Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2"

Transkript

1 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver Ansvarig Ulrika Palmqvist

2 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 2 Denna bilaga 6, Komplement för programvara och organisation som lämnas av respektive Beställare, innehåller de speciella anvisningar som gäller för Stadsfastigheter i förhållande till Tillämpningsanvisning version 2011:FFi. Dokumentet innehåller berörda delar av tillämpningsanvisningen och de speciella anvisningarna har i detta dokument markerats med röd kantlinje Samordning och integration av information Krav på mjukvara Namngivning av filer Skrivsätt Applikationer och filformat Måttnoggrannhet Aktualitet Struktur Modeller Objekt Dokument... 15

3 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Samordning och integration av information Nivån (a-d) för samordning och integration bestäms. Här bestäms också vilka format som ska eller får användas för kommunikation och lagring. I första hand väljs neutrala och öppna format. För samordning och integration gäller i första hand gemensam lagring med användning av projektplats som anvisas av informationsmottagaren (alt c). Endast i de fall där gemensam plats inte har upprättats får kommunikation ske med användande av e-post med bifogade filer alternativt med CD-media. I samtliga fall gäller överenskomna format enligt 2.2 och överenskommen struktur enligt 6.2. Se vidare leveransspecifikation i de fall sådan finns upprättad. För lagringsstruktur gäller att i samarbetet besluta Hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar sker hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe. Hur versioner av filer ska hanteras, hur version uppstår och hur ny version benämns. Hur modellfiler vid objektorienterad projektering, produktion och förvaltning lagras, som separata filer. Tidsrymd då informationsmängd skall vara läsbar respektive editerbar. Hur färdiga handlingar underlag för original säkras mot oavsiktliga ändringar. Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att frysa de godkända handlingarna. Behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer. Vad som ska utväxlas som modell, ritning respektive andra dokument (enligt leveransspecifikation). Observera att på vissa av Stadsfastigheters fastigheter används andra BSABkoder. Projektledaren skall vi projektstart kontrollera med teknisk förvaltning vilka BSAB-koder som skall gälla. BSAB-koder på modellfiler skall överensstämma med de på ritningarna.

4 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Krav på mjukvara De olika aktörernas programvaror ska förtecknas, inklusive version och operativsystem. Rutiner för hur applikations- och/eller versionsbyten med eventuell tillhörande konvertering ska gå till beskrivs. Avvikelse från dessa krav samt byte av mjukvara före leverans tillåts ej under pågående uppdrag utan beställarens uttryckliga godkännande. Vid avvikelse skall tester utföras före godkännande. Mjukvara skall överensstämma med den som angivits i förteckning under 2.2 fram till slutleverans av informationsmängder. Denna mjukvara dokumenteras i leveransmeddelandet. Krav på format omfattar endast krav på leveransformat. Observera att detta även omfattar leverans av relationshandlingar. För att kunna hantera modeller med förvaltningsinformation enligt tillämpningsanvisningen krävs en samordnad objektorienterad CAD-modell som stödjer areamätning enligt Svensk Standard (SS 21054:2009 utgåva 1). I samarbetet ansvarar deltagarna för att de har giltiga licenser för programvaror som används. Utrymmesobjektet i AutoCAD Architecture s skall användas för att generera areor. Om annat system används skall det vara 100% kompatibelt med detta. Utrymmesobjekt skall läggas på samtliga utrymmen. Beräkningsmallar finns i mallfilen som Beställaren tillhandahåller och skall vara inställd på SIS standard. Vid ombyggnadsprojekt skall utrymmesobjekt i modellen i första hand ändras, istället för att först raderas och sedan ritas om. Det beror på att samtliga utrymmesobjekt i filen har ett globalt ID (GUID) som aldrig kan återskapas (jämför ett verifikationsnummer i ekonomi). Om exempelvis ett utrymme raderas och ett nytt utrymme ritas med samma rumsnummer är detta två olika utrymmen. Vid nybyggnadsprojekt genereras globala ID efter levereras till Beställaren för publicering första gången, vanligtvis levereras dessa under byggskede alternativt som relationshandling.

5 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Namngivning av filer Systematiskt uppbyggda filnamn ska användas. Filnamn ska bibehållas oförändrade oberoende av ändringsbeteckning, skeden etc. Tillåtna tecken i filnamn är bokstäverna a-z, siffrorna 0-9, bindestreck (-) och understreck (_). Vid nya filer gäller: Namngivning skall följa Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 med avsteg enligt nedan. Om blad vid sammansatta dokument existerar ska bladnummer ingå i filnamnet. Filnamn ska behållas oförändrade oberoende av filtyp. Exempelvis ritningsdefinitionsfil V dwg motsvaras av plottfil V plt och metadatafil V xml. Filnamn ska behållas oförändrade oberoende av ändringsbeteckning, skeden etc. Vid befintliga filer gäller att befintliga filnamn skall behållas. Numrering av fastigheter, byggnader, planer, delar och rum ligger till grund för all digital orientering inom förvaltningen och skall alltid redovisas på ett korrekt sätt. Från filer och namnrutor läses dessa uppgifter av automatiskt vid överföring till Beställarens förvaltningssystem. Vid promter skall dessa uppgifter alltid anges enbart med nedan angivna teckenkoder. Följande koder utgör basen för numrering av projekt- och modellfiler. Befintlig rumsnumrering skall alltid beaktas. Förändringar i denna måste alltid godkännas av Beställaren. Arkitekten skall alltid kontrollera att rumsnumrering stämmer mot verkligheten (dvs att skyltning av dörrar stämmer med nummer på ritningen)

6 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Skrivsätt Filnamn består av fyra delar: ansvarig part, klassifikation, numrering och beskrivning. De tre första delarna är obligatoriska. Rekommenderade och tillåtna värden anges för varje del. Filnamn består av fyra delar: ansvarig part, klassifikation, numrering och beskrivning. Alla delarna är obligatoriska, dock tillåts att fri beskrivning utelämnas. Rekommenderade och tillåtna värden anges för varje del. Avskiljare mellan filnamnets delar skall utgöras av bindestreck (-), se exempel nedan. Modellfil: A (arkitekt) ansvarig part 40 (sammansatt) filens innehåll P(planer) redovisningssätt 0200 (lägeskod våningsplan 2) nummer 2201 (byggnadsid) beskrivning byggnad -fri beskrivning (A-40-P ) Ritningsdefinitionsfil: V (V-projektör) ansvarig part 57B (allmänventilation) filens innehåll 1 (planritning) redovisningssätt 0210 (lägeskod våningsplan 2 del 10) nummer 2201 (byggnadsid) beskrivning byggnad - fri beskrivning (V-57B ) Basfil: P (projektgemensamt) ansvarig part M1 (modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer) filens innehåll P (planer) redovisningssätt 0210 (lägeskod våningsplan 2 del 10) nummer 2201 (byggnadsid) beskrivning byggnad - fri beskrivning (P-M1-P ) Textdokument: BE (byggentreprenör) ansvarig part PR (protokoll) filens innehåll - redovisningssätt (datum) nummer 2201 (byggnadsid) beskrivning byggnad Brandskydd fri beskrivning (BE-PR Brandskydd) För Stadsfastigheter tillkommer Byggnad med bokstav A, B, C efter ByggnadsID. Exempel namngivning av modellfil respektive textfil Modellfil: A-40-P A Textfil: BE-PR A-Brandskydd

7 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 7 Filnamnet skall innehålla: Fastighet(4 siffror) ex 1637 Byggnad(1 bokstav) ex A Byggnadsdel(2 siffror) ex 00 Plan(2 siffror) ex 01 Disciplinkoder i BSAB-96 ex -40

8 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Applikationer och filformat Tillåtna filformat för utväxling, redigering respektive publicering anges i särskild förteckning. Med filformat avses den interna strukturen för datafiler. Leveransspecifikationer preciserar krav på filformat för informationsmängder inom en leverans. Tillåtna filformat för utväxling, redigering respektive publicering där detta ej anges enligt tabell nedan. Projektinformation levereras i första hand i öppna format Filtyp Filformat Lagrar Användningsområde xml Fi2xml Objekt Modeller, särskilt utrymmen och renodlad Förvaltningsinformation, öppet format. ifc/xml IFC2X3 Objekt Modeller, särskilt fysiska byggobjekt, öppet format pdf PDF/A-1 Raster/vektor Publiceringsfil, för dokument, neutralformat pdf PDF/3D Raster/vektor Publiceringsfil, för modeller, neutralformat docx, doc xlsx, xls Microsoft Word 2007/2003 Microsoft Excel 2007/2003 Text Text och data Dokument, dataformat Dokument, dataformat dwg AutoCAD 2010 Vektor, objekt Dataformat för cad-filer, produktbundet. Dataformat för objektmodeller, produktbundet dgn Microstation V8 Vektor, objekt Dataformat för objektmodeller, produktbundet pln Archicad 13 Vektor, objekt Dataformat för objektmodeller, produktbundet rvt Revit2010 Vektor, objekt Dataformat för objektmodeller, produktbundet cal jpg, png, gif Cals CCITT grupp 4 Raster Dataformat för scanning och rastrering av dokument Imageprogram Bilder Dataformat för bilder, neutralformat

9 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 9 CAD-filer skall i projekten och vid framställande av relationshandlingar levereras i eller vara 100% kompatibelt med Autodesk OMF-format 2012, AutoCAD Architecture och AutoCAD MEP format med svensk formatering. Beställaren accepterar att projektering utförs i annat format under förutsättning att ovanstående villkor uppfylls under hela projektets genomförande. BSAB 96 skall användas vid kategorisering av byggdelar. Mark och kartdokumentation skall levereras i DWG-format Kartdatum skall vara Sweref och höjdsystem RH2000. Dokumentfiler såsom protokoll, justeringsprotokoll, instruktioner, beskrivningar, ritningsförteckningar, lagerlistor och likvärdiga dokument skall överlämnas i format Microsoft Office 2000 eller senare (t.ex. Word och Excel) eller PDF om projektet föreskriver det. Manualer och produktinformation skall lämnas i PDF format, lägst Adobe Acrobat 6.0. Fotografier skall levereras i följande format: JPG Tecknade bilder skall levereras i följande format: GIF Mallfiler = dwt- och dwg-filer Modellfiler = plansammanställningar, fasader, sektioner, detaljer och scheman Objektfiler = filer där man ritar objekt Ritningsdefinitionsfiler = filer som innehåller layoutflikar Mallfilerna skall användas varje gång en ny fil upprättas. Generellt levereras en mallfil per disciplin som innehåller modell och layouter. Gällande mallfil skall alltid användas i projektering. Mallar för upprättande av nya objektfiler, modellfiler och ritningsdefinitionsfiler läggs ned på navet av Informationssamordnaren. SF_A.dwt SF_K.dwt SF_V.dwt SF_E.dwt SF_M.dwt

10 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Måttnoggrannhet Leveransspecifikation anger krav på noggrannhet samt krav på uppmärkning. Måttnoggrannhet för levererad information anges för varje fil. Uppmärkning av måttnoggrannhet sker med kod enligt HMK (Handbok till mätningskungörelsen) med kompletteringar enligt Bygghandlingar 90 Del 8. Filer som levereras från Beställaren har alltid World som aktivt UCS. I vissa fall är det nödvändigt att namnge vissa gemensamma lokala UCS i projektet, vilka namnges vid Informationssamordningsmötet. Vid leverans skall alltid UCS vara inställt till world, x-axeln till höger och y-axeln uppåt Aktualitet Leveransspecifikation anger krav på uppdatering samt krav på dokumentation av status för uppdatering. Status för uppdatering anges vid varje leverans där det är tillämpligt. Vid ombyggnad skall A stämma av den digitala modellens yttermått mot grundkartans uppmätta hushörn. Gäller inte vid mindre ombyggnader i stora byggnader. Erhållna planmodeller skall justeras i erforderlig omfattning. Felmarginal ca 10 cm accepteras. Större noggrannhet krävs då nybyggnad skall ansluta till befintlig byggnad. Observera att hushörnet, planmodellens insättningspunkt 0,0, måste ligga kvar i sin position. Behöver yttermåtten justeras, måste detta göras på byggnadens samtliga våningsplan. Är dessa inte aktuella för ombyggnadsprojektet, lånar man hem originalen, gör justeringarna och lämnar tillbaka planerna. Gör anteckning på samtliga justerade modellfiler om att mått är justerade efter uppmätning Aktualisering i förvaltning Aktualisering av geometrier, grov indelning av status underlag saknas, behov av inmätning underlag finns men inaktuell, behov av kontrollmätning och dokumentation som underlag för ändringar underlag är aktuellt, behov av kontroll och godkännande underlag är aktuellt men brister i detaljering, behov av kontroll och godkännande. Aktualiseringen utförs med den detaljeringsgrad som motsvarar förvaltningens behov insamling av basinformation aktualitetsbesiktning för bestämning av överensstämmelse med byggd miljö bestämning av överensstämmelse för urval av grafik, mått, objekt o.s.v. statusbestämning av grafik, struktur, objekt, 2D-grafik, detaljeringsgrad o.s.v.

11 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 11 skapa eller uppdatera planmodeller, fasadmodeller och sektionsmodeller o.s.v. redovisning av aktualiseringens resultat. Areor, förvaltningsobjekt o.s.v Struktur För varje typ av informationsmängder anges krav på struktur, med eventuell hänvisning till mallar. Struktur hos informationsmängd specificeras enligt 6.1. Struktur hos objekt i informationsmängd specificeras i bilaga Redovisning av objektegenskaper. Struktur i leverans, mappstrukturer skall följa en överenskommen struktur för lagring av informationsmängder vid leverans. I mappen MODELL, lagras modellfiler per teknikområde, som modellfiler räknas t ex förklaringstexter, detalj-, plan-, sektions-, fasadoch elevationsmodeller. I mappen RITDEF, lagras ritningsdefinitionsfiler per teknikområde. I mappen RITNING, lagras plottade, rastrerade/scannade ritningsfiler per teknikområde. I mappen P (teknikområde P) lagras projektgemensamma filer som stomlinjenät, lokaliseringsplaner, ritningsblanketter, namnrutor och andra symboler som är gemensamma för projektet. Mapparna pärmar, scheman, KOMPONENTDA- TA och textdokument skapas efter behov. I dessa arkiveras motsvarande dokumenttyper efter överenskommelse. Exempel på mappstruktur Exempel på Stadsfastigheters mappstruktur avseende externa referenser. El ritningar ligger i katalogen E-modell och Arkitekt modell ritning ligger i katalogen A-modell. Se nedan.

12 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 12 Information på objekten skall motsvara den information som man känner till. Inga fabrikat skall vara angivna förrän detta är beslutat. Samtliga konsulter skall ange befintlig, nytt respektive rives som klassifikation på objekten. V och VS skall rita i rätt system och konsekvent genomfört. E skall använda sig av ett genomgående symbolsystem. De olika systemen skall ligga i motsvarande lager. Vid ombyggnad skall befintliga systemnamn användas. Tekniska system: Välj tekniska system enligt förteckning från Beställaren. Vid ombyggnad skall alltid befintliga systemnamn användas. Varje system skall motsvaras av ett unikt lager. Vid nybyggnad skall man ta hänsyn till befintliga system. Systemnamn skall motsvara märkning. För att kunna använda specifika inställningar för visningslägen är det av yttersta vikt att samtliga objekt ritas by object och by layer. Inga förändringar i display properties på displayconfigurationerna får göras eftersom det påverkar utseendet på andra konsulters ritningar. Utseende kan ställas in under materialegenskaper alternativt egna displayconfigurationer. Konsulter som använder A-underlag gör en egen tag till utrymmesobjektet. A s lager för rumsnamn och -nummer släcks. Den egna tagen kan sedan anpassas till ritningen. Inställningar för olika visningslägen sker med hjälp av olika displayconfigurationer som finns i mallfilerna Modeller För modeller anges krav på relationer, såväl mellan modeller och deras objekt som mellan modeller och dokument. Krav på modeller enligt leveransspecifikation: Krav på relationer: Modellfiler med inbördes relationer skall anges med relativa sökvägar. Lagerindelade modeller skall struktureras enligt lagerstandard SB11 Modellfilerna skall struktureras enligt 6.2 Fysiska objekt skall klassificeras enligt BSAB96 Övriga objekt skall märkas som oklassificerade.

13 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 13 Krav på modellfiler och ritningsdefinitionsfiler: En modell utgörs av en väl avgränsad del, t ex ett våningsplan eller ett system (ex belysningssystem). Varje ansvarig part ritar sitt teknikområde på egna modellfiler. Finns arkitekt skall dennes modellfil infogas som extern referens i övrigas modeller. Om inte annat anges i leveransspecifikation skall vid första informationssamordningsmöte beslutas om samarbetet skall använda objektfiler och modellfiler eller enbart modellfiler. I de fall enbart modellfiler används utgör dessa en kombination av objektfiler och modellfiler. Modeller inom ett förvaltningsobjekt skall ha en insättningspunkt som refererar till ett gemensamt koordinatsystem Objekt som ritas i modeller skall upprättas med positiva koordinater Modeller skall förses med namnruta för modell. Höjder skall visas i millimeter, plushöjder i meter med två decimaler Vid nybyggnad skall en ny modellfil upprättas per byggnad, våningsplan och disciplin. Arkitekten ansvarar för insättningspunkter på planmodellen. Landskapsarkitekten ansvarar för insättningspunkterna på grundkartan. Vid nybyggnadsprojekt skall byggnaden orienteras med norr uppåt på modellfilen. Byggnaden skall alltid placeras i positiv kvadrant så nära 0,0 som möjligt och i rät vinkel mot x-axeln. Varje våningsplan placeras i höjdled i en lokal z-koordinat som är 0. Objektmodeller indelas i två typer Designmodell Skall bestå av generiska objekt där krav och resultat är tydligt redovisade. Skall upprätthållas genom samarbetet och vid leverans till och från förvaltning. Skall vara städad på information enligt leveransspecifikation. Skall innehålla generiska objekt Produktionsmodell Används av respektive disciplin i projektering och produktion. Informationen i modellen används för leverans till och från förvaltning. Ritningsdiscipliner som inte har krav på objekt skall rita med SB11 lagerstruktur och på ett strukturerat och överblickbart sätt. För mark- och landskapsprojektörer gäller att de skall använda kommunens grundkarta som extern referens. Lagerstruktur enligt beställarens mallfil. Vid befintlig projektering används underlag från Beställaren. Referenssystem SWEREF och RH2000. Förteckning över vilka modellfiler som skall användas förtecknas i projektet. Inför varje nytt skede skall konsulten upprätta en handlingsförteckning med de i skedet ingående handlingar som sedan blir numrerade i AF-delen. Handlingsför-

14 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida 14 teckningen skall inte vara en ritningsförteckning utan ritningarna anges som ritningar enligt förteckning Objekt För varje typ av objekt anges krav på nedbrytning, dvs minsta objekt som behöver representeras i modellen. Objektens egenskaper redovisas med klasser och egenskaper. Krav enligt leveransspecifikation. Rekommenderat krav på objektmodellen är att objekten skall levereras i ett gemensamt format som medger samgranskning och automatisk kollisionskontroll. Projektering skall ske med 3D-objekt. I princip gäller det objekt som är byggnadskritiska. Samtliga objekt skall definieras till sin rätta storlek, placering i plan och höjd och ritade i rätt system. Projekteringen skall utföras som funktionsgranskade och samordnade 3D objektsmodeller av byggnaden. Varje disciplin ansvarar för sina egna modeller och får inte göra ändringar i andras. Filer som innehåller väggar och pelare kan användas av A och K. Denna gränsdragning skall framgå av projektspecifik manual enligt Informationssamordningsmöte. Konsulten skall tillse att objekten förses med den information som efterfrågas. Samma information får enbart finnas på ett ställe i de digitala handlingarna. Alla digitala objekt skall använda metersystemet och enheten skall vara i millimeter. Undantaget grundkartan som utförs meter. Samtliga objekt skall ses som originaldata. Alla ändringar och kompletteringar till objekten måste därför utföras i modellfilerna. Informationen från objekten som Beställaren kommer att använda i sitt förvaltningssystem skall anges i specifika property sets, som ligger i mallarna. Till objekten skall vid leverans Beställarens property sets vara kopplade och ifyllda. Andra property sets får sättas på objekten under pågående projektering och skall då vara namngivna enligt IFC standard. Samtliga objekt skall alltid ritas bylayer och med lagerstandarden SB11 som finns inlagd i respektive konsults mallfil. Utrymmens placering definieras av ett globalt ID. Övriga objekts placering bestäms av ett location propertyset kopplat till utrymmen.

15 Tillämpningsanvisning 2011:FFi sida Dokument För varje klass av dokument anges krav på relationer, såväl mellan dokument som mellan modeller och dokument. Dokumentklasser enligt Dokumenten skall indelas minst i följande dokumentklasser enligt bilaga Informationsmängder (Bilaga 5). Flik och namnruta läses automatiskt in i Beställarens arkivsystem och skall därför fyllas i korrekt. Anvisningar och koder tillhandahålls separat av Beställaren. Preliminära ritningsförteckningar med grupper av ritningar och ungefärligt antal upprättas vid respektive skedesstart. Denna detaljeras sedan efter hand.

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2012 Tillämpningsanvisning 2012:Fi2 sida 2 Tillämpningsanvisningen

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser 10.10-30 Leveransspecifikationer preciserar krav på informationsleveranser Bo Johansson 1 Branschgemensamt regelverk för informationsleveranser Förutsättningar för ett samordnat informationsbygge 2 Tillämpningsanvisning

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering

Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering Informationssamordning Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering 23 Organisation vem som är ansvarig vilka rutiner som behöver upprättas

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 6a Ver 2018-11-25 Ansvarig Ulrika Palmqvist

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser Branschgemensamt regelverk för informationsleveranser Förutsättningar för ett samordnat informationsbygge 11 Tillämpningsanvisning 12 Bakgrund 13 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Ställa krav på informationsleveranser

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med leveransinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 2.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings Kommun,

Läs mer

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning Informationsleveranser Kurt Löwnertz Sweco Att leverera Ett obrutet informationsflöde? 1 Från vaxad väv till datafil En byggnad står i många år Dokumentation från tillblivelsen Information fram till idag

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad:

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad: Riktlinje CAD Skapad: 2001-05-15 Senast ändrad: 2018-06-12 Riktlinje CAD sid 2 av 6 Processägare Affärsutvecklingsdirektör Processledare/Uppdateringsansvarig CAD/BIM specialist Kvalitetssamordnare Kvalitetschef

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version

Anvisning ritningshantering. Version Anvisning ritningshantering Version 20170420 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2017-03-07 Daniel Kronheffer Magnus Tallberg Karin Sjöndin 2012-02-17 2017-03-07 2017-03-07 2(14) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinje BIM-Samordning...

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2017-03-07 Daniel Kronheffer Magnus Tallberg Karin Sjöndin 2012-02-17 2017-03-07 2017-03-07 2(8) INNEHÅLL Inledning... 3 Hantering av riktlinjen...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata

Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata Informationsmängder Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata 73 Användning av informationsmängder 74 FFi/Bo Johansson 1 Struktur 75 Identifiering 76 FFi/Bo Johansson 2 Klassificering

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

BIM Alliance Sweden. Teknisk frukost Informationsleveranser Per Erlandsson

BIM Alliance Sweden. Teknisk frukost Informationsleveranser Per Erlandsson BIM Alliance Sweden Teknisk frukost Informationsleveranser Per Erlandsson 2018-10-24 Tekniskt råd Tekniskt råd syftar till att samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

Datum Ändr.bet A. SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

Datum Ändr.bet A. SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Regionservice Bilaga 5 tillämpningsanvisning version 2011:FFi Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i

Läs mer

Version Datum/Rev Fastställd av/sign Nicklas Walldan Nicklas Walldan Nicklas Walldan 5.

Version Datum/Rev Fastställd av/sign Nicklas Walldan Nicklas Walldan Nicklas Walldan 5. Version Datum/Rev Fastställd av/sign 7.0 2018-09-04 Nicklas Walldan 6.0 2016-06-20 Nicklas Walldan 5.02 2014-09-01 Nicklas Walldan 5.01 2014-05-16 Nicklas Walldan 5.0 2014-04-03 Nicklas Walldan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1 1. Allmänt Kontrakts-/ Uppdragsbeteckning BILAGA 1 till kontrakt 87654321 Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Denna bilaga reglerar villkoren för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Riktlinje BIM Objektsmodeller

Riktlinje BIM Objektsmodeller Riktlinje BIM Objektsmodeller Skapad: 2011-09-12 Senast ändrad: 2017-01-31 R 25.1 Daniel Kronheffer Magnus Tallberg Karin Sjöndin 2011-09-12 2017-01-31 2017-01-31 2(12) INNEHÅLL Inledning... 3 R25.1 Riktlinje

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Objektorienterad Informationsmodell

Objektorienterad Informationsmodell RÅD Objektorienterad Informationsmodell TDOK 2015:0188 Version 2.0 2017-01-16 RÅD Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Peter Axelsson, IVtsö1 TDOK 2015:0188 2.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

Uppdragskontrakt. Projekteringsuppdrag - exempel villkorsbilaga. Leveransspecifikation och leveransmeddelande. Villkorsbilaga för digitala leveranser

Uppdragskontrakt. Projekteringsuppdrag - exempel villkorsbilaga. Leveransspecifikation och leveransmeddelande. Villkorsbilaga för digitala leveranser Projekteringsuppdrag - exempel villkorsbilaga Uppdragskontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0

Läs mer

1(7) Kart- och Mätpolicy. Styrdokument

1(7) Kart- och Mätpolicy. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-10-31 151 Dokumentansvarig GIS ingenjör Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...4 1.1 Syfte...4

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

ID 6_D001_-_001_04 Ver Ansvarig Per Erlandsson. Bilaga 6 Regionservice. för

ID 6_D001_-_001_04 Ver Ansvarig Per Erlandsson. Bilaga 6 Regionservice. för ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson Bilaga 6 Regionservice Instruktioner Fi2XML 1.3 för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 6d Ver 2018-04-10 Ansvarig Ulrika Palmqvist

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Tekniskt Råd, BIM Alliance Karin Anderson, Trafikverket - Så används standarder 1 Övergripande Allmänna bestämmelser Kontraktsformer Bilaga till kontrakt

Läs mer

TKA CAD/BIM. Andrea Gajic

TKA CAD/BIM. Andrea Gajic TKA CAD/BIM Andrea Gajic Agenda Vilket mål jobbar vi mot inom Lokalförvaltningen? Hur ser ut resan mot målet? Hur mycket har vi uppnått? Vilka steg mot målet är gjorda? Hur tar vi nästa steg? Det önskade

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Projekteringsanvisningar

Projekteringsanvisningar Projekteringsanvisningar Bilaga CAD Gäller för nyproduktion förskola, grundskola Utgåva 1 2019-02-01 Kontoretför samhällsbyggnad, fastighetsenheten KSTFU/2018:456 Projekteringsanvisningar Bilaga CAD Utgåva

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN Upplysningar om innehållet kan lämnas av: Ove Carlsson Informationsförvaltare 054-540 68 71 ove.carlsson@karlstad.se Karlstads kommun, teknik- och

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status)

Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheters CAD-tekniker. Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Exempel ur verkligheten - Gula linjen, tunnelbana i Stockholm Tekniskt Råd, BIM Alliance, Malin Knoop Gula linjen 3,8 km tunnel Från Farsta Strand och

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Riktlinje BIM-samordning

Riktlinje BIM-samordning Riktlinje BIM-samordning 2014-05-23 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Orientering... 3 1.3 Syfte och mål... 3 1.4 Målgrupp... 3 2 BIM-samordnarens roll... 4 2.1 Förvaltningsmiljön

Läs mer

fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg

fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Henrik Sjöberg Leif Gustafsson Henrik Gajewska

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB CADS Data- Manager Användarhandbok CAD Studion AB Innehåll 1. Installation... 2 2. Aktivering av licens... 2 3. Visa och filtrera data... 4 3.1. Propertyset definitioner... 4 3.2. Objektsegenskaper...

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 [Skriv VIRTUELLA text] INSTALLATIONER 2014 Översikt Handledning BIM-manual Leveransspecifikation VS Rör Leveransspecifikation El tele Leveransspecifikation Ventilation Bilagor BIM-MANUAL FÖR INSTALLATIONER

Läs mer