Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser /bj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYFTE MÅL OMFATTNING OCH RESULTAT KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1

2 1. BAKGRUND Denna projektdefinition för Bygglovsleveranser är upprättad mot bakgrunden av Stockholms stads stadsbyggnadskontor har uttalat behov av digital kommunikation vid ansökan om bygglov. Målet är att de större byggherrarna själva kan skapa en digital ansökan baserat på ett XML-schema och bifoga handlingar som tas emot stadsbyggnadskontorets e-tjänst. Den information som erhålls skickas vidare till ärendehanteringssystemet. Metoden för dessa leveranser definieras i den uppdaterade versionen av Bygghandlingar 90 del 8 (från version 1996 till utgåva 2 version 2008, digitala leveranser för bygg och förvaltning). Från dessa Bygglovsleveranser görs regelbundna uttag till SCB och Skatteverket som är mycket intresserade av byggnadsverksamheten. Efter att ärendet är avslutat överförs ärendet med alla dokument till ett digitalt långtidsarkiv. En av fördelarna med ett sådant förfarande är att utskrift av papperskopior blir onödigt. En annan fördel är att kvalitén på handlingarna blir högre. För att rutinen ska fungera måste schemat fastställas och kunna versionshanteras. Detta ställer krav på digitala redskap för att styra krav på digitala leveranser. Leveransspecifikationer som redovisar krav på en digital leverans och leveransmeddelande som redovisar en genomförd digital leverans. Projektet begränsats till behoven av att kommunicera bygglovsansökningar med tillhörande dokument. 2. SYFTE Syftet med projektet är att etablera branschgemensamma rutiner och metoder för att specificera och verifiera digitala leveranser i bygg- och fastighet, i detta projekt avgränsat till ansökan om bygglov, med tillhörande rutiner. Detta genomförs med nyttjande av leveransspecifikationer och Föreningen för Förvaltningsinformations meddelandeteknik Fi2xml. Sida 2

3 3. MÅL Projektets mål är effektivisering och kvalitetshöjning av informationshanteringen i samband med ansökan om bygglov, detta med branschgemensam meddelandestandard för digitala informationsleveranser. Projektet tar upp det gemensamma behovet av överenskommelser för digitalt informationsutbyte, i form av redskap att tillämpa oberoende av företags- och projektspecifika förhållanden eller använd teknisk plattform. Leveransen genomförs alltid på anmodan av myndigheten som ställer krav på form och innehåll. Men leveransen initieras av sökanden som behov av lov eller har annan fråga i anslutning till lovhantering (förhandsbesked, ändring av lov etc). Efter initiering av leveransen kan denna ändras genom tillägg eller ändringar i sitt innehåll. 3.1 Effekter för kunden (SBK) Samordnade rutiner och enhetliga strukturer i digitala bygglovsleveranser effektiviserar och möjliggör kvalitetssäkring av dessa. Genom att specificera leveranser med branschgemensamma leveransspecifikationer ges motsvarande möjligheter att verifiera och kvalitetssäkra resultatet av en digital leverans. Stadsbyggnadskontoret kan med bygglovsleveranser skapa mottagningsrutiner som möjliggör vidareanvändning av leveransen i det digitala ärendehanteringssystemet. 3.2 Effekter för leverantören (byggherren) Genom nyttjande av ett branschgemensamt regelverk för bygglovsleveranser kan effektivisering och förenkling genomföras i hanteringen av dessa informationsleveranser. Många parter är engagerade i hanteringen av bygglovsleveranser. Byggherren har behov av att ställa krav på Bygglovsleveranser till de parter som levererar information i samarbeten (projektörer, underleverantörer med flera). Branschgemensamma krav på informationsleveranserna ger förutsättningar för enhetligt beteende. 3.2 Effekter för branschen och Föreningen för Förvaltningsinformation Digitala leveranser i samarbeten och inom förvaltning ställer krav på tydliga strukturer och ett samordnat språk. Rutiner och redskap som byggs kring leveransspecifikationer ger möjligheter att effektivisera arbetet med digitala leveranser. Detta ger effekter för samtliga aktörer i bygg- och fastighetsbranschen genom standardisering på olika nivåer inom begreppet digitala leveranser. 3.3 Ekonomiska effekter Besparingen uppstår inom delområden som En samordnad begreppsvärld som minskar uppkomsten av fel och dubbelarbete En tydligare organisation av digitala leveranser Ett samordnat kravställande som kan nyttjas i relationer många till många Sida 3

4 4. OMFATTNING OCH RESULTAT Projektet omfattar upprättande av Leveransspecifikationer enligt Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 samt Tillämpningsanvisning version 2010:FFi med bilagor Meddelanden för bygglovsleveranser baserade på Fi2xml. Leveransmeddelanden med tillhörande rutiner. Några begrepp enligt Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Informationsmängd Informationsleverans, leverans Leveransspecifikation Leveransmeddelande Leveransinnehåll 4.1 Omfattning och innehåll Informationsleveransen kan hanteras i flera steg. Dels kan informationen levereras utan anmodan, dels kan informationen begäras av mottagande part och därefter levereras till mottagaren. I ett sådant förfarande används en leveransspecifikation för att anmoda en leverans och ett leveransmeddelande för att klargöra innehållet i leveransen. Specifikationen innehåller därmed en sammanställning av de krav på informationsmängder och dess egenskaper som den anmodade leveransen skall innehålla. Leveransen i sin tur innehåller en förteckning över informationsmängder som levereras samt en dokumentation av egenskaper som då minst skall motsvara de krav som ställts i specifikationen. I det aktuella fallet med bygglovsleveranser är behovet av information välkänt och dokumenterat genom de rutiner som etablerats för de dokumentburna leveranserna. Informationsmängderna karaktäriseras av Strukturerade informationsmängder uttryckta med standardiserade blanketter. Dessa är lämpade för kommunikation med Fi2xml-meddelanden i likhet med de informationsleveranser som genomförs med energideklarationer till Boverkets databas Gripen. Dokumentbaserade informationsmängder som beskriver byggnaden eller åtgärden som är föremål för bygglovsansökan. Leveransspecifikationen erbjuder möjlighet att uttrycka krav på innehåll i denna leverans. Leveransegenskaper Leveransegenskaper är de egenskaper (metadata) som beskriver kravet på eller själva leveransen. Denna består dels av en samling egenskaper som beskriver leveransen, dels en lista på de informationsmängder som levereras och deras förväntade egenskaper. Då Fi2xml meddelanden skall användas och specificera en leverans krävs att ett antal klass och värdelistor tas fram för att styra upp leveransen av information. För redovisningen av kravet på leverans samt leveransen skall värdelistor användas för bl.a. leveranstyp, leveranssätt, status, leveransläge, kvittens. För informationsmängder skall en värdelista upprättas för icke modellbaserade informationsmängder. Det framgår med ganska stor tydlighet av kapitel 7 i Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 vad dessa listor skall innehålla. Detta projekt omfattar inte objektbaserade informationsmängder i detta skede. Sida 4

5 I projektet Bygglovsleveranser är ett urval av informationsmängder aktuella. Dessa informationsmängder har en struktur och en detaljeringsgrad som bestäms av behoven för granskning av bygglovsärendet. Dessa specifika informationsmängder behöver förtecknas inklusive krav på dess egenskaper. I de fall krav på objektorienterade CAD-modeller är aktuella för automatiserad granskning av exempelvis tillgänglighet eller utrymning är egenskapskraven omfattande. Leveransspecifikationen Leveransspecifikationer skall utformas på ett sätt som innebär att specifikationen inte bara används som ett verktyg för att beställa leveranser ur ett Bygghandlingar 90 perspektiv. Specifikationen skall dessutom användas i Fi2 dialogen för att klargöra vilka krav informationsmängdsbeställaren ställer på en informationsleverans (i t.ex. fastighetsmeddelandet). Om värdelistor tas fram för detta ändamål borde det vara möjligt at t.ex. beställa ett fastighetsmeddelande med byggnader, utrymmen och dess relationer till varandra och där endast egenskapsgruppen ytor redovisas för utrymmen. För att få en snabb implementering begränsas informationsmängdernas egenskaper till de som är specificerade i Bygghandlingar 90 del 8. Värdelistor med egenskaper uppdateras vid behov (nya implementeringar). Leveransinnehåll Leveransinnehåll redovisas med samma klass och värdelistor som användes i leveransspecifikationen, så att meddelandet enkelt kan kontrolleras mot specifikationen. 4.2 Funktionalitet Implementerat i system alternativt i fristående applikationer. 4.3 Tekniska egenskaper Fi2xml. 4.4 Avgränsningar Redskapen skall upprättas oberoende av tekniskt format. 4.5 Form för resultat Leveransmeddelanden redovisas i Fi2xml, tillämpningsanvisning och förstudierapport. 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT Det finns också kopplingar till projektet Fi2 fastighetsmeddelande samt metadata.se. Leveransspecifikationen innehåller regler för informationsleverens och leveransmeddelandet innehåller redovisning över vad som levererats (och hur). Det som är gemensamt med fastighetsmeddelandet är hur en fastighet beskrivs (identifieras) mot ett projekt samt hur informationsmängder (dokument) i Fi2xml skall beskrivas och refereras till byggnaden. Fastighetsmeddelandet bör kunna peka ut specifika informationsleveranser. Vidare finns kopplingar till Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Ett motsvarande projekt har genomförts för automatiserad hantering av det mindre bygglovsärendet med behov av samordning av ärendeprocesser. Sida 5

6 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 6.1 Arbetsmetod Projektet genomförs i tre steg A Initiering B Planering C Genomförande Steg A har till syfte att klargöra all ingående förutsättningar för Bygglovsleveranser. Leveransens processer och intressenter. Avgränsningar och kända förutsättningar för leveranser. En av metoderna är workshop(s) för att klargöra förhållningssätt Steg A är avgörande för projektets kvalitet och skall begränsa omtag i de kommande stegen. Skedet avslutas med beslut om steg B. Steg B har till syfte att planera genomförande Krav på resultat i forma av leveransspecifikationer, Fi2xml-meddelanden, rutiner och redskap Aktivitetsplan för utveckling och implementering Intressenternas förhållningssätt Steg B har möjlighet att genomföras under en begränsad tidsperiod och avslutas med beslut om plan för genomförande Steg C genomför projektet med förväntat resultat enligt projektdefinition Upprättande av projektresultat enligt plan Implementering och verifiering av projektresultat Steg C avslutas med ett slutseminarium som innebär etablering av överenskomna rutiner för tillämpning i branschen Steg D förvaltning av projektresultatet 6.2 Verifiering Drift och underhåll av Fi2xml och aktuella meddelanden Support vid fortsatt implementering och anpassning av regelverk Spridning av kunskap och aktualisering av tillämpning mot teknisk utveckling Verifiering sker genom referensgrupp som etableras för projektet samt genom publicering på 6.3 Uppföljning, rapportering och styrning Under projektfasen har projektledaren ansvar för styrning, uppföljning och rapportering till styrgruppen av projektet. Projektledare: Bo Johansson Styrgrupp utgörs av Tekniskt råd och SBK Stockholms stad. 6.4 Informationsplan Under projektfasen informeras till projektets styrgrupp. I projektets avslutning sänds remiss till medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation. Sida 6

7 6.5 Överlämning och godkännande Mottagare av projektresultatet är Tekniskt råd som också är ägare av processen för godkännande. 6.6 Tid- och aktivitetsplanering Beslut om projektdefinition Egentlig projektstart med workshop kl plats Tornrummet, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. 6.7 Organisation, roller och ansvar Styrgrupp: FFi Tekniskt råd Arbetsgrupp FFi: Bo Johansson, Kurt Löwnertz, Bo Tyrefors, Jan-Anders Jönsson Referensgrupp: SBK samt större byggherre 6.8 Ekonomi Projektets totalbudget har uppskattats till :- + moms 6.9 Finansiering Projektets finansiering och engagemang förslås organiseras med: Stockholms stads stadsbyggnadskontor som delfinansierar och utgör beställare. Denna roll kompletteras med exempelvis SKL och ytterligare intressent Ledande byggherre som delfinansierar och representant för leverantören. Denna roll kompletteras lämpligen med projektörer och eventuellt andra underleverantörer Föreningen för Förvaltningsinformation som projektledare och förvaltare av det branschgemensamma resultatet 6.10 Risker och konsekvenser Risk med leveransmeddelanden är att denna inte accepteras och implementeras i rutiner för digitala leveranser samt att uppdatering och support inte fungerar. Sida 7

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer