Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat"

Transkript

1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

2 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att säkerställa att lagkrav och andra regler efterlevs. Riktlinjerna ska vara ett stöd för alla som arbetar med fastigheter. Dessa riktlinjer avser CAD-hantering och ska användas vid ny-, om- och tillbyggnader. Urban Holm Chef Fastighetsavdelningen Sundbyberg,

3 3 Innehåll 1. Inledning Tillämplighet Avsteg från krav Generella krav Omprojektering Backup Virusskydd Kommunikation Krav på arkivhållning Konvertering Mallar Användning av programvaran DWG-kontrollanten CAD-samordning CAD-samordnare för projektet CAD-ansvarige hos varje disciplin CAD-samordningsmöte (förmöte) CAD-samordningsmöte nr Namngivning av filer Fil- och ritningsnumrering CAD Våningsplan Modelfiler Ritningar Namngivning övriga dokument Redovisniningtekniska krav Allmänt Ritningsformat Ritningsram och namnruta Orienteringsfigur och skallinjal Enheter Skalor Typsnitt och linjetyper Litterering av fastighet, byggnad och plan Litterering av hyresobjekts ID... 11

4 4 7. Informationsstruktur i CAD-filer Modellfiler och ritningsdefinitionsfiler Externt refererade filer Insättningspunkt och plushöjder Lagerhantering dimensionell redovisning och detaljeringsgrad i ritningsfiler Utrymmen och areor Riktlinjer för areamätning Regler för radering av objekt med hänsyn till areamätningar Plottning och Samgranskning Leveranser Katalogstruktur Filformat Förteckningar Leveransmedia Kontroller Tider Omfattning av leverans... 15

5 5 1. Inledning Fastighets AB Förvaltaren (Förvaltaren) har avtal med Symetri AB som förvaltar företagets digitala ritningsarkiv. Förvaltaren har som mål att all dokumentation skall finnas i digital form. Upprättade relationshandlingar och driftinstruktioner skall distribueras och lagras i det digitala arkivet. För tilldelning av behörighet till arkivet kontaktas ansvarig projektledare för respektive projekt. Projektledare tar beslut om vem som ska tilldelas behörighet. Vid frågor eller synpunkter på detta dokument, kontakta Förvaltarens Projektchef 2. Tillämplighet Kravspecifikationen är ett regelverk som ska följas under hela uppdraget men syftar främst till att säkerställa kvalitén på informationsleveranser och att relationshandlingarna blir anpassade till Förvaltarens digitala arkiv. 2.1 Avsteg från krav Avsteg från kravspecifikationen ska skriftligen godkännas av Förvaltarens projektchef. 3. Generella krav 3.1 Omprojektering Vid omprojektering skall en inventering av det befintliga ritningsunderlaget göras. Beroende på ombyggnadens omfattning och underlagens beskaffenhet tas beslut om hur befintliga relationshandlingar skall användas, samt om undantag gäller för en eller flera discipliner. Ansvarig för detta är utsedd projektledare hos Förvaltaren (projektledare) 3.2 Backup Leverantör av handlingar ansvarar för att erforderliga backuper tas. 3.3 Virusskydd All digital information och media som överlämnas till Förvaltaren skall vara fria från datavirus. Det åligger leverantören av handlingar att kontrollera detta. Under projektering skall eventuella driftstörningar, orsakade av datavirus, rapporteras till CADsamordnaren för att säkerhetsställa att spridning av virus ej sker. 3.4 Kommunikation Vid överföring av digitala dokument mellan konsulter i projektgrupp, ska i första hand ett projektnätverk väljas och redovisas vid första CAD-samordningsmötet. När man valt att använda ett projektnätverk eller en gemensam databas av något slag får ingen sidokommunikation ske. Om inget projektnätverk väljs ska detta godkännas av projektledaren. I de fallen ska omfattning av utskick och distribution av CAD-modeller mellan konsulter under projektets gång bestämmas vid första CAD-samordningsmötet.

6 6 Förvaltaren kan komma att föreskriva ett projektnätverk. 3.5 Krav på arkivhållning Enligt ABK09 kap Konvertering Om uppförandet av projekthandlingar utförs enligt annan standard än den som beskrivs här i kravspecifikationen, skall CAD-filer samt övriga dokument som berörs av denna anvisning konverteras till ställda krav i samband med upprättande av relationshandlingar samt i de fall det behövs för att möjliggöra en effektiv samgranskning av handlingarna i 3D. Leverantör av handlingar ska ansvara för att ingen information går förlorad vid konvertering. Inga avvikelser i informationskvalitet eller innehåll får förekomma. 3.7 Mallar Förvaltaren tillhandahåller namnruta som ska användas i samtliga uppdrag. Namnruta finns tillgängligt på under fliken Press. 3.8 Användning av programvaran DWG-kontrollanten DWG-kontrollanten är ett program som ska användas som ett kontrollverktyg vid projektering och leveranser av CAD-filer till Förvaltaren. Detta verktyg går igenom DWG-filerna och kontrollerar att utvalda delar av kraven i kravspecifikationen efterföljts. Programmet tillhandahålls kostnadsfritt av Förvaltaren och kan laddas ner från Det är utsedd CAD-samordnare i projektet som ansvarar för att informera om riktlinjer till övriga konsulter i projektet. 4. CAD-samordning Alla deltagare i ett projekt ska samordna sitt projekteringsarbete. Syftet är att effektivisera och säkerställa att uppdragets handlingar tas fram i enlighet med denna kravspecifikation. För Förvaltaren finns en CAD-konsult att tillgå (via Symetri) och i samråd med projektledare ska i varje projekt en CAD-samordnare för uppdraget utses, vanligast förekommande den som ansvarar för Arkitekthandlingar. Det rekommenderas också att en CAD-ansvarig för varje disciplin utnämns. CAD-samordnaren ansvarar för hela uppdragets handlingar. Alla frågor som rör CAD och kravspecifikationen ska tas upp med CAD-samordnaren, som i första hand för en dialog med projektledare. Vid behov kontaktas Förvaltarens CAD-ansvarige. 4.1 CAD-samordnare för projektet CAD-samordnaren ska leda och samordna CAD-projekteringen med hänsyn till uppdragsspecifika behov i enlighet med kravspecifikationen. CAD-samordnare ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CAD-samordning i uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Förvaltarens krav enligt kravspecifikationen.

7 7 I uppdraget ska CAD-samordnaren vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen samt kontrollera handlingar enligt ställda krav i kravspecifikationen kontrollera handlingar manuellt och med leveranskontrollanten enligt kravspecifikationen i samråd med projektledare kontrollera förekomsten av befintliga handlingar samt tillsammans med projektledare utreda förutsättningarna för att uppdatera befintliga handlingar till nuvarande krav distribuera Förvaltarens mallar och övriga underlag till övriga projektdeltagare samt ansvara för att det upprättas erforderliga layouter, hänsyn till befintlig ritningsindelning ska tas kalla till och hålla i eventuella CAD-samordningsmöten samt upprätta och distribuera protokoll från dessa distribuera Förvaltarens mallar och övriga underlag till övriga projektdeltagare samt ansvara för att det upprättas erforderliga layouter, hänsyn till befintlig ritningsindelning ska tas i samråd med Förvaltarens CAD-konsult dokumentera avsteg från kravspecifikationen CAD-samordnaren ansvarar för den slutgiltiga granskningen och godkänner handlingarna. Granskningar kan utföras genom stickprov under uppdraget. Vid slutleverans ska CAD-samordnaren ansvara för att samtliga handlingar levereras samt meddela projektledare detta ansvara för att förteckning över samtliga handlingar levereras sammanställa resultat av kvalitetskontroller med dokumenterade avvikelser från samtliga projektdeltagare leverera protokoll från eventuella CAD-samordningsmöten 4.2 CAD-ansvarige hos varje disciplin CAD-ansvarige ska vara CAD-samordnarens kontaktperson inom sin disciplin samt delta i CADsamordningsmöten. CAD-ansvarige ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CADsamordning i uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Förvaltarens krav enligt kravspecifikationen. I uppdraget ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin ansvara för att handlingar upprättas enligt kravspecifikationen och att samtliga handlingar inom uppdraget stämmer överens med utlämnade mallar vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar inom respektive disciplin följer kravspecifikationen samt att kontrollera handlingar enligt ställda krav i kravspecifikationen kontrollera handlingar manuellt och med DWG-kontrollanten enligt kravspecifikationen nödvändig backup och kontroll mot datavirus utförs avtalade leveransintervall följs närvara vid CAD-samordningsmöten Vid slutleverans ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin kvalitetskontrollera samtliga handlingar och se till att kravspecifikationen har följts

8 8 Leverera protokoll från leveranskontrollanten ansvara för att handlingarna levereras enligt uppdraget och meddela CAD-samordnaren ansvara för att förteckning över samtliga handlingar levereras 4.4 CAD-samordningsmöte (förmöte) Vid uppdragsstart kallar projektledare till ett uppstartmöte. På detta möte får CAD-samordnaren riktlinjer och information om vad som gäller i aktuellt projekt Övriga deltagare på detta möte är CAD-ansvarig från Förvaltaren (CAD-konsult från Symetri) CAD-samordnaren (Arkitektritningar) Projektledaren (Förvaltaren) 4.5 CAD-samordningsmöte nr. 1 CAD-samordnare kallar efter genomfört förmöte till ett CAD-samordningsmöte med CAD-ansvariga hos respektive disciplin. Mötet dokumenteras och stöd finns i bilaga 1, Mall för CAD-samordningsmöte. Resterande CAD-samordningsmöten hålls i den omfattning de behövs och sammankallas av utsedd CADsamordnare. 5. Namngivning av filer 5.1 Fil- och ritningsnumrering CAD Modellfiler skall döpas enligt BH90 del 8 senaste fastställda version. Ritningar skall döpas enligt SS senast fastställda version Våningsplan Våningsplan numreras (enl. SS-EN ISO ) nerifrån och upp i löpande följd med början på 01 för underst användbara våning (se figur). (Mark och Landskap skriver 00 )

9 Modelfiler Användning Antal tecken Exempel Ansvarig part 1-2 A Bindestreck 1 - Modellens innehåll Modellfilens redovisningssätt 2 -P Bindestreck 1 - Löpnummer/Lägeskod Exempel Modell: A-40-P-001.dwg Ritningar Användning Antal tecken Exempel Ansvarig part 1-2 A Bindestreck 1 - Ritningens innehåll Ritningens redovisningssätt 2.3 Bindestreck 1 - Löpnummer/Lägeskod Exempel ritningar: A dwg 5.2 Namngivning övriga dokument Övriga filer ska ha full spårbarhet. Minst följande information ska återfinnas på dessa dokument Dokumentnamn -Vad dokumentet avser -Fastighet -Upprättat av: -Datum -Eventuellt revideringsdatum Dokumentnamn och datum/revideringsdatum ska även återfinnas i sidfot. 6. Redovisniningtekniska krav 6.1 Allmänt CAD-filerna ska generellt utföras enligt senaste utgåvorna av Bygghandlingar 90 om inte annat redovisas i denna kravspecifikation.

10 Ritningsformat, mallar Ritningsformatet som godkänns inom uppdraget är A1. På Förvaltarens hemsida finns en mall för utskrifter att ladda ned (Förvaltaren_Utskriftsmall.dwt). Mallen innehåller bl.a. förinställningar för pappersstorlek och linjefärger. 6.3 Ritningsram och namnruta Namnruta och logga finns tillgängligt på wwww.forvaltaren.se under fliken Press. Namnruta och ritningsram ska infogas på respektive layoutflik. Namnrutan ska sättas in som ett dynamiskt block i ritningen och får inte förändras då dess metadata extraheras och används i Förvaltarens dokumenthanteringssystem. I nedanstående tabell visas namnrutans metadata samt exempel på hur dessa skall fyllas i. * visar vilka attribut som är tvingande. Förutom namnrutans attribut kontrolleras även följande av DWG-kontrollanten: Textstorlek (godkänt är 3.5, 5, 7) Textfont (godkänt är ISOCP, ISOCP2) Xref: relativ sökväg och overlay Filen är sparad i modellvyn Lager 0 är aktivt Godkänt DWG-format (2013) Enhet skall vara mm (för mark godkänns m) Pappersstorlek A1 Layoutnamn matchar attributvärde för layoutnamn Namnruta i varje layout Blocktyp (namnrutan skall vara infogad som ett dynamiskt block) Attribut Beskrivning Exempel Status* Ritningsstatus RELATIONSHANDLING Omr Område, kvartersbeteckning Centrala sundbyberg Adress Namn + nr Järnvägsgatan 80/Björkhagsv. 2 Discipliner Konsulter Arkitektfirman AB Ansvarig* Ansvarig konsult X. X. Ritad* Ritad av X. X. Handl* Handläggare X. X. Uppdragsnr Uppdragsnummer Datum* ÅÅÅÅ-MM-DD Andrat Ändringsdatum Teknikomr* Disciplin A Format* Pappersformat A1 Fast* Fastighetsnamn + nr Enen 8-9 Inrad 1* Byggnadsnamn + nr Järnvägsgatan 80/Björkhagsv. 2

11 11 Inrad 2 * Plan/Fasad/Sektionsbenämning Plan 01 Inrad 3 Beskrivande text Rittyp* Typ av ritning i text Arkitekt Hus* Byggadsnummer (visas ej i stämpeln) Plan* Plannummer i siffror, kan lämnas med endast - 01 (visas ej i stämpeln) Skala* Tillåten skala är 1:50, 1:100. Här 1:100 anges helskala och halvskala; A1 och A3 Projnr Projektnummer Ritnr* Namn på layoutritning A Andrbet Ändringsbeteckning Filnamn* Namn på modellfilen A-40-P Orienteringsfigur och skallinjal Samtliga ritningar, där så är relevant, ska förses med orienteringsfigur och skallinjal. Orienteringsfigur ska innehålla plan, sektion och norrpil. 6.5 Enheter Måttenhet för situationsplaner skall vara meter och för bygghandlingar millimeter om ej annat anges. 6.6 Skalor Om inte annat anges skall ritningar levereras i skala 1:100. Utöver detta skall arkitekten, som relationshandling även leverera en planritning redovisande hela planet i erforderlig skala. 6.7 Typsnitt och linjetyper AutoCAD egna typsnitt ISOCP och ISOCP2 ska användas. Handlingarna ska utformas på ett sådant sätt att de är tydliga och läsbara i halvskala. 6.8 Litterering av fastighet, byggnad och plan Litterering av fastighet och byggnad erhålls från projektledare Litterering av plan skall utföras enligt SS-EN ISO Litterering av hyresobjekts ID På planritningar skall samtliga lägenheter vara försedda med hyresobjekts ID. Syntax på ID enligt formen oo-hh-uu-(n)nnn där oo = område, hh = husmark, uu = uppgång och nn är ett löpnummer. Fastighetsnummer och regler för löpnummer erhålls från projektledare

12 12 7. Informationsstruktur i CAD-filer 7.1 Modellfiler och ritningsdefinitionsfiler Modellorienterad projektering skall användas. En modellfil per disciplin och våningsplan och eventuell byggnadsdel skall upprättas. Fasader, sektioner, detaljer och uppställningar läggs i separata modellfiler Alla ritningar från en modellfil skall finnas som så kallade layouter i samma fil. Layouten ska innehålla den information som behövs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med den grafik som behövs till presentation av ritningen. Namnet på layoutfliken skall överensstämma med ritningsnumret enl. kapitel 5.1. Så kallade ritningsdefinitionsfiler får ej förekomma. Undantag är när ombyggnader sker där äldre underlag (ritningsdefinitionsfiler) redan finns. Det ska alltid finnas en ifylld ID-ruta i modellen, och den ska placeras i negativ kvadrant Externt refererade filer Om ritningen är uppbyggd med externa referenser skall sökvägarna vara relativa och kopplas i overlayläge. 7.2 Insättningspunkt och plushöjder Insättningspunkten och plushöjder tillhandahålls av Förvaltaren. Insättningspunkten får inte ändras under uppdraget. Det höjdsystem och koordinatsystem som används ska redovisas på ritningen. För situationsplaner och ledningskartor ska ett koordinatnät fastställas, i första hand väljs kommunens nät Sweref (ersätter det tidigare ST74). För höjder gäller RH2000. Det koordinatsystem som är bestämt måste följa modellen hela projektet. Det är inte tillåtet att lyfta ur modellen ur koordinatsystemet. 7.3 Lagerhantering Inom projektet så ska samtliga deltagare använda lagerstruktur enligt BSAB 96 / SB11. Färger på objekt skall alltid vara by layer. Enda undantag är för namnruta där färger skall vara enligt Förvaltarens mall Dimensionell redovisning och detaljeringsgrad i ritningsfiler I de fall Förvaltaren har krav på 3D redovisning, går man igenom detaljeringsgraden vid första CADsamordningsmötet. 7.5 Utrymmen och areor Riktlinjer för areamätning Areamätning i objektmodellen skal ske enligt SS med verktyg som finns i CAD-programmet. Objektmodellen ska hålla sådan kvalitét att areamätning kan utföras. Utrymmesinformationen ska kunna exporteras i XML-format enligt FI2. Global lägesinformation ska anges i objektmodellen. Areor som

13 13 skall redovisas är BTA, BRA, och NTA. BRA uppdelas i LOA och ÖVA eller i BOA och BIA Regler för radering av objekt med hänsyn till areamätningar Utrymmesobjekt i modellen ska i första hand ändras (inte raderas och ritas på nytt) då varje utrymme får ett unikt ID (s.k. GUID) i objektmodellen. Detta ID används sedan i Förvaltarens fastighetssystem för att identifiera utrymmet i fastighetsdatabasen. Skulle ett utrymmesobjekt av misstag raderas, och det inte går att backa tillbaka innan felet ägde rum, skall detta ersättas med ett nytt objekt med exakt samma properties som det förgående objektet. Vid slutleverans meddelas arkivet vilket utrymmesobjekt som påverkats. 8. Plottning och Samgranskning Rutin för plottning/utskrifter i projektet beslutas vid projektstart och dokumenteras i protokollet för CAD-samordningsmöte (se Bilaga 1). Om inte annat avtalas skall CAD-samordnaren ansvara för samgranskningen. Övriga leverantörer av handlingar distribuerar erforderliga filer till CAD-samordnaren. Rutiner för samgranskning dokumenteras i protokollet för CAD-samordningsmöte 9. Leveranser 9.1 Katalogstruktur Filer kommer att arkiveras hos Symetri:s Arkivtjänst för Förvaltarens räkning. Levererade CAD-filer (DWG) skall ordnas enligt en specifik mappstruktur, och sökvägar till externa referenser skall vara anpassade efter denna struktur. Ytterligare discipliner kan förekomma. Under varje disciplin ska motsvarande struktur finnas som under A. x-modell: Placering av Modellfiler x-ritn: Placering av eventuella Ritningsdefinitionsfiler (befintliga underlag)

14 Filformat CAD-filer skall levereras i DWG-format kompatibelt med AutoCAD version 2013 Dokumentfiler skall levereras i Microsoft Office 2007-format eller senare. Rasterfiler skall levereras i format CALS: CCITT Grupp 4 och ha en upplösning av 400 dpi. Bilder och fotografier skall levereras i något av följande format: GIF, TIF eller JPG. 9.3 Förteckningar En förteckning över levererade handlingar och filer ska medfölja. Har filerna tidigare levererats från Förvaltaren med tillhörande ritningsförteckning ska det i förteckningen markeras vilka filer som reviderats. I förteckning ska också utgångna och ersatta handlingar framgå 9.4 Leveransmedia I första hand ska projektnätverk enl. kap. 3.4 Kommunikation användas även för leverans av digitala relationshandlingar. Om inget Projektnätverk har använts ska relationshandlingar levereras okomprimerade på USB-minne. För leverans av pappersmedia se kap. 9.7 Omfattning av leverans 9.5 Kontroller När bygghandling justeras till status relationshandling skall följande kontroller utföras: De relationshandlingar, som är reviderade bygghandlingsritningar, ska vara nollställda, d.v.s. hänvisningar, pilar och moln ska vara borttagna. PURGE kommandot ska köras för att rensa bort ej använda lager, block och texter Även AUDIT kommandot rekommenderas för att hitta eventuella fel. Filerna rensas från inaktuella x-reffar Kontrollera att alla x-reffar är relativa och inlagda med overlay. Alla x-reffar förutom till A och egen modell ska bindas, egna komplementfiler typ textslipsar och liknande ska bindas Kontrollera att inga refererade filer eller bilder saknas. Filen skall vara fullt utzoomad (zoom extents) i modelläget vid leverans. Vid leverans skall alltid lager 0 vara aktivt. Lager för måttsättning skall vara släckta DWG-kontrollanten skall vara körd Filen ska vara sparad i modellvy-läge 9.6 Tider Generellt bestäms tider i respektive projekt. Har ej detta bestämts gäller följande Arkitekten ska senast 2 veckor efter mottaget relationsunderlag leverera färdiga handlingar till förvaltaren för leveranskontroll. Uppdaterad A-modell levereras därefter av arkitekt till övriga leverantörer av handlingar.

15 15 Nämnda leverantörer samt övriga leverantörer av handlingar ska senast 2 veckor efter mottagna underlag leverera färdiga handlingar. 9.7 Omfattning av leverans Överlämnandet skall ske i följande format beroende av format som dokumentet skapats i. I projektskedet: dokument-, fil- och ritningsförteckningar ska redovisas per disciplin och bifogas varje leverans dokument som skapats i format DWG överlämnas i format pdf/a dokument som skapats i MS Office överlämnas i format pdf/a dokument som skapats eller publicerats som raster och bild överlämnas i format pdf/a I relationsskedet: En (1) omgång pappersritningar för samtliga ritningar inkl. ritningsförteckning, vikta och placerade i pärm. En (1) omgång driftinstruktioner i pärmar. Pärmar ska vara uppmärkta på framsida och pärmrygg med Fastighet, datum, innehåll. Dokument-, fil- och ritningsförteckningar ska redovisas per disciplin och bifogas dokument som skapats i format dwg överlämnas i format dwg, cal och pdf/a dokument som skapats i MS Office överlämnas i format MS Office och pdf/a dokument som skapats eller publicerats som raster och bilder/fotografier överlämnas i ursprungsformat samt pdf/a

16 16 Bilaga 1 Mall CAD-samordningsmöte Uppdrag: Tid: Plats: Deltagare: Allmänt Uppdragsgenomgång Fastighetsbeteckning, kommun Fastighets AB Förvaltarens fastighetsnummer och byggnadsnummer Projekt ID Fastighets AB Förvaltarens projektledare Tidplan för uppdraget (huvudtider) Genomgång av beställda handlingar: förhandsunderlag/utkast, system- förfrågnings-bygg-, relations- och förvaltningshandlingar mm. Befintliga underlag, placering och underlagens status Beslut om frekvens av kontroll av ritningar genom dwg-kontrollanten, minimum i program- och projekteringsskede. Organisation CAD samordnare (namn, företag) CAD ansvariga (namn, företag, disciplin) Fastighets AB Förvaltarens projektledare (namn, kontaktuppgifter) Administration (Genomgång av Anvisning) Allmänt (inkl. ver. av CAD-anvisning) Krav på programvaror, versioner Datering av handlingar Ritningsformat och plottning Namnruta Modellfilsruta Orienteringsfigur och skallinjal Koordinatsystem, insättningspunkt och plushöjder Utrymmen och areor Användning av programvaran DWG Kontrollanten Samgranskning Kommunikation Fildistribution, projektnätverk Adress och rutiner för inloggning till ev. projektnätverk Leveransintervall för handlingar mellan konsulter Slutleverans av handlingar, preliminära datum Framtagning av översikt över ritningar som ska ersättas i Fastighets AB Förvaltarens dokumenthanteringssystem Plottning Plottning Anvisat kopieringsföretag Synpunkter på Anvisningen för CAD och dess bilagor

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1,

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1, IT-plan CAD-kravspecifikation Utgåva 1, 2017-03-06 Innehåll Innehåll 2 Förord 4 Kontaktinformation 5 Projekteringsanvisningar 6 Allmänna anvisningar 7 Syfte 7 Tillämplighet 7 Ägande- och Nyttjanderätt

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument.

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. . Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. / version 1.2 1 / 44 3 INLEDNING Syfte Svensk Standard Support för Poseidons projektnätverk

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

CAD-kravspecifikation

CAD-kravspecifikation Titel CAD-kravspecifikation Diarienummer Dokumenttyp Dokumentbeteckning Utgåva Ersätter Gallras Bilagenummer Antal bilagor Antal sidor Rutin VF-0010 1 X 22 Författare Granskare Dokumentägare Fastställt

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2012 Tillämpningsanvisning 2012:Fi2 sida 2 Tillämpningsanvisningen

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor HMK handbok i mät- och kartfrågor Geodesi: Teknisk specifikation och metodval Arbetsdokument juli 2015 Förord juli 2015 HMK-Geodesi arbetsdokument 2015 består av fyra dokument som tillsammans utgör HMK-Geodesi.

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-09-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2 LSU2014-0028 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte...3 1.2 Mål...3 1.3 Systemkrav...3 1.4 LSU Fastighetsdokumentation startsida...3 1.5 Installationspaket

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

Anvisningar för teknisk dokumentation

Anvisningar för teknisk dokumentation Anvisningar för teknisk dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 2(19) 1 INTRODUKTION OCH ALLMÄNNA KRAV...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Ritningsarkiv och fastighetsdokumentation...3 1.3 Äganderätt för Västerbottens

Läs mer

Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA

Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA - - SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 3 1. Inledning...

Läs mer

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer