BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar"

Transkript

1 BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

2 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 2 (13) Innehållsförteckning 1 Systemkrav CAD-filer Dokumentfiler Rasterfiler (ritningar) Bilder/ fotografier Objektorienterad projektering Objekt Metodik UCS Fastighetsinformation Filtyper Mallfiler Modellfiler Objektfiler Ritningsdefinitionsfiler Digitala underlag Övergripande underlag Planunderlag Förteckningar över befintliga filer och ritningar Projektupplägg Förteckningar Modellfilsförteckning Handlingsförteckning Ritningsförteckning Utväxling av filer Projektdatabas (projektnavet) Samgranskning Plottning och utskick Utskriftsformat Utskicksrutiner...13

3 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 3 (13) 1 Systemkrav 1.1 CAD-filer CAD-filer skall i projekten och vid framställande av relationshandlingar levereras i eller vara 100 % kompatibelt med Autodesk OMF-format 2008, AutoCAD Architecture och AutoCAD MEP, med svensk formatering. Beställaren accepterar att projektering utförs i annat format under förutsättning att ovanstående villkor uppfylls under hela projektets genomförande. BSAB 96 skall användas vid kategorisering av byggdelar Mark och kartdokumentation skall levereras i DWG-format. Applikation och kartdatum skall meddelas till Beställaren. 1.2 Dokumentfiler Dokumentfiler såsom protokoll, justeringsprotokoll, instruktioner, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, och likvärdiga dokument skall överlämnas i format Microsoft Office 2000 eller senare (t.ex. Word och Excel) eller PDF om projektet föreskriver det. Manualer och produktinformation skall lämnas i PDF format, lägst Adobe Acrobat Rasterfiler (ritningar) Rasterfiler skall levereras i enlighet med projektet. 1.4 Bilder / fotografier Fotografier skall levereras i följande format: JPG Tecknade bilder skall levereras i följande format: GIF 2 Objektorienterad projektering Projektering skall ske med 3d-objekt enligt punkt 2.1. I princip gäller det objekt som är byggnadskritiska. Samtliga objekt skall definieras till sin rätta storlek, placering i plan och höjd, och ritade i rätt system.

4 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 4 (13) 2.1 Objekt Projekteringen skall utföras som funktionsgranskade och samordnade 3d objektsmodeller av byggnaden. Varje disciplin ansvarar för sina egna modeller och får inte göra ändringar i andras. Filer som innehåller väggar och pelare kan användas av A och K. Denna gränsdragning skall framgå av projektspecifik manual enligt 1:a CAD-samordningsmöte. Konsulten skall tillse att objekten förses med den information som efterfrågas. Samma information får enbart finnas på ett ställe i de digitala handlingarna. Alla digitala objekt skall använda metersystemet och enheten skall vara i millimeter. Undantaget grundkartan som utförs meter. Objekten skall konstrueras i de system som beskrivs under punkt 1.1 CAD-filer. Samtliga objekt skall ses som originaldata. Alla ändringar och kompletteringar till objekten måste därför utföras i objektfilerna eller modellfilerna. Informationen från objekten som Beställaren kommer att använda i sitt förvaltningssystem skall anges i specifika property sets, som ligger i mallarna. Till objekten skall vid leverans Beställarens property sets vara kopplade och ifyllda. Andra property sets får sättas på objekten under pågående projektering och skall då vara namngivna enligt IFC standard. Samtliga objekt skall alltid ritas bylayer och med lagerstandarden SB11 som finns inlagd i respektive konsults mallfil. Utrymmens placering definieras av ett globalt id. Övriga objekts placering bestäms av ett location propertyset kopplat till utrymmen Arkitekt A skall rita följande objekt: Följande klassifikationer skall anges Vägg Dörr Fönster Glaspartier Trappor Fast inredning Utrymme Brand- och ljudklass Brand- och ljudklass, stängningsanordning och utrymningsväg Öppningsbart, brand, ljudklass och utrymningsväg Brand och ljudklass och utrymningsväg Handikappanpassade Ingen klassifikation Enligt FI Utrymmen Riktlinjer för areamätning Utrymmesobjektet i AutoCAD Architecture s skall användas för att generera areor. Om annat system används skall det vara 100 % kompatibelt med det.

5 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 5 (13) Areamätning Utrymmesobjekt skall läggas på samtliga utrymmen. Beräkningsmallar finns i mallfilen som Beställaren tillhandahåller och skall vara inställd på SIS standard Regler för radering av objekt, med hänsyn till areamätningar Vid ombyggnadsprojekt skall utrymmesobjekt i modellen i första hand ändras, istället för att först raderas och sedan ritas om. Det beror på att samtliga utrymmesobjekt i filen har ett globalt ID (GUID) som aldrig kan återskapas (jämför ett verifikationsnummer i ekonomi). Om exempelvis ett utrymme raderas och ett nytt utrymme ritas med samma rumsnummer är detta två olika utrymmen. Vid nybyggnadsprojekt genereras globala ID efter levereras till Beställaren för publicering första gången, vanligtvis levereras dessa under byggskede alternativt som relationshandling Konstruktör K skall rita följande objekt: Följande klassifikationer skall anges Bjälklag brandklass och ljudklass Balkar brandklass Pelare brandklass Strävor brandklass Håltagning Ingen klassifikation Ventilation V skall rita en komplett och kalkylerbar ventilationsanläggning som objekt, inklusive spjäll, don, ventiler, ljudfällor etc. Följande klassifikationer skall anges Kanal isolering och brandklass Följande data Don luftflöde Rör VS skall rita rörstråk som objekt med tillhörande stick och ventiler som har betydelse vid samgranskning. Apparater och undercentraler som är utrymmeskrävande ritas som objekt El E ritar kabelstegar och kanalisation som objekt. Elcentraler ritas som volymobjekt i installationstäta områden Brand Br skall rita symboler för brandgränser, utrymningsvägar, brandposter och branddörrar.

6 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 6 (13) 2.2 Metodik Information på objekten skall motsvara den information som man känner till. Inga fabrikat skall vara angivna förrän det är beslutat. Samtliga konsulter skall ange befintligt, nytt respektive rives som klassifikation på objekten. V och VS skall rita i rätt system och konsekvent genomfört. E skall enhetligt använda sig av ett genomgående symbolsystem. De olika systemen skall skiljas åt och ligga i sina respektive lager. Vid ombyggnad skall alltid befintliga systemnamn användas. Tekniska system: Välj tekniska system enligt föreskrifter från Beställaren. Vid ombyggnad skall alltid befintliga systemnamn användas. Varje system skall motsvaras av ett unikt lager. Vid tillbyggnad och nybyggnad inom befintlig fastighet skall hänsyn tas till befintligt system. Systemnamnen skall motsvara märkning. För att kunna använda specifika inställningar för visningslägen, är det av yttersta vikt att samtliga objekt ritas by object och by layer. Inga förändringar i display properties på displayconfigurationer får göras eftersom det påverkar utseendet på andra konsulters ritningar. Inställningar för olika visningslägen sker med hjälp av olika displayconfigurationer som finns i mallfilerna. Utseende kan ställas in under materialegenskaper alternativt i egna displayconfigurationer. Konsulter som använder A-underlag gör en egen tag till utrymmesobjektet. A s lager för rumsnamn och -nummer släcks. Den egna tagen kan sedan anpassas till ritningen. Inställningar för olika visningslägen sker med hjälp av olika displayconfigurationer som finns i mallfilerna. 2.3 UCS Filer som levereras från Beställaren har alltid World som aktivt UCS. I vissa fall är det nödvändigt att namnge vissa gemensamma lokala UCS i projektet, vilka namnges vid 1:a CAD-samordningsmötet. Vid leverans skall alltid UCS vara inställt till world, x-axeln till höger och y-axeln uppåt. 3 Fastighetsinformation Numrering av fastigheter, byggnader, planer, delar och rum ligger till grund för all digital orientering inom förvaltningen och skall alltid redovisas på ett korrekt sätt. Från filer och namnrutor läses dessa uppgifter av automatiskt vid överföringen till Beställarens förvaltningssystem. Vid prompter skall dessa uppgifter alltid anges enbart med nedan angivna teckenkoder. Följande koder utgör basen för numrering av projektoch modellfiler.

7 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 7 (13) Fastigheten utgör de fyra första siffrorna, exempelvis objektnummer 1001 för Konsthallen. Byggnadsbeteckningen består av en bokstav. Byggnadsdelen av en siffra. Våningsplanet betecknas med två siffror med 01 för bottenvåning, 02, 03, 04 osv. uppåt och -1, -2 nedåt. Systemet behöver ibland kompletteras med verksamhetsspecifik information, t ex ett annat system för våningsplan. Detta skall i så fall finnas med som information på fritextraderna i namnrutan Rumsnumrering Befintlig rumsnumrering skall alltid beaktas. Förändringar i den måste alltid godkännas av Beställaren. Rumsnumrering skall betecknas med byggnadsbeteckning (1 tecken) + plannummer (2 tecken) - rummets löpnummer (4 tecken) t ex A I förekommande fall skall arkitekten alltid kontrollera att rumsnumrering stämmer mot verkligheten (dvs. att skyltning av dörrar stämmer med nummer på ritningen). 4 Filtyper Mallfiler = dwt- och dwg-filer Modellfiler = plansammanställningar, fasader, sektioner, detaljer och scheman Objektfiler = filer där man ritar objekt Ritningsdefinitionsfiler = filer som innehåller layoutflikar 4.1 Mallfiler Mallfilerna skall användas varje gång en ny fil skall upprättas. Generellt levereras en mallfil per disciplin som innehåller modell och layouter. Mallfiler skall endast användas vid upprättandet av nya filer, i andra fall skall befintliga dwg-filer alltid användas. Beställaren ansvarar för att mallar för upprättande av nya objektfiler, modellfiler och ritningsdefinitionsfiler läggs ned på Beställarens projektdatabas. SF_A.dwt SF_B.dwt SF_K.dwt SF_R.dwt SF_V.dwt SF_E.dwt SF_ritdef.dwt

8 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 8 (13) 4.2 Modellfiler Modellfilerna är sammanställningsfiler med annoteringar, mått etc. Vid 1:a CAD-samordningsmöte beslutas om projektet skall använda objektfiler och modellfiler eller enbart modellfiler. I de fall enbart modellfiler används utgör dessa en kombination av objektfiler och modellfiler. Vid nybyggnad skall en ny modellfil upprättas per byggnad, våningsplan och disciplin. Arkitekten ansvarar för insättningspunkter på planmodellen. Landskapsarkitekten ansvarar för insättningspunkterna på grundkartan. Vid nybyggnadsprojekt skall byggnaden orienteras med norr uppåt på modellfilen. Byggnaden skall alltid placeras i positiv kvadrant så nära 0,0 som möjligt och i rät vinkel mot x-axeln. Varje våningsplan placeras i höjdled i en lokal z-koordinat som är Namn på modellfiler planer Filnamnet skall bestå av: Fastighet (4 siffror) ex 1001 Byggnad (1 bokstav) ex A Byggnadsdel (1 siffra) ex 1 Plan (2 tecken) ex 04 Disciplinkoder i BSAB-96 ex Arkitekt 1001A A A A1-04-Y3 Sammansatt bygg Undertak Inredning Modulnät Konstruktion 1001A Dränering 1001A Grundkonstruktioner 1001A Bärande husstomme Rör 1001A A A A A A A Ventilation 1001A Sammansatt rör Ledningar i mark Gas Avloppssystem Sprinkler Kyl och värmepumpssystem Värmesystem Luftbehandling

9 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 9 (13) El 1001A A A A A A Brand 1001A Kanalisation Kraft Belysning Teletekniska anläggningar Brandlarmanläggning Styr- och regler Brand Observera att det kan förekomma verksamheter hos Beställaren där andra BSAB-koder används. Projektledaren skall vid projektstart kontrollera med teknisk förvaltning vilka BSAB-koder som skall gälla. BSAB-koder på modellfiler skall överensstämma med de på ritningarna. Vid ombyggnad skall A stämma av den befintliga digitala modellens yttermått mot grundkartans uppmätta hushörn. Gäller inte vid mindre ombyggnader i stora byggnader. Erhållna planmodeller skall justeras i erforderlig omfattning. Felmarginal på ca 10 cm accepteras. Större noggrannhet krävs då nybyggnad skall ansluta till befintlig byggnad. Större noggrannhet krävs då nybyggnad skall ansluta till befintlig byggnad. Observera att hushörnet, planmodellens insättningspunkt, 0,0 måste ligga kvar i sin position. Behöver yttermåtten justeras måste det göras på byggnadens samtliga våningsplan. Är dessa inte aktuella för ombyggnadsprojektet, lånar man hem originalen, gör justeringarna och lämnar tillbaka planerna. Gör anteckning på samtliga justerade modellfiler om att mått är justerade efter uppmätning. Övriga modellfiler som namnges byts planbeteckningen ut mot följande koder enligt SS Sammansatt 200 Sektioner 300 Fasader 400 Uppställningar 500 Förteckningar 600 Detaljer 700 Samordning 800 Scheman 1001A Planteringar, vegetation 1001A Sektioner byggnad A, del A Fasader byggnad A, del A Uppställningar fönster och dörrar yttervägg 1001A Schema elkraftsystem Ritningsdiscipliner som inte har krav på objekt skall rita med SB11 lagerstruktur och på ett strukturerat och överblickbart sätt. För mark- och landskapsprojektörer gäller att de skall använda kommunens grundkarta som extern referens.

10 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 10 (13) 4.3 Objektfiler Om objektfiler används skall AMA koder för byggnadsdelar användas i filnamnen. Objektfilerna skall enbart innehålla objekt där objekten konstrueras i objektfilen. Här får ingen annan typ av information förekomma än objekt och multiviewobjekt Namn på objektfiler Exempel på namngivna filer 1001A1-04-K27 Bärande stomme sammansatt 1001A1-04-K27D Bärande stomme 1001A1-04-K27E Balkar 1001A1-04-K27F Bjälklag 1001A1-04-A15 Grundplan 1001A1-04-A40 Sammansatt, väggar, fönster, dörrar etc 1001A1-04-A42 Glasfasader 1001A1-04-A43E Undertak 1001A1-04-A45CB Trappor 1001A1-04-A46B Lös inredning 1001A1-04-A46BB Lös utrustning 1001A1-04-A46C Fast inredning 1001A1-04-A46CC Fast utrustning 1001A1-04-A49 Utrymmen 1001A1-04-V50 Sammansatta VVS- och kylsystem 1001A1-04-V51 Vatten och avlopp utanför byggnad 1001A1-04-V52 Gassystem 1001A1-04-V53 Avloppssystem 1001A1-04-V54 Brandsläckningssystem 1001A1-04-V55 Kyl- och värmepumpsystem 1001A1-04-V56 Värmesystem 1001A1-04-V57 Luftbehandlingssystem 1001A1-04-V80 Styr- och övervakning 1001A1-04-E600 Sammansatt el 1001A1-04-B90 Brand 4.4 Ritningsdefinitionsfiler Om ritningsdefinitionsfiler används i projektet skall dessa var kopplade med extern referens. Modellfil och ritningsdefinitionsfil skall ligga på samma nivå i katalogstrukturen. All information skall vid leverans ligga på layoutfliken. Ritningsblanketten med ram och namnruta skall vara mall från Beställaren (även vid hybridritningar). Observera att ingen annan namnruta accepteras. Formatet på samtliga nya ritningar skall vara A1. A1F accepteras endast då befintliga ritningar med det formatet skall ersättas. Fliken skall ha samma namn som ritningen den representerar. Ritningar skall vara försedda med skalstock, orienteringsfigur i plan och sektion med berörd del skrafferad, norrpil, när så är befogat.

11 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 11 (13) Namnruta Flik och namnruta läses automatiskt in i Beställarens arkivsystem och skall därför fyllas i korrekt. Rutan med Rev. datum skall stämma överens med senaste revideringsdatumet. Inga attribut får ändras. Även dolda attribut skall fyllas i. Se exempel enligt nedan Namn på ritningsdefinitionsfiler Ritningsdefinitionsfiler namnges i enlighet med SS utgåva 2. Namnet på ritningsdefinitionsfilen skall sammanfatta de flikar den innehåller. Exempel A40-1-A-04 Arkitekt Sammanställning bygg-planritning-byggnad-våningsplan E66-8-A El Åskskyddsanläggning-schema-byggnad Namn på ritningar Ritningar skall döpas i enlighet med SS utgåva 2, med undantag av att punkter byts ut mot bindestreck. Vid ombyggnadsprojekt skall de befintliga ritningsnamnen användas. Vid projektstart beslutas på vilket sätt information från gamla ritningar skall överföras till de nya. Vid nybyggnad bestämmer A tillsammans med Beställaren indelning av våningsplanen och hur de skall numreras.

12 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 12 (13) 5 Digitala underlag 5.1 Övergripande underlag Projektledare skall tillse att förteckning över gällande övergripande filer, som grundkarta, yttre VA och el i mark finns tillgänglig för konsulterna. 5.2 Planunderlag Befintliga handlingar som berörs av projektet läggs ned på projektdatabasen vid projektstart. Vid ombyggnader av delar av byggnader skall befintlig ritningsindelning ligga till grund för hur stor del av byggnaden som skall upprättas till fullgod relationsstatus med objektsinformation. Varje påbörjat ritningsutsnitt skall färdigställas så att ny komplett relationsritning erhålles. All information från befintliga ritningar skall överföras. 5.3 Förteckningar över befintliga filer och ritningar I de fall digital ritningsförteckning över relationshandlingar finns, skall den kompletteras i projektet. Där sådan inte finns skall ny upprättas efter mall från Beställaren. En ritningsförteckning upprättas per byggnad och disciplin. 5.4 Projektupplägg Arkitekten skall vid behov upprätta projektspecifika ritningsmallar, dwt-filer, med projektgemensam information och med viewports för ritningsutsnitt i de skalor som skall användas. De olika ritningsutsnitten läggs upp som flikar på mallfilen. Vid ombyggnadsprojekt skall arkitekten iordningställa planutsnitt i samtliga skalor som skall användas. Befintliga ritningsutsnitt skall användas. Arkitekten skall även se till att orienteringsfigur med skrafferat område, skalstock och annan eventuell gemensam information finns med på varje ritningsutsnitt. 6 Förteckningar 6.1 Modellfilsförteckning Förteckning över vilka modellfiler som skall användas förtecknas i projektet. 6.2 Handlingsförteckning Inför varje nytt skede skall konsulten upprätta en handlingsförteckning med de i skedet ingående handlingar som sedan blir numrerade i AF-delen. Handlingsförteckningen skall inte vara en ritningsförteckning utan ritningarna anges som ritningar enligt förteckning.

13 Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar 13 (13) 6.3 Ritningsförteckning Preliminära ritningsförteckningar med grupper av ritningar och ungefärligt antal upprättas vid respektive startskede och detaljeras sedan efter hand. 7 Utväxling av filer 7.1 Projektdatabas (projektnavet) Projektdatabasen utgör projektets samlade information. Samtliga filer som utväxlas i projektet, mellan konsulter, till kopiering etc. skall utväxlas via projektdatabasen. Inga filer som berör projektet får skickas direkt via mejl. Filer som skickas till projektdatabasen skickas en och en eller flera åt gången med separat programvara. Fyll enbart i siffrorna för byggnad och våningsplan om filen gäller en specifik byggnad eller våningsplan. Gäller filen två byggnader, lämnas uppgiften tom. Likaså om det gäller mer än ett våningsplan. Beställaren ansvarar för att projektdatabasen upprätthålls. 7.2 Samgranskning Digital samgranskning skall alltid ske och omfatta samtliga discipliner. CAD-samordnaren ansvarar för den gemensamma sammanställningsfilen. 8 Plottning och utskick 8.1 Utskriftsformat Utskriftsformat vid plottning av ritningar skall vara pdf eller plt. Vilket format som skall användas beslutas vid 1:a CAD-samordningsmötet. Utskrift görs i A1-format alternativt A1F. Beställaren levererar mall för ctb-utskrift. 8.2 Utskicksrutiner När utskrifter skall göras hos kopieringsbyrå läggs utskriftsfiler ned på projektdatabasen inom utsatt tid tillsammans med ritnings- och handlingsförteckning. Varje fil läggs ned separat med indexkort (metadata) ifyllt. Inför plottningen paketeras utskriftsfilerna på navet. Paketen distribueras sedan till kopieringsbyrån. Konsulten ansvarar för att samtliga ritningar finns med i utskicket och kontrollerar att zip-filerna innehåller rätt filer. Projektledaren ansvarar för att tid är bokad med kopieringsbyrån och att de i god tid fått information om utskickets storlek samt att de får distributionslistor och sammanställning av utskicket. Projektnamn, projektnummer och projektledare skall alltid anges vid utskick.

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status)

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde

Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Standardisering nyckeln till effektivare processer Praktiskt fall - Från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde Per Erlandsson Malin Knoop 2016-11-24 Överblick avtals- och branschdokument Allmänna

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Gäller för Regionfastigheter Datum Version 1.1 2/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Mallarnas betydelse i AutoCAD... 3 1.1 Anpassning... 3 1.2 Objektsegenskaper...

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION VS RÖR Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2012 Tillämpningsanvisning 2012:Fi2 sida 2 Tillämpningsanvisningen

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Regionservice Skåne Henrik Sjöberg Landstinget

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB CADS Data- Manager Användarhandbok CAD Studion AB Innehåll 1. Installation... 2 2. Aktivering av licens... 2 3. Visa och filtrera data... 4 3.1. Propertyset definitioner... 4 3.2. Objektsegenskaper...

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 [Skriv VIRTUELLA text] INSTALLATIONER 2014 Översikt Handledning BIM-manual Leveransspecifikation VS Rör Leveransspecifikation El tele Leveransspecifikation Ventilation Bilagor BIM-MANUAL FÖR INSTALLATIONER

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handledning digital MB Brounderhåll

Handledning digital MB Brounderhåll 2010-04-28 1 (8) Handledning digital MB Brounderhåll 1 INLEDNING Digital MB Brounderhåll är ett programpaket och hjälpmedel för upprättande av objektspecifik mängdbeskrivning (MB), mängdförteckning (MF)

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer