KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren.

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt/Syfte Syfte Tillämplighet Utleverans av filer från beställaren CAD Samordning CAD samordnare CAD ansvarige hos projektörerna CAD samordnings möte nr Systemkrav/programvaror Systemkrav CAD-filer Dokumentfiler Rasterfiler Bilder, fotografier Programvaror Filstruktur Redovisningstekniska krav vid projektering Modellorienterat ritande Orientering av modellfiler; koordinatsystem, insättningspunkt Externt refererade filer dimensionell redovisning och detaljeringsgrad i ritningsfiler Riktlinjer för areamätning Informationsstruktur i ritningarna Mallar Fil- och ritningsnumrering Ritningsformat, ram och namnruta Lagerhantering Plushöjder Fastighetsinformation Typsnitt och linjetyper Block Litterering av fastigheter, byggnader osv Fastighet Byggnad Plan Utrymmen (rum) Överlämnande av relationshandlingar Leverans av handlingar omfattning Modell-/Ritningsfiler: Förteckningar: Papperskopior Allmänna villkor för leverans av handlingar CAD ansvariges ansvar vid överlämnande CAD samordnarens ansvar vid överlämnande Avtal om leverans av digitala dokument med nyttjanderätt Förteckning över bilagor

3 1 Allmänt/Syfte Synpunkter eller frågor rörande detta dokument med tillhörande bilagor framförs till Stockholm Stad, Fastighetskontoret: Kontaktpersoner: Tommy Viklund Javier Martínez e-post: telefon: Syfte Då beställaren och dess kunder lägger allt större fokus på areor och hyressättning behövs ett effektivt sätt att hantera denna information. Kravspecifikationens syfte är att styra CAD och annat digitalt arbete, så att det digitala materialet som utnyttjas ges ett enhetligt format. Därmed underlättas CAD-projekteringen, kommunikationen inom det aktuella projektet, och materialet kan utnyttjas både i förvaltningsskedet och i framtida projekt. Kravspecifikationen är ett regelverk som skall följas, så att beställaren kan nyttja informationen i handlingarna i sina förvaltningssystem. Till exempel för automatisk överföring av metadata till beställarens databas och för registrering av areor till hyresobjekt. Kravspecifikationen består av detta dokument med tillhörande bilagor. 1.2 Tillämplighet Kravspecifikationen ingår som en bilaga till kontraktshandlingen och avser samtliga filer som skall överlämnas under projekteringen och efter projektets slut enligt avtal. Eventuella avsteg från kravspecifikationen skall godkännas av beställaren. 1.3 Utleverans av filer från beställaren Tillgängliga handlingar hos beställaren skall användas som underlag vid projektering. Arkivet kompletteras eftersom projektering sker och tillgång på handlingar varierar för respektive fastighet. Förändringar kan ha skett i byggnaden utan det kommit beställaren till del. Att ritningsfilerna överrensstämmer med verkligheten kontrolleras på plats av projektör. Handlingar/underlag levereras i vektor- (.dwg) alt raster-format (.cal,.tif). 2 CAD Samordning CAD samordnare eller ansvarig projektör ansvarar för den slutgiltiga granskningen och godkännande av relationshandlingarna. Deltagare i projektet skall samordna sitt projekteringsarbete med syfte att effektivisera och säkerställa framtagandet av ett projekts digitala handlingar. Till projektet skall utses en CAD ansvarig från respektive disciplin som deltar i projektet, samt en CAD samordnare för hela projektet. 2.1 CAD samordnare Projektansvarig utser CAD samordnare för projektet och skall tillse att CAD ansvarig inom varje disciplin följer denna kravspecifikation. CAD samordnaren skall leda och samordna projektgruppens CAD-arbete med hänsyn till projektspecifika behov och enligt dessa anvisningar. 3

4 Kriterier/grundkrav på CAD samordnare: tillgång till och kunskap i de programvaror som krävs i denna kravspecifikation. dokumenterad kunskap i programvaror enligt Systemkrav. goda referenser från liknande uppdrag. CAD samordnaren skall: kontrollera förekomst av aktuella CAD filer i beställarens arkiv för aktuella fastigheter. distribuera beställarens mallar och övrigt underlag till övriga CAD ansvariga. löpande vid leveranser kontrollera att projektets deltagare uppfyller de krav som ställs i denna kravspecifikation. ansvara för att rapportera eventuella avsteg från kravspecifikationen till beställaren. ansvara för allt digitalt material framtaget för projektet. 2.2 CAD ansvarige hos projektörerna CAD ansvarig för varje disciplin (A, El, K, VVS osv.) skall: ansvara för att handlingarna upprättas enligt denna kravspecifikation, samt tillse att filer inom projektet överensstämmer med utlämnade projektmallar. utföra kvalitetskontroller på eget digitalt material. ansvara för att erforderlig kontroll mot datavirus genomförs. 2.3 CAD samordnings möte nr. 1 Vid projektstart kallar CAD samordnaren till CAD samordningsmöte. CAD samordningsmöten hålls sedan i erforderlig omfattning och sammankallas av CAD samordnaren. 3 Systemkrav/programvaror 3.1 Systemkrav CAD-filer Samtliga CAD-filer i projektet skall levereras i dwg-format, version 2007 med följande systemkrav: Arkitekt: AutoCAD Architecture - Lägst version 2007 med bibehållen objektintelligens om projektering sker i nyare versioner i AutoCAD. Installation och Konstruktion: AutoCAD - Lägst version 2007 med valfri applikation, kravet är att ren AutoCAD ska kunna återge grafiken korrekt Dokumentfiler Dokumentfiler såsom protokoll, justeringsprotokoll, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, o.d. skall överlämnas i format Microsoft Office 2007 (DOK- och XLS-format). Manualer och produktinformation kan lämnas i PDF format. 4

5 3.1.3 Rasterfiler Rasterfiler levereras i format CALS: CCITT Grupp 4, typ1. Upplösning lägst 400 dpi. Rasterfiler skall normalt ej levereras. Ev levererat rasterunderlag från beställaren omprojekteras till dwg-format Bilder, fotografier Bilder och fotografier skall levereras i något av följande format: TIF eller JPG. 3.2 Programvaror Deltagare i projektet ansvarar för att giltig licens innehas på all programvara som används för framställandet av handlingar i projektet. 4 Filstruktur Kravet på objektifierade (3D) filer gäller Arkitekt-planer (A-modeller). Vid nyprojektering och stor omprojektering skall A-modeller utföras med objektsidentifikation. Dock gäller detta även små omprojekteringar om levererat underlag från beställaren är objektifierat (för att dessa filer skall kunna användas i beställarens programvaror för bl a registrering av areor till hyresobjekt). Förändringar/omprojektering görs på från beställarens levererade modellfiler. 4.1 Redovisningstekniska krav vid projektering Handlingarna skall generellt utföras enligt Bygghandlingar 90. Del 8 tar upp det gemensamma behovet av riktlinjer för datorstödd projektering som är oberoende av projektspecifika förhållanden. Avsikten är att underlätta framtagandet av entydiga och fullständiga handlingar vid samordnad projektering med CAD Modellorienterat ritande CAD-projektering/digitalisering skall ske med modellorienterat projektupplägg. en modellfil för våningsplan skall innehålla hela våningsplanet och endast ett våningsplan per fastighet och disciplin, i skala 1:1. i övrigt skall det upprättas erforderliga modeller anpassade till projektet. filerna ska endast innehålla respektive konsults egen disciplin. all information utom ram och namnruta skall ingå i respektive modell. förklaringstexter läggs in på respektive modell. relationshandlingar får inte innehålla annan information än det som byggts, såsom tidigare rivna byggnadsdelar eller förslag som ej utförts. beställarens namnruta skall användas till layouter och ritningsdefinitioner (för överföring av metadata till beställarens databas/arkiv). Filerna skall enbart innehålla definitioner som används i ritningen (inga oanvända block, lager, textstilar, måttsättningsstilar etc). 5

6 4.1.2 Orientering av modellfiler; koordinatsystem, insättningspunkt Vid nyprojektering anpassas orientering och lokalt koordinatsystem till projektet. Texter skall placeras så att de är läsbara med använd orientering. Insättningspunkten skall vara 0,0,0 (origo). Gemensamt origo och riktning på x- och y-axeln för hela projektet skall fastställas. Lämpligen följer x- axeln huvudriktningen för huskroppen. Projektet skall ligga i positiv kvadrant. Alla modellfiler skall vid leverans av relationshandlingar baseras på samma koordinatsystem för samtliga plan och discipliner. Vid ombyggnader baserade på beställarens arkivmaterial ska hela modellfilen användas (inte endast en klippt del) och återsändas i sin helhet med för projektet gjorda revideringar. Inga förändringar får ske från levererat originalmaterial från beställaren avseende filernas orientering eller skala Externt refererade filer Endast A-modellen får XREF:as in i andra modeller. Alla discipliner som utnyttjar A-modellen skall XREF:a denna med relativ sökväg i overlay-läge. Refererade filer (XREF) för exempelvis namnrutor och texter får inte förekomma. Respektive projektör skall se till att senaste aktuell A-modell används som XREF dimensionell redovisning och detaljeringsgrad i ritningsfiler I objektifierade modeller skall detaljeringsnivån Normal detaljering användas, detta innebär bland annat att väggar representeras som två parallella streck Riktlinjer för areamätning Den globala lägesinformationen skrivs in på A-modeller (se 4.3 Litterering av fastigheter, byggnader osv). Detta görs för att få sökbarhet och hanterbarhet av areor i beställarens fastighetssystem. Handlingen skall hålla sådan kvalitet att automatisk generering av areor kan ske utan problem. Areor som skall beräknas är: NTA, BTA, BRA enligt Svensk Standard SS21054:2009 Areor/rum som ej ingår i omprojekteringen på A-modeller, levererade av beställaren, får ej ändras. (Skall bibehållas för att kopplade hyresobjekt ej skall förändras i beställarens fastighetssystem). 4.2 Informationsstruktur i ritningarna Projektbundna ritningsdefinitionsfiler skall ej ha uppkopplade referenser vid leverans (bundna filer) Mallar Beställarens tillhandahållna mallar skall användas för ritningsprojektering. Lista över mallar som tillhandahålls av beställaren: Ritningsramar+namnrutor (.dwt-format) Separata namnrutor (.dwg-format) Blocknamn och attribut i levererade namnrutor får ej ändras (för automatisk registrering av metadata i beställarens databas). 6

7 4.2.2 Fil- och ritningsnumrering Modeller och ritningar betecknas enligt Bygghandlingar 90, del 8 och enligt nedan. MODELLFILER: Ansvarig part Byggdel Ritningstyp Byggnadsnummer Plan Exempel, plan: A40-PXXYY Förklaring: A Ansvarig Part (A, E, K, V etc) 40 Byggdel (40, 63, etc) P Ritningstyp (P=Plan, S=Sektion, F=Fasad, etc) XX Byggnadsnummer (CFD) enl. Stadsbyggnadskontoret enl. nedan. YY Plan Exempel, sektion: E63-SXX Förklaring: E Ansvarig Part (A, E, K, V etc) 63 Byggdel (40, 63, etc) S Ritningstyp (P=Plan, S=Sektion, F=Fasad etc) XX Byggnadsnummer (CFD) enl. Stadsbyggnadskontoret enl. nedan. Om byggnadsnummer saknas tillhandahålls detta av beställaren. (Finns endast en byggnad på fastigheten är byggnadsnumret normalt 01. Vid nybyggnation finns normalt ej något byggnadsnummer och littereras då 01, 02 osv för resp. byggnad) Ritningsnummer (Layouter) Layouterna i modellfilen skall ha samma namn som de pappersritningar de representerar enligt följande: modellfils-namn+ löpnummer; Exempel, plan: A40-PXXYY-löpnr Förklaring: A Ansvarig Part (A, E, K, V etc) 40 Byggdel (40, 63, etc) P Ritningstyp (P=Plan, S=Sektion, F=Fasad etc) XX Byggnadsnummer (CFD) enl. Stadsbyggnadskontoret, YY Plan Löpnr Löpnummer 7

8 4.2.3 Ritningsformat, ram och namnruta Ritningsformat: Ritningsformat som skall användas är normalt A1, förlängda ritningsformat får ej förekomma. Ritningarna skall vara läsbara i format A3. Ritningsram och namnruta: Den enda namnruta som får användas är de som medföljer i mallen från beställaren. Ritningsram inklusive namnruta levereras som mall av beställaren. Även separat namnruta levereras av beställaren och skall då läsas in som block. Blocknamn och attribut i namnrutan får ej ändras. (för automatisk registrering av metadata i beställarens databas). Beskrivning av namnruta: Ifyllning av namnruta så att importen till dokumenthanteringssystemet skall fungera: Skall Fält Regelverk fyllas i X STATUS Exempelvis: Förfrågnings-underlag Bygghandling Relationshandling X FASTIGHET Fastighetens juridiska beteckning X BYGGNAD Skall innehålla minst 2 siffror X PLAN Skall innehålla 2 siffror X DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD X BESKRIVNING_1 X SKALA 1:XXX A1, 1:XXX A3 X RITNINGSNUMMER X ARB_NR X RITAD_AV X HANDLAGGARE X ANSVARIG X PROJEKTLEDARE X TEL X FAX BESKRIVNING_2 BESKRIVNING_3 BESKRIVNING_4 REV REV_DATUM ARKITEKT TEL FAX KONSTRUKTOR TEL FAX VVSKONSULT TEL FAX ELKONSULT TEL FAX 8

9 4.2.4 Lagerhantering Lagerstandard: SB 11 CAD-lager. Vid leverans skall alltid lager 0 vara aktivt. Färger på objekt skall alltid vara by layer. Förutom namnrutan Plushöjder Plushöjder anges på ritningen. Modellen placeras i höjdled i en lokal Z-koordinat, som börjar på 0 för varje plan Fastighetsinformation Fastighetsinformationen skall följa informationsmodellen Fysisk resurs enligt FI2, så att man kan använda informationen från CAD filerna i förvaltningssystemen under hela förvaltningsprocessen. Verktyg för detta finns i föreskrivna programvaror Se systemkrav Typsnitt och linjetyper Typsnitt, linjetyper och andra definitioner skall vara sådana som följer med föreskrivna programvaror. Inga egna typsnitt eller linjetyper får användas. För samtliga discipliner ska ISO fonter användas på ritning. Linetype scale (LTSCALE) sätts till samma värde som ritningens skala, PSLTSCALE sätts till Block Block i flera nivåer nästlade block får ej förekomma. 4.3 Litterering av fastigheter, byggnader osv. Littereringen görs med kommandot Global lägesinformation (Gäller A-modeller - FI2Settings i AutoCad Architecture). Det som skall fyllas i är: Fastighet, Byggnad, Plan. Med Global lägesinformation IDbestäms filen så att den blir sökbar i beställarens databaser. (Objektifierade A-modeller som levererats från beställaren innehåller normalt redan dessa uppgifter). Fastighetsinformation skall även skrivas in i namnrutan Se Fastighet Inom varje projekt betecknas varje objekt med Fastighetens juridiska beteckning (ex Eldkvarnen 1) Byggnad Inom varje fastighet betecknas varje byggnadsverk: Global lägesinformation - 5-siffrigt nummer (tillhandahålls av beställaren gäller A-modeller). Namnruta - Varje byggnad betecknas med minst två (2) siffror. (= Byggnadsnummer (CFD) enl. Stadsbyggnadskontoret) - Se även

10 4.3.3 Plan Numrering av våningsplan startar med 01, som är byggnadens understa användbara våning, alltså nedersta mätvärda utrymmet. Med nummer 00 betecknas utrymme som är beläget omedelbart under den understa våningen (tex grundplan/kryputrymme med ev installationer). Exempel: Utrymmen (rum) Samtliga utrymmen oavsett storlek anges med ett rumsnummer. I första hand gäller alltid redan befintliga rumsnummer enl underlag. Rumsnummer skrivs med högst 6 st tecken och skall vara unikt/plan och fastighet. 2 lika rumsnummer får ej förekomma (för att kunna synkronisera planen/rummen i beställarens Fastighetssystem). Rumsnumrering genomförs i varje våningsplan så att den underlättar orienteringen i byggnaden. Ex: 201 (2 = Plan och sedan löpnummer). Numreringen skall ske medurs i den ordning man kan nå rummen från huvudentrén eller enligt någon annan logisk ordning (tex rumsnumrering på plats). Om ett rum tillkommer ges detta nya rum nästa tillgängliga lediga rumsnummer för det våningsplanet, utan hänsyn tagen till en logisk geometrisk följd eller till numreringsordning. Alternativt vid delning av ett befintligt rum, ges de nya rummen det befintliga numret följt av A, B osv. När flera rum slås samman till ett rum skall det nya rummet behålla det lägsta numret. Följande fält skall fyllas i för rum: Rumsnummer Beskrivning (användning) 10

11 5 Överlämnande av relationshandlingar 5.1 Leverans av handlingar omfattning Modell-/Ritningsfiler: Samtliga i projektet ingående filer (= relationshandlingar) förutom rivnings och demonteringsfiler skall levereras i DWG-format enligt systemkrav Förteckningar: Samtliga förteckningar levereras i DOC- eller XLS-format enligt systemkrav. ritningsförteckningar filförteckning konsultförteckning/adresslista dokument för beskrivningar, ritningsförteckningar, listor mm Manualer och produktinformation kan lämnas i PDF format De drift- och underhållsinstruktioner som ingår i projektet ska levereras enligt överenskommelse i projektet Papperskopior För relationshandlingar i övrigt (förvaltning, drift), se upphandlingen av projektet. 5.2 Allmänna villkor för leverans av handlingar Handlingar och tillhörande dokumentation skall överlämnas enligt beställning utförda i enlighet med denna kravspecifikation och beställarens föreskrifter i övrigt. Specifikation av överlämnande handlingar/datafiler (ritnings- och dokumentförteckning) skall lämnas i samband med att det digitala materialet överlämnas till beställaren. Leverans skall ske via CD och nedanstående mappstruktur skall användas. CD skivan skall vara märkt med projektnummer/projektnamn, fastighetsbeteckning och byggnadsnummer, disciplin, datum samt konsultens namn. Exempel mappstruktur: 11

12 Förklaring till mapparna: A Arkitekt Drift Drift och skötsel E El K Konstruktion M Mark P Projekt V Ventilation VS Rör Följande mappar finns under samtliga huvudmappar: -modell Modellfiler -ritning Ritningsdefinitioner och PDF-filer -dok Ritningsförteckningar, beskrivning etc 5.3 CAD ansvariges ansvar vid överlämnande CAD ansvarig för varje disciplin skall: kvalitetskontrollera samtliga handlingar med avseende på att kravspecifikationen efterföljts. leverera specifikation av överlämnade handlingar/datafiler. leverera samtliga digitala handlingar till CAD samordnaren. leverera dokumentation över eventuella avvikelser som gjorts från denna kravspecifikation. 5.4 CAD samordnarens ansvar vid överlämnande CAD samordnaren skall: ansvara för att alla handlingar levereras. sammanställa och leverera samtliga discipliners handlingar på CD skiva. kvalitetskontrollera samtliga handlingar med avseende på att kravspecifikationen efterföljts. 5.5 Avtal om leverans av digitala dokument med nyttjanderätt Med ändring av ABK 09 har beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, modeller och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda vid projektering utnyttjande datafiler. Vidare har beställaren full nyttjanderätt för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. För originalhandlingar framställda eller använda i projektet med hjälp av datorstöd gäller att äganderätten gäller såväl utskrivna/utplottade kopior, som för skapade filer. Ovanstående handlingar skall överlämnas till beställaren efter projektets slut i enlighet med beställarens föreskrifter. Beställaren har ingen skyldighet att anlita den som skapat i projektet använda modeller, ritningar eller dokument för framtida uppdrag som har sin följd av eller ursprung från uppdraget enligt detta kontrakt. 6 Förteckning över bilagor Bilaga 1: Begreppsförklaringar 12

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg

Relationshandling. Dokumentets namn Utförandebeskrivning AutoCAD: Relationshandling Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Utarbetad av Magnus Skoog, CAD-strateg Gäller för Regionfastigheter Datum Version 1.1 2/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Mallarnas betydelse i AutoCAD... 3 1.1 Anpassning... 3 1.2 Objektsegenskaper...

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2 LSU2014-0028 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte...3 1.2 Mål...3 1.3 Systemkrav...3 1.4 LSU Fastighetsdokumentation startsida...3 1.5 Installationspaket

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

Begrepp Definition Version Ändrad

Begrepp Definition Version Ändrad Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer