dokument i C:\chaostemp\ 2. Döp filen med hjälp av IT-handledningen 3. Skapa en PDF-fil. 4. Skapa metadatafiler 5. Ange metadata enligt IT-handledning, räcker att ange Anläggningsdel1, Beskrivning1 och Beskrivning2. Töm revideringsinfo. 6. Leverera till Chaos 7. Redovisa fryst filformat i strukturen Ändra version på redovisat dokument Ofta finns redan dokumentet redovisat i mappstrukturen men pekar då ut en äldre version. Detta gäller då nya versioner av ett dokument som redan finns i Chaos, levereras till Chaos. I dessa fall ska genvägen i strukturen ändras till att peka ut den nya versionen, detta kan göras på flera sätt: Ta bort och ersätt Denna metod går ut på att ta bort befintlig genväg och lägga till en ny. Detta görs genom att, i mappstrukturen, högerklicka på dokumentet som ska ersättas och trycka på [Delete] på tangentbordet (inga filer tas bort, endast genvägen). Därefter markeras mappen där den nya versionen ska redovisas. Markera dokumentet i jobbet och högerklicka, välj Till jobb. Klart! Detta går även att göra på flera dokument samtidigt ifall de ligger/ska till samma mapp genom att markera flera dokument Byt version via egenskaper Denna metod går ut på att ändra i befintlig genväg. Högerklicka på dokumentet (genvägen) i mappstrukturen och välj Egenskaper. Klicka på Byt version. Välj önskad version i listan Lås upp version I de fall där man vet att det alltid är senaste version som ska visas är det lämpligt att ta bort versionslåset. I fall versionslåset tas bort visas alltid senaste version, om en ny version av dokumentet levereras uppdateras automatiskt genvägen till att peka ut denna version. För att ta bort versionslåset från ett dokument, högerklicka på dokumentet och välj lås upp version.

25 UTBILDNINGSMETERIAL 25 (54) Funktionen kan även användas på en hel mapp med undermappar och dokument genom att högerklicka på mappen och välja Lås upp version. Ett dialog fönster öppnas med frågan Ska även undermappar låsas upp, observera att detta även innefattar dokument. Ifall Nej väljs uppdateras inga filer i mappen. För att få tillbaks versionslåset, markera filen eller mappen, högerklicka, välj lås version. En dialogruta öppnas med alternativen Lås version för undermappar Om alternativet väljs utförs låsningen även för alla dokument i alla undermappar. Uppdatera låsning till senaste version för redan låsta - Om alternativet väljs kommer alla versionslåsta dokument uppdateras till att peka ut senaste version av dokumentet och sedan låsas till denna nya version Kopiera mappstruktur Ofta när dokument levererats till Chaos och ska redovisas i dokumentträdet ska de redovisas i en struktur som är likadan som en existerande struktur. Detta kan t.ex. gälla då ett nytt reviderings-pm levererats och ska läggas upp enligt samma struktur som tidigare PM. I stället för att bygga upp strukturen på nytt, mapp för mapp, kan en kopiering av befintlig struktur göras. Genom att högerklicka på en mapp och välja kopiera och därefter högerklicka på en annan mapp och välja klistra in görs en fullständig kopiering av mappen med undermappar och dokument. För att enbart kopiera mappstrukturen, utan tillhörande dokument, går det i stället att högerklicka på mappen och välja Export.

26 UTBILDNINGSMETERIAL 26 (54) Genom att välja det översta alternativet Endast mappar utan kopplade dokument kommer att exporteras sparas endast mappstrukturen utan kopplade dokument undan. Strukturen sparas i den fil som väljs under XML-fil för strukturen. Den sparade strukturen kan sedan importeras till annan plats i mappstrukturen och kan även importeras i annat objekt. Detta exempel bygger på att strukturen för ett nytt PM, PM3, ska skapas under PM2. Eftersom vi har exporterat strukturen för PM2 går det inte att markera mappen RevideringsPM och importera PM2 dit, PM2 existerar ju redan. Därför görs på följande sätt: Först skapas en ny mapp, PM3, i mappen RevideringsPM. Därefter startas importen genom att högerklicka på PM3 och välja Import

27 UTBILDNINGSMETERIAL 27 (54) Xml-filen som användes för export väljs och därefter klickas knappen Starta import En bekräftelse visas, denna kan stängas. Mappstrukturen ser nu ut som följer. Observera att mappen PM2 nu även ligger under PM3. För att ordna detta markeras undermapparna till PM2 och knappen < används. De markerade mapparna flyttas då upp ett steg i strukturen, nu kan mappen PM2 tas bort. 6.9 Uppdatera metadata Ibland kan det finnas behov av att ändra metadata på dokument som redan lagts in i Chaos. Detta kan antingen göras direkt i Chaos eller i metadatafilen som finns lokalt hos användaren. För att kunna ändra metadata för ett dokument måste användaren vara medlem i en grupp som har skrivrättighet till dokumentet Uppdatera metadata i Chaos Metadata i Chaos ändras genom att raden för aktuell metadata markeras i fönstret Dokument. Ny metadata skrivs in, ändringen sparas automatiskt. Viktigt att tänka på är att det inte finns någon ångra-funktion i Chaos.

28 UTBILDNINGSMETERIAL 28 (54) Importera metadata Funktionen Importera metadata används för att hämta metadata från lokal metadatafil och koppla denna till dokument i Chaos. I funktionen väljs vilka metadatafiler som ska importeras och eftersom kopplingen mellan metadatafil och dokument sker via filnamnet måste filnamnet på metadatafilen motsvara filnamnet på dokumentet i Chaos.

29 UTBILDNINGSMETERIAL 29 (54) Funktionen startas under menyn Verktyg i Chaos, alternativet Importera metadata. Metadata för textdokument och ritningar/modeller hanteras olika, därför är det nödvändigt att ange vilka typer av dokument som ska uppdateras. Ifall metadata för både Texter och ritningar/modeller ska uppdateras måste Ritningar/Modeller vara markerad när denna typ av dokument väljs och Texter måste vara markerad när textdokument väljs. Dokument som ska uppdateras väljs därefter med Välj filer. Metadatafilerna som ska importeras markeras i utforskaren och läggs till genom att klicka på Öppna.

30 UTBILDNINGSMETERIAL 30 (54) Härifrån kan sedan fler metadatafiler läggas till genom att åter klicka på Välj filer. Det är då viktigt att komma ihåg att först välja om metadatafilerna som ska läggas till hör till ritningar/modeller eller till textdokument. När alla metadatafiler lagts till klickas OK och metadata importeras för valda filer Övning 3 Ny version Leverera reviderat dokument till Chaos och skapa ny version. 1. Öppna och ändra i Worddokumentet från övning Skapa ny PDF, skriv över befintlig. 3. Ändra revideringsinfo i md-filer 4. Leverera med drag and drop 5. Kontrollera versionsnummer i jobb 6. Kontrollera versionsnummer i träd. 7. Ändra eventuellt i trädet så rätt version visas Behörigheter Behörigheter i Chaos styrs på flera olika nivåer, först och främst söks behörighet till ett visst objekt i Chaos. Vid inloggning visas en lista på de dokument en användare har tillgång till, övriga objekt är osynliga för användaren. I varje objekt finns ett antal behörighetsgrupper, ofta skapade efter de olika företag som är inblandade, en användare är medlem i en eller flera grupper. Objektet är också indelat i ett antal delområden och projekt. Till varje grupp ges behörighet till utvalda delområden och projekt, behörigheterna ges i nivåerna Läs, Ändra, Radera och Status. All behörighet sköts på gruppnivå, ej på personnivå. Ritningsmaterial som levereras till Chaos tillhör alltid ett specifikt delområde, användare kan endast hämta filer tillhörande de delområden deras grupp har läsbehörighet och de kan endast lämna material till de delområden de har skrivrättighet. Textdokument tilldelas alltid ett visst projekt i Chaos och kan enbart läsas av dem vars grupp har läsrättighet till projektet. För att en användare ska kunna leverera textdokument till ett projekt måste någon av grupperna användaren tillhör ha skrivrättighet i projektet. När ett dokument levereras till Chaos får dokumentet en ägargrupp tilldelad, endast användare i den gruppen har sedan rätt att lägga in nya versioner av dokumentet, oberoende av projekt- och delområdesbehörighet. I mappstrukturen sätts ägargrupp även för mappar, endast användare som är medlemmar i denna grupp har behörighet att lägga in dokument eller skapa undermappar i denna mapp. Med funktionen Hindra insyn (nås genom högerklick, egenskaper) går det att låsa mappstrukturen så att endast de som är medlemmar i ägargruppen kan se vad som finns i mappen.

31 UTBILDNINGSMETERIAL 31 (54) Administratörer är undantagna från ovan nämnda regler och har alltid full tillgång till alla mappar och dokument.

32 UTBILDNINGSMETERIAL 32 (54) 7 Del 3 CAD i Chaos För att beställaren ska få ett enhetligt utseende på sitt ritningsmaterial och för att det ska vara möjligt att utföra automatiserade åtgärder på ritningsdefinitioner ställer beställaren en del krav på hur projekterat material ska upprättas och hur det ska se ut. Vid leverans av ritningsmaterial ska både plottfil, ritningsdefinition, modellfiler och styrfiler lämnas över till beställaren. Dessutom ska metadata för plottfilerna, ritningsdefinitionerna och modellfilerna lämnas över. 7.1 Projektering Modellorienterad projektering ska tillämpas enligt nedan. Projekteringen utförs i ritningsmodeller som kopplas till ritningsdefinitioner för presentation. Ritningsmodellerna kopplas som externa referenser med relativa sökvägar. Samtliga filer ska uppfylla krav på namnkonvention och upprättas med tillhörande metadata och erforderliga styrfiler. Utöver detta ställs en rad kav på ritningsdefinitioner och ritningar med avseende på disposition, namngivning, metod, mm. Dessa krav redogörs i detta kapitel Modellorienterad CAD-projektering I uppdragen ska så kallad modellorienterad projektering tillämpas. Med detta menas att projektering som utförs i CAD ska bygga på att information som projekteras fram sparas i fristående ritningsmodeller. För att presentera innehållet i ritningsmodellerna skapas en ritningsdefinition. Sambanden mellan ritningsdefinition, ritningsmodell, styrfiler och metadata framgår av bild nedan. Varje system ska redovisas i en separat modellfil i skala 1:1 och enligt koordinatsystem angivet i projektets IT-handledning. Alla externa referenser (modeller och bilder) ska refereras direkt från ritningsdefinitionen, inga referenser (attach) får finnas mellan enskilda modeller. Overlay får användas. För att undvika problem med korsreferenser och andra liknande företeelser bör attach överlag undvikas för att binda externa referenser, använd i stället alternativet overlay. Det juridiska dokumentet är det analoga pappersoriginalet, om inget annat avtalats i projektet. Vid eventuella brister i det analoga dokumentet bör regeln vara att den som ansvarar för dokumentet kontaktas.

33 UTBILDNINGSMETERIAL 33 (54) Styrfiler Till ritningsdefinitioner skapade i CAD ska, förutom metadata, information om aktuella lagerinställningar och externa referenser dokumenteras i styrfiler. Med externa referenser avses kopplingar till ritningsmodeller och bilder. Dessa styrfiler ska bifogas vid leverans. För skapandet av styrfiler kan (och bör) AutoCad-tillägget ChaosFunc användas. Tillägget finns att hämta ner från Trafikverkets hemsida. Styrfil för lagerinställningar (.lx) innehåller information om alla aktuella lager, t.ex. om de är tända eller släckta, tinade eller frysta. Lagerfiler har samma namn som ritningsdefinitionen de tillhör, följt av.lx. Ex. 100T0201.dwg.lx Styrfil för externa referenser (.xr) innehåller information om vilka externa referenser som finns kopplade till ritningsdefinitionen och hur dessa är kopplade. Styrfil för externa referenser får samma namn som ritningsdefinitionen de tillhör, följt av.xr. Ex. 100T0201.dwg.xr. Styrfilerna tillsammans med ChaosFunc och Chaos gör bl.a. att alla ritningar, ritningsdefinitioner och modeller alltid sparas på samma sätt enligt Trafikverkets mappstruktur och att beställaren alltid kan se ritningarna korrekt utan att behöva ändra sökvägar och lagerinställningar, etc Ritningsmodell Informationen projekteras i skala 1:1 i meter eller millimeter. De mätningar som kan göras i CAD ska överensstämma med angivna mått och koordinater. Informationen ska projekteras i det koordinatsystem som gäller för objektetnormalt sweref99, och följa den lagerstruktur som används för applikationen. Information ska projekteras separat och inte blanda tekniska system, d.v.s. planinformation projekteras i en ritningsmodell, elevationen i en annan, sektioner i en tredje o.s.v. Innehållet ska även vara lätt att överblicka och inte omfatta för stort område. Om många sektioner upprättas är det bäst att upprätta flera ritningsmodeller för sektioner och på så sätt dela upp sektionerna efter behov. Målet med att dela upp informationen i ritningsmodeller är att den lättare ska kunna sökas fram och återanvändas i en annan del av projekteringen, i ett senare skede eller av andra projektörer Ritningsdefinition Ritningsdefinitionen används i princip endast för att presentera ritningsmodellerna i olika sammanhang. Ritningsram, namnruta, skainjer, anvisningstext och föreskrifter m.m. ska vara placerade i layout-läge (PaperSpace) i skala 1:1. Ritningsmodeller kan kopplas till layout-läge eller modell-läge (ModelSpace). För ritningsmodeller i modell-läge skapas fönster (viewport) i layout-läget. I fönstret ställs skala och lagerhantering in för att presentera ritningsmodellerna korrekt. Aktuella lagerinställningar sparas och dokumenteras i LX-fil med funktionen LXWRITE, som ingår i ChaosFunc. Dokumenterade lagerinställningar läses in med funktionen LXREAD. LX-filerna används för att säkerställa ritningens utseende Ritningsformat Ritningar produceras i de format som anges i objektets IT-handledning. Normalt gäller att ritningar produceras i A!-format med hänsyn till utskrift på A3. Andra format än de angivna i IT-handledningen får endast användas efter godkännande från Trafikverkets projektledning Ritningsram För ritningsramen gäller svensk standard Ramen bör företrädesvis vara i mm då detta bl.a. förenklar utskrifter och automatiserade åtgärder. Endast en ram bör användas för visst format i givet objekt. Ex. Alla ritningar i format A1 använde ramen _A1.dwg. Ramen ska vara insatt i koordinaten 0,0,0. Om flera viewports används ska varje viewport ligga i ett eget lager.

34 UTBILDNINGSMETERIAL 34 (54) Disposition Dispositionen avseende teckenförklaring, översiktskarta, plats för stämplar, plats för revideringsrader och namnruta ska följa publikation VV 2003:54. Ritningen ska disponeras enligt nedan. Från mitten av ritningen, på höger sida, och 78 mm ner finns plats för orienteringsfigur. Under denna ska utrymme finnas för Trafikverkets stämplar och revideringsrader, detta utrymme kan se tomt ut men får inte användas för att presentera modeller eller annat. Längst ner till höger ligger Trafikverkets namnruta, denna ska ligga infogad i oförändrat format enligt nedan. Inget ritande får göras i utrymme avsett för Trafikverket stämplar, namnruta och revideringsrader Namnruta och revideringsrader Som namnruta ska block Namnruta.dwg användas på samtliga ritningsdefinitioner. Som revideringsrad ska block Revtag.dwg användas. Revtag.dwg Namnruta.dwg Blocken tillhandahålls av Trafikverket och ska användas i oförändrat skick avseende blocknamn, utseende, attributbenämningar, skala, storlek och insättningspunkt. Blocket ska ha i sitt nedre högra hörn och sättas in i ritningsramens nedre högra hörn. Detta för automatisk funktion för hantering av namnruta och revideringsrader ska fungera oberoende av ritningsformat.

35 UTBILDNINGSMETERIAL 35 (54) Beställarens logotyp får kompletteras med text, för t.ex. Region, adress, mm. Kompletteringar görs i samråd med beställaren. Konsultens och/eller entreprenörens logotyp och egen text placeras i fältet anvisad plats för konsulten. I de fall logotyp/logotyper inte får plats i området är det inte tillåtet att modifiera rutan för att de ska få plats. I dessa fall får i stället t.ex. utrymme till vänster om namnrutan användas, detta i samråd med beställaren. Vid totalentreprenad visas entreprenörens logotyp i fältet där beställarens logotyp visas på bilden ovan. Logotyp för underentreprenörer och underkonsulter visas i fältet Anvisad plats för konsulten Vid revidering ska blocket Revtag.dwg användas som revideringsrad på samtliga ritningsdefinitioner. Metoder för revidering förklaras närmare under kapitlet Leverans Lager Alla unika objekt skall ligga på separata lager Lager ska följa den applikation som används under projektering. o Vid projektering utan applikation med lagerstandard gäller Trafikverkets Rithandbok, Publ 2000:5B Ingen information ska vara ritad på lager 0 (noll). Dock kan innehåll i block definieras i lager 0. Lagernamn får ej överskrida 30 tecken. Varje konsult ska på begäran kunna presentera en förteckning över använda lager. Förteckningen ska omfatta lagernamn med beskrivning vad lager avser eller innehåller Textstilar Vid projektering bör godtagna textstilar användas. Godtagna textstilar är ARIAL.TTF, ISO.SHX, ISOCP.SHX, FISO.SHX, HELV_MAG.SHX och HELV_OUT.SHX. Dessa finns att hämta från Trafikverkets hemsida. Användande av andra textstilar får endast ske efter beställarens godkännande. I de fall icke godtagna textstilar används ska dessa tillgodogöras projektet och dokumenteras i projektets IT-handledning Linjetyper Linjetyper ska beaktas enligt Vägverkets rithandbok för mät och kartering. VV publikation 2000:5B. Linjetyper i övrigt och avsteg från gällande publikation ska godkännas av beställaren, dokumenteras i projektets IT-handledning samt tillgodogöras beställaren Övrigt Externa referenser. Kopplingar till externa referenser får endast göras i ett led, från en ritningsdefinition till en ren ritningsmodell. Inga cirkelreferenser eller nästlade objekt får förekomma. Färger och linjetyper, mm ska vara definierade by layer

36 UTBILDNINGSMETERIAL 36 (54) 7.2 ChaosFunc När ritningar är klara för leverans och samtliga krav enligt ovan är uppfyllda ska alla lagerinställningar och externa referenser sparas undan i styrfiler. Styrfil för lagerinställningar heter [filnamn].dwg.lx och styrfil för externa referenser heter [filnamn].dwg.xr. När detta är gjort ska samtliga externa referenser kopplas bort från ritningsdefinitionen, detach. Skapandet av styrfiler görs enklast med ett tillägg i Autocad som heter ChaosFunc, funktionerna i detta tillägg kopplar även bort externa referenser efter att styrfiler skapats. Dessutom skapas metadatafil med värden hämtade från namnrutan. ChaosFunc används även för att återskapa ritningsdefinitioner utifrån styrfiler. Detta kapitel tar upp hur ChaosFunc installeras på datorn och hur funktionerna används Installation För att ChaosFunc ska fungera behöver användaren ha en fullversion av Autocad installerad på datorn. Tillägget ChaosFunc hämtas ner från Trafikverkets servrar men för detta krävs VPN-uppkoppling mot Trafikverket då servrarna ligger skyddade bakom en brandvägg. Tillägget kan även installeras från Chaos med funktionen Installera ChaosFunc i verktygsmenyn eller via Chaos Desktop Installera CAD funktioner i Autocad, även denna i verktygsmenyn. Normalt räcker det att köra installationsprogrammet för att få in tillägget i Autocad. Om företagsspecifika inställningar har gjorts i Autocad så att andra sökvägar än de som är standard används, kan det hända att tillägget inte laddas. Om tillägget inte laddas alls behöver åtgärder i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. utföras. Om tillägget visas men om inte funktionerna fungerar (rutinerna hittas inte) behöver åtgärder i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. utföras Funktioner i ChaosFunc I detta kompendium visas ChaosFunc som det ser ut med klassiska drop-down menyer, funktionerna finns även som ribbons Drawing info Drawinginfo innehåller funktioner för att ta fram och uppdatera information i ritningsdefinitionens layoutläge. Create Update Create XrefList Update XrefList Funktion: Lägger till en rad med plot-information i ritramens vänstra kant. Textkommando: INFOMAKE Användning: I layoutläge, kör kommandot, tryck [Enter], markera ritramen, tryck [Enter]. Funktion: Uppdaterar befintlig rad med plot-information. Textkommando: INFOUPD Användning: I layoutläge, kör kommandot. Funktion: Skapar en lista med använd Xreffar i ritramens vänsterkant Textkommando: XLISTMAKE Användning: I layoutläge, kör kommandot, markera ritramen. Funktion: Uppdaterar befintlig Xref-lista. Textkommando: XLISTUPD Användning: I layoutläge, kör kommandot.

37 UTBILDNINGSMETERIAL 37 (54) Metadata Metadata innehåller funktioner för att hantera information i styrfilerna (md, xr, lx). Write Metadata Read Metadata Funktion: Sparar undan information i namnrutan till metadatafil (filnamn.dwg.md), om ingen md-fil finns sedan tidigare skapas en. Textkommando: MDWRITE Användning: I layoutläge, kör kommandot. Funktion: Läser in information från metadatafil till namnrutan. Textkommando: MDREAD Användning: I layoutläge, kör kommandot. MDRead: UpperCase On Funktion: Med upper case on skrivs all information i namnrutan vid MDREAD med stora bokstäver, oberoende av hur det var skrivet i metadatafilen. Textkommando: MDUPPERCASEON Användning: Kör kommandot. MDRead: UpperCase Off Funktion: Med upper case off skrivs all information i namnrutan vid MDREAD så som det står i metadatafilen. Textkommando: MDUPPERCASEOFF Användning: Kör kommandot Write Layer settings Funktion: Sparar undan lagerinställningarna för aktuell dwg-fil till lx-fil enligt Trafikverkets krav. Ska användas inför leverans till Trafikverkt. Kan även användas för att skapa en återskapningspunkt vid projektering. Textkommando: LXWRITE Användning: Kör kommandot. Ange namn på lx-fil, [Enter] använder dwg-filens namn. Read Layer settings Funktion: Läser in lagerinställningar från en lx-fil. Ska användas, tillsammans md XREAD nedan, för att återskapa lagerinställningar efter att ritningsdefinition hämtats från Chaos. Kan även användas för att återskapa lagerinställningar från en återskapningspunkt under projektering. Textkommando: LXREAD

38 UTBILDNINGSMETERIAL 38 (54) Användning: Kör kommandot. Ange namn på lx-fil som ska läsas, [Enter] använder dwg-filens namn. LXRead: Freeze all new layers Funktion: Gör att lager i dwg-filen eller dess x-reffar som inte finns med i lx-filen döljs (freeze). Används t.ex. ifall en refererad modell har ändrats och nya lager lagts till efter det att ritningsdefinitionen fastställts. De nya lagren kommer då att döljas i ritningsdefinitionen. Textkommando: LXREADFREEZENEW Användning: Kör kommandot, efterföljande LXREAD kommer då att dölja nya lager. LXRead: Show all new layers Funktion: Gör att nya lager enligt ovan i stället visas. Textkommando: LXREADSHOWNEW Användning: Kör kommandot, efterföljande LXREAD kommer då att visa nya lager. Write Xref settings Funktion: Sparar undan information om vilka externa referenser som används och om hur dessa är insatta. Informationen sparas i en xr-fil enligt Trafikverkets krav. Efter att informationen sparats undan ges möjligheten att även ta bort alla xreffar (detach). För ritningsdefinitioner som ska levereras till Chaos ska xreffar tas bort. Textkommando: XRWRITE Användning: Kör kommandot. Ange namn på xr-fil, [Enter] använder dwg-filens namn. Ange ifall alla xreffar ska plockas bort efter att information sparats undan (detach). Read Xref settings Funktion: Läser in externa referenser (overlay) från xr-fil enligt ovan. Ska användas, tillsammans med LXREAD, på ritningsdefinitioner hämtade från Chaos Textkommando: XRREAD Användning: Kör kommandot. Ange namn på xr-fil, [Enter] använder dwg-filens namn. Write All Funktion: Skapar alla tre styrfiler enligt ovan, md, lx och xr, i given ordning. Tar även bort alla externa referenser (detach). Ska användas på alla ritningsdefinitioner som ska levereras till Chaos. Textkommando: METAWRITE Användning: Kör kommandot. Read All Funktion: Läser in information från alla tre styrfiler enligt ovan, xr, lx och md, i given ordning. Skall användas på alla ritningsdefinitioner som hämtats från Chaos. Textkommando: METAREAD Användning: Kör kommandot.

39 UTBILDNINGSMETERIAL 39 (54) Tools Tools innehåller funktioner för att underlätta hanteringen av ritningsdefinitioner. About ModelPan DrawingAngle MakeRect Detach All XrefPurge Funktion: Visar vilken version av ChaosFunc Funktion: Flyttar innehållet i en viewport, markerad punkt i modell-läget panoreras till markerad plats i layoutläget. Textkommando: MP Användning: I layout-läget, kör kommandot och markera önskad viewport, du flyttas till modell-läge i denna viewport. Markera en utgångspunkt i modellen i vald viewport, du flyttas till layout-läge. Markera en punkt i samma viewport. Fokusen i viewport flyttas så att markerad punkt i modell-läget sammanfaller med markerad punkt i layout-läget. Funktion: Roterar koordinatsystemet i modell-läget enligt dragen linje. Textkommando: DA Användning: I modell-läget, kör kommandot. Markera en punkt i modellen, en linje påbörjas. Dra linjen i den riktning koordinatsystemet skall vridas, klicka på ny punkt för att slutföra. Koordinatsystemet vrids åt det håll linjen pekar. I stället för att dra linjen med musen går det som vanligt att ange längd (värde spelar ingen roll) och vinkel (motsvarar rotationen i grader). Funktion: Ritar en rektangel i modell-läget motsvarande den yta som täcks av en viewport i layout-läget. Rektangeln kan sedan kopieras (copy with basepoint) till en egen modell för att skapa en översikt över placeringar av viewports. Textkommando: MKWIN Användning: I layout-läge, kör kommandot och klicka på en viewport (eller flera efter varandra), avsluta med [Enter]. Rektangel/rektanglar skapas i modell-läget. Funktion: Kopplar bort (detach) alla externa referenser med ett kommando. Textkommando: XDET Användning: Kör kommandot Funktion: Kontrollerar ifall det finns refererade modeller som inte visas i layoutläget. T.ex. om modellen helt ligger utanför viewport eller om alla lager är släckta. Ger möjlighet att visa en lista på överflödiga modeller eller ta bort dem (detach). Textkommando: XREFPURGE Användning: I layoutläge, kör kommandot. Välj List, Ignore all eller Purge all.

40 UTBILDNINGSMETERIAL 40 (54) 7.3 Leverans av CAD-material Innan leverans ska plottfil och ritningsdefinition förberedas enligt bestämda regler. Detta kapitel går igenom steg för steg vad som ska göras och exempel på hur, från början till slut Revidering I de fall ritningen som ska levereras är en revidering av tidigare levererad ritning ska den förses med en revideringsrad över namnrutan. De senaste fem revideringarna ska visas i ordning med den senaste revideringen överst. Information om äldre revideringar finns sparat i md-filen så ingen information går förlorad. Aktuell revidering ska även anges i namnrutan i fältet REV. Det finns flera sätt att föra in en revideringsrad men för att det garanterat ska bli rätt och för att automatiska funktioner ska fungera rekommenderas att ChaosFunc används Metod: Öppna egenskaperna för blocket Namnruta Ändra värdet på fältet REV till aktuell revideringsbeteckning, ex B. Spara och stäng fönstret för egenskaper. Öppna menyn ChaosFunc och välj Write metadata. Öppna menyn ChaosFunc igen och välj denna gång Read metadata. Vid läsning av metadata uppdateras revideringsraderna så att en rad för den nya revideringen läggs till. Ifall fem rader redan finns på ritningen tas den äldsta bort så att det fortfarande bara finns fem rader. Öppna egenskaper för revideringsraden och fyll i de värden som ska finnas där. Klart! Städning Innan leverans av en ritningsdefinition ska den städas. All information som inte används eller som använts som stöd under projekteringen ska tas bort. Därefter ska filen städas med kommando PURGE eller motsvarande. Med fördel kan även XREFPURGE användas enligt avsnitt Plottning Efter att ritningsdefinitionen försetts med revideringsrad och städats ska plottfil tas fram. Plottfil ska antingen var i format PLT eller PDF, inte båda. Vilket format som ska användas styrs av projektet och ska vara dokumenterat i projektets IT-handledning. Om bilder, t.ex. ortofoton, används i ritningsdefinitionen rekommenderas att PDF används. Normalt skapas alla plottfiler som svart-vita Skapa PDF PDF ska skapas enligt TRV 2012:63 (VV publikation 2003:54). Denna utbildning går inte igenom skapandet av PDF då det finns ett stort antal pdf-skrivare på marknaden men tar ändå upp ett par saker som är viktiga att tänka på. PDF använder sig inte av pennor, däremot är det ändå viktigt att använda en penntabell (plot style table) för att koppla färger till rätt linjetjocklek. Vilka färger som ska kopplas till vilka linjetjocklekar anges i VV publikation 2003:54 avsnitt Ritning ska uppfylla krav enligt standard PDF-A Ritningar ska vara skalenliga, kontrollera att pappersformat utan marginaler används. Ritningar ska vara tydliga och av god kvalitet. Ritningen ska vara rättvänd

41 UTBILDNINGSMETERIAL 41 (54) Ankomstmärkning med Digitejp (endast bro- och tunnelkonstruktioner) Ritningar som ska ankomstmärkas med diarienummer från avdelningen för bro och tunnel i Borlänge ska stämplas digitalt med hjälp av programmet Digitejp. Se kapitel Styrfiler Inför varje leverans måste nya styrfiler skapas. Detta görs enklast med funktionen Write all i ChaosFunc. Öppna menyn ChaosFunc Välj Write all, funktionen skapar.lx-fil,.xr-fil och.md-fil,.md-filen fylls i med metadata från namnrutan. När informationen sparats undan kopplas alla externa referenser bort från ritningsdefinitionen, ritningsdefinitionen ska levereras till beställaren utan några länkade modeller eller bilder. Kontrollera felmeddelanden. Öppna mappen som ritningsdefinitionen ligger i och kontrollera att där inte finns någon fil som heter samma som ritningsdefinitionen, följt av ändelsen.erm. Ifall sådan fil påträffas ska denna öppnas med exempelvis Notepad och felmeddelanden kontrolleras och åtgärdas. Klart! Kontrollera Kontrollera att: Inga externa referenser är kopplade till Ritningsdefinitionen innan leverans. Metadata är ifyllt enligt projektets krav. Absolut minimum är Anläggningsdel, Beskrivning1, Delområde, Objektnamn, Objektnr och Projekteringssteg. För ritningar och ritningsdefinitioner ska även ritningsnr och ritningstyp vara ifyllt. Metadatafil finns för både ritningsdefinition och ritning. Exempel 100T0201.dwg.md och 100T0201.pdf.md Leverera Leveransen till Chaos kan göras med valfri metod beskriven i kapitel 6.7 Leverans. Oberoende av vilken metod som väljs är det viktigt att hela paketet levereras på en gång. Ifall ritningsdefinition levereras utan länkade modeller och bilder finns ingen koppling till vilken version av modellen som ska användas. Koppling till rätt modell via modellens tidsstämpel görs i Chaos vid leverans. Om lagring av filer gjorts enligt Trafikverkets modell och alla externa referenser ligger kvar på samma plats som de gjorde när styrfilerna skapades (sökvägarna i styrfilen för externa referenser stämmer överens med de faktiska lagringsplatserna för modellerna och/eller bilderna.) räcker det att ange plottfilerna och textdokumenten i leveransen, oberoende leveransmetod. Ritningsdefinition och externa referenser hittas automatiskt av Chaos tack vare styrfilerna. I detta material visas hur leverans görs med Wizard, kapitel Öppna Chaos och det objekt till vilket ritningsmaterialet ska levereras. Se till att fönstret Jobb är öppet. Klicka på trollspöet i jobbfönstret. Sök fram och lägg till de filer som ska levereras, oftast ska både PM, Ritningsförteckning, tekniska beskrivningar och ritningsmaterial med. Vad gäller ritningsmaterialet behöver ändå enbart plottfilerna väljas. Skriv in en bra beskrivning av leveransen och klicka på Nästa. Om det till exempel är ett ändrings-pm som levereras är det bra att skriva in numret för PM. Observera att särskilda regler för beskrivningar kan finnas för projektet, detta för att få enhetliga beskrivningar så att det blir lättare att hitta rätt. Vid frågan om ifall ritningsdefinitioner och modeller ska tas med är det mycket viktigt att alternativet Ja är markerat, även om inga modeller har ändrats. Om detta inte görs kommer inte kopplingen till rätt version av modell att fungera. Klicka på Nästa. Klicka på Slutför.

42 UTBILDNINGSMETERIAL 42 (54) Kontrollera att allt ser rätt ut, att alla metadatafiler finns med, att alla modellfiler hittas m.m. Observera att ingenting skickas över till Chaos fören dess att knappen Lämna jobbet klickas. Klicka på Lämna jobbet. Kontrollera loggen att allt gick bra. Lägg in textdokument och plottfiler på rätt platser i strukturen. Klart! Övrigt Linjetyper, textstilar, pc3-filer, och ctb-filer som använts vid projekteringen och inte följer Trafikverkets standard ska delges projektet genom att lägga in dem Chaos. Filerna packas i zip-arkiv och bifogas leverans till Chaos där modellerna som använder dem levereras Övning Leverans av ritningsmaterial. I följande övning används ritningsdefinitionen 101T4231.dwg Byt namn till eget unikt namn Ta ut ny revidering Ordna modeller Städa fil, purge, Skapa plottfil Skapa styrfiler Kontrollera felmeddelanden (.ERM) Leverera 8 Hämta CAD-material 8.1 Söka i Chaos I många objekt ligger inga ritningsdefinitioner eller andra arbetsdokument i mappstrukturen, i mappstrukturen ligger ofta enbart de frysta formaten PDF och plt. För att hämta ritningsdefinitioner får de i stället sökas fram med sökfönstret Grundläggande sökning Ifall namnet på ritningsdefinitionen är känt kan detta skrivas in i rutan Namn, jokertecken som *, %,? och _ kan användas. Ifall namnet inte är känt kan dokument sökas upp efter metadata, teknisk och geografisk indelning mm.

43 UTBILDNINGSMETERIAL 43 (54) Skriv i sökkriterium i fälten och klicka på SÖK för att starta sökningen. Sökresultaten visas i sökfönstrets underkant och kan filtreras efter typ av dokument genom att välja en av flikarna Alla, Ritning, Definition, Modell och Text. I en del objekt kan det även finnas en flik som heter Bilder. Som standard är de funna dokumenten sorterade i bokstavsordning efter filnamn, detta ändras genom att klicka på något av de andra fälten, ex. Filtyp eller Filtid. För att visa, och eventuellt sortera efter, andra metadata än de som visas går det att högerklicka på listen och där välja vad som ska visas. Efter varje sökning är det rekommenderat att klicka på knappen sökkriteria. för att ta bort all gammal Avancerad namnsökning För att underlätta sökningen på filnamn finns en hjälpreda att tillgå. Denna öppnas genom att klicka på knappen som finns efter fältet för namn. För att sökfunktionen ska fungera är det viktigt att dokumenten är namnsatta enligt Trafikverkets namnsättningskonvention. I fönstret anges de kriterium som är kända, exemplet ovan kommer visa samtliga VA ritningar för tapp- och avloppsvatten i objektet, i alla delområden och anläggningsdelar Avancerad sökning För att söka på fler än ett metadatafält, t.ex. ritningstyp, används fliken Avancerat.

44 UTBILDNINGSMETERIAL 44 (54) I fälten Identifierare anges vilka metadatafält som ska sökas igenom. I fältet Jämförelse anges hur sökvärdet ska förhålla sig till värdet för dokumentet ~ innebär att söktexten ska kunna vara del i fältets värde, ex. sökningen ~ huvudtunnel skulle ge en träff för texten 201 inre huvudtunnel = innebär att värdet i metadatafältet ska vara exakt likadan som sökvärdet. > innebär att värdet i metadatafältet ska vara större än angivet sökvärde, fungerar bäst för rent numeriska data. < innebär att värdet i metadatafältet ska vara mindre än angivet sökvärde, fungerar bäst för rent numeriska data. >= innebär att värdet i metadatafältet ska vara större än eller lika med angivet sökvärde, fungerar bäst för rent numeriska data. <= innebär att värdet i metadatafältet ska vara mindre än eller lika medangivet sökvärde, fungerar bäst för rent numeriska data. <> innebär att värdet i metadatafältet ska vara skiljt från sökvärdet. Ex. Objektnummer <> 250 kontrollerar så att korrekt objektnummer fyllts i för dokumenten, avvikande dokument visas och kan rättas till Sökning på tid Med fliken Tid finns möjlighet att söka på dokument efter dess datumstämpel. Dokumentdatum avser datumet dokumentet skapades. Uppdaterad datum avser datumet då dokumentet senast levererats till Chaos. 8.2 Hämta ritningsdefinition med kopplade modeller. När ritningsdefinitionen har hittats i Chaos kan den hämtas ner genom att: 1. Markera önskat dokument i sökfönstret och klicka på knappen Hämta i fönstret dokument. 2. Markera ett eller flera dokument i sökfönstret, högerklicka på dem och välja Hämta filer 3. Addera filerna till ett jobb och hämta jobbet, på detta vis kan flera sökningar slås ihop och hämtas i ett paket.

45 UTBILDNINGSMETERIAL 45 (54) 4. Samla arbetsfiler och spara hel struktur. I fall alternativ 1, 2 eller 3 används visas en dialogruta om något av dokumenten som hämtas är en ritningsdefinition. Alternativ 4 diskuteras mer i kapitlet Samla arbetsfiler. Om Ja väljs hämtas även alla kopplade modellfiler ner. Om Nej väljs hämtas enbart ritningsdefinitionen ner Hitta hämtade filer Dokument som hämtas med funktionen Hämta sparas lokalt i en fördefinierad temp-mapp. Denna mapp definieras under Arkiv Inställningar fliken Hämtning DataRot för lagring av hämtade filer. I temp-mappen, vanligt vis C:\Chaostemp, skapas en mapp för varje objekt i Chaos, mappen får objektets objektnamn som mappnamn. I objektetsmapp används sedan Trafikverkets standardmappstruktur för vägprojekt. Mapparna namnsatta med enbart en siffra motsvarar delområden, där sparas allt ritningsmaterial. Delområdena delas sedan upp i teknikområden, under teknikområdena delas materialet sedan upp i ritningar, ritningsdefinitioner och modeller. Mapparna med projektnamn motsvarar det projektet i Chaos, där sparas alla textdokument. Mapp namnsatt med X används för dokument som inte följer namnstandard, t.ex. bilder när bildfunktion i Chaos används. 8.3 Hämta flera definitioner med jobb Om en större mängd definitioner med modeller skall hämtas används med fördel jobb. Detta görs genom att först skapa ett nytt jobb med knappen Nytt i jobbfönstret. Därefter kan ritningsdefinitionerna sökas upp i sökfönstret och med högerklicksmenyn adderas till jobbet

46 UTBILDNINGSMETERIAL 46 (54) När definitionerna läggs till i jobbet visas ges ett alternativ att även lägga till tillhörande modeller. Ja Lägger till modeller för aktuell definition till jobbet Nej- skippar modeller för aktuell definition Nej till allt skippar modeller för samtliga markerade definitioner Ja till allt lägger till modeller för samtliga markerade filer till jobbet Flera sökningar kan göras och filer läggas till i jobbet. När jobbet är fyllt med alla de önskade filerna hämtas det med knappen Hämta DataRoot avser den mapp i vilken filerna i jobbet skall sparas, i denna kommer det att skapas undermappar enligt Trafikverkets standard struktur.

47 UTBILDNINGSMETERIAL 47 (54) Version på dokument att hämta används för att välja ifall senaste version av alla refererade modeller skall hämtas eller ifall just den version av modeller som pekas ut av definitionerna skall hämtas. Observera att om Använd jobbfilernas version används och olika definitioner pekar ut olika versioner av samma modell kommer den senaste av dessa versioner hämtas. Välj dokumenttyper används för att filtrera ut vilka dokumenttyper i jobbet som skall hämtas. Som standard hämtas endast ritningar och textdokument. För att även hämta ner CAD-filer måste rutorna vid Ritningsdefinitioner och Ritningsmodeller markeras. Nerladdningen startas med knappen OK. 8.4 Samla arbetsfiler Ett sätt att ordna upp ritningsdefinitioner och modeller som tillhör ritningar är att använda sig av funktionen Samla arbetsfiler. För att samla arbetsfiler adderas alla ritningar vilkas arbetsfiler efterfrågas till en mapp. Arbetsfilerna samlas genom att högerklicka på mappen och välja Samla arbetsfiler. Ändra eventuellt mappnamn och klicka på OK. En mappstruktur skapas nu automatisk, plottfilerna ligger kvar i huvudmappen, under denna skapas en mapp för ritningsdefinitioner. Som synes fungerar filerna även som mappar och under varje ritningsdefinition ligger de modellfiler som är kollade till den, se bild nedan. I mappen RitningsModeller ligger modellfilerna för samtliga valda ritningar samlade.

48 UTBILDNINGSMETERIAL 48 (54) Hämta samlade filer När filerna samlats enligt ovan kan de enkelt hämtas ner till den lokala datorn. Detta kan göras på flera sätt Spara som Mappen med de önskade filerna och undermapparna markeras och i högerklicksmenyn väljs Spara som I utforskaren som öppnas väljs på vilken plats filerna ska sparas. På frågan ifall även undermappar ska tas med svaras ja. När överföringen är klar visas en logg.

49 UTBILDNINGSMETERIAL 49 (54) I en utforskare ser strukturen efter hämtning ut som följer. I mappen RitningsDefinitioner ligger ritningsdefinitionerna samt en mapp för varje definition med de modeller som tillhör just den definitionen. I mappen Ritningsmodeller ligger modellerna för samtliga hämtade ritningsdefinitioner samlade Exportera En annan variant på att hämta ner dokument är funktionen Export, dokument hämtade med denna funktion kan importeras till ett annat Chaosobjekt med bibehållen mappstruktur. Dokument och strukturer som exporterats på detta vis kan sedan importeras till annan databas. Här visas två varianter på export Export enligt standardstruktur Mappen med de filer och mappar som ska hämtas markeras, i högerklicksmenyn väljs Export

50 UTBILDNINGSMETERIAL 50 (54) För att även få med filerna, inte bara mappstrukturen, väljs Alla mappar exporteras + alla kopplade dokument hämtas. Plats för lagring av hämtat material anges i fältet XML-fil för strukturen. När filerna hämtats hamnar det i angiven mapp, i mappen byggs Trafikverkets standardstruktur upp. En stor fördel med att hämta ritningsmaterial till standardstruktur på detta vis är att kopplingen till modellfiler kan återskapas automatiskt med ChaosFunc Export med bibehållen mappstruktur Mappen med de filer och mappar som ska hämtas markeras, i högerklicksmenyn väljs Export

51 UTBILDNINGSMETERIAL 51 (54) För att även få med filerna, inte bara mappstrukturen, väljs Alla mappar exporteras + alla kopplade dokument hämtas. Denna gång markeras även raden Skapa fil- och mappnamn enligt trädets ordning Plats för lagring av hämtat material anges i fältet XML-fil för strukturen. När filerna hämtats hamnar det i angiven mapp med den struktur som använts i Chaos. 8.5 Versionslåsta modeller När ritningsdefinitioner med kopplade modeller hämtas, hämtas normalt sett den versionen av modellen som var kopplad när ritningsdefinitionen levererades. I vissa sammanhang kan detta vara problem om t.ex. information tas fram ur gamla modeller. I Chaos finns därför möjligheten att ändra inställningarna så att alltid senaste versionen av modellerna hämtas, oberoende av kopplingar från ritningsdefinitionen. Detta kan å andra sidan ge problem i andra situationer. Det är därför viktigt att hålla koll på denna inställning och ändra den efter vad som krävs för tillfället.

52 UTBILDNINGSMETERIAL 52 (54) Inställning för hantering av versionslåsta modellfiler Val för hur modellfiler ska hanteras vid hämtning görs under Inställningar i arkiv-menyn. Om valet Hantera filer vid hämtning som versionslåsta är markerad hämtas den version av modellfilerna som gällde när ritningsdefinitionen levererades. Om valet inte är markerat hämtas alltid senaste version av modellfilerna. 8.6 Återskapa hämtade ritningsdefinitioner När ritningsdefinitioner lämnas till Chaos sparas först lagerinställningar och information om externa referenser undan styrfiler, därefter raderas alla externa referenser från ritningsdefinitionen (detach). För att återskapa riningsdefinitioner används funktionen ChaosFunc. Eftersom kvaliteten på leveranser till Chaos inte alltid är optimal kan det hända att alla modeller inte är borttagna från ritningsdefinitionen. Om så är fallet återskapas inte ritningarna korrekt, det är därför viktigt att först kontrollera ifall ritningsdefinitionerna som hämtats har några refererade modeller. Om refererade modeller finns ska dessa tas bort (detach) innan ritningsdefinitionen återskapas. Öppna ritningsdefinitionen i CAD, ange kommandot xref, markera eventuella modeller, högerklicka och välj detach. Därefter öppnas menyn ChaosFunc, undermenyn Metadata, och funktionen Read all above väljs. ChaosFunc läser tillbaks alla externa referenser och lagerinställningar så att ritningsdefinitionen får sitt ursprungliga utseende.

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15

DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21. Rev. 2009-09-15 DATASAMORDNING UTBILDNING CHAOS NIVÅ 2 2005-06-21 Rev. 2009-09-15 2 (29) Innehåll BLOCK 4 LEVERANS; LÄMNA DOKUMENT 4 LEVERANSOMFATTNING 4 LÄMNA FILER TILL OBJEKT MED KNAPPEN NYTT 4 Övning/Exempel 4 LÄMNA

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Använda Chaos desktop och Microstation

Använda Chaos desktop och Microstation Använda Chaos desktop och Microstation Installera Konfigurera Ritningsceller Använda Installera Installation av CAD-funktioner i Microstation sker med automatik vid installation av Chaos desktop. Installationen

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Chaos 3

ANVÄNDARMANUAL Chaos 3 ANVÄNDARMANUAL Chaos 3 Programversion 3.3 Revidering Datum Avser Sign Version 1.0 Avser Chaos version 3 1 av 108 Syftet med denna manual är att ge kunskap om hur programmet Chaos alla delar fungerar. Manualen

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING. Version 1.0 2003-11-07

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING. Version 1.0 2003-11-07 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL PROJEKTERING Version 1.0 2003-11-07 2 (53), Titel: Principer för digital projektering Kontaktpersoner: Torbjörn Ohlsson VTg, Roger Wennberg

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Installera kopplingstillägg i Word

Installera kopplingstillägg i Word Installera kopplingstillägg i Word e-avrop Hjälp Online Allmänt Dokumentet beskriver hur du installerar e-avrop:s tillägg för MS-Word. Tillägg hanterar kopplingar i Worddokument och är i första hand avsett

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

SymbolOrganizer - Användarhandledning

SymbolOrganizer - Användarhandledning SymbolOrganizer - Användarhandledning Funktioner i ritmiljön När tillägget aktiverats kommer ni, nästa gång riteditorn startas, att se ett nytt verktygsfält till vänster om ritytan. Funktionerna är uppifrån

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer