Projekteringsanvisning CAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringsanvisning CAD"

Transkript

1 Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD

2 Projekteringsanvisning CAD FORTV Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur 5 Filnamn 6 Ritningsnumrering 7 Lagerindelning 8 Leverans 9 Cad-samordningsmöte 10 Slutavlämningsverifikat CAD

3 1 Allmänt Inledning FORTV eftersträvar att all dokumentation avseende fastigheter samt bygg- och installationsprojekt skall arkiveras i digital form. Informationen till alla intressenter och deltagare i projekt kan då hållas aktuell och lätt tillgänglig. Med ett centralt digitalt arkiv minskar risken att arbeta utifrån inaktuell information. För att alla som arbetar med fastigheter samt bygg- och installationsprojekt skall få tillgång till dokumentationen måste den tas fram, behandlas och arkiveras strukturerat och systematiskt. I varje projekt där CAD förekommer skall en för projektet lämplig organisation upprättas. I mindre projekt utgörs CAD-organisationen lämpligen av den ordinarie projekteringsorganisationen, medan den i mera omfattande projekt utgör en egen, i projektet integrerad, organisation. 1.2 Ägandet av levererade handlingar 1.3 Redovisning Hänvisas till AF Konsult FORTV övertar ägandet av samtliga ritningar och dokument som tillhör projektet. Varje projektör avstår även upphovsmannarätten till beställaren. FORTV avser att förvara ritningarna i sin egen databas och kommer därmed också att ansvara för de åtaganden som normalt åvilar projektören. Bygghandlingar redovisas enligt handboken Bygghandlingar 90 och hålls aktuella under hela byggprocessen.

4 2 Organisation CAD-organisation Projekteringssamordnare skall utses och denne ansvarar för att CAD-samordning genomförs. CAD-organisationen integreras i projekteringsorganisationen i samråd med beställaren. I CAD-organisationen skall finnas en CADsamordnare som ansvarar för, stöder samt kontrollerar att CADprojekteringen följer givna direktiv. Hos varje företag i projektet skall finnas en CAD-ansvarig. Den CAD-ansvarige skall tillse att företagets interna organisation är väl informerad om projektet. CAD-samordnaren skall kalla till CAD-samordningsmöte vid projektstart. Vid detta möte används lämpligen denna manuals förslag till dagordning. CAD-samordnaren upprättar protokoll från detta möte. För att samordningen skall fungera skall ritnings- och filförteckning upprättas i tidigt skede. För att projekteringen skall löpa smidigt gör CAD-samordnaren upp en flödesplan för ritningsleveranser. Denna flödesplan skall testas snarast för att kunna åtgärda eventuella problem så tidigt som möjligt. Särskilt viktigt är detta om teleförbindelser samt ritningspooler skall användas. 2.2 Säkerhet Säkerhetskopiering utförs dagligen av respektive företag. Säkerhet mot datavirus kontrolleras kontinuerligt. Om FORTV drabbas av virus i dokument som levererats och som ej viruskontrollerats kommer den part som orsakat skadan att få stå för FORTV s saneringskostnader.

5 3.1 3 Teknik 3.1 Informationsöverföring 3.2 Datafiler 3.3 Filformat Ritningsfiler distribueras under pågående projekt enligt överenskommelse vid första CAD-samordningsmötet. Modellfilerna skall vara skapade med AutoCad 2000 eller senare. CAD-projekteringen skall utföras i modellorienterad projektering. Med detta avses att varje plan skall hänga samman som en grafisk enhet, och ej vara uppdelade i separata ritningar. Planmodellen skapas av Arkitekten om inte annat överenskommes. Denna refereras sedan in i installatörernas modellfiler. Alla externa referenser skall ha relativa sökvägar. Vid CAD-samordningsmötet utsedd konsult skapar Layoutflikar eller ritningsdefinitionsfiler för projektet. Ritningsinformation får under inga omständigheter flyttas i förhållande till ritningens origo såvida detta ej är förankrat på CADsamordningsmöte. Textfiler som distribueras skall vara i PDF, utom i de fall mottagaren skall genomföra ytterligare bearbetning. Rumsnummer, förklaringar samt stämplar läggs på separata modeller (basfil) som x-refas in i respektive disciplins modellfil. Filformat för modellfiler skall vara DWG. Filformat för raster ritningar skall vara CALS CITT Group 4, med filändelsen CAL. Upplösning 400 x 400 dpi. Filformat för Plottfiler skall vara i PLT- format. Drivrutin DesignJet 650C C2859B HPGL/2 by Autodesk.

6 Dokument- ritningsförteckning 3.6 Plottfiler Preliminära ritningsförteckningar skall upprättas så tidigt som möjligt i projektet, dels för att alla projektörer skall få grepp om omfattningen dels för att konstatera om några kollisioner uppstår i ritningsbenämningarna. Så snart ritningar börjar produceras för extern distribution utanför projektgruppen skall även plottfiler arkiveras. Detta inträffar när ritningarna får någon form av juridisk status. 3.7 Informationsförmedling 3.8 Stämpel/ram 3.9 Textfonter 3.10 Skala Modellfiler (planer, sektioner mm.) levereras i färg bylayer. Modellfiler från Arkitekten levereras med samtliga lager. Block bör normalt ej vara nästade, dvs. ingå i varandra. Referenser mellan ritningsfiler skall anges med relativ sökväg och med overlay. Löpande ändringar under projektet redovisas på modellfilen med moln och pilar. Ritningsram samt stämpel/namnruta tillhandahålles av FORTV. Textfonter skall vara AutoCad's isocp.shx. Använd style = isocp. Modellen skall alltid skapas i skala 1:1. Samtliga ritningar skall innehålla en skalstock. Ritningarna skall vara skalenliga.

7 4 Katalogstruktur Inledning Katalogstruktur vid slutleverans till FORTV skall se ut enligt nedan. 084_00 Byggnadsnummer med genomförandeår. A-modell A-plot A-text E-modell E-plot E-text K-modell K-plot K-text M-modell M-plot M-text V-modell V-plot V-text Arkitektens filer Modellfiler med enbart diciplinens innehåll. Kan även innehålla cals-filer om sådana ingår i modellen. Juridiska dokument, ritningar i olika skeden, (plt, pdf, cals). Handlingsförteckning, mm. El-projektörens filer Modellfiler med enbart diciplinens innehåll. Kan även innehålla cals-filer om sådana ingår i modellen. Juridiska dokument, ritningar i olika skeden, (plt, pdf, cals). Handlingsförteckning, mm. Konstruktörens filer Modellfiler med enbart diciplinens innehåll. Kan även innehålla cals-filer om sådana ingår i modellen. Juridiska dokument, ritningar i olika skeden, (plt, pdf, cals). Handlingsförteckning, mm. Mark-projektörens filer Modellfiler med enbart diciplinens innehåll. Kan även innehålla cals-filer om sådana ingår i modellen. Juridiska dokument, ritningar i olika skeden, (plt, pdf, cals). Handlingsförteckning, mm. VVS-projektörens filer Modellfiler med enbart diciplinens innehåll. Kan även innehålla cals-filer om sådana ingår i modellen. Juridiska dokument, ritningar i olika skeden, (plt, pdf, cals). Handlingsförteckning, mm.

8 5 Filnamn Inledning Filnamn vid slutleverans till FORTV skall vara namngivna enligt principer nedan. Filnamn för modellfiler namnges enligt BH90 Exempel: A30-P001 A = Projektörsbeteckning 30 = BSAB-kod -P = Modellfilens innehåll 001 = Löpnummer / lägeskod Modellfilens innehåll enligt följande: -P = Planer -S = Sektioner -F = Fasader -U = Uppställningar / elevationer -V = Volymer -T = Förteckningar -D = Detaljer Filnamn för basfiler namnges enligt följande: Exempel: V50-stamp = Basfil med stämplar för alla vvsritningar A30-fork = Basfil med förklaringstexter för alla A-ritningar A30-rums = Basfil med rumsnummer / rumstext för alla A-ritningar Basfilens innehåll enligt följande: -stamp = Stämplar -fork = Förklaringstexter -rums = Rumsnummer / rumstext Filnamn ritningsdefinitionsfiler, plottfiler mm. namnges enligt följande: Exempel: = BSAB-kod 001 = Löpnummer / lägeskod

9 6.1 6 Ritningsnumrering Innehållsförteckning Bilaga ritningsnumrering Sid 2 Bilaga 2 FORTV TM nr. 7 Sid 5 Stämpel FORTV Sid 6

10 6.2 Bilaga ritningsnumrering Beteckningar på dokument för byggobjekt/ försvarsfastigheter enligt TM nr. 7 adm Fortifikationsverket föreskriver med stöd av 18 i verksförordningen (1995:1322) följande. Dokument avseende byggobjekt, som skall bli försvarsfastighet skall fr o m betecknas enligt detta TM. 1. Numrets grundkonstruktion Som beteckning på dokument avseende byggnadsobjekt skall särskilda nummerserier utnyttjas. För husobjekt (lokaler) benämns dessa K-nummer. Numrets grundkonstruktion är följande K / K (husobjekt) Etablissementnummer (husobjekt) Objektnummer Årsbeteckning Gruppnummer. 2 positioner enligt Bygghandlingar 90 Löpnummer Vid hemlig handling tillkommer H i separat ruta.

11 Användningsområde Beteckning enligt detta TM ska användas dels på ritningar, dels på texthandlingar. Ritningar skall vara försedda med av FORTV fastställd namnruta och texthandlingar skall förses med särskilt försättsblad. 3. Tillämpning 3.1 Etablissementnummer K / utgörs av en fyrsiffrig osystematisk nummerserie. Numret identifierar etablissement enligt särskild förteckning. Undantag: Typhandling (även standardhandling) erhåller etablissementnummer Objektnummer K / utgörs av ett tresiffrigt nummer som identifierar byggnad eller annat objekt inom etablissementet. Handling som omfattar flera objekt erhåller objektsnummer 000. Undantag: Typhandling (även standardhandling) erhåller objektnummer numrerat i löpande följd ( ). Typhandling tilldelas objektnummer av FORTV ritningsarkiv. 3.3 Årsbeteckning K / utgörs av de två sista siffrorna i det år då projektnummer åsätts.

12 Fackbeteckning K / utgörs av en tvåsiffrig teknikfackbeteckning enligt Bygghandlingar 90 varvid enbart de 2 första siffrorna i gruppnumret nyttjas. FORTV förtryckta ritningsfilm har plats för 3 st gruppnummer/ positioner. I normalfallet nyttjas enbart de 2 högra. För handlingar avseende smärre projekt kan utnyttjas beteckning för sammansatta delar. För handlingar som omfattar två eller flera huvudgrupper ska beteckning 00 användas. Vid fördelning av fackbeteckningar på texthandlingar används rekommendation enligt bilaga Löpnummer K / utgörs av en tresiffrig nummerserie, som löper från 001. Numret identifierar enskild handling. Serierna har reserverats för följande användning: FORTV ritningar FORTV texthandlingar Vid fördelning av löpnummer för ritningar kan fackvis indelning göras. För fördelning av löpnummer inom serien , används rekommendationer enligt bilaga 2.

13 6.5 Bilaga 2 FORTV TM nr. 7 adm Texthandlingar, fackbeteckning och löpnummer Fackbeteckning enl. 3.4 Löpnummer (Byggdelskod) enl. 3.5 Handling Ark Konstr VVS SÖ El Mark Löpnr. Adm föreskrifter 00-50, , 62, 64 00, Armeringsspec - 30, Beskrivning 00, 30-50, , 62, 64 00, Beskrivning i förslagshandlingsskede Beskrivning i huvudhandlingsskede Beteckningsförklaringar för plintkort Byggnadsprogram (med lokalprg.) Driftinstruktioner Driftinstruktioner sammanställd Formulär till á-prislista , 62, Färgsättningsplan 00, Förteckning över plintkort Förteckning över reglerbara mängder Geologisk- bergteknisk beskrivning Handlingsförteckning , , 62, 64 10, Kontrollplan Koordinatförteckning Mängdförteckning Redovisning av fältarbeten Skyddskontrollbok Slutdokument 999 Tekniska redovisningar (beräkn. etc) , , 62, Vakant 962 Vakant Vakant 972 Vakant Vakant Ändringar och tillägg till Ersättningsregler - markarbeten MR 83 MARK 00, 10,

14 6.6 Stämpel FORTV Denna stämpel är ej skalenlig! Digitala stämplar med attribut för textifyllnad tillhandahålles av FORTV.

15 7 Lagerindelning Inledning Lagerindelning skall vara enligt BSAB 96 om annat ej överenskommes med CAD-samordnaren.

16 8 Leverans Inledning 8.2 Leverans 8.3 Säkerhet Angående ägandet av handlingar hänvisas till AF Konsult FORTV övertar ägandet av samtliga ritningar och dokument som tillhör projektet. Varje projektör avstår även upphovsmannarätten till beställaren. FORTV avser att förvara ritningarna i sin egen databas och kommer därmed också att ansvara för de åtaganden som normalt åvilar projektören. Slutleverans av handlingar skall ske enligt följande: Alla texthandlingar levereras i pdf-format enligt handlingsförteckning. Tillse att dessa ej är lösenordsskyddade. Ritningar levereras i plt- samt cals-format enligt handlingsförteckning. Modellfiler levereras planvis med enbart respektive projektörs information på dessa. Modellerna skall vara rensade från revideringsmoln- pilar, och liknande. Om ritningar innehåller förklaringstexter som krävs för att förstå modellfilen skall dessa levereras som en separat basfil. Layoutflikar skall vara borttagna från modellfilen. I de fall cals-filer finns med i modellen skall dessa ligga i modellbiblioteket (hybridritningar). Modellfiler samt basfiler levereras i dwg-format. Begrepp samt strukturer förklaras under flik 4 Katalogstruktur samt flik 5 Filnamn. Vid slutleverans bifogas ett slutavlämningsverifikat CAD, se exempel flik 10 Slutavlämningsverifikat CAD. Alla filer skall vara viruskontrollerade med virusprogram uppdaterat max 14 dagar innan leverans.

17 9 Dagordning Cad-samordningsmöte 9.1 Projekt: Tid: Plats: 1. Allmänt 2. Organisation och administration 2.1 Projektorganisation Cad-ansvariga Cad-samordnare 2.2 Omfattning av Cad i uppdraget Komplettering av avtal 2.3 Handlingsförteckning 2.4 Ritningsleveransplaner Tidplan för leverans av ritningsfiler, innehåll, uppdateringar 3. Teknik 3.1 Allmänt 3.2 Informationsöverföring Rutiner för poolhantering Test av förbindelser Mailadresser Hård- och mjukvara Kontroll av kompabilitet inom projektgruppen Hårdvara

18 Mjukvara 3.3 Datafiler Modeller Layouter Textfiler Basfiler 3.4 Filformat 3.5 Dokument- ritningsförteckning 3.6 Plottfiler 3.7 Informationsförmedling 3.8 Stämpel/ram 3.9 Textfonter 3.10 Skala 4. Katalogstruktur 5. Filnamn 6. Ritningsnumrering 7. Lagerindelning 8. Leverans

19 10 Slutavlämningsverifikat CAD 10.1 Projekt: Disciplin: Datum: 1. Allmänt Härmed överlämnas handlingar enligt bifogad handlingsförteckning. Projekteringen har genomförts enligt Projekteringsanvisning CAD Bifogas 2.1 En komplett omgång transparenta ritningar utskrivna av resp. handläggare. Handlings- och filförteckning i A4 pappersformat. 2.2 CD innehållande: Modellfiler i dwg-format Ritningar i plt- samt cals-format Handlingsförteckning i pdf-format, ej lösenordsskyddat Anders Andersson Cadsamordnare Disciplin

20 1 (2) Exempel FILFÖRTECKNING K F10 Ängelholm, byggnad 027 CAD-samordnare: Namn CAD-ansvariga: Namn Arkitekt: Namn Konstruktion: Namn VVS: Namn SÖ: Namn El: Namn Mark: Namn Alla externa referenser har relativa sökvägar. Ritningsnummer: Filnamn: Förklaring: Ändringsdatum: Kopplad till: Modelspaceritningar Inget A30_p000.dwg Plan 0, bygg Inget E63_p000.dwg Plan 0, belysning A30_p000.dwg Paperspaceritningar K / A30001.dwg Måtts. Plan 0 del A30_p000.dwg K / E63001.dwg Plan 0, belysning E63_p000.dwg A30_p000.dwg Uppst./detalj ritningar K / A36631.dwg Glaspartier av trä Filer som enbart är xref till samtliga paperspaceritn. Datum.dwg Datum Orifigur.dwg Orienteringsfigur Status.dwg Bygghandling+namn Textfiler K / Hf25sid1.doc Handlingsförteckning 1:a sida K / Hf25sid2.doc Handlingsförteckning övriga sidor Filförteckning Filfört.doc Filförteckning

21 2 (2) Exempel FILFÖRTECKNING K Ritningsnummer: Filnamn: Förklaring: Ändringsdatum: Cals-filer K / A30001.cal Måtts. Plan 0 del K / E63001.cal Plan 0, belysning Kopplad till: Plt-filer K / A30001.plt Måtts. Plan 0 del K / E63001.plt Plan 0, belysning Pdf-filer K / Hf25sid1.pdf Handlingsförteckning 1:a sida K / Hf25sid2.pdf Handlingsförteckning övriga sidor Filförteckning Filfört.pdf Filförteckning

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer