CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl"

Transkript

1 CAD-manual Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

2 1 Förutsättningar Riktlinjer CAD- och dokumenthanterare beställaren Nyttjanderätt CAD-samordning CAD-samordnare CAD-ansvarig Projektering Metoder och arbetssätt Modellorienterad CAD Objektteknologi Projektanvändning Redovisningsregler för levererat projekteringsmaterial Versionshantering Programvaruhantering Modellhantering Presentation Insättningspunkt och X-ref Block Annat Lagerindelning Texthöjder Textfonter och linjetyper Färger vid plottning Ritningsnummer och filnamn Namngivning Ritningsbenämning samt fil/layoutfliksbenämning Modellfiler Ritningsförteckning Mappstruktur Överlämnande av handlingar och filer Innehåll Bygghandling TILLFÄLLIG Förvaltningsritning Relationshandling Förvaltningsritning Tidpunkter Bygghandling och TILLFÄLLIG förvaltningsritning Relationshandling och Förvaltningsritning Leveransformat Bilagor: Bilaga 1 = Förvhandl VF Väst Bilaga 2 = Definitioner och terminologi Bilaga 3 = Förslag på agenda för CAD-samordningsmöte Bilaga 4 = VF Väst Attributfält ritningsstämpel Bilaga 5 = VF_HANDL_F 2

3 1 Förutsättningar 1.1 Riktlinjer Denna manual berör i huvudsak hur CAD-relaterade dokument skall utformas för att ge beställaren största möjliga nytta och kostnadseffektivitet. Krav och önskemål ställs huvudsakligen utifrån informationsinnehåll och utformning. Informationsinnehållets riktlinjer (Förvaltningsritningar) är framtagna av Västfastigheter för att stödja fastighetsförvaltningens olika skeden. Dessa krav rörande Förvaltningsritningar definieras under punkt 6 Överlämnande av handlingar och filer samt Bilaga 1 Förvhandl VF Väst. CAD-handlingarnas utformning är styrd utifrån gällande branschstandard och krav från beställarens tekniska system för arkivhållning och publicering. All distribution av underlagsinformation (exempelvis befintliga relationshandlingar, både ritningar och övriga dokument) skall administreras av beställarens dokumenthanterare. Vid uppdragsavslut skall alla färdigställda handlingarna alltid levereras till Västfastigheters dokumenthanterare. Varje projekt ansvarar för att hantera information ur ett helhetsperspektiv som anses vara bäst för beställaren. Förutsättningen är att information vid färdigställande av uppdragsskede skall följa de kravspecifikationer och manualer som VF tillhandahållit. Leverans av information som avviker från CADmanualens krav får endast ske efter dokumenterad överenskommelse med Västfastigheters CAD-personal. 1.2 CAD- och dokumenthanterare beställaren CAD- och dokumentansvarig för Västfastigheter Distrikt Väst är följande: Andreas Windahl Nyttjanderätt Västfastigheter skall ha fullständig nyttjanderätt till samtliga digitala handlingar. Med detta åsyftas att alla digitala handlingar som framställs i projekt beställda av Västfastigheter. De digitala handlingarna i projektet utgör underlag till de handlingar som i juridisk mening utgör original och dessa tillhör Västfastigheter. Västfastigheter skall även ha nyttjanderätt till de digitala handlingar som resulteras vid revidering av befintliga dokument även om dessa tidigare tillhört projektör/konsult. 3

4 2 CAD-samordning Alla projektet skall samordna sina projekteringsarbeten för att kvalitetssäkra framtagande och hantering av digitala handlingar. Till varje projekt skall en CAD-samordnare med övergripande samordningsansvar utses, därtill skall utses en CAD-ansvarig för respektive disciplin som deltar i projektet. Att dessa roller tillsätts med namngivna personer är av avgörande vikt för att projektets CAD-dokumentation skall kunna levereras till beställaren, Västfastigheter, på ett tillfredsställande sätt. Skillnaderna i dessa roller beskrivs nedan. 2.1 CAD-samordnare Projektledaren utser i samråd med projektgruppen en CAD-samordnare. Denne CAD-samordnare skall leda och samordna projektgruppens CAD-arbete samt säkerställa att den teknisk dokumentation som framställs i projektet överlämnas till beställaren oavsett dokumenttyp. CAD-samordnaren skall: Vara meriterad med goda referenser från liknande uppdrag. Kalla till CAD-samordningsmöten och upprätta protokoll från dessa möten. Löpande efterleva att CAD-anvisningarna följs av respektive projektörs CAD-ansvariga. Samordna projektets alla CAD-frågor och vid behov föra dessa vidare till beställarens (Västfastigheters) CAD-personal. Ansvara för att förutsättningar ges för en effektiv samgranskning mellan alla inblandade projektörsdicipliner. Genom att modellorienterad projektering används kan samgranskningen göras med hjälp av resp. projektörs modellfiler. Ansvara för att de handlingar som levereras till Västfastigheter, oavsett dokumenttyp, samordnas och levereras till beställaren enligt anvisningar vid projektets avslutning. Ansvara för att de handlingar som levereras till Västfastigheter är upprättade enligt anvisningar och att länkningar av externa referenser i underlaget är uppsatta på ett sådant sätt att beställaren utan problem kan använda samtliga handlingar på det sätt de är ämnade. 2.2 CAD-ansvarig Varje diciplin utser en i projektet CAD-ansvarig som skall: Vara kontaktperson gentemot CAD-samordnaren. Deltaga vid CAD-samordningsmöten. Ansvara för att CAD-anvisningarna efterföljs i den egna projektörsdisciplinen. Ansvara för samordning av diciplinens alla CAD-frågor och vid behov föra dessa vidare till projektets CAD-samordnare. Efterleva att den egna projektörsdiciplinens information är inlagt i rätt filer och lager. Projektörer tillåts frysa lager från andra projektörer som inte skall framgå i egen skapad fil. Ansvara för att erforderlig backup utförs på projektets CAD-filer i den egna datamiljön samt att ett fungerande och aktuellt virusskydd finns i den egna datamiljön. Ansvara för att skapade filer är praktiskt hanterbara (exempel på ritningar i pdf-format som varit närmare 10 Mb vilket är oacceptabelt stort). 4

5 3 Projektering 3.1 Metoder och arbetssätt Vid projektering med CAD som hjälpmedel talas om olika metoder/principer för CAD-modellernas utformning. Dessa förklaras i och De förutsättningar som gäller för hanteringen redovisas i Projektanvändning Modellorienterad CAD Innebär att man avbildar den aktuella byggnadens plan som en CAD-modell i en modellfil. Eventuell delning av modellen med utgångspunkt från byggnadsspecifika avgränsningar i samma fastighet får endast göras efter dokumenterad överenskommelse med beställarens dokumenthanterare. All projektörsspecifik information som berör aktuellt våningsplan, som för A, exempelvis stomme, väggsystem, golvmönster, mått, littera mm ritas i en eller flera filer. Modeller presenteras sedan i olika ritningar i olika utsnitt, skala och vyer allt efter behov. I CAD-sammanhang kan man skilja mellan tre typer av modeller: plana modeller (2-dimensionella), vilka kan avbilda planer, fasader eller sektioner. volymmodeller (3-dimensionella), vilka kan utgöras av trådar, ytor eller solider. produktmodeller, som är objektorienterade modeller där de ingående objektens information och struktur normalt lagras i en databas istället för i den grafiskt orienterade CAD-filen Objektteknologi Genom att framställa CAD-modellen med objektteknologi kan man förse modellen och dess beståndsdelar med ytterligare information och funktionalitet som genererar mervärden för både framtida förvaltning och framtida omprojektering. Dessa mervärden kan utgöra underlag för areamätning, framtida ombyggnadsplaner, planering av skötsel, detaljinformation för byggnadsdel, städning m.m. Eventuella avsteg från användandet av objektteknologi beslutas i samråd med beställares CAD-ansvariga, CADsamordnare och projekteringsgrupp Projektanvändning Västfastigheter strävar efter att överföra fastighetsbeståndets ritningsunderlaget (Arkitekt) till objektorienterade CAD-modeller med förvaltningsinformation. Av den anledningen ställer beställaren följande krav avseende A-modeller: Vid nyprojektering där objektteknologi anmodas skall objekten vara fullt kompatibla med Autodesks AutoCAD Architecture Vid omprojektering av modeller med befintlig objektteknologi (vanligtvis Autodesks ADT 2006) får befintlig intelligens inte berövas. Förändringar och tillägg som genomförts skall vara av likvärdig med, eller högre än, befintlig objektnivå (exempelvis ADT 2006) Dessa krav ställs utifrån beställarens ritnings-/dokumenthanteringssystem vilka kan hantera areor från objektteknologi där areahantering enligt FI2 stöds. För närvarande kan areor skapade i Autodesks AutoCAD Architecture 2008 och senare utnyttjas. För öviga kategorier (K, E, V etc) ställer beställaren inga övergripande objekt- eller applikationskrav. Generellt krav är att handlingar skall vara redovisade och levererade *.dwg-format anpassat enligt de i manualen ställda grundkraven. När objektteknologi inte används skall byggnaderna vara modellorienterat projekterade. Endast i undantagsfall kan äldre projekteringsmetoder (exempelvis ritningsorienterad projektering) användas men då skall beställaren godkänna ev. avsteg från den modellorienterade metoden. 3.2 Redovisningsregler för levererat projekteringsmaterial Bygghandlingar skall generellt utföras enligt Bygghandlingar 90. Bygghandlingar 90 del 8 behandlar redovisningsteknik och metoder vid projektering när datorstöd används. Bygghandlingar 90 och särskilt del 8 med dess revideringar skall följas i de fall inget annat anges. 5

6 3.2.1 Versionshantering Vid nyprojektering skall CAD-filer levereras i lägst *.dwg-format version Aktuella CAD-versioner och applikationer skall anges i CAD-samordningsmötets anteckningar. Eventuella uppgraderingar och byten av programvaror eller införande av nyare formatversioner under projektets gång måste godkännas av beställarens CAD-ansvariga, projektets CAD-samordnare och CADansvariga. Detta för att undvika kommunikationsproblem inom och mellan involverade arbetsgrupper Programvaruhantering Samtliga programvaror som används vid all framställning och hantering av dokument knutna till Västfastigheter skall vara licensierade på ett korrekt sätt. När arkitektens modeller projekteras med objektteknologi skall detta ske enligt punkt För texdokument och tabeller gäller Microsofts Word eller Excel Modellhantering Allt CAD-projekterat material skall ha ett modellorienterat projektupplägg så att det i princip finns en modell per byggnad, våningsplan och disciplin. Enskilda system eller delar av system ex. all tappvattensystem kan vid behov läggas i en separat modellfil för att underlätta hanteringen. Det kan även finnas tillfällen då modell/våningsplan måste frångås vid ex. en stor byggnadskropp. Projektets upplägg för hur modellfiler hanteras skall beslutas vid CAD-samordningsmöte efter samråd inom projektgruppen och VF:s CAD-personal. Detta beslut skall dokumenteras av projektets CAD-samordnare. Modellen skapas alltid i skala 1:1. Modellfilen skall inte innehålla någon tilläggsinformation såsom slipstexter, orienteringsfigurer etc. Befintliga modeller som skall användas i projekt får inte förändras i sin struktur, ej heller berövas på intelligens eller information annat än om detta godkänts eller efterfrågats av beställaren. Modellunderlag som levererats till projekt från VF får inte döpas om annat än då detta har godkänts av personal från VF. Vid ombyggnad måste alltid kontroll göras av de digitala modellernas måttriktighet. Ritningstämpel VFGBG_RP1_P001.dwg skall även användas i modellen då specifik modellinformation i attributform är nödvändig för VFs dokumenthanteringssystem (se punkt 4.2.4). För att kunna härleda modellfilens upphovsmakare, förändringar och ursprung har vi skapat ett block som läggs i anslutning till ritningsstämpeln som skall används i modellen. Vid revidering av befintliga modeller skall ytterligare rader med historik läggas till befintlig/-a. Stämpeln heter VFGBG_RP1_Pinfo.dwg. Placering och storlek på modellstämpel och historikstämpel får avgöras från byggnad till byggnad beroende på projekteringens specifika förutsättningar Presentation All ritningspresentation för plan-, fasad- och sektionsmodeller skall ske via ritningsdefinitionsfiler. Avsteg från denna hanteringsgång kan vid behov göras för ritningarna som inte bär någon x-ref (ex. detaljritningar, dörruppställningar, flödesscheman mm). För dessa ritningar kan ritobjekt skapas i modelspace och presenteras på layoutflik. Detta gör att samtliga ritningar i projektet kan behandlas på samma sätt vid t ex plottning, dvs. plottas i skala 1:1. En ritningsdefinitionsfil kan innehålla en eller flera ritningspresentationer (layouter). Ritningspresentation skall alltid ske i layoutläge. Endast en ritning per layoutflik får presenteras. Ritram och namnruta infogas på varje ritning som block för att behålla de attribut dessa besitter. Annan ritningsspecifik information såsom slipstext, orinteringsfigur mm infogas på respektive ritning som block eller bundna externa referenser. Ritningsdefinitionsfilen skall där det är tillämpligt döpas på samma sätt som ritningen. Layotflikens namn skall vara den samma som ritningens namn (enligt kap 4 i denna handling). Oavsett hur många layoutflikar 6

7 som används skall fliken namnges på samma sätt som layoutens ritning. Endast använda och aktuella layoutflikar skall finnas i ritningsdefinitionsfilen. Ritningsdefinitionsfilers/layouters utbredning skall bestämmas vid CAD-samordningsmöte och CADsamordnaren ansvarar för att ta fram ritningsdefinitioner för 1:50 och 1:100. Omfattning för dessa indelningar skall användas av samtliga ingående discipliner. Grundformatet för ritningar inom VF Väst är A1 vilket är förutsättningen för halvskaleritningar i A3-format. Uppgifter om utskriftsskala skall framgå i ritningsblankettens namnruta. Vid skapande av ritningsfiler i ex. pdf- eller cals-format måste de skapas i sin tänkta orientering, vanligtvis liggande för format A1. Endast undantagsvis får ritningsformatet A1 frångås och detta efter godkännande från beställarens CADansvariga. Ritningsstämpel VFGBG_RP1_P001.dwg skall infogas som attributblock och ritningens innehåll skall redovisas som attributinformation enligt bilaga 4 (VF Väst Attributfält ritningsstämpel.pdf). Projektspecifik information får komplettera projekthandlingar och får då appliceras på det sätt projektet anser lämpligt (fria textfält, externa referenser från kompl-filer etc ). Aktuell attributstämpeln levereras av VFs dokumenthanterare. Ritningsdefinitionsfiler/layoutflikar skall levereras till VF enligt Bilaga 1 (Förvhandl VF Väst.pdf) Insättningspunkt och X-ref Insättningspunkten för alla modeller skall alltid vara 0,0,0 (origo). I modellfilen markeras origo med en korsförsedd cirkel enligt bild nedan. Huskroppens placering i förhållande till origo och eventuell vridning i förhållande till koordinatsystemet beslutas i samråd inom projektgruppen, därtill beslutas det i projektgruppen huruvida insättningspunkten skall vara knuten i ett globalt koordinatsystem. Byggnaden bör ritas i den första positiva kvadranten och med minst en sida parallellt med koordinatsystemets x-axel. Origo (0,0,0) Projektets koordinatsystem För att undvika problem med rundgång av information mellan olika aktörer och så kallade nestade referenser i projektet, skall alltid referenstypen "Overlay" användas vid insättning av externa referenser. Samtliga externa referenser skall sättas in på ett lager "0XREF" samt att sökvägarna skall vara relativa. Lager "0XREF" är ett egendefinierat lager med färgen Vit och linjetypen Continuous Exempel på relativ sökväg: Följande insatta x-ref C:\Projektnamn\A\Modell\01-A40-P-01.dwg Ger relativ sökväg..\..\a\modell\01-a40-p-01.dwg Samtliga externa referenser skall ha insättningspunkt 0,0,0 Det är således lika viktigt att samtliga externa referenser är levererade som att dess sökvägar skall vara relativa och fungera problemfritt i handlingarnas levererade mappstruktur Block Inga block får sättas in på lager 0. Alla blockets ingående objekt bör ha sina egenskaper satta på sådant sätt att blockets lager och linjetyper inte visas felaktigt vid insättning. Block i flera nivåer, så kallade nestade block, får inte förekomma. Vid namngivning av block används applikationens standard. Egna block bör anges med projektörsbeteckning som inledande tecken. Namn skall vara så korta att inga problem uppstår 7

8 vid referenser och dylikt. CAD-filer får ej innehålla oanvända definitioner såsom oanvända block, lager, textstilar etc. Kommandot PURGE ska användas för att rensa CAD-filer innan överlämning Annat Alla objekt och entiteter bör som generell praxis ritas med färg och linjetyp satta till "BYLAYER" dvs. styrt av det aktuella lagrets egenskaper. Med andra ord bör inte exempelvis polylinjer ges en segmentbredd annan än 0. Linjers tjocklek skall, om de inte redovisar ett fysikskt objekt med motsvarande bredd, alltid styras med hjälp av penninställningar eller lagerstyrd linjetjocklek. Rita alltid på rätt lager! Med detta menas att lagret endast skall innehålla sådan information som det är definierat för Lagerindelning Lagerstruktur enligt Bygghandlingar 90 del 8 med tillhörande hänvisning till SB-Rekomendationer 11 CAD-lager (BSAB96) skall användas. Vid leverans skall alltid lager "0" vara aktivt och alla lager som behövs för att visa ritningens riktiga utseende skall vara tända. Om någon part ser anledning att lägga till ett nytt lager som inte finns med i föreskriven lagerstruktur skall detta dokumenteras enligt nedan. Exempel på dokumentation av egendefinierade lager Lagernamn Beskrivning Färgnummer Linjetyp Filnamn Help Hjälplinjer 1 (röd) Continious 5028A REV-A Revidering A 2 (gul) Continuous 5028A REV-A Revidering A 2 (gul) Continious 5028A Styrning av lagerinställning i ritningsdefinitionsfilerna görs med AutoCAD-variabeln VISRETAIN ställd till läge på (1) - Vid leverans av CAD-handlingar skall en lagerlista över använda lager bifogas - Texter och därtill hörande textlinjer samt övriga linjer placeras alltid på skilda lager. - Rumsnamn och rumsnummer skall alltid vara tänt Texthöjder Man bör inte använda dubbla texter för text som skall presenteras i flera olika skalor som exempelvis rumslittera. För att undvika detta väljs istället en texthöjd som kan läsas i flera skalor. De rekommenderade texthöjder för normal text på utskrivna bygghandlingar är 2,5 och 3,5 mm. Det viktiga är att ta hänsyn till vilken eller vilka olika skalor ritningen kan komma att presenteras i och därifrån välja texthöjd. Exempelvis får en text satt till 3,5 mm höjd i skala 1:50 en höjd på 1,75 mm i skala 1:100. Vid platsbrist kan istället 2,5 mm texthöjd användas för information bunden till utskrift i skala 1:50 användas. Val av texthöjd skall sättas i samråd med projektledare och/eller VFs CAD-personal Textfonter och linjetyper Tillåtna textfonter är AutoCADs standardfonter för Windows samt Windows standardfonter s.k. "True Type"-fonter. Logotyper bör vektoriseras eller infogas som bild. Linjetyper som används skall vara programvarans egna standardlinjetyper. Inga egna textfonter eller linjetyper får användas. Hantering och utformning av polylinjer se Annat. 8

9 Färger vid plottning För att förenkla vid utplottning och få ett enhetligt utseende på utplottade ritningar bör följande kopplingar mellan färg och linjebredd användas. Följande tabeller gäller: Vid plottning i helskala, format A1 Färg i AutoCAD (AutoCADs standardfärger 1-9) större Redovisningsskala 1:100 och Röd (1) Gul (2) Grön (3) Cyan (4) Blå (5) Magenta (6) Vit (7) Grå (8) Ljusgrå (9) Tabell linjebredder Redovisningsskala 1:200 och mindre Vid plottning i halvskala kan nedanstående tabell användas. Vid plottning i halvskala, format A3 Färg i AutoCAD Redovisningsskala 1:100 och (AutoCADs standardfärger 1-9) större Röd (1) Gul (2) Grön (3) Cyan (4) Blå (5) Magenta (6) Vit (7) Grå (8) Ljusgrå (9) Tabell linjebredder Redovisningsskala 1:200 och mindre Om andra kombinationer med färger och linjetjocklekar behövs, skall dessa väljas med en pennumrering högre än 9 och detta skall dokumenteras. För teknisk samordning av olika teknikområden och byggdelar kan färger enligt Bygghandling 90 del 8, 3.52, användas 9

10 4 Ritningsnummer och filnamn Vid namngivning av ritningar och filer är grunden Svensk Standard SS (utgåva 2) då denna berör struktur avseende ritnings- och filbenämning. Denna standard ger flexibilitet att utefter projektspecifika krav utforma ritningsnumreringen. Ritningsnumreringen är avsedd att användas både som information i ritningsstämpeln samt för namngivning av filer och layoutflikar vid datorstödd projektering. Olika format av samma dokument avviker i sin benämning endast genom filtypen (*.cal, *.dwg etc.). För all namngivning av filer gäller följande: Tillåtna tecken är A-Z, 0-9, bindestreck ( - ) och understrykningsstreck ( _ ). Samtliga CAD-filer och layoutflikar med ritningsinformation skall namnges. 4.1 Namngivning Ritningsbenämning samt fil/layoutfliksbenämning Syntax: 01-V dwg Pos. 1 (01) Pos. 2 (V) Pos. 3 (57) Pos. 4 (1) Aktuell byggnads nummer/beteckning. Ansvarig part: Projektörsbeteckning i enlighet med SS Utgåva 2, tabell A.1. Klassifikation: Ritningens innehåll. BSAB 96 och SS Utgåva 2, tabell A.3. Klassifikation: Redovisningssätt i enlighet med SS Utgåva 2, tabell A.4. Pos. 5 (0101) Nummer: Systematisk lägeskod eller löpnummer. Principen kan vara att för planritningar ges lägeskodning med hus, våning och husdel och för ritningar kan numreras med löpnummer inom var grupp för klassificering. Exempel: 01-A = Sammanställningsritning, situationsplan. 01-A = Sammanställningsritning, hus 1, planritning, våning 1, översikt (systematisk lägeskod) Modellfiler Syntax: 01-A40-P-01.dwg Pos. 1 (01) Pos. 2 (A) Pos. 3 (40) Pos. 4 (P) Pos. 5 (01) Aktuell byggnads nummer/beteckning. Ansvarig part: Projektörsbeteckning i enlighet med SS Utgåva 2, tabell A.1. Klassifikation: Ritningens innehåll. BSAB 96 och SS Utgåva 2, tabell A.3. Klassifikation: Redovisningssätt där P = modell. Planbeteckning. Exempel: 01-A40-P-01 = Modellfil, hus 1, våning Ritningsförteckning Leverans av ritningar skall innefatta en ritningsförteckning enligt mall Bilaga 5. 10

11 5 Mappstruktur Mappstrukturen för digitala ritningsdokument skall vid leverans vara lika hos samtliga aktörer inom ett projekt och det är av stor vikt att alla aktörer noga följer detta. Orsaken till detta är för att styra förutsättningarna för sökvägar mellan projektörsgrenarna och att det följer VFs befintliga systemstruktur. Det kan även finnas positiva effekter under projektets gång såsom att underlätta utbyte och samordning av projektinformation mellan inblandade. I de fall projekten inte samordnas genom en projektdatabas eller liknande så skall ändå strukturen vara enligt det exempel som redovisas nedan. Figuren intill visar principen för den mappstruktur som skall gälla. Mappen Block A är respektive byggnads specifika mapp med undermapparna A, E och K som anger de projektörsspecifika mapparna. Projektörsbeteckningar enligt Bygghandling 90 del 8, skall användas. För projektgemensamma filer och dokument användes katalog P med underliggande kataloger. I katalogen Dokument sparas ritningsförteckningar, beskrivningar och andra övriga dokument. I katalogen Kompl sparas symboler, detaljer och liknande som är gemensamma för projektören, således hamnar projektgemensamma detaljer i denna mapp under P. I katalogen Modell sparas modellfiler. I katalogen Ritdef sparas ritiningsdefinitionsfiler om detta används. I katalogen Ritning sparas plottfiler och rasterfiler. 11

12 6 Överlämnande av handlingar och filer 6.1 Innehåll Bygghandling Bygghandlingsritningar skall levereras till Västfastigheter vid projektets färdigställande och bör då följa CAD-manualen. De skall levereras sammanställd i en fungerande mappstruktur enligt punkt 5 och skall levereras på ett anpassat digitalt lagringsmedium TILLFÄLLIG Förvaltningsritning Tillfällig förvaltningsritning är förvaltningsritningar utifrån bygghandlingarnas CAD-modeller. De skall vara utförda i enlighet med Bilaga 1 (Förvhandl VF Väst) Relationshandling Med relationshandling avses handling som visar det verkliga utförandet av ett byggnadsverk i enlighet med ITBoF 2002 och Bygghandlingar 90 del 1 Reviderad utgåva. Således är det byggnadsverkets faktiska utformning som skall redovisas och det åligger respektive CAD-projektör att dessa handlingar är korrekta. Samtliga kategoriers filer skall levereras sammanställda i en fungerande mappstruktur enligt punkt 5 och skall levereras på ett anpassat digitalt lagringsmedium. Med Relationshandling avser vi projektets bygghandlingar vars information uppdaterats till relationshandlingsstaus. Ur juridisk mening anser vi att de statiska ritningar som levereras (format *.cal) är Relationsritningar. Dock skall levande filer (*.dwg) också levereras för att kunna nyttjas i VFs framtida förvaltning Förvaltningsritning För att säkerställa VFs drift-/service-/förvaltningsfunktioner skall även förvaltningsritningar levereras i enlighet med Bilaga 1 (Förvhandl VF Väst) Dessa ritningar skall tas baseras på Relationsuppdaterade CAD-modeller. 6.2 Tidpunkter TILLFÄLLIG Förvaltningsritning utifrån Bygghandling Dessa handlingar skall levereras till Västfastigheter under avlutande delen av byggtiden, dock innan byggnadens färdigställande. Tidpunkt för dessa handlingars överlämnande bestäms i respektive projekt i samråd med VFs chefer för Drift- och Serviceavdelningar Relationshandling och Förvaltningsritning CAD-samordnaren skall redovisa och överlämna Relationshandlingar och Förvaltningsritningar till projektledaren som ansvarar för att detta sker på föreskrivet sätt innan projektet avslutas. Leverans skall ske enligt de i denna CAD-manual ställda krav. Beställaren kommer att utföra kompletterande granskning av digitala relationshandlingar när komplett leverans av relations-/förvaltningshandlingar kommit VFs CAD-personal tillhanda. 6.3 Leveransformat CAD-filer: Alla CAD-relaterade filer skall levereras framställda i *.dwg-format lägst version Övriga krav på levererade filer och dess strukturering framgår av denna handling. Rasterfiler: CAD-ritningar (relations- och förvaltningsritningar) skall även levereras som rasterfiler i format CALS Type I med CCITT G4 komprimering och en upplösning på minst 300 dpi. Dokumentfiler: Dokumentfiler såsom ritningsförteckningar, beskrivningar o.d. skall levereras i lägst format Microsoft Office Dokumentfilerna skall även levereras i låsta versioner i.pdf-format. Aktörer med andra program utför och ansvarar för konvertering till ovan nämnda format. Ritningar: Alla ritningar skall levereras utskrivna på papper i det antal omgångar och format som beslutats i samråd med projektledare/beställare. 12

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

CAD-kravspecifikation

CAD-kravspecifikation Titel CAD-kravspecifikation Diarienummer Dokumenttyp Dokumentbeteckning Utgåva Ersätter Gallras Bilagenummer Antal bilagor Antal sidor Rutin VF-0010 1 X 22 Författare Granskare Dokumentägare Fastställt

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling Cad, dokument, metadata, dokumenthantering, anvisning

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling Cad, dokument, metadata, dokumenthantering, anvisning TEKNISK ANVISNING LKT 1500.170.001 1 17 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument LKT 1500.170.003 CAD Basindustri, Gemensamma krav Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2 LSU2014-0028 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte...3 1.2 Mål...3 1.3 Systemkrav...3 1.4 LSU Fastighetsdokumentation startsida...3 1.5 Installationspaket

Läs mer

Riktlinjer för projektavdelningens CAD

Riktlinjer för projektavdelningens CAD Stadsbyggnadsnämnden Rev. Datum Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-02-22 Projektavdelningen Erik Pahlbäck, 016-710 28 52 1 (6) Riktlinjer för projektavdelningens CAD 2 (6) 1. Ritningsnamn Dwg-filens namn

Läs mer

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB.

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB. IT-PLAN Upprättad av Upprättad datum IKEA Fastigheter 13-06-14 gnm. Uulas Arkitekter AB Version Utskriftsdatum 6.0 13-10-04 Status Förfrågningsunderlag IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

CAD-manual och anvisningar för Drift- och Skötselinstruktioner

CAD-manual och anvisningar för Drift- och Skötselinstruktioner Bilaga till administrativa föreskrifter CAD-manual och anvisningar för Drift- och åt Trollhättans Tomt AB Teknikpark Innovatum, Nohabområdet Trollhättan Syfte Trollhättans Tomt AB har ett arkiveringssystem

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING Rutiner för samordnad dokumenthantering ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD CAD-manual Version 1.1 2012-05-07 Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD Framställd av Martin Schoultz SWECO Management AB på uppdrag av Falköpings Kommun 1 1 Inledning

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Exempel ur verkligheten - Gula linjen, tunnelbana i Stockholm Tekniskt Råd, BIM Alliance, Malin Knoop Gula linjen 3,8 km tunnel Från Farsta Strand och

Läs mer