CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation"

Transkript

1 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget Sörmland, nedan kallad Beställaren och får inte användas utanför ovan nämnda bolag. Senast reviderad Ett samarbete mellan:

2 2 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 2 (18) Innehållsförteckning 1 Inledning Ingående delar i kravspecifikationen Ägare till kravspecifikationen Syfte med kravspecifikationen Förtjänster med kravspecifikationen Framtidsvision Tillämplighet och generella krav Tillämplighet Nivå på kraven som ställs Krav på arkivhållning Avtal om leverans av handlingar med nyttjanderätt CAD-samordning CAD-samordnare CAD-ansvarige hos projektörerna CAD-ansvarig hos Beställaren CAD-samordningsmöte nr Gemensamma CAD-krav Allmänt Kommunikation i uppdraget Objektorienterad projektering Externt refererade filer Ritningsformat Ritningsram och namnruta Insättningspunkt och plushöjder Typsnitt och linjetyper Utrymmen och areor Beställarens CAD-krav samt leveranskrav Modellfiler och ritningsdefinitionsfiler Fil- och ritningsnumrering Lagerhantering Utskrifter/Plottning Litterering av fastighet, byggnad, plan och rum Mallar Leverans av handlingar Övrigt Företagsspecifika bilagor... 18

3 3 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 3 (18) Inledning 1.1 Ingående delar i kravspecifikationen Kravspecifikationen består av detta dokument med tillhörande bilagor. Nedan finns en översikt över innehållet: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ägare till kravspecifikationen samt en beskrivning av bakgrunden till Dokumentet, Syfte Tillämplighet och generella krav CAD-samordning CAD-krav som är gemensamma för ägarna till kravspecifikationen CAD- och leveranskrav som är specifika för den enskilda beställaren Lista över bilagor som är specifika för den enskilda beställaren Begreppsförklaringar beskrivs i bilaga. 1.2 Ägare till kravspecifikationen Följande beställare står bakom kravspecifikationen: AP Fastigheter Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter Landstinget Halland Landstingsfastigheter Landstinget i Värmland Landstinget Sörmland LFB Blekinge Malmö stad Stadsfastigheter Micasa Fastigheter i Stockholm AB RegionFastigheter Region Skåne Specialfastigheter Sverige AB AB Stora Tunabyggen Västfastigheter Västra Götalandsregionen 1.3 Syfte med kravspecifikationen Kravspecifikationens syfte är att göra informationen som skapas under CAD-projekteringen användbar från tidiga idéer till byggande och förvaltning. Genom att använda system framtagna för FI2 möjliggörs ett obrutet och mer kostnadseffektivt informationsflöde. Därmed höjs kvaliteten i förvaltningsarbetet Krav från myndigheter och fastighetsägare För att möta ökade krav från myndigheter och fastighetsägare krävs ett enhetligt och standardiserat sätt att skapa och lagra information FI2 FI2 är språket som gör att olika system inom fastighetssektorn kan samverka. För att hantera grafik samverkar FI2 med den internationella standarden IFC.

4 4 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 4 (18) 1.4 Förtjänster med kravspecifikationen När kraven i kravspecifikationen följs ger det kostnads- och arbetsbesparing för projektör och Beställare. Exempel på förtjänster vid olika skeden: Projektering och produktion enhetligt filformat underlättar kommunikationen och eliminerar behovet av konverteringar konsekvent namngivning av filer och layouter samt standardiserat innehåll i namnrutor underlättar hantering av information genom att använda objektmodeller kan kollisionskontroller och mängdning (innehållskontroller) genomföras i ett tidigt skede projektörernas arbete underlättas av mallar tillhandahållna av Beställaren Leverans enhetliga handlingar 1 förenklar hantering och kontroll samt ger möjlighet till automatisk registrering i dokumenthanteringssystem överföra information från objektmodellen till administrativa system Förvaltning enhetligt filformat underlättar hantering och eliminerar behovet av konverteringar samt gör den skapade förvaltningsinformationen återanvändbar föreskrivna objektformat gör det möjligt att få ut information från objekten i modellen konsekvent namngivning av filer och layouter samt standardiserat innehåll i namnrutor underlättar hantering av information 1 Ordet handlingar i texten syftar på CAD-filer samt övriga ritningsrelaterade digitala handlingar

5 5 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 5 (18) 1.5 Framtidsvision Visionen är det obrutna informationsflödet. Arbete med fastighetsinformation, oavsett om den skapas, används, utbyts med andra eller återanvänds, ingår i en kontinuerlig process. Projekterings- och entreprenadupphandling är även en informationsupphandling för förvaltning. Genom CAD-kravspecifikationen tar vi de första stegen i riktning mot en byggnadsinformationsmodell (BIM) för projektering, byggande och förvaltning. Informationen ska vara i enlighet med FI2. Detta innebär att det kommer att ställas krav på användning av ett standardiserat format så som IFC, istället för att Beställaren rekommenderar verktyg och arbetssätt. CAD-användare kan då välja ett kompatibelt system och ändå kommunicera CAD-filer med objektinformation. All förvaltningsinformation ska kunna överföras utan konverteringar och därmed direkt kunna användas i förvaltningen.

6 6 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 6 (18) 2 Tillämplighet och generella krav 2.1 Tillämplighet Kravspecifikationen är ett regelverk som ska följas under hela uppdraget. Den ingår som en bilaga till kontraktshandlingen. Det bör påpekas att kravspecifikationen inte är en CAD-projekteringsmanual, utan förutsätter god kännedom om CAD-projektering. Avsteg från kravspecifikationen ska skriftligen godkännas av Beställarens CAD-ansvarige. 2.2 Nivå på kraven som ställs Kravet på objektmodellen är att objekten skall levereras i ett gemensamt format som medger en samordnad modell över alla discipliner samt att överföringen utförs enligt FI2. Med nämnda krav kan vi påbörja uppbyggnaden av en komplett byggnadsinformations-modell. Innehållskravet enligt FI2 och objektinformation i respektive uppdrag framgår av bilaga som beskriver Objektmodeller. 2.3 Krav på arkivhållning Enligt ABK Avtal om leverans av handlingar med nyttjanderätt Med ändring av ABK96 7 har Beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, allt demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som framtagits i uppdraget. Vidare har Beställaren full nyttjanderätt för andra uppdrag beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd ska äganderätten tillämpas såväl på utskrivna kopior som på skapade filer. Beställaren har ingen skyldighet att för framtida uppdrag anlita den som skapat i uppdraget använda handlingar som har sin följd av eller härstammar från uppdraget. Vid förändring av uppdragsresultatets handlingar bör alltid den ursprungliga konsulten namnges.

7 7 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 7 (18) 3 CAD-samordning Alla deltagare ska samordna sitt projekteringsarbete. Syftet är att effektivisera och säkerställa att uppdragets handlingar tas fram i enlighet med denna kravspecifikation. Hos Beställaren finns en CAD-ansvarig och i samråd med Beställaren ska en CADsamordnare för uppdraget utses, samt en CAD-ansvarig för varje disciplin. CADsamordnaren ansvarar för hela uppdragets handlingar. 3.1 CAD-samordnare CAD-samordnare ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CAD-samordning i uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Beställarens krav enligt kravspecifikationen. Alla frågor som rör CAD och kravspecifikationen ska tas upp med CAD-samordnaren, som i sin tur för en dialog med Beställarens CAD-ansvarige. CAD-samordnaren ska leda och samordna CAD-projekteringen med hänsyn till uppdragsspecifika behov i enlighet med kravspecifikationen I uppdraget ska CAD-samordnaren vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen kontrollera handlingar manuellt och med leveranskontrollanten enligt kravspecifikationen i samråd med Beställaren kontrollera förekomsten av befintliga handlingar tillsammans med Beställaren utreda förutsättningarna för att uppdatera befintliga handlingar till nuvarande krav distribuera Beställarens mallar och övriga underlag till CAD-ansvariga ansvara för att det upprättas erforderliga layouter. Hänsyn till befintlig ritningsindelning ska tas kalla till och hålla i CAD-samordningsmöten samt upprätta och distribuera protokoll från dessa i samråd med Beställarens CAD-ansvarige dokumentera avsteg från kravspecifikationen Vid slutleverans ska CAD-samordnaren sammanställa resultat av kvalitetskontroller med dokumenterade avvikelser från samtliga CAD-ansvariga leverera protokoll från CAD-samordningsmöten ansvara för att förteckning över samtliga handlingar levereras ansvara för att samtliga handlingar levereras samt meddela Beställaren

8 8 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 8 (18) 3.2 CAD-ansvarige hos projektörerna CAD-ansvarige ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CAD-samordning i uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Beställarens krav enligt kravspecifikationen. CAD-ansvarige ska vara CAD-samordnarens kontaktperson inom sin disciplin samt delta i CADsamordningsmöten I uppdraget ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin ansvara för att vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen handlingar upprättas enligt kravspecifikationen och att samtliga handlingar inom uppdraget stämmer överens med utlämnade mallar kontrollera handlingar manuellt och med leveranskontrollanten enligt kravspecifikationen nödvändig backup utförs nödvändig kontroll mot datavirus genomförs avtalade leveransintervall följs, se bilaga Leveransplan närvara vid CAD-samordningsmöten Vid slutleverans ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin kvalitetskontrollera samtliga handlingar och se till att kravspecifikationen har följts leverera protokoll från Leveranskontrollanten ansvara för att förteckning över samtliga handlingar levereras ansvara för att handlingarna levereras enligt uppdraget och meddela CAD-samordnaren 3.3 CAD-ansvarig hos Beställaren CAD-ansvarig hos Beställaren ansvarar för den slutgiltiga granskningen och godkänner handlingarna. Granskningar kan utföras genom stickprov under uppdraget. 3.4 CAD-samordningsmöte nr. 1 Vid uppdragsstart kallar CAD-samordnaren till CAD-samordningsmöte. Resterande CADsamordningsmöten hålls i den omfattning de behövs och sammankallas av CAD-samordnaren. Se bilaga Mall för CAD-samordningsmöte.

9 9 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 9 (18) 4 Gemensamma CAD-krav 4.1 Allmänt CAD-filerna ska generellt utföras enligt senaste utgåvorna av Byggstandard 2005, Bygghandlingar 90 inklusive SB11, om inte annat redovisas i denna kravspecifikation Krav på programvaror För att kunna hantera handlingar med förvaltningsinformation enligt kravspecifikationen krävs att de program som används skall kunna genomföras med samordnad objektorienterad CAD-projektering och areor enligt Svensk Standard. I uppdraget ansvarar deltagarna själva för att de (och ev. egen anlitad konsult) har giltiga licenser på alla programvaror som används. Byte av programversion får inte förekomma under pågående uppdrag. Observera att detta även omfattar leverans av relationshandlingar. För specifika system- och programvarukrav, se bilaga som beskriver detta Webbkurs Som ett komplement till kravspecifikation finns en webbkurs som förtydligar och ger vägledning. Adress till webbkursen tillhandahålls av Beställaren. Till webbkursen finns även en examination som innefattar de generella delarna i kravspecifikationen Användning av programvaran Leveranskontrollanten Leveranskontrollanten är ett program som ska användas som ett kontrollverktyg vid CADprojektering och leveranser av CAD-filer. Detta verktyg går igenom CAD-filerna och kontrollerar att utvalda delar av kraven i kravspecifikationen efterföljts. Programmet tillhandahålls kostnadsfritt av Beställaren. 4.2 Kommunikation i uppdraget All kommunikation med objektmodeller ska ske i ett av beställaren specificerat format. Se Bilaga 2: Objektmodeller för detaljer.

10 10 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 10 (18) 4.3 Objektorienterad projektering All CAD-projektering ska ske objektorienterat i en objektmodell. Detaljeringsnivå för objekten ska anpassas enligt bilaga som beskriver Objektmodeller. Genom att skapa CAD-modeller med hjälp av objektteknologi kan olika typer av information knytas till objekten. Objektinformationen kan sedan exporteras från CAD-modellen och importeras in i Beställarens förvaltningssystem. Export och import sker i enlighet med det XML-format som definierats inom FI Externt refererade filer Externa referenser ska definieras med relativ sökväg i overlay-läge. Det får inte förekomma externa referenser i layouterna. 4.5 Ritningsformat Ritningsformatet som godkänns inom uppdraget är A Ritningsram och namnruta Ritningsram och namnruta medföljer i mall från Beställaren. Namnruta och ritningsram ska infogas på respektive layoutflik. Namnrutan ska sättas in som ett block på ritningen. I bilaga som beskriver namnruta specificeras vilken information som ska fyllas i och hur den ska formateras. Namnrutan får inte förändras då dess metadata extraheras och används i Beställarens dokumenthanteringssystem. Se även bilaga som beskriver orienteringsfigur/situationsplan, norrpil, förenklad sektionsfigur. 4.7 Insättningspunkt och plushöjder Insättningspunkten och plushöjder tillhandahålls av Beställaren. Insättningspunkten får inte ändras under uppdraget. Det höjdsystem och koordinatsystem som används ska redovisas på ritningen. 4.8 Typsnitt och linjetyper Typsnitt, linjetyper och andra definitioner ska vara de som ingår i Beställarens mallar. Inga egna typsnitt eller linjetyper får användas.

11 11 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 11 (18) 4.9 Utrymmen och areor Riktlinjer för areamätning Areamätning i objektmodellen ska ske enligt SS med verktyg som finns i CADprogrammet. Objektmodellen ska hålla sådan kvalitet att areamätning kan utföras. Utrymmesinformationen ska kunna exporteras i XML-format enligt FI2. Global lägesinformation ska anges i objektmodellen. Areor som ska redovisas är BTA, BRA och NTA. BRA uppdelas i LOA och ÖVA eller i BOA och BIA Regler för radering av objekt med hänsyn till areamätningar Utrymmesobjekt i modellen ska i första hand ändras (inte raderas och ritas på nytt) då varje utrymme får ett unikt ID (s.k. GUID) i objektmodellen. Detta ID används sedan i Beställarens fastighetssystem för att identifiera utrymmet i fastighetsdatabasen.

12 12 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 12 (18) 5 Beställarens CAD-krav samt leveranskrav 5.1 Modellfiler och ritningsdefinitionsfiler En modellfil består av en disciplin per plan och byggnad, med en ritning per ritningsdefinitionsfil. 5.2 Fil- och ritningsnumrering Namngivning av filer Filnamn Modellfiler Filnamnet består av sju eller åtta poster (tecken). Post 1 Post 2 Post 3-5 Post 6-7 Post 8 betecknar ansvarig disciplin betecknar distrikt (tillhandahålls av beställaren) betecknar byggnadsidentitet (tillhandahålls av beställaren) betecknar planidentitet (tillhandahålls av beställaren) betecknar plandel (0 (noll), betecknar hela planet) Exempel: E_1_01 2_06_0 = E (EL-modell) Filnamn Ritningsdefinitionsfiler Filnamnet består av sju eller åtta poster (tecken). Post 1 Post 2-3 Post 4-5 Post 6-7 Post 8 betecknar disciplin betecknar planidentitet betecknar plandel är BSAB koden för ritningsgruppen är löpnummer för att särskilja filer med samma innehåll. EX: E_01_04_63_0 = E (plan 01, del 4, EL-belysning)

13 13 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 13 (18) Planritningar Ritningsnummer delas in i maximalt 6 fält. Exempel: 1024/03/02/63/0 där: 1 (fält 1) betecknar distrikt (tillhandahålls av beställaren) 024 (fält 2) betecknar byggnadsnummer (tillhandahålls av beställaren) 03 (fält 3) betecknar planidentitet (tillhandahålls av beställaren) 02 (fält 4) betecknar plandel (tillhandahålls av beställaren) 63 (fält 5) är gruppnummer för ritningsgruppen 0 (fält 6) är löpnummer för att särskilja ritningar med samma innehåll. Fält 1 En position, betecknar distriktskod enligt landstingets system 1 Norra 2 Mellersta 3 Södra Fält 2 Tre positioner, betecknar byggnadsnummer enligt landstings system. Fält 1 och 2 tillsammans bildar byggnads id. Fält 3 Två positioner, betecknar plan/våning eller bjälklag över. Ex 01 för plan 1 06 för plan 6 osv. Fält 4 Två positioner, betecknar del 01, del 02, del 03 osv. av byggnaden enligt orienteringsfigur. I de fall planritningen omfattar hela byggnaden skall den betecknas med 00 (noll noll) i detta fält. Fält 5 Två positioner, är gruppnummer/produktkod enligt BSAB-systemet. Ex 33 Hus, stomme 52 Vatten, avlopp 57 Luftbehandling osv. Fält 6 En position, betecknar ritningens innehåll eller syfte enligt kodtabell undergrupp. Avsikten med detta fält är att separera ritningar som enligt BSAB-systemet får samma beteckning i första fältet.

14 14 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 14 (18) Detaljritningar För detaljritningar, sektioner och andra ritningar som gäller för flera våningar eller för flera plandelar används ett fält om fyra positioner (fält 3 och 4). För att dessa ritningars nummer inte skall förväxlas med planerna blir lägsta ritningsnumret 3000, eftersom 0101 till 2999 blir plan 1 del 1 till plan 29 del 99, vilket bör täcka behovet av planritningar. För dessa ritningar reserverar man vissa grupper enligt nedan för sektioner, typ planer osv. så att dessa ritningar hålls ihop gruppvis. Mellan grupperna lämnas tillräckligt många vakanta nummer för tillkommande ritningar. Uppdelning av icke planbundna ritningar Fasader Sektioner Perspektivritningar Delplaner, icke vånings- eller husdelbundna, måttsättning Delplaner, icke vånings- eller husdelbundna, armering Uppställningsritningar och detaljritningar, måttsättning Uppställningsritningar och detaljritningar, armering Stam-, huvud-, nät- och blockscheman Sektioner av installationsritningar Driftkort Delplaner, icke vånings- eller husdelbundna Översiktsritningar, situationsplaner Detaljens anknytning till ritningsgrupp och innehåll, avgörs av koden i femte och sjätte fältet enligt ovan. 5.3 Lagerhantering Lagerstandard skall vara enligt SB Utskrifter/Plottning Utskriftsformat vid plottning av ritningar skall vara pdf eller plt. Vilket format som skall användas beslutas vid cadsamordningsmöte. Utskrift görs i A1-format alternativt A1F. Beställaren levererar mall för ctb-utskrift.

15 15 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 15 (18) 5.5 Litterering av fastighet, byggnad, plan och rum Litterering av Fastighet, Byggnad och Plan erhålles av beställaren Litterering av rum vid nybyggnad Rumsnumret skall vara unikt för våningsplanet i byggnaden. Numreringen skall utföras planvis med början vid huvudentré eller huvudtrapphus, och sedan ske medsols inom planet. För märkning av rum med skyltar och i driftsinstruktioner anges rumsnummer efter överenskommelse med beställaren Litterering av rum vid ombyggnad Vid ombyggnad skall i första hand befintliga rumsnummer enligt skyltning användas. Vid delning av ett befintligt rum, ges de nya rummen det gamla numret följt av A, B osv. Vid hopslagning av flera rum till ett, ges det nya rummet det första gamla numret. Rum som inte berörs av ombyggnaden skall behålla sitt ursprungliga rumsnummer. Vid större ombyggnader där en mer övergripande ändring av rumsnummer behövs, görs detta efter överenskommelse med beställaren. 5.6 Mallar Mallfiler finns att hämta via De mallar som tillhandahålls av beställaren är: Mallfil (.dwt) Plot style table (.ctb)

16 16 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 16 (18) 5.7 Leverans av handlingar Allmänna villkor för leverans av handlingar Handlingar och tillhörande dokumentation skall överlämnas enligt beställning utförda i enlighet med denna kravspecifikation och Beställarens föreskrifter i övrigt. Slutleverans av CAD underlag skall ske i format i enlighet med bilaga Systemkrav. Specifikation av överlämnade handlingar/datafiler (ritnings- och dokumentförteckning) skall lämnas i samband med att det digitala materialet överlämnas till Beställaren. Handlingar skall levereras enligt leveransplan. Leverans anses godkänd och slutförd först när handlingar är levererade och godkända av Beställaren Leverans via Projektdatabas All kommunikation med CAD filer och annan teknisk dokumentation som används av flera deltagare i uppdraget, eller som skall levereras till Beställaren skall ske via den projektplats som anvisats av Beställaren. När CAD samordnaren meddelat Beställarens kontaktperson att handlingar finns på plats tankar Beställarens CAD ansvarige ner handlingarna från Beställarens projektdatabas och meddelar projektdeltagarna inom tre veckor om handlingarna är godkända enligt CAD-kravspecifikationen. Vid avlämnande av ett dokument till projektdatabasen skall alltid komplett metadata för dokumentet registreras Leverans på CD Handlingarna från alla discipliner levereras på en samlad CD skiva. CAD samordnaren sammanställer denna skiva med nedanstående mapp struktur. I de fall där Projektdatabas används accepteras ej leverans på CD.

17 17 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 17 (18) Exempel på katalogstruktur: CD skivan skall vara märkt med: uppdragsnummer/uppdragsnamn, byggnadsnummer, datum, samt medverkande konsulters namn. 5.8 Övrigt -

18 18 CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation. 18 (18) 6 Företagsspecifika bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Systemkrav Objektmodeller Beskrivning av namnruta Beskrivning av orienteringsfigur/situationsplan, norrpil, förenklad sektionsfigur Mall för CAD-samordningsmöte Begreppsförklaringar

19 Bilaga 1 Systemkrav 1 (2) BILAGA 1 Systemkrav Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.1 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

20 Bilaga 1 Systemkrav 2 (2) Areatyper De areatyper som ska genereras i A-modellen är bruttoarea (BTA), bruksarea (BRA) och nettoarea (NTA). Areorna skapas med standardverktyg i ADT. CAD-filer Beställaren har A-modeller i ADT 2006 format. Den förvaltningsmodell som beställaren kommer att använda fr.o.m är i ADT 2007 objektbaserad CAD. De CAD-mallar som beställaren tillhandahåller är anpassade till ADT/ABS Vid projektering av A-ritningar skall leverans av CAD-filer ske i ADT Vid projektering av andra ritningar skall ritningsformatet vara DWG, och leverans av CADfiler bör ske enligt nedan: K-ritningar i ADT El- och VVS-ritningar i ABS övriga ritningar i lägst version AutoCAD 2007 eller Digitala ritningar Digitala ritningar ( digitala papper ) som ska kommuniceras i projektet skall levereras i PDFformat. Vid första CAD-samordningsmötet tas beslut i vilken omfattning DWF-format skall användas i projektet. Dokumentfiler Dokumentfiler såsom protokoll, justeringsprotokoll, instruktioner, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor, och likvärdiga dokument skall överlämnas i format Microsoft Office 2000 eller senare. Manualer och produktinformation skall lämnas i PDF format, lägst Adobe Acrobat 5.0. Rasterfiler (ritningar) Rasterfiler skall levereras i format CALS: CCITT Grupp 4. Bilder/Fotografier Fotografier skall levereras i följande format JPG. Tecknade bilder skall levereras i följande format: GIF

21 Bilaga 2 Objektmodeller 1 (3) BILAGA 2 Objektmodeller Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.1 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

22 Bilaga 2 Objektmodeller 2 (3) Objektmodeller Projektering ska ske med 3D-objekt enligt nedan: 1 Arkitekt A skall rita följande objekt: Följande klassifikationer skall anges Vägg Dörr Fönster Glaspartier Trappor Fast inredning Utrymme 1.1 Utrymmen Riktlinjer för areamätning Utrymmesobjektet i AutoCAD Architecture s skall användas för att generera ytor. Om annat system används skall det vara 100% kompatibelt med detta Areamätning Utrymmesobjekt skall läggas på samtliga utrymmen. Beräkningsmallar finns i mallfilen som beställaren tillhandahåller och skall vara inställd på SIS standard Regler för radering av objekt, med hänsyn till areamätningar Vid ombyggnadsprojekt skall utrymmesobjekt i modellen i första hand ändras, istället för att först raderas och sedan ritas om. Det beror på att samtliga utrymmesobjekt i filen har ett globalt ID (GUID) som aldrig kan återskapas (jämför ett verifikationsnummer i ekonomi). Om exempelvis ett utrymme raderas och ett nytt utrymme ritas med samma rumsnummer är detta två olika utrymmen. Vid nybyggnadsprojekt genereras globala ID efter levereras till beställaren för publicering första gången, vanligtvis levereras dessa under byggskede alternativt som relationshandling. 2 Konstruktör K skall rita följande objekt: Följande klassifikationier skall anges Bjälklag Balkar Pelare Strävor Håltagning/Ursparning

23 Bilaga 2 Objektmodeller 3 (3) 3 Ventilation V skall rita en komplett och kalkylerbar ventilationsanläggning som objekt, inklusive spjäll, don, ventiler, ljudfällor etc. Följande klassifikationer skall anges Kanal Don Spjäll Ljudfällor 4 VS VS skall rita rörstråk som objekt med tillhörande stick och ventiler som har betydelse vid samgranskning. 5 El El ritar kabelstegar och fönsterbänkskanaler som objekt. Elcentraler ritas som volymobjekt i installationstäta områden. 6 Brand -

24 Bilaga 3 Beskrivning av namnruta 1 (2) BILAGA 3 Beskrivning av namnruta Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.1 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

25 Bilaga 3 Beskrivning av namnruta 2 (2) Namnruta Den namnruta som får användas är SF_Stamp.dwg och den tillhandahålls av beställaren. Namnrutan skall infogas i ritningen som ett block. Blockets attributdefinition och namnet på blocket får under inga omständigheter ändras, då dess metadata extraheras och används i beställarens dokumenthanteringssystem. Tag/Prompt i namnrutan: Value/ Fylls i med: Exempel Value: FASTIGHETS_ID Fastighetsnummer F300 HÅLLSTA 3 BYGGNADS_ID Byggnadsnummer B3001 N1, NYKÖPINGS LASARETT PLAN_NR_PLANDEL Plan nr och Plandel PLAN 5 DEL 2 INNEHÅLL_1 Innehåll OMB. BB/FÖRLOSSNING INNEHÅLL_2 Innehåll BELYSNINGSANLÄGGNING SKALA Ritningens Skala 1:50 ORIGINALFORMAT Pappersformat A1 FILNAMN Filens Sökväg..\E-PLOT\E DWG BILDKORT Bildkortsnummer - RITNINGSNUMMER Ritningsnummer 3001/07/02/63/0 ÄNDRINGSBETECKNING Ändringsstatus - RITAD_AV Ritad av H. PERSSON GRANSKAD_AV Granskad av V. JONSSON ARBETSNUMMER Konsultens arbetsnummer DATUM Datum BET_1 Reviderings beteckning 1 - ANT_1 Reviderings ant. 1 - ÄNDRING_AVSER_1 Ändring avser 1 RELATIONSRITNING SIGNATUR_1 Signatur 1 TC REV_DATUM_1 Reviderings datum RITNINGSSTATUS Ritningsstatus ARKIVRITNING LANDSTINGET SÖRMLAND PLATS FÖR STÄMPEL

26 Bilaga 4 Beskrivning av orienteringsfigur, 1 (2) situationsplan, norrpil, förenklad sektionsfigur BILAGA 4 Beskrivning av orienteringsfigur situationsplan norrpil sektionsfigur Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

27 Bilaga 4 Beskrivning av orienteringsfigur, 2 (2) situationsplan, norrpil, förenklad sektionsfigur Orienteringsfigur / Förenklad sektionsfigur Arkitekten utformar orienterings- och sektions figur. Figuren skall vara skapad som ett block. Norrpil Samtliga ritningar skall förses med norrpil i anslutning till orienteringsfiguren. Skalstock Samtliga ritningar skall förses med skalstock.

28 BILAGA 5 Mall för protokoll från CADsamordningsmöte Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

29 Bilaga 5 Mall för protokoll från CAD-samordningsmöte 2 (2) FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR 1:a CAD-SAMORDNINGS-MÖTE Uppdrag. Tid.. Plats. 1. Allmänt 1.1. Projektgenomgång 1.2. Genomgång av beställda handlingar: förhandsunderlag/utkast, system- förfrågnings-, bygg, relationsoch förvaltningshandlingar mm 1.3. Underlagens status 2. Organisation 2.1. CAD samordnare 2.2. CAD ansvariga 3. Administration (Genomgång av Kravspec) 3.1. Ritnings och filförteckning, namngivning av ritningar och filer 3.2. Systemkrav CAD, program och version 3.3. Systemkrav övriga dokument, program och version 3.4. Mappstruktur 3.5. Uppdelning i modeller, ritningsdefinitionsfiler, layouter 3.6. Skalor 3.7. Externa referenser D redovisning, detaljeringsgrad 3.9. Beställarens mallar Projektprofilen Ritningsram, namnruta mm Lagerhantering, linjetjocklekar Insättningspunkt Litterering av fastighet, byggnad, plan, utrymmen Ev. samgranskning Eventuella avsteg 4. Kommunikation 4.1. Fildistribution 4.2. Leveransintervall 4.3. Revideringshistorik 4.4. Slutleverans av handlingar 5. Plottning 5.1. Plottning 5.2. Filformat för plottning 6. Säkerhet 6.1. Backup 6.2. Virusskydd 7. Synpunkter på Kravspecifikationen för CAD och dess bilagor

30 BILAGA 6 Begreppsförklaringar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad Ett samarbete mellan:

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering vid 3Dmodellering av byggnader Baserat på underlag från ritning och 3D-laserskanning Quality assurance work process for 3D modeling of buildings Based on data from drawing and 3D laser scanning Författare:

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Författare: Eva-Mari Bergshjorth och Eva Olsson. Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell

Författare: Eva-Mari Bergshjorth och Eva Olsson. Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell KTH Syd Campus Haninge Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: och Handledare: Thomas Johansson Uppdragsgivare: Bygganalys AB Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell Maj 2002 Sammanfattning

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer